Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych. Sopot, 20 sierpnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych. Sopot, 20 sierpnia 2010 r."

Transkrypt

1 Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych Sopot, 20 sierpnia 2010 r.

2 Opodatkowanie dywidend Sposób opodatkowania dystrybucji dywidend przez polskie spółki kapitałowe jest uzależniony od podmiotu, na rzecz którego dokonywana jest wypłata: polska osoba fizyczna; polska osoba prawna; podmiot zagraniczny. 2

3 Dywidendy (I) polska osoba fizyczna dywidenda zysk polskiej spółki kapitałowej - 19% CIT; dystrybucja dywidendy na rzecz osoby fizycznej, będącej polskim rezydentem podatkowym obciążona 19% PIT. polska spółka kapitałowa 3

4 Dywidendy (II) zysk polskiej spółki kapitałowej - 19% CIT; polska spółka kapitałowa dywidenda polska spółka kapitałowa możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 22 ust. 4 updop, jeżeli: 1. wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd w PL, 2. uzyskującym dywidendę jest spółka z siedzibą w PL, UE, EOG lub w Szwajcarii, 3. odbiorcą dywidendy jest spółka z pkt 2 lub jej zagraniczny zakład, który posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów/akcji spółki wypłacającej, 4. odbiorcą dywidendy uzyskujący dywidendę posiada akcje spółki wypłacającej nieprzerwanie od 2 lat. 4

5 Dywidendy (III) ustawa z uwzględnieniem DTT; polska spółka kapitałowa dywidenda podmiot zagraniczny "dywidendy" - dochód z akcji lub innych niż wierzytelności praw do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji; zysk polskiej spółki kapitałowej - 19% CIT. 5

6 Opodatkowanie odsetek odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów, natomiast dywidenda wypłacana jest z zysku możliwe jest wypłacanie zysku za pomocą odsetek; sposób opodatkowania zależny od statusu beneficjenta: - polskie osoby fizyczne; - polskie osoby prawne; - osoby zagraniczne. 6

7 Odsetki (I) polska spółka kapitałowa odsetki wypłata na rzecz osoby fizycznej - polskiego rezydenta podatkowego; 19% zryczałtowany PIT. polska osoba fizyczna 7

8 Odsetki (II) polska spółka kapitałowa wypłata na rzecz polskiej osoby prawnej odsetek stanowi przychód operacyjny beneficjenta i jest opodatkowana na zasadach ogólnych. odsetki polska osoba prawna 8

9 Odsetki (III) polska spółka kapitałowa odsetki podmiot zagraniczny wypłacający zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego 20% podatku dochodowego; inne zasady w przypadku uregulowania tej kwestii w DTT (dodatkowy warunek: posiadanie certyfikatu rezydencji); możliwość zwolnienia z art. 21 ust. 3 updop. 9

10 Odsetki na rzecz podmiotu zagranicznego - zwolnienie polska spółka kapitałowa 25% podmiot zagraniczny lub polska spółka kapitałowa wypłacającym jest spółka - polski rezydent podatkowy albo położony w PL zagraniczny zakład spółki z UE; beneficjentem jest spółka mająca siedzibę lub zarząd w państwie członkowskim UE lub jej zakład; udział kapitałowy (min. 25%) utrzymywany nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat. 25% podmiot zagraniczny 10

11 Niedostateczna kapitalizacja (I) nie stanowią kosztu uzyskania przychodów odsetki od pożyczek udzielonych przez podmioty powiązane (sensu stricto), jeśli zadłużenie pożyczkobiorcy w stosunku do określonych podmiotów (sensu largo) przekroczy na dzień spłaty odsetek trzykrotność kapitału zakładowego pożyczkobiorcy (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop); konstrukcja niedostatecznej kapitalizacji opiera się na czterech podstawowych pojęciach, tzn.: podmiotów powiązanych sensu stricto udzielających pożyczki [Pożyczkodawcy]; podmiotów powiązanych sensu largo, branych pod uwagę przy ustalaniu zadłużenia pożyczkobiorcy [Powiązani Wierzyciele]; pożyczki; zadłużenia. 11

12 Niedostateczna kapitalizacja (II) Pożyczkodawcy (podmioty powiązane sensu stricto): - wspólnik posiadający bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów pożyczkobiorcy, - wspólnicy posiadający bezpośrednio łącznie nie mniej nie 25% udziałów pożyczkobiorcy, - inne spółki (tzw. spółki siostry), jeśli w jej kapitale i w kapitale pożyczkobiorcy inny podmiot posiada nie mniej niż 25% udziałów. 12

13 Niedostateczna kapitalizacja (III) Powiązani Wierzyciele (podmioty powiązane sensu ustala się kwotę zadłużenia to: largo), wobec których - wspólnicy pożyczkobiorcy, którzy posiadają nie mniej niż 25% udziałów pożyczkobiorcy, - podmioty posiadające nie mniej niż 25% udziałów w kapitale wspólników wymienionych wyżej, - udzielająca pożyczki spółka siostra, jeśli w jej kapitale i w kapitale pożyczkobiorcy inna spółka posiada nie mniej niż 25% udziałów (w przypadku, gdy pożyczki udziela tzw. spółka siostra). 13

14 Opodatkowanie działalności prowadzonej za pomocą zagranicznego zakładu zasada: zyski przedsiębiorstw z danego państwa są opodatkowane w tym państwie; wyjątek: przedsiębiorstwo wykonuje w drugim państwie działalność za pomocą zakładu zyski, które mogą być przypisane zakładowi są opodatkowane w państwie położenia zakładu; zakład" - stała placówka, przez którą całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa (m.in. miejsce zarządu, filia, biuro, zakład fabryczny, warsztat oraz kopalnia, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych); plac budowy lub montażu stanowią "zakład" tylko wtedy, gdy okres ich prowadzenia > 12 miesięcy. 14

15 Dochody z zysków kapitałowych zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zyski kapitałowe opodatkowane są w kraju, w którym beneficjent posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę; tzw. klauzula nieruchomościowa: zyski pochodzące ze sprzedaży majątku nieruchomego albo ze sprzedaży udziałów lub podobnych praw w spółce, której aktywa składają się głównie z majątku nieruchomego, podlegają opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie, w którym majątek ten jest położony. 15

16 Spółka komandytowa spółka osobowa, działająca w oparciu o przepisy KSH; cel: prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą; skład co najmniej 2 wspólników: komplementariusz odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem; komandytariusz odpowiedzialność za zobowiązania tylko do określonej w umowie kwoty (sumy komandytowej); wspólnikami spółki mogą być: - osoby fizyczne; - osoby prawne. 16

17 Opodatkowanie spółki komandytowej (I) spółka jest transparentna podatkowo; podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka lecz każdy wspólnik indywidualnie; określenie wysokości przychodu, dochodu do opodatkowania oraz należnego podatku dochodowego dokonuje się dla poszczególnych podatników odrębnie w zależności od statusu prawnego oraz udziału w zysku. 17

18 Opodatkowanie spółki komandytowej (II) Opodatkowanie wspólnika: osoby fizycznej - prawo wyboru opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanego dochodu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (tj. 18%, 32%) lub według stawki liniowej (19%); osoby prawnej - opodatkowanie dochodu stawką 19% w stosunku do udziału w zyskach spółki. 18

19 Spółka komandytowa - wady ograniczone zainteresowanie inwestorów zewnętrznych (brak osobowości prawnej); wykluczenie możliwości wprowadzenia na rynek publiczny; forma działalności nie dla wszystkich ograniczenia spółki komandytowej; spółka komandytowa a spółka komandytowo - akcyjna. 19

20 Idealna spółka holdingowa podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania dochód polskiej spółki zawsze opodatkowany w Polsce 19% podatkiem dochodowym; dystrybucja dywidendy do osoby fizycznej obciążona 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym; optymalizacja zobowiązań podatkowych zmniejszenie całkowitego obciążenia; idealna spółka holdingowa: dywidendy oraz zyski z kapitałów pieniężnych otrzymane z Polski są nieopodatkowane; w przypadku dystrybucji dywidendy do Polski nie jest pobierany podatek u źródła. 20

21 Przykładowe struktury holdingowe (I) A. Struktura z wykorzystaniem spółek krajowych Osoby fizyczne Holding zysk SPV opodatkowany 19% CIT; dystrybucja dywidendy z SPV do Holdingu co do zasady wolna od podatku (art. 22 ust. 4 CIT); zysk ze sprzedaży udziałów w SPV przez Holding opodatkowany 19% CIT; 10% SPV 10% SPV 10% SPV zysk Holdingu opodatkowany 19% CIT; dystrybucja dywidendy z Holdingu do osoby fizycznej opodatkowana 19% PIT; wydłużony okres dystrybucji dywidendy do osoby fizycznej (ew. przesuwanie roku podatkowego). 21

22 Przykładowe struktury holdingowe (II) B. Struktura z wykorzystaniem spółek zagranicznych z siedzibą w UE 10% Osoby fizyczne Holding PL 10% zysk SPV opodatkowany wg jurysdykcji kraju siedziby oraz w Polsce (metoda odliczenia proporcjonalnego); dystrybucja dywidendy z SPV do Holdingu co do zasady wolna od podatku (art. 20 ust. 3 CIT); zysk ze sprzedaży udziałów w SPV przez Holding opodatkowany 19% CIT; SPV UE 10% SPV UE SPV UE zysk Holdingu opodatkowany 19% CIT; dystrybucja dywidendy z Holdingu do osoby fizycznej opodatkowana 19% PIT; wydłużony okres dystrybucji dywidendy do osoby fizycznej (ew. przesuwanie roku podatkowego). 22

23 Przykładowe struktury holdingowe (III) C. Struktura z wykorzystaniem spółek zagranicznych z siedzibą poza UE (DTT) 75% Osoby fizyczne SPV poza UE Holding PL 75% SPV poza UE 75% SPV poza UE zysk SPV opodatkowany wg jurysdykcji kraju siedziby; dystrybucja dywidendy z SPV do Holdingu opodatkowana wg właściwej stawki z DTT; zysk ze sprzedaży udziałów w SPV przez Holding opodatkowany 19% CIT; zysk Holdingu opodatkowany 19% CIT metoda odliczenia proporcjonalnego; odliczenie części podatku zapłaconego przez SPV od zysku art. 20 ust. 2 CIT; dystrybucja dywidendy z Holdingu do osoby fizycznej opodatkowana 19% PIT. 23

24 Przykładowe struktury holdingowe (IV) D. Struktura z wykorzystaniem spółek zagranicznych z siedzibą poza UE <75% Osoby fizyczne SPV poza UE Holding PL <75% SPV poza UE <75% SPV poza UE zysk SPV opodatkowany wg jurysdykcji kraju siedziby SPV; dystrybucja dywidendy z SPV do Holdingu opodatkowana wg jurysdykcji kraju siedziby SPV; zysk ze sprzedaży udziałów w SPV przez Holding opodatkowany 19% CIT; zysk Holdingu opodatkowany 19% CIT metoda odliczenia proporcjonalnego; dystrybucja dywidendy z Holdingu do osoby fizycznej opodatkowana 19% PIT. 24

25 Zagraniczne jurysdykcje podatkowe (I) preferencyjne opodatkowanie a szkodliwa konkurencja podatkowa tzw. raje podatkowe; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U z 2005, Nr 94, poz. 790); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U z 2005, Nr 94, poz. 791); np. Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Guernsey, Jersey, Kajmany, Księstwo Liechtensteinu, Grenada, Księstwo Monako, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych. 25

26 Zagraniczne jurysdykcje podatkowe (II) kraje UE z preferencyjnym systemem opodatkowania; szeroki katalog obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; zróżnicowane zasady opodatkowania różnice pomiędzy krajami posiadającymi preferencyjne systemy opodatkowania (WHT, zyski kapitałowe itd.); Przykładowe preferencyjne jurysdykcje podatkowe: Cypr; Luksemburg; Holandia; Dania; Malta. 26

27 System podatkowy na Cyprze stawka podatku dochodowego - 10%; zaliczki na poczet podatku pobierane są w trzech ratach w ciągu roku podatkowego: 1 sierpnia, 30 września, 31 grudnia; możliwość uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej; dywidenda otrzymywana przez spółkę cypryjską bez podatku; przychód ze sprzedaży udziałów/akcji nieopodatkowany; zyski kapitałowe osiągnięte przez spółkę brak opodatkowania, pod warunkiem, że nie pochodzą ze sprzedaży nieruchomości na Cyprze, bądź też sprzedaży udziałów w spółce, która jest właścicielem takiej nieruchomości. 27

28 System podatkowy w Luksemburgu (I) efektywne opodatkowanie wnosi 28,59%; opodatkowaniu podlega kapitał zakładowy spółki (opłata w wysokości 1% kapitału) oraz każde następne podniesienie kapitału zakładowego; 28

29 System podatkowy w Luksemburgu (II) dywidenda otrzymywana przez spółkę luksemburską/zyski kapitałowe opodatkowane na zasadach ogólnych; dochód z dywidendy zwolnienie z opodatkowania, pod warunkiem, że spółka luksemburska posiada co najmniej 10 % udziałów w spółce wypłacającej dywidendę, bądź też wartość nabycia tych udziałów wynosi co najmniej Euro (w obydwu przypadkach udziały powinny być trzymane przez co najmniej 12 miesięcy); dochód z zysków kapitałowych zwolnienie z opodatkowania, pod warunkiem posiadania co najmniej 10% udziałów, bądź też gdy wartość nabycia tych udziałów wynosi co najmniej Euro (w obydwu przypadkach udziały powinny być trzymane przez co najmniej 12 miesięcy). 29

30 System podatkowy w Holandii stawka podatku dochodowego 20% - 25% (w zależności od wysokości osiąganego przez spółkę dochodu); dywidenda otrzymana przez spółkę holederską/zyski kapitałowe brak opodatkowania (participation exemption), pod warunkiem, że spółka holenderska posiada co najmniej 5% udział w kapitale zakładowym zagranicznej spółki zależnej, która nie jest nisko opodatkowaną spółką osiągającą pasywne przychody; spółka nie jest kwalifikowana jako nisko opodatkowana, gdy: podlega opodatkowaniu stawką podatku równą co najmniej 10% efektywnej podstawy opodatkowania, lub mniej niż 50% aktywów spółki zależnej należy do swobodnie zbywalnych. 30

31 Dystrybucja zysków z Cypru (I) dywidenda wypłacana przez spółkę cypryjską brak podatku u źródła; dywidendy wypłacane na rzecz polskich udziałowców spółki cypryjskiej, mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i na Cyprze, przy czym na terytorium Cypru stawka podatku nie może przekroczyć 10%; podatek w wysokości 10%, który może być zapłacony na Cyprze (przy czym faktycznie nie jest on pobierany) należy odliczyć od podatku podlegającego zapłacie w Polsce (w wysokości 19%), co oznacza, iż w rezultacie osoba fizyczna podlegająca opodatkowaniu w Polsce, zobowiązana będzie zapłacić podatek w wysokości 9%. 31

32 Dystrybucja zysków z Cypru (II) Reasumując należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% wartości dywidendy, które stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB2, /09-2/LK) w kwestii umorzenia udziałów spółki konsekwencje podatkowe są identyczne jak w przypadku wypłaty dywidendy. 32

33 Dystrybucja zysków z Luksemburga (I) dywidendy wypłacane przez spółkę luksemburską podatek u źródła w wysokości 15% (możliwość wyłączenia lub obniżenia stawki na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy poszczególnymi krajami); w przypadku, gdy odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%, wysokość podatku wynosi 5% kwoty dywidend brutto; wypłata dywidend w ramach Unii Europejskiej brak podatku u źródła. 33

34 Dystrybucja zysków z Luksemburga (II) dochód powstały w wyniku likwidacji spółki, podlega opodatkowaniu jedynie w państwie, w którym przenoszący tytuł własności (spółka) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę; W odniesieniu do likwidacji spółki i dystrybucji jej majątku polikwidacyjnego, podmiotem przenoszącym własność jest sama likwidowana spółka. Przyjąć trzeba zatem, że w przypadku likwidacji luksemburskiej spółki kapitałowej, prawo do opodatkowania dochodu otrzymanego w wyniku dystrybucji jej majątku po zakończeniu likwidacji, przysługuje jedynie Luksemburgowi, gdyż przenoszącym tytuł własności jest spółka posiadająca siedzibę na terytorium Luksemburga. W związku z powyższym uznać należy, że przychód wnioskodawczyni z tytułu likwidacji spółki z siedzibą w Luksemburgu nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB2/ /09-3/WM 34

35 Dystrybucja zysków z Holandii dywidendy wypłacane przez spółki holenderskie podatek u źródła w wysokości 15% (możliwość wyłączenia lub obniżenia stawki na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy poszczególnymi krajami); w przypadku, gdy odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%, wysokość podatku wynosi 5% kwoty dywidend brutto; wypłata dywidend w ramach Unii Europejskiej brak podatku u źródła; wypłata odsetek/należności licencyjnych brak podatku u źródła. 35

36 Przekształcenie istniejącego modelu (I) Sposoby przekształcenia istniejącej struktury w nową, angażującą zagraniczne jurysdykcje: aport udziałów/akcji do spółki zagranicznej (również z agio); emisja nowych udziałów/akcji dedykowana spółce zagranicznej (tzw. rozwodnienie udziałów); darowizna udziałów na rzecz spółki zagranicznej. 36

37 Przekształcenie istniejącego modelu (II) A. Aport udziałów/akcji do spółki zagranicznej właściciel udziałów/akcji w polskiej spółce kapitałowej zakłada spółkę za granicą (ew. wykorzystanie już istniejącej spółki zagranicznej); na pokrycie wkładu (podwyższenia kapitału) w spółce zagranicznej wnoszone są udziały/akcje w polskiej spółce kapitałowej; wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną - przychód w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład (art. 17 ust. 1 pkt 9 updof; art. 12 ust. 1 pkt 7 updop); do opodatkowania dochód, tj. różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów, a wydatkami poniesionymi na nabycie (objęcie) udziałów/akcji będących przedmiotem wkładu; jeśli wartość wydatków na nabycie przedmiotu aportu równa ich aktualnej wartości rynkowej podatek nie wystąpi. 37

38 Przekształcenie istniejącego modelu (III) B. Aport udziałów/akcji do spółki zagranicznej z agio objęcie udziałów o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej wnoszonych jako aport udziałów/akcji zmniejszenie przychodu poprzez wniesienie jedynie części wartości aportu na kapitał zakładowy alokacja pozostałej części aportu na kapitał zapasowy spółki zagranicznej (np. proporcja 1:9); niezbędne wcześniejsze ukształtowanie struktury kapitałowej spółki zagranicznej (niski kapitał zakładowy i wysoki kapitał zapasowy); konieczność precyzyjnego ustalenia wartości rynkowej przedmiotu aportu (art. 19 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2 updof; art. 14 ust. 1 w zw. z art.12 ust. 1 pkt 7 updop). 38

39 Przekształcenie istniejącego modelu (IV) B. Aport udziałów/akcji do spółki zagranicznej z agio ( ) otrzymując udziały o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej wnoszonych jako aport do zagranicznej spółki kapitałowej akcji, Spółka będzie mogła przyjąć jako swój przychód wartość nominalną objętych udziałów, przy uwzględnieniu okoliczności, iż wartość wnoszonego aportu zostanie odniesiona do wartości spółki, do której aport ten będzie wniesiony i na tej podstawie zostanie określony udział Spółki w kapitale tej spółki. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, r., IPPB3/ /08-2/JG (stan faktyczny dla podatników CIT) 39

40 Przekształcenie istniejącego modelu (V) B. Aport udziałów/akcji do spółki zagranicznej z agio ( ) w sytuacji objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zagranicznej o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej, wnoszonych jako wkład niepieniężny udziałów w polskiej spółce kapitałowej, Wnioskodawca przyjmie jako swój przychód wartość nominalną objętych udziałów, gdy wartość wnoszonego aportu będzie odniesiona do wartości spółki, do której ten aport będzie wniesiony i wartość aportu zostanie określona na poziomie rynkowym, a więc gdy nie zajdą okoliczności, w których wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny bez uzasadnionej przyczyny odbiegać będzie od wartości rynkowej wkładu. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, r., IPPB2/ /09-2/MG (stan faktyczny dla podatników PIT) 40

41 Przekształcenie istniejącego modelu (VI) C. Emisja nowych udziałów/akcji dedykowana spółce zagranicznej polska spółka kapitałowa dokonuje emisji nowych udziałów/akcji; emisja nowych udziałów/akcji obejmowana przez spółkę zagraniczną; emisja nowych udziałów/akcji po wartości nominalnej uśrednienie wartości wszystkich udziałów i obniżenie wartości udziałów już istniejących posiadanych przez wspólników polskiej spółki kapitałowej; np. przy założeniu, że kapitał zakładowy polskiej spółki z o.o. wynosi zł, a obecni wspólnicy mają posiadać jedynie 5% wartości kapitału zakładowego, spółka zagraniczna powinna objąć udziały na kwotę zł; kapitał zakładowy polskiej spółki z o.o. zostanie podwyższony do zł, a spółka zagraniczna będzie posiadała 95% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym polskiej spółki z o.o. 41

42 Przekształcenie istniejącego modelu (VII) C. Emisja nowych udziałów/akcji dedykowana spółce zagranicznej podwyższenie kapitału zakładowego opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5% wartości podwyższenia; udziały będące w posiadaniu dotychczasowych wspólników mogą być sprzedane lub umorzone (za lub bez wynagrodzenia); dochód ze sprzedaży opodatkowany 19% stawką podatku (różnica pomiędzy wartością rynkową sprzedawanych udziałów cena a wydatkami poniesionymi na ich nabycie/objęcie), ponadto PCC w wysokości 1% wartości zbywanych udziałów (płaci nabywca); dochód z umorzenia udziałów opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (różnica pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem a wydatkami na nabycie/objęcie udziałów); brak PCC. 42

43 Przekształcenie istniejącego modelu (VIII) D. Darowizna udziałów/akcji na rzecz spółki zagranicznej właściciel udziałów/akcji w polskiej spółce kapitałowej (osoba fizyczna) może darować posiadane przez siebie udziały na rzecz spółki zagranicznej; dokonanie darowizny udziałów w polskiej spółce kapitałowej na rzecz spółki zagranicznej nie stanowi odpłatnego zbycia tych udziałów, co oznacza, że w związku z taką darowizną po stronie darczyńcy nie będzie powstawał przychód z kapitałów pieniężnych (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, r., IPPB4/ /08-2/MO oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, r., IPPB4/ /09-2/JK2); ryzyko pozorności czynności art. 199a Ordynacji podatkowej. 43

44 Fundacje w niektórych jurysdykcjach podatkowych, takich jak np. Panama lub Liechtenstein możliwe jest tworzenie fundacji, które zajmują się wyłącznie zarządzaniem aktywami swoich beneficjentów; beneficjentem (uposażonym) może być osoba wskazana z imienia i nazwiska, jak również sam założyciel fundacji; fundacja nie emituje żadnych papierów wartościowych, a więc w majątku beneficjenta nie ma żadnego prawa, które mogłoby być przedmiotem egzekucji; Liechtenstein Anstalt, Stiftung; fundacja co do zasady nie jest tworzona w celach podatkowych. 44

45 Dziękujemy za uwagę Andrzej Paczuski Partner Tomasz Jankowski Starszy konsultant Paczuski & Taudul Spółka partnerska IBC II, ul. Polna 11, Warszawa Ogólny: Fax: Strona internetowa: 45

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/108332,zagraniczna-spolka-cywilnaa-zwolnienie-z-podatku-dywidendy,1,69,1.html Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Czy wypłata dywidendy

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Warszawa, 12 grudnia 2014 r.

Wykład 10. Warszawa, 12 grudnia 2014 r. Perspektywa międzynarodowa struktury holdingowe i finansowe vs tzw. raje podatkowe. Przegląd podstawowych zasad podatkowych w wybranych krajach (Luksemburg, Holandia, Cypr) Wykład 10 Warszawa, 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 11) Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Przebieg wykładu 2 Perspektywa lokalna vs perspektywa

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.:

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.: Informacja o zmianach w ustawie o CIT W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 2 Podatek dochodowy od spółek (Impôt sur les sociétes - IS) jest zbliżony do polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. To podatek bezpośredni, któremu

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła (WHT) Sekurytyzacja pożyczek hipotecznych udzielonych przez bank (rzeczywista sprzedaż)

Podatek u źródła (WHT) Sekurytyzacja pożyczek hipotecznych udzielonych przez bank (rzeczywista sprzedaż) Podatek u źródła (WHT) Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) Inwestor krajowy Inwestor zagraniczny Inwestor krajowy Inwestor zagraniczny Inwestor krajowy Inwestor zagraniczny Sekurytyzacja pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje

Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 9) Warszawa, 5 grudnia 2014 r. Plan wykładu Zasady opodatkowania w Polsce przychodów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Spółka transparentna"

Spółka transparentna Spółka komandytowa jest korzystnym rozwiązaniem, jeżeli zyski w spółce mają przypadać osobom fizycznym, ponieważ poprzez udział w spółce osobowej unikają one podwójnego opodatkowania dochodu. Założenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC 1 Titre de la présentation 01 KONCEPCJA OPODATKOWANIA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANY) 2 Titre de la présentation Cele regulacji CFC: Ograniczenie możliwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH [Wnioskodawca] [NIP] [miejscowość, data] Naczelnik [nazwa i adres urzędu skarbowego] WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Na podstawie art. 75 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa

Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa Tytuł: PARKIET Data: 28.10.2009 Autor: Paweł Tomczykowski Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner Ożóg i Wspólnicy sp. z o.o. W okresie

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy Toruń, maj 2011 1 PRZEBIEG WSPÓŁPRACY PARTNERÓW W RAMACH PPP I. Wejście w inwestycję PPP

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych. Marcin Żuk

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych. Marcin Żuk Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych Marcin Żuk Źródła prawa Dyrektywa Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA Ustawa o podatku dochodowym (znowelizowana) z 2005 r. Ustawa o specjalnej składce na rzecz obronności kraju (znowelizowana)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Michał Grzybowski Marek Jarocki Warszawa, 10 grudnia 2015 r. Agenda PIT Prorodzinne zwolnienie podatkowe 3 Ulga na działalność badawczo - rozwojową 5 Nowy

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro. Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard

Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro. Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja została przygotowana przez BDO. Treść prezentacji

Bardziej szczegółowo

Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Słowacja Malta. Poznań, 6 grudnia 2012

Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Słowacja Malta. Poznań, 6 grudnia 2012 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Zjednoczone Emiraty Arabskie Słowacja Malta Poznań, 6 grudnia 2012 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Informacje

Bardziej szczegółowo

I. POBÓR PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

I. POBÓR PODATKU PRZEZ PŁATNIKA I. POBÓR PODATKU PRZEZ PŁATNIKA - art. 30a updof (dodany z dniem 01.01.2004 r.) ZEZNANIE PODATKOWE Dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30a nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym (za wyjątkiem należności

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26 Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26 2 System podatkowy w Niderlandach jest mało przejrzysty i skomplikowany. Rodzaje podatków: dochodowy - inkomstenbelasting obrotowy - omzetbelasting od zysków podatek

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Planowanie podatkowe Anna Kaźmierczak Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek. Albert Einstein Program wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce

Międzynarodowe aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce Międzynarodowe aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce Kontrowersje związane z opodatkowaniem spółek komandytowo-akcyjnych prof. dr hab. Adam Mariański Michał Wilk 1 Status SKA na gruncie polskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

OPTYMALIZACJA PODATKOWA OPTYMALIZACJA PODATKOWA dr Krzysztof Biernacki nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony powinny zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej dla

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W UMOWACH O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

ZMIANY W UMOWACH O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ZMIANY W UMOWACH O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Podpisanie umowy międzynarodowej nie kończy procedury jej zawierania Niezbędna jest jeszcze jej ratyfikacja Ratyfikacja to zatwierdzenie umowy przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1387 USTAWA. z dnia 8 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1387 USTAWA. z dnia 8 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1387 USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl OPTYMALIZACJA PODATKOWA dr Krzysztof Biernacki nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 10 updop katalog dochodów podlegający opodatkowaniu ma charakter otwarty. Za dochód z zysków osób prawnych uważa się m.in.

Stosownie do art. 10 updop katalog dochodów podlegający opodatkowaniu ma charakter otwarty. Za dochód z zysków osób prawnych uważa się m.in. Mikołaj Kondej Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem instytucji obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jej udziałów Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE Informacja Dodatkowa dla inwestorów w Fidelity Active STrategy I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT NABYCIA, SPRZEDAŻY I ZAMIANY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY FIDELITY ACTIVE STRATEGY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem przychodów w kontekście budowania wartości firmy

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem przychodów w kontekście budowania wartości firmy Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem przychodów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 3 Warszawa, 17 października 2014 r. Plan prezentacji 2 I. Kategorie przychodów II.

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM

PYTAŃ O ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM PODATKI NR 6 INDEKS 36990X ISBN 9788374403252 LUTY 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM Jakich deklaracji nie można składać w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A.

Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A. KOMUNIKAT OBOWIĄZKOWY Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A. LUKSEMBURG / ZNOJMO (11 października 2013

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej

Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej Veronika Konyaeva, prawnik, Russian Desk Hanna Juzyszyn, doradca podatkowy, Departament Podatkowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie transakcji aspekty podatkowe

Finansowanie transakcji aspekty podatkowe Finansowanie transakcji aspekty podatkowe www.pwc.pl Spis treści 1. Finansowanie długiem 2 2. Finansowanie kapitałem 6 3. Finansowanie dłużne i kapitałem 7 4. Refinansowanie 8 5. Debt-push down typowa

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Crido Taxand i Bank BPH zapraszają na cykl regionalnych spotkań dot. funduszy UE 2014-2020 Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Planowanie podatkowe Anna Kaźmierczak Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek. Albert Einstein Program wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje)

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje) Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatek od czynności cywilnoprawnych ustawa z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Agnieszka Wasilewska Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Cash pooling.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Projekt z dnia 11 czerwca 2008 r. z dnia USTAWA o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym Spółki komandytowo akcyjne (SKA) zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2014 r. Filip

Bardziej szczegółowo

Agenda. Formy prowadzenia działalności w Polsce Proces założenia spółki z o.o. w Polsce System podatkowy w Polsce Zmiany w UOPO Polska - Czechy

Agenda. Formy prowadzenia działalności w Polsce Proces założenia spółki z o.o. w Polsce System podatkowy w Polsce Zmiany w UOPO Polska - Czechy Agenda Formy prowadzenia działalności w Polsce Proces założenia spółki z o.o. w Polsce System podatkowy w Polsce Zmiany w UOPO Polska - Czechy Formy działalności w Polsce jednoosobowa działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie informuje, że w celu uzyskania potrzebnych informacji w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej Optymalizacja podatkowa komandytowo-akcyjna jako narzędzie optymalizacyjne Wykładnia przepisów ustawy PIT i CIT potwierdzona przez

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PODATKOWA. Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki

OPTYMALIZACJA PODATKOWA. Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA UNIKANIE OPODATKOWANIA wybór formy działalności samodzielna działalność gospodarcza spółki osobowe spółki prawa handlowego SPÓŁKI OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014.

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014. Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014. Ustawa z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska

ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE Ewa Opalińska ZASADNICZE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( Ustawa o CIT ); Ustawa

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych Izba Skarbowa w Łodzi Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych Adam Bąkiewicz al. Kościuszki 83 90-436 Łódź tel.: +48 42 25 47 000 fax :+48 42 25 47 101 Izba Skarbowa w Łodzi www.is1001@ld.mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo