Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych. Sopot, 20 sierpnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych. Sopot, 20 sierpnia 2010 r."

Transkrypt

1 Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych Sopot, 20 sierpnia 2010 r.

2 Opodatkowanie dywidend Sposób opodatkowania dystrybucji dywidend przez polskie spółki kapitałowe jest uzależniony od podmiotu, na rzecz którego dokonywana jest wypłata: polska osoba fizyczna; polska osoba prawna; podmiot zagraniczny. 2

3 Dywidendy (I) polska osoba fizyczna dywidenda zysk polskiej spółki kapitałowej - 19% CIT; dystrybucja dywidendy na rzecz osoby fizycznej, będącej polskim rezydentem podatkowym obciążona 19% PIT. polska spółka kapitałowa 3

4 Dywidendy (II) zysk polskiej spółki kapitałowej - 19% CIT; polska spółka kapitałowa dywidenda polska spółka kapitałowa możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 22 ust. 4 updop, jeżeli: 1. wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd w PL, 2. uzyskującym dywidendę jest spółka z siedzibą w PL, UE, EOG lub w Szwajcarii, 3. odbiorcą dywidendy jest spółka z pkt 2 lub jej zagraniczny zakład, który posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów/akcji spółki wypłacającej, 4. odbiorcą dywidendy uzyskujący dywidendę posiada akcje spółki wypłacającej nieprzerwanie od 2 lat. 4

5 Dywidendy (III) ustawa z uwzględnieniem DTT; polska spółka kapitałowa dywidenda podmiot zagraniczny "dywidendy" - dochód z akcji lub innych niż wierzytelności praw do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji; zysk polskiej spółki kapitałowej - 19% CIT. 5

6 Opodatkowanie odsetek odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów, natomiast dywidenda wypłacana jest z zysku możliwe jest wypłacanie zysku za pomocą odsetek; sposób opodatkowania zależny od statusu beneficjenta: - polskie osoby fizyczne; - polskie osoby prawne; - osoby zagraniczne. 6

7 Odsetki (I) polska spółka kapitałowa odsetki wypłata na rzecz osoby fizycznej - polskiego rezydenta podatkowego; 19% zryczałtowany PIT. polska osoba fizyczna 7

8 Odsetki (II) polska spółka kapitałowa wypłata na rzecz polskiej osoby prawnej odsetek stanowi przychód operacyjny beneficjenta i jest opodatkowana na zasadach ogólnych. odsetki polska osoba prawna 8

9 Odsetki (III) polska spółka kapitałowa odsetki podmiot zagraniczny wypłacający zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego 20% podatku dochodowego; inne zasady w przypadku uregulowania tej kwestii w DTT (dodatkowy warunek: posiadanie certyfikatu rezydencji); możliwość zwolnienia z art. 21 ust. 3 updop. 9

10 Odsetki na rzecz podmiotu zagranicznego - zwolnienie polska spółka kapitałowa 25% podmiot zagraniczny lub polska spółka kapitałowa wypłacającym jest spółka - polski rezydent podatkowy albo położony w PL zagraniczny zakład spółki z UE; beneficjentem jest spółka mająca siedzibę lub zarząd w państwie członkowskim UE lub jej zakład; udział kapitałowy (min. 25%) utrzymywany nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat. 25% podmiot zagraniczny 10

11 Niedostateczna kapitalizacja (I) nie stanowią kosztu uzyskania przychodów odsetki od pożyczek udzielonych przez podmioty powiązane (sensu stricto), jeśli zadłużenie pożyczkobiorcy w stosunku do określonych podmiotów (sensu largo) przekroczy na dzień spłaty odsetek trzykrotność kapitału zakładowego pożyczkobiorcy (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop); konstrukcja niedostatecznej kapitalizacji opiera się na czterech podstawowych pojęciach, tzn.: podmiotów powiązanych sensu stricto udzielających pożyczki [Pożyczkodawcy]; podmiotów powiązanych sensu largo, branych pod uwagę przy ustalaniu zadłużenia pożyczkobiorcy [Powiązani Wierzyciele]; pożyczki; zadłużenia. 11

12 Niedostateczna kapitalizacja (II) Pożyczkodawcy (podmioty powiązane sensu stricto): - wspólnik posiadający bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów pożyczkobiorcy, - wspólnicy posiadający bezpośrednio łącznie nie mniej nie 25% udziałów pożyczkobiorcy, - inne spółki (tzw. spółki siostry), jeśli w jej kapitale i w kapitale pożyczkobiorcy inny podmiot posiada nie mniej niż 25% udziałów. 12

13 Niedostateczna kapitalizacja (III) Powiązani Wierzyciele (podmioty powiązane sensu ustala się kwotę zadłużenia to: largo), wobec których - wspólnicy pożyczkobiorcy, którzy posiadają nie mniej niż 25% udziałów pożyczkobiorcy, - podmioty posiadające nie mniej niż 25% udziałów w kapitale wspólników wymienionych wyżej, - udzielająca pożyczki spółka siostra, jeśli w jej kapitale i w kapitale pożyczkobiorcy inna spółka posiada nie mniej niż 25% udziałów (w przypadku, gdy pożyczki udziela tzw. spółka siostra). 13

14 Opodatkowanie działalności prowadzonej za pomocą zagranicznego zakładu zasada: zyski przedsiębiorstw z danego państwa są opodatkowane w tym państwie; wyjątek: przedsiębiorstwo wykonuje w drugim państwie działalność za pomocą zakładu zyski, które mogą być przypisane zakładowi są opodatkowane w państwie położenia zakładu; zakład" - stała placówka, przez którą całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa (m.in. miejsce zarządu, filia, biuro, zakład fabryczny, warsztat oraz kopalnia, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych); plac budowy lub montażu stanowią "zakład" tylko wtedy, gdy okres ich prowadzenia > 12 miesięcy. 14

15 Dochody z zysków kapitałowych zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zyski kapitałowe opodatkowane są w kraju, w którym beneficjent posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę; tzw. klauzula nieruchomościowa: zyski pochodzące ze sprzedaży majątku nieruchomego albo ze sprzedaży udziałów lub podobnych praw w spółce, której aktywa składają się głównie z majątku nieruchomego, podlegają opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie, w którym majątek ten jest położony. 15

16 Spółka komandytowa spółka osobowa, działająca w oparciu o przepisy KSH; cel: prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą; skład co najmniej 2 wspólników: komplementariusz odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem; komandytariusz odpowiedzialność za zobowiązania tylko do określonej w umowie kwoty (sumy komandytowej); wspólnikami spółki mogą być: - osoby fizyczne; - osoby prawne. 16

17 Opodatkowanie spółki komandytowej (I) spółka jest transparentna podatkowo; podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka lecz każdy wspólnik indywidualnie; określenie wysokości przychodu, dochodu do opodatkowania oraz należnego podatku dochodowego dokonuje się dla poszczególnych podatników odrębnie w zależności od statusu prawnego oraz udziału w zysku. 17

18 Opodatkowanie spółki komandytowej (II) Opodatkowanie wspólnika: osoby fizycznej - prawo wyboru opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanego dochodu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (tj. 18%, 32%) lub według stawki liniowej (19%); osoby prawnej - opodatkowanie dochodu stawką 19% w stosunku do udziału w zyskach spółki. 18

19 Spółka komandytowa - wady ograniczone zainteresowanie inwestorów zewnętrznych (brak osobowości prawnej); wykluczenie możliwości wprowadzenia na rynek publiczny; forma działalności nie dla wszystkich ograniczenia spółki komandytowej; spółka komandytowa a spółka komandytowo - akcyjna. 19

20 Idealna spółka holdingowa podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania dochód polskiej spółki zawsze opodatkowany w Polsce 19% podatkiem dochodowym; dystrybucja dywidendy do osoby fizycznej obciążona 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym; optymalizacja zobowiązań podatkowych zmniejszenie całkowitego obciążenia; idealna spółka holdingowa: dywidendy oraz zyski z kapitałów pieniężnych otrzymane z Polski są nieopodatkowane; w przypadku dystrybucji dywidendy do Polski nie jest pobierany podatek u źródła. 20

21 Przykładowe struktury holdingowe (I) A. Struktura z wykorzystaniem spółek krajowych Osoby fizyczne Holding zysk SPV opodatkowany 19% CIT; dystrybucja dywidendy z SPV do Holdingu co do zasady wolna od podatku (art. 22 ust. 4 CIT); zysk ze sprzedaży udziałów w SPV przez Holding opodatkowany 19% CIT; 10% SPV 10% SPV 10% SPV zysk Holdingu opodatkowany 19% CIT; dystrybucja dywidendy z Holdingu do osoby fizycznej opodatkowana 19% PIT; wydłużony okres dystrybucji dywidendy do osoby fizycznej (ew. przesuwanie roku podatkowego). 21

22 Przykładowe struktury holdingowe (II) B. Struktura z wykorzystaniem spółek zagranicznych z siedzibą w UE 10% Osoby fizyczne Holding PL 10% zysk SPV opodatkowany wg jurysdykcji kraju siedziby oraz w Polsce (metoda odliczenia proporcjonalnego); dystrybucja dywidendy z SPV do Holdingu co do zasady wolna od podatku (art. 20 ust. 3 CIT); zysk ze sprzedaży udziałów w SPV przez Holding opodatkowany 19% CIT; SPV UE 10% SPV UE SPV UE zysk Holdingu opodatkowany 19% CIT; dystrybucja dywidendy z Holdingu do osoby fizycznej opodatkowana 19% PIT; wydłużony okres dystrybucji dywidendy do osoby fizycznej (ew. przesuwanie roku podatkowego). 22

23 Przykładowe struktury holdingowe (III) C. Struktura z wykorzystaniem spółek zagranicznych z siedzibą poza UE (DTT) 75% Osoby fizyczne SPV poza UE Holding PL 75% SPV poza UE 75% SPV poza UE zysk SPV opodatkowany wg jurysdykcji kraju siedziby; dystrybucja dywidendy z SPV do Holdingu opodatkowana wg właściwej stawki z DTT; zysk ze sprzedaży udziałów w SPV przez Holding opodatkowany 19% CIT; zysk Holdingu opodatkowany 19% CIT metoda odliczenia proporcjonalnego; odliczenie części podatku zapłaconego przez SPV od zysku art. 20 ust. 2 CIT; dystrybucja dywidendy z Holdingu do osoby fizycznej opodatkowana 19% PIT. 23

24 Przykładowe struktury holdingowe (IV) D. Struktura z wykorzystaniem spółek zagranicznych z siedzibą poza UE <75% Osoby fizyczne SPV poza UE Holding PL <75% SPV poza UE <75% SPV poza UE zysk SPV opodatkowany wg jurysdykcji kraju siedziby SPV; dystrybucja dywidendy z SPV do Holdingu opodatkowana wg jurysdykcji kraju siedziby SPV; zysk ze sprzedaży udziałów w SPV przez Holding opodatkowany 19% CIT; zysk Holdingu opodatkowany 19% CIT metoda odliczenia proporcjonalnego; dystrybucja dywidendy z Holdingu do osoby fizycznej opodatkowana 19% PIT. 24

25 Zagraniczne jurysdykcje podatkowe (I) preferencyjne opodatkowanie a szkodliwa konkurencja podatkowa tzw. raje podatkowe; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U z 2005, Nr 94, poz. 790); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U z 2005, Nr 94, poz. 791); np. Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Guernsey, Jersey, Kajmany, Księstwo Liechtensteinu, Grenada, Księstwo Monako, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych. 25

26 Zagraniczne jurysdykcje podatkowe (II) kraje UE z preferencyjnym systemem opodatkowania; szeroki katalog obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; zróżnicowane zasady opodatkowania różnice pomiędzy krajami posiadającymi preferencyjne systemy opodatkowania (WHT, zyski kapitałowe itd.); Przykładowe preferencyjne jurysdykcje podatkowe: Cypr; Luksemburg; Holandia; Dania; Malta. 26

27 System podatkowy na Cyprze stawka podatku dochodowego - 10%; zaliczki na poczet podatku pobierane są w trzech ratach w ciągu roku podatkowego: 1 sierpnia, 30 września, 31 grudnia; możliwość uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej; dywidenda otrzymywana przez spółkę cypryjską bez podatku; przychód ze sprzedaży udziałów/akcji nieopodatkowany; zyski kapitałowe osiągnięte przez spółkę brak opodatkowania, pod warunkiem, że nie pochodzą ze sprzedaży nieruchomości na Cyprze, bądź też sprzedaży udziałów w spółce, która jest właścicielem takiej nieruchomości. 27

28 System podatkowy w Luksemburgu (I) efektywne opodatkowanie wnosi 28,59%; opodatkowaniu podlega kapitał zakładowy spółki (opłata w wysokości 1% kapitału) oraz każde następne podniesienie kapitału zakładowego; 28

29 System podatkowy w Luksemburgu (II) dywidenda otrzymywana przez spółkę luksemburską/zyski kapitałowe opodatkowane na zasadach ogólnych; dochód z dywidendy zwolnienie z opodatkowania, pod warunkiem, że spółka luksemburska posiada co najmniej 10 % udziałów w spółce wypłacającej dywidendę, bądź też wartość nabycia tych udziałów wynosi co najmniej Euro (w obydwu przypadkach udziały powinny być trzymane przez co najmniej 12 miesięcy); dochód z zysków kapitałowych zwolnienie z opodatkowania, pod warunkiem posiadania co najmniej 10% udziałów, bądź też gdy wartość nabycia tych udziałów wynosi co najmniej Euro (w obydwu przypadkach udziały powinny być trzymane przez co najmniej 12 miesięcy). 29

30 System podatkowy w Holandii stawka podatku dochodowego 20% - 25% (w zależności od wysokości osiąganego przez spółkę dochodu); dywidenda otrzymana przez spółkę holederską/zyski kapitałowe brak opodatkowania (participation exemption), pod warunkiem, że spółka holenderska posiada co najmniej 5% udział w kapitale zakładowym zagranicznej spółki zależnej, która nie jest nisko opodatkowaną spółką osiągającą pasywne przychody; spółka nie jest kwalifikowana jako nisko opodatkowana, gdy: podlega opodatkowaniu stawką podatku równą co najmniej 10% efektywnej podstawy opodatkowania, lub mniej niż 50% aktywów spółki zależnej należy do swobodnie zbywalnych. 30

31 Dystrybucja zysków z Cypru (I) dywidenda wypłacana przez spółkę cypryjską brak podatku u źródła; dywidendy wypłacane na rzecz polskich udziałowców spółki cypryjskiej, mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i na Cyprze, przy czym na terytorium Cypru stawka podatku nie może przekroczyć 10%; podatek w wysokości 10%, który może być zapłacony na Cyprze (przy czym faktycznie nie jest on pobierany) należy odliczyć od podatku podlegającego zapłacie w Polsce (w wysokości 19%), co oznacza, iż w rezultacie osoba fizyczna podlegająca opodatkowaniu w Polsce, zobowiązana będzie zapłacić podatek w wysokości 9%. 31

32 Dystrybucja zysków z Cypru (II) Reasumując należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% wartości dywidendy, które stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB2, /09-2/LK) w kwestii umorzenia udziałów spółki konsekwencje podatkowe są identyczne jak w przypadku wypłaty dywidendy. 32

33 Dystrybucja zysków z Luksemburga (I) dywidendy wypłacane przez spółkę luksemburską podatek u źródła w wysokości 15% (możliwość wyłączenia lub obniżenia stawki na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy poszczególnymi krajami); w przypadku, gdy odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%, wysokość podatku wynosi 5% kwoty dywidend brutto; wypłata dywidend w ramach Unii Europejskiej brak podatku u źródła. 33

34 Dystrybucja zysków z Luksemburga (II) dochód powstały w wyniku likwidacji spółki, podlega opodatkowaniu jedynie w państwie, w którym przenoszący tytuł własności (spółka) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę; W odniesieniu do likwidacji spółki i dystrybucji jej majątku polikwidacyjnego, podmiotem przenoszącym własność jest sama likwidowana spółka. Przyjąć trzeba zatem, że w przypadku likwidacji luksemburskiej spółki kapitałowej, prawo do opodatkowania dochodu otrzymanego w wyniku dystrybucji jej majątku po zakończeniu likwidacji, przysługuje jedynie Luksemburgowi, gdyż przenoszącym tytuł własności jest spółka posiadająca siedzibę na terytorium Luksemburga. W związku z powyższym uznać należy, że przychód wnioskodawczyni z tytułu likwidacji spółki z siedzibą w Luksemburgu nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB2/ /09-3/WM 34

35 Dystrybucja zysków z Holandii dywidendy wypłacane przez spółki holenderskie podatek u źródła w wysokości 15% (możliwość wyłączenia lub obniżenia stawki na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy poszczególnymi krajami); w przypadku, gdy odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%, wysokość podatku wynosi 5% kwoty dywidend brutto; wypłata dywidend w ramach Unii Europejskiej brak podatku u źródła; wypłata odsetek/należności licencyjnych brak podatku u źródła. 35

36 Przekształcenie istniejącego modelu (I) Sposoby przekształcenia istniejącej struktury w nową, angażującą zagraniczne jurysdykcje: aport udziałów/akcji do spółki zagranicznej (również z agio); emisja nowych udziałów/akcji dedykowana spółce zagranicznej (tzw. rozwodnienie udziałów); darowizna udziałów na rzecz spółki zagranicznej. 36

37 Przekształcenie istniejącego modelu (II) A. Aport udziałów/akcji do spółki zagranicznej właściciel udziałów/akcji w polskiej spółce kapitałowej zakłada spółkę za granicą (ew. wykorzystanie już istniejącej spółki zagranicznej); na pokrycie wkładu (podwyższenia kapitału) w spółce zagranicznej wnoszone są udziały/akcje w polskiej spółce kapitałowej; wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną - przychód w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład (art. 17 ust. 1 pkt 9 updof; art. 12 ust. 1 pkt 7 updop); do opodatkowania dochód, tj. różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów, a wydatkami poniesionymi na nabycie (objęcie) udziałów/akcji będących przedmiotem wkładu; jeśli wartość wydatków na nabycie przedmiotu aportu równa ich aktualnej wartości rynkowej podatek nie wystąpi. 37

38 Przekształcenie istniejącego modelu (III) B. Aport udziałów/akcji do spółki zagranicznej z agio objęcie udziałów o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej wnoszonych jako aport udziałów/akcji zmniejszenie przychodu poprzez wniesienie jedynie części wartości aportu na kapitał zakładowy alokacja pozostałej części aportu na kapitał zapasowy spółki zagranicznej (np. proporcja 1:9); niezbędne wcześniejsze ukształtowanie struktury kapitałowej spółki zagranicznej (niski kapitał zakładowy i wysoki kapitał zapasowy); konieczność precyzyjnego ustalenia wartości rynkowej przedmiotu aportu (art. 19 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2 updof; art. 14 ust. 1 w zw. z art.12 ust. 1 pkt 7 updop). 38

39 Przekształcenie istniejącego modelu (IV) B. Aport udziałów/akcji do spółki zagranicznej z agio ( ) otrzymując udziały o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej wnoszonych jako aport do zagranicznej spółki kapitałowej akcji, Spółka będzie mogła przyjąć jako swój przychód wartość nominalną objętych udziałów, przy uwzględnieniu okoliczności, iż wartość wnoszonego aportu zostanie odniesiona do wartości spółki, do której aport ten będzie wniesiony i na tej podstawie zostanie określony udział Spółki w kapitale tej spółki. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, r., IPPB3/ /08-2/JG (stan faktyczny dla podatników CIT) 39

40 Przekształcenie istniejącego modelu (V) B. Aport udziałów/akcji do spółki zagranicznej z agio ( ) w sytuacji objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zagranicznej o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej, wnoszonych jako wkład niepieniężny udziałów w polskiej spółce kapitałowej, Wnioskodawca przyjmie jako swój przychód wartość nominalną objętych udziałów, gdy wartość wnoszonego aportu będzie odniesiona do wartości spółki, do której ten aport będzie wniesiony i wartość aportu zostanie określona na poziomie rynkowym, a więc gdy nie zajdą okoliczności, w których wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny bez uzasadnionej przyczyny odbiegać będzie od wartości rynkowej wkładu. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, r., IPPB2/ /09-2/MG (stan faktyczny dla podatników PIT) 40

41 Przekształcenie istniejącego modelu (VI) C. Emisja nowych udziałów/akcji dedykowana spółce zagranicznej polska spółka kapitałowa dokonuje emisji nowych udziałów/akcji; emisja nowych udziałów/akcji obejmowana przez spółkę zagraniczną; emisja nowych udziałów/akcji po wartości nominalnej uśrednienie wartości wszystkich udziałów i obniżenie wartości udziałów już istniejących posiadanych przez wspólników polskiej spółki kapitałowej; np. przy założeniu, że kapitał zakładowy polskiej spółki z o.o. wynosi zł, a obecni wspólnicy mają posiadać jedynie 5% wartości kapitału zakładowego, spółka zagraniczna powinna objąć udziały na kwotę zł; kapitał zakładowy polskiej spółki z o.o. zostanie podwyższony do zł, a spółka zagraniczna będzie posiadała 95% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym polskiej spółki z o.o. 41

42 Przekształcenie istniejącego modelu (VII) C. Emisja nowych udziałów/akcji dedykowana spółce zagranicznej podwyższenie kapitału zakładowego opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5% wartości podwyższenia; udziały będące w posiadaniu dotychczasowych wspólników mogą być sprzedane lub umorzone (za lub bez wynagrodzenia); dochód ze sprzedaży opodatkowany 19% stawką podatku (różnica pomiędzy wartością rynkową sprzedawanych udziałów cena a wydatkami poniesionymi na ich nabycie/objęcie), ponadto PCC w wysokości 1% wartości zbywanych udziałów (płaci nabywca); dochód z umorzenia udziałów opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (różnica pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem a wydatkami na nabycie/objęcie udziałów); brak PCC. 42

43 Przekształcenie istniejącego modelu (VIII) D. Darowizna udziałów/akcji na rzecz spółki zagranicznej właściciel udziałów/akcji w polskiej spółce kapitałowej (osoba fizyczna) może darować posiadane przez siebie udziały na rzecz spółki zagranicznej; dokonanie darowizny udziałów w polskiej spółce kapitałowej na rzecz spółki zagranicznej nie stanowi odpłatnego zbycia tych udziałów, co oznacza, że w związku z taką darowizną po stronie darczyńcy nie będzie powstawał przychód z kapitałów pieniężnych (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, r., IPPB4/ /08-2/MO oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, r., IPPB4/ /09-2/JK2); ryzyko pozorności czynności art. 199a Ordynacji podatkowej. 43

44 Fundacje w niektórych jurysdykcjach podatkowych, takich jak np. Panama lub Liechtenstein możliwe jest tworzenie fundacji, które zajmują się wyłącznie zarządzaniem aktywami swoich beneficjentów; beneficjentem (uposażonym) może być osoba wskazana z imienia i nazwiska, jak również sam założyciel fundacji; fundacja nie emituje żadnych papierów wartościowych, a więc w majątku beneficjenta nie ma żadnego prawa, które mogłoby być przedmiotem egzekucji; Liechtenstein Anstalt, Stiftung; fundacja co do zasady nie jest tworzona w celach podatkowych. 44

45 Dziękujemy za uwagę Andrzej Paczuski Partner Tomasz Jankowski Starszy konsultant Paczuski & Taudul Spółka partnerska IBC II, ul. Polna 11, Warszawa Ogólny: Fax: Strona internetowa: 45

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 11) Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Przebieg wykładu 2 Perspektywa lokalna vs perspektywa

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski

Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski Podatek u źródła opodatkowanie płatności na rzecz nierezydentów z tytułu należności licencyjnych oraz usług o charakterze niematerialnym przepisy, doktryna, orzecznictwo Józef Banach Radca Prawny Należności

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Planowanie podatkowe Anna Kaźmierczak Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek. Albert Einstein Program wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych. Marcin Żuk

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych. Marcin Żuk Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych Marcin Żuk Źródła prawa Dyrektywa Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych... 4 1.1 Powody wprowadzenia nowej regulacji...

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Akademia podatkowa państw świata

Akademia podatkowa państw świata Sekcja Prawa Podatkowego TBSP UJ KONFEDERACJA SZWAJCARSKA Konspekt do zajęć Akademia podatkowa państw świata Michał Mrozik Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński Kraków 2011 1 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie alternatywnych sposobów nabycia spółki, tak aby transakcja przebiegła optymalnie z perspektywy podatkowej dla obu jej stron. Celem niniejszego artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 00-236 WARSZAWA www.kmw-adwokaci.pl Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA Ustawa o podatku dochodowym (znowelizowana) z 2005 r. Ustawa o specjalnej składce na rzecz obronności kraju (znowelizowana)

Bardziej szczegółowo

Podatki 2013. www.tpa-horwath.pl. Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry

Podatki 2013. www.tpa-horwath.pl. Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry Podatki 2013 www.tpa-horwath.pl Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry Członek Crowe Horwath International (Zurych, Szwajcaria) stowarzyszenia niezależnych

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA I ZAPOBIEGANIA UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie Najnowsze kontrowersje i zmiany umów 13 czerwca 2012 r., Warszawa Agenda Business Breakfast 1. Kwestie ogólne 2. Ostatnie zmiany w UOPO 3. Certyfikat rezydencji 4. Należności licencyjne

Bardziej szczegółowo