Elementy systemu podatkowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy systemu podatkowego"

Transkrypt

1 Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej 2 II. międzynarodowe prawo podatkowe 1. prawo Unii Europejskiej -traktaty, rozporządzenia, dyrektywy i decyzje wspólnotowe stosowane bezpośrednio lub włączane do prawa krajowego 2. unikanie podwójnego opodatkowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ratyfikowane polskimi ustawami III. szczegółowe prawo podatkowe 1. podatki dochodowe : a) podatek dochodowy od osób prawnych ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych 3 b) podatek dochodowy od osób fizycznych : opodatkowanie na zasadach ogólnych ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 4 opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 5 opodatkowanie w formie karty podatkowej ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne c) podatek tonaŝowy 6 ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonaŝowym 2. podatki obrotowe a) podatek od towarów i usług (VAT) ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 7 1 Dz.U. z 2005r.. Nr 8, poz.60 ze zm. 2 Dz.U. z 2004r. Nr 8, poz.65 ze zm. 3 Dz. U. z 2000r., Nr 54 poz.654 ze zm. 4 Dz.U. z 2000r., Nr 14 poz.176 ze zm. 5 Dz.U. z 1998r. Nr 144, poz.930 ze zm. 6 Dz.U. z 2006r. Nr 183, poz.1353 ze zm. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE - materiały uzupełniające 1

2 b) podatek akcyzowy ustawa z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym 8 3. podatek od czynności cywilnoprawnych ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 9 4. opłata skarbowa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej podatek od spadków i darowizn ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn podatek od gier ustawa z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych podatek rolny ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym podatek leśny ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym podatki i opłaty lokalne : podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych opłaty lokalne: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, od posiadania psów ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm. 8 Dz.U. z 2004r. Nr 29, poz.257 ze zm. 9 Dz.U. z 2007r., Nr 68, poz.450 ze zm. 10 Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz.1635 ze zm. 11 Dz.U. z 2004r., Nr 142, poz.1514 ze zm. 12 Dz.U.z 2004r. Nr 4, poz.27 ze zm. 13 Dz.U. z 2006r., Nr 136, poz.969 ze zm. 14 Dz.U. z 2002r., Nr 200, poz.1682 ze zm. 15 Dz.U. z 2006r., Nr 121, poz.844 ze zm. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE - materiały uzupełniające 2

3 Rozkład rodzaju opodatkowania wg form organizacyjnych Forma opodatkowania dochodu osiąganego przez podmiot Rodzaj formy organizacyjnej Akt prawny, dot. działania podmiotu podatek dochodowy od osób fizycznych, obciąŝający odrębnie kaŝdą osobę fizyczną (róŝne formy opodatkowania: zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, podatek tonaŝowy) osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą art.8 Kodeksu cywilnego 16 art.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 17 spółka cywilna podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych obciąŝający odrębnie kaŝdego wspólnika w zaleŝności od tego czy wspólnikiem w spółce jest osoba prawna, czy osoba fizyczna spółka jawna (europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych EZIG 18 ) spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna art.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przepisy ustawy-kodeks spółek handlowych 19, dotyczące spółek osobowych (art.22-art.150) 16 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz.93 ze zm.) 17 ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007r. Nr 155, poz.1095 ze zm.) 18 ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2005r. Nr 62, poz.551 ze zm.) 19 ustawa z dnia 15 września 2000r.-Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz.1037 ze zm.) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE - materiały uzupełniające 3

4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji podatek dochodowy od osób prawnych (zasady ogólne lub podatek tonaŝowy) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna w organizacji spółka akcyjna (w tym spółka europejska SE) art.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przepisy ustawy-kodeks spółek handlowych, dotyczące spółek kapitałowych (art.151-art.595) inne osoby prawne (w tym spółdzielnia europejska SCE 20 ) art.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jednostki nie posiadające osobowości prawnej róŝne inne ustawy 20 rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003r.w sprawie statutu spółdzielni europejskiej SCE (Dz. U. UE.L z 2003r. Nr 207 poz.1 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE - materiały uzupełniające 4

5 Podatek dochodowy od osób fizycznych Zasady ogólne Ryczałt ewidencjonowany Karta podatkowa Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku podatku dochodowym od osób dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) poz. 176 ze zm.) I. Kto moŝe stosować tę formę opodatkowania 1) Wg kryterium podmiotowego a) przedsiębiorca, kaŝdy podatnik b) osoba fizyczna uzyskująca przychody z najmu i dzierŝawy, c) osoba fizyczna wykonująca wolny zawód wskazany w ustawie o zryczałtowanym podatku przedsiębiorca prowadzący działalność wymienioną w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym dochodowym 2) Wg wielkości obrotów nie ma wpływu a) rozpoczynający działalność - bez ograniczeń, lecz tylko do momentu przekroczenia euro obrotu w pierwszym roku działalności, nie ma wpływu b) kontynuujący działalność, jeŝeli w roku poprzednim nie przekroczyli euro obrotu 3) Wg ilości zatrudnionych pracowników nie ma wpływu nie ma wpływu tylko do określonej liczby pracowników w danej działalności, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy 4) wg wyłączeń ustawowych nie ma wyłączeń wyłączenia z art.8 ustawy wyłączenia z art.25 ustawy II. Sposób wyliczenia podatku DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE - materiały uzupełniające 5

6 przychody ze wszystkich źródeł - koszty uzyskania tych przychodów przychody = dochód - odliczenia od przychodu - odliczenia od dochodu = podstawa opodatkowania = podstawa opodatkowania x stawka podatkowa x stawka podatkowa = podatek = podatek - odliczenia od podatku - odliczenia od podatku = podatek naleŝny = podatek naleŝny III. Co wpływa na wielkość podatku a) przychody a) przychody b) koszty b) odliczenia od przychodu c) odliczenia od dochodu c) rodzaj działalności (stawka) d) wielkość dochodu (stawka) d) odliczenia od podatku e) odliczenia od podatku IV. Co moŝna odliczyć od podstawy opodatkowania składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie darowizny, wydatki na rehabilitację, społeczne, darowizny, wydatki na wydatki na internet, odsetki od rehabilitację, wydatki na internet, kredytu na cele mieszkaniowe odsetki od kredytu na cele (prawa nabyte) mieszkaniowe (prawa nabyte) podatek ustalony decyzją US - składka na ubezpieczenie zdrowotne = podatek naleŝny a) rodzaj działalności b) ilość pracowników c) wielkość miejscowości d) sytuacja podatnika Nic V. Jaka stawka progresywna 18%, 32% lub liniowa 19% liniowa 3, 5.5, 8.5, 17, 20% miesięczna ustalona indywidualnie przez US VI. Co moŝna odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulga na dziecko składki na ubezpieczenie zdrowotne składki na ubezpieczenie zdrowotne VI. Jakie deklaracje zeznanie roczne PIT-36, PIT-37 zeznanie roczne PIT-28 zeznanie roczne, jeŝeli odliczana składka zdrowotna VII. Zalety koszty zmniejszają podatek koszty nie wpływają na podatek, a więc nie są sporne, prowadzona tylko ewidencja przychodu stała kwota do zapłaty mimo, Ŝe dochód moŝe być duŝy, brak obowiązku prowadzenia ewidencji VIII. Wady zaliczki samoobliczane co miesiąc, Zaliczki samoobliczane co miesiąc, stała kwota do zapłaty mimo, Ŝe kaŝdy element kosztów moŝe być koszty nie zmniejszają podatku, dochód moŝe nie wystąpić sporny mimo, Ŝe mogą być duŝe DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE - materiały uzupełniające 6

7 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE - materiały uzupełniające 7

8 Kraje UE i EOG (EEA) Unia Europejska Belgia, Wielka Brytania Grecja Hiszpania Austria Cypr Bułgaria Francja Irlandia Portugalia Finlandia Czechy Rumunia Holandia, Dania Szwecja Czechy Luksemburg Estonia, Niemcy Litwa, Włochy Łotwa Malta Polska Słowacja Słowenia Węgry Europejski Obszar Gospodarczy - EOG (European Economic Area - EEA) Członkami EOG są: - wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej - państwa stowarzyszone w układzie EFTA, czyli Norwegia Islandia Lichtenstein. Celem EOG jest ustanowienie swobodnego przepływu towarów, kapitału, pracowników oraz usług między państwami członkowskimi. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE - materiały uzupełniające 8

Podatki 2013. www.tpa-horwath.pl. Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry

Podatki 2013. www.tpa-horwath.pl. Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry Podatki 2013 www.tpa-horwath.pl Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry Członek Crowe Horwath International (Zurych, Szwajcaria) stowarzyszenia niezależnych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej K-052/1 Obowiązuje od 31.10.2011 r. I. Kogo dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3

Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3 KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3 Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe Wybór formy opodatkowania przychodów

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Stawki, limity, wskaźniki

Stawki, limity, wskaźniki Stawki, limity, wskaźniki Dodatek Nr 8 2015 n Podatki n Składki na ubezpieczenia społeczne n Zasiłki i świadczenia n Emerytury i renty n Podróże służbowe n Ryczałty na samochód n Wynagrodzenia i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urzędu nr K-052/3

Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 Urząd Skarbowy w Wałbrzychu ul. Uczniowska 21 58-306 Wałbrzych Wybór formy opodatkowania przychodów

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna grupy urzędów nr K-052/4 Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych Urząd

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z księgowości. Anna Zasowska

Zagadnienia z księgowości. Anna Zasowska Zagadnienia z księgowości Anna Zasowska Do czego potrzebna jest firmie rachunkowość? Rachunkowość stanowi pewien rodzaj ewidencji gospodarczej zjawisk i procesów gospodarczych, sytuacji majątkowej i wyników

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Kwestie podatkowe i ubezpieczenia społeczne w ramach umów zawieranych przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych

Kwestie podatkowe i ubezpieczenia społeczne w ramach umów zawieranych przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Kwestie podatkowe i ubezpieczenia społeczne w ramach umów zawieranych przy realizacji międzynarodowych projektów

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 00-236 WARSZAWA www.kmw-adwokaci.pl Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo