Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje"

Transkrypt

1 Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 9) Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

2 Plan wykładu Zasady opodatkowania w Polsce przychodów osiąganych w Polsce i zagranicą przychody uzyskiwane na terytorium Polski; przychody uzyskiwane za granicą 1 Dyrektywy: definicja pojęcia; dyrektywy istotne dla międzynarodowego opodatkowania Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO): umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; Model Konwencji OECD Różne kategorie zysków według UPO: zyski przedsiębiorstw zyski zakładu zyski kapitałowe zyski bierne: odsetki, dywidendy, należności licencyjne Metody unikania podwójnego opodatkowania metoda zaliczenia; tax sparing; metoda wyłączenia

3 2 Zasady opodatkowania w Polsce przychodów osiąganych w Polsce i za granicą

4 Zasady opodatkowania w Polsce przychodów osiąganych na terytorium Polski 3 CIT: Podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: RP) niezależnie od miejsca osiągania dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowych). Istnieją wątpliwości dotyczące interpretacji pojęcia dochód osiągany na terytorium RP. PIT: Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej gdy: posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

5 Zasady opodatkowania w Polsce przychodów osiąganych za granicą Podwójne opodatkowanie: w Polsce i poza terytorium Polski uprawnionym do opodatkowania takiego dochodu jest zarówno Polska jak i państwo, na terytorium którego powstał dochód. 4 W takiej sytuacji w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania => przy braku umowy przepisy wewnętrzne. Metody unikania podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia (zwolnienia), metoda zaliczenia (kredytu podatkowego).

6 Dyrektywy 5

7 Definicja pojęcia Dyrektywy są, obok rozporządzeń i decyzji, jednym ze źródeł prawa Unii Europejskiej. Celem dyrektyw jest ujednolicenie przepisów krajowych państw członkowskich (np. jednolitych rynków). 6 Dyrektywy wskazują jakie cele mają osiągnąć państwa członkowskie, pozostawiają jednak państwom członkowskim wybór środków służących do osiągnięcia tych celów. Dyrektywa powinna być implementowana do prawa krajowego. Jeżeli dyrektywa nie została implementowana do prawa krajowego lub została implementowana nieprawidłowo a jej przepis jest jasny, bezwarunkowy, precyzyjny i zupełny możliwe jest bezpośrednie zastosowanie dyrektywy. Bezpośrednio na dyrektywę może powołać się tylko obywatel w stosunku do państwa członkowskiego.

8 Dyrektywa interest / royalties 7 UE/EOG 25% PolCo Wypłata odsetek/ należności licencyjnych 0% Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. (tzw: Dyrektywa odsetkowa) wprowadziła zwolnienie z opodatkowania odsetek i należności licencyjnych w państwie ich źródła. Polska uzyskała okres przejściowy: do 30 czerwca 2013 r. 5%. od 1 lipca 2013 r. 0%. Warunki (łączne): podmiot wypłacający jest rezydentem podatkowym w RP/położonym na terytorium RP zagranicznym zakładem spółki - rezydenta kraju UE uzyskującym należności jest spółka - rezydent podatkowy innego niż RP kraju UE/EOG albo zagraniczny zakład takiej spółki spółka uzyskująca bądź spółka wypłacająca należności odsetkowe posiadała nieprzerwanie przez okres 2 lat w kapitale drugiej spółki co najmniej 25% udziałów (akcji) w sposób bezpośredni (warunek spełniony również, gdy trzecia spółka będąca rezydentem UE/EOG posiada taki udział zarówno w spółce wypłacającej jak i otrzymującej).

9 Dyrektywa parent subsidiary 8 UE/EOG 10% PolCo Wypłata dywidendy 0% Dyrektywa Rady z dnia 23 lipca 1990 r., nr 90/435/EEC (tzw: Dyrektywa parent subsidiary) ma na celu eliminację podwójnego opodatkowania w przypadku wypłacenia dywidend i innych form podziału zysku przez spółkę zależną spółce dominującej w innym państwie członkowskim. Warunkiem skorzystania z Dyrektywy parent subsidiary jest aby : Spółka otrzymująca dywidendę podlegała w państwie UE/EOG opodatkowaniu (nie podlega zwolnieniu) podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, Spółka wypłacająca dywidendę miała siedzibę lub zarząd w RP (będąca rezydentem RP), Spółka, otrzymująca dywidendę posiada bezpośrednio nieprzerwanie przez okres 2 lat nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę.

10 Dyrektywa mergerowa 9 Dyrektywy 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. (tzw: Dyrektywa mergerowa) dotyczy zasad opodatkowania transakcji transgranicznych, w szczególności transakcji wymiany udziałów. 100 % Aport udziałów w B w zamian za udziały w A 100% A 100% A Dyrektywa przewiduje m. in. zwolnienie z opodatkowania CIT/PIT: przychodu osiągniętego w wyniku połączenia lub podziału spółek kapitałowych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, B 100% 100% B wymiany udziałów pod warunkiem, że spółka nabywająca udziały (na schemacie oznaczona jako A) otrzyma większość praw głosu innej spółki (na schemacie oznaczonej jako B) albo (jeżeli posiadała już większość praw głosu) zwiększy ich posiadanie.

11 10 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)

12 Model Konwencji OECD Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania regulują: 11 rezydencję, miejsce (państwo uprawnione do poboru podatku), stawkę podatku, metody unikania podwójnego opodatkowania i zasady rozstrzygania wątpliwości. W celu ujednolicenia zasad, definicji, norm i metod stosowanych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania w 1963 r. stworzono Model Konwencji OECD zawierający zalecenia do stosowania przez kraje członkowskie OECD przy negocjowaniu nowych i zmianie istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecnie większość polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania bazuje na Modelu Konwencji OECD a ich postanowienia są interpretowane w oparciu o komentarz do Modelu Konwencji OECD. Komentarz nie stanowi źródła prawa.

13 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Biorąc pod uwagę, że większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta przez Polskę opiera się na Modelu Konwencji OECD ich schemat jest analogiczny. Poniżej przykładowy schemat umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: Artykuł 1 - Zakres podmiotowy, Artykuł 2 - Podatki, których dotyczy umowa, Artykuł 3 - Definicje ogólne, Artykuł 4 - Miejsce zamieszkania lub siedziba, Artykuł 5 - Zakład, Artykuł 6 - Dochód z majątku nieruchomego, Artykuł 7 - Zyski przedsiębiorstw, Artykuł 8 - Transport morski i lotniczy, Artykuł 9 - Przedsiębiorstwa powiązane, Artykuł 10 - Dywidendy, Artykuł 11 - Odsetki, Artykuł 12 - Należności licencyjne, Artykuł 13 - Zyski z przeniesienia własności majątku, Artykuł 14 - Dochody z pracy najemnej, * PROTOKÓŁ czasem bardzo ważny Artykuł 15 - Wynagrodzenia dyrektorów, Artykuł 16 - Artyści i sportowcy, Artykuł 17 - Emerytury, renty, renty kapitałowe oraz podobne świadczenia, Artykuł 18 - Funkcje publiczne, Artykuł 19 - Studenci i praktykanci, Artykuł 20 - Inne dochody, Artykuł 21 - Unikanie podwójnego opodatkowania, Artykuł 22 - Równe traktowanie, Artykuł 23 - Procedura wzajemnego porozumiewania, Artykuł 24 - Wymiana informacji, Artykuł 25 - Członkowie misji dyplomatycznych oraz przedstawicielstw konsularnych. 12

14 13 Różne kategorie zysków według UPO

15 Zyski przedsiębiorstw 14 Zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w państwie w którym to przedsiębiorstwo jest położone. Przedsiębiorstwo nie zostało zdefiniowane w praktyce jest rozumiane jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. zysk Przedsiębiorstwo zysk kraj rezydencji = miejsce opodatkowania zysk zysk

16 Zyski zakładu Jeżeli przedsiębiorstwo działa w innym państwie przez swój zakład to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w państwie, w którym położony jest zakład. 15 Inny kraj PL ForeignCo PE 19% Pojęcie stały zakład obejmuje w szczególności: siedzibę zarządu, oddział, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię, źródło ropy lub gazu, kamieniołom itp. Zgodnie ze stanowiskiem organów za zakład osoby fizycznej można uznać posiadania przez nią statusu wspólnika w spółce osobowej. Za stały zakład przedsiębiorstwa nie uznaje się m. in.: placówek wykorzystywanych jedynie do nabywania, składowania, wystawiania lub wydawania towarów, stałej placówki gospodarczej wykorzystywanej jedynie w celu prowadzenia działalności o charakterze przygotowawczym, pomocniczym.

17 Zyski kapitałowe (ze zbycia majątku) 16 UE PL PolCo HoldCo PolCo Zyski pochodzące z przeniesienia własności majątku są opodatkowane w państwie: w którym jest położona nieruchomość, w którym położony jest zakład - z tytułu przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, w miejscu faktycznego zarządu przedsiębiorstwa - z tytułu przeniesienia własności statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym, zyski nie podlegające zakwalifikowaniu w żadnej z powyższych kategorii podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie, w którym przenoszący ma swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę. UWAGA KLAUZULA NIERUCHOMOŚCIOWA

18 Klauzula nieruchomościowa PolCo HoldCo PolCo Klauzule nieruchomościowe można podzielić na: Klauzule nieruchomościowe bezpośrednie dotyczą zbycia spółek, które bezpośrednio posiadają nieruchomości, Klauzule nieruchomościowe pośrednie dotyczą spółek, które zarówno bezpośrednio jak i pośrednio posiadają nieruchomości (poprzez spółki zależne). Klauzule nieruchomościowe budzą duże wątpliwości interpretacyjne, z uwagi na brak definicji pojęcia majątek oraz zwrotu składający się głównie. W praktyce uznaję się, że : głównie oznacza więcej niż 50%, majątek należy rozumieć w kategoriach cywilnoprawnych, wartość majątku ustala się na podstawie jego wartości bilansowej, od wartości bilansowej majątku nie odejmuje się zobowiązań. 17

19 Zyski bierne uwagi ogólne (1) Istota podatku u źródła (withholding tax WHT) podatek pobierany przez kraj pochodzenia (źródła) dochodu. 18 WHT X% Inny kraj PL ForeignCo Stawki podatku u źródła w Polsce: - dywidendy 19%, - odsetki 20%, - należności licencyjne 20%. PolCo WHT X% Mogą być obniżone na podstawie uregulowań: - dyrektyw UE, - postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rozliczenie WHT w państwie rezydencji zwolnienie vs zaliczenie (kredyt)

20 Zyski bierne uwagi ogólne (2) Szczególne zasady opodatkowania stosowane są w stosunku do tzw. dochodów biernych, czyli dochodów uzyskiwanych z tytułu: dywidend, odsetek i należności licencyjnych. Państwo rezydencji PL UE 1. wypłata 14% 5% Państwo źródła 19 Do szczególnych uregulowań w zakresie opodatkowania dochodów biernych należą: 2. 15% 5% 5% wypłata 1. zasada podziału podatku pomiędzy państwo rezydencji i państwo źródła, beneficial owner Pośrednik Wypłacający 2. klauzula beneficial owner, czyli wymóg aby odbiorca dochodów był ich faktycznym właścicielem, 3. Dochód bierny związany z działalnością zakładu UE ForeignCo 3. zasady przypisywania dochodów do stałego zakładu. PL PE

21 Zyski bierne Dywidendy (1) 20 Opodatkowaniu WHT podlegają dywidendy uzyskiwane na terytorium państwa innego niż państwo rezydencji podmiotu je otrzymującego. ForeignCo Inny kraj udział w kapitale PL X% WHT PolCo Dywidenda

22 Zyski bierne Dywidendy (2) 21 Termin dywidenda oznacza m.in.: dochód z akcji/udziału (akcji gratisowych), prawa do udziału z zysku, akcji górniczych, akcji założycielskich lub innych praw (z wyjątkiem wierzytelności), do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw w spółce. Niestandardowe prawa korporacyjne - konstrukcje prawne mające cechy zarówno pożyczki jaki dywidendy instrumenty hybrydowe (przykładem instrumentu hybrydowego jest pożyczka z prawem udziału w zyskach).

23 Zyski bierne Odsetki (1) 22 Opodatkowaniu WHT podlegają odsetki uzyskiwane na terytorium państwa innego niż państwo rezydencji podmiotu je otrzymującego. PolCo PL pożyczka Inny kraj X% WHT ForeignCo odsetki

24 Zyski bierne Odsetki (2) 23 Termin odsetki rozumiany jest szeroko => jako dochody z wszelkiego rodzaju wierzytelności, z tytułu udostępnienia dłużnikowi na czas nieoznaczony lub oznaczony kapitału w formie pieniężnej. W szczególności termin odsetki oznacza dochód z: wierzytelności pieniężnych, zabezpieczeń wierzytelności w formie pieniężnej, rządowych papierów wartościowych, obligacji i innych papierów wartościowych, Z pojęcia odsetek wyłączone są: kary umowne, odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej realizacji zobowiązań.

25 Zyski bierne Należności licencyjne (1) Opodatkowaniu WHT podlegają należności licencyjne uzyskiwane na terytorium państwa innego niż państwo rezydencji podmiotu je otrzymującego. 24 ForeignCo Inny kraj PL wartości niematerialne i prawne PolCo X% WHT należności licencyjne

26 Zyski bierne Należności licencyjne (2) 25 Termin należności licencyjne oznacza: wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkie patenty, znaki towarowe, wzory lub modele, plany, tajemnice technologii lub procesu produkcyjnego, korzystanie z doświadczeń zawodowych w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Praktyczne problemy np. programy komputerowe.

27 26 Metody unikania podwójnego opodatkowania

28 ZASTOSOWANIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Niektóre metody unikania podwójnego opodatkowania 27 METODA ODLICZENIA Umożliwia odliczenie podatku zapłaconego za granicą od podatku należnego do zapłaty w Polsce (od całości osiągniętych przez podatnika dochodów). Limit odliczenia: do wysokości podatku, który byłby należny w Polsce. Ta metoda ma m. in. zastosowanie w umowie między Polską a Holandią. TAX SPARING Odliczenie w Polsce kwoty podatku, która w rzeczywistości nie została zapłacona w państwie źródła ze względu na zwolnienie. Efektywnie łączne obciążenia podatkowe są mniejsze. Ta metoda ma m. in. zastosowanie w umowie między Polską a Słowacją (zmiana protokół do umowy będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2015 r.). METODA WYŁĄCZENIA Osiągnięte w roku podatkowym dochody za granicą przez polskiego rezydenta podatkowego podlegają wyłączeniu z podstawy opodatkowania w Polsce (uwaga na progresję) Ta metoda miała m. in. zastosowanie w umowie między Polską a Luksemburgiem w stosunku do dywidendy (do końca 2013 r.). obecnie zastosowanie znajduje metoda odliczenia Metoda ta ma zastosowanie m. in. do dochodów z pracy najemnej zgodnie z umową z Francją.

29 Brak zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania 28 19% (w kraju rezydencji) PolCo Opodatkowanie WHT na poziomie 30%. Opodatkowanie na poziomie 19%. ForeignCo dywidenda 30% WHT Efektywne opodatkowanie: 49% Możliwość zastosowania przepisów wewnętrznych.

30 Metoda zaliczenia 29 Dane: PL 19% podatku w Polsce w Polsce:19K, pomniejszane o podatek zapłacony w Holandii: 19K 15K = 4K do zapłaty Wypłata dywidendy w kwocie PLN Opodatkowanie: Wypłata dywidendy z Polski do Holandii nie podlega opodatkowaniu zgodnie z dyrektywą parent subsidiary, Hol Polaris Finance B.V. 15% WHT w Holandii: 15K 0% w Holandii Opodatkowanie wypłaty dywidendy z Holandii do Polski podlega opodatkowaniu w wysokości 15%, PL dywidenda PLN x 15% = PLN, W Polsce opodatkowanie w wysokości: 0% WHT w Polsce PLN x 19% = PLN PLN PLN = PLN (efektywnie do zapłaty w Polsce)

31 Tax sparing 30 (19% - 10%) = 9% Dane: Wypłata dywidendy w kwocie PLN. Opodatkowanie: PL Wypłata dywidendy z Polski na Słowację nie podlega opodatkowaniu zgodnie z dyrektywą parent subsidiary, Słowacja SlovakCo. dywidenda (10% nie pobierane) Opodatkowanie wypłaty dywidendy ze Słowacji do Polski podlega opodatkowaniu w wysokości 10% ale Słowacja nie pobiera opodatkowania, PL PolCo. dywidenda 0% WHT w Polsce Opodatkowanie w Polsce 19%, ale możliwość odliczenia hipotetycznego podatku słowackiego (10%) PLN x 19% PLN x 10% = PLN PLN = PLN Efektywna stopa = 9%

32 Metoda wyłączenia (zgodnie z UPO PL/Lux do końca 2013 r.) K zwolnione Dane: Wypłata dywidendy w kwocie PLN. Opodatkowanie: PL Zwolnienie dywidendy wypłacanej z NG2/CCC do Luxprofi dyrektywa parent subsidiary Lux Luxprofi S.ar.l. dywidenda 100K x 15% WHT Opodatkowanie wypłaty dywidendy z Luxprofi do osób fizycznych na poziomie 15% WHT w Luksemburgu, PL dywidenda PLN ( PLN x 15%) = PLN. NG2/CCC 0% WHT w Polsce UWAGA niektóre dochody osób fizycznych wyłączenie z progresją!

33 Metoda wyłączenia z progresją (praca najemna) Dane: Osoba fizyczna rezydent RP, opodatkowany wg skali, uzyskujący dochody z pracy za granicą (30k) i w Polsce (20k), razem dochód 50k 32 PL Fr 20k 30k Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w kraju rezydencji (w RP) wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - deklarowanego w kraju rezydencji - stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, łącznie z dochodem osiągniętym za granicą Opodatkowanie: (a) Dochód 50k (b) Podatek polski wg skali (od 50k tzn. od całości dochodów łącznie z zagranicznymi) 8 443,98 (tzn. 18% minus kwota zmniejszająca podatek) Stopa % (b/a) = 16,89% Podatek do zapłaty w Polsce = 16,89% x 20k = W przypadku braku progresji, podatek zapłacony w RP wynosiłby 18% x 20k minus 556,02 = 3 043,98 (efektywnie, obciążenie podatkowe na poziomie 15,21% - tzn ,98/20k)

34 Pytania? 33

35 Dziękuję za uwagę 34

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA I ZAPOBIEGANIA UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie Najnowsze kontrowersje i zmiany umów 13 czerwca 2012 r., Warszawa Agenda Business Breakfast 1. Kwestie ogólne 2. Ostatnie zmiany w UOPO 3. Certyfikat rezydencji 4. Należności licencyjne

Bardziej szczegółowo

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 11) Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Przebieg wykładu 2 Perspektywa lokalna vs perspektywa

Bardziej szczegółowo

Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski

Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski Podatek u źródła opodatkowanie płatności na rzecz nierezydentów z tytułu należności licencyjnych oraz usług o charakterze niematerialnym przepisy, doktryna, orzecznictwo Józef Banach Radca Prawny Należności

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska

ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE Ewa Opalińska ZASADNICZE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( Ustawa o CIT ); Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA Ustawa o podatku dochodowym (znowelizowana) z 2005 r. Ustawa o specjalnej składce na rzecz obronności kraju (znowelizowana)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

Akademia podatkowa państw świata

Akademia podatkowa państw świata Sekcja Prawa Podatkowego TBSP UJ KONFEDERACJA SZWAJCARSKA Konspekt do zajęć Akademia podatkowa państw świata Michał Mrozik Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński Kraków 2011 1 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych... 4 1.1 Powody wprowadzenia nowej regulacji...

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Podatki 2013. www.tpa-horwath.pl. Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry

Podatki 2013. www.tpa-horwath.pl. Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry Podatki 2013 www.tpa-horwath.pl Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry Członek Crowe Horwath International (Zurych, Szwajcaria) stowarzyszenia niezależnych

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Przemysław Powierza KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. Jak oswoić PIT-a żeby nie ugryzł po latach - czyli praktyczne rozliczenie dochodów

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych e-poradnik egazety Prawnej Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych 128 stron komentarzy i porad Jak ustalić miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Jak stosować zasadę 183 dni Jak w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo