WYBRANE PROBLEMY WIZUALIZACJI RUCHU POJAZDU PODWODNEGO W SYMULATORZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE PROBLEMY WIZUALIZACJI RUCHU POJAZDU PODWODNEGO W SYMULATORZE"

Transkrypt

1 dr in. Józef Maecki mgr in. Marcin Szulc Akademia Marynarki Wojennej WYBRANE PROBLEMY WIZUALIZACJI RUCHU POJAZDU PODWODNEGO W SYMULATORZE Proces precyzyjnego sterowania bezzaogowym pojazdem podwodnym wymaga od operatora staego monitorowania jego pooenia i ruchu. Prezentowany w referacie program symulacyjny zapewnia operatorowi na okrcie zobrazowanie pozycji i ruchu statku gbinowego wzgldem okrtu-matki i wzgldem dna akwenu oraz jego usytuowania i ruchu w toni morskiej. W referacie przedstawiono problem trójwymiarowego zobrazowania na ekranie komputerowym pooenia zdalnie sterowanego statku gbinowego. SELECTED PROBLEMS OF VISUALISATION OF MOTION OF UNDERWATER VEHICLE IN SIMULATION PROGRAM In the paper hardware and software description of the virtual visualisation module of the simulator of ship stand of control of unmanned underwater vessel s motion is presented. A technology of processing of digital hydrographical data for 3D presentation of a shape of the sea bottom and navigational obstacles in the undersea space using GIS software is described. 1. WPROWADZENIE Wspóczenie bezzaogowe pojazdy-roboty gbinowe w stay si wanym elementem badania przestrzeni podwodnej. Staj si te wanym narzdziem sucym do wykonywania prac podwodnych w rónorodnych dziedzinach dziaalnoci czowieka na morzu. Jednym z podstawowych zada, jakie s realizowane przez pojazd-robot gbinowy jest celowe przemieszczanie si z pooenia pocztkowego do okrelonego pooenia kocowego. Ostatnimi laty w literaturze przedmiotu mona znale si wiele publikacji dotyczcych problematyki sterowania zdalnymi i autonomicznymi statkami i robotami gbinowymi [1, 2, 4, 10, 11]. Wród wielkiej gamy rónorodnych rodków technicznych sucych do eksploracji gbin morskich znaczc rol odgrywaj roboty podwodne (ang. URV Underwater Robotic Vehicle). Tego typu bezzaogowe, zdalnie sterowane pojazdy-roboty pywajce, wyposaone w napd i posiadajce zdolnoci manewrowe, projektowane s w celu zastpowania pracy nurków i wykonywania ich zada, na gbokociach nawet do kilku tysicy metrów [5, 6]. Za kontrol pracy wszystkich urzdze pojazdu-robota odpowiada system sterowania, który sprawuje nadzór, poczynajc od napdu, a koczc na przeczaniu sensorów i aktuatorów. W ukadzie sterowania takim pojazdem-robotem funkcje regulatora w torze sprzenia zwrotnego spenia najczciej operator. Pilotowanie URV nie jest spraw atw i wymaga duej wprawy oraz wielu godzin praktyki i dlatego buduje si symulatory bezzaogowych pojazdów podwodnych. Przy budowie ich podstawowym problemem jest modelowanie dynamiki pojazdu, dla którego budowany jest symulator. 330 automation 2009

2 W Instytucie Elektrotechniki i Automatyki Okrtowej Akademii Marynarki Wojennej od kilkunastu lat prowadzone s prace nad budow i integracj sprztowo-programow symulatora stanowiska sterowania bezzaogowym pojazdem-robotem gbinowym [5]. Symulator skada si ze stanowiska gównego - serwera systemu, pozwalajcego na kierowanie przebiegiem misji podwodnej i ze stanowisk operatorskich - terminali, zawierajcych specjalistyczne oprogramowanie uytkowe, pozwalajcych na szkolenie operatorów pojazdów-robotów podwodnych rys. 1. Rys.1. Struktura stanowiska symulatora ruchu maego robota podwodnego 2. MODEL MATEMATYCZNY POJAZDU-ROBOTA GBINOWEGO Aby dokona opisu dynamiki pojazdu-robota jego przemieszczanie przedstawia si jako ruch ciaa sztywnego o 6 stopniach swobody w trójwymiarowym ukadzie wspórzdnych kartezjaskich. Do opisu dynamiki przyjmuje si dwa ukady wspórzdnych rys. 2: ruchomy zwizany z kadubem pojazdu-robota i stay wzgldem rodka Ziemi [4, 11]. Rys. 2. Ukady odniesienia wspórzdnych kartezjaskich oraz notacja przyjta do opisu precyzyjnego ruchu pojazdu-robota: O 0 X 0 Y 0 Z 0 ukad zwizany z pojazdemrobotem, OXYZ ukad zwizany z Ziemi, [u w] wektor prdkoci liniowych, wystpujcych odpowiednio w kierunku osi X 0, Y 0 i Z 0, [p q r] wektor prdkoci ktowych wzgldem osi X 0, Y 0 i Z 0 automation

3 Tak przyjte ukady umoliwiaj opis ruchu pojazdu-robota gbinowego za pomoc ukadu równa kinetycznych i kinematycznych. Równania kinetyczne, opisujce dynamik pojazdurobota w ukadzie zwizanym ze z kadubem pojazdu oraz równania kinematyczne okrelajce geometryczne wasnoci ruchu w ukadzie zwizanym z Ziemi przedstawia poniszy ukad równa róniczkowych (1) [4]: gdzie: M C(v) D J() 1 M C( ) D 0 1 M J( ) 0 0 macierz si bezwadnoci pojazdu-robota, macierz grupujca siy odrodkowe i siy Coriolisa, macierz tumienia hydrodynamicznego, macierz transformacji, u,,w, p,q,r T wektor prdkoci liniowych i ktowych w ukadzie zwizanym z pojazdem-robotem, x, y,z,,, T wektor pooenia i orientacji pojazdu-robota w ukadzie zwizanym z Ziemi, X,Y,Z, K,M, N T wektor sterowa pojazdu-robota. (1) 3. SYSTEM STEROWANIA POJAZDU-ROBOTA W SYMULATORZE Gównym zadaniem systemu sterowania pojazdu-robota w symulatorze jest zapewnienie dokadnego poruszania si statku wzdu zadanej trajektorii ruchu w warunkach niepenej biecej informacji o stanie obiektu sterowania. Dla zdalnie sterowanego pojazdu-robota gbinowego podstawowym ruchem jest przemieszczanie si w paszczynie poziomej z niewielkimi zmianami w paszczynie pionowej (ruch w czterech stopniach swobody z maymi ktami koysa wzdunych i bocznych). Std te celowym jest rozpatrywanie jego ruchu przestrzennego jako zoenia dwóch przemieszcze: ruchu paskiego w paszczynie poziomej i ruchu w paszczynie pionowej [2, 6, 10, 11]. System sterowania w symulatorze zaprojektowano przy zaoeniu, e: pojazd-robot porusza si ze zmiennymi prdkociami liniowymi u,, w i prdkoci ktow r; wielkociami dostpnymi pomiarowo s: pooenie pojazdu-robota x, y, z i kurs ; sygnaem sterujcym jest wektor X, Y, Z, N T, którego skadowe oznaczaj odpowiednio: si w kierunku osi wzdunej X 0, poprzecznej Y 0 i pionowej Z 0 oraz moment obracajcy wokó osi pionowej N 0. Struktur przyjtego w symulatorze systemu sterowania przedstawiono na rys automation 2009

4 Rys. 3. Struktura systemu sterowania pojazdu-robota w symulatorze 3.1. Zasada sterowania rozmytego Regulator w logice rozmytej jest rodzajem systemu ekspertowego na bazie wiedzy, który zawiera algorytm sterowania zapisany w postaci prostej bazy regu. Wiedza zakodowana w bazie regu jest wyprowadzona zarówno na podstawie ludzkiego dowiadczenia oraz intuicji jak i teoretycznego i praktycznego zrozumienia dynamiki obiektu sterowanego. Nierozmyty algorytm sterowania uzyskiwany jest w wyniku przeksztacenia wiedzy wpisanej w baz regu w procesie wnioskowania przyblionego [3, 4, 9]. Do realizacji zadania sterowania statkiem gbinowym wybrany zosta regulator rozmyty typu PD [6] pracujcy w ukadzie przedstawionym na rys. 4. Rys. 4. Schemat blokowy regulatora rozmytego ze sprzeniem: wielko zadana, z e(k) uchyb sygnau e( k) z ( k), e(k) zmiana uchybu sygnau e( k) e( k) e( k 1) automation

5 Dla zmiennych wejciowych e ie regulatora rozmytego oraz sygnau sterujcego i zostay dobrane funkcje przynalenoci przedstawione odpowiednio na rys. 4. Znaczenie symboli przyjtych do opisu zmiennych lingwistycznych jest nastpujce: U ujemne, Z zero, D dodatnie, M mae, S rednie, D due. W tab. 1 zostay przedstawione reguy sterowania opracowane na podstawie standardowej bazy regu Mac Vicar-Whelana [3, 6]. Tab. 1. Baza regu regulatora rozmytego zmiana uchybu e uchyb e UD US Z DS DD U UD US UM Z DM Z US UM Z DM DS D UM Z DM DS DD sygna sterujcy 3.2. Opis ogólny symulatora Symulator ruchu maego pojazdu-robota podwodnego moe wspópracowa z okrtowym systemami dowodzenia oraz innymi systemami wykorzystujcymi jako wejcia informacyjne róda danych nawigacyjnych i hydrolokacyjnych. W symulatorze wszystkie dane wejciowe i wyjciowe speniaj standardy transmisji znakowej okrelone wymogami NMEA 0183 oraz RS-232. Wszystkie dane pozyskiwane z sensorów oraz terminali s przesyane do systemowej bazy danych w serwerze systemu, które po zobrazowaniu na ekranie komputera zapewniaj prowadzcemu wiczenie czytelny obraz sytuacji, w jakiej pracuj poszczególne terminale [5]. Do podstawowych funkcji symulatora naley zaliczy: akwizycj i archiwizowanie danych uzyskiwanych z rzeczywistych róde hydrolokacyjnych w bazie danych, moliwo generacji dowolnej sytuacji podwodnej i archiwizowanie jej w bazie danych, zobrazowanie sytuacji podwodnej uzyskanej z bazy danych systemu na ekranie monitora komputerowego, zapewnienie powtarzalnoci sytuacji podwodnej dla celów szkoleniowych i analizy sytuacji nawigacyjno-taktycznej. Na rys. 5 przedstawiono ide rozwizania laboratoryjnej wersji symulatora sytuacji podwodnej. Realizacja zaoonych funkcji systemu wymusia dobór waciwej platformy sprztowej i programowej. Oprogramowanie systemowe zostao wzbogacone o procedury, uwzgldniajce obieg informacji w ramach zaproponowanej struktury systemu symulacyjnego. Uyty do realizacji sprzt komputerowy jest jednorodny pod wzgldem styku operatora z systemem standard OSF/Motif na bazie X-Window. Komunikacja pomidzy poszczególnymi stanowiskami symulatora spenia standard TCP/IP, realizujc model klientserwer. 334 automation 2009

6 Rys. 5. Struktura techniczna zintegrowanego laboratoryjnego stanowiska symulatora 4. ZARYS TECHNOLOGII PRZESTRZENNEGO ZOBRAZOWANIA TONI PODWODNEJ W SYMULATORZE Dane pomiarowe uzyskane podczas prac echosondaowych przechowywane s w plikach tekstowych, zawierajcych informacje o kolejnych pozycjach okrtu i pomierzonych gbokociach przydatnych dla sterowania pojazdem-robotem podwodnym. Z pliku tekstowego, dla kadej z echosond naley wydoby informacj o zmierzonych gbokociach i pozycjach okrtu odpowiadajcych temu pomiarowi. Dane te czy si na podstawie informacji o czasie pomiaru, która znajduje si w kadym wierszu. Dla potrzeb programu ARC/INFO dla kadej z echosond trzeba stworzy dwa pliki, z których jeden zawiera kolejne pozycje okrtu podczas pomiarów a drugi, kolejne, zmierzone gbokoci. Kady wiersz musi zaczyna si od indeksu pozwalajcego powiza dane z obu plików. W programie ARC/INFO na podstawie pliku z pozycjami okrtu tworzymy warstw punktów. Kady z punktów jako identyfikator bdzie posiada numer indeksu z pliku. Z pliku gbokoci tworzy si tabel, w której pierwsza kolumna zawiera numery indeksów, a druga wartoci gbokoci. Nastpnie docza si dane z tabeli do warstwy punktów, wic odpowiednie wiersze na podstawie indeksów. Do dalszej interpretacji danych naley uy programu ArcView GIS z rozszerzeniem 3D Analyst. Wczytuje si do niego warstw punktów z informacj o gbokociach i generuje si, na jej podstawie, siatk trójktów (TIN) [7, 8]. W celu uzyskania obrazu trójwymiarowego, naley w programie ArcView otworzy widok 3D i wczyta do niego wygenerowan siatk trójktów. Nastpnie, w tzw. waciwociach widoku, okrelamy rodzaj interpretacji danych. Najciekawszymi i posiadajcymi najwikszy adunek informacyjny s otrzymywane zobrazowania kolorowe, z palet barw, cile przyporzdkowan prezentowanym wysokociom (gbokociom) punktów. Przykady, niektórych, uzyskanych zobrazowa monochromatycznych przedstawiono poniej na rys. 6 i rys. 7. automation

7 Opracowane rodowisko sprztowo-programowe moduu zobrazowania symulatora okrtowego stanowiska sterowania bezzaogowym statkiem gbinowym poddawane jest obecnie funkcjonalnym próbom i testom laboratoryjnym. Zebrane dowiadczenia z zakresu trójwymiarowego zobrazowania przestrzeni podwodnej na podstawie danych z echosonday w peni potwierdzaj ich przydatno do szkolenia operatorów pojazdów-robotów podwodnych. Rys. 6. Zobrazowanie trójwymiarowe ilustrujce fragment rynny toru wodnego, wywietlajce siatk trójktów (TIN) Rys. 7. Zobrazowanie identycznego, jak na rys. 6, fragmentu toru wodnego, z zastosowaniem jednobarwnej tekstury i wiato-cienia Obraz widziany na ekranie przez operatora wiczcego na symulatorze przedstawia rys. 8 [5]. Rys. 8. Wygld ekranu symulatora podczas pracy W celu wiernego oddania warunków pracy operatora zastao stworzone wirtualne rodowisko 3D, w którym pojazd moe si porusza a operator ma moliwo wykonywania pewnych zada. Sterowanie pojazdem odbywa si poprzez wychylanie drka dwóch manipulatorówjoysticków. Jeden z nich odpowiada za zadawanie naporów wzdu osi X, Y, drugi za odpowiada za zadawanie naporu wzdu osi Z. 336 automation 2009

8 5. PODSUMOWANIE W Instytucie Elektrotechniki i Automatyki Okrtowej Akademii Marynarki Wojennej zrealizowano model laboratoryjny symulacyjnego systemu zobrazowania ruchu pojazdurobota podwodnego, sterowanego drog przewodow [5]. Oprogramowanie uytkowe systemu zobrazowania jest przeznaczone do zapewnienia skutecznego podgldu sytuacji nawigacyjno-taktycznej pojazdu na konsoli operatorskiej i suy do szkolenia operatorów, którzy w przyszoci bd sterowa rzeczywistymi statkami gbinowymi. Std te przeprowadzone prace projektowe i programowe zrealizowane w ramach konstruowania moduu symulatora ukierunkowane byy na ich przysze wykorzystanie dla potrzeb szkolenia pilotów-operatorów podwodnych pojazdów-robotów. LITERATURA 1. Bhattacharyya R., Dynamics of Marine Vehicles. John Wiley and Sons, Chichester Craven J., Sutton R, Burns, R. S., Control Strategies for Unmanned Underwater Vehicles. Journal of Navigation, No. 51, 1998, pp Driankov D., Hellendoorn H., Reinfrank M., Wprowadzenie do sterowania rozmytego, WNT, Warszawa, Fossen T. I.: Marine Control Systems. Marine Cybernetics AS, Trondheim Garus J., Maecki J. i inni, Sprawozdanie z pracy nb. p.k. Oko. Gdynia AMW Garus J., Dynamical Control of Motion of Underwater Vehicle in Horizontal Plane. Proc. of the 8 th IEEE Int. Conf. on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 02, Szczecin 2002, pp Litwin L., Myrda G., Systemy informacji geograficznej. Zarzdzanie danymi przestrzennymi. Gliwice Wydawnictwo Helion Morain S., Baros S. L., Raster Imaginery in Geographic Information Systems. New York on Words Press Rutkowska D., Piliski M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, PWN, Warszawa, Spong M. W., Vidyasagar M., Dynamika i sterowanie robotów. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa Yoerger D.R., Slotine J.E., Robust Trajectory Control of Underwater Vehicles. IEEE Journal of Oceanic Engineering, No. 4, 1985, pp automation

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 4/2009 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIA CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 1508-4183 00-908

Bardziej szczegółowo

Podstawy dzia ania komputera kwantowego wykorzystuj cego

Podstawy dzia ania komputera kwantowego wykorzystuj cego BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 69-74 (8) Podstawy dziaania komputera kwantowego wykorzystujcego zjawisko jdrowego rezonansu magnetycznego J. WINIEWSKA jwisniewska@wat.edu.pl Instytut Systemów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 30 Spis tre ci

DIAGNOSTYKA 30 Spis tre ci DIAGNOSTYKA 3 Spis treci 1 REFERAT WPROWADZAJCY CEMPEL Czesaw - Short History of Diagnostics and Diagnostic Congresses in Poland 3 PUBLIKACJE KONGRESOWE ADAMKIEWICZ Andrzej - Diagnozowanie okrtowych turbinowych

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA *

OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA * Nowoczesne systemy informatyczne dla sektora MSP Jerzy NAWROCKI!ukasz OLEK Instytut Informatyki Politechniki Pozna"skiej OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA * Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inynierskich 2011. Pozycjonowanie robotów mobilnych za pomoc fal ultradwikowych

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inynierskich 2011. Pozycjonowanie robotów mobilnych za pomoc fal ultradwikowych Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inynierskich 2011 Tytuł pracy dyplomowej Tytuł w jzyku angielskim Zadania do wykonania Pozycjonowanie robotów mobilnych za pomoc fal ultradwikowych Mobile

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH mgr in. T. Goszczyski, mgr in. Z. Pilat, mgr in. M. Sowikowski, mgr in. J. Zieliski Przemysowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MAYCH PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY NAWIGACYJNE SAMOLOTÓW F-16 BLOK 52+ I MIG-29A

SYSTEMY NAWIGACYJNE SAMOLOTÓW F-16 BLOK 52+ I MIG-29A P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Sawomir Dygnatowski Wysza Szkoa Oficerska Si Powietrznych SYSTEMY NAWIGACYJNE SAMOLOTÓW F-16 BLOK 52+ I MIG-29A

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

' B@EC(FCG= # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )01 *'%2 # %),"3 # $* 24 # "& 0)3534 # 6& %"% # 01 *%$ # 78)2 # ".0) # 9#$"% #!&.

' B@EC(FCG= # # %),-$ #./- - # )& )/ % )01 *'%2 # %),3 # $* 24 # & 0)3534 # 6& %% # 01 *%$ # 78)2 # .0) # 9#$% #!&. ! "#$%! "# $ % # & '%(#)*)+ # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )0 *'% # %),'3 # -"'$ #,%%% # $* 4 # "& 0)3534 # 6& %"% # 0 *%$ # 78) # ".0) # 9#$"% #!&."35% #,"% # %),"3 # 7) :$ #.#%;; & #09"* )0*&.,&.*,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA 3D W STANDARDZIE OpenGL OBIEKTU ARCHITEKTONICZNEGO NA PODSTAWIE DANYCH FOTOGRAMETRYCZNYCH

WIZUALIZACJA 3D W STANDARDZIE OpenGL OBIEKTU ARCHITEKTONICZNEGO NA PODSTAWIE DANYCH FOTOGRAMETRYCZNYCH Artur Janowski Piotr Sawicki Jakub Szulwic WIZUALIZACJA 3D W STANDARDZIE OpenGL OBIEKTU ARCHITEKTONICZNEGO NA PODSTAWIE DANYCH FOTOGRAMETRYCZNYCH Streszczenie W prezentowanej autorskiej aplikacji do dynamicznej

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Modu 1 rodowisko programistyczne

Modu 1 rodowisko programistyczne MODU 1 RODOWISKO PROGRAMISTYCZNE 2 Modu 1 rodowisko programistyczne Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: uruchomi prost aplikacj z wykorzystaniem konsoli lub rodowiska programistycznego

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

KURS MATLAB II Rok 2005/2006, semestr zimowy Uniwersytet Warszawski Wydzia! Fizyki Ryszard Buczy%ski, Rafa! Kasztelanic

KURS MATLAB II Rok 2005/2006, semestr zimowy Uniwersytet Warszawski Wydzia! Fizyki Ryszard Buczy%ski, Rafa! Kasztelanic KURS MATLAB II Rok 2005/2006, semestr zimowy Uniwersytet Warszawski Wydzia! Fizyki Ryszard Buczy%ski, Rafa! Kasztelanic 1 Spis Tre)ci Fourierowska analiza danych... 4 Przetwarzanie dwików... 6 Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Metody testowania platformy KASKADA

Metody testowania platformy KASKADA Metody testowania platformy KASKADA Jerzy Procz Bartªomiej Daca Tomasz Bieli«ski 12 wrze±nia 2011 Streszczenie W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO BADAWCZE WYKORZYSTUJĄCE PLATFORMĘ CZASU RZECZYWISTEGO XPC TARGET W CELU WERYFIKACJI ALGORYTMU STEROWANIA RUCHEM STATKU

STANOWISKO BADAWCZE WYKORZYSTUJĄCE PLATFORMĘ CZASU RZECZYWISTEGO XPC TARGET W CELU WERYFIKACJI ALGORYTMU STEROWANIA RUCHEM STATKU Monika Rybczak Akademia Morska w Gdyni STANOWISKO BADAWCZE WYKORZYSTUJĄCE PLATFORMĘ CZASU RZECZYWISTEGO XPC TARGET W CELU WERYFIKACJI ALGORYTMU STEROWANIA RUCHEM STATKU Artykuł zawiera opis stanowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo