Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi SAMSUNG SCX-4200 Podręcznik użytkownika SAMSUNG SCX-4200 Instrukcje obsługi SAMSUNG SCX-4200 Instrukcje użytkowania SAMSUNG SCX-4200 Instrukcja użytkowania SAMSUNG SCX-4200 Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200

2 Skrót instrukcji:, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeone. Ten podrcznik dostarczono tylko w celach informacyjnych. IBM i IBM PC s znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Nazwy PCL i PCL 6 s znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 i Windows 2008 Server R2 s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. TrueType, LaserWriter i Macintosh s znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. Wszystkie inne marki lub nazwy produktów s znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji. Aby uzyska informacje o licencji open source, patrz plik LICENSE.txt na dostarczonej plycie CD. 1 CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center. COUNTRY/REG ION ARGENTINE AUSTRALIA AUSTRIA BELARUS BELGIUM CUSTOMER CARE CENTER SAMSUNG ( , 0.07/min) WEB SITE www. samsung.com/au www. samsung.com/ua_ru (Dutch) (French) MOLDOVA www. samsung.com/cl com/cz NICARAGUA NORWAY PANAMA PHILIPPINES NETHERLANDS 0900-SAMSUNG ( ) ( 0,10/min) 0800 SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG (172678) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) 0800-SAMSUNG ( ) INDONESIA ITALIA JAMAICA JAPAN LATVIA LITHUANIA LUXEMBURG MALAYSIA MEXICO COUNTRY/REG ION INDIA CUSTOMER CARE CENTER SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) WEB SITE www. samsung.com/it com/jp com/mx BRAZIL CANADA CHILE CHINA COLOMBIA COSTA RICA CZECH REPUBLIC SAMSUNG ( ) 800-SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) NEW ZEALAND www. samsung.com/no com/ph Samsung Zrt., ceská organizacní slozka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, , Praha 8 DENMARK ECUADOR EL SALVADOR ESTONIA KAZAKHSTAN KYRGYZSTAN FINLAND FRANCE GERMANY GUATEMALA HONDURAS HONG KONG HUNGARY 8-SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ,14/min) SAMSUNG ( ) com/fr com/hk_en/ com/ee POLAND PORTUGAL PUERTO RICO REP. DOMINICA EIRE RUSSIA SINGAPORE SLOVAKIA www. samsung.com/latin COUNTRY/REG ION SOUTH AFRICA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND TADJIKISTAN TAIWAN THAILAND TRINIDAD & TOBAGO TURKEY U. A.E U.K U.S.A UKRAINE UZBEKISTAN VENEZUELA VIETNAM CUSTOMER CARE CENTER 0860 SAMSUNG ( ) SAMSUNG( ) (SAMSUNG) 0848-SAMSUNG ( , CHF 0.08/min) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) SAMSUNG ( ) WEB SITE www. samsung.com/se com/tw www. samsung.com/tr com/ua_ru 3 SPIS TRECI 1. Wstp Funkcje specjalne...

3 Rozmieszczenie komponentów Wprowadzenie Konfigurowanie urzdzenia Wicej informacji. Wybór miejsca ustawienia

4 .. Instalowanie kasety z tonerem..... Ladowanie papieru... Podlczanie

5 ... Wlczanie urzdzenia Konfigurowanie systemu urzdzenia Przegld menu panelu sterowania..

6 Zmiana jzyka wywietlacza Tryby oszczdzania Przegld oprogramowania drukarki Dostarczone oprogramowanie drukarki

7 Funkcje sterownika drukarki Wymagania systemowe Ladowanie papieru i oryginalnych dokumentów Ladowanie dokumentu

8 .. Wybór materialów do drukowania..... Ladowanie papieru... Ustawianie rozmiaru i typu papieru

9 ... Wybór zasobnika wyjciowego Kopiowanie Kopiowanie.... Zmiana ustawie dla kadej kopii.

10 Zmiana ustawie domylnych. Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania.... Ustawianie opcji Limit czasu...

11 Drukowanie -- informacje podstawowe Drukowanie dokumentu. 5.1 Anulowanie zadania drukowania Skanowanie Skanowanie -- informacje podstawowe...

12 Zamawianie kasety z tonerem Kasety z tonerem Jak kupowa

13 Konserwacja Drukowanie raportów Czyszczenie pamici Czyszczenie urzdzenia

14 Konserwacja kasety z tonerem... Materialy eksploatacyjne i czci zamienne Rozwizywanie problemów Usuwanie zakleszcze papieru.

15 ... Objanienie dzialania diody LED Status..... Objanienie komunikatów na wywietlaczu..... Rozwizywanie innych problemów..

16 Dane techniczne Specyfikacje ogólne Dane techniczne skanera i kopiarki Dane techniczne drukarki.

17 Wane rodki ostronoci i informacje dotyczce bezpieczestwa Aby zmniejszy ryzyko poaru, poraenia elektrycznego lub obrae ciala podczas uytkowania tego urzdzenia, naley stosowa wymienione niej rodki ostronoci. 14. W nastpujcych okolicznociach naley odlczy urzdzenie od gniazda telefonicznego, komputera i sieci zasilajcej i przekaza je wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu: Gdy dowolna cz przewodu zasilajcego, wtyczki lub kabla polczeniowego jest uszkodzona lub poszarpana. Jeli rozlano ciecz na urzdzenie. Jeli urzdzenie stalo na deszczu lub w wodziee usuwanie produktu (zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny) Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszcych si do niego tekstach wskazuje, e produktu po uplywie okresu uytkowania nie naley usuwa z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstw domowych. Aby unikn szkodliwego wplywu na rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uycia zasobów materialnych jako stalej praktyki. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200

18 W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla rodowiska recyklingu tego produktu uytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa si z punktem sprzeday detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem wladz lokalnych. Uytkownicy w firmach powinni skontaktowa si ze swoim dostawc i sprawdzi warunki umowy zakupu. Produktu nie naley usuwa razem z innymi odpadami komercyjnymi. Emisja fal radiowych Informacje dla uytkownika o przepisach FCC Niniejsze urzdzenie zostalo sprawdzone i potwierdzono jego zgodno z wymaganiami dotyczcymi urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie z czci 15 przepisów FCC. Stosowanie tych regul ma zapewnia odpowiedni ochron przed szkodliwymi zaklóceniami w instalacjach domowych. Niniejsze urzdzenie wytwarza, stosuje i moe emitowa promieniowanie w zakresie czstotliwoci radiowych. Jeeli nie bdzie zainstalowane i uytkowane zgodnie z instrukcj, moe powodowa szkodliwe zaklócenia w komunikacji radiowej. Nie mona jednak zagwarantowa, e zaklócenia nie wystpi w danej instalacji. Jeeli urzdzenie bdzie powodowalo szkodliwe zaklócenia, które mona wykry, wylczajc i wlczajc urzdzenie, zaleca si wyeliminowanie takich zaklóce przez podjcie nastpujcych dziala: Zmian poloenia anteny odbiornika. Zwikszenie odstpu pomidzy urzdzeniem a odbiornikiem. Podlczenie urzdzenia do gniazda sieciowego znajdujcego si w innym obwodzie ni gniazdo, do którego jest podlczony odbiornik. Skonsultuj si ze sprzedawc lub dowiadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy. rodki bezpieczestwa dotyczce ozonu Urzdzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji. Wytwarzany ozon nie zagraa zdrowiu operatora. Mimo to zaleca si eksploatacj w miejscu o dobrym przeplywie powietrza. Aby uzyska wicej informacji dotyczcych ozonu, skontaktuj si z najbliszym przedstawicielem firmy Samsung. Oszczdzanie energii Drukarka zostala wykonana zgodnie z zaawansowan technologi oszczdzania energii, umoliwiajc zmniejszenie poboru mocy, gdy urzdzenie nie jest uywane. Jeeli przez dluszy czas do drukarki nie s przesylane adne dane, pobór mocy zostanie automatycznie obniony. UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostan wyranie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodno urzdzenia z normami, mog spowodowa uniewanienie prawa uytkownika do korzystania z urzdzenia. Recykling Zaleca si utylizacj lub usuwanie materialu, z którego zostalo wykonane opakowanie tego wyrobu, zgodnie z przepisami o ochronie rodowiska. Kanadyjskie przepisy dotyczce zaklóce radiowych Niniejsze urzdzenie cyfrowe nie powoduje wikszej emisji zaklóce radiowych ni przewidziana dla urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie ze standardem przewidzianym dla urzdze wywolujcych zaklócenia, okrelonym w dokumencie,,urzdzenia cyfrowe", ICES-003 Kanadyjskiego Urzdu ds. Przemyslu i Nauki. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur:,,appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'industrie et Sciences Canada. 7 Oznaczenia na faksie Zgodnie z ustaw o ochronie praw klientów sieci telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act) z roku 1991 kada wiadomo przeslana przez jakkolwiek osob drog telefoniczn lub faksem przy wykorzystaniu komputera lub innego urzdzenia elektronicznego musi zawiera nastpujce informacje umieszczone na górnym lub dolnym marginesie kadej przeslanej strony lub na pierwszej stronie transmisji: (1) dat i godzin transmisji, (2) dane identyfikacyjne przedsibiorstwa lub osoby fizycznej wysylajcej wiadomo oraz (3) numer telefonu urzdzenia przesylajcego wiadomo, przedsibiorstwa lub osoby fizycznej. Firma telekomunikacyjna ma prawo do wprowadzania zmian w jej urzdzeniach telekomunikacyjnych, sprzcie, dzialaniach lub procedurach w przypadku gdy postpowanie takie jest uzasadnione w ramach dzialalnoci firmy i nie jest niezgodne z zasadami i przepisami zawartymi w czci 68 FCC. W przypadku gdy zasadne jest twierdzenie, e zmiany takie mog spowodowa niezgodno jakichkolwiek urzdze telekomunikacyjnych klienta z urzdzeniami telekomunikacyjnymi firmy telekomunikacyjnej lub jeli urzdzenia klienta wymagaj w takim przypadku modyfikacji lub zmiany albo w inny sposób maj znaczcy wplyw na uytkowanie i dzialanie takich urzdze, klient bdzie poinformowany na pimie z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby mial on moliwo utrzymania cigloci uslug. Naley równie wiedzie, e: Urzdzenie nie jest przeznaczone do polczenia do systemu cyfrowego PBX. Jeli uytkownik zamierza korzysta z modemu komputerowego lub modemu faksowego na tej samej linii telefonicznej, na której jest zainstalowane urzdzenie, transmisja i odbiór we wszystkich zainstalowanych urzdzeniach mog by zaklócone. Zaleca si, aby adne inne urzdzenia, z wyjtkiem zwyklego telefonu, nie byly podlczone do tej samej linii telefonicznej. Jeli w danej okolicy czsto wystpuj wyladowania atmosferyczne lub wahania napicia, zalecamy zainstalowanie zabezpiecze przeciwprzepiciowych linii zasilania i linii telefonicznej. Zabezpieczenia przeciwprzepiciowe mona zakupi u dystrybutora lub w specjalistycznych sklepach ze sprztem telefonicznym i elektronicznym. Podczas programowania numerów awaryjnych i/lub wykonywania polcze testowych z numerami alarmowymi naley, korzystajc z numeru innego ni alarmowy, poinformowa dyspozytora uslug awaryjnych o tym zamiarze. Dyspozytor udzieli dalszych instrukcji co do sposobu przeprowadzenia testu numeru awaryjnego. Urzdzenia tego nie wolno wykorzystywa do uslug platnych ani tzw. linii,,party lines". Urzdzenie ma polczenie magnetyczne dla aparatu sluchowego. Urzdzenie to mona bezpiecznie podlczy do sieci telefonicznej za pomoc standardowego gniazda USOC RJ-11C. Numer REN (Ringer Equivalence Number) Numer REN (Ringer Equivalence Number) oraz numer rejestracyjny FCC dla tego urzdzenia mona znale na etykiecie umieszczonej na spodniej lub tylnej czci urzdzenia. W pewnych przypadkach moe istnie potrzeba przedstawienia tych numerów firmie telekomunikacyjnej. Numer REN jest miar obcienia prdem elektrycznym na linii telefonicznej, przydatn do okrelania, czy linia jest,,przeciona". Instalowanie urzdze kilku typów na tej samej linii telefonicznej moe spowodowa problemy przy nawizywaniu i w szczególnoci odbieraniu polcze telefonicznych. Suma wszystkich numerów REN urzdze zainstalowanych na linii telefonicznej powinna by mniejsza ni pi. Pozwoli to na bezproblemowe korzystanie z uslug wiadczonych przez firm telekomunikacyjn. W niektórych przypadkach korzystanie z piciu urzdze na jednej linii telefonicznej moe nie by moliwe. Jeli którekolwiek z urzdze telefonicznych nie dziala wlaciwie, naley je natychmiast odlczy od linii telefonicznej, poniewa moe ono uszkodzi lini telefoniczn. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200

19 Owiadczenie o zgodnoci (pastwa europejskie) Zatwierdzenia i certyfikaty Znak CE naniesiony na ten wyrób oznacza, e firma Samsung Electronics Co., Ltd. deklaruje zgodno urzdzenia z obowizujc dyrektyw Rady nr 93/68/EWG oraz innymi wymienionymi niej dyrektywami z dnia: Deklaracj zgodnoci mona sprawdzi na stronie internetowej www. samsung.com/printer, przejd do Wsparcie > Centrum pobierania i wprowad nazw drukarki, aby przej do dokumentu EuDoC. 1 stycznia 1995 r.: dyrektywa Rady 73/23/EWG wstpne ustalenia dotyczce przepisów Krajów Czlonkowskich zwizanych z urzdzeniami niskonapiciowymi. 1 stycznia 1996 r.: dyrektywa Rady 89/336/EWG (92/31/EWG) wstpne ustalenia dotyczce przepisów Krajów Czlonkowskich o zgodnoci elektromagnetycznej. 9 marca 1999 r.: dyrektywa Rady 1999/5/WE o urzdzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodnoci. Peln tre deklaracji definiujcej odpowiednie dyrektywy oraz odnone normy mona uzyska od przedstawiciela firmy Samsung Electronics Co., Ltd. OSTRZEENIE: Przepisy FCC okrelaj, e zmiany lub modyfikacje w takich urzdzeniach, które nie zostaly wyranie zaakceptowane przez ich producenta, mog pozbawi uytkownika prawa do uytkowania takich urzdze. W przypadku gdy terminal telekomunikacyjny powoduje szkod w sieci telefonicznej, firma telekomunikacyjna powinna poinformowa klienta o moliwoci zaprzestania wiadczenia uslug telekomunikacyjnych. Jednake w przypadkach gdy zawiadomienie takie jest niemoliwe ze wzgldów praktycznych, firma ta moe tymczasowo zaprzesta wiadczenia uslug pod warunkiem, e: a) bezzwlocznie zawiadomi o tym klienta; b) da klientowi moliwo usunicia problemu z urzdzeniami; c) poinformuje klienta o jego prawie do wniesienia zaalenia do Federalnej Komisji Komunikacji, zgodnie z procedurami okrelonymi w zasadach i przepisach FCC punkt E czci 68. Certyfikat Unii Europejskiej Certyfikat zgodnoci z dyrektyw 1999/5/EC o urzdzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych (FAX) Niniejszy produkt firmy Samsung otrzymal wlasny certyfikat firmy, dopuszczajcy urzdzenie jako jednoterminalowe polczenie z publiczn komutowan sieci telefoniczn (PSTN) -- zgodnie z dyrektyw 1999/5/EC. Produkt przeznaczony jest do pracy z krajowymi sieciami PSTN oraz zgodnymi centralami PBX krajów europejskich. W przypadku wystpienia problemów naley w pierwszej kolejnoci kontaktowa si z Dzialem Jakoci Euro QA Lab of Samsung Electronics Co., Ltd. 8 Przetestowano zgodno tego produktu z normami TBR21 i (lub) TBR 38. Aby ulatwi uywanie i zastosowanie urzdze kocowych zgodnych z tym standardem, Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych (European Telecommunication Standards Institute -- ETSI) wydal dokument pomocniczy (EG ), zawierajcy uwagi i dodatkowe wymagania zapewniajce zgodno terminali TBR21 z sieci. Produkt ten zaprojektowano wedlug wszystkich odpowiednich uwag pomocniczych zawartych w tym dokumencie -- jest on z nimi w pelni zgodny. Wymiana wtyczki (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii) WANE Przewód sieciowy tego urzdzenia jest wyposaony w znormalizowan wtyczk (BS 1363) 13 A z wkladem topikowym 13 A. W razie wymiany lub sprawdzania wkladu topikowego naley zaloy wlaciwy wklad 13 A. Nastpnie zaloy z powrotem pokryw bezpieczników. W razie zagubienia pokrywy nie uywa wtyczki bez zaloonej nowej pokrywy. Naley skontaktowa si z osobami, od których urzdzenie zostalo zakupione. Wtyczka 13 A jest powszechnie stosowana na terenie Wielkiej Brytanii i powinna by odpowiednia. Jednak w niektórych budynkach (glównie starszych) nie ma typowych gniazd 13 A. Naley wtedy naby odpowiedni adapter. Nie naley usuwa zintegrowanej wtyczki. OSTRZEENIE W przypadku odcicia zintegrowanej wtyczki naley j natychmiast wyrzuci. Ponowne podlczanie wtyczki jest zabronione, w przeciwnym razie po wloeniu jej do gniazdka mona ulec poraeniu prdem. WANE OSTRZEENIE: Urzdzenie musi by uziemione. uziemienie przewód zerowy faza Przewody kabla zasilajcego maj nastpujce oznaczenia barwne: Zielono-ólty: Niebieski: Brzowy: Jeli przewody kabla zasilajcego s innego koloru ni barwne oznakowania na wtyczce: Naley podlczy zielono-ólty przewód do wtyku oznaczonego liter,,e" lub symbolem uziemienia bd kolorem zielono-óltym lub zielonym. Niebieski przewód podlczy do wtyku oznaczonego liter,,n" lub kolorem czarnym. Brzowy przewód podlczy do wtyku oznaczonego liter,,l" lub kolorem czerwonym. We wtyczce, adapterze lub na tablicy rozdzielczej musi by zaloona wkladka topikowa 13 A. 9 1 Oszczdno czasu i pienidzy. Wstp Dzikujemy za zakup tego wielofunkcyjnego produktu firmy Samsung. To urzdzenie umoliwia drukowanie, kopiowanie i skanowanie! Niniejszy rozdzial obejmuje: Funkcje specjalne Rozmieszczenie komponentów Mona take drukowa wiele stron na jednym arkuszu papieru w celu jego zaoszczdzenia. Mona stosowa uprzednio formularze lub papier firmowy wydrukowane na papierze zwyklym. Patrz sekcja dotyczca oprogramowania. Urzdzenie automatycznie oszczdza energi elektryczn przez znaczne zmniejszenie poboru mocy, gdy nie s drukowane adne dokumenty. Drukowanie w rónych rodowiskach Funkcje specjalne Urzdzenie jest wyposaone w specjalne funkcje pozwalajce na popraw jakoci wydruków. Urzdzenie zapewnia: Druk o doskonalej jakoci i z du szybkoci Mona drukowa z rozdzielczoci 600 X 600 dpi. Patrz sekcja dotyczca oprogramowania. Urzdzenie moe drukowa z prdkoci do 18 str./min na papierze formatu A4a lub do 19 str./min na papierze formatu Letter. Drukowanie mona wykonywa w wielu systemach operacyjnych, takich jak Windows, Linux i Macintosh. Urzdzenie wyposaono w interfejs USB. Wygodne podawanie papieru Do podajnika rcznego mona ladowa papier zwykly, papier firmowy, koperty, etykiety, folie przezroczyste, materialy o rozmiarze niestandardowym, karty pocztowe oraz papier o duej gramaturze. Do wejciowego zasobnika papieru mona zaladowa 250 arkuszy papieru o rozmiarze A4/Letter. Tworzenie profesjonalnych dokumentów Drukowanie znaków wodnych. Drukowane dokumenty mona dostosowa, nadrukowujc na nich dodatkowe napisy, np.,,poufne". Patrz sekcja dotyczca oprogramowania. Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy kadej strony dokumentu s powikszane i drukowane na wielu arkuszach, które po sklejeniu tworz plakat. Patrz sekcja dotyczca oprogramowania. a stron na minut 1. 1 Wstp Widok z tylu Rozmieszczenie komponentów Oto glówne elementy urzdzenia: Widok z przodu 1 2 pokrywa tylna port USB 3 4 gniazdo zasilania przelcznik zasilania pokrywa dokumentów plyta szklana panel sterowania pokrywa przednia kaseta z tonerem prowadnice podajnika rcznego wejciowy zasobnik papieru podajnik rczny taca wydruków modul skanera 1. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200

20 2 Wstp Funkcje panelu sterowania SCX Wywietlanie biecego stanu i monitowanie podczas wykonywania operacji. Status -- Wywietlanie stanu urzdzenia. Patrz strona 9.3. Menu -- Przechodzenie do trybu Menu i przewijanie dostpnych menu. Przewijanie opcji dostpnych w wybranym menu. OK -- Potwierdzanie wyboru opcji na wywietlaczu. Back -- Przechodzenie do wyszego poziomu menu. Copies -- Wprowadzanie liczby kopii. Stop/Clear -- Zatrzymywanie dzialania w dowolnej chwili. W trybie gotowoci czyszczenie/anulowanie opcji kopiowania, takich jak rozdzielczo, ustawienie typu dokumentu, rozmiar i liczba kopii. Start -- Rozpoczynanie zadania. 1.3 Wstp 2 Wprowadzenie W niniejszym rozdziale podano szczególowe instrukcje dotyczce konfigurowania urzdzenia. Niniejszy rozdzial obejmuje: Konfigurowanie urzdzenia Wicej informacji Wybór miejsca ustawienia Instalowanie kasety z tonerem Ladowanie papieru Podlczanie Wlczanie urzdzenia Konfigurowanie urzdzenia Wicej informacji Wicej informacji dotyczcych konfigurowania i korzystania z urzdzenia mona znale w nastpujcych zasobach, w wersji drukowanej lub elektronicznej. Skrócona instrukcja instalacji Zawiera informacje o konfiguracji urzdzenia, w zwizku z czym naley postpowa zgodnie z podanymi tam instrukcjami, aby przygotowa urzdzenie do pracy. Konfigurowanie systemu urzdzenia Przegld menu panelu sterowania Zmiana jzyka wywietlacza Tryby oszczdzania Elektroniczna wersja Przewodnika uytkownika Zawiera szczególowe instrukcje korzystania z wszystkich funkcji urzdzenia oraz informacje dotyczce konserwacji urzdzenia, rozwizywania problemów oraz instalowania akcesoriów. Ten przewodnik zawiera równie sekcj Oprogramowanie zawierajc informacje o sposobie drukowania dokumentów za pomoc urzdzenia w rónych systemach operacyjnych oraz korzystania z dostarczanych programów narzdziowych. Przegld oprogramowania drukarki Dostarczone oprogramowanie drukarki Funkcje sterownika drukarki Linux UWAGA: Dostp do przewodników uytkownika w innych jzykach mona uzyska z folderu Manual na dysku CD z oprogramowaniem drukarki. Pomoc sterownika drukarki Zawiera informacje pomocy dotyczce wlaciwoci sterownika drukarki oraz instrukcje konfiguracji wlaciwoci do drukowania. Aby przej do ekranu pomocy sterownika drukarki, kliknij opcj Pomoc w oknie dialogowym wlaciwoci drukarki. Witryna internetowa firmy Samsung Posiadanie dostpu do Internetu umoliwia uzyskanie pomocy, wsparcia technicznego, sterowników drukarki, podrczników oraz informacji o zamówieniu w witrynie internetowej firmy Samsung, 2.1 Wprowadzenie Wybór miejsca ustawienia Wybierz równe, stabilne miejsce z odpowiedni iloci wolnej przestrzeni, umoliwiajcej przeplyw powietrza. W celu umoliwienia otwierania pokryw i podajników naley pozostawi dodatkow przestrze. Miejsce to powinno by dobrze wentylowane i nie powinno by wystawione na bezporednie dzialanie wiatla slonecznego, ródel ciepla, zimna oraz wilgoci. Nie naley umieszcza urzdzenia w pobliu krawdzi biurka lub stolu. Instalowanie kasety z tonerem 1 Otwórz pokryw przedni. Wolna przestrze Przód: 482,6 mm (wystarczajca przestrze do wyjcia zasobnika papieru) Tyl: 100 mm (wystarczajca przestrze do wentylacji) Prawa strona: 100 mm (wystarczajca przestrze do wentylacji) Lewa strona: 100 mm (wystarczajca przestrze do wentylacji) 2 Wyjmij kaset z tonerem z opakowania. Nie uywaj w tym celu noa ani innego ostrego przedmiotu, poniewa bben kasety z tonerem móglby ulec zadrapaniu. Przekr kaset z tonerem 5 lub 6 razy, aby równomiernie rozmieci znajdujcy si wewntrz toner. 3 Dokladne wykonanie tej operacji na kasecie z tonerem zapewni uzyskanie z kasety maksymalnej liczby kopii. 4 Usu papier ochronny z kasety z tonerem. UWAGA: Jeli toner zabrudzi ubranie, naley go zetrze such ciereczk i wypra ubranie w zimnej wodzie. Uycie gorcej wody spowoduje utrwalenie plamy na odziey. 2.2 Wprowadzenie UWAGA: Aby unikn uszkodzenia toneru, nie naley wystawia kasety z tonerem na dzialanie wiatla na czas dluszy ni 5 minut. Jeli kaseta ma by wystawiona na dluej ni pi minut, naley j przykry kartk papieru. Nie naley dotyka zielonego fragmentu na spodzie kasety z tonerem. Aby unikn dotykania tej powierzchni kasety z tonerem, naley uy uchwytu. 5 6 Chwy kaset z tonerem za uchwyt. Powoli wló kaset z tonerem do otworu w urzdzeniu. Wypustki po obu stronach kasety z tonerem i odpowiadajce im rowki w urzdzeniu pozwalaj na umieszczenie i zablokowanie kasety z tonerem w odpowiednim poloeniu. Ladowanie papieru Do wejciowego zasobnika papieru mona zaladowa maksymalnie 250 arkuszy papieru zwyklego o gramaturze 75 g/m2. 1 Otwórz wejciowy zasobnik papieru i wyjmij go z urzdzenia. 2 Przewachluj krawdzie stosu papieru, aby rozdzieli arkusze. Nastpnie wyrównaj stos papieru, uderzajc nim o plask powierzchni Rowek Wypustka 3 Wló stos papieru do wejciowego zasobnika papieru, stron do zadrukowania skierowan w dól. Zamknij pokryw przedni. Upewnij si, e pokrywa przednia jest dokladnie zamknita. UWAGA: Aby wloy papier o innym rozmiarze, naley odpowiednio ustawi prowadnice papieru. Aby uzyska szczególowe informacje, patrz strona Zwró uwag na wskanik limitu papieru umieszczony na obu wewntrznych ciankach wejciowego zasobnika papieru. UWAGA: Przy drukowaniu tekstów o pokryciu 5% orientacyjna ywotno kasety z tonerem wynosi okolo 3000 stron. (1000 stron w przypadku kasety dostarczonej wraz z urzdzeniem.) 2. 3 Wprowadzenie Zaladowanie zbyt duej liczby arkuszy papieru moe doprowadzi do jego zakleszczenia. Zmiana rozmiaru papieru w wejciowym zasobniku papieru Aby zaladowa dluszy papier, np. o rozmiarze Legal, naley dostosowa prowadnice papieru w celu przedluenia wejciowego zasobnika papieru. 1 Nacinij blokad prowadnicy w celu jej odblokowania, a nastpnie calkowicie wysu prowadnic dlugoci papieru, aby maksymalnie przedluy zasobnik. 5 Wló i wsu wejciowy zasobnik papieru z powrotem do urzdzenia. 2 Po zaladowaniu papieru do zasobnika nacinij prowadnic dlugoci papieru i przesu j, a zetknie si ona ze stosem. UWAGA: Po wloeniu papieru naley skonfigurowa urzdzenie pod ktem odpowiedniego rodzaju i rozmiaru papieru. Aby uzyska informacje na temat kopiowania, patrz strona 3.6. Aby uzyska informacje na temat drukowania z poziomu komputera, patrz sekcja dotyczca oprogramowania. Ustawienia wprowadzone w sterowniku drukarki maj pierwszestwo przed ustawieniami wprowadzonymi w panelu sterowania. W przypadku papieru o rozmiarze mniejszym ni Letter dostosuj przedni prowadnic dlugoci papieru tak, aby delikatnie dotykala ona stosu papieru. 2.4 Wprowadzenie 3 cinij prowadnic szerokoci papieru, tak jak pokazano na ilustracji, a nastpnie przesu j w kierunku papieru, a zetknie si ona ze stosem. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200

21 USB w trybie domylnym. W takim przypadku, aby uzyska dobre rezultaty, naley wybra tryb Wolno. Aby uzyska szczególowe informacje na temat zmiany trybu USB, patrz strona 9.6. Wlczanie urzdzenia 1 Wló jeden koniec dostarczonego przewodu elektrycznego do gniazda zasilania w urzdzeniu, a drugi do prawidlowo uziemionego gniazda sieciowego. Nacinij przelcznik zasilania, aby wlczy urzdzenie. Rozgrzewanie zaczekaj ten komunikat na wywietlaczu oznacza, e urzdzenie jest wlczone. UWAGI: Nie naley dopycha prowadnicy szerokoci papieru, gdy moe to spowodowa wygicie si materialu. Jeli prowadnica szerokoci papieru nie zostanie dopasowana, moe to prowadzi do zakleszcze papieru. 2 Podlczanie 1 Podlcz kabel USB do gniazda USB urzdzenia. W tym celu potrzebny jest kabel zgodny ze standardem USB 2.0 o dlugoci nie przekraczajcej 3 m. Aby wywietli tekst na wywietlaczu w innym jzyku, patrz strona UWAGA: Podczas korzystania z urzdzenia mocno nagrzewa si obszar utrwalacza w okolicach pokrywy tylnej urzdzenia. Naley uwaa, aby podczas wykonywania czynnoci w tym obszarze nie poparzy si. Nie naley rozmontowywa urzdzenia, gdy jest ono wlczone. Moe to spowodowa poraenie elektryczne. do portu USB komputera 2 Podlcz drugi koniec kabla do portu USB komputera. Jeli potrzebujesz pomocy, zapoznaj si z instrukcj obslugi komputera. UWAGA: Urzdzenie obsluguje dwa tryby komunikacji za pomoc portu USB: Szybko i Wolno. Trybem domylnym jest tryb Szybko. Niektórzy uytkownicy komputerów mog zauway niewlaciwe dzialanie komunikacji 2. 5 Wprowadzenie Konfigurowanie systemu urzdzenia Zmiana jzyka wywietlacza Aby zmieni jzyk wywietlacza panelu sterowania, naley wykona nastpujce czynnoci: Przegld menu panelu sterowania Panel sterowania umoliwia dostp do rónych menu pozwalajcych na konfigurowanie urzdzenia i uywanie jego funkcji. Dostp do nich mona uzyska, naciskajc przycisk Menu. Patrz poniszy schemat Naciskaj przycisk Menu, a w górnym wierszu wywietlacza pojawi si pozycja Ustaw. urzadz. Nacinij przycisk OK, kiedy pojawi si pozycja Jezyk. Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), aby wybra odpowiedni jzyk, a nastpnie nacinij przycisk OK. Nacinij przycisk Stop/Clear, aby powróci do trybu gotowoci. Zmn./powieksz. Zaciemn. Tryby oszczdzania Typ orygin. Tryb oszczdzania toneru Kopia spec. Wyl Duplikat Aut.dop. Kop.dow.osob. 2 na 1 Plakat 2 Tryb oszczdzania toneru umoliwia zuycie mniejszej iloci toneru podczas drukowania kadej strony. Uruchomienie tego trybu wydlua ywotno kasety z tonerem w porównaniu z trybem standardowym, lecz obnia jako wydruku. 1 Naciskaj przycisk Menu, a w górnym wierszu wywietlacza pojawi si pozycja Oszcz. toneru. Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), a na wywietlaczu pojawi si pozycja Wl., a nastpnie nacinij przycisk OK. Oszcz. toneru Ustaw. papieru Rozm. papieru Typ papieru UWAGA: W przypadku drukowania z komputera tryb oszczdzania toneru mona wlcza i wylcza take we wlaciwociach drukarki. Patrz sekcja dotyczca oprogramowania. Tryb oszczdzania energii Konfig. kopii Zmiana domysl. Limit czasu W trybie oszczdzania energii urzdzenie pobiera mniej mocy, gdy nie jest uywane. Ten tryb mona wlczy, ustawiajc czas oczekiwania urzdzenia po wydrukowaniu zadania, zanim przelczy si ono w tryb niszego zuycia energii. 1 Jezyk Oszcz. energii Tryb USB 3 4 Wycz. beben Wyczysc ustaw. 5 2 Naciskaj przycisk Menu, a w górnym wierszu wywietlacza pojawi si pozycja Ustaw. urzadz. Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), a na wywietlaczu pojawi si pozycja Oszcz. energii, a nastpnie nacinij przycisk OK. Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), a na wywietlaczu pojawi pozycja Wl., a nastpnie nacinij przycisk OK. Naciskaj przycisk przewijania ( lub ), aby wybra odpowiednie ustawienie czasu, a nastpnie nacinij przycisk OK. Nacinij przycisk Stop/Clear, aby powróci do trybu gotowoci. Raporty Ustaw. urzadz Obsluga 2.6 Wprowadzenie Przegld oprogramowania drukarki Funkcje sterownika drukarki Sterownik drukarki obsluguje nastpujce funkcje standardowe: wybór ródla papieru, wybór rozmiaru i orientacji papieru oraz rodzaju nonika, wybór liczby kopii. Ponisza tabela zawiera ogólny przegld funkcji obslugiwanych przez sterownik drukarki. Sterownik drukarki Funkcja Windows Macintosh OS 10.3 ~10. 4 Oszczdzanie toneru Opcja jakoci wydruku Drukowanie plakatu Wiele stron na arkusz (N-stron) Dopasowanie do rozmiaru strony Drukowanie ze zmian skali Znak wodny Nakladka Opcja czcionek TrueType T T T T T T T T N N T N N N N T N T T OS 10.5 ~10.6 T T N T (2,4) T T N N N Linux Dostarczone oprogramowanie drukarki Po skonfigurowaniu urzdzenia i podlczeniu go do komputera naley zainstalowa oprogramowanie drukarki i skanera. Uytkownicy systemu Windows lub Mac OS mog zainstalowa oprogramowanie z dostarczonej plyty CD. Uytkownicy systemu Linux powinni pobra oprogramowanie z witryny internetowej firmy Samsung (www.samsung.com/printer), a nastpnie zainstalowa je. Szczególowe informacje, patrz sekcja dotyczca oprogramowania. : Programy dla systemu Windows Aby korzysta z urzdzenia jako drukarki i skanera w systemie Windows, naley zainstalowa sterownik wielofunkcyjny. Ponisze skladniki mona instalowa selektywnie lub wszystkie jednoczenie: Sterownik drukarki -- uycie tego sterownika umoliwia korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki. Sterownik skanera -- sterownik TWAIN i Windows Image Acquisition (WIA) umoliwiaj skanowanie dokumentów za pomoc urzdzenia. Smart Panel -- ten program umoliwia monitorowanie stanu urzdzenia i alarmuje uytkownika w przypadku wystpienia bldu podczas drukowania. SmarThru -- jest to dodatkowe oprogramowanie urzdzenia wielofunkcyjnego, przeznaczone dla systemu Windows. Umoliwia ono edytowanie zeskanowanych obrazów na wiele rónych sposobów przy uyciu wydajnego edytora obrazów oraz wysylanie ich poczt . Z poziomu programu SmarThru mona take otworzy inny program do edycji grafiki zainstalowany w systemie Windows, taki jak Adobe PhotoShop. Wicej informacji mona znale w pomocy ekranowej programu SmarThru. Sterownik dla systemu Linux Za pomoc tego urzdzenia mona drukowa i skanowa w systemie Linux. Aby uzyska informacje dotyczce instalowania sterownika urzdzenia wielofunkcyjnego w systemie Linux, patrz sekcja dotyczca oprogramowania. Sterownik drukarki dla komputerów Macintosh Za pomoc tego urzdzenia mona drukowa i skanowa na komputerach Macintosh. Aby uzyska informacje dotyczce instalowania sterownika drukarki na komputerach Macintosh, patrz sekcja dotyczca oprogramowania. 2.7 Wprowadzenie Macintosh Wymagania systemowe Przed rozpoczciem pracy naley upewni si, e uywany system spelnia minimalne wymagania. System operacyjn y Procesor Wymagania (Zalecane) Wolne miejsce na dysk u 1 GB Windows Your machine supports the following Windows operating systems. Wymagania (Zalecane) System operacyjny Procesor Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) Pentium IV 3 GHz Procesor Pentium IV 32bitowy lub 64-bitowy, 1 GHz lub szybszy Windows Server 2008 R2 Pamiêæ RAM 64 MB (128 MB) 128 MB (256 MB) 128 MB (512 MB) 512 MB (2 048 MB) 512 MB (1 024 MB) 1 GB (2 GB) Wolne miejsce na dysku 600 MB 1. Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo