Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Tworzenie profesjonalnych dokumentów Drukowanie znaków wodnych. Drukowane dokumenty mona dostosowa, nadrukowujc na nich dodatkowe napisy, np.,,poufne". Patrz sekcja Oprogramowanie. Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy znajdujce si na kadej stronie dokumentu s powikszane i drukowane na oddzielnych arkuszach papieru, które nastpnie mona sklei w celu utworzenia plakatu. Patrz sekcja Oprogramowanie. Do tworzenia wstpnie zadrukowanych formularzy oraz papieru firmowego mona wykorzysta zwykly papier. Patrz sekcja Oprogramowanie. Oszczdno czasu i pienidzy W celu zaoszczdzenia papieru mona take drukowa wiele stron na jednym arkuszu. Urzdzenie umoliwia automatyczne oszczdzanie energii dziki znacznemu zmniejszeniu poboru mocy, gdy nie jest uywane. Drukowanie w rónych rodowiskach Drukowanie jest moliwe w systemach Windows 2000/XP/ 2003/Vista oraz Linux i Mac OS. Urzdzenie jest wyposaone w interfejs USB. 2_Funkcje nowego produktu laserowego Funkcje poszczególnych modeli Urzdzenie zostalo zaprojektowane z myl o zaspokojeniu wszystkich potrzeb zwizanych z drukowaniem dokumentów. Podstawowe funkcje tego urzdzenia to: FUNKCJE USB 2. 0 Full Speed Druk dwustronny (tryb rczny) ( : funkcja dostpna) Model ML-1640 Model ML-2240 Informacje o podrczniku uytkownika Niniejszy podrcznik uytkownika zawiera podstawowy opis urzdzenia oraz szczególowe objanienia poszczególnych czynnoci wykonywanych podczas jego uytkowania. Podrcznik uytkownika jest skierowany zarówno do uytkowników pocztkujcych, jak i do profesjonalistów chccych zainstalowa i uytkowa to urzdzenie. Niektóre terminy zawarte w tym podrczniku s uywane zamienne, jak w przykladzie poniej: Slowo,,dokument" jest stosowane zamiennie ze slowem,,oryginal". Slowo,,papier" jest stosowane zamiennie ze slowami,,nonik" lub,,nonik druku". Objanienia zawarte w niniejszym podrczniku uytkownika s oparte glównie na modelu ML-2240 Series. Niektóre ilustracje mog si róni w przypadku modelu ML-1640 Series. Ponisza tabela opisuje konwencje uywane w tym podrczniku: KONWENCJA Pogrubienie Uwaga Przestroga Przypis (Wicej informacji mona znale na str. 1.) OPIS Uywane w przypadku tekstów wywietlanych na wywietlaczu lub rzeczywistych Rozpocznij wydruków. Konwencja uywana do przedstawiania dodatkowych informacji lub szczególowych danych dotyczcych dzialania lub funkcji urzdzenia. Informuje uytkowników o ochronie urzdzenia przed potencjalnym uszkodzeniem mechanicznym lub awari. Uywany do udzielania bardziej szczególowych informacji dotyczcych danego slowa lub wyraenia. Odsyla uytkowników do odpowiedniej strony zawierajcej dodatkowe szczególowe informacje. Format daty moe si róni w zalenoci od kraju. Nie naley dotyka oznaczonego na zielono spodu kasety. a. stron na minut (Wicej informacji mona znale na str. 1.) PRZYKLAD Funkcje nowego produktu laserowego_3 Uzyskiwanie dodatkowych informacji Informacje dotyczce konfigurowania i korzystania z urzdzenia mona znale w poniszych zasobach, w postaci drukowanej lub wywietlanych na ekranie. Skrócona instrukcja instalacji Zawiera informacje dotyczce konfigurowania urzdzenia. W celu jego przygotowania naley postpowa zgodnie z instrukcjami zawartymi w podrczniku. Elektroniczna wersja podrcznika uytkownika Zawiera szczególowe instrukcje korzystania ze wszystkich funkcji urzdzenia oraz informacje dotyczce konserwacji urzdzenia, rozwizywania problemów i instalowania akcesoriów. Podrcznik uytkownika zawiera take Sekcj Oprogramowanie z informacjami na temat sposobów drukowania dokumentów w rónych systemach operacyjnych oraz korzystania z dostpnych programów narzdziowych. Podrczniki uytkownika w innych wersjach jzykowych mona znale w folderze Manual na dysku CD z oprogramowaniem drukarki. Pomoc sterownika drukarki Zawiera informacje dotyczce wlaciwoci sterownika drukarki oraz instrukcje konfiguracji wlaciwoci drukowania. Aby uzyska dostp do ekranu pomocy sterownika drukarki, naley klikn opcj Pomoc w oknie dialogowym wlaciwoci drukarki. Witryna internetowa firmy Samsung Jeli uytkownik ma dostp do Internetu, w witrynie firmy Samsung pod adresem moe uzyska pomoc, wsparcie techniczne, pobra sterowniki drukarki i instrukcje obslugi, a take uzyska informacje na temat zamówienia. 4_Funkcje nowego produktu laserowego Informacje o bezpieczestwie Wane symbole bezpieczestwa i rodki ostronoci Znaczenie ikon i znaków w niniejszej instrukcji obslugi: Zagroenia lub niebezpieczne postpowanie, które moe skutkowa powanymi obraeniami ciala lub mierci. OSTRZEENIE Zagroenia lub niebezpieczne postpowanie, które moe skutkowa niewielkimi obraeniami ciala lub uszkodzeniem sprztu. Aby zmniejszy zagroenie poarem, wybuchem, poraeniem prdem elektrycznym lub obraeniami ciala podczas uytkowania urzdzenia, naley przestrzega opisanych, podstawowych rodków ostronoci. NIE próbowa. NIE demontowa. NIE dotyka. Dokladnie przestrzega instrukcji. Odlczy przewód zasilania od gniazdka sieciowego. Aby unikn poraenia prdem elektrycznym, upewni si, e urzdzenie jest uziemione. Skontaktowa si z centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy. Te znaki ostrzegawcze zostaly umieszczone w celu zapobieenia odniesieniu obrae ciala przez uytkownika i inne osoby. Naley ich dokladnie przestrzega. Po przeczytaniu tej czci naley j umieci w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania w przyszloci. 1. Przeczytaj uwanie wszystkie instrukcje. 2. Korzystajc z urzdze elektrycznych, postpuj rozwanie. 3. Przestrzegaj wszystkich ostrzee i instrukcji znajdujcych si na urzdzeniu oraz w dokumentacji dostarczonej wraz z urzdzeniem. 4. Gdyby instrukcja obslugi wydawala si sprzeczna z informacjami dotyczcymi bezpieczestwa, informacje dotyczce bezpieczestwa s waniejsze. Instrukcja obslugi mogla zosta le zrozumiana. Jeeli nie moesz rozstrzygn takiej sprzecznoci, zwró si o pomoc do sprzedawcy lub przedstawiciela serwisu. 5. Przed czyszczeniem odlcz urzdzenie od gniazdka elektrycznego. Nie uywaj rodków czyszczcych w plynie lub aerozolu. Do czyszczenia uywaj tylko wilgotnej szmatki. 6. Nie wolno umieszcza urzdzenia na niestabilnym wózku, podstawie lub stole. Moe ono spa, powodujc powane szkody. 7. Nie umieszczaj urzdzenia w pobliu kaloryfera, grzejnika, klimatyzatora ani przewodu wentylacyjnego. 8. Nie wolno niczego stawia na kablu zasilania ani umieszcza urzdzenia w takim miejscu, e kable lealyby w przejciu i kto móglby je nadepn. 9. Nie przeciaj gniazdek ciennych i przedluaczy. Moe to pogorszy dzialanie sieci elektrycznej oraz spowodowa poar lub poraenie elektryczne. 10. Nie dopuszczaj do gryzienia kabli przez zwierzta. 11. Nie wolno wklada do urzdzenia adnych przedmiotów przez otwory w obudowie. Gdyby taki przedmiot dotknl miejsca pod napiciem, móglby spowodowa poar lub poraenie elektryczne.

3 Nie wolno wylewa na urzdzenie plynów ani wlewa ich do wewntrz. PRZESTROGA PRZESTROGA Informacje o bezpieczestwie_5 12. Aby unikn poraenia elektrycznego, nie rozbieraj urzdzenia na czci. Jeeli konieczna jest naprawa, przeka urzdzenie wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw moe grozi poraeniem elektrycznym lub powodowa inne zagroenia. Nieprawidlowy monta moe spowodowa poraenie elektryczne podczas korzystania z urzdzenia. 13. W nastpujcych przypadkach naley odlczy urzdzenie od komputera i zasilania oraz zleci napraw wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu: Jeeli dowolna cz kabla zasilania, wtyczki lub kabla polczeniowego jest uszkodzona lub przetarta. Jeeli na urzdzenie wylano ciecz. Jeeli urzdzenie zostalo naraone na dzialanie deszczu lub wody. Jeeli urzdzenie dziala nieprawidlowo pomimo przestrzegania instrukcji. Jeeli urzdzenie zostalo upuszczone lub obudowa zostala uszkodzona. Jeeli urzdzenie wykazuje nagle i wyrane zmiany sposobu pracy. 14. Korzystaj tylko z tych funkcji sterowania, które zostaly opisane w instrukcji. Nieprawidlowe uycie innych funkcji sterowania moe spowodowa uszkodzenia, a przywrócenie normalnej pracy urzdzenia moe by trudne i wymaga pomocy wykwalifikowanego pracownika serwisu. 15. Unikaj korzystania z urzdzenia podczas burzy z piorunami. Istnieje wówczas pewne niebezpieczestwo poraenia piorunem. Jeli to moliwe, na czas burzy z piorunami odlcz kabel zasilania. 16. Powierzchnia zasobnika wyjciowego moe si nagrza podczas ciglego drukowania wielostronicowych dokumentów. Nie dotykaj nagrzanej powierzchni i chro j przed dostpem dzieci. 17. Bezpieczne uytkowanie zapewnia kabel zasilania dostarczony z urzdzeniem. W przypadku uywania kabla o dlugoci wikszej ni 2 m z urzdzeniem zasilanym napiciem 110 V, naley stosowa przewód o gruboci 16 AWGa lub wikszej. 18. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZLO. a. AWG: American Wire Gauge 6_Informacje o bezpieczestwie Owiadczenie o bezpieczestwie lasera Niniejsza drukarka otrzymala w USA certyfikat potwierdzajcy spelnianie warunków DHHS 21 CFR, rozdzial 1, podrozdzial J, dotyczcy produktów laserowych klasy I (1), oraz warunków opisanych w innych dokumentach; posiada take certyfikat urzdzenia laserowego klasy I, potwierdzajcy zgodno z wymaganiami standardu IEC 825. Produkty laserowe klasy I uwaane s za bezpieczne. System laserowy oraz drukarka s skonstruowane w taki sposób, aby podczas normalnej eksploatacji, obslugi lub zalecanych warunków serwisowych nigdy nie dochodzilo do kontaktu uytkowników z promieniowaniem laserowym powyej klasy I. Ostrzeenie Nigdy nie uruchamia ani nie naprawia drukarki, kiedy pokrywa zespolu lasera-skanera jest zdjta. Odbita wizka, cho niewidoczna, moe uszkodzi wzrok. Podczas uytkowania tego produktu naley stosowa podane niej rodki ostronoci, aby zmniejszy ryzyko poaru, poraenia elektrycznego lub obrae ciala: rodki bezpieczestwa dotyczce ozonu Urzdzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji. Wytwarzany ozon nie zagraa zdrowiu operatora. Mimo to zaleca si eksploatacj w miejscu o dobrym przeplywie powietrza. Aby uzyska wicej informacji dotyczcych ozonu, naley skontaktowa si z najbliszym przedstawicielem handlowym firmy Samsung. Oszczdzanie energii Drukarka zostala wykonana zgodnie z zaawansowan technologi oszczdzania energii, umoliwiajc zmniejszenie poboru mocy, gdy urzdzenie nie jest uywane. Jeeli przez dluszy czas do drukarki nie s przesylane adne dane, pobór mocy zostanie automatycznie obniony. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR s znakami towarowymi zastrzeonymi w Stanach Zjednoczonych. Aby uzyska wicej informacji o programie ENERGY STAR, naley odwiedzi witryn Informacje o bezpieczestwie_7 Recykling Zaleca si oddawanie opakowa do recyklingu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami o ochronie rodowiska Prawidlowe usuwanie produktu (zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny) Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszcych si do niego tekstach wskazuje, e produktu po uplywie okresu uytkowania nie naley usuwa z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstw domowych. Aby unikn szkodliwego wplywu na rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uycia zasobów materialnych jako stalej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla rodowiska recyklingu tego produktu uytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktub na tablicy rozdzielczej musi by zaloona wkladka topikowa 13 A. Owiadczenie o zgodnoci (pastwa europejskie) Zatwierdzenia i certyfikaty Znak CE, uywany na niniejszym produkcie, oznacza deklaracj zgodnoci firmy Samsung Electronics Co., Ltd. z odpowiednimi dyrektywami 93/68/EEC Unii Europejskiej z podanymi datami: 1 stycznia 1995: Dyrektywa Rady (Council Directive) 73/23/EEC -- wstpne ustalenia dotyczce przepisów krajów czlonkowskich, zwizanych z urzdzeniami niskonapiciowymi. 1 stycznia 1996: Dyrektywa Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) -- wstpne ustalenia dotyczce przepisów krajów czlonkowskich o zgodnoci elektromagnetycznej. 9 marca 1999: Dyrektywa Rady 1999/5/EC o urzdzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodnoci. Pelna deklaracja okrelajca odpowiednie Dyrektywy oraz standardy odniesienia jest dostpna u przedstawicieli firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Informacje o bezpieczestwie_9 10_Informacje o bezpieczestwie Spis treci 2 5 Funkcje nowego produktu laserowego Informacje o bezpieczestwie Omówienie drukarki Widok z przodu Widok z tylu Elementy panelu sterowania Informacje o panelu sterowania Dioda bldu/on-line Przycisk Anuluj Dostarczane oprogramowanie Funkcje sterownika drukarki Sterownik drukarki Konfigurowanie sprztu Drukowanie strony demonstracyjnej Wymagania systemowe Windows Macintosh Linux Instalowanie oprogramowania Wybieranie nonika druku Parametry noników druku Zalecenia dotyczce specjalnych noników druku Wkladanie papieru Wkladanie papieru do zasobnika Drukowanie na materialach specjalnych Ustawianie rozmiaru i typu papieru Drukowanie dokumentu Anulowanie zadania drukowania WPROWADZENIE ROZPOCZCIE PRACY WYBIERANIE I ladowanie NONIKÓW DRUKU DRUKOWANIE PODSTAWOWE KONSERWACJA Czyszczenie urzdzenia Czyszczenie elementów zewntrznych Czyszczenie elementów wewntrznych Konserwacja kasety Przechowywanie kasety z tonerem Szacowany okres eksploatacji kasety z tonerem Rozprowadzanie toneru Wymiana kasety z tonerem Wskazówki dotyczce unikania zakleszcze papieru Usuwanie zakleszcze papieru W obszarze odbioru papieru W obszarze podawania papieru W pobliu kasety z tonerem Rozwizywanie innych problemów Podawanie papieru Problemy z drukowaniem Problemy z jakoci wydruków ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Spis treci_11 Spis treci Typowe problemy w systemie Windows Typowe problemy w systemie Linux Typowe problemy na komputerach Macintosh Material eksploatacyjny Czci do konserwacji Jak kupi ZAMAWIANIE MATERIAlÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DANE TECHNICZNE Dane techniczne modelu ML-1640 series Dane techniczne modelu ML-2240 series GLOSARIUSZ INDEKS CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE 12_Spis treci Wprowadzenie Glówne elementy urzdzenia: Niniejszy rozdzial obejmuje: Omówienie drukarki Elementy panelu sterowania Informacje o panelu sterowania Dostarczane oprogramowanie Funkcje sterownika drukarki Ilustracje urzdzenia oparto na modelu ML-2240 series.

4 Model ML-1640 series nie jest wyposaony w zasobnik rczny. Omówienie drukarki Widok z przodu Zasobnik rcznya Prowadnice tylne Pokrywa papierua Prowadnice boczne a. Tylko dla modelu ML Widok z tylu 1 Port USB Wylcznik zasilania Gniazdo zasilania Pokrywa górna Zasobnik wyjciowy (zadrukowan stron do dolu) Wspornik zasobnika wyjciowego Panel sterowania Uchwyt pokrywy przedniej Pokrywa przednia Zasobnik na papier Kaseta z tonerem 2 3 Wprowadzenie_13 Elementy panelu sterowania Dioda bldu/on-line (Dioda LED Stan) Dioda LED toneru Anuluj Wywietla stan urzdzenia. (Wicej informacji mona znale w rozdziale,,informacje o panelu sterowania" na stronie 15.) Wskazuje stan kasety z tonerem. (Wicej informacji mona znale w rozdziale,,informacje o panelu sterowania" na stronie 15.) Zatrzymuje prac drukarki w dowolnym momencie. Ma take inne funkcje. (Wicej informacji mona znale w rozdziale,,informacje o panelu sterowania" na stronie 15. ) 14_Wprowadzenie Informacje o panelu sterowania Kolor diod LED Stan oraz Toner wskazuje obecny stan urzdzenia. Przycisk Anuluj STAN Drukowanie strony demonstracyjnej OPIS W trybie gotowoci nacinij i przytrzymaj ten przycisk do momentu, gdy dioda LED Stan zamiga, a nastpnie zwolnij go. Ten przycisk naciska si w trakcie drukowania. Czerwona dioda LED miga podczas usuwania zadania drukowania zarówno z urzdzenia, jak i z komputera, po czym urzdzenie powraca do trybu gotowoci. Moe to chwil potrwa, w zalenoci od rozmiaru zadania drukowania. Ten przycisk naciska si w trakcie drukowania. Dioda Online/Bld miga podczas usuwania zadania drukowania zarówno z urzdzenia, jak i z komputera, po czym urzdzenie powraca do trybu gotowoci. Moe to chwil potrwa, w zalenoci od rozmiaru zadania drukowania. W trybie podawania rcznego nie mona anulowa zadania drukowania za pomoc tego przycisku. Dioda bldu/on-line (Dioda LED Stan) STAN Zielona wieci Miga Czerwona wieci OPIS Urzdzenie rozgrzewa si lub jest gotowe do odbioru danych. Urzdzenie drukuje dane. W urzdzeniu wystpil bld, na przyklad otwarta pokrywa, brak papieru, bld instalatora lub nieznany bld. W urzdzeniu wystpil bld wymagajcy obslugi serwisowej, na przyklad bld modulu LSU lub utrwalacza. Naley skontaktowa si z punktem sprzeday lub serwisem. Anulowanie zadania drukowania Wydruk rczny Pomaraczowy wieci W urzdzeniu wystpil bld, na przyklad doszlo do zakleszczenia papieru. Dioda LED toneru STAN Czerwona wieci Miga Szybko miga OPIS Toner ulegl wyczerpaniu. Drukowanie zostanie zatrzymane. Wymie kaset z tonerem. Niski poziom toneru; naley wkrótce go wymieni. Brak toneru, naley bezzwlocznie go wymieni. Wszystkie bldy druku s wywietlane w oknie programu Smart Panel. Wprowadzenie_15 Dostarczane oprogramowanie Po skonfigurowaniu drukarki i podlczeniu jej do komputera naley zainstalowa oprogramowanie drukarki z dostarczonego dysku CD. Na dysku CD znajduje si nastpujce oprogramowanie: DYSK CD Dysk CD z oprogramowa niem drukarki Windows SPIS TRECI Sterownik drukarki: umoliwia korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki. Smart Panel: umoliwia monitorowanie stanu urzdzenia i alarmuje uytkownika w przypadku wystpienia bldów podczas drukowania. Sterownik drukarki: umoliwia uruchomienie urzdzenia z komputera z systemem Linux i drukowanie dokumentów. Smart Panel: umoliwia monitorowanie stanu urzdzenia i alarmuje uytkownika w przypadku wystpienia bldów podczas drukowania. Sterownik drukarki: ten sterownik sluy do uruchamiania urzdzenia z komputera Macintosh i drukowania dokumentów. Smart Panel: umoliwia monitorowanie stanu urzdzenia i alarmuje uytkownika w przypadku wystpienia bldów podczas drukowania. Funkcje sterownika drukarki Sterownik drukarki obsluguje nastpujce standardowe funkcje: wybór orientacji, rozmiaru, ródla papieru i typu nonika; liczba kopii. Ponadto mona skorzysta z wielu specjalnych funkcji drukowania. W poniszej tabeli znajduje si ogólny przegld funkcji obslugiwanych przez sterowniki drukarki: Sterownik drukarki FUNKCJA Opcje urzdzenia dotyczce jakoci Drukowanie plakatów Wiele stron na jednym arkuszu (N-stron) Drukowanie z dopasowaniem do strony Drukowanie ze zmian skali Znak wodny Nakladka Oszczdzanie toneru Drukowanie dwustronne (tryb rczny) WINDOWS O O O O LINUX O X O (2,4) X MACINTOSH O X O Oa Linux O O O O O X X X X X O X X O X Macintosh a. Ta funkcja jest obslugiwana tylko w systemie MAC OS X 10.4~ _Wprowadzenie Rozpoczcie pracy Ten rozdzial zawiera instrukcje krok po kroku dotyczce konfigurowania urzdzenia. Niniejszy rozdzial obejmuje: Konfigurowanie sprztu Drukowanie strony demonstracyjnej Wymagania systemowe Instalowanie oprogramowania Konfigurowanie sprztu W niniejszej sekcji opisano czynnoci dotyczce konfiguracji sprztu. Zamieszczono je take w dokumencie Skrócona instrukcja instalacji. Naley przeczyta dokument Skrócona instrukcja instalacji i wykona ponisze czynnoci. 1. Wybierz stabilne miejsce. Naley wybra równ, stabiln powierzchni z tak iloci wolnej przestrzeni, która zapewnia odpowiedni przeplyw powietrza. Naley pozostawi dodatkowe wolne miejsce, aby umoliwi otwieranie pokryw i zasobników. Miejsce powinno by dobrze wentylowane i znajdowa si z dala od wiatla slonecznego, ródel ciepla, zimna oraz wilgoci. Nie naley umieszcza urzdzenia w pobliu krawdzi biurka lub stolu. 5. Zaladuj papier. (Patrz,,Wkladanie papieru" na stronie 23.) 6. Upewnij si, e wszystkie kable s podlczone do urzdzenia. 7. Wlcz urzdzenie. Podczas przenoszenia urzdzenia nie wolno go przechyla ani odwraca. W przeciwnym razie wntrze urzdzenia moe zosta zanieczyszczone tonerem, co moe spowodowa uszkodzenie urzdzenia lub zl jako wydruków. Drukowanie strony demonstracyjnej W celu sprawdzenia, czy drukarka dziala poprawnie, naley wydrukowa stron demonstracyjn. Drukowanie strony demonstracyjnej: W trybie gotowoci nacinij i przytrzymaj przycisk Anuluj przez okolo 2 sekundy. Wymagania systemowe Przed rozpoczciem pracy naley sprawdzi, czy komputer spelnia ponisze wymagania: Windows Urzdzenie obsluguje nastpujce systemy operacyjne rodziny Windows. WYMAGANIA (ZALECANE) SYSTEM OPERACYJNY Drukowanie jest moliwe do wysokoci m n.p.m. Aby zoptymalizowa wyniki drukowania, zapoznaj si z ustawieniem wysokoci. Urzdzenie naley umieci na równej, stabilnej powierzchni. Maksymalne dopuszczalne nachylenie to 2 mm. Wiksze nachylenie moe mie niekorzystny wplyw na jako wydruku. PAMI RAM 64 MB (256 MB) 128 MB (256 MB) 128 MB (512 MB) 512 MB (1 024 MB) WOLNE MIEJSCE NA DYSKU TWARDYM 300 MB 1 GB 1,25 GB do 2 GB 15 GB PROCESOR Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Server Windows Vista Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium IV 3 GHz 2.

5 Rozpakuj urzdzenie i sprawd, czy zostaly dostarczone wszystkie wymagane elementy. 3. Zdejmij tam zabezpieczajc urzdzenie. 4. Zainstaluj cztery kasety z tonerem. W przypadku wszystkich systemów operacyjnych Windows wymagany jest program Internet Explorer w wersji 5. 0 lub nowszej. Program ten mog zainstalowa tylko uytkownicy z uprawnieniami administratora. Rozpoczcie pracy_17 Macintosh WYMAGANIA (ZALECANE) SYSTEM OPERACYJNY WOLNE MIEJSCE NA DYSKU TWARDYM 1 GB Instalowanie oprogramowania Naley zainstalowa oprogramowanie urzdzenia konieczne do drukowania. Oprogramowanie to obejmuje sterowniki, aplikacje i inne latwe w obsludze programy. Ponisza procedura dotyczy systemu operacyjnego Windows XP. Procedura oraz okna wywietlane podczas instalacji mog si róni w zalenoci od systemu operacyjnego, funkcji drukarki lub uywanego interfejsu. 1. Upewnij si, e urzdzenie jest podlczone do komputera. 2. Wló dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do napdu CD-ROM. Plyta CD-ROM powinna zosta automatycznie uruchomiona i na ekranie powinno pojawi si okno instalacji. Jeeli okno instalacji nie zostanie wywietlone, kliknij kolejno Start > Uruchom. Wprowad cig X:\Setup.exe, zastpujc znak,,x" liter odpowiadajc napdowi, a nastpnie kliknij przycisk OK. Jeeli uywasz systemu Windows Vista, kliknij kolejno pozycje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom i wpisz cig X:\Setup.exe. Jeli w systemie Windows Vista wywietli si okno Autoodtwarzanie, kliknij przycisk Uruchom Setup.exe w polu Zainstaluj lub uruchom program, a nastpnie przycisk Kontynuuj w oknie Kontrola konta uytkownika. 3. Kliknij przycisk Dalej. PROCESOR PAMI RAM Mac OS X 10.4 lub starszy Power PC G4/G5 Procesor Intel 128 MB dla komputera Macintosh z procesorem PowerPC (512 MB) 512 MB dla komputera Mac z procesorem Intel (1 GB) Mac OS X MHz lub szybszy, PowerPC G4/G5 Procesor Intel 512 MB (1 GB) 1 GB Linux ELEMENT System operacyjny Procesor Pami RAM Wolne miejsce na dysku twardym WYMAGANIA (ZALECANE) RedHat 8.0, 9.0 (32bitowe) RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bitowe) Fedora Core 1~7 (32/64bitowe) Mandrake 9.2 (32bitowe), 10.0, 10.1 (32/ 64bitowe) Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64bitowe) SuSE Linux 8.2, 9.0, 9. 1 (32bitowe) SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, (32/ 64bitowe) SuSe Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/ 64bitowe) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64bitowe) Debian 3.1, 4. 0 (32/64bitowe) Pentium IV 2.4 GHz lub szybszy 512 MB lub wicej 1 GB lub wicej Powysze okno moe si nieco róni w przypadku ponownego instalowania sterownika. Przegld podrcznika uytkownika: umoliwia wywietlenie podrcznika uytkownika. Jeeli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat, kliknicie tego przycisku spowoduje automatyczne zainstalowanie programu Adobe Acrobat Reader i otwarcie podrcznika uytkownika. 18_Rozpoczcie pracy 4. Wybierz pozycj Standardowa, a nastpnie kliknij przycisk Dalej. 5. Po zakoczeniu instalacji zostanie wywietlone okno z prob o wydrukowanie strony testowej oraz o zarejestrowanie si jako uytkownik urzdze Samsung, co pozwoli na otrzymywanie materialów informacyjnych od firmy Samsung. Zaznacz odpowiednie pole lub pola wyboru i kliknij przycisk Zakocz. Jeeli po przeprowadzeniu instalacji urzdzenie nie dziala prawidlowo, naley ponownie zainstalowa sterownik drukarki. Patrz sekcja Oprogramowanie. W trakcie procesu instalacji sterownika drukarki instalator sterownika wykrywa informacje o lokalizacji systemu operacyjnego i ustawia domylny format strony urzdzenia. Jeli jest uywana inna lokalizacja systemu Windows, naley tak zmieni wielko papieru, aby odpowiadala ona zazwyczaj uywanemu papierowi. Po zakoczeniu instalacji naley przej do wlaciwoci drukarki, aby zmieni format papieru. Rozpoczcie pracy_19 Wybieranie i ladowanie noników druku W tym rozdziale opisano sposoby ladowania oryginalów i noników druku do urzdzenia. Niniejszy rozdzial obejmuje: Wybieranie nonika druku Wkladanie papieru Drukowanie na materialach specjalnych Ustawianie rozmiaru i typu papieru Ilustracje urzdzenia oparto na modelu ML-2240 series. Model ML-1640 series nie jest wyposaony w zasobnik rczny. Wybieranie nonika druku Mona drukowa na rónych nonikach, takich jak papier zwykly, koperty, etykiety i folia. Naley zawsze uywa noników druku, które spelniaj wymagania stosowania w danym urzdzeniu. Noniki druku, które nie s zgodne z zaleceniami podanymi w tym podrczniku uytkownika, mog powodowa nastpujce problemy: niska jako wydruku, czstsze zakleszczenia papieru, przedwczesne zuycie urzdzenia. Wlaciwoci noników, takie jak gramatura, sklad, ziarnisto i zawarto wilgoci, to istotne czynniki wplywajce na wydajno urzdzenia i jako wydruków. Przy wyborze noników druku naley uwzgldni nastpujce czynniki: Typ, rozmiar i waga noników druku dla urzdzenia (zostan opisane w dalszej czci tej sekcji). Oczekiwane rezultaty: wybór nonika druku powinien uwzgldnia rodzaj zadania. Jasno: niektóre noniki druku s bielsze ni inne i pozwalaj uzyska ostrzejsze, ywsze obrazy. Gladko powierzchni: gladko nonika druku ma wplyw na ostro wydruku na papierze. Niektóre noniki druku mog by zgodne ze wszystkimi zaleceniami podanymi w tej sekcji, a pomimo tego nie umoliwiaj uzyskania zadowalajcych wyników. Powodem moe by nieprawidlowe korzystanie, niedopuszczalne poziomy temperatur i wilgotnoci oraz inne czynniki, nad którymi firma Samsung nie ma kontroli. Przed zakupem duej liczby noników druku naley si upewni, e spelniaj one wymagania podane w tym podrczniku uytkownika. Uywanie noników druku niespelniajcych podanych specyfikacji moe powodowa wymagajce naprawy uszkodzenia urzdzenia. Naprawy takie nie s objte umow gwarancyjn ani serwisow firmy Samsung. 20_Wybieranie i ladowanie noników druku Parametry noników druku TYP Papier zwykly Letter Legal Folio A4 Oficio JIS B5 ISO B5 Executive A5 A6 Koperta Monarch No. 10 DL C5 C6 Gruby papier Etykietyc Folia przezroczysta Brystol ROZMIAR WYMIARY mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 90 do 105 g/m2 120 do 150 g/m2 138 do 146 g/m2 90 do 163 g/m2 60 do 163 g/m2 75 do 90 g/m2 1 arkusz dla podawania rcznego w zasobniku GRAMATURAa 60 do 90 g/m2 w zasobniku 60 do 165 g/m2 dla podawania rcznego w zasobniku POJEMNOb 150 arkuszy papieru 75 g/m2 w zasobniku 1 arkusz dla podawania rcznego w zasobniku Patrz sekcja dotyczca Patrz sekcja dotyczca papieru papieru zwyklego zwyklego Letter, A4 Letter, A4 Karta pocztowa Patrz sekcja dotyczca papieru zwyklego Patrz sekcja dotyczca papieru zwyklego 101,6 152,4 mm mm mm Rozmiar minimalny (niestandardowy) Rozmiar maksymalny (niestandardowy) a.

6 Jeli gramatura nonika przekracza 90 g/m2, naley wklada papier do zasobnika po jednym arkuszu. b. Pojemno maksymalna moe si róni w zalenoci od gramatury i gruboci nonika oraz warunków panujcych w otoczeniu. c. Gladko: 100 do 250 (Sheffield) Wybieranie i ladowanie noników druku_21 Zalecenia dotyczce specjalnych noników druku TYP NONIKA Koperty ZALECENIA Prawidlowe drukowanie na kopertach zaley od jakoci kopert. Podczas wybierania kopert naley uwzgldni nastpujce czynniki: - Gramatura: gramatura papieru koperty nie powinna przekracza 90 g/m2. W przeciwnym wypadku moe wystpi zakleszczenie. - Budowa: przed drukowaniem koperty powinny lee plasko, z zagiciem nieprzekraczajcym 6 mm i nie powinny by wypelnione powietrzem. - Stan: koperty nie powinny by pomarszczone, wyszczerbione ani uszkodzone w inny sposób. - Temperatura: naley uywa kopert wytrzymujcych temperatur i cinienie wystpujce w urzdzeniu podczas pracy. Naley uywa tylko dobrze wykonanych kopert, z ostrymi, dobrze sprasowanymi zagiciami. Nie naley uywa kopert z naklejonymi znaczkami. Nie naley uywa kopert ze spinaczami, zatrzaskami, okienkami, wewntrzn wyciólk, z warstwami samoprzylepnymi ani zawierajcych inne materialy syntetyczne. Nie naley uywa uszkodzonych lub niedokladnie wykonanych kopert. Naley upewni si, e zakladki na obu kocach koperty dochodz do samych rogów koperty. TYP NONIKA Etykiety ZALECENIA Aby unikn uszkodzenia urzdzenia, naley uywa tylko etykiet przeznaczonych do stosowania w urzdzeniach laserowych. Podczas wybierania etykiet naley uwzgldni nastpujce czynniki: - Klej: material klejcy musi wytrzymywa temperatur utrwalania urzdzenia. Temperatur utrwalania mona sprawdzi w zestawieniu danych technicznych urzdzenia, patrz strona Rozmieszczenie: naley uywa arkuszy etykiet bez odslonitych miejsc pomidzy poszczególnymi etykietami. Etykiety mog si odkleja od arkuszy, na których midzy etykietami s odstpy, co moe powodowa powane zakleszczenia. - Zwijanie: przed drukowaniem etykiety musz lee plasko i nie mog si wygina bardziej ni 13 mm w adnym kierunku. - Stan: nie naley uywa etykiet pomarszczonych, z pcherzykami lub innymi oznakami odklejania si. Naley upewni si, e midzy naklejkami nie ma odslonitej warstwy samoprzylepnej. Odslonite obszary mog powodowa odklejanie si etykiet podczas drukowania, co moe spowodowa zakleszczenie papieru. Odslonity klej moe spowodowa uszkodzenie elementów urzdzenia. Arkusz z etykietami mona przepuci przez urzdzenie tylko jeden raz. Warstwa samoprzylepna wytrzymuje tylko jedno przejcie przez urzdzenie. Nie naley uywa etykiet z odslonit warstw samoprzylepn ani takich, które s pomarszczone, maj pcherzyki powietrza lub s w inny sposób uszkodzone. Nie wolno drukowa na nonikach mniejszych ni 76 mm szerokoci lub 127 mm dlugoci. W aplikacji naley ustawi marginesy na co najmniej 6,4 mm od krawdzi materialu. Aby unikn uszkodzenia urzdzenia, naley uywa tylko folii przeznaczonych do stosowania w drukarkach laserowych. Folie stosowane w urzdzeniu musz wytrzyma temperatur 180 C, tj. temperatur utrwalania urzdzenia. Naley je umieci na plaskiej powierzchni po wyjciu z urzdzenia. Folii nie naley pozostawia w zasobniku papieru przez dluszy czas. Moe si na nich zbiera kurz i brud, czego efektem bdzie poplamiony wydruk. Folie naley chwyta ostronie, aby unikn smug spowodowanych odciskami palców. Aby unikn blaknicia, nie naley wystawia wydrukowanych folii na dlugotrwale dzialanie promieni slonecznych. Naley si upewni, e folie nie maj postrzpionych krawdzi, nie s pomarszczone lub wygite. 1 Wlaciwe 2 Niewlaciwe Klej kopert z paskiem samoprzylepnym lub z wicej ni jedn klapk zamykan nad miejscem sklejenia powinien wytrzymywa temperatur utrwalania drukarki przez 0,1 sekundy. Temperatur utrwalania mona sprawdzi w zestawieniu danych technicznych urzdzenia, patrz strona 43. Dodatkowe klapki i paski mog powodowa marszczenie, faldowanie lub zakleszczanie, a nawet mog uszkodzi zespól utrwalajcy. W celu zapewnienia najlepszej jakoci druku naley ustawi marginesy nie bliej ni 15 mm od brzegu koperty. Nie naley drukowa w miejscach polcze szwów koperty. Brystol lub materialy o niestandardowych rozmiarach Folie 22_Wybieranie i ladowanie noników druku TYP NONIKA Papier z nadrukiem ZALECENIA Nadruki na papierze firmowym naley wykonywa przy uyciu tuszu odpornego na dzialanie wysokich temperatur, który nie rozmae si, nie wyparuje ani nie spowoduje wydzielania niebezpiecznych substancji wskutek poddania go temperaturze utrwalania urzdzenia przez okres 0,1 sekundy. Temperatur utrwalania mona sprawdzi w zestawieniu danych technicznych urzdzenia, patrz strona 43. Tusz nadruku nie moe by latwopalny i nie powinien powodowa uszkodzenia walków drukarki. W celu zapobiegania zmianom formularze i papier firmowy naley przechowywa w opakowaniach nieprzepuszczajcych wilgoci. Przed zaladowaniem papieru z nadrukiem, np. formularzy lub papieru firmowego, naley sprawdzi, czy tusz na papierze jest suchy. W trakcie procesu utrwalania wilgotny tusz moe rozmaza si na papierze, co pogorszy jako wydruku. Wkladanie papieru Wkladanie papieru do zasobnika Noniki druku uywane w wikszoci zada drukowania naley wloy do zasobnika. W zasobniku mieci si maksymalnie 150 arkuszy papieru zwyklego o gramaturze 75 g/m2. 1. Aby otworzy zasobnik papieru, pocignij go do siebie. Chwy prowadnic tyln i wycignij j, aby wysun zasobnik. Uywanie papieru fotograficznego lub powlekanego moe powodowa problemy, które wymagaj naprawy. Naprawy takie nie s objte umow gwarancyjn ani serwisow firmy Samsung. Urzdzenie jest bardzo lekkie, dlatego podczas eksploatacji moe zmieni poloenie, na przyklad podczas otwierania/zamykania zasobnika lub instalowania/wyjmowania kasety z tonerem. Uwaaj, aby nie przesun urzdzenia. 2. Przygotuj stos papieru do zaladowania, wyginajc go i wachlujc nim kilkakrotnie. Wyprostuj brzegi na plaskiej powierzchni. 3. Zaladuj papier stron przeznaczon do druku do góry. Sprawd, czy wszystkie cztery rogi le plasko w zasobniku. Naley uwaa, aby nie wloy za duo papieru. Zbyt dua ilo papieru moe doprowadzi do jego zakleszczenia. Wybieranie i ladowanie noników druku_23 4. Chwy prowadnic tyln, aby dopasowa j do dlugoci papieru, a nastpnie chwy prowadnic boczn i przesu j w lewo, tak aby przylegala do papieru. Drukowanie na materialach specjalnych Do zasobnika mozna ladowac materialy specjalnych typów i rozmiarów, np. pocztówki, karty i koperty. Zasobnik jest szczególnie przydatny w przypadku drukowania pojedynczych stron na papierze firmowym lub kolorowym. Reczne ladowanie materialów do drukowania Do zasobnika nalezy wkladac jeden rozmiar nosnika druku naraz.

7 W celu unikniecia zaciec papieru nie nalezy dodawac papieru do zasobnika, jesli nie jest on pusty. Dotyczy to równiez innych typów nosników druku. Nosniki druku nalezy ladowac strona do zadrukowania skierowana w góre oraz tak, aby krawedz górna znalazla sie w zasobniku jako pierwsza. Materialy do drukowania nalezy umieszczac na srodku podajnika. Aby uniknac zakleszczenia papieru i problemów z jakoscia druku, nalezy zawsze ladowac nosniki druku okreslone w specyfikacji. (Patrz,,Wybieranie nonika druku" na stronie 20.) Przed wlozeniem kart pocztowych, kopert i etykiet do zasobnika nalezy wygladzic ich ewentualne zagiecia. 1. Aby otworzy zasobnik papieru, pocignij go do siebie. Chwy prowadnic tyln i wycignij j, aby wysun zasobnik. Nie wciskaj prowadnicy szerokoci papieru zbyt daleko spowoduje to wygicie materialu. Niewlaciwe ustawienie prowadnicy szerokoci moe spowodowa zakleszczenie papieru. 5. W razie potrzeby zamknij pokryw papieru, aby zapobiec dostaniu si kurzu do papieru znajdujcego si w podajniku. Urzdzenie jest bardzo lekkie, dlatego podczas eksploatacji moe zmieni poloenie, na przyklad podczas otwierania/zamykania zasobnika lub instalowania/wyjmowania kasety z tonerem. Uwaaj, aby nie przesun urzdzenia. 2. Umie oslon przed kurzem na zasobniku wejciowym. (W przypadku drukarek serii ML-1640 naley pomin ten krok i przej do nastpnego.) 24_Wybieranie i ladowanie noników druku 3. Wló papier do podajnika rcznego. (W przypadku drukarek serii ML-1640 naley wlóy papier do zasobnika wejciowego.) Koperty Papier z nadrukiem Folie Ustawianie rozmiaru i typu papieru Po zaladowaniu papieru do zasobnika papieru naley ustawi rozmiar i typ papieru za pomoc sterownika drukarki. Aby wprowadzi zmiany na stale, przeprowad ponisz procedur. Ponisza procedura dotyczy systemu Windows XP. Pomoc dotyczca innych systemów Windows znajduje si w odpowiednim podrczniku uytkownika lub pomocy online. 1. Kliknij przycisk Start na ekranie komputera. 2. Wybierz opcj Drukarki i faksy. 3. Kliknij prawym przyciskiem ikon sterownika i wybierz polecenie Preferencje drukowania. 4. Kliknij kart Papier i zmie ustawienia w opcji Opcje papieru. 5. Kliknij przycisk OK. Jeli chcesz uy papieru o nietypowym formacie, jak papier do druku faktur, wybierz Wlasny na karcie Papier we wlaciwociach drukarki. Patrz sekcja Oprogramowanie. Etykiety Brystol Papier firmowy W przypadku drukowania na etykietach lub na kartonie za pomoc zasobnika rcznego naley podawa po jednym arkuszu na raz. Zalecamy najpierw wypelni wejciowy zasobnik papieru papierem, aby zapewni plynne drukowanie. 4. Jesli wydruk wykonywany jest z aplikacji, otwórz menu drukowania. 5. Przed rozpoczeciem drukowania otwórz wlasciwosci drukarki. 6. W oknie wlasciwosci drukarki wybierz karte Papier, a nastepnie wybierz odpowiedni typ papieru. W celu drukowania etykiet nalezy jako typ papieru wybrac pozycje Etykiety. 7. Jako zródlo papieru wybierz pozycje Podajnik reczny, a nastepnie nacisnij przycisk OK. 8. Rozpocznij drukowanie w aplikacji. 9. Nacisnij przycisk Anulu na urzadzeniu, aby zaczac podawanie papieru i uruchomic urzadzenie. W przypadku drukowania wielu stron po wydrukowaniu pierwszej strony wlóz nastepny arkusz i nacisnij przycisk Anulu. Powtórz czynnosc dla kazdej strony, która ma byc wydrukowana. Zmienione ustawienia pozostaja aktywne tylko podczas uzywania aplikacji, w której zostaly zmienione. Wybieranie i ladowanie noników druku_25 Drukowanie podstawowe W tym rozdziale opisano najpopularniejsze zadania drukowania. Niniejszy rozdzial obejmuje: Drukowanie dokumentu Anulowanie zadania drukowania Drukowanie dokumentu Urzdzenie umoliwia drukowanie z rónych aplikacji systemów Windows, Linux i komputerów Macintosh. Dokladne procedury drukowania dokumentów mog si róni w zalenoci od aplikacji. Szczególowe informacje o drukowaniu mona znale w sekcji Oprogramowanie. Anulowanie zadania drukowania Jeeli zadanie drukowania oczekuje w kolejce lub w buforze drukowania, np. w grupie Drukarki w systemie Windows, naley je usun w nastpujcy sposób: 1. Kliknij przycisk Start w systemie Windows. 2. W systemie Windows 2000 wybierz polecenie Ustawienia, a nastpnie Drukarki. W systemie Windows XP/2003 wybierz polecenie Drukarki i faksy. Jeeli uywasz systemu Windows Vista, wybierz pozycj Panel sterowania > Sprzt i dwik > Drukarki. 3. Kliknij dwukrotnie ikon Samsung ML-2240 Series. 4. Z menu Dokument wybierz polecenie Anuluj. Dostp do tego okna mona uzyska równie po dwukrotnym klikniciu ikony drukarki w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows. Biece zadanie drukowania mona take anulowa przez nacinicie przycisku Anuluj na panelu sterowania. 26_Drukowanie podstawowe Konserwacja Ten rozdzial zawiera informacje dotyczce konserwacji urzdzenia i kasety z tonerem. Niniejszy rozdzial obejmuje: Czyszczenie urzdzenia Konserwacja kasety Wymiana kasety z tonerem Ilustracje urzdzenia oparto na modelu ML-2240 series. Model ML-1640 series nie jest wyposaony w zasobnik rczny. Czyszczenie urzdzenia Aby utrzyma wysok jako druku, przy kadej wymianie kasety z tonerem lub w razie wystpienia problemów z jakoci wydruku naley wykona ponisze procedury czyszczenia. Czyszczenie obudowy urzdzenia za pomoc materialów czyszczcych zawierajcych due iloci alkoholu, rozpuszczalnika lub innych agresywnych substancji moe powodowa odbarwienie lub odksztalcenie obudowy. Jeeli urzdzenie lub jego otoczenie jest zanieczyszczone tonerem, zaleca si wyczyszczenie go za pomoc szmatki lub chusteczki zwilonej wod. W przypadku uycia odkurzacza uniesiony w powietrze toner moe by szkodliwy dla uytkownika. 1. Wylcz urzdzenie i odlcz przewód zasilania, a nastpnie poczekaj, a urzdzenie si ochlodzi. 2. Otwórz pokryw przedni. Czyszczenie elementów zewntrznych Obudow urzdzenia naley czyci mikk, niestrzpic si ciereczk. ciereczk mona lekko zwily wod, ale nie naley pozwoli, aby woda kapala na urzdzenie lub do jego wntrza. Czyszczenie elementów wewntrznych Podczas procesu drukowania papier, toner i czsteczki kurzu mog si zbiera wewntrz urzdzenia. Ich nagromadzenie moe powodowa problemy z jakoci wydruku, takie jak plamki toneru lub smugi. Wyczyszczenie wntrza urzdzenia powoduje zmniejszenie lub ustpienie tych problemów. W przypadku ML-2240 Series, jeli zainstalowano oslon przeciwkurzow, naley j zdj przed otwarciem przedniej pokrywy. Konserwacja_27 3. Wycignij kaset z tonerem i wyjmij j z urzdzenia. 6. Znajd dlugi szklany pasek (LSU) wewntrz górnej czci kasety i delikatnie przetrzyj szklo, aby zobaczy, czy biala szmatka zaczerni si. Urzdzenie jest bardzo lekkie, dlatego podczas eksploatacji moe zmieni poloenie, na przyklad podczas otwierania/zamykania zasobnika lub instalowania/wyjmowania kasety z tonerem.

8 Uwaaj, aby nie przesun urzdzenia. 4. Wycignij zasobnik rczny. Model ML-1640 series nie jest wyposaony w zasobnik rczny, przejd do kroku Such, niestrzpic si ciereczk zetrzyj kurz i rozsypany toner w obszarze kasety z tonerem oraz we wnce na kaset z tonerem. 7. Po wloeniu zasobnika rcznego i kasety z tonerem zamknij pokryw. Upewnij si, e pokrywa jest dokladnie zamknita. W przypadku niedokladnego domknicia pokrywy podczas drukowania mog wystpi bldy. W przypadku niedokladnego domknicia pokrywy podczas drukowania mog wystpi bldy. 8. Podlcz przewód zasilania i wlcz urzdzenie. Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie wystawiaj jej na dzialanie wiatla przez dluej ni kilka minut. Jeli to konieczne, naley j przykry kartk papieru. Nie dotykaj take czarnej rolki transmisyjnej wewntrz urzdzenia. 28_Konserwacja Konserwacja kasety Przechowywanie kasety z tonerem Aby jak najdluej korzysta z toneru, naley pamita o nastpujcych wskazówkach: Nie naley wyjmowa kasety z tonerem z opakowania a do momentu uycia. Nie naley ponownie napelnia kasety z tonerem. Gwarancja na urzdzenie nie obejmuje uszkodze wyniklych z uywania kaset ponownie napelnianych. Kasety z tonerem naley przechowywa w takim samym rodowisku, jak urzdzenie. Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie naley wystawia jej na dzialanie wiatla na dluej ni kilka minut. 2. Wycignij kaset z tonerem i wyjmij j z urzdzenia. Szacowany okres eksploatacji kasety z tonerem Wydajno kasety z tonerem zaley od iloci toneru zuywanego do wykonywania zada drukowania. Rzeczywista wydajno moe si róni w zalenoci od gstoci druku na stronach, natomiast liczba stron moe zalee od rodowiska pracy, przerw w drukowaniu oraz od typu i rozmiaru nonika druku. Jeli wydruki zawieraj duo grafiki, moe by konieczne czstsze wymienianie kaset. Nie sigaj rk zbyt daleko wewntrz urzdzenia. Obszar utrwalania moe by gorcy. Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie wystawiaj jej na dzialanie wiatla przez dluej ni kilka minut. Nie dotykaj zielonej (lub blkitnej) powierzchni bbna wiatloczulego rkami ani jakimkolwiek materialem. Uyj uchwytu znajdujcego si na kasecie. Uwaaj, aby nie wystawi zielonej (lub blkitnej) powierzchni bbna wiatloczulego na dzialanie wiatla. Spowoduje to uszkodzenie bbna wiatloczulego. Aby unikn uszkodzenia bbna wiatloczulego kasety z tonerem wskutek dzialania wiatla, zakryj go papierem. Nie obracaj kasety z tonerem spodem do góry. Rozprowadzanie toneru Kiedy ilo toneru jest niewielka, na wydruku mog si pojawi obszary wyblakle lub rozjanione. Jako wydruku mona chwilowo poprawi, rozprowadzajc toner w kasecie. 1. Otwórz pokryw przedni. Urzdzenie jest bardzo lekkie, dlatego podczas eksploatacji moe zmieni poloenie, na przyklad podczas otwierania/zamykania zasobnika lub instalowania/wyjmowania kasety z tonerem. Uwaaj, aby nie przesun urzdzenia. 3. Delikatnie potrznij kaset z tonerem na boki pi lub sze razy, aby rozprowadzi toner. W przypadku ML-2240 Series, jeli zainstalowano oslon przeciwkurzow, naley j zdj przed otwarciem przedniej pokrywy. W przypadku wysypania toneru na odzie naley zetrze go such szmatk i zmy zimn wod. Uycie gorcej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie. Konserwacja_29 4. Wló ponownie kaset z tonerem do urzdzenia. Upewnij si, e kaseta z tonerem jest zatrzanita. 1. Wylcz urzdzenie i pozostaw je na kilka minut do ostygnicia. 2. Chwy pokryw przedni i pocignij do siebie, aby j otworzy. 5. Zamknij pokryw przedni. Upewnij si, e pokrywa jest dokladnie zamknita. W przypadku niedokladnego domknicia pokrywy podczas drukowania mog wystpi bldy. W przypadku ML-2240 Series, jeli zainstalowano oslon przeciwkurzow, naley j zdj przed otwarciem przedniej pokrywy. Urzdzenie jest bardzo lekkie, dlatego podczas eksploatacji moe zmieni poloenie, na przyklad podczas otwierania/zamykania zasobnika lub instalowania/wyjmowania kasety z tonerem. Uwaaj, aby nie przesun urzdzenia. 3. Wyjmij kaset z tonerem z opakowania i usun papier oslaniajcy kaset, pocigajc za tam pakunkow. Wymiana kasety z tonerem Jeli Dioda LED toneru wieci si na czerwono, oznacza to, e kaseta jest calkowicie pusta. Urzdzenie zaprzestanie drukowania. W komputerze wywietla si take okno programu Smart Panel z monitem o wymian kasety. Naley wówczas wymieni kaset z tonerem. Naley sprawdzi rodzaj kasety z tonerem dla danego urzdzenia. (Patrz,,Material eksploatacyjny" na stronie 42.) Nie dotykaj zielonej (lub blkitnej) powierzchni bbna wiatloczulego rkami ani jakimkolwiek materialem. Uyj uchwytu znajdujcego si na kasecie. Uwaaj, aby nie wystawi zielonej (lub blkitnej) powierzchni bbna wiatloczulego na dzialanie wiatla. Spowoduje to uszkodzenie bbna wiatloczulego. Aby unikn uszkodzenia bbna wiatloczulego kasety z tonerem wskutek dzialania wiatla, zakryj go papierem. Nie obracaj kasety z tonerem spodem do góry. 30_Konserwacja 4. Trzymajc za oba uchwyty na kasecie z tonerem, dokladnie potrznij ni na boki, aby równo rozprowadzi toner. 6. Rozló uchwyt kasety z tonerem i uchwy go. Wló kaset z tonerem do urzdzenia, a zablokuje si na swoim miejscu. W przypadku wysypania toneru na odzie naley zetrze go such szmatk i zmy zimn wod. Uycie gorcej wody spowoduje utrwalenie toneru na tkaninie. Do otwarcia opakowania kasety z tonerem nie naley uywa ostrych przedmiotów, np. noa lub noyczek. Mogloby to spowodowa uszkodzenie powierzchni kasety z tonerem. Aby unikn uszkodzenia, nie naley wystawia kasety z tonerem na dzialanie wiatla przez okres dluszy ni kilka minut. W razie potrzeby naley osloni j kartk papieru. Aby unikn zarysowania urzdzenia, kaset z tonerem wkladaj lub wycigaj ostronie. Nie dotykaj zielonej (lub blkitnej) powierzchni bbna wiatloczulego rkami ani jakimkolwiek materialem. Uyj uchwytu znajdujcego si na kasecie. Uwaaj, aby nie wystawi zielonej (lub blkitnej) powierzchni bbna wiatloczulego na dzialanie wiatla. Spowoduje to uszkodzenie bbna wiatloczulego. Aby unikn uszkodzenia bbna wiatloczulego kasety z tonerem wskutek dzialania wiatla, zakryj go papierem. Nie obracaj kasety z tonerem spodem do góry. 5. Zlokalizuj gniazda kasety wewntrz urzdzenia po jednym z kadej strony. 7. Zamknij pokryw przedni. Upewnij si, e pokrywa jest dokladnie zamknita. Jeeli nie bdzie ona wsunita do koca, podczas drukowania mog wystpi bldy. rednia wydajno nowej kasety z tonerem wynosi standardowych stron, zgodnie z norm ISO/IEC (rednia wydajno oryginalnej kasety z tonerem dostarczonej wraz z urzdzeniem wynosi 700 standardowych stron.) Konserwacja_31 Rozwizywanie problemów Ten rozdzial zawiera przydatne informacje dotyczce postpowania w przypadku wystpienia bldu. Niniejszy rozdzial obejmuje: Wskazówki dotyczce unikania zakleszcze papieru Usuwanie zakleszcze papieru Rozwizywanie innych problemów Ilustracje urzdzenia oparto na modelu ML-2240 series.

9 Model ML-1640 series nie jest wyposaony w zasobnik rczny. Wskazówki dotyczce unikania zakleszcze papieru Wybierajc prawidlowe typy noników, mona unikn wikszoci zakleszcze papieru. Gdy nastpi zakleszczenie papieru, naley wykona czynnoci opisane na stronie 32. Naley postpowa zgodnie z procedurami opisanymi na stronie 23. Naley si upewni, e prowadnice znajduj si we wlaciwym poloeniu. Nie naley przepelnia zasobnika papieru. Naley si upewni, e poziom papieru znajduje si poniej oznaczenia pojemnoci papieru na wewntrznej ciance zasobnika. Nie naley wyjmowa papieru z zasobnika, gdy urzdzenie drukuje. Przed zaladowaniem papier naley wygi, przekartkowa i rozprostowa. Nie naley uywa pogitego, wilgotnego ani zawijajcego si papieru. Nie naley wklada do zasobnika rónych rodzajów papieru jednoczenie. Do drukowania naley uywa tylko zalecanych noników. (Patrz,,Ustawianie rozmiaru i typu papieru" na stronie 25.) Upewnij si, e nonik spoczywa w zasobniku zwrócony zalecan stron w gór. W przypadku zakleszczenia papieru dioda LED bldu na panelu sterowania zawieci si na pomaraczowo. Odszukaj i usu zakleszczony papier. Aby wznowi drukowanie po usuniciu zakleszczenia papieru, naley otworzy i zamkn pokryw przedni. Usuwanie zakleszcze papieru W obszarze odbioru papieru Zakleszczenia papieru w tym obszarze mog spowodowa wystpienie nieutrwalonego toneru na stronie. Jeli zabrudzisz tonerem ubranie, upierz je w zimnej wodzie. Ciepla woda spowoduje utrwalenie toneru na wlóknach. 1. Jeli zakleszczenie papieru wystpilo przy wyjciu do zasobnika wyjciowego i dua cz papieru jest widoczna, wycignij papier rk. Przesta cign papier, jeli przy cigniciu zakleszczonego papieru wystpuje opór i papier nie wychodzi natychmiast. Przejd do nastpnego kroku. 32_Rozwizywanie problemów 2. Otwórz pokryw górn i pokryw wewntrzn. 4. Zamknij pokryw wewntrzn i pokryw górn. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie. Gdy usuwasz zakleszczony papier, uwaaj, eby nie dotkn walka termicznego (umieszczonego pod wewntrzn pokryw). Walek jest gorcy i moe spowodowa oparzenia. Pokrywy górna i wewntrzna mog by gorce z powodu ssiedztwa walka termicznego. Przed otwarciem pokryw poczekaj, a urzdzenie ostygnie. Nieudane strony nie zostan wydrukowane ponownie. Spróbuj wydrukowa te strony. W obszarze podawania papieru 1. Usu niewlaciwie wloony papier, wycigajc go z zasobnika za widoczn krawd. Upewnij si, e wszystkie arkusze papieru s prawidlowo wyrównane w zasobniku. 3. Poluzuj papier, jeli utknl w walkach termicznych. Nastpnie delikatnie wycignij papier. 2. Otwórz i zamknij pokryw przedni bd górn, aby wznowi drukowanie dokumentu od strony, na której wystpily bldy. Rozwizywanie problemów_33 W pobliu kasety z tonerem 1. Otwórz pokryw przedni. 3. Delikatnie pocignij papier w swoj stron. W przypadku ML-2240 Series, jeli zainstalowano oslon przeciwkurzow, naley j zdj przed otwarciem przedniej pokrywy. 2. Wycignij kaset z tonerem i wyjmij j z urzdzenia. 4. Sprawd, czy w urzdzeniu nie zostal papier. 5. Zainstaluj ponownie kaset z tonerem i zamknij pokryw przedni. Urzdzenie wznowi drukowanie dokumentu od strony, na której wystpily bldy. Rozwizywanie innych problemów Ponisza tabela przedstawia niektóre moliwe sytuacje oraz zalecane rozwizania. Naley postpowa zgodnie z sugerowanymi rozwizaniami, a problem zostanie usunity. Jeeli problem wystpuje nadal, naley skontaktowa si z serwisem. Podawanie papieru STAN Papier zakleszczyl si podczas drukowania. Papier skleja si. Nie dotykaj zielonej (lub blkitnej) powierzchni bbna wiatloczulego rkami ani jakimkolwiek materialem. Uyj uchwytu znajdujcego si na kasecie. Uwaaj, aby nie wystawi zielonej (lub blkitnej) powierzchni bbna wiatloczulego na dzialanie wiatla. Spowoduje to uszkodzenie bbna wiatloczulego. Aby unikn uszkodzenia bbna wiatloczulego kasety z tonerem wskutek dzialania wiatla, zakryj go papierem. Nie obracaj kasety z tonerem spodem do góry. SUGEROWANE ROZWIZANIA Usu zakleszczenie papieru. Patrz strona 32. Arkusze papieru nie s podawane ze stosu. Upewnij si, e w zasobniku papieru nie znajduje si zbyt dua ilo papieru. Zasobnik papieru moe pomieci do 150 arkuszy papieru, w zalenoci od gruboci papieru. Upewnij si, e uyto wlaciwego typu papieru. Patrz strona 25. Wyjmij papier z zasobnika papieru i wygnij go lub przekartkuj. Wilgo moe powodowa sklejanie si niektórych typów papieru. W zasobniku mog znajdowa si róne typy papieru. Zaladuj do zasobnika papier jednego typu, rozmiaru i o jednakowej gramaturze. Jeli kilka arkuszy zakleszczylo si w urzdzeniu, usu zakleszczenie. Patrz strona _Rozwizywanie problemów STAN Papier nie jest podawany do urzdzenia. SUGEROWANE ROZWIZANIA Usu wszystkie przeszkody z wntrza urzdzenia. Papier nie zostal prawidlowo zaladowany. Usu papier z zasobnika i zaladuj go prawidlowo. W zasobniku znajduje si zbyt dua ilo papieru. Wyjmij nadmiar papieru. Papier jest za gruby. Uywaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urzdzenia. Patrz strona 20. W zasobniku znajduje si zbyt dua ilo papieru. Wyjmij nadmiar papieru. Jeli drukujesz na materialach specjalnych, laduj do zasobnika tylko jeden rozmiar nonika naraz. Uywany jest niewlaciwy typ papieru. Uywaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urzdzenia. Patrz strona 21. Wewntrz urzdzenia mog znajdowa si resztki papieru. Otwórz pokryw przedni i wyjmij resztki papieru. Problemy z drukowaniem STAN Urzdzenie nie drukuje. MOLIWA PRZYCZYNA Urzdzenie nie jest zasilane. SUGEROWANE ROZWIZANIA Sprawd polczenia przewodu zasilania. Sprawd, czy urzdzenie jest wlczone; sprawd ródlo zasilania. Wybierz urzdzenie Samsung ML-2240 Series jako drukark domyln w systemie Windows. Urzdzenie nie jest wybrane jako drukarka domylna. Papier nadal ulega zakleszczeniu. Koperty Upewnij si, e prowadnice papieru dotykaj przekrzywiaj si lub koperty po obu stronach. nie s podawane prawidlowo. Sprawd, czy w urzdzeniu: Przednia pokrywa jest zamknita. Zamknij pokryw. Wystpilo zakleszczenie papieru. Usu zakleszczenie papieru. Patrz strona 32. Nie zaladowano papieru do podajnika. Zaladuj papier. Patrz strona 23. Nie zainstalowano kasety z tonerem. Zainstaluj kaset z tonerem. Jeli wystpil bld systemowy, skontaktuj si z przedstawicielem serwisu. Odlcz kabel drukarki i podlcz go ponownie. Kabel lczcy urzdzenie z komputerem nie jest podlczony prawidlowo. Kabel lczcy urzdzenie z komputerem jest uszkodzony. Ustawienia portu s nieprawidlowe. Jeli to moliwe, podlcz kabel do innego sprawnego komputera i wykonaj wydruk. Mona take spróbowa uy innego kabla drukarki.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sprawd ustawienia drukarki w systemie Windows, aby okreli, czy zadanie drukowania zostalo wyslane do prawidlowego portu. Jeli komputer jest wyposaony w wicej ni jeden port, upewnij si, e urzdzenie jest podlczone do prawidlowego portu. Urzdzenie moe by Sprawd wlaciwoci drukarki, nieprawidlowo aby upewni si, e wszystkie skonfigurowane. ustawienia s prawidlowe. Sterownik drukarki zostal nieprawidlowo zainstalowany. Napraw oprogramowanie drukarki. Patrz Sekcja Oprogramowanie. Urzdzenie nie dziala Popatrz na stan diod LED na prawidlowo. panelu sterowania, aby sprawdzi, czy urzdzenie sygnalizuje bld systemowy. Rozwizywanie problemów_35 STAN Drukarka nie drukuje na papierze o nietypowym formacie, jak papier do druku faktur. Urzdzenie wybiera materialy do drukowania z niewlaciwego ródla papieru. Wykonywanie zadania drukowania trwa bardzo dlugo. Polowa strony jest pusta. MOLIWA PRZYCZYNA Rzeczywisty rozmiar papieru oraz ustawienia rozmiaru papieru nie s zgodne. SUGEROWANE ROZWIZANIA Wybierz wlaciwy format papieru na karcie Wlasny w wlaciwociach drukarki. Patrz sekcja Oprogramowanie. STAN Urzdzenie drukuje, ale tekst jest niepoprawny, znieksztalcony lub niepelny. MOLIWA PRZYCZYNA Kabel drukarki jest nieprawidlowo podlczony lub uszkodzony. SUGEROWANE ROZWIZANIA Odlcz kabel drukarki i podlcz go ponownie. Spróbuj wydrukowa dokument, który wczeniej zostal ju prawidlowo wydrukowany. Jeli to moliwe, podlcz kabel wraz z urzdzeniem do innego komputera i spróbuj wykona zadanie drukowania, które na pewno jest poprawne. Jeli problem nie zostanie rozwizany, wymie kabel drukarki. ródlo papieru okrelone we wlaciwociach drukarki moglo zosta niepoprawnie wybrane. Zadanie moe by bardzo zloone. W wielu aplikacjach ródlo papieru mona wybiera na karcie Papier w oknie wlaciwoci drukarki. Wybierz wlaciwe ródlo papieru. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki. Zmniejsz stopie zloonoci strony lub spróbuj wyregulowa ustawienia jakoci drukowania. Wybrano niewlaciwy Sprawd menu wyboru sterownik drukarki. drukarki w aplikacji, aby si upewni, e wybrano wlaciwe urzdzenie. Aplikacja dziala nieprawidlowo. Spróbuj wydrukowa dokument z innej aplikacji. Mogla zosta Zmie orientacj strony w wybrana niewlaciwa aplikacji. Patrz ekran pomocy orientacja strony. sterownika drukarki. Rzeczywisty rozmiar papieru oraz ustawienia rozmiaru papieru nie s zgodne. Upewnij si, e rozmiar papieru okrelony w sterowniku drukarki jest zgodny z rozmiarem papieru w zasobniku. Mona take sprawdzi w ustawieniach uywanej aplikacji, czy rozmiar papieru odpowiada rozmiarowi okrelonemu w sterowniku drukarki. System operacyjny Zamknij system Windows i dziala nieprawidlowo. ponownie uruchom komputer. Wylcz urzdzenie i wlcz je ponownie. Strony s drukowane, ale s puste. Kaseta z tonerem jest W razie potrzeby wstrznij uszkodzona lub kaset z tonerem. Patrz pusta. strona 29. W razie koniecznoci wymie kaset z tonerem. Plik moe zawiera puste strony. Sprawd, czy w pliku nie ma pustych stron. Niektóre elementy, Skontaktuj si z serwisem. np. kontroler lub plyta glówna, s uszkodzone. Urzdzenie niepoprawnie drukuje plik PDF. Brakuje niektórych elementów graficznych, tekstu lub ilustracji. Podczas pierwszych prac z urzdzenia wydobywa si dziwny zapach. Niezgodno midzy plikiem PDF i produktami firmy Acrobat. Problem mona rozwiza, drukujc plik PDF jako obraz. Wlcz Print As Image w opcjach drukowania programu Acrobat. Drukowanie potrwa dluej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu. Smar stosowany do zabezpieczenia utrwalacza paruje. Jest to chwilowy problem. 36_Rozwizywanie problemów STAN Jako druku zdj nie jest dobra. Obrazy nie s wyrane. Przed rozpoczciem drukowania urzdzenie wydziela par w pobliu zasobnika wyjciowego. MOLIWA PRZYCZYNA Rozdzielczo zdjcia jest bardzo niska. SUGEROWANE ROZWIZANIA Zmniejsz rozmiar zdjcia. Po zwikszeniu rozmiaru w aplikacji rozdzielczo zostaje zmniejszona. Problemy z jakoci wydruków Jeli wntrze urzdzenia jest brudne lub jeli papier zostal zaladowany nieprawidlowo, jako wydruku moe si pogorszy. Ponisza tabela zawiera informacje dotyczce usuwania problemu. STAN Zbyt jasny lub wyblakly wydruk SUGEROWANE ROZWIZANIA Jeeli na stronie wystpuj pionowe biale pasma lub wyblakle obszary: Zapas toneru si koczy. Mona tymczasowo przedluy okres eksploatacji kasety z tonerem. Patrz strona 30. Jeeli nie nastpi poprawa jakoci wydruku, wymie kaset z tonerem. Papier moe nie by zgodny ze specyfikacjami, np. moe by zbyt wilgotny lub chropowaty. Patrz strona 20. Jeli wydruk na calej stronie jest zbyt jasny, oznacza to, e ustawienie rozdzielczoci drukowania jest zbyt niskie. Dostosuj rozdzielczo drukowania. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki. Obecno wyblaklych powierzchni i plam sugeruje konieczno wyczyszczenia kasety z tonerem. Powierzchnia modulu LSU wewntrz urzdzenia moe by zabrudzona. Oczy modul LSU, kilkakrotnie otwierajc i zamykajc pokryw przedni, a jeli problem bdzie nadal wystpowa, skontaktuj si z przedstawicielem serwisu. Papier moe nie by zgodny ze specyfikacjami, np. moe by zbyt wilgotny lub chropowaty. Patrz strona 20. cieka papieru moe wymaga wyczyszczenia. Patrz,,Czyszczenie elementów wewntrznych" na stronie 27. Uywanie wilgotnego To nie stanowi problemu. papieru moe Kontynuuj drukowanie. spowodowa powstawanie pary podczas wydruku. Plamy toneru AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Wyblakle obszary AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Jeli w rónych miejscach na stronie wystpuj wyblakle, zazwyczaj okrgle obszary: Jeden z arkuszy papieru moe by wadliwy. Spróbuj ponownie wydrukowa zadanie. Zawarto wilgoci w papierze jest nierównomierna lub papier ma wilgotne plamy. Uyj papieru innej marki. Patrz strona 20. Zla partia papieru. Bldy w procesie produkcyjnym mog sprawi, e niektóre obszary papieru nie wchlaniaj toneru. Uyj papieru innego typu lub innej marki. Zmie opcj drukarki i spróbuj ponownie. Przejd do wlaciwoci drukarki, kliknij kart Papier, a nastpnie ustaw typ Papier gruby. Szczególowe informacje zawiera Sekcja Oprogramowanie. Jeeli te czynnoci nie spowoduj rozwizania problemu, skontaktuj si z serwisem. Rozwizywanie problemów_37 STAN Biale plamy SUGEROWANE ROZWIZANIA Na stronie widoczne s biale plamy: Papier jest zbyt chropowaty i jego drobiny s przenoszone na czci wewntrzne urzdzenia, co powoduje zabrudzenie pasa transferowego. Wyczy wntrze urzdzenia. Skontaktuj si z serwisem. cieka papieru moe wymaga wyczyszczenia. Skontaktuj si z serwisem. STAN Rozproszenie toneru w tle SUGEROWANE ROZWIZANIA Plamki w tle powstaj z drobin toneru rozprowadzonych w przypadkowy sposób na drukowanej stronie. Papier moe by zbyt wilgotny. Uyj papieru z innej partii. Nie otwieraj opakowania papieru bez koniecznoci, aby papier nie wchlonl zbyt wiele wilgoci. Jeli rozproszenie toneru w tle pojawia si na kopercie, zmie uklad wydruku, aby unikn drukowania w obszarach, które maj nachodzce na siebie polczenia po drugiej stronie.

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego Drukarka wyposażona jest w podajnik uniwersalny, do którego można ładować nośniki wydruku różnych rozmiarów i rodzajów. Podajnik umieszczony jest z przodu drukarki i może być zamknięty, gdy nie jest wykorzystywany.

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku z jakością wydruku Wiele związanych z drukowaniem można rozwiązać, wymieniając materiał eksploatacyjny lub element, dla którego upłynął zamierzony okres eksploatacji. Więcej informacji o innych sposobach

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja.

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja. Aby uniknąć z drukowaniem, należy dokonać wyboru nośnika (papier, folia, koperty, etykiety lub karty) odpowiedniego dla danej drukarki. Poniżej podano wytyczne dotyczące zasad wybierania nośników stosowanych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP OFFICEJET PRO 8100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4174194

Twoja instrukcja użytkownika HP OFFICEJET PRO 8100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4174194 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP OFFICEJET PRO 8100. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP OFFICEJET PRO 8100

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drukarka etykiet QL-700 Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON PIXMA MP282 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3354940

Twoja instrukcja użytkownika CANON PIXMA MP282 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3354940 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika ML-1640 Series ML-2240 Series Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung. Funkcje nowego produktu laserowego Nowe urządzenie

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X2625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2388160

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X2625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2388160 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON ACULASER M2000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/559500

Twoja instrukcja użytkownika EPSON ACULASER M2000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/559500 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EPSON ACULASER M2000. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla EPSON ACULASER M2000

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2016 Copyright

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 8150

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 8150 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COLOR INKJET CP1700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/894697

Twoja instrukcja użytkownika HP COLOR INKJET CP1700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/894697 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COLOR INKJET CP1700. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-152N http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461754

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-152N http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELWRITER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817059

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELWRITER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817059 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z2420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268036

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z2420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268036 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się opcja Menu konfiguracji.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się opcja Menu konfiguracji. Strona 1 z 7 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Poznań 2010 Spis treści Wymagania systemowe... 2 Instalacja oprogramowania... 3 Turbo... 6 Bezpieczne usuwanie dysku USB... 8 Ustawienia... 9 Inne... 10 Gwarancja:... 11 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX DOCUPRINT N4525 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3683527

Twoja instrukcja użytkownika XEROX DOCUPRINT N4525 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3683527 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX DOCUPRINT N4525. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo