Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: SEIKO EPSON CORPORATION zrzeka si wszelkiej odpowiedzialnoci za uszkodzenia lub problemy powstale w wyniku uytkowania wyposaenia opcjonalnego lub materialów eksploatacyjnych innych ni oznaczonych przez firm SEIKO EPSON CORPORATION jako oryginalne produkty firmy EPSON (Original EPSON Products) lub jako produkty zatwierdzone przez firm EPSON (EPSON Approved Products). EPSON oraz EPSON ESC/P s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft, Windows oraz Windows NT s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. IBM jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation. Adobe oraz Acrobat s zastrzeonymi znakami towarowymi a Acrobat Reader jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated. Nota ogólna: Inne nazwy wyrobów wymienione w niniejszej publikacji zostaly przytoczone wylcznie dla celów identyfikacji i mog by znakami towarowymi odpowiednich firm. Firma EPSON zrzeka si wszelkich praw do tych znaków. Copyright 2000 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan. Podrcznik przygotowania drukarki do pracy PL ródla informacji I Podrcznik przygotowania drukarki do pracy (niniejszy podrcznik) Zawiera informacje o przygotowywaniu drukarki do pracy, instalowaniu oprogramowania oraz uzyskiwaniu dostpu do dokumentacji online. Znajduj si w nim te podstawowe informacje dotyczce codziennej pracy z drukark. Podrcznik ten naley przechowywa w pobliu drukarki. I Dokumentacja online Na dostarczonym wraz z drukark dysku CD znajduje si dokumentacja w formacie PDF, zawierajca bardziej szczególowe informacje oraz uyteczne wskazówki. I Pomoc online Zawiera szczególowe informacje oraz instrukcje dotyczce oprogramowania sterujcego prac drukarki, przeznaczonego dla systemu Windows. Pomoc online jest instalowana automatycznie podczas instalowania oprogramowania drukarki. 2 I Spis treci Ostrzeenia, przestrogi i uwagi. 4 Symbol ostrzegawczy na glowicy 4 Zgodno ze standardem ENERGY STAR 4 Rozpakowywanie drukarki Wybieranie miejsca dla drukarki. 6 Monta drukarki... 7 Instalowanie pokrtla ladowania papieru Instalowanie wsporników papieru Instalowanie i wymiana kasety z tam barwic... 8 Podlczanie drukarki do ródla zasilania....

3 . 11 Przeprowadzanie autotestu Podlczanie drukarki do komputera. 14 Interfejs równolegly Interfejs szeregowy Instalowanie oprogramowania drukarki Instalowanie oprogramowania w systemie Windows Me, 98, 95, 2000 lub NT Instalowanie oprogramowania w systemie Windows 3.1 lub NT 3.5x Instalowanie oprogramowania drukarki dla programów dzialajcych w systemie DOS Drukowanie.. 20 Otwieranie okna sterownika drukarki Drukowanie na pojedynczych arkuszach Korzystanie z podrcznika dostpnego online.

4 Instalowanie programu Adobe Acrobat Reader Wywietlanie podrcznika online Pomoc techniczna dla klientów PL I Ostrzeenia, przestrogi i uwagi Pojawiajce si w podrczniku zalecenia zostaly podzielone na trzy grupy: w c Ostrzeenia to zalecenia, których naley przestrzega, aby unikn zranienia. Przestrogi to zalecenia, których naley przestrzega, aby zapobiec uszkodzeniu sprztu. Uwagi to wane informacje i uyteczne wskazówki dotyczce obslugi drukarki. I Symbol ostrzegawczy na glowicy K I Ten symbol zostal umieszczony na glowicy drukujcej w celu ostrzeenia, e moe ona by gorca. Glowicy nigdy nie wolno dotyka bezporednio po zakoczeniu drukowania. kabla zasilajcego drukarki moe mie róny ksztalt jest on zaleny od kraju zakupu. Przed podlczeniem drukarki naley sprawdzi, czy kabel zostal wyposaony we wlaciw wtyczk. c Przestroga: Kady model drukarki wymaga odpowiedniego napicia sieciowego. Nie mona dostosowa drukarki do napicia innego ni przewidziane fabrycznie. Jeli tabliczka znamionowa umieszczona z tylu drukarki nie zawiera informacji o podanym napiciu, naley skontaktowa si ze sprzedawc. Przed skonfigurowaniem i podlczeniem drukarki naley z niej usun wszystkie zabezpieczajce elementy pakujce. Informacje dotyczce usuwania tych materialów mona znale w zalczonej ulotce. Opakowanie i materialy zabezpieczajce naley zachowa na wypadek koniecznoci transportu. Drukarka powinna by zawsze transportowana w oryginalnym opakowaniu. 5 PL Wybieranie miejsca dla drukarki Podczas wybierania miejsca ustawienia drukarki naley uwzgldni ponisze wskazówki. Drukark naley ustawi na plaskiej i stabilnej powierzchni. Drukarka nie bdzie I dzialala poprawnie, jeeli zostanie ustawiona na plaszczynie pochylej. I Drukark naley umieci w miejscu umoliwiajcym latwe odlczanie kabla interfejsu sieciowego. Wokól drukarki powinna si znajdowa odpowiednia ilo miejsca umoliwiajca latw obslug i konserwacj. Naley unika uywania i przechowywania drukarki w rodowisku charakteryzujcym si naglymi zmianami temperatury i wilgotnoci. Naley chroni j przed bezporednim dzialaniem promieni slonecznych, silnego wiatla, ródel ciepla, jak równie przed nadmiern wilgoci i kurzem. Nie naley ustawia drukarki w miejscach, w których bdzie naraona na wstrzsy i wibracje. Drukark naley ustawi w pobliu latwo dostpnego gniazda sieci elektrycznej. podstaw telefonów bezprzewodowych). Naley uywa wylcznie uziemionych gniazd zasilania. stojaka powinna wynosi co najmniej 20 kg. zawsze powinna znajdowa si w pozycji poziomej. zamontowa pokrtlo ladowania papieru, naley: 1. zainstalowa wsporniki papieru, naley: 1. Odcign prowadnic papieru. zainstalowa lub wymieni kaset z tam barwic, naley: 1. to doprowadzi do uszkodzenia drukarki. Jeeli drukarka zakoczyla wlanie drukowanie, przed dotkniciem glowicy naley równie odczeka kilka minut, a glowica drukujca nieco si ochlodzi W przypadku drukarki LX-1170 zdj mechanizm naprania papieru, delikatnie naciskajc plytki zatrzasków i wycigajc go z drukarki. Przesun glowic drukujc na rodek drukarki. 4. Napry tam barwic za pomoc pokrtla kasety (kierunek oznaczono strzalk) jej zainstalowanie bdzie wtedy latwiejsze.

5 9 PL 5. Wloy kaset z tam do drukarki, tak jak pokazano na rysunku, a nastpnie silnie docisn boki kasety, aby plastikowe bolce zostaly umieszczone w odpowiednich szczelinach drukarki. 6. Wprowadzi tam pomidzy glowic drukujc i prowadnic tamy (mona uy do tego np. dlugopisu). Za pomoc pokrtla kasety wyregulowa poloenie tamy barwicej. Tama nie powinna by poskrcana ani pomarszczona. 7. Przesun glowic w jedn i drug stron w celu sprawdzenia, czy prawidlowo si porusza. 8. W przypadku drukarki LX-1170 zamontowa mechanizm naprania papieru. 9. Zaloy i zamkn pokryw drukarki. Jeli wydruki zaczynaj by wyblakle, jest to znak, e naley wymieni kaset z tam barwic. Wymian kasety rozpoczyna si od przesunicia glowicy drukujcej na rodek drukarki. Nastpnie naley podnie kaset z obu stron i wyj j z drukarki. 10 Podlczanie drukarki do ródla zasilania Aby podlczy drukark do komputera za pomoc interfejsu szeregowego, naley: 1. Wylczy komputer i drukark. 2. Wloy zlcze kabla szeregowego do portu interfejsu szeregowego w drukarce. Dokrci wkrty po obu stronach zlcza. Uwaga: Jeli kabel zostal wyposaony w przewód uziemiajcy, naley ten przewód zamocowa w zlczu uziemienia, znajdujcym si z prawej strony portu interfejsu szeregowego Podlczy drugi koniec kabla do portu interfejsu szeregowego w komputerze, a nastpnie dokrci wkrty po obu stronach zlcza. Jeeli na tym kocu kabla znajduje si przewód uziemiajcy, podlczy ten przewód do zlcza uziemienia, znajdujcego si z tylu komputera. W razie potrzeby mona w trybie ustawie domylnych (Default Setting) zmieni szybko transmisji danych lub bit parzystoci. Informacje na ten temat znajduj si w rozdziale 3 Instrukcji obslugi, w czci zatytulowanej,,ustawienia domylne drukarki". 16 I Instalowanie oprogramowania drukarki Po podlczeniu drukarki do komputera naley zainstalowa oprogramola wlaciwa drukarka, a nastpnie klikn pozycj Drukarka (Printer), Konfiguracja (Setup), Wlaciwoci (Properties) lub Opcje (Options). Konieczne moe by kliknicie kombinacji tych przycisków. W systemach Windows Me/98/95/2000 wywietlone zostanie okno Wlaciwoci (Properties), w którym znajduj si menu Papier (Paper) oraz Grafika (Graphics), a w systemie Windows NT 4.0 okno Wlaciwoci dokumentu (Document Properties), zawierajce menu Ustawienia strony (Page Setup) oraz Zaawansowane (Advanced). Menu zawieraj ustawienia sterownika drukarki. Aby wywietli dane menu, klikn odpowiedni etykietk w górnej czci okna. Szczególowe informacje na temat wprowadzania ustawie w tym oknie dialogowym znajduj si w rozdziale 3 Instrukcji obslugi, zatytulowanym Uywanie oprogramowania drukarki. Uwaga: Aby otworzy okno sterownika drukarki z menu Start, naley klikn kolejno Start, Ustawienia (Settings), Drukarki (Printers). Otworzy si okno Drukarki (Printers). Klikn prawym przyciskiem myszy ikon drukarki, a nastpnie z menu rozwijanego wybra pozycj Wlaciwoci (Properties) w systemach Windows Me/98/95/2000 lub Wartoci domylne dokumentu (Document Defaults) w systemie Windows NT I Po wprowadzeniu ustawie sterownika drukarki klikn przycisk OK w celu ich zastosowania. W celu przywrócenia ustawie domylnych naley w systemach Windows 95/98 klikn przycisk Przywró domylne (Restore Defaults) a w systemie Windows NT przycisk Anuluj (Cancel). Klikn przycisk OK w oknie Drukuj (Print) lub Ustawienia drukowania (Print Setup), aby wysla do drukarki zadanie do drukowania. Z menu Plik (File) programu wybra pozycj Ustawienia drukowania (Print Setup) lub Drukuj (Print). Wywietlone zostanie okno Drukuj (Print) lub Ustawienia drukowania (Print Setup). moe by kliknicie kombinacji tych przycisków. naley wczeniej wylczy. W przeciwnym razie drukarka moe ulec uszkodzeniu lub utraci pozycj pocztku druku. 21 PL I Korzystanie z podrcznika dostpnego online Na dostarczonym wraz z drukark dysku CD znajduje si podrcznik w formacie PDF (Portable Document Format). Pliki PDF s obslugiwane przez wiele platform (na przyklad przez systemy Windows, MacOS, Unix itd.). S to elektroniczne podrczniki o ukladzie stron, ilustracjach, tabelach i innych atrybutach identycznych, jak w podrcznikach drukowanych. Podrcznik online mona wywietla na ekranie komputera oraz, w razie potrzeby, wydrukowa go na podlczonej do komputera drukarce. Dostpny jest nastpujcy podrcznik online: I Instrukcja obslugi Zawiera szczególowe informacje na temat funkcji drukarki, sposobów jej konserwacji, usuwania problemów oraz przedstawia dane techniczne. Z podrcznika tego naley skorzysta, jeeli potrzebnych jest wicej informacji o drukarce LX-300+ lub LX-1170 Dostp do podrcznika online jest moliwy, jeeli w systemie zainstalowano program Adobe Acrobat ReaderTM. Adobe Acrobat Reader jest latw w uyciu aplikacj, sluc do wywietlania i drukowania podrczników online. Oferuje ona szereg funkcji umoliwiajcych bezproblemowe korzystanie z podrcznika online i ulatwiajcych wyszukiwanie danych informacji. Wszystkie informacje mona przeglda bezporednio na ekranie komputera lub wydrukowa je i zachowa do póniejszego uytku. Wicej szczególowych informacji o programie Adobe Acrobat Reader mona znale w pomocy online do programu. 22 Systemy Windows 3.1x/NT 3.5x: Z menu Plik (File) naley wybra pozycj Uruchom (Run), a nastpnie w wywietlonym oknie dialogowym wprowadzi polecenie E:\Start.exe, aby uruchomi program instalacyjny. 3. Wybra preferowany jzyk. Windows 3.1x/NT 3. 5x: Z menu Plik (File) naley wybra pozycj Uruchom (Run), a nastpnie w wywietlonym oknie dialogowym wprowadzi polecenie E:\Start.exe, aby uruchomi program instalacyjny. 3. Wybra preferowany jzyk. Wybra pozycj Podrczniki online (Online manuals). Program instalacyjny wywietli tytul dostpnego podrcznika online. Wybra podrcznik online. 23 PL Klikn kolejno tytul podrcznika Czytaj (Read), jeeli podrcznik ma zosta wywietlony bezporednio z dysku CD. Nastpi automatyczne uruchomienie programu Acrobat Reader i otwarcie wybranego podrcznika. Uwaga: Jeeli podrcznik online ma zosta skopiowany na dysk twardy komputera, naley klikn kolejno tytul podrcznika Instalacja na PC (PC installation). Podrcznik mona usun z dysku twardego w dowolnej chwili. Naley wykona instrukcje zawarte na dysku CD. Po zainstalowaniu podrcznika na dysku twardym naley postpowa w nastpujcy sposób. Systemy Windows Me/98/95/2000/NT 4. 0: Naley klikn przycisk Start, wybra Programy (Programs), a nastpnie EPSON. Nastpnie naley klikn tytul podrcznika. Nastpi automatyczne uruchomienie programu Acrobat Reader i otwarcie wybranego podrcznika. Systemy Windows 3.1x/NT 3. 5x: Naley otworzy grup programów EPSON. Nastpnie naley klikn tytul podrcznika. Nastpi automatyczne uruchomienie programu Acrobat Reader i otwarcie wybranego podrcznika. I Pomoc techniczna dla klientów Firma EPSON udostpnia gorc lini serwisu i pomocy technicznej, która zostala stworzona z myl o uytkownikach potrzebujcych natychmiastowej pomocy w rozwizaniu naglych problemów.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Numer telefonu oraz dalsze wane informacje odpowiednie dla danego kraju mona znale w broszurze serwisu i pomocy technicznej (Service and Support), która jest dostarczana wraz z drukark. 24.

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-880GA- UD3H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4935-02 PL

Przewodnik użytkownika NPD4935-02 PL NPD4935-02 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4821-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4821-00 PL NPD4821-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo