Zmiany metaboliczne w obrębie blaszek u chorych na stwardnienie rozsiane ocena w technice protonowej spektroskopii MR ( 1 HMRS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany metaboliczne w obrębie blaszek u chorych na stwardnienie rozsiane ocena w technice protonowej spektroskopii MR ( 1 HMRS)"

Transkrypt

1 PRACE ORYGINALNE Małgorzata SZAFIRSKA 1 Andrzej URBANIK 1 Teresa RÓG 2 Zmiany metaboliczne w obrębie blaszek u chorych na stwardnienie rozsiane ocena w technice protonowej spektroskopii MR ( 1 HMRS) The metabolic abnormalities in plaques of multiple sclerosis patients the assessment in proton MR spectroscopy ( 1 HMRS) 1 Katedra Radiologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Urbanik 2 Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Szczudlik Dodatkowe słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane spektroskopia protonowa MR Additional key words: multiple sclerosis proton MR spectroscopy Celem pracy była ocena zmian metabolicznych stwierdzanych w badaniu 1 HMRS w obrębie blaszek w istocie białej mózgu u chorych na stwardnienie rozsiane. Przy pomocy systemu MR 1,5 T wykonano badania 1 HMRS techniką pojedynczego voxela (Single Voxel Spectroscopy, SVS) u 90 chorych z różnymi postaciami stwardnienia rozsianego (SM): 20 z postacią clinically isolated syndrome (CIS), 50 z postacią relapsing-remitting (RR), 20 z postacią secondary progressive (SP). Obliczono wartości bezwzględne metabolitów w obrębie blaszek: NAA (N-acetyloasparaginian), Cr (kreatyna), Cho (cholina), mi (mioinozytol), Lip (lipidy) i Lac (mleczany) NAA, Cr, Cho, mi, Lip i Lac oraz stosunki względne NAA/Cr, Cho/Cr, mi/cr, Lip/Cr i Lac/Cr. U chorych na stwardnienie rozsiane, metaboliczne zmiany wykryte w blaszkach wskazują istotne statystycznie obniżenie względnego stosunku stężeń (WSS) NAA/Cr i podwyższenie WSS Cho/Cr we wszystkich badanych grupach. W postaciach RR i SP tym zmianom towarzyszy istotne statystycznie podwyższenie WSS mi/cr, a w grupie CIS istotny statystycznie wzrost WSS Lip/Cr i Lac/Cr. Przy pomocy 1 HMRS wykazano obecność zaburzeń metabolicznych w obrębie blaszek u pacjentów chorych na SM. The aim of the study was the assessment of metabolic changes revealed in proton MR spectroscopy in plaques of white matter of MS patients. With the use of MR 1.5T system, 90 MS patients were performed single voxel spectroscopy (SVS) of 1 HMRS, divided in 3 groups: 20 CIS form, 50 RR form, 20 SP form. Absolute levels of NAA (N-acetylaspartate), Cr (creatine), Cho (choline), mi (mio-inositol), Lip (lipids), Lac (lactate) and ratios of NAA/Cr, Cho/Cr, mi/cr, Lip/Cr and Lac/Cr obtained from lesions, were calculated. Statistically significant changes were obtained in lesions: decrease of NAA/Cr ratio and increase of Cho/Cr ratio were observed in all patients groups. In RR, SP forms increase of mi/cr ratio and in CIS form increase of Lip/Cr and Lac/Cr ratios were detected. The metabolic abnormalities in plaques of white matter in MS patients may be detected using 1 HMRS. Adres do korespondencji: Katedra Radiologii UJ CM Kraków, ul. Kopernika 19 Tel.: , Fax: Wstęp Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) jest przewlekłą, zapalno-demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym. Pierwsze objawy choroby występują zazwyczaj między 20 a 40 rokiem życia; szczyt zachorowania przypada na ok. 30 rok życia. Stwardnienie rozsiane należy do najczęstszych chorób neurologicznych występujących w tej grupie wiekowej. Znacznie rzadziej rozpoznaje się SM przed 18 rokiem życia i w wieku powyżej 50 roku życia. Choroba dotyczy zatem przede wszystkim młodych dorosłych stanowiąc poważny problem społeczny i kliniczny. Kobiety są bardziej podatne na zachorowanie niż mężczyźni, w stosunku K:M - 1,7:1,0 [21]. Kliniczny obraz SM jest bardzo różnorodny. Charakteryzuje się obecnością różnych objawów rozsianego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego z okresowym występowaniem rzutów i remisji lub przebiegiem przewlekle postępującym [23]. Podstawową metodą diagnostyki obrazowej w rozpoznawaniu stwardnienia rozsianego jest badanie rezonansu magnetycznego (MR). MR pozwala na uwidocznienie obszarów demielinizacji w istocie białej, świadczące o rozsianym charakterze 328 M. Szafirska i wsp.

2 uszkodzenia OUN [32,33,34]. Kilkakrotne przeprowadzenie badania MR w przebiegu leczenia pozwala na prześledzenie dynamiki zmian, co ma znaczenie dla rokowania u poszczególnych pacjentów [26]. Od czasu wprowadzenia w roku 1990 techniki protonowej spektroskopii MR ( 1 HMRS) do praktyki klinicznej, możliwa stała się ocena stanu metabolicznego mózgowia w dowolnej lokalizacji. W następnych latach wielu badaczy wykazało przydatność tej metody do oceny zmian na poziomie metabolicznym u chorych na stwardnienie rozsiane [15,20,22,27,36]. Celem pracy była ocena zmian metabolicznych stwierdzanych w badaniu HMRS w obrębie blaszek w istocie białej mózgu u chorych na stwardnienie rozsiane. Materiał i metoda Do badania włączono 90 pacjentów: 29 mężczyzn (w wieku od 20 do 59 lat, średnia wieku 32 lata) i 61 kobiet (w wieku od 17 do 58 lat, średnia wieku 31 lat), u których rozpoznano - na podstawie kryteriów diagnostycznych wg McDonalda [70] - pewne lub możliwe stwardnienie rozsiane. W zależności od postaci choroby podzielono pacjentów na 3 grupy: 1. CIS - 20 pacjentów (w wieku od 17 do 44 lat, średnia wieku 27 lat) po pierwszym rzucie choroby (CIS clinically isolated syndrome) rozpoznanym na podstawie obrazu klinicznego, badania neuroobrazowego, ewentualnie nakłucia lędźwiowego. W skali EDSS uzyskano średnią 0,13 (0,0 1,0). 2. RR - 50 pacjentów (w wieku od 17 do 47 lat, średnia wieku 29 lat), z postacią nawracająco-zwalniającą (RR relapsingremitting), u których średnia EDSS wynosiła 1,6 (0,0 4,0). 3. SP - 20 pacjentów (w wieku od 30 do 59 lat, średnia wieku 43 lata), z postacią choroby wtórnie postępującą (SP secondary progressive), u których średnia EDSS wynosiła 5,3 (3,0 7,0). Kryterium wyłączenia stanowiło leczenie sterydami w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem badania. W celu uzyskania wartości prawidłowych poziomów metabolitów mózgowych w populacji zdrowych osób w porównywalnym wieku do badanej grupy pacjentów, została zbadana przy pomocy 1 HMRS grupa kontrolna zebrana ze zdrowych ochotników: 30 osób: 13 mężczyzn i 17 kobiet (w wieku od 22 do 50 lat, średnia wieku 33 lata). Badania 1 HMRS były wykonane aparatem Signa Excite 1,5T (GEMS) techniką pojedynczego voxela (Single Voxel Spectroscopy - SVS). Pomiary widm zostały przeprowadzone z blaszki demielinizacyjnej w istocie białej (ryc. 1) u pacjentów oraz z okołokomorowej istoty białej u ochotników z grupy kontrolnej. Parametry badania 1 HMRS: TE 35, TR 1500, FOV 24 x 24 cm, wymiary voxela w badaniu blaszek dostosowane zostały do wielkości zmiany ogniskowej średnio 3,81 cm 3. Podczas planowania badań spektroskopowych i lokalizacji obszaru zainteresowania (VOI) wykonywano przekroje w płaszczyźnie poprzecznej w sekwencji T2-zależnej obrazowego badania MR (parametry sekwencji FSE T2: TE 97, TR 3400, FOV 24 x 24 cm, grubość warstwy 5 mm, odległość między warstwami 1 mm). Analiza danych Do obliczeń z wykorzystaniem dodatkowej konsoli z firmowym oprogramowaniem SAGE wybrane zostały następujące metabolity: N-acetyloasparaginian - NAA 2,02 ppm Kreatyna, fosfokreatyna - Cr+PCr 3,02 ppm Cholina - Cho 3,22 ppm Mioinozytol mi 3,56 ppm Ruchome lipidy - Lip 0,9 ppm Mleczany - Lac 1,33 ppm Analiza obejmowała obliczenia: - całkowitych stężeń wybranych metabolitów (pomiar pól powierzchni pod wybranymi pikami). - względnych stosunków stężeń (WSS) wybranych metabolitów do kreatyny (tzw. standard wewnętrzny): NAA/Cr, Cho/ Cr, mi/cr, Lac/Cr, Lip/Cr. Wszelkie obliczenia statystyczne zawarte w pracy zostały wykonane przy użyciu pakietu STATISTICA 9.0 PL firmy Statsoft Polska Sp. z o.o. Wyniki przedstawiono w postaci średniej arytmetycznej WSS, odchylenia standardowego, SEM, minimalnych i maksymalnych wartości WSS. We wszystkich obliczeniach statystycznych przyjęto następujące oznaczenia poziomów istotności, (*) w zależności od grupy kontrolnej lub (+) od innej grupy pacjentów: - dla p<0,05 oznaczono przez (*) lub (+), - dla p<0,01 oznaczono przez (**) lub (++), - dla p<0,001 oznaczono przez (***) lub (+++). Do graficznego przedstawienia wyników średnich względnych stosunków stężeń (WSS) przy pomocy wykresów wprowadzono oznaczenie błędu standardowego średniej (SEM), który jest praktycznym estymatorem błędu oszacowania średnich na podstawie próby. Jego wartość stanowi iloraz odchylenia standardowego (SD) z próby i pierwiastka kwadratowego z liczebności grupy (N). SEM = S D SD N Wyniki Analiza WSS NAA/Cr w obrębie blaszek Średnie wartości WSS NAA/Cr w obrębie blaszek różniły się w zależności od grupy. W stosunku do średnich wartości w istocie białej w grupie kontrolnej, obniżały się one stopniowo w blaszkach w grupach chorych: były niższe w grupie CIS, pośrednie w grupie RR i najniższe w grupie RR. Wyniki analizy WSS NAA/Cr przedstawiono w tabeli I oraz na rycinie 2. Przeprowadzono ocenę różnic WSS Tabela I Statystyki opisowe dla WSS NAA/Cr w badanych grupach w obrębie blaszek u chorych i w obrębie istoty białej w grupie kontrolnej. Statistical data for NAA/Cr ratio from groups of MS patients in plaques and in white matter of control group. średnia 2,0500 1,8120 1,7679 1,7052 odchylenie standardowe 0,1527 0,3382 0,4092 0,4104 SEM 0,0279 0,0756 0,0579 0,0918 min - max 1,8364-2,4128 1,3332-2,3909 1,0608-2,9576 0,9659-2,6579 Tabela II Statystyki opisowe dla Cho/Cr w badanych grupach w obrębie blaszek u chorych i w obrębie istoty białej w grupie kontrolnej. Statistical data for Cho/Cr ratio from groups of MS patients in plaques and in white matter of control group. Rycina 1 Sekwencja T2-zależna MR w płaszczyźnie poprzecznej, dla lokalizacji obszaru zainteresowania (VOI) badania 1 HMRS w obrębie blaszki demielinizacyjnej w istocie białej. MR, the axial T2-weighted image, to localise volume of interest (VOI) for proton MRS in plaque of white matter. średnia 0,8644 1,2166 1,1491 1,1697 odchylenie standardowe 0,1141 0,3471 0,3202 0,3376 SEM 0,0208 0,0776 0,0453 0,0755 min - max 0,6836-1,1095 0,6223-2,2552 0,4442-1,8765 0,7364-2,0446 Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 5 329

3 Rycina 2 Wykres średnich WSS NAA/Cr w badanych grupach w obrębie blaszek u standardowego średniej (SEM). ***p<0,001 w stosunku do grupy kontrolnej, **p<0,01 w stosunku do grupy kontrolnej. Graph of average NAA/Cr ratio from groups of MS patients in plaques and in white matter of control group plaques with average standard error (SEM). ***p<0,001 in relation to control group, **p<0,01 in relation to control group. Tabela III Statystyki opisowe dla mi /Cr w badanych grupach w obrębie blaszek u chorych i w obrębie istoty białej w grupie kontrolnej. Statistical data for mi/cr ratio from groups of MS patients in plaques and in white matter of control group. NAA/Cr pomiędzy grupami, testem Kruskala-Wallisa, który wykazał dla całej analizy wariancji obecność istotnych różnic statystycznych (p=0,0002). Zgromadzone w tabeli statystyki opisowe wskazały na trend malejących wartości średnich WSS NAA/Cr w badanych grupach. za ujawnienie ogólnych różnic średniego poziomu WSS NAA/Cr w grupach. Istotne różnice statystyczne stwierdzono pomiędzy grupami: kontrolna i CIS (p=0,0098) kontrolna i RR (p=0,0011) kontrolna i SP (p=0,0006) WSS NAA/Cr w obrębie blaszek - w stosunku do wartości WSS NAA/Cr w istocie białej w grupie kontrolnej - istotnie statystycznie obniżają się we wszystkich grupach chorych; najbardziej znacząco w grupie SP. Analiza WSS Cho/Cr w obrębie blaszek Średnie wartości WSS Cho/Cr w obrębie blaszek różniły się w zależności od grupy. W stosunku do średnich wartości w istocie białej w grupie kontrolnej, podwyższały się one stopniowo w blaszkach w grupach chorych: były wyższe w grupie RR, pośrednie w grupie SP i najwyższe w grupie CIS. Wyniki analizy WSS przedstawiono w tabeli II oraz na rycinie 3. Przeprowadzono ocenę różnic WSS Cho/Cr pomiędzy grupami, testem Kruskala-Wallisa, który wykazał dla całej analizy wariancji obecność istotnych różnic statystycznych (p=0,0000). Stwierdzono, że w średnia 0,8031 0,8995 1,1784 1,1630 odchylenie standardowe 0,1992 0,2644 0,5867 0,3767 SEM 0,0364 0,0591 0,083 0,0842 min - max 0,4904-1,2591 0,5887-1,6181 0,4124-3,2979 0,3956-1,8566 stosunku do grupy kontrolnej poziom tego metabolitu był zdecydowanie wyższy w każdej z grup chorych. za wykazanie ogólnych różnic średniego poziomu WSS Cho/Cr w grupach. Istotne różnice statystyczne stwierdzono pomiędzy grupami: kontrolna i CIS (p=0,0000) kontrolna i RR (p=0,0002) kontrolna i SP (p=0,0001) WSS Cho/Cr w obrębie blaszek - w stosunku do wartości WSS Cho/Cr w istocie białej w grupie kontrolnej - istotnie statystycznie podwyższają się we wszystkich grupach chorych. Rycina 3 Wykres średnich WSS Cho/Cr w badanych grupach w obrębie blaszek u standardowego średniej (SEM). ***p<0,001 w stosunku do grupy kontrolnej. Graph of average Cho/Cr ratio from groups of MS patients in plaques and in white matter of control group with average standard error (SEM). ***p<0,001 in relation to control group. Analiza WSS mi/cr w obrębie blaszek Średnie wartości WSS mi/cr w obrębie blaszek różniły się w zależności od grupy. W stosunku do średnich wartości w istocie białej w grupie kontrolnej, podwyższały się one stopniowo w blaszkach w grupach chorych: były wyższe w grupie CIS, pośrednie w grupie SP i najwyższe w grupie RR. Wyniki analizy WSS przedstawiono w tabeli III oraz na rycinie 4. Przeprowadzono ocenę różnic WSS mi/ Cr pomiędzy grupami, testem Kruskala-Wallisa, który wykazał dla całej analizy wariancji obecność istotnych różnic statystycznych (p=0,0001). Stwierdzono, że w stosunku do grupy kontrolnej i grupy chorych CIS poziom tego metabolitu był zdecydowanie wyższy w grupach chorych RR i SP. za wykazanie ogólnych różnic średniego poziomu WSS mi/cr w grupach. Istotne różnice statystyczne stwierdzono pomiędzy grupami: kontrolna i RR (p=0,0008) kontrolna i SP (p=0,0005) CIS i RR (p=0,0032) CIS i SP (p=0,0040) WSS mi/cr w obrębie blaszek - w stosunku do wartości WSS mi/cr w istocie białej w grupie kontrolnej - istotnie statystycznie podwyższają się w grupach RR i SP. Ponadto wykazano statystyczną istotność pomiędzy wynikami w grupach RR i SP w stosunku do wyników grupy CIS; w obu tych grupach wartości były wyższe. Analiza WSS Lip/Cr w obrębie blaszek Średnie wartości WSS Lip/Cr różniły się w zależności od grupy. W stosunku do średnich wartości w istocie białej w grupie kontrolnej, podwyższyły się one w blaszkach w grupach chorych RR i CIS. W grupie chorych SP nie stwierdzono istotnych różnic średnich wartości tego metabolitu w stosunku do grupy kontrolnej. Wyniki analizy WSS Lip/Cr przedstawiono w tabeli IV oraz na rycinie 5. Przeprowadzono ocenę różnic WSS Lip/ Cr pomiędzy grupami, testem Kruskala-Wallisa, który wykazał dla całej analizy wariancji obecność istotnych różnic statystycznych (p=0,0000). Stwierdzono, że w stosunku do grupy kontrolnej i grupy chorych SP poziom tego metabolitu był zdecydowanie wyższy w grupach chorych CIS i RR. za wykazanie ogólnych różnic średniego poziomu WSS Lip/Cr w grupach. Istotne różnice statystyczne stwierdzono pomiędzy grupami: kontrolna i CIS (p=0,0000) CIS i RR (p=0,0009) CIS i SP (p=0,0000) WSS Lip/Cr w obrębie blaszek - w stosunku do wartości WSS Lip/Cr w istocie białej w grupie kontrolnej - istotnie statystycznie podwyższają się jedynie w grupie CIS. Wzrost wartości WSS Lip/Cr w grupie CIS 330 M. Szafirska i wsp.

4 Rycina 4 Wykres średnich WSS mi /Cr w badanych grupach w obrębie blaszek u chorych i w obrębie istoty białej w grupie kontrolnej, z uwzględnieniem błędu standardowego średniej (SEM). ***p<0,001 w stosunku do grupy kontrolnej, ++ p<0,01 w stosunku do grupy CIS. Graph of average mi/cr ratio from groups of MS patients in plaques and in white matter of control group with average standard error (SEM). ***p<0,001 in relation to control group, ++p<0,01 in relation to CIS group. Rycina 5 Wykres średnich WSS dla Lip/Cr w badanych grupach w obrębie blaszek u standardowego średniej (SEM). ***p<0,001 w stosunku do grupy kontrolnej, +++ p<0,001 w stosunku do grupy CIS. Graph of average Lip/Cr ratio from groups of MS patients in plaques and in white matter of control group with average standard error (SEM). ***p<0,001 in relation to control group, +++p<0,001 in relation to CIS group. Rycina 6 Wykres średnich WSS dla Lac/Cr w badanych grupach w obrębie blaszek u standardowego średniej (SEM). *p<0,05 w stosunku do grupy kontrolnej. Graph of average Lac/Cr ratio from groups of MS patients in plaques and in white matter of control group with average standard error (SEM). *p<0,05 in relation to control group. Tabela IV Statystyki opisowe dla Lip/Cr w badanych grupach w obrębie blaszek u chorych i w obrębie istoty białej w grupie kontrolnej. Statistical data for Lip/Cr ratio from groups of MS patients in plaques and in white matter of control group. średnia 0,2096 0,5252 0,3139 0,2126 odchylenie standardowe 0,0873 0,2084 0,1589 0,1785 SEM 0,0159 0,0466 0,0225 0,0399 min - max 0,0698-0,3653 0,1569-1,2602 0,1022-0,7665 0,0042-0,8356 Tabela V Statystyki opisowe dla Lac/Cr w badanych grupach w obrębie blaszek u chorych i w obrębie istoty białej w grupie kontrolnej. Statistical data for Lac/Cr ratio from groups of MS patients in plaques and in white matter of control group. średnia 0,2086 0,3488 0,2851 0,2605 odchylenie standardowe 0,1031 0,3319 0,1271 0,1209 SEM 0,0188 0,0742 0,018 0,027 min - max 0,0712-0,4695 0,0751-1,6799 0,0176-0,5965 0,0556-0,5116 Rycina 7 Wykres średnich WSS analizowanych metabolitów w obrębie blaszek, z uwzględnieniem błędu standardowego średniej (SEM). ***p<0,001 w stosunku do grupy kontrolnej, **p<0,01 w stosunku do grupy kontrolnej, *p<0,05 w stosunku do grupy kontrolnej, +++p<0,001 w stosunku do grupy CIS, ++p<0,01 w stosunku do grupy CIS. Graph of average of all metabolic ratios obtained from MS patients in plaques with average standard error (SEM). ***p<0,001 in relation to control group, **p<0,01 in relation to control group, *p<0,05 in relation to control group, +++p<0,001 in relation to CIS group, ++p<0,01 in relation to CIS group. był istotny statystycznie także w porównaniu do grup RR i SP. Analiza WSS Lac/Cr w obrębie blaszek Średnie wartości WSS Lac/Cr różniły się w zależności od grupy. W stosunku do średnich wartości w istocie białej w grupie kontrolnej, podwyższyły się one znacząco w blaszkach w grupie chorych CIS, a w mniejszym stopniu podwyższyły się w grupach chorych RR i SP. Wyniki analizy WSS Lac/Cr przedstawiono w tabeli V oraz na rycinie 6. Przeprowadzono ocenę różnic WSS Lac/Cr pomiędzy grupami, testem Kruskala- Wallisa, który wykazał dla całej analizy wariancji obecność istotnych różnic statystycznych (p=0,0204). Testy post-hoc wskazały parę odpowiedzialną za wykazanie ogólnych różnic średniego poziomu WSS Lac/Cr w grupach. Istotne różnice statystyczne stwierdzono pomiędzy grupami: kontrolna i CIS (p=0,0304) WSS Lac/Cr w obrębie blaszek - w stosun- Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 5 331

5 istotne różnice w grupach pacjentów RR i SP w stosunku do grupy kontrolnej, dla mi/cr znaczące podwyższenie WSS. Dla grupy pacjentów CIS wykazano statystycznie istotne podwyższenie WSS w stosunku do grupy kontrolnej, dla Lip/Cr i Lac/Cr. Przykładowe widma spektroskopowe chorych z grup CIS, RR i SP z obrębu blaszki oraz z grupy kontrolnej z istoty białej przedstawiono na rycinie 8. Rycina 8 Przykładowe widma spektroskopowe chorych z grup CIS, RR i SP z obrębu blaszki oraz z grupy kontrolnej z istoty białej. Example of spectrum of HMRS obtained from groups CIS, RR and SP of MS patients in plaques of white matter and in white matter of control group. Tabela VI Zestawienie średnich WSS poszczególnych metabolitów obrębie blaszek. Wartości istotności statystycznej ***p<0,001, **p<0,01 i *p<0,05 w stosunku do grupy kontrolnej; +++p<0,001 i ++p<0,01 w stosunku do grupy CIS. Comparison of averages of all metabolic ratios obtained from MS patients in plaques. Statistically significant changes p<0,001, **p<0,01 and *p<0,05 in relation to control group; +++p<0,001 and ++p<0,01 in relation to CIS group. metabolit NAA/Cr Cho/Cr mi/cr Lip/Cr Lac/Cr grupa kontrolna CIS ku do wartości WSS Lac/Cr w istocie białej w grupie kontrolnej - istotnie statystycznie podwyższają się jedynie w grupie CIS. Analiza zbiorcza WSS badanych metabolitów w obrębie blaszek Zbiorcze zestawienie średnich wartości WSS analizowanych metabolitów (NAA/Cr, Cho/Cr, mi/cr, Lip/Cr i Lac/Cr) w obrębie blaszek w istocie białej przedstawiono w tabeli VI oraz na rycinie 7. RR SP 2,0500 ± 0,028 1,8120 ± 0,076 1,7679 ± 0,058 1,7052 ± 0,092 **p=0,0098 **p=0,0011 ***p=0,0006 0,8644 ± 0,02 1,2166 ± 0,078 1,1491 ± 0,045 1,1697 ± 0,075 ***p=0,0000 ***p=0,0002 ***p=0,0001 0,8031 ± 0,036 0,8995 ± 0,059 1,1784 ± 0,083 1,1630 ± 0,084 ***p=0, p=0,0032 ***p=0, p=0,004 0,2096 ± 0,016 0,5252 ± 0,047 0,3139 ± 0,022 0,2126 ± 0,04 ***p=0, p=0, p=0,0000 0,2086 ± 0,019 0,3488 ± 0,074 0,2851 ± 0,018 0,2605 ± 0,027 *p=0,0304 Analizując uzyskane średnie wartości WSS badanych metabolitów w obrębie blaszek w istocie białej stwierdzono statystycznie istotne różnice we wszystkich grupach pacjentów w stosunku do grupy kontrolnej, dla metabolitów: znaczące obniżenie wartości WSS NAA/Cr znaczące podwyższenie wartości WSS Cho/Cr. Stwierdzono również statystycznie Dyskusja Pierwsze badania rezonansowe w stwardnieniu rozsianym przeprowadzono we wczesnych latach osiemdziesiątych XX wieku, zaraz po wprowadzeniu aparatów MR do praktyki klinicznej. Pomimo, że tomografię komputerową (TK) zastosowano wcześniej do obrazowania mózgowia, dopiero rezonans magnetyczny, stał się diagnostycznie istotną metodą obrazową, ujawniając in vivo obecność zmian ogniskowych w OUN w przebiegu SM. Od tej pory technika MR stała się rutynową metodą diagnostyczną dla rozpoznawania i monitorowania przebiegu leczenia tej choroby [5,14,25,37,38]. Zmiany ogniskowe w istocie białej są dobrze widoczne w badaniu obrazowym MR w sekwencjach T2, PD i FLAIR. W sekwencji T1 świeże zmiany są izointensywne, a przewlekłe ogniska lub z towarzyszącym dużym obrzękiem są hypointensywne (nazywane black holes ). Duża liczba hypointensywnych zmian w sekwencji T1 może korelować z progresją choroby i niepełnosprawnością. W ostrej fazie zapalenia, zmiany wzmacniają sygnał po podaniu środka kontrastowego z powodu uszkodzenia bariery krew-mózg. Zmiany w istocie szarej w MR są rzadko widoczne; są zwykle małe o pośrednim sygnale i w związku z tym mniej kontrastują z otaczającą tkanką mózgową. Postęp techniczny w diagnostyce MR w ostatnich latach i wprowadzenie nowych technik rezonansowych, takich jak spektroskopia protonowa ( 1 HMRS), obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) i obrazowanie z transferem magnetyzacji (MTI) znacznie polepszył rozumienie procesu chorobowego w stwardnieniu rozsianym [8,13,28]. Pierwsze doświadczenia z użyciem techniki 1 HMRS w diagnostyce SM pochodzą z prac Arnolda i wsp. [1,2], którzy w latach przeprowadzili serię badań spektroskopowych zmian ogniskowych u pacjentów z SM. Stwierdzili w obrębie świeżych blaszek znaczący wzrost poziomu choliny i mleczanów, a obniżenie poziomu NAA. W kolejnych badaniach przeprowadzonych podczas leczenia u tych samych pacjentów zauważyli poprawę wyników, w postaci częściowej normalizacji poziomów NAA i Cho oraz normalizacji poziomu Lac. Wyniki pierwszych doniesień potwierdzili w następnych latach inni autorzy i w literaturze światowej ukazało się sporo ważnych artykułów opisujących zmiany widma 1 HMRS w blaszkach oraz istocie białej u pacjentów z SM [3,6,7,9,10,16,29]. W ciągu wielu lat zainteresowania zmianami metabolicznymi w obrębie blaszek szczegółowo poznano ich naturę. Część autorów ograniczyła się do badania jedynie głównych metabolitów: NAA, Cho i Cr, które 332 M. Szafirska i wsp.

6 w widmie 1 HMRS są dobrze widoczne. Inni brali pod uwagę także metabolity o mniejszym stężeniu, takie jak: mi, Lip, Lac i Glx [12,35]. W wielu ośrodkach, w długofalowych badaniach stwierdzono znaczące obniżenie poziomu NAA w obrębie blaszek. Zespół De Stefano [10] u 29 pacjentów z postaciami RR i SP wykazał znaczące obniżenie stosunku NAA/Cr dla całej grupy pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną (p<0,005). W czasie rozwoju choroby zaobserwowano trend spadkowy poziomu NAA/Cr u części z tych pacjentów. Davie i wsp. [6] u 8 pacjentów stwierdzili obniżenie stosunku NAA/Cr w blaszkach, w ostrym stadium choroby. Ten sam zespół [7] badając 18 chorych z postacią RR i SP stwierdził w przewlekłych blaszkach spadek poziomu NAA najbardziej nasilony u pacjentów z formą SP. Podobne wyniki uzyskał Narayana [29] u 25 pacjentów z łagodnymi i średnio ciężkimi objawami klinicznymi. Dodatkowo w tym badaniu u niektórych pacjentów zauważono wysoki pik lipidów. Badania Gonena i wsp. [16] wykazały obniżenie bezwzględnego poziomu NAA u 12 pacjentów z formą RR (p<0,005). W 2005 zespół Caramanosa [4] przeprowadził zbiorczą analizę wyników z 30 ówczesnych światowych publikacji dotyczących poziomów NAA i Cr w tkance mózgowej u chorych na SM. Wyniki potwierdziły obecność największego obniżenia poziomu NAA w obrębie zmian ogniskowych w porównaniu z pozostałymi regionami mózgu i grupą kontrolną. Nie stwierdzono statystycznie znamiennej zmiany stężenia Cr. W innej pracy De Stefano i wsp. [9] badając spektroskopowo świeże zmiany ogniskowe w mózgu, u pacjentów z SM, oprócz podwyższenia poziomu choliny i mleczanów oraz obniżenia NAA stwierdzili również podwyższenie poziomu mi. Kolejne badania u pacjentów w przebiegu leczenia ujawniły częściową normalizację poziomów metabolitów. Zespół Kapellera [19] przeprowadził badanie 16 pacjentów z postacią RR u których stwierdził w obrębie blaszek znaczące obniżenie NAA (p=0,018), oraz wzrost poziomu mi (p=0,03), w stosunku do grupy kontrolnej. W obrębie blaszek widocznych jako hypointensywne w obrazach T1-zależnych stwierdzono dużo większe obniżenie poziomu NAA i większe podwyższenie poziomu mi w stosunku do blaszek izointensywnych w obrazach T1-zależnych. Podwyższony poziom Cho widoczny był w obu rodzajach zmian ogniskowych. Podobne wyniki odnośnie poziomów NAA i Cho w zależności od rodzaju blaszek w istocie białej otrzymał zespół He i wsp [17] podczas badania 9 pacjentów z postacią RR. W pracy Brexa i wsp. [3] analizowano poziomy metabolitów w blaszkach u 11 pacjentów z postacią SP wykazano znaczący spadek bezwzględnego poziomu NAA (p<0,001) oraz podwyższenie poziomu mi (p=0,01). Poziom Cho nie wykazywał statystycznie istotnych różnic. Przedmiotem zainteresowania badaczy byli również pacjenci z klinicznie izolowanym zespołem (CIS), u których po kilku latach może rozwinąć się pełnoobjawowy SM. Brex i wsp. [8] badając 20 pacjentów z CIS stwierdzili znaczące statystycznie obniżenie całkowitego poziomu NAA, Cho, Cr i mi w blaszkach, w porównaniu z grupą kontrolną. Ciekawa jest praca zespołu Kapellera [18], w której wykonano badania spektroskopowe u 41 osób, po 14 latach od rozpoznania CIS. U 78% z tych pacjentów rozwinął się w ciągu tego okresu pełnoobjawowy SM. W porównaniu do grupy, która pozostała w formie CIS, pacjenci z SM mieli oprócz znaczącego obniżenia poziomu NAA i podwyższenia Cho, wzrost stężenia mi w obrębie blaszek i w niezmienionej istocie białej. Podsumowując, we wszystkich pracach w literaturze światowej stwierdzono znaczące obniżenie poziomu NAA w obrębie blaszek. Większość autorów obserwowała podwyższenie stężenia Cho. Zmiany pików innych metabolitów były rzadziej stwierdzane. Stopień zaawansowania zmian metabolicznych zależał od postaci stwardnienia rozsianego, dla której były przeprowadzone badania. Istnieje duża zbieżność między rezultatami analizy z piśmiennictwa, a wynikami pracy własnej, w której stwierdzono w obrębie blaszek, w stosunku do grupy kontrolnej, istotne statystycznie obniżenie WSS NAA/Cr we wszystkich grupach pacjentów. Zmiany były najmniej nasilone w formie CIS, a najbardziej nasilone w postaci SP. Obniżenie poziomu NAA wskazuje na utratę komórek nerwowych lub na ich dysfunkcję metaboliczną. Istotnie statystycznie podwyższony, porównywalnie we wszystkich grupach, był poziom WSS Cho/Cr. Dodatkowo wykazano statystycznie istotny wzrost poziomu WSS mi/cr u pacjentów z RR i SP, a brak statystycznie istotnego wzrostu w grupie CIS. Podwyższenie poziom Cho odpowiada za rozpad osłonek mielinowych, a poziomu mi związane jest z proliferacją gleju. Jedynie u pacjentów z CIS pojawiły się dodatkowe piki lipidów i mleczanów, wzrost stężeń wykazywał istotność statystyczną, co wskazuje na obecność procesów uszkadzających błony komórkowe i zmian niedokrwiennych już na wczesnym etapie choroby[11,24,30]. Wnioski U chorych na stwardnienie rozsiane, metaboliczne zmiany wykryte w blaszkach wskazują istotne statystycznie obniżenie WSS NAA/Cr i podwyższenie WSS Cho/Cr we wszystkich badanych grupach. W postaciach RR i SP tym zmianom towarzyszy istotne statystycznie podwyższenie WSS mi/ Cr, a w klinicznie izolowanym zespole istotny statystycznie wzrost WSS Lip/Cr i Lac/Cr. Piśmiennictwo 1. Arnold D.L., Matthews P.M., Francis G., Antel J.: Proton magnetic resonance spectroscopy of human brain in vivo in the evaluation of multiple sclerosis: assessment of the load of disease. Magn. Reson. Med. 1990, 14, Arnold D.L., Matthews P.M., Francis G., et al.: Proton magnetic resonance spectroscopic imaging for metabolic characterization of demyelinating plaques. Ann. Neurol. 1992, 31, Brex P.A., Gomez-Anson B., Parker G.J., et al.: Proton MR spectroscopy in clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis. J. Neurol. Sci. 1999, 166, Caramanos Z., Narayanan S., Arnold D.L.: 1H- MRS quantification of tna and tcr in patients with multiple sclerosis: a meta-analytic review. Brain 2005, 128, Chen J.T., Narayanan S., Collins D.L., et al.: Relating neocortical pathology to disability progression in multiple sclerosis using MRI. Neuroimage 2004, 23, Davie C.A., Hawkins C.P., Barker G.J., et al.: Serial proton magnetic resonance spectroscopy in acute multiple sclerosis lesions. Brain 1994, 117, Davie C.A., Silver N.C., Barker G.J., et al.: Does the extent of axonal loss and demyelination from chronic lesions in multiple sclerosis correlate with the clinical subgroup? J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1999, 67, De Stefano N., Filippi M., Miller D., et al.: Guidelines for using proton MR spectroscopy in multicenter clinical MS studies. Neurology 2007, 69, De Stefano N., Matthews P.M., Antel J.P., et al.: Chemical pathology of acute demyelinating lesions and its correlation with disability. Ann. Neurol. 1995, 38, De Stefano N., Matthews P.M., Fu L., et al.: Axonal damage correlates with disability in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. Results of a longitudinal magnetic resonance spectroscopy study. Brain 1998, 121, Dutta R., Trapp B.D.: Pathogenesis of axonal and neuronal damage in multiple sclerosis. Neurology 2007, 68, S Fernando K.T., McLean M.A., Chard D.T., et al.: Elevated white matter myo-inositol in clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis. Brain 2004, 127, Filippi M., Agosta F.: Imaging biomarkers in multiple sclerosis. J. Magn. Reson. Imaging 2010, 31, Ge Y.: Multiple sclerosis: the role of MR imaging. AJNR 2006, 27, Georgio A., De Stefano N.: Cognition in multiple sclerosis: relevance of lesions, brain atrophy and proton MR spectroscopy. Neurol. Sci. 2010, 31, S Gonen O., Catalaa I., Babb J.S., et al.: Total brain N-acetylaspartate: a new measure of disease load in MS. Neurology 2000, 54, He J., Inglese M., Li B.S., et al.: Relapsing-remitting multiple sclerosis: metabolic abnormality in nonenchancing lesions and normal-appearing white matter at MR imaging: initial experience. Radiology 2005, 234, Kapeller P., Brex P.A., Chard D., et al.: Quantitative 1H MRS imaging 14 years after presenting with a clinically isolated syndrome suggestive of multiple sclerosis. Mult. Scler. 2002, 8, Kapeller P., McLean M.A., Griffin C.M., et al.: Preliminary evidence for neuronal damage in cortical grey matter and normal-appearing white matter in short duration relapsing remitting multiple sclerosis: a quantitative MR spectroscopic imaging study. J. Neurol. 2001, 248, Kirov I.I., Patil V., Babb J.S., et al.: MR spectroscopy indicates diffuse multiple sclerosis activity during remission. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2009, 80, Kozubski W., Liberski P.: Neurologia. Wyd. PZWL, Warszawa Krukowski P., Podgórski P., Gruziński M. et al.: Analysis of the brain proton magnetic resonance spectroscopy differences between normal grey matter and white matter. Pol. J. Radiol. 2010, 75, Lindsay K.W., Bone I.: Neurologia i neurochirurgia. Wyd. Urban & Partner, Wrocław Lisak R.P.: Neurodegeneration in multiple sclerosis. Neurology 2007, 68, Lo C.P., Kao H.W., Chen S.Y., et al.: Prediction of conversion from clinically isolated syndrome to clinically definite multiple sclerosis according to baseline MRI findings: comparison of revised McDonald criteria and Swanton modified criteria. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2009, 80, Lebrun C., Bensa C., Debouverie M., et al.: Unexpected multiple sclerosis: follow-up of 30 patients with magnetic resonance imaging and clinical conversion profile. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2008, 79, Mostert J.P., Blaauw Y., Koch M.W., et al.: Reproducibility over a 1-month period of 1H-MR spectroscopic Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 5 333

7 imaging NAA/Cr ratios in clinically stable multiple sclerosis patients. Eur. Radiol. 2008, 18, Murkherji S.K.: Multiple sclerosis, part II: nonconventional MRI techniques. In: Neuroimaging Clinics of North America, Elsevier Narayana P.A., Doyle T.J., Lai D., Wolinsky J.S.: Serial proton magnetic resonance spectroscopic imaging, contrast-enhanced magnetic resonance imaging, and quantitative lesion volumetry in multiple sclerosis. Ann. Neurol. 1998, 43, Pascual A.M., Martinez-Bisbal M.C., Boscá I., et al.: Axonal loss is progressive and partly dissociated from lesion load in early multiple sclerosis. Neurology 2007, 69, Polman C.H., Reingold S.C., Edan G., et al.: Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 revisions to the McDonald Criteria. Ann. Neurol. 2005, 58, Rovaris M., Comi G., Filippi M.: MRI markers of destructive pathology in multiple sclerosis-related cognitive dysfunction. J. Neurol. Sci. 2006, 245, Rovira A., Swanton J., Tintore M.: A single, early magnetic resonance imaging study in the diagnosis of multiple sclerosis. Arch. Neurol. 2009, 66, Sahraian M.A., Eshaghi A.: Role of MRI in diagnosis and treatment of multiple sclerosis. Clin. Neurol. Neurosurg. 2010, 112, Sajja B.R., Wolinsky J.S., Narayana P.A.: Proton magnetic resonance spectroscopy in multiple sclerosis. Neuroimaging Clin. N. Am. 2009, 19, Van der Graaf M.: In vivo magnetic resonance spectroscopy: basic methodology and clinical applications. Eur. Biophys. J. 2010, 39, Wattjes M.P., Harzheim M., Lutterbey G.G., et al.: High field MR imaging and 1H-MR spectroscopy in clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis. Correlation between metabolic alterations and diagnostic MR imaging criteria. J. Neurol. 2008, 255, Zakrzewska-Pniewska B.: Neuroobrazowanie w stwardnieniu rozsianym. Neurol. Dypl. 2006, 1, M. Szafirska i wsp.

Zastosowanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego 1HMRS w diagnostyce guzów mózgu u dzieci doniesienie wstępne

Zastosowanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego 1HMRS w diagnostyce guzów mózgu u dzieci doniesienie wstępne Zastosowanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego HMRS w diagnostyce guzów mózgu u dzieci doniesienie wstępne Usefulness of proton magnetic spectroscopy (HMRS) in assessment of intracranial

Bardziej szczegółowo

Badania wolumetryczne i dyfuzji rezonansu magnetycznego w neurologii dziecięcej

Badania wolumetryczne i dyfuzji rezonansu magnetycznego w neurologii dziecięcej Badania wolumetryczne i dyfuzji rezonansu magnetycznego w neurologii dziecięcej Volumetric and diffusion magnetic resonance imaging in pediatric neurology Wojciech Kułak Klinika Rehabilitacji Dziecięcej

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa opryszczkowego zapalenia mózgu u osób dorosłych

Diagnostyka obrazowa opryszczkowego zapalenia mózgu u osób dorosłych ISSN 1734 5251 Diagnostyka obrazowa opryszczkowego zapalenia mózgu u osób dorosłych ndrzej Ustymowicz 1, dam Łukasiewicz 1, Eugeniusz Tarasów 1, Joanna M. Zajkowska 2 Jacek Janica 1, Sławomir. Pancewicz

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne P R C P R Z E G L Ą D O W Jerzy Walecki, Elżbieta Chojnacka Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP w Warszawie Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie obrazowania dyfuzji rezonansu magnetycznego (DWI) w różnicowaniu świeżych i przewlekłych zmian niedokrwiennych opis przypadku

Zastosowanie obrazowania dyfuzji rezonansu magnetycznego (DWI) w różnicowaniu świeżych i przewlekłych zmian niedokrwiennych opis przypadku Udar Mózgu 2008, tom 10, nr 1, 49 54 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1505 6740 PRACA KAZUISTYCZNA Zastosowanie obrazowania dyfuzji rezonansu magnetycznego (DWI) w różnicowaniu świeżych i przewlekłych zmian

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 6/2007 Nr 3(20) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Zależności pomiędzy obrazem przysadki mózgowej w badaniu metodą rezonansu magnetycznego a stężeniami hormonu wzrostu w testach stymulacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 5, 2015 PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Barbara Włodarczyk 1, Anna Borkowska 2, Leszek Czupryniak 2, Ewa Małecka-Panas 1, *Anita Gąsiorowska 1 Powstawanie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY PRZEMIANY LIPIDOWEJ U NOWORODKÓW ORAZ U DZIECI STARSZYCH

PARAMETRY PRZEMIANY LIPIDOWEJ U NOWORODKÓW ORAZ U DZIECI STARSZYCH IMiD, Wydawnictwo Aluna Developmental Period Medicine, 2013, XVII, 53 1 Elżbieta Pac-Kożuchowska PARAMETRY PRZEMIANY LIPIDOWEJ U NOWORODKÓW ORAZ U DZIECI STARSZYCH THE CONCENTRATION OF LIPID PARAMETERS

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

Postęp w chirurgicznym leczeniu glejowych guzów mózgu - doświadczenia własne i przegląd literatury

Postęp w chirurgicznym leczeniu glejowych guzów mózgu - doświadczenia własne i przegląd literatury Postęp w chirurgicznym leczeniu glejowych guzów mózgu - doświadczenia własne i przegląd literatury The advancement of glial tumors surgical treatment - the own experience and literature review Zygmunt

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke Guz, Kostkiewicz, Stopa 179 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 179 192 Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Skoczeń M. i inni: Występowanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej u dzieci z otyłością prostą w zależności od wieku oraz stopnia otyłości Vol. 13/2014 Nr 4(49) Endokrynologia Pediatryczna

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem

Bardziej szczegółowo

Współczesna diagnostyka obrazowa choroby zwyrodnieniowej stawów Current imaging methods in diagnostics of osteoarthritis

Współczesna diagnostyka obrazowa choroby zwyrodnieniowej stawów Current imaging methods in diagnostics of osteoarthritis 155 GERIATRIA 2011; 5: 155-161 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 25.05.2011 Poprawiono 07.06.2011 Zaakceptowano/Accepted: 08.06.2011 Współczesna diagnostyka obrazowa

Bardziej szczegółowo

Ocena zmian w czynności narządu słuchu u chorych na cukrzycę typu 1

Ocena zmian w czynności narządu słuchu u chorych na cukrzycę typu 1 36 Otorynolaryngologia 2011, 10(1): 36-41 Ocena zmian w czynności narządu słuchu u chorych na cukrzycę typu 1 Assessment of progression of functional changes in hearing organ in type 1 diabetes mellitus

Bardziej szczegółowo

Dynamika zmian zaburzeń zachowania w otępieniu typu Alzheimera

Dynamika zmian zaburzeń zachowania w otępieniu typu Alzheimera PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2009;6(2):43-58 artykuł oryginalny orginal article Dynamika zmian zaburzeń zachowania w otępieniu typu Alzheimera Dynamics of changes in behavioral disturbances in Alzheimer Type

Bardziej szczegółowo

CYFRA 21-1 ocena metod oznaczeń

CYFRA 21-1 ocena metod oznaczeń diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2011 Volume 47 Number 3 275-284 Praca oryginalna Original Article CYFRA 21-1 ocena metod oznaczeń CYFRA 21-1 comparison of determination methods

Bardziej szczegółowo

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo

Związek stanu klinicznego przyzębia z wykładnikami przebiegu zawału serca

Związek stanu klinicznego przyzębia z wykładnikami przebiegu zawału serca prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2012, 49, 4, 515 522 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Monika Włosowicz¹, A, B, D F, Beata Wożakowska-Kapłon 1, 2, A, D

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ziora K. i inni: Ocena stężeń adiponektyny hormonu tkanki tłuszczowej w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym Vol. 9/2010 Nr 1(30) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna diagnostyka wielo torbielowatego zwyrodnienia nerek typu dorosłych

Nowoczesna diagnostyka wielo torbielowatego zwyrodnienia nerek typu dorosłych ARTYKUŁ POGLĄDOWY Nowoczesna diagnostyka wielo torbielowatego zwyrodnienia nerek typu dorosłych Wojciech Wołyniec 1, Magdalena Maria Jankowska 1, Ewa Król 1, Piotr Czarniak 2, Bolesław Rutkowski 1 1 Klinika

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych prace oryginalne Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 3, 2013 original papers *Urszula Matys 1, Hanna Bachórzewska-Gajewska 1, Jolanta Małyszko 2, Sławomir Dobrzycki 1 Ocena funkcji nerek u pacjentów

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM

STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM Nowiny Lekarskie 2013, 82, 1, 9 18 SYLWIA DZIĘGIELEWSKA-GĘSIAK, KALINA MAĆKOWIAK, EWA WYSOCKA, LECH TORLIŃSKI STĘŻENIE MIEDZI I CYNKU W SUROWICY OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM SERUM COPPER

Bardziej szczegółowo

Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka

Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka : 203 205 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka Autosomal dominant polycystic kidney disease

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY

PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY nr 03(08)/2005 ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE Wykraczając poza aktualne standardy II JESIENNA SPIS TREŚCI Wstęp Prof. Stanisław Pużyński Leczenie zaburzeń afektywnych w

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 8, 35, 2008 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 8, 35, 2008 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo