POKL /11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych"

Transkrypt

1 Gdańsk, r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie zajęć na studiach podyplomowych w ramach projektu, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Nr umowy: UDA-POKL /11 I. INFORMACJE PODSTAWOWE Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, ul. Dolna Brama 8, Gdańsk Osoba upoważniona do kontaktu: Emilia Benert, tel , Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym mowa jest o Wykonawcy należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA 1. Strona internetowa Zamawiającego, data zamieszczenia: Baza konkurencyjności III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie powyżej 14 tys. euro netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego oraz w na stornie w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. 2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet IV, Działanie 4.2). IV. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Terminy realizacji zajęć przypada dnia 10 maja 2015 roku. v. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie i przeprowadzenie zajęć, pn. Marketing usług badawczych opracowanie testów, case study oraz pytań egzaminacyjnych i udostępnienie materiałów dydaktycznych na studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu Menedżer Projektu Badawczo- Rozwojowego- studia podyplomowe dla pracowników naukowych. Zajęcia przeprowadzone będą podczas zjazdu w dniu 10 V 2015 (6 godzin lekcyjnych), w godzinach 09:45-14:15 z ujętą w tym czasie 45 minutową przerwa kawową. Zamówienie obejmuje realizację zajęć dla jednej grupy z czwartej edycji studiów podyplomowych- Menedżer Projektu Badawczo- Rozwojowego. Miejsce realizacji Gdańsk 1 godzina szkoleniowa =45 minut lekcyjnych kod CPV Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim Zakres usługi, obejmuje: a) Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników/czek studiów podyplomowych; b) Przygotowanie testów wiedzy, case study do przeprowadzenia przed rozpoczęciem i na zakończenie zajęć; c) Poprowadzenie zajęć na studiach podyplomowych.

2 Wyżej wymienione zadania muszą zostać zrealizowane z uwzględnieniem następujących warunków: materiały dydaktyczne (opracowane w języku polskim) oraz pre-testy i testy końcowe, case study powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej (zapis pozwalający na obróbkę tekstu - w wersji Word oraz PDF 1 egzemplarz) najpóźniej na 3 dni roboczych przed pierwszym dniem zajęć; materiały dydaktyczne oraz pre-testy i testy końcowe, case study będą oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tzn. zawierać logotypy unijne (PO KL oraz Unii Europejskiej) dostarczone przez Zamawiającego oraz informację o współfinansowaniu: Studia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do materiałów dydaktycznych, w tym prawo do wykorzystania materiałów dydaktycznych w części lub w całości na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim; VI. Kryteria oceny ofert Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 1. Cena = cena usługi brutto za 1 godzinę dydaktyczną (waga kryterium: 60%) Ocena punktowa poszczególnych ofert pod względem ceny zostanie dokonana w następujący sposób: Liczba punktów danej oferty = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) * Doświadczenie = Ilość przeprowadzonych godzin dydaktycznych w obszarze tematu zapytania ofertowego lub podobnym (waga kryterium: 20%): Ocena punktowa poszczególnych ofert pod względem doświadczenia zostanie dokonana w następujący sposób: Liczba punktów danej oferty = (ilość przeprowadzonych godzin dydaktycznych podana w ofercie badanej / ilość przeprowadzonych godzin dydaktycznych podana w ofercie przedstawiającej największą ich ilość) * Wiedza= udokumentowana wiedza z danego zakresu tematycznego (waga kryterium: 20%): 0 pkt brak wykształcenia wyższego zgodnego z przedmiotem prowadzonych zajęć 10 pkt wykształcenie wyższe zgodne z przedmiotem prowadzonych zajęć 20 pkt wykształcenie wyższe zgodne z przedmiotem prowadzonych zajęć oraz dodatkowo dyplom studiów podyplomowych związany z danym zakresem tematycznym lub tytuł doktora Zamawiający dokona wyboru Wykonawców, których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze według przyjętych kryteriów oceny ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym niezwłocznie poinformuje oferentów. VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Rozliczenie finansowe, terminy i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określać będzie umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia. VIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem upływu składania ofert.

3 IX. WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania zamówienia, 2. nie zatrudniają pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do: 1. przedstawienia oświadczenia o niezatrudnianiu pracowników (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) w przypadku rozliczeń za pomocą faktury; 2. realizacji swoich zadań osobiście, z należytą starannością, bez nadzoru, a także z pełną odpowiedzialnością za wykonaną usługę; 3. prowadzenia zajęć zgodnie z zasadą równych szans; 4. dbania o odpowiednią informację uczestników szkolenia o finansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 5. dostarczenia pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 dniu od zakończenia szkolenia; 6. przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności umożliwienia Zamawiającemu wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim. X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 1. Ofertę należy przygotować na kwestionariuszach, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania. 2. Oferty należy składać na adres mailowy: pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Emilia Benert, ul. Dolna Brama 8, Gdańsk z dopiskiem Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2015 lub faxem na numer telefonu Termin składania ofert upływa 04 maja 2015 roku. XI. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osoba upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych z Wykonawcami jest: Emilia Benert , XII. ZAŁĄCZNIKI Nr 1- formularz ofertowy Nr 2 życiorys zawodowy Nr 3- wykaz doświadczenia trenerskiego Nr 4- oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników Nr 5- oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem XIII. UWAGI KOŃCOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 2. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty każdego z oferentów drogą elektroniczną. Planowany termin wyboru oferty: 05 maj Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zapraszam do współpracy, Emilia Benert

4 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY.. (miejscowość, data).... (nazwa i adres Wykonawcy) OFERTA Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama Gdańsk Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia zajęć w ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich w projekcie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie: Temat lub tematy zajęć Jednostka miary Cena brutto za 1 h dydaktyczną Marketing usług badawczych 1 godzina dydaktyczna (45 minut)... Data i miejsce.... Podpis oferenta

5 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ŻYCIORYS ZAWODOWY - WZÓR Proponowane stanowisko w projekcie: TRENER STUDIA PODYPLOMOWE MENEDŻER PROJKETU BADAWCZO- ROZWOJOWEGO 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Data urodzenia: 4. Narodowość: 5. Wykształcenie: Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego oraz data ukończenia Uzyskany stopień lub dyplom 6. Doświadczenie zawodowe: Data Miejscowość Firma Stanowisko 7. Inne informacje:

6 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego WYKAZ DOŚWIADCZENIA TRENERSKIEGO Zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w obszarze tematu zapytania ofertowego lub podobnym Termin realizacji Ilość godzin dydaktycznych Zakres/temat przeprowadzonych zajęć Odbiorca usługi - nazwa, dane kontaktowe IMIĘ I NAZWISKO TRENERA:

7 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego OŚWIADCZENIE O NIEZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW Ja niżej podpisany/a. (imię i nazwisko) PESEL:. NIP: zamieszkały/a świadomy/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że nie zatrudniam pracowników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Miejscowość, dnia. (czytelny podpis) Podstawa prawna: art. 7ba ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz ze zm.

8 Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy o braku powiazań kapitałowych lub osobowych do Procedury składania zapytań ofertowych zgodnie z Zasada Konkurencyjności zawartej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z dnia 15 grudnia 2011 roku OSWIADCZENIE o braku powiazań z beneficjentem Oświadczam, że firma/wykonawca..... spełnia warunki udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia określone w powyższym zapytaniu ofertowym i nie podlega wykluczeniu wynikającym z powiazania z Wy sza Szkoła Bankowa w Gdańsku, a w szczególności: a) nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) nie posiada co najmniej 10% jej udziałów lub akcji, c) nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do zaciągania w jego imieniu zobowiązań lub wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy..... Podpis przedstawiciela Oferenta

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Wyższa Szkołą Bankowa w Gdańsku Gdańsk, dn. 21.02.2013 Ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2013 Dot. Zapewnienia sal szkoleniowych w parku naukowo- technologicznym (województwo pomorskie)

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 04.02.2011 r. Ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/KR/2011 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną wartość w złotych równowartości kwoty 14 000

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo