1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, Zambrów NIP REGON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774"

Transkrypt

1 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, Zambrów NIP REGON Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia r. 3. Przedmiot zapytania ofertowego: Wspólny Słownik Zamówien (CPV): usługi szkoleniowe Przedmiotem jest realizacja szkoleń w zakresie Lean Management dla pracowników spółki Keylite RW Polska Sp. z o.o. w ramach projektu pt. Rozwój pracowników - rozwój firmy Keylite współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 4. Tryb udzielania : Zamówienie powyżej 14 tys. EURO netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów w celu wyboru najkorzystniejszej. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej i dostępne jest w Biurze Projektu Zamawiającego w Zambrowie przy ul Al. Wojska Polskiego 27A. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Priorytet VIII, Poddziałania Treść zapytania ofertowego 5.1 Przedmiot Przedmiotem jest realizacja szkoleń w zakresie Lean Management dla firmy Keylite RW Polska Sp. z o.o. w ramach projektu pt. Rozwój pracowników rozwój firmy Keylite 5.2 Szczegółowy opis przedmiotu Szkolenia przeprowadzone będą w okresie od r. do r w czasie pracy pracowników. Tematyka szkoleń: I. Szkolenia działu produkcji z systemu Lean Liczba godz. szkolenia: 800h (10 grup*10dni szkol.*8h szkol.) Termin realizacji Zakres szkolenia działu produkcji z systemu Lean (każdy z 5ciu tematów obejmuje 2 dni szkolenia*8h/ grupę)

2 1 Keizen (motywowanie do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, poprawa jakości i wydajności pracy 2 - System 5S eliminacja marnotrawstwa 3 Lean Manufacturing usprawnienie organizacji i obniżanie kosztów 4 Praca w grupie: instruowanie pracowników, relacje w grupie, rozwiązywanie sytuacji trudnych 5 TQM poprawa jakości produkcji wyrobów poprzez kompleksowe zarządzanie jakością. Ocena jakości produkowanych wyrobów, oszczędzanie energii. (dla pracowników produkcji) II Szkolenie Total Preventic maintance i zarządzania zapasami Liczba godz. szkolenia: 48h (1 grupa*8dni szkol.*6h szkol.) Termin realizacji Zakres szkolenia: Szkolenie dot. kontroli stanu technicznego maszyn i zaplecza, utrzymania ruchu i zapasów, oszczędzania energii (dla pracowników działu mechanicznego i zakupów) III Szkolenie narzędzia jakości, mapowanie strumieni wartości i optymalizacja procesów Liczba godz. szkolenia: 176h (2gr.*11dni szkol.*8h szkol.) Termin realizacji Zakres szkolenia: Szkolenie dotyczy doskonalenia procesów i przygotowania mappingu, wykres rybia ość, FMEA, SPC, PokaYoka, Metoda 5xWhy oraz optymalizacja przepływów i logistyki (dla brygadzistów, kierowników, działu jakości, specjalistów ds. produkcji) 5.3 Termin wykonania Terminy realizacji został określony w pkt niniejszego zapytania. W przypadku zmiany okresu realizacji ostateczny termin wykonania usługi upływa r. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu zmiany z Wykonawcą. 5.4 Warunki udziału w postępowaniu 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe: zarządzanie, logistyka, produkcja lub zbliżone, 2. Min. 3 letnie doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń w określonej tematyce szkolenia, 3. Min. 3 letnie doświadczenie praktyczne, zawodowe związane z wdrażaniem rozwiązań Lean w przedsiębiorstwie produkcyjnym, 4. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcą,

3 Na etapie składania, Oferent złoży stosowne oświadczenia i dokumenty. Ocena spełnienia warunków określonych w punktach 1 i 4 zostanie zweryfikowana na podstawie oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym zgodnie z formuła spełnia nie spełnia. Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie 2 i 3 zostanie zweryfikowana na podstawie wykazu zrealizowanych szkoleń i posiadanego doświadczenia zawodowego wskazanych w Formularzu Ofertowym. Formularz ofertowy : załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Z treści wypełnionego formularza ofertowego musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 5.5 Płatności 1. Wynagrodzenie wykonawcy będzie realizowane na zakończenie każdego miesiąca w terminie określonym w umowie na podstawie ewidencji rzeczywiście zrealizowanych godzin szkoleniowych. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie w całości współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. 5.6 Sposób przygotowania 5.7 Miejsce oraz termin składania 1. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim. 2. Oferta musi zawierać: 2.1 wypełniony Formularz Ofertowy (załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego), 2.2 inne dokumenty, jeżeli oferent uważa za stosowne dołączyć np. referencje. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 4. Oferta i załączniki do (oświadczenia i dokumenty) musza być czytelnie podpisane, w tym za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy). 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub złożona w biurze Keylite RW Polska przy ul. Al. Wojska Polskiego 27A, Zambrów, do dnia r. do godz , 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 3. Oferty niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań (pkt. 5.4) podlegają odrzuceniu, 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5.8 Kryteria wyboru 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: a) Oczekiwane wynagrodzenie brutto za 1h pracy trenera maks. 50 pkt.,

4 Pi(C) = Cmin / Ci x 50 pkt Pi(C) liczba punktów jakie otrzymała oferta i za kryterium oczekiwane wynagrodzenie brutto Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. Ci cena i Max(C) maksymalna ilość punktów jakie może uzyskać oferta za kryterium oczekiwane wynagrodzenie brutto, tj. 50 pkt. b) Doświadczenie związane z realizacją szkoleń z metodologii Lean maks. 30pkt. (po 5 pkt. za każde szkolenie zrealizowane w ostatnich 3 latach kalendarzowych, łącznie nie więcej jednak niż 30 pkt.) c) Doświadczenie praktyczne, zawodowe związane z wdrażaniem rozwiązań Lean maks. 20 pkt. (po 5 pkt. za każde wdrożenie zrealizowane w ostatnich 3 latach kalendarzowych, łącznie nie więcej jednak niż 20 pkt.) - ocena na podstawie wykazu usług wymienionych w formularzu ofertowym, 2. Ocena kryteriów wskazanych w pkt. 1a-1c odbędzie się w oparciu o oświadczenia zawarte w Formularzu Ofertowym. 3. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu. 5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia w dowolnej formie faxem, mailem, telefonicznie. 6. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej. 8. Zamawiający udzieli Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom. 5.8 Unieważnienie zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli: 1. Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. 2. Cena najkorzystniejsza (na podstawie kryteriów oceny ofert) będzie wyższa niż kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie usługi wykonywanej w ramach.

5 Wykluczenia stosowane do wykonawców Pozostałe informacje 5.9 Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego Zamawiający nie może udzielić podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze, postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami). 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę, w przypadku, gdy cena tej przekroczy kwotę zaplanowana w budżecie projektu na realizacje powyższego działania. 4. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją usługi np. takich jak dojazdy, noclegi, wyżywienie, materiały biurowe, szkoleniowe związane z organizacją szkolenia. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 6. Zamawiający może prosić Wykonawców o dodatkowe dokumenty w celu potwierdzenia prawdziwości złożonych oświadczeń. Sławomir Kozaczuk tel lub Marta Kur tel wew Załączniki Nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr Keylite/8.1.1/2012_3