Aleksandrów Kujawski, 17 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aleksandrów Kujawski, 17 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Aleksandrów Kujawski, 17 sierpnia 2012 r. o wartości powyżej euro na realizację usługi szkoleniowej dla uczestników projektu szkoleniowego Kujawskich Zakładów Poligraficznych DRUK-PAK S.A. w Aleksandrowie Kujawskim pod nazwą projektu DRUK-PAK S.A. przez umiejętności na rynek międzynarodowy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. ul. Wyspiańskiego 1, Aleksandrów Kujawski KRS , NIP , kapitał akcyjny i wpłacony: złotych, Nr tel , Nr fax , strona internetowa: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.) ze względu na stosowaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zasadę konkurencyjności. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1). 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego zgodnie z metodologią Lean dla pracowników KZP DRUK-PAK S.A. obejmującego poniższe obszary: 1. Organizacja Utrzymania Ruchu: a. System Zarządzania Działem Utrzymania Ruchu cykl obejmujący 30 spotkań (90 godzin lekcyjnych) szkoleniowo - coachingowych realizowanych przy wykorzystaniu narzędzi Lean Manufacturing dotyczących określania celu, planu i zadań dla działu, zasad i sposobu gospodarowania posiadanymi zasobami oraz sposobu nadzorowania wykonywanych prac. b. Szkolenia z Total Productive Maintenance (TPM) - cykl 30 spotkań (90 godzin lekcyjnych) szkoleniowo - warsztatowych dotyczących rozwiązań Lean Manufacturing w zakresie TPM w obszarze produkcji bezpośredniej. 2. Organizacja produkcji(szkolenia i warsztaty): a. System Zarządzania produkcją cykl obejmujący 30 spotkań (90 godzin lekcyjnych) szkoleniowo - coachingowych realizowanych przy wykorzystaniu narzędzi Lean Manufacturing dotyczących określania celu, planu i zadań dla działu, zasad i sposobu gospodarowania posiadanymi zasobami oraz sposobu nadzorowania wykonywanych prac.

2 2 b. Warsztaty z 5S - cykl 80 spotkań (250 godzin lekcyjnych) szkoleniowo - warsztatowych dotyczących rozwiązań Lean Manufacturing w zakresie 5S w obszarze produkcji bezpośredniej oraz w obszarze służb pomocniczych i administracyjnych. c. Szkolenia ze zmiany organizacji produkcji - cykl 30 spotkań (90 godzin lekcyjnych) szkoleniowo - warsztatowych realizowanych przy wykorzystaniu narzędzi Lean Manufacturing na halach produkcyjnych, które dotyczą organizacji pracy brygady opartej na założeniach pracy grupowej, wizualnego zarządzania, stosowania narzędzi rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia. d. Warsztaty szkoleniowe przygotowujące do organizacji produkcji w Dziale Flexo - cykl obejmujący 30 spotkań (90 godzin lekcyjnych) szkoleniowo - coachingowych realizowanych przy wykorzystaniu narzędzi Lean Manufacturing rozwijania koncepcji 5S, TPM, SMED, systemu ciągnionego oraz stosowania narzędzi rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia w obszarze Flexo. e. Warsztaty szkoleniowe organizacji produkcji w nowym zakładzie - cykl obejmujący 30 spotkań (90 godzin lekcyjnych) szkoleniowo - coachingowych realizowanych przy wykorzystaniu narzędzi Lean Manufacturing rozwijania koncepcji 5S, TPM, SMED, systemu ciągnionego oraz stosowania narzędzi rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia. 3. Organizacja przygotowania i realizacji zlecenia(szkoenia i warsztaty): a. Warsztaty z organizowania sprawnej realizacji zlecenia produkcyjnego - cykl obejmujący 30 spotkań (90 godzin lekcyjnych) szkoleniowo - warsztatowych realizowanych przy wykorzystaniu narzędzi Lean Manufacturing dotyczących rozwiązywania problemów i coachingu, w zakresie zasad efektywnego przygotowania i planowania produkcji. b. Sposoby usprawniania przepływu informacji podczas realizacji zlecenia cykl 35 spotkań (105 godzin lekcyjnych) szkoleniowo - warsztatowych polegających na praktycznym omówieniu zasad Lean Manufacturing bazujących na narzędziach ciągłego doskonalenia, rozwiązywania problemów, narzędziach wizualnego zarządzania, grupowej organizacji pracy, komunikacji wewnętrznej. Cykl wyżej wymienionych szkoleń powinien się odbyć maksymalnie w okresie 9-ciu następujących po sobie miesięcy począwszy od 10 września Szkolenia powinny być prowadzone przez zespół co najmniej 2-3 osobowy. W szkoleniach uczestniczyć będzie łącznie 60 pracowników (10 kobiet i 50 mężczyzn). Łączny czas szkolenia powinien wynieść min. 985 godzin lekcyjnych (325 spotkań), każde spotkanie planowane powinno być na min. 2-3 godziny lekcyjne lecz powinno być prowadzone do momentu rozwiązania danego problemu lub opracowania rozwiązania. Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia prowadzone będą na terenie zakładu przy ulicy Wyspiańskiego 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Liczba osób: szkolenie objąć powinno co najmniej 60 pracowników przedsiębiorstwa. Do obowiązków Wykonawcy szkoleń należeć będzie również przygotowanie programów szkoleń. Ponadto Wykonawca zapewni i przekaże uczestnikom szkolenia na własność materiały szkoleniowe oznaczone logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji papierowej. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem przeprowadzonym przez Wykonawcę. Na wszystkich zajęciach powinny być prowadzone listy obecności.

3 3 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Szkolenie z zakresu Lean Management w okresie od 10 września 2012 do 31 maja OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają: 1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. - kadrą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych o kierunku zgodnym z zamówieniem. 3) doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu Lean Manufacturing w firmach produkcyjnych i poligraficznych. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: - oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 5 ppkt. 1,2 i 3. 2) W celu potwierdzenia posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Wykonawca składa następujące dokumenty: -aktualny odpis z właściwego rejestru lub oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Wykonawca składa następujące dokumenty: - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia (minimum 2 lata) niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, - wykaz wykonanych co najmniej trzech szkoleń z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia z załączeniem potwierdzeń, że zlecenie zostało wykonane należycie. Żądane dokumenty i oświadczenia winny być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1) Oświadczenia, wnioski i i zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazuje pisemnie, faksem lub droga ową. 2)Pytania Wykonawców formułowane na piśmie, można przesłać mailem na 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania Ofertowego. 3) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w godz jest: - Marek Kruczek Szef ds. Zarządzania Personelem tel

4 4 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. 2) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 5) Oferta, musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, że do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 6) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 7) Wszelkie dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (osoby) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokument określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 9. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w KZP DRUK-PAK S.A. ul. Wyspiańskiego 1, Aleksandrów Kujawski do dnia 2 września 2012 r. 2) Oferta powinna być również dodatkowo przesłana drogą elektroniczną na adres 2) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem Oferta przeprowadzenie szkolenia z zakresu Lean w ramach projektu szkoleniowego DRUK-PAK SA. poprzez umiejętności na rynek międzynarodowy. 4) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty, pod warunkiem że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian. 5) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 6)Termin związania ofertą w prowadzonym postępowaniu wynosi 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami egzaminu, wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, materiałów szkoleniowych, dojazdu, zakwaterowania. Podana w ofercie cena winna być zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. 11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa wg następujących kryteriów: - cena szkolenia waga 40%, - doświadczenie w realizacji szkoleń dla branży poligraficznej (min. 2 projekty) udokumentowane referencjami w firmach średnich lub dużych 30%, - doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu Lean Manufacturing poparte referencjami - 20%, - doświadczenie kadry przeprowadzającej szkolenia 10%.

5 5 12. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPARWIE ZAMÓWIENIA 1) O wyborze lub odrzuceniu oferty zostaną poinformowani przez Zamawiającego wszyscy biorący udział w postępowaniu. 2) Oferta zostanie wybrana w terminie do 7 września 2012 roku. 2) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia o wyborze oferty. Marek Kruczek Koordynator projektu