Instytut Logistyki i Magazynowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Logistyki i Magazynowania"

Transkrypt

1 Instytut Logistyki i Magazynowania Metodyka upraszczania i elektronizacji procedur obsługi administracyjnej rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej realizowanych za pośrednictwem elektronicznego Punktu Kontaktowego Opracowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zleceniodawca: Konsultacje: Ministerstwo Gospodarki Krajowa Izba Gospodarcza

2 Instytut Logistyki i Magazynowania Metodyka upraszczania i elektronizacji procedur obsługi administracyjnej rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej realizowanych za pośrednictwem elektronicznego Punktu Kontaktowego Opracowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zleceniodawca: Konsultacje: Zespół opracowujący: Ministerstwo Gospodarki Krajowa Izba Gospodarcza dr inŝ. Bogusław Śliwczyński dr Marcin Kraska mgr inŝ. Rafał KałuŜa mgr Tomasz Dębicki mgr Tomasz Kawecki mgr Janusz Langer Kierownik tematu: Marcin Kraska... Kierownik komórki organizacyjnej: Artur Kośmider... Rada Opiniodawcza Instytutu ZATWIERDZIŁ z up. Adam Wojciechowski Poznań, 2009 Wszelkie prawa autorskie zastrzeŝone Instytut Logistyki i Magazynowania i Ministerstwo Gospodarki

3 Spis treści I SŁOWNIK POJĘĆ 4 II WSTĘP 6 III CEL I ZAKRES DOKUMENTU 8 IV ALGORYTM METODYKI UPRASZCZANIA I ELEKTRONIZACJI PROCEDUR OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ REJESTRACJI I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 10 V OPIS METODYKI UPRASZCZANIA I ELEKTRONIZACJI PROCEDUR OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ 15 V.1 ZałoŜenia wstępne metodyki 15 V.2 Opis elementów metodyki 17 V.2.1 Identyfikacja i mapowanie procesów oraz wywołanych w nich procedur 17 V.2.2 Analiza procedur 18 V.2.3 Ocena istniejących aktów prawnych pod kątem wykonalności procedur 21 V.2.4 Analiza rozwiązań organizacyjnych i technologicznych realizujących procedury 22 V.2.5 Opracowanie propozycji uproszczeń, standaryzacji oraz elektronizacji procedur 23 V.2.6 Opracowanie propozycji zmian prawnych, organizacyjnych lub technologicznych 27 V.2.7 Przeprowadzenie konsultacji międzyresortowych i społecznych dla propozycji uproszczeń procedur, zmian aktów prawnych, rozwiązań organizacyjnych i technologicznych 28 V.2.8 Implementacja zmian w realizacji procedur administracji publicznej 29 V.2.9 Monitoring realizacji procedur i procesów administracji publicznej 35 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 36

4 I Słownik pojęć Termin Algorytm BPEL BPMN CEIDG Dyrektywa Dyrektywa Usługowa epk epuap epuap KU epuap CRD Interoperacyjność ILiM Jedno okienko KIG Mapowanie procesu Mapa procesu Metodyka MG MSWiA Portal PKD Procedura Proces Definicja Skończony i uporządkowany ciąg zdefiniowanych czynności i podejmowanych decyzji o ich realizacji, zobrazowany przy pomocy ustandaryzowanych symboli i połączeń graficznych ang. - Business Process Execution Language język wykonania procesu ang. - Business Process Modeling Notation notacja zobrazowania i modelowania procesu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Akt prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia (implementacji) określonych regulacji prawnych, słuŝących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, poŝądanego stanu rzeczy. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym Elektroniczny Punkt Kontaktowy, którego zasady reguluje Dyrektywa Usługowa Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Katalog Usług dostępny na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej Centralne Repozytorium Dokumentów dostępne na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej tu: Zdolność systemów IT urzędów do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu uŝytkowników do usług świadczonych w sieciach Instytut Logistyki i Magazynowania Strategia obsługi obywateli przez urzędy administracji publicznej, przyjmowana w krajach Unii Europejskiej, pozwalająca na realizację wszelkich działań związanych z jedną procedurą administracyjną w jednym miejscu (w jednym okienku). Krajowa Izba Gospodarcza Tworzenie szczegółowego schematu przebiegu procesu (mapy procesu), obejmującego wejścia, wyjścia, działania i realizujące zasoby, w kolejności ich występowania. Graficzne przedstawienie ciągu działań i ich wzajemnych powiązań. Graficzne zobrazowanie procesu przy uŝyciu standardowych symboli tworzących notację i wg określonych zasad zobrazowania Ustandaryzowane podejście do realizacji zadań i rozwiązywania problemów. Abstrahuje od merytorycznego kontekstu, a koncentruje się na metodach realizacji zadań poszukując odpowiedzi na pytanie Jak coś naleŝy robić? Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Zespół róŝnorodnych funkcji internetowych dostępnych pod jednym adresem internetowym wraz z serwisem informacyjnym Polska Klasyfikacja Działalności Sformalizowany opis czynności wywołanych w procesie, definiujący jak je wykonać. Sposób realizacji czynności w ramach procedury jest najczęściej określony przepisami wykonawczymi, dotyczącymi postępowania administracyjnego i przebiega według zdefiniowanych reguł. Znaczenie równieŝ wykorzystywane w dokumencie - wszystkie działania zawarte między wpływem wniosku, a wydaniem zaświadczenia (lub innego dokumentu będącego odpowiedzią na wniosek) Wg normy ISO 9000:2000: zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. Wg polskiej normy PN-ISO 8402 (pkt. 1.2): zestaw wzajemnie powiązanych zasobów i uporządkowanych działań, które przekształcają stan wejściowy w wyjściowy. Proces zorientowany na osiągnięcie załoŝonego celu, moŝe wywołać procedury zorientowane na realizację zadań, do sformalizowanej realizacji ustalonej grupy czynności. Sposób realizacji procesu jest elastyczny, dynamicznie dostosowywany do wymagań odbiorcy produktu procesu i zorientowany nie na realizację zadań, a na poziom satysfakcji Strona 4 z 190

5 Termin XML XPDL XSD XSLT Definicja odbiorcy. Znaczenie równieŝ wykorzystywane w dokumencie - kilka procedur połączonych i wykonywanych kolejno lub równolegle, inicjowanych wpływem wniosku ang. - Extensible Markup Language - uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania danych w strukturalizowany sposób. ang. - XML Process Definition Language język opisu procesu przedstawionego w notacji BPMN, pozwalający na przenoszenie informacji pomiędzy róŝnymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do modelowania procesów ang. - XML Schema Definition opis struktury pliku XML ang. - XSL Transformations, Extensible Stylesheet Language Transformations, oparty na XML-u język przekształceń dokumentów XML, który pozwala na przetłumaczenie dokumentów z jednego formatu XML na dowolny inny format zgodny ze składnią XML-a Strona 5 z 190

6 II Wstęp Sposób obsługi relacji na styku przedsiębiorca - administracja mających miejsce w obszarze rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej wynika z przyjętych procedur administracyjnych. Kształtuje je bezpośrednio system prawno-organizacyjny oraz pośrednio dostępne moŝliwości technicznej realizacji. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą szeroki wachlarz zmian prawnych oraz przyczyniło się do tworzenia zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych obsługujących nie tylko jednostki administracji publicznej, ale dających moŝliwość świadczenia usług elektronicznych dla obywateli i przedsiębiorców. W sposób szczególny zaznacza się tutaj tzw. Dyrektywa usługowa, normująca obszar świadczenia usług na rynku wewnętrznym UE oraz wprowadzająca wymagania moŝliwości realizacji procedur administracyjnych z tym związanych w sposób elektroniczny (Art. 8) z jednoczesnym naciskiem na ich upraszczanie (Art. 5). Niniejszy dokument opisuje metodykę działań, w wyniku których otrzymamy uproszczone i zelektronizowane procedury administracyjne realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych epk i epuap. Metodyka w sposób czytelny określa cel, kolejność i sposób wykonania poszczególnych działań, ich realizatorów oraz efekty, zwracając jednocześnie uwagę na logikę i spójność postępowania. Główne elementy opisanego w metodyce podejścia stanowią (Rysunek 1): 1. Identyfikacja, mapowanie, analiza i ocena procesów oraz wywołanych w nich procedur 2. Identyfikacja, analiza i ocena otoczenia prawnego, organizacyjnego i technologicznego realizacji procedur administracyjnych 3. Uproszczenie, standaryzacja oraz elektronizacja procedur 4. Przyjecie i wdroŝenie zmian prawnych i organizacyjnych w realizacji procedur administracji publicznej 5. Przyjęcie i wdroŝenie zmian technologicznych PowyŜsze działania powinny spowodować uproszczenie i elektronizację procedur administracyjnych, usunięcie barier dla działalności usługowej, co będzie miało wpływ na zwiększenie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi oraz między usługodawcami i konsumentami na rynku wewnętrznym. Kluczowym czynnikiem sukcesu stanie się zapewnienie odpowiedniej koordynacji współpracy wielu instytucji publicznych, w tym władzy ustawodawczej, oraz korelacji wykonania i wdraŝania kolejnych systemów teleinformatycznych w obszarze e-administracji. W metodyce wskazano równieŝ na konieczność zastosowania spójnych standardów zarówno dla opisu procedur administracyjnych i procesów (BPMN, BPEL), jak i zapewnienia interoperacyjności przy realizacji procedur drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań implementowanych w ramach platformy epuap i epk. Uwzględniono równieŝ konieczność weryfikacji w procesie konsultacji społecznych proponowanych zmian, co w sposób znaczący powinno wpłynąć na ostateczną jakość i skuteczne wdraŝanie proponowanych rozwiązań. Strona 6 z 190

7 ILiM MG właściwe organa eksperci Identyfikacja, mapowanie, analiza i ocena procesów oraz wywołanych w nich procedur Proces rzeczywisty MG ILiM KIG właściwe organa eksperci konsultanci technologiczni Identyfikacja, analiza i ocena otoczenia prawnego, organizacyjnego i technologicznego realizacji procedur administracyjnych ILiM właściwe organa eksperci Uproszczenie, standaryzacja oraz elektronizacja procedur Uproszczony proces Wzór dokumentu elektronicznego ILiM MG właściwe organa konsultanci społeczni organa ustawodawcze Przyjecie i wdroŝenie zmian prawnych i organizacyjnych w realizacji procedur administracji publicznej ILiM MG MSWiA właściwe organa Przyjęcie i wdroŝenie zmian technologicznych KU CRD Rysunek 1 Schemat ideowy działań związanych z upraszczaniem i elektronizacją procedur administracyjnych. Strona 7 z 190

8 III Cel i zakres dokumentu Celem dokumentu jest przedstawienie metodyki uproszczania i elektronizacji procedur obsługi administracyjnej rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem narzędzi analizy i mapowania procesów. Uwzględniając fakt, Ŝe obsługa przedsiębiorców niejednokrotnie obejmuje realizację kilku procedur powiązanych w spójny proces obsługi administracyjnej, stąd w metodyce zawarto takŝe szerszy kontekst upraszczania i elektronizacji procesów. Stworzenie opisu oraz wizualizacji procedur, będzie podstawą do uproszczenia (racjonalizacji) i dalszej elektronizacji procedur administracyjnych stosowanych w procesach obsługi przedsiębiorców. Wykorzystanie notacji BPMN do zobrazowania procedur i ich transformacja elektroniczna na język BPEL pozwoli osiągnąć zgodność z opisami procesów i wywoływanych w nich procedur na platformie epuap. W metodyce uwzględniono weryfikację aktów prawnych niezbędną do kompleksowej analizy spójności wszystkich procesów obsługi administracyjnej oraz niezbędne prace aktualizacji aktów prawnych, powstałych w wyniku uproszczenia i optymalizacji. W wyniku prac stanowiących część składową projektu Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdroŝenie idei jednego okienka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wykonana będzie analiza faktycznego stanu organizacji działań realizowanych w ramach procedur oraz wykorzystania technologii wspomagających ich realizację. Zakres analizowanych, upraszczanych i elektronizowanych w pierwszym etapie procedur wynika z Dyrektywy Usługowej. W następnych krokach wspomniane działania będą dotyczyły pozostałych procedur związanych z działalnością gospodarczą. Metodyka umoŝliwi zobrazowanie szczegółowych schematów przebiegu działań zarówno w poszczególnych procedurach, jak i grupach procedur powiązanych w procesy obsługi administracyjnej, związanych z rejestracją, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej. Analizowane procedury są głównie związane z wydaniem dezyji administracyjnej, stanowiącej produkt procedury, np. pozwolenia na obrót alkoholem, pozwolenia na budowę, czy wydanie uprawnień na wykonywanie zawodu architekta. Analizowane działania, objęte procedurami są zawarte pomiędzy wpływem wniosku, a wydaniem zaświadczenia (lub innego dokumentu będącego odpowiedzią na wniosek). W ramach ich dokumentowania przedstawiony zostanie opis (mapa) moŝliwych wejść i wyjść procedury (w tym dane i dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej), wszystkich obecnie realizowanych działań oraz opis jednostek administracji je realizujących. Przeprowadzona na podstawie mapy procedury analiza kolejności występowania poszczególnych czynności i terminów ich realizacji pozwoli na ocenę efektywności procedury. W wyniku prac moŝliwe będzie określenie poziomu, zakresu, miejsca i przyczyn nieefektywnego realizowania działań wynikających z obowiązujących procedur administracyjnych. Identyfikacja zawodności i ryzyka procedur oraz luk i nieciągłości w przebiegu obecnie realizowanych działań administracyjnych, pozwoli na opracowanie propozycji zmian w procedurach w celu ich uproszczenia i elektronizacji. Opracowane propozycje uproszczonych procesów obsługi administracyjnej rejestracji, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej zostaną poddane weryfikacji w procesie konsultacji międzyresortowych. Wszelkie uwagi i sugestie po ich szczegółowej analizie posłuŝą do opracowania ostatecznej koncepcji uproszczenia i elektronizacji procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Działania uproszczenia i elektronizacji procedur są wzajemnie powiązane, gdyŝ uproszczone procedury Strona 8 z 190

9 będą, zgodnie z metodyką, podstawą ich elektronizacji, ale równieŝ uproszczenia w realizacji procedur będą osiągane poprzez ich elektronizację. Elektronizacja obejmie informatyzację działań realizowanych w ramach procedury, opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych i ich elektroniczną wymianę oraz ich implementacji na Portalu epk. Równolegle będzie prowadzona aktualizacja aktów prawnych regulujących uproszczoną i elektroniczną obsługę administracyjną związaną z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej. Strona 9 z 190

10 IV Algorytm metodyki upraszczania i elektronizacji procedur obsługi administracyjnej rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Przedstawiana metodyka opisuje ustandaryzowane podejście do uproszczenia i elektronizacji procedur obsługi administracyjnej, abstrahując tym samym od merytorycznego kontekstu poszczególnych działań. Celem dla przedstawionych metod realizacji zadań optymalizacji, uproszczenia i elektronizacji jest odpowiedź na pytanie jak najlepiej wykonać poszczególne działania, uwzględniając odpowiedni poziom ryzyka, szczególnie w odniesieniu do wymiany dokumentów elektronicznych i kwestii właściwego ich zabezpieczenia bez wprowadzania nieuzasadnionych utrudnień 1. Obszar zastosowania metodyki np. do realizacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych lub dyrektyw systemu ogólnego, precyzuje zakres merytoryczny działań i odpowiedź na pytanie - co obejmują poszczególne działania. Prezentowany algorytm (Rysunek 2) jest skończonym i uporządkowanym ciągiem zdefiniowanych czynności i podejmowanych decyzji o ich realizacji, zobrazowanym przy pomocy ustandaryzowanych symboli i połączeń graficznych. Opisuje sposób identyfikacji, prezentacji, analizy, uproszczenia (reorganizacji w przypadku potrzeby wdroŝenia zmian) i elektronizacji procesów administracyjnych. Przedstawione w algorytmie poszczególne etapy (kroki) działań są jednocześnie odniesieniem do spisu treści metodyki, porządkując logicznie strukturę dokumentu. 1 na co zwraca szczególną uwagę Komisja Europejska w przygotowywanej Decyzji Setting out measures facilitating the use of procedures by electronic means through the points of single contact under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market Strona 10 z 190

11 START Metodyka upraszczania i elektronizacji procedur obsługi administracyjnej rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Identyfikacja i mapowanie procesów oraz wywołanych w nich procedur Analiza i ocena procedur Ocena istniejących aktów prawnych pod kątem wykonalności procedur Analiza rozwiązań organizacyjnych i technologicznych realizujących procedury Nie Czy są przesłanki do uproszczenia, standaryzacji lub elektronizacji procedur? Tak Opracowanie propozycji uproszczeń, standaryzacji oraz elektronizacji procedur Podproces A Nie Czy wymagane są zmiany prawne, organizacyjne lub technologiczne? Tak Opracowanie propozycji zmian prawnych, organizacyjnych lub technologicznych Nie Czy wymagane są konsultacje opracowanych zmian? Tak Przeprowadzenie konsultacji międzyresortowych i społecznych dla propozycji uproszczeń procedur, zmian aktów prawnych, rozwiązań organizacyjnych i technologicznych Czy wymagana jest aktualizacja propozycji opracowanych zmian? Tak Implementacja zmian w realizacji procedur administracji publicznej Nie Podproces B Monitoring realizacji procedur i procesów administracji publicznej Tak Czy są nowe procedury lub są wymagane zmiany w dotychczasowych procedurach? Nie STOP Rysunek 2 - Algorytm upraszczania i elektronizacji procedur obsługi administracyjnej rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Strona 11 z 190

12 START PODPROCES A Opracowanie modeli referencyjnych elektronicznych procesów obsługi administracyjnej oraz wzorów dokumentów elektronicznych Opracowanie elektronicznych modeli referencyjnych procesów obsługi administracyjnej w notacji BPMN i języku BPEL Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy elektronicznych Opracowanie wymaganej zawartości informacyjnej i struktury dokumentu elektronicznego Określenie nazw, typu i formatu danych dokumentu z uwzględnieniem wymagań aktów prawnych i modelu interoperacyjności w administracji publicznej Budowa schematu XML (xsd), reprezentacji graficznej, wyróŝnika i formularza elektronicznego dla dokumentu elektronicznego STOP PODPROCES A Rysunek 3 - Algorytm opracowania modeli referencyjnych elektronicznych procesów obsługi administracyjnej oraz wzorów dokumentów elektronicznych. Strona 12 z 190

13 START PODPROCES B Przyjecie i wdroŝenie zmian w realizacji procedur administracji publicznej Nie Czy są propozycje zmian prawnych? Tak Przyjęcie i wdroŝenie zmian prawnych Nie Czy są propozycje zmian organizacyjnych? Tak Przyjęcie i wdroŝenie zmian organizacyjnych Nie Czy są propozycje zmian technologicznych? Tak Przyjęcie i wdroŝenie zmian technologicznych PODPROCES C STOP PODPROCES B Rysunek 4 - Algorytm przyjęcia i wdroŝenia zmian w realizacji procedur administracji publicznej. Strona 13 z 190

14 START PODPROCES C Implementacja procedur na epk i epuap Wprowadzenie elektronicznych modeli referencyjnych procedur obsługi administracyjnej do repozytorium elektronicznego Opracowanie zmian do projektu informacyjnego, funkcjonalnoorganizacyjnego i informatycznotechnologicznego epk i epuap Nadanie jednolitego identyfikatora dla modelu procedury Wprowadzenie zmian w oprogramowaniu epk i epuap Wprowadzenie wzorów dokumentów elektronicznych do repozytorium elektronicznego Nadanie jednolitego identyfikatora dla wzoru dokumentu Konfiguracja środowiska uŝytkowego epk i epuap Przeprowadzenie testów uŝytkowych epk i epuap Publikacja modeli procesów i wzorów dokumentów w BIP MSWiA oraz udostępnienie na platformie epk, i epuap STOP PODPROCES C Rysunek 5 - Algorytm implementacji procedur na epk i epuap Strona 14 z 190

15 V Opis metodyki upraszczania i elektronizacji procedur obsługi administracyjnej V.1 ZałoŜenia wstępne metodyki Procedury administracyjne opisywane będą zgodnie z zaproponowanym szablonem dokumentu (Załącznik Nr 1) zawierającym ogólne informacje na temat procedury. Informacje te pozwolą na dokładne umiejscowienie danej procedury w działaniach administracji publicznej, dzięki następującym danym: Nazwa procedury Cel procedury Rodzaj procedury Kod usługi PKD 2007 [dział PKD, nr PKD (klasa), podgrupa PKD (podklasa), nazwa PKD (nazwa grupowania), opis PKD] Organ właściwy (odpowiedzialny za realizację procedury) [dane teleadresowe, osoba odpowiedzialna, kod instytucji] Resort nadzorujący [dane teleadresowe, osoba odpowiedzialna] Regulacje ustawowe o Prawo krajowe o Prawo UE Dopuszczane formy działalności Opis szczegółowy procedury Rozpoznane procedury administracyjne zostaną w sposób szczegółowy opisane pod względem przebiegu procesowego według następujących danych: Uczestnicy w procedurze o Nazwa o Opis o Rola w procedurze o Jednostki organizacyjne wewnętrzne Nazwa Opis Rola w procedurze (zakres kompetencji i odpowiedzialność, jednostki nadzorowane itp.) Zdefiniowane zostaną podmioty (jednostki administracji, obywatel) biorący udział w procedurze pod względem ich obowiązków i ról, które w niej pełnią. Dla kaŝdego podmiotu przewidziana jest moŝliwość zdefiniowania wewnętrznych jednostek organizacyjnych, która pozwoli na określenie zaleŝności pomiędzy wydziałami w urzędach i jednostkach administracji publicznej. MoŜliwe będzie np. wskazanie urzędu i jego poszczególnych departamentów. Warunki wejściowe procedury Warunki, jakie musi spełnić podmiot wywołujący procedurę np. obywatelstwo polskie, praktyka zawodowa itd. Warunki wyjściowe procedury Strona 15 z 190

16 Warunki, jakie muszą być spełnione, aby procedura została pomyślnie zakończona (wyniki procedury np. decyzje, wpisy do rejestrów itd.). Wyjścia warunkowe Warunki, jakie powodują, Ŝe procedura nie jest w pełni realizowana. Opis realizacji procedury Procedura zostanie szczegółowo opisana, z zaznaczeniem poszczególnych faz, punktów decyzyjnych i zdarzeń towarzyszących poszczególnym etapom realizacji procedury. Schemat procedury (w notacji BPMN) W oparciu o poprzednie punkty opisu zostanie stworzona mapa procedury z wykorzystaniem notacji BPMN. Metody pomiaru i mierniki jakości, produktywności, kosztów i efektywności w celu optymalizacji i uproszczenia przebiegu procedur, Ograniczenia procedury (czynniki ograniczające przebieg realizacji czynności procedury) Wymienione zostaną czynniki ograniczające przebieg procedury np. wymóg zgromadzenia odpowiedniego organu, wymóg zdania egzaminu, uzyskania uprawnień itp. Przeanalizowane zostaną równieŝ wymagania wynikające z potrzeby komunikowania się w sposób bezpieczny dla urzędu i petenta, a mające związek z koniecznością stosowania zabezpieczenia przekazywanych dokumentów w postaci odpowiedniego rodzaju podpisu cyfrowego, wybranego w drodze oszacowania występującego ryzyka. Ryzyko procedury Określone zostaną ryzyka nieprzeprowadzenia procedury np. wyjątki od zapisów w ustawach, sprzeczności w przepisach itd. oraz ryzyko związane z zabezpieczeniem przepływu informacji, autentyczności i spójności danych, autoryzacji nadawcy i odbiorcy danych. Środki zapobiegające błędom wykonania procedury Określone zostaną środki zapobiegające błędom w procedurze np. punkty kontroli administracyjnej wydanych dokumentów. Sposób nadzorowania i doskonalenia procedury Wskazane zostaną sposoby nadzorowania procedury np. organy kontrolujące, organizacje weryfikujące itp. Dopuszczalne odstępstwa od reguł procedury (od zakładanego wykonania procedury) Zdefiniowane zostaną moŝliwości odstępstw od zakładanego przebiegu procedury, powiązane z punktami decyzyjnymi w procedurze. Komunikacja procedury z innymi procedurami Określone zostaną związki pomiędzy procedurami administracyjnymi. Do kaŝdej procedury administracyjnej dołączony zostanie wykaz wymaganych dokumentów, które biorą udział w procesie oraz ich wzory, wymagane przez urzędy administracji publicznej i inne organizacje uczestniczące w realizacji danego procesu. Pozyskane dokumenty opisane będą według następujących kategorii: Nazwa dokumentu Wymagane załączniki Właściciel wzoru Nazwa pliku Strona 16 z 190

17 Rodzaj dokumentu Uwagi Opis usprawnień w procedurze Dla procedur administracyjnych zaplanowane zostały równieŝ miejsca pozwalające na określenie usprawnień w procedurze. Dodatkowym elementem opisu usprawnień będzie lista aktów prawnych, których nowelizacja warunkuje wdroŝenie zmian. V.2 Opis elementów metodyki V.2.1 Identyfikacja i mapowanie procesów oraz wywołanych w nich procedur CEL Identyfikacja oraz przedstawienie w standardowej notacji zgodnej z BPMN procesów oraz wywołanych w nich procedur. REALIZUJĄCY Instytut Logistyki i Magazynowania, Ministerstwo Gospodarki, przedstawiciele organów właściwych, grupa ekspertów z obszaru prawa gospodarczego i administracyjnego WEJŚCIE Punktem wyjścia będzie: kodeks postępowania administracyjnego, akty prawne wyznaczające zadania i obowiązki dla struktur administracji rządowej i samorządowej, instrukcje kancelaryjne dla organów właściwych uczestniczących w realizacji procedur administracyjnych, regulacje prawne związane z realizacją procedur administracyjnych drogą elektroniczną, opisy systemów teleinformatycznych wspierających realizację procedur administracyjnych WYJŚCIE W wyniku przeprowadzonych działań otrzymamy szczegółowe opisy procedur i mapy procesów, w tym: lista procesów / procedur, nazwa procesu, symbol procesu, wersja procesu, właściciel procesu, częstotliwość inicjowania procesu, orientacyjny czas trwania procesu, ograniczenia czasowe (np. ze względu na terminy w przepisach prawa), zdarzenia inicjujące proces, moŝliwe wyniki procesu, opis procesu, Strona 17 z 190

18 katalog aktorów - spis wszystkich podmiotów i osób uczestniczących w procesie wraz z opisem i informacją, jaką pełnią rolę, schematy przebiegu procesów (graficzne mapy procesów) w notacji BPMN wraz z opisem w formacie XPDL, opis i zawartość nośników informacji biorących udział w procesie, OPIS DZIAŁAŃ Na podstawie informacji wejściowej i przy ścisłej współpracy z organami właściwymi nastąpi identyfikacja i opisanie (zgodnie z notacją BPMN, Załącznik Nr 2) procesów związanych z rejestracją, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej. Schematy opisu procesów posłuŝą jako punkt wyjścia do opisu procedur w przyjętej dla projektu strukturze (Załącznik Nr 1). V.2.2 Analiza procedur CEL Ocena ma na celu zidentyfikowanie i określenie poziomu, zakresu, miejsca i przyczyn nieefektywnego realizowania procedur administracyjnych, identyfikację zawodności i zagroŝeń oraz luk i nieciągłości w przebiegu obecnie realizowanych procedur. REALIZUJĄCY Eksperci z odpowiednich resortów, Instytut Logistyki i Magazynowania, grupa ekspertów z obszaru prawa gospodarczego i administracyjnego, Ministerstwo Gospodarki WEJŚCIE Przedmiotem analizy i oceny będą zmapowane i opisane procesy oraz wywołane w nich procedury. WYJŚCIE W wyniku przeprowadzonych działań powstanie lista wytycznych w zakresie usunięcia przyczyn ewentualnej niewykonalności oraz nieefektywności procedur realizowanych obecnie przez administrację. OPIS DZIAŁAŃ Analiza realizowanych procedur administracyjnych jest wprowadzona w celu oceny wielu czynników i uwarunkowań ich prawidłowej realizacji oraz zgodności produktu z wymaganiami jego odbiorcy (uwzględnione zostaną wyniki konsultacji społecznych). Metodyka obejmuje ocenę działań, wykorzystanych zasobów i produktu realizacji procedury wielu obszarów analitycznych: zgodność wyniku pod względem ilościowym i jakościowym z wymaganiami odbiorców produktu procedury (np. jakość wystawianego dokumentu, poziom obsługi odbiorcy, komunikatywność przekazywanych informacji), Strona 18 z 190

19 zgodności realizowanych czynności z projektem procedury pod względem rodzaju i zakresu działań, czasu i miejsca ich wykonania, a takŝe jakości i kolejności poszczególnych czynności, zgodność wykorzystania zasobów (ludzi, urządzeń, systemów informatycznych, informacji, itp.) do realizacji poszczególnych czynności; ocenie podlegają: zgodność np. ilości, rodzaju, funkcjonalności zasobów, kwalifikacje pracowników oraz koszty wykorzystywanych zasobów, zgodność warunków realizacji poszczególnych czynności (np. organizacja pracy i przyjęte metody wykonania czynności, regulamin wykonywania czynności i zakres obowiązków na stanowisku pracy, czas dostępności zasobów dla odbiorcy, stabilność warunków pracy, liczba pracowników odpowiednia do obciąŝenia pracą, funkcjonalność systemu informatycznego i szybkość przetwarzania danych oraz bezpieczeństwo systemów i przekazywanych informacji, dostęp do Internetu, motywacja pracowników gwarantująca odpowiednią wydajność pracy, w systemie informatycznym, prawidłowość nadzoru i przydzielona odpowiedzialność za całość realizacji procedury, włączając oszacowanie ryzyka komunikacji w otwartych sieciach komputerowych. W wyniku analizy oceniona będzie efektywność i sprawność wykonania procedury, przepustowość i poziom wykorzystania zasobów oraz jakość produktu procedury. Powstaną przesłanki dla określenia głównych czynników i kryteriów zmian w realizowanych procedurach. Do czynników powodujących potrzebę optymalizacji i upraszczania procedur administracyjnych i reeingeeneringu 2 procesów lub struktur organizacyjnych oraz zasobów je realizujących naleŝą najczęściej: powtarzanie czynności, danych lub pracy związanych z ich przetwarzaniem, nieoptymalne ścieŝki realizacji działań i długi czas trwania procedury (np. występujące wąskie gardła, kolejki, spiętrzenia prac), wymagana większa elastyczność procedur administracji i podatność na zmiany, brak moŝliwości realizacji działań w zadanym czasie; ryzyko opóźnienia we wdroŝeniu systemów informatycznych wspomagających procedury administracyjne, potrzeba wyszczuplenia struktur organizacyjnych, zmniejszenia wielkości aktywów lub środków zaangaŝowanych w realizację procedur, zbyt wysoki koszt realizowanych działań (przekraczający planowane budŝety), niski poziom obsługi odbiorcy i spełnienia jego oczekiwań oraz niska jakość działań lub produktu otrzymywanego w wyniku realizacji procedury administracyjnej, brak nadzoru, kontroli lub jednoznacznej odpowiedzialności za realizację procedury (zwłaszcza procedury realizowane przez kilka jednostek administracji) częste odstępstwa od załoŝonego przebiegu procedury (sposobu realizacji), brak komunikacji interoperacyjnej pomiędzy realizowanymi procedurami lub jednostkami organizacyjnymi wykonującymi poszczególne czynności. Metodyka ma zastosowanie w odzwierciedleniu hierarchii funkcjonalności systemu administracji realizującego procedurę (urząd, dział, stanowisko pracy) z uwzględnieniem funkcji nadrzędnych i podporządkowanych oraz przebiegu działań w procedurze (działania 2 Podstawy reengineeringu zostały opracowane przez M. Hammera (1990) a następnie spopularyzowane przez Hammera i J. Champilego(1996). Jest to kierunek zmian prowadzący opcjonalnie do radykalnego i fundamentalnego przemyślenia od nowa funkcjonujących procesów administracyjnych lub wprowadzania stopniowego zmian ewolucyjnych. Strona 19 z 190

20 główne, czynności składowe, jednostkowe operacje). Uogólniona metodyka analizy w oparciu o schemat procedury (mapę działań) uwzględnia podstawowe zasady: zwięzłości w sposób zrozumiały i konkretny opisuje przepływ pracy w jednostce organizacyjnej administracji lub pomiędzy nimi, w ramach realizowanej procedury, komunikatywności wykorzystuje graficzne elementy: o funkcje (procesy, podprocesy, działania, czynności) - posiadające nazwę i numer; zalecane jest ograniczenie prezentowania funkcji w jednym diagramie do 6 podfunkcji co pozwala to na łatwy odczyt i przejrzystość diagramu, o reguła opisu kaŝdego działania (czynności) jest zgodna z regułą ICOM : I - Input (wejście), O - Output (wyjście), C - Control (sterowanie działaniami), M Mechanizm (zasoby realizujące działania), o połączenia będące obiektami jedno- lub dwustronnych relacji między funkcjami (procesami), określające przepływ informacyjny, materiałowy, finansowy, o noty indeksu lokalizują funkcje (działania) w złoŝonej, hierarchicznej strukturze diagramu; po numerze indeksu moŝna określić do jakiej głównej funkcji (działania) naleŝy dana podfunkcja (czynność). o glosariusz, czyli tekst wspomagający diagram, zwiększa precyzję graficznej prezentacji precyzyjności interpretacja opracowanego modelu procedury jest jednoznaczna, nie wznosząc nieporozumień w procesie jej analizy, np.: o nie moŝna opuszczać lub dodawać funkcji, kaŝde działanie powinno być powiązane z działaniem poprzedzającym i następnym w kolejności, o nazwy działań (funkcji) powinny być niepowtarzalne, podobnie jak noty indeksów diagramów, o wszystkie relacje wymagają nazw, ewentualnie oznaczeń. metodyce podejścia modelowanie i przedstawianie przepływu pracy w procedurze realizowane jest krok po kroku. Przyjęto podstawowe pojęcia metodyki: o model procedury zestaw hierarchicznie uporządkowanych diagramów, o cel procedury zestaw pytań na które model pomaga odpowiedzieć, o zakres modelu - uszczegóławiający opis tego czego model procedury dotyczy, z zastrzeŝeniem czym model nie jest, o adresat modelu narzuca aparat pojęciowy jakim naleŝy się posługiwać, aby model był zrozumiały i uŝyteczny dla odbiorcy, o czynności, funkcje (activities); model procedury jest hierarchiczną strukturą czynności lub funkcji, o interfejsy, strzałki, ograniczenia, związki, Model procedury powinien umoŝliwić wykonanie harmonogramu działań w postaci diagramu przepływu pracy, z uwzględnieniem moŝliwości równoległej lub kolejnej realizacji prac. Model powinien umoŝliwiać opracowanie poprawnych planów realizacji procedury (wykonania działań) tzn.: - Co? - specyfikacja prac, - Kto? - osoba odpowiedzialna, - Gdzie? - miejsce realizacji, - Kiedy? - termin lub czasokres realizacji, - Czym? - sposób organizacji i zabezpieczenia prac, - Za co? - wartość prac i źródło ich finansowania (wycenione mogą być tylko zadania główne ale naleŝy uwzględnić czas trwania prac i moŝliwość rozłoŝenia strumienia wydatków), Strona 20 z 190

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony?

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Karolina Oskory Marta Wiśniewska Instytut Logistyki i Magazynowania Dyrektywa usługowa Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Pojedyncze Punkty Kontaktowe biznes bez granic dr Marcin Kraska mgr Artur Kośmider

Pojedyncze Punkty Kontaktowe biznes bez granic dr Marcin Kraska mgr Artur Kośmider Pojedyncze Punkty Kontaktowe biznes bez granic dr Marcin Kraska mgr Artur Kośmider Warszawa, 19.05.2009 Agenda 1. Wprowadzenie 2. Dyrektywa Usługowa i Pojedyncze Punkty Kontaktowe 3. UEPA Proste procedury,

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA.

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Linia Demarkacyjna, współpraca i integracja. Mariusz Madejczyk Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.5 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA

BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA ZAŁĄCZNIK C Anna Gontarek-Janicka 1 BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ... 2 WYKAZ WYBRANYCH PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

Projekt UEPA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt UEPA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt UEPA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) Rozdział 2a Punkt Kontaktowy nakłada na organy administracji publicznej obowiązek:

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/71/2013 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Działu Rekrutacji na Studia UJ i w Regulaminie organizacyjnym UJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r. ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami.

Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Autor: dr inż. Bolesław Jankowski (Badania Systemowe "EnergSys" Sp. z o.o.) "Energetyka Cieplna i Zawodowa", nr 2/2006 Wprowadzenie 31 marca 2006

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY NAZEWNICTWA DOKUMENTÓW XML Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Obywatel partnerem administracji w sprawnym i słuŝebnym państwie

Obywatel partnerem administracji w sprawnym i słuŝebnym państwie Obywatel partnerem administracji w sprawnym i słuŝebnym państwie Janusz Paczocha janusz.paczocha@nbp.pl Prezentacja zawiera rozszerzoną wersję koncepcji unowocześnienia postępowań administracyjnych, opublikowanej

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki. 6 listopada 2012 r.

Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki. 6 listopada 2012 r. Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki 6 listopada 2012 r. 2 Historia podejścia procesowego w MG Od 2007 roku w Ministerstwie Gospodarki stosuje się Wspólną Metodę Oceny Projekty doskonalące

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.17.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2014r. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Stanisław Jarosz Warszawa, 4 września 2008 r.

Stanisław Jarosz Warszawa, 4 września 2008 r. WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Stanisław Jarosz Warszawa, 4 września 2008 r. P/08/045 KGP/41012-1/08 Pan Józef Oleński Prezes Głównego Urzędu Statystycznego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Akty wykonawcze do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie elektronicznej platformy epuap

Akty wykonawcze do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie elektronicznej platformy epuap Akty wykonawcze do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie elektronicznej platformy epuap 1 Plan prezentacji Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta. Dzień 1.

Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta. Dzień 1. Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Cele warsztatów Główne cele naszego warsztatu to: przygotowanie do samodzielnego optymalizowania procesów utrwalenie techniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap), mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska Plan prezentacji Omówienie doświadczeń związanych z potrzebą optymalizacji realizowanych procesów. Przedstawienie zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia Autorzy: Tomasz Filipowicz i Jerzy Filipowicz Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia W dniu 5 marca 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej Numer i nazwa działania/ poddziałania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY TWORZENIA JEDNOLITYCH IDENTYFIKATORÓW Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Michał Jaworski Wiceprezes PIIT

Michał Jaworski Wiceprezes PIIT Michał Jaworski Wiceprezes PIIT Warszawa, 2 grudnia 2009 Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0 Pozycjonowanie dokumentu: Europejska Strategia Interoperacyjności zapewnia ład korporacyjny (Governance)

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY STEROWANIA INTERAKCJĄ Diagramy sterowania interakcją dokumentują logiczne związki między fragmentami interakcji. Podstawowe kategorie pojęciowe diagramów sterowania interakcją

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie Strona1 Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie Niniejsza procedura została opracowana w ramach projektu Profesjonalne Kadry Sprawne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami formularzami w Urzędzie Gminy Białe Błota

Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami formularzami w Urzędzie Gminy Białe Błota Załącznik Nr 2 do Zarządzenia SG.0050.43.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 2 czerwca 2015 r. Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami

Bardziej szczegółowo

Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą

Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą Nowelizacja ustawy SDG i organizacji systemu rejestracji działalności gospodarczej: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2. Pojedynczy Punkt Kontaktowy Dariusz Bogdan

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Trzy miesiące CEIDG doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów:

Trzy miesiące CEIDG doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: Trzy miesiące CEIDG doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: Miedzeszyn 22.09.2011 1. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2. Pojedynczego Punktu Kontaktowego

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku

Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku Wypłacalno Iwona Kraśniewska, Dominika Pawelec Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego Warszawa, 13 października 2009

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług www.comarch.pl Architektura epuap Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług Tomasz Matysik XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 Architektura

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Strona 1 z 10 Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy w Sicienku

Procedura tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy w Sicienku Załącznik do Zarządzenia Nr 36/15 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 maja 2015 roku Procedura tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy w Sicienku Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Grzegorz Kawka PHU TELSAT Sesja nr 4: Interoperacyjność systemów ITS cz. I Podstawą działania systemów ITS jest wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9 Zasady Nazewnictwa Dokumentów 2007-11-08 Strona 1 z 9 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Znaczenie spójnych zasady nazewnictwa... 3 III. Zasady nazewnictwa wybrane zagadnienia... 3 1. Język oraz forma nazewnictwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny - to narzędzie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo