Realizacja projektu e-puap.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja projektu e-puap."

Transkrypt

1 Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 1

2 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizując jeden z podstawowych priorytetów swojego działania w zakresie informatyzacji oraz wykonując bezpośrednio zobowiązania wynikające z ustawy o informatyzacji, podejmuje budowę podstawy standaryzacji wszelkich informatycznych usług Administracji Publicznej, czyli platformę e-puap KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 2

3 Zakres projektu realizacji e-puap e obejmuje: budowę ram portalu, budowę platformy dla kanału u komunikacyjnego pomiędzy podmiotami gospodarczymi a administracją publiczną KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 3

4 Platforma komunikacyjna na ma umoŝliwia liwiać: publikowanie zatwierdzonych standardów automatyczne generowanie formularzy zgodnie ze zdefiniowanymi strukturami dokumentów XML oraz dodatkowymi definicjami formatującymi wypełnianie formularzy internetowych przez uŝytkowników i przesyłanie ich do odpowiedniej jednostki administracji publicznej sprawdzanie wprowadzonej informacji według danych z rejestrów państwowych poprzez wystawione przez rejestry usługi sieciowe automatyczne wypełnianie danych wprowadzonych wcześniej lub znanych systemom urzędowym (pobieranych z systemów wewnętrznych urzędów przy uŝyciu usług sieciowych) zarządzanie uŝytkownikami oraz prawami dostępu do funkcji platformy z wykorzystaniem mechanizmów bezpieczeństwa podpisywanie elektroniczne wypełnionych formularzy elektroniczne poświadczanie doręczeń pism elektronicznych (tzw. notariat elektroniczny) definiowanie procesów obiegu pracy (workflow) na róŝnych szczeblach rozwoju elektronicznej administracji róŝne formy wymiany danych z jednostkami administracji publicznej (usługi sieciowe, , dokumenty elektroniczne, dokumenty papierowe) bezpośrednie wymienianie (poprzez usługi sieciowe) wypełnionych dokumentów elektronicznych pomiędzy systemami wewnętrznymi podmiotów gospodarczych (np. z ERP) obsługę płatności elektronicznych (elektroniczne opłaty za czynności administracyjne) KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 4

5 ZałoŜenia platformy integrującej usługi administracji e-puap Wrota Polski KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 5

6 Najogólniej portal e-puap: pośredniczy pomiędzy usługobiorcami a usługodawcami w zakresie realizacji usług administracji publicznej. Pośrednictwo to rozciąga się: od bardzo prostej roli informowania o dostępnych usługach (rola katalog) w innych portalach, poprzez pośredniczenie w wymianie danych (rola bramka), następnie informowanie o przebiegu realizacji usługi (rola notyfikator) po dostarczanie nowych usług na bazie dostarczanych przez usługobiorców (rola koordynator). Dodatkowo e-puap udostępnia usługobiorcom zestaw usług własnych, które mogą być wykorzystane przy konstruowaniu portali administracji publicznej KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 6

7 Poszczególne role systemu (1/2): Katalog (ang. directory) e-puap zawiera odnośnik do serwisu internetowego obsługującego daną usługę. Rola platformy e-puap sprowadzona do portalu internetowego (katalog linków, wyszukiwarka), Bramka (ang. gateway) e-puap zawiera mechanizmy identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji obywatela (zaufana strona). Po zalogowaniu do Systemu e-puap obywatel ma dostęp do usługi (bez konieczności logowania) KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 7

8 Poszczególne role systemu (2/2): Notyfikator (ang. notifier) e-puap informuje usługobiorcę o zdarzeniach go dotyczących (np. zaległe podatki, przypomnienie o opłatach). Po zalogowaniu się klient systemu e-puap otrzymuje zagregowaną informację o zdarzeniach w administracji, które go dotyczą (w formie osobistego informatora). System e-puap odbiera informacje o zdarzeniach od zewnętrznych systemów (np. resortowych). Koordynator (ang. coordinator) - system e-puap nie tylko odbiera informacje o zdarzeniach dotyczących usługi, ale takŝe przesyła je do innych systemów usługodawców KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 8

9 Stan prac na luty 2006 r. Podpisana umowa o dofinansowane projektu e-puap (grudzień 2005r.) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorstw do informacji i usług publicznych on-line; Określono zadania oraz harmonogram realizacji projektu e-puap; Realizowane są: prace nad powołaniem biura projektu e-puap; negocjacje z wykonawcą architektury platformy e-puap; prace organizacyjne powołanie komitetu sterującego, organów doradczych, zespołów roboczych KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 9

10 NajbliŜsze zadania 1/3 Etap 1 1. Przygotowanie roboczej koncepcji architektury platformy e-puap z uwzględnieniem: a) kontekstu Wrót Polski; b) współpracy z istniejącymi wrotami regionalnymi c) wniosków analitycznych dotyczących zagadnień integracji rejestrów publicznych; d) wyników analiz dotyczących zagadnień zintegrowanego zarządzania dokumentami elektronicznymi; e) wyników analiz dotyczących ram organizacyjno-prawnych. 2. Wybór Usługi do wdroŝenia w ramach realizacji projektu e-puap z uwzględnieniem: a) łatwości wdroŝenia b) potencjału korzyści c) znaczeniem strategicznym wdraŝanej usługi 3. Uruchomienie Portalu Wspólnotowego, który: umoŝliwi wymianę informacji o aktualnym stanie prac; da moŝliwość podjęcia dyskusji o platformie e-puap; umieszczony będzie w domenie MSWiA dostępny dla wszystkich zainteresowanych KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 10

11 Etap 2 1. Przygotowanie końcowych materiałów zawierających: NajbliŜsze zadania 2/3 a) Specyfikacje załoŝeń projektowych dla realizacji platformy e-puap w ramach SPO-WKP b) aktualizacji wizji i koncepcji architektury platformy e-puap stworzonej w grudniu 2004r. c) Określenie ram organizacyjno-prawnych platformy e-puap Etap 3 1. Zamknięcie specyfikacji załoŝeń projektowych dotyczących: a) Zagadnień integracji rejestrów publicznych; b) Zagadnień zintegrowanego zarządzania dokumentami elektronicznymi KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 11

12 Etap 1 marzec br. NajbliŜsze zadania 3/3 ramy czasowe Etap miesiąca Etap 3 7 miesięcy KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 12

13 Potencjalne pola współpracy e-puap i Wrót Małopolski wykorzystanie procesów wspólnych e-puap dostęp Wrót Małopolski do rejestrów centralnych wykorzystanie doświadczeń Wrót Małopolski w realizacji Cyfrowego Urzędu zapobieŝenie redundancji procedur realizowanych lokalnie w Wrotach Małopolski i procedur centralnych w ramach e-puap wykorzystanie doświadczeń Wrót Małopolski w przygotowywaniu standardów wymiany danych drogą elektroniczną (BIP, Cyfrowy Urząd, etc..) KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 13

14 Dziękuję Państwu za uwagę Marek Słowikowski tel.: (22) KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 14

Wrota Polski - realizacja. (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Wrota Polski - realizacja. (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) Wrota Polski - realizacja Koncepcja e-puap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) dr inż. Dariusz Bogucki p.o. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Wkwietniu 2012 r. Ministerstwo

Wkwietniu 2012 r. Ministerstwo Jaki pułap osiągnie epuap w 2013 roku E-USŁUGI W roku 2012 nie nastąpiły żadne zauważalne zmiany w funkcjonowaniu epuap i profilu zaufanego. Trwały natomiast liczne prace organizacyjne, które mają przyczynić

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Lubuski e-urząd

Realizacja projektu Lubuski e-urząd Realizacja projektu Lubuski e-urząd Grzegorz Fiuk Doradca Projektu Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. e-mail: gfiuk@spnt.pl tel.: +48 91 85 22 911 GSM: +48 601 713 867 Zielona Góra, dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo