INFORMATYKA I EKONOMETRIA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYKA I EKONOMETRIA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I OFEROWANE DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rok akademicki 2006/2007

2 Spis przedmiotów ALGEBRA LINIOWA ALGEBRA LINIOWA ALGEBRA OGÓLNA ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH ANALIZA MATEMATYCZNA ANALIZA MATEMATYCZNA BADANIA OPERACYJNE BADANIA OPERACYJNE BAZY DANYCH BAZY DANYCH BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH EKONOMETRIA EKONOMIA MATEMATYCZNA ELEMENTY FIZYKI KLASYCZNEJ ELEMENTY GEOMETRII WSPÓŁCZESNEJ ELEMENTY HISTORII I FILOZOFII MATEMATYKI ELEMENTY RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANSE PUBLICZNE GEOMETRIA GEOMETRIA ELEMENTARNA INFORMATYKA EKONOMICZNA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI KONTROLA JAKOŚCI LOGIKA I TEORIA MNOGOŚCI MAKROEKONOMIA MATEMATYKA DYSKRETNA MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH METODY AKTUARIALNE METODY ALGORYTMICZNE METODY BOOLOWSKIE W INFORMATYCE METODY PROBABILISTYCZNE W INFORMATYCE MIKROEKONOMIA PAKIETY MATEMATYCZNE PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ PODSTAWY INŻYNIERII FINANSOWEJ PODSTAWY MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO PODSTAWY OBLICZEŃ RÓWNOLEGŁYCH PODSTAWY OPTYMALIZACJI PRAKTYCZNE METODY STATYSTYKI PRAWO PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE PROGRAMOWANIE W PAKIETACH STATYSTYCZNYCH

3 SPIS PRZEDMIOTÓW SPIS PRZEDMIOTÓW PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA RACHUNKOWOŚĆ RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE SIECI KOMPUTEROWE STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA MATEMATYCZNA - LAB STATYSTYKA OPISOWA I EKONOMICZNA TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TEORIA GIER TEORIA LICZB TOPOLOGIA WSTĘP DO METOD NUMERYCZNYCH ZARZĄDZANIE

4 ALGEBRA LINIOWA 1 przedmiot obowiązkowy - kształcenia kierunkowego prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki Symbolika logiczna i teorio-mnogościowa Relacje i działania Algebra i podalgebra Relacje częściowego porządku Krata jako algebra i zbiór częściowo uporządkowany Kraty dystrybutywne. Algebry Boole a Pojęcia półgrupy i grupy Grupa permutacji Pierścienie i ciała Ciała skończone Ciało liczb zespolonych Konstrukcja ciała liczb zespolonych Postacie liczby zespolonej Wzory Moivre a Pierścień wielomianów Zasadnicze twierdzenie algebry Algebra macierzy Wyznaczniki Macierz odwrotna Rozwiązywanie układów równań Twierdzenie Kroneckera-Capellego Twierdzenie Cramera Metoda eliminacji Gaussa Geometria analityczna w R 3 Iloczyn skalarny, wektorowy Równania prostej i płaszczyzny Powierzchnie stopnia drugiego (informacyjnie) 1. G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej, cz I. WNT, W. Dubnicki, L. Fikus, H. Sosnowska, Algebra liniowa w zadaniach; PWN, J. Klukowski, I. Nabiałek, Algebra, WNT, Zbiór zadań z algebry liniowej dla ekonometryków, red. E. Stolarska, PWN,

5 ALGEBRA LINIOWA 2 przedmiot obowiązkowy - kształcenia kierunkowego prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki Przestrzenie liniowe Podprzestrzenie; układy generatorów Kombinacja liniowa wektorów Liniowa zależność i niezależność wektorów Baza i wymiar przestrzeni Twierdzenie Steinitza Suma i suma prosta podprzestrzeni Przestrzeń liniowa z iloczynem wewnętrznym (unitarna, euklidesowa) Ortogonalność wektorów Ortogonalizacja Grama-Schmidta Baza ortonormalna Przekształcenia liniowe (homomorfizmy liniowe) Endomorfizmy, izomorfizmy i automorfizmy przestrzeni liniowych Jądro i obraz przekształcenia liniowego Reprezentacja macierzowa homomorfizmów przestrzeni liniowej Izomorfizm algebry macierzy i algebry endomorfizmów przestrzeni liniowych Grupa automorfizmów Podprzestrzenie niezmiennicze Wartości i wektory własne przekształcenia liniowego Formy liniowe oraz kwadratowe Postać kanoniczna formy kwadratowej Określoność formy i klasyfikacja form kwadratowych Zastosowania do badania krzywych stożkowych i powierzchni drugiego stopnia 1. G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej, cz I. WNT, G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej, cz II. WNT, W. Dubnicki, L. Fikus, H. Sosnowska, Algebra liniowa w zadaniach; PWN, J. Klukowski, I. Nabiałek, Algebra, WNT, Zbiór zadań z algebry liniowej dla ekonometryków, red. E. Stolarska, PWN,

6 ALGEBRA OGÓLNA przedmiot do wyboru - dla każdej specjalności dr Stanisław Niwczyk 1. Liczby pierwsze, zasadnicze twierdzenie arytmetyki, przystawanie liczb całkowitych, funkcja Eulera, Twierdzenie Eulera i Małe Twierdzenie Fermata. Chińskie twierdzenie o resztach. Definicja i podstawowe własności działań, struktury algebraiczne. 2. Grupy, grupy abelowe, cykliczne, podgrupy, grupy proste, grupa przekształceń, grupa permutacji. Twierdzenie Cayleya i twierdzenie Lagrange a. Homomorfizm grup, automorfizm grup (automorfizmy wewnętrzne), podgrupy normalne, kongruencje w grupach. Grupa ilorazowa, twierdzenie o homomorfizmie dla grup. 3. Grupy abelowe skończenie generowane, p-podgrupy, twierdzenie Sylova. 4. Pierścienie, podpierścienie, ideały, kongruencje w pierścieniach, pierścień ilorazowy, Twierdzenie o homomorfizmie dla pierścieni, ideały główne, maksymalne. Ciało, ciała skończone, ciała proste, ciało ułamków, ciało funkcji wymiernych. 5. Pierścień wielomianów jednej i wielu zmiennych, funkcje wielomianowe, pierwiastki wielomianów, Tw. Bezout, lemat i twierdzenie Gaussa, kryterium Eisensteina-Shönemanna. Element algebraiczny względem ciała, wielomian minimalny. Rozszerzenia ciał. Ciało algebraicznie domknięte. 1. G. Birkhoff, T.C. Bartee, Współczesna algebra stosowana, PWN, Warszawa, A. Białynicki-Birula, Zarays algebry, BM tom 63, PWN, Warszawa, B. Gleichgewicht, Algebra, Oficyna GiS, M.I. Kargapałow, J.I. Mierzalkow, Podstawy teorii grup, PWN, Warszawa, A.I. Kostrykin, Wstęp do lagebry, cz. I, III, PWN, Warszawa, A. Mostowski, M. Stark, Algebra wyższa, cz. I, II, III, PWN, J. Rutkowski, Algebra abstrakcyjna w zadaniach, PWN, Warszawa, W. Sierpiński, Teoria liczb, PWN, Warszawa,

7 ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH przedmiot do wyboru dla SE; przedmiot specjalistyczny - obowiązkowy dla SI dr inż. Piotr Borowiecki, dr Florian Fabiś Asymptotyka. Szacowanie sum i rozwiązywanie równań rekurencyjnych. Złożoność obliczeniowa (pesymistyczna, oczekiwana, zamortyzowana) i metody jej szacowania. Sortowanie (analiza złożoności algorytmów sortowania, dolne ograniczenie złożoności). Wyszukiwanie i słowniki (drzewa wyszukiwań binarnych, drzewa zrównoważone, mieszanie, drzewa wyższych rzędów, wyszukiwanie zewnętrzne). Scalanie. Sortowanie zewnętrzne. Algorytmy grafowe (skojarzenia, cykle Eulera, sortowanie topologiczne). Algorytmy tekstowe (wyszukiwanie wzorca, drzewa sufiksowe). Algorytmy geometryczne (otoczka wypukła, najmniej odległe punkty). Modele obliczeń. Klasy złożoności problemów. Redukcje. Dowodzenie NP-zupełności. Mapa klas złożoności. Algorytmy aproksymacyjne dla problemów trudnych obliczeniowo. Algorytmy on-line. Algorytmy rozproszone. Algorytmy heurystyczne. 1. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT, T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, D. Knuth, Sztuka programowania, WNT, J. Błażewicz, Złożoność obliczeniowa problemów kombinatorycznych, WNT, P. Wróblewski, Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, wyd. II popr. i uzup., Helion, A. Drozdek, D.L. Simon, Struktury danych w języku C, WNT,

8 ANALIZA MATEMATYCZNA 1 przedmiot obowiązkowy - kształcenia kierunkowego dr hab. Witold Jarczyk, prof. dr hab. Janusz Matkowski, dr Jan Szajkowski 1. Elementy logiki i teorii mnogości Elementy rachunku zdań Elementy rachunku kwantyfikatorów Rachunek zbiorów Relacje i funkcje 2. Liczby rzeczywiste i zespolone. Funkcje elementarne Własności zbioru liczb rzeczywistych Liczby zespolone Funkcje elementarne Przykłady funkcji stosowanych w badaniach ekonomicznych 3. Ciągi Ciągi liczb rzeczywistych Zbieżność ciągów liczbowych (podstawowe twierdzenia o granicach ciągów liczbowych, liczba e, granica w sensie niewłaściwym, podciąg i jego granica, granice ekstremalne) Przestrzeń metryczna. Zbieżność punktów w przestrzeni metrycznej Zbiory punktów w przestrzeni metrycznej 4. Granica i ciągłość odwzorowania Granica funkcji i jej własności. Granice niektórych funkcji elementarnych Ciągłość odwzorowania Własności funkcji ciągłych określonych na zbiorach zwartych Własności funkcji ciągłych określonych na przedziale Funkcje monotoniczne i wypukłe 5. Elementarny rachunek różniczkowy Określenia i interpretacje pochodnej funkcji w punkcie Różniczkowalność funkcji na zbiorze. Ciągłość a różniczkowalność. Podstawowe reguły różniczkowania Twierdzenia o wartości średniej i ich zastosowania Reguła de L Hôspitala Pochodne wyższych rzędów. Aproksymacja wielomianowa. Przybliżone rozwiązywanie równań Wartości ekstremalne Charakteryzacja funkcji wypukłych 6. Całka nieoznaczona Funkcja pierwotna Definicja całki nieoznaczonej Podstawowe metody wyznaczania całek nieoznaczonych 7. Elementarny rachunek całkowy Całka Riemanna i jej podstawowe własności Podstawowe twierdzenia rachunku całkowego. Szacowanie całek Całki niewłaściwe Zastosowania całki. Zasada Cavalieriego 8. Szeregi liczbowe Szereg liczbowy i jego zbieżność Kryteria zbieżności szeregów o wyrazach nieujemnych Szeregi o wyrazach dowolnych Działania na szeregach 9. Ciągi i szeregi funkcyjne Zbieżność punktowa i jednostajna ciągu funkcyjnego, własności Zbieżność szeregu funkcyjnego, własności Szeregi potęgowe.przykłady rozwinięć w szeregi Taylora. Przybliżanie sum szeregów zbieżnych 1. J.Banaś, Podstawy matematyki dla ekonomistów, WNT, W-wa, J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT, W-wa, G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, t.1,2, PWN, W-wa, 2004/5. 4. W. Kołodziej, Analiza matematyczna,pwn, W-wa, H.J. Musielakowie, Analiza matematyczna, Wyd. Nauk. UAM, t.1, 1993, t.2, W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, PWN, W-wa, R. Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej, PWN, W-wa, W. Sosulski, J. Szajkowski, Zbiór zadań z analizy matematycznej, Red. Wyd. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, UZ,

9 ANALIZA MATEMATYCZNA 2 przedmiot obowiązkowy - kształcenia kierunkowego dr hab. Witold Jarczyk, prof. dr hab. Janusz Matkowski, dr Jan Szajkowski 1. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych Pochodne cząstkowe Pochodna Frécheta Pochodna kierunkowa Zastosowania różniczki i pochodnej Pochodna funkcji złożonej Pochodne cząstkowe i różniczki wyższych rzędów Ekstrema lokalne i globalne Twierdzenia o funkcji odwrotnej i uwikłanej Ekstrema związane 2. Całki wielokrotne Definicja i własności całki wielokrotnej Całka iterowana i wzór Fubiniego Całka wielokrotna po dowolnym zbiorze Twierdzenie o zmianie zmiennych Zastosowania całek wielokrotnych 3. Elementy teorii równań różniczkowych zwyczajnych Przykłady zjawisk prowadzących do równań różniczkowych Podstawowe pojęcia teorii równań różniczkowych. Problem Cauchy ego Wybrane typy równań różniczkowych rzędu pierwszego (o zmiennych rozdzielonych, jednorodne, liniowe, Bernoulliego, zupełne) Układy równań liniowych rzędu pierwszego Równania liniowe n-tego rzędu o stałych współczynnikach 1. J.Banaś, Podstawy matematyki dla ekonomistów, WNT, W-wa, J.Banaś, S.Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT, W-wa, G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, t.1,2,3,pwn, W-wa, 2004/5. 4. W.Kołodziej, Analiza matematyczna, PWN, W-wa, H.J.Musielakowie, Analiza matematyczna, Wyd. Nauk. UAM, t. 2, A.Palczewski, Równania różniczkowe zwyczajne, WNT, W-wa, W.Rudin, Podstawy analizy matematycznej, PWN, W-wa, R.Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej, PWN, W-wa,

10 BADANIA OPERACYJNE 1 przedmiot obowiązkowy - kształcenia kierunkowego FORMA ZALICZENIA: Z O PUNKTY ECTS: 1 3 dr hab. Andrzej Cegielski, dr hab. Zbigniew Świtalski 1. Model procesu decyzyjnego. Metody badań operacyjnych. 2. Modele programowania liniowego w badaniach operacyjnych. Zagadnienie planowania produkcji i zagadnienie diety. 3. Podstawy teoretyczne programowania liniowego. Dualność w programowaniu liniowym. 4. Metody rozwiązywania zadań PL - metoda graficzna i algorytm sympleks, algorytm dualny sympleks. 5. Zagadnienie transportowe i algorytm transportowy. 6. Programowanie nieliniowe - teoria i podstawowe algorytmy. Programy marginalne. 1. W. Grabowski, Programowanie matematyczne, PWE, Warszawa, A. Cegielski, Programowanie matematyczne - cz. 1 - Programowanie liniowe, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T. Trzaskalik, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa, Badania operacyjne (red. E. Ignasiak), PWE, Warszawa, Decyzje menedżerskie z Excelem (red. T. Szapiro), PWE, Warszawa, R.S. Garfinkel, G.L. Nemhauser, Programowanie całkowitoliczbowe, PWN, Warszawa, A.A. Korbut, J.J. Finkelsztejn, Programowanie dyskretne, PWN, Warszawa,

11 BADANIA OPERACYJNE 2 przedmiot obowiązkowy - kształcenia kierunkowego dr hab. Andrzej Cegielski, dr hab. Zbigniew Świtalski 1. Optymalizacja dyskretna i programowanie całkowitoliczbowe - przykładowe modele 2. Metody rozwiązywania zadań optymalizacji dyskretnej. Metoda podziału i ograniczeń i metoda cięć Gomory ego. Algorytmy genetyczne 3. Zadania optymalizacyjne na grafach - przykłady i metody rozwiązywania. Modele planowania przedsięwzięć 4. Programowanie stochastyczne 5. Programowanie wielokryterialne. Metody interaktywne 6. Programowanie dynamiczne. Drzewa decyzyjne 7. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Elementy teorii gier 8. Elementy teorii zapasów i teorii kolejek 9. Podstawowe programy komputerowe z zakresu programowania matematycznego (zajęcia laboratoryjne) 1. W. Grabowski, Programowanie matematyczne, PWE, Warszawa, A. Cegielski, Programowanie matematyczne - część 1 - Programowanie liniowe, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T. Trzaskalik, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa, Badania operacyjne (red. E. Ignasiak), PWE, Warszawa, Decyzje menedżerskie z Excelem (red. T. Szapiro), PWE, Warszawa, R.S. Garfinkel, G.L. Nemhauser, Programowanie całkowitoliczbowe, PWN, Warszawa, A.A. Korbut, J.J. Finkelsztejn, Programowanie dyskretne, PWN, Warszawa,

12 BAZY DANYCH 1 przedmiot obowiązkowy - kształcenia kierunkowego PUNKTY ECTS: 4 2 dr inż Mariusz Hałuszczak 1. Podstawowe pojęcia relacyjnego modelu danych 2. Operacje na relacjach (suma, różnica, przekrój, dopełnienie, projekcja, selekcja, złączenie, podzielenie) 3. Zależności funkcyjne oraz zbiór aksjomatów Armstronga 4. Schematy relacyjne 5. Rozkładalność schematów relacyjnych (bez straty danych, bez straty zależności funkcyjnych oraz na składowe niezależne) 6. Proces normalizacyjny schematów relacyjnych (1PN, 2PN, 3PN, PNB-C, 4PN) 7. Zależności wielowartościowe 8. Zbiór aksjomatów dla zależności wielowartościowych 9. Język SQL język definiowania struktur danych - DDL język do wybierania i manipulowania danymi - DML język do zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do danych - DCL 10. Tworzenie projektu bazy danych Diagramy przepływu danych (DFD) Diagramy zależności encji (ERD) 11. Generowanie schematu bazy danych 1. T. Pankowski, Podstawy baz danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa, D. Maier, The theory of relational databases, Computer Science Press, M. Gruber, SQL, Helion, W. Kim, Wprowadzenie do obiektowych baz danych, WNT, Warszawa, J.D. Ullman, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, Warszawa, P. Neil Gawroński, InterBase dla delfinów, Helion,

13 BAZY DANYCH 2 przedmiot do wyboru dla SE; przedmiot specjalistyczny - obowiązkowy dla SI PUNKTY ECTS: 4 2 dr inż Mariusz Hałuszczak 1. PL/SQL struktura programu, zmienne, typy, wyrażenia i operatory oraz instrukcje sterujące korzystanie z rekordów i tabel korzystanie z SQL z poziomu PL/SQL, funkcje SQL dostępne w PL/SQL tworzenie i używanie kursorów bloki w PL/SQL: podprogramy (procedury i funkcje), pakiety i wyzwalacze metody obsługi błędów w PL/SQL dynamiczny PL/SQL 2. PHP operacje na tekstach i liczbach tworzenie interaktywnych formularzy korzystanie z baz danych mechanizmy sesji i obsługa plików cookie operacje na plikach 3. Obiektowe bazy danych na podstawie XML struktura dokumentu XML DTD i XML-Schema XSLT 4. Acykliczne bazy danych 5. Wyprowadzanie zależności funkcyjnych z aksjomatów Armstrongab z B-aksjamatów za pomocą digrafów 1. D. Maier, The theory of relational databases, Computer Science Press, W. Kim, Wprowadzenie do obiektowych baz danych, WNT, Warszawa, L. Banachowski, K. Stencel, Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, W-wa, B. Pribyl, S. Feuerstein, Oracle PL/SQL. Wprowadzenie, Helion, E. Balanescu, M. Bucica, Cristian Darie, PHP 5 i MySQL. Zastosowania e-commerce, Helion, J. Clark, XSL Transformations (XSLT), 7. L. Quin, Extensible Markup Language (XML), 13

14 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH przedmiot do wyboru dla SE; przedmiot specjalistyczny - dodatkowy dla SI dr inż. Janusz Jabłoński 1. Prawne i normalizacyjne uwarunkowania ochrony danych ustawa o ochronie danych niejawnych ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o podpisie cyfrowym 2. Kształtowaniu polityki bezpieczeństwa Środki polityki bezpieczeństwa 3. Zabezpieczenia kanałów transmisji danych przed: zakłóceniami modyfikacją podglądem kradzieżą 4. Zagrożenia i metody ochrony danych w systemach teleinformatycznych wirusy włamania ataki sieciowe zapory przeciw-włamaniowe protokoły szyfrujące 5. Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych podstawowe zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji metody przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwu informacji modele bezpieczeństwa informacji 6. Kryteria oceny bezpieczeństwa oraz analiza ryzyka teleinformatycznego 7. Podstawy kryptografii tradycyjnej i kryptografia z kluczem publicznym 1. J. Pieprzyk, T. Hardjono, J. Seberry, Teoria bezpieczeństwa systemów komputerowych, Helion, Gliwice, D.L. Pipkin, Bezpieczeństwo Informacji, WNT, Warszawa, E. Cole, R.L. Krutz, J. Conley, Bezpieczeństwo sieci, Helion, Gliwice, A. Lukatsky, Wykrywanie włamań i aktywna ochrona danych, Helion, Gliwice, J. Górski, Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Warszawa,

15 EKONOMETRIA przedmiot obowiązkowy - kształcenia kierunkowego LICZBA GODZIN: O PUNKTY ECTS: dr Magdalena Wojciech, prof. dr hab. Roman Zmyślony 1. Klasyczny model regresji liniowej Estymacja parametrów modelu Przedziały ufności Testy adekwatności modelu Mierniki dopasowania Testy założeń modelu 2. Uogólniony model regresji Model liniowy Model nieliniowy 3. Modele wielorównaniowe 4. Zastosowanie regresji Analiza i prognozowanie zjawisk ekonomicznych 1. P.J. Bickel, K.A. Doksum, Mathematical Statistics, Holden-Day, Inc. San Francisco, G.C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa, Ch. Dougherty, Introduction to Econometrics, Oxford University Press, J. Dziedzic (red.), Zbiór Zadań z Ekonometrii, AE, Wrocław, K. Jajuga (red.), Ekonometria - Metody i Analiza Problemów Ekonomicznych, AE, Wrocław, C. R. Rao, Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa,

16 EKONOMIA MATEMATYCZNA przedmiot do wyboru - dla każdej specjalności dr hab. Zbigniew Świtalski Ekonomia matematyczna - matematyczny model gospodarki w skali mikro i makro, w szczególności model rynku i produkcji. Metody ekonomii matematycznej - analiza klasyczna, funkcjonalna i wielowartościowa, topologia, teoria procesów stochastycznych i teoria gier. Statyczny model rynku (Arrow-Hurwicz): wiązka towarów, alokacja towarów, relacja preferencji i funkcja użyteczności (twierdzenie Debreu), wektory cen, zbiory budżetowe, maksymalizacja użyteczności, popyt indywidualny, popyt średni. Własności funkcji popytu (równanie Słuckiego). Równowaga w modelach wymiany, rdzeń ekonomii a równowaga konkurencyjna (Walrasa). Twierdzenia o istnieniu równowagi Walrasa. Dynamiczne wersje modelu Arrowa-Hurwicza: twierdzenia o stabilności stanu równowagi i przykłady niestabilności. (Twierdzenie Sonnensheina-Mantela-Debreu o dynamice chaotycznej w modelu Arrowa-Hurwicza.) 1. A. Arrow, F.H. Hahn, General Competetive Analysis, North-Holland, J.P. Aubin, Dynamic Economic Theory, A Viability Approach, Springer, A. Chiang, Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa, G. Debreu, Theory of Value, New York, W. Hildenbrand, Core and Equilibria in LargeEeconomy (ang. Springer 1984) 6. K. Lancaster, Mathematical Economics, MacMillan, New York, A. Mas-Collel, Advanced Microeconomic Theory, Academic Press, H. Nikaido, Convex Structures and Economic Theory, Academic Press, E. Panek, Elementy ekonomii matematycznej. Statyka, PWN, Warszawa, E. Panek, Elementy ekonomii matematycznej. Równowaga i wzrost, PWN, Warszawa, E. Panek, Ekonomia matematyczna, AE Poznań,

17 ELEMENTY FIZYKI KLASYCZNEJ przedmiot do wyboru - dla każdej specjalności prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja 1. Zasady mechaniki Newtona. 2. Elementy statyki. 3. Kinematyka. 4. Ruch punktu na prostej w polu sił. Ruch punktu w polu centralnym. 5. Prawa Keplera. 6. Zagadnienie n-ciał. 7. Wariacyjne zasady mechaniki. 8. Ruch ciała sztywnego. 9. Zagadnienia odwrotne w mechanice. 10. Niezmienniki adiabatyczne. 1. P. Appel, Traite de mecanique rationnelle. 2. W.I. Arnold, Metody matematyczne mechaniki klasycznej. 3. G. Białkowski, Mechanika klasyczna. 4. G.K. Susłow, Mechanika teoretyczna. 5. S. Wierzbiński, Mechanika nieba. 17

18 ELEMENTY GEOMETRII WSPÓŁCZESNEJ przedmiot do wyboru - dla każdej specjalności dr hab. Krzysztof Przesławski 1. Teoria krzywych Przykłady. Parametryzacja unormowana Teoria lokalna krzywizna, torsja, wzory Freneta Wybrane rezultaty globalnej teorii krzywych: podstawowe twierdzenie teorii krzywych, twierdzenia Fenchela, Fary ego i Milnora, Hopfa oraz nierówność izoperymetryczna. 2. Teoria powierzchni Powierzchnia sparametryzowana; definicja powierzchni; przestrzeń styczna; pierwsza forma podstawowa Odwzorowanie Gaussa, operator kształtu (Weingartena) oraz druga forma podstawowa Diagonalizacja operatora kształtu krzywizny główne, kierunki główne. Krzywizna Gaussa, krzywizna Ricciego Równania Codazziego i Gaussa; lokalna izometryczność powierzchni Gaussa Theorema Egregium; podstawowe twierdzenie teorii powierzchni Pochodna kowariantna; przesunięcie równoległe; geodezyjne Globalne i lokalne twierdzenia Gaussa Bonneta Elementy geometrii hiperbolicznej: modele, izometrie Teoria powierzchni w języku form różniczkowych Powierzchnie o stałej średniej krzywiźnie. 1. J. Oprea, Geometria różniczkowa i jej zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, T. Shifrin, Differential Geometry: A First Course in Curves and Surfaces, 2005 (za pisemną zgodą autora). 3. G.E. Szyłow, Analiza matematyczna (funkcje wielu zmiennych), części I i II, Wydawnictwo Nauka, Moskwa, 1972 (po rosyjsku). 4. B.A. Dubrowin, S.P. Nowikow, A.T. Fomienko, Geometria współczesna: metody i zastosowania, Moskwa Nauka,

19 ELEMENTY HISTORII I FILOZOFII MATEMATYKI przedmiot do wyboru - dla każdej specjalności LICZBA GODZIN: 30 FORMA ZALICZENIA: Z PUNKTY ECTS: 1 prof. dr hab. Marian Nowak 1. Historia matematyki Matematyka w starożytnym Egipcie i starożytnej Babilonii. Matematyka w starożytnej Grecji, matematyka hellenistyczna i w Imperium Rzymskim Matematyka w Chinach i Indiach oraz w krajach islamu. Matematyka średniowieczna i matematyka renesansu. Matematyka w XVII wieku. Matematyka w XVIII wieku. Matematyka w XIX wieku. Matematyka w XX wieku. Kształtowanie podstawowych idei i pojęć matematycznych. 2. Elementy filozofii matematyki Rozwój filozoficznej refleksji nad matematyką do XIX wieku. Główne stanowiska filozofii matematyki XX wieku. Program Hilberta i twierdzenie Gödla. 1. B. Baran, J. Misiek, Filozofia matematyki, Kraków, G. Ifrah, Dzieje liczby czyli historia wielkiego wynalazku, Wrocław, M. Kandulski, Zarys historii matematyki. Od czasów najdawniejszych do średniowiecza, Poznań, L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, Wprowadzenie do filozofii, Warszawa, M. Kordos, Wykłady z historii matematyki, Warszawa, R. Murawski, Filozofia matematyki, Poznań, 1994, 7. R. Murawski, Filozofia matematyki. Zarys dziejów, Warszawa, D. Struik, Krótki zarys historii matematyki, Warszawa,

20 ELEMENTY RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH przedmiot do wyboru - dla każdej specjalności prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja, prof. dr hab. Wojciech Okrasiński 1. Równania różniczkowe cząstkowe rzędu pierwszego. Przykłady. 2. Równanie struny. Zagadnienie Cauchy ego. Wzór d Alemberta. 3. Zagadnienia mieszane dla jednowymiarowego równania falowego. Zastosowanie metody Fouriera. 4. Równania falowe wielowymiarowe. Fale cylindryczne i sferyczne. Zasada Huygensa. 5. Równanie Laplace a. Zagadnienia Dirichleta i Neumanna. Problem Dirichleta dla koła. 6. Równanie Laplace a we współrzędnych sferycznych. Zasada maksimum. 7. Rozwiązania fundamentalne operatora Laplace a. Funkcje Greena. Równanie Poissona. 8. Równanie dyfuzji i zagadnienia z nim związane. 9. Zagadnienie Cauchy ego dla równania dyfuzji. Zastosowanie metody Fouriera. 10. Zasada maksimum dla równania dyfuzji. 11. Klasyfikacja liniowych równań różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego. 12. Transformaty całkowe i ich zastosowania w rozwiązywaniu równań różniczkowych. 13. Uwagi o przybliżonych i numerycznych rozwiązaniach liniowych równań różniczkowych cząstkowych. 14. Słabe rozwiązania równań różniczkowych cząstkowych. 15. Uwagi o nieliniowych równaniach różniczkowych cząstkowych. 1. A.W. Bicadze, Równania fizyki matematycznej, PWN, Warszawa, H. Marcinkowska, Wstęp do teorii równań różniczkowych cząstkowych, PWN, Warszawa, L. Schwartz, Metody matematyki w fizyce, PWN, Warszawa,

21 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW przedmiot obwiązkowy - kształcenie podstawowego LICZBA GODZIN: PUNKTY ECTS: Podstawowe problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Definicja zjawisk finansowych 2. w przedsiębiorstwie i cele zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Zasoby i strumienie finansowe 3. w przedsiębiorstwie. Odzwierciedlenie procesów finansowych w sprawozdawczości finansowej firmy. 4. Rachunek przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie. Rachunek przepływów środków pieniężnych konstrukcja, metoda bezpośrednia i pośrednia w konstruowaniu rachunku przepływów pieniężnych. Analiza sytuacji firmy na podstawie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. 5. Płynność finansowa i czynniki ją kształtujące. Pojęcie płynności finansowej i utrata płynności finansowej jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw. Podstawowe przyczyny powodujące utratę płynności finansowej. Czynniki wpływające na utrzymanie stałej płynności finansowej. Źródła finansowania działalności bieżącej. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Cykl kapitału obrotowego. Polityka kredytowa firmy wobec odbiorców oraz wybrane problemy zarządzania należnościami. Efektywne zarządzanie zapasami jako istotny element przeciwdziałania zamrożeniu kapitału. Źródła pozyskiwania kapitałów. Wewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. Emisja akcji jako istotne źródło pozyskiwania kapitału przez publiczne spółki akcyjne. Zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitału. Krótko i długoterminowe źródła finansowania pożyczki od innych podmiotów, kredyty bankowe i ich rodzaje, obligacje, kredyty handlowe, krótkoterminowe pożyczki na rynku pieniężnym, leasing. Ocena wiarygodności kredytowej jako podstawowy element procedury zaciągania kredytu bankowego. Kształtowanie struktury kapitału. Koszt kapitału. Mechanizm dźwigni finansowej. 6. Analiza kondycji finansowej firmy. Formuła Du Ponta jako syntetyczny obraz rentowności firm. Analiza rentowności firmy czynniki działające na rentowność firmy. Wskaźniki płynności, wskaźniki sprawności gospodarowania, wskaźniki zadłużenia konstrukcja, analiza i interpretacja wyników. 1. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (r. 1, 3-6, 8), Difin, Warszawa, W. Bień, Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów), FINANSE-SERVIS, Warszawa, A. Black, P.H. Wright, J.E. Davis, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, DW ABC, Warszawa. 4. E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansam t. 1, 2, 3, WPN, Warszawa, D. Davies, Sztuka zarządzania finansami, PWN McGraw Hill, Warszawa Londyn, Jog, J. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa. 7. H. Jonson, Fuzje i przejęcia. Narzędzia podejmowania decyzji strategicznych, Liber, Warszawa. 8. D. Myddelton, Rachunkowość i decyzje finansowe, PWN, Warszawa, M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych (r. 1-4, 7), PWN, Warszawa,

22 FINANSE PUBLICZNE przedmiot obwiązkowy - kształcenie podstawowego LICZBA GODZIN: 15 FORMA ZALICZENIA: Z PUNKTY ECTS: 1 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych. Kategoria potrzeb zbiorowych. 2. Struktura i funkcje finansów publicznych. 3. Elementy teorii wyboru publicznego. Sektor publiczny a finanse publiczne. 4. Budżet państwa i jego cechy. Zasady budżetowe. Klasyfikacja dochodów publicznych. 5. Polski system podatkowy. Gospodarcze i społeczne skutki podatków. 6. Istota i rodzaje wydatków publicznych. Deficyt i dług publiczny. Ekonomiczne konsekwencje deficytów budżetowych. 7. Korzyści i uwarunkowania decentralizacji finansów publicznych. Budżety jednostek samorządu terytorialnego. Publiczne fundusze celowe. 8. Finanse ubezpieczeń społecznych. System finansowy ubezpieczeń zdrowotnych. 9. Cele i narzędzia polityki fiskalnej. Aktywna i pasywna polityka fiskalna. 1. E. Denek, Finanse publiczne, Warszawa, P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa, S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa, M. Pietrewicz, Polityka fiskalna, Warszawa, P. Unger, Finanse we współczesnej gospodarce, Katowice, W. Ziółkowska, Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Poznań, W. Ziółkowska, Polityka budżetowa w okresie transformacji systemowej polskiej gospodarki, Poznań,

23 GEOMETRIA przedmiot do wyboru - dla każdej specjalności dr hab. Krzysztof Przesławski 1. Metoda współrzędnych. Wektory. Produkt kartezjański zbiorów. Współrzędne punktów na prostej. Kartezjański układ współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Odległość między punktami. Podział odcinka w danym stosunku. Wektory swobodnie i związane. Suma i różnica wektorów. Iloczyn wektora przez liczbę. Iloczyn skalarny; kąt między wektorami. Iloczyn wektorowy i mieszany (zastosowania tych iloczynów). Zastosowanie rachunku wektorowego do dowodzenia twierdzeń geometrycznych (tw. sinusów i cosinusów, geometria trójkąta). Zmiana układu współrzędnych kartezjańskich. Współrzędne biegunowe na płaszczyźnie. (Współrzędne biegunowe i walcowe w przestrzeni). 2. Proste i płaszczyzny. Równanie prostej na płaszczyźnie i jego rodzaje. Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie. Kąt między prostymi. Równanie płaszczyzny i jego rodzaje. Równania prostej w przestrzeni. Wzajemne położenie płaszczyzn oraz prostej i płaszczyzny. Odległość punktu od prostej na płaszczyźnie s w przestrzeni. Odległość punktu od płaszczyzny. 3. Stożkowe i kwadryki. Okrąg i jego równanie. Elipsa i jej równanie osiowe. Hiperbola -i jej równanie osiowe. Parabola i jej równanie wierzchołkowe. Krzywa stożkowa a prosta. Widomości ogólne o krzywych stożkowych i ich klasyfikacji. Kula, elipsoida, hiperboloida jedno- i dwupowłokowa oraz ich równania kanoniczne. Walce i stożki. (Klasyfikacja metryczna i afiniczna kwadryk.) 1. F. Leja, Geometria analityczna, PWN, Warszawa, M. Stark, Geometria analityczna, PWN, Warszawa, E. Kącki, D. Sadowski, L. Siewierski, Geometria analityczna w zadaniach, PWN, Warszawa,

24 GEOMETRIA ELEMENTARNA przedmiot do wyboru - dla każdej specjalności dr hab. Krzysztof Przesławski 1. Konstrukcje geometryczne 2. Przyrządy i teoretyczne środki konstrukcyjne. Punkty konstruowalne, zagadnienie konstruowalność. Części zadania konstrukcyjnego. Przykłady zadań konstrukcyjnych. Pięć klasycznych zadań konstrukcyjnych. 3. Przekształcenia geometryczne. 4. Grupa przekształceń. Orientacja. Izometrie na prostej, na płaszczyźnie i w przestrzeni. Generatory izometrii. Izometrie parzyste i nieparzyste. Podobieństwa. Przekształcenia afiniczne. Izometrie własne figur. Analityczna postać przekształcenia afinicznego, kryteria macierzowe. 5. Aksjomatyczna budowa geometrii. 6. System aksjomatyczny. Grupy aksjomatów według Hilberta. Rola i historia piątego postulatu Euklidesa. Geometria absolutna, euklidesowa i nieeuklidesowa. 1. K. Borsuk, W. Szmielew, Podstawy geometrii. 2. M. Kordos, L. W. Szczerba, Geometria dla nauczycieli, PWN. 3. E. Kowalski E, Geometria dla studentów, WSP. 4. Z. Krygowska, Konstrukcje geometryczne na płaszczyżnie. 5. P.S. Modlenow, A.S. Parchomienko, Przekształcenia geometryczne. 6. W. Szmielew, Od geometrii afinicznej do euklidesowej, PWN,

25 INFORMATYKA EKONOMICZNA przedmiot obwiązkowy - kształcenie podstawowego LICZBA GODZIN: 30 FORMA ZALICZENIA: Z PUNKTY ECTS: 1 dr hab. inż. Silva Robak 1. Organizacja zasobów informacyjnych organizacji. 2. Technologie zarządzania zasobami danych. 3. Informacyjne systemy zarządzania zakres, funkcje, rodzaje. 4. Projektowanie systemów informacyjnych. 5. Systemy informatyczne. Ewolucja i rodzaje systemów informatycznych zarządzania. Systemy klasy MRP, ERP, CRM. 6. Systemy i technologie inteligentne. 7. Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów informatycznych. 8. Planowanie, analiza kosztów i efektów doskonalenia. 9. Polityka bezpieczeństwa w systemach informatycznych. 1. P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne, Mikom, Warszawa, W.T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa, W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa, A. Michalski (red.), Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Systemy informatyczne a reinżynieria organizacji, Politechnika Śląska, Gliwice, A. Nowicki, J. Unold (red.), Organizacyjne aspekty doskonalenia systemów informacyjno decyzyjnych zarządzania, AE, Wrocław, A.Rokicka-Broniatowska (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, SGH, Warszawa, S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, PWN, Warszawa,

26 JĘZYK ANGIELSKI 1 przedmiot obowiązkowy - kształcenia ogólnego LICZBA GODZIN: 30 FORMA ZALICZENIA: O PUNKTY ECTS: 1 1. Functions, notions and communicative tasks: exchanging personal information, everyday routines, likes and dislikes, cardinal numbers, ordinal numbers, completed and incomplete actions, telling and writing stories, shopping, describing places, expressing opinions and attitudes, proper names, expressing future, talking about plans and ambitions, expressing feelings and emotions. 2. Grammar and structures: wh questions, present simple vs. present continuous, gerund forms, past simple vs. past continuous, prepositions and time expressions, word formation, expressions of quantity, definite and indefinite articles, future simple, going to, present continuous revision and comparison, verb patterns: to infinitive, adjectives describing emotional states. 1. L. Jones, Progress to First Certificate, Student s Book, Cambridge University Press, L. Jones, Progress to First Certificate, Workbook, Cambridge University Press, J. Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, B.D. Graver, Advanced English Practice, Oxford University Press, M. Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, N. Kenny, First Certificate PassKey, Macmillan, R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press,

27 JĘZYK ANGIELSKI 2 przedmiot obowiązkowy - kształcenia ogólnego LICZBA GODZIN: 30 FORMA ZALICZENIA: O PUNKTY ECTS: 1 1. Functions, notions and communicative tasks: describing places, asking for and giving directions, comparing qualities of people and things, biographies of famous people, interviews, dos and don ts, expressing obligation, advice and opinion, suggesting things, traveling, talking about health and illnesses, expressing a possible condition and a probable result in the future, talking about childhood, expressing past habits and states, elements of ESP (introduction of English Vocabulary covering particular field of science, translation of chosen fragments of scientific articles-analysis of specific scientific written metalanguage) 2. Grammar and structures: comparatives and superlatives, synonyms and antonyms, tense revision, present perfect vs. past simple, time expressions for present perfect, adverbs, modals: should, must, have to, have got to, time and conditional clauses (first conditional), verb patterns 2, infinitives to express purpose, used t. 1. L. Jones, Progress to First Certificate, Student s Book, Cambridge University Press, L. Jones, Progress to First Certificate, Workbook, Cambridge University Press, J. Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, B.D. Graver, Advanced English Practice, Oxford University Press, M. Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, N. Kenny, First Certificate PassKey, Macmillan, R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press,

28 JĘZYK ANGIELSKI 3 przedmiot obowiązkowy - kształcenia ogólnego LICZBA GODZIN: 30 FORMA ZALICZENIA: O PUNKTY ECTS: 1 1. Functions, notions and communicative tasks: describing processes, social customs in different cultures, notices, expressing unreal and improbable condition and their probable results in the presence or future, expressing future a possibility, giving advice, colloquial expressions, expressing past actions with present results, duration, describing jobs, job interviews, telephoning, giving news, formal and informal letters, reporting statements, referring to past events and situations, telling detailed stories, elements of ESP (developments of scientific vocabulary, reading techniques to get the gist of a written scientific material, writing-paraphrasing fragments of scientific texts). 2. Grammar and structures: passive voice, second conditional, might, might vs. will, phrasal verbs, present perfect simple vs. Continuous, imperatives, modals for polite questions, past perfect, reported speech, reporting verbs. 1. L. Jones, Progress to First Certificate, Student s Book, Cambridge University Press, L. Jones, Progress to First Certificate, Workbook, Cambridge University Press, J. Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, B.D. Graver, Advanced English Practice, Oxford University Press, M. Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, N. Kenny, First Certificate PassKey, Macmillan, R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press,

29 JĘZYK ANGIELSKI 4 przedmiot obowiązkowy - kształcenia ogólnego LICZBA GODZIN: 30 FORMA ZALICZENIA: O PUNKTY ECTS: 2 1. Functions, notions and communicative tasks: agreeing and disagreeing, expressing probability, complaining, reporting ( reported commands and requests), informal language / slang words / exclamations, idioms from verb/noun collocations, apologizing, recognizing phonetic script, time expressions, elements of ESP (passive voice as a characteristic element of scientific written language, writing a summary of scientific article, writing an essay based on one s own research or regarding chosen issue of scientific area, speaking: making a speechstudents verbal presentation of a chosen authentic material). 2. Grammar and structures: modal verbs of probability (present and past), negative prefixes, compound nouns, Present Perfect vs. Continuous, Indirect speech, question tags (with rising and falling intonation), multi-word verbs with two particles. 1. L. Jones, Progress to First Certificate, Student s Book, Cambridge University Press, L. Jones, Progress to First Certificate, Workbook, Cambridge University Press, J. Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, B.D. Graver, Advanced English Practice, Oxford University Press, M. Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, N. Kenny, First Certificate PassKey, Macmillan, R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press,

30 KONTROLA JAKOŚCI przedmiot do wyboru dla SI; przedmiot specjalistyczny - obowiązkowy dla SE PUNKTY ECTS: 4 2 dr hab. Stefan Zontek Początki statystycznego sterowania procesem produkcji. Zasada Pareto. Czternaście punktów Deminga. Losowość przebiegu produkcyjnego. Uregulowany proces produkcyjny. Zmiana rozkładu procesu produkcyjnego jako sygnał rozregulowania. Statystyczne sterowanie oparte na cenach alternatywnych. Wykrywanie rozregulowania procesu. Karty kontrolne przy ustalonej i zmieniającej się liczności próbek. Karty kontrolne liczby niezgodności. Karty kontrolne wartości średniej i odchylenia standardowego. Model procesu produkcyjnego z zaburzeniami. Estymacja wartości średniej i odchylenia standardowego procesu. Wyznaczanie linii kontrolnych i linii wczesnego ostrzegania (różne wersje kart kontrolnych dla średniej i odchylenia standardowego). Wyznaczanie prawdopodobieństwa pojawienia się sygnału rozregulowania. Optymalizacja procesu produkcyjnego. Metoda sympleks. Metoda Taguhi zastosowanie metod planowania eksperymentu i teorii modeli liniowych w optymalizacji. Analiza danych rzeczywistych. Norma ISO 900. Charakterystyki CP, Cpk. 1. P.W.M. John, Statistical methods in engineering and quality assurance, Wiley, New York, W. Klonecki, Elementy statystyki dla inżynierów, PWN, Warszawa, J.R. Thompson, J. Koronacki, Statystyczne sterowanie procesem produkcji. Metoda Deminga etapowej optymalizacji jakości, Warszawa,

31 LOGIKA I TEORIA MNOGOŚCI przedmiot do wyboru - dla każdej specjalności dr hab. Krzysztof Przesławski 1. Działania na zbiorach Relacje należenia i zawierania; równość zbiorów Operacje na zbiorach: suma, przekrój, różnica, różnica symetryczna, dopełnienie; prawa rachunku zbiorów, prawa de Morgana Iloczyn kartezjański dwu zbiorów 2. Funkcje Definicja mnogościowa; dziedzina i przeciwdziedzina Indeksowane rodziny zbiorów: sumy, przekroje, prawa de Morgana Funkcje zdaniowe - wyróżnianie podzbiorów Injekcje, surjekcje, bijekcje; obcięcie i przedłużenie funkcji; składanie funkcji; funkcje odwrotne Obrazy i przeciwobrazy Sposoby określania funkcji 3. Indukcja matematyczna Aksjomatyka Peana Zasada indukcji matematycznej i jej równoważne formy Definiowanie funkcji za pomocą indukcji Zliczanie zbiorów skończonych; zasada włączania-wyłączania 4. Relacje Typy relacji; relacja równoważności Klasy abstrakcji a podziały; konstrukcje ilorazowe: zbiór liczb wymiernych Produkty uogólnione; relacje wieloczłonowe 5. Moc zbioru Zbiory skończone; zbiory przeliczalne: przeliczalność zbioru: liczb całkowitych, liczb wymiernych i liczb algebraicznych Twierdzenie Cantora-Bernsteina Twierdzenie Cantora o zbiorach potęgowych; nieprzeliczalność rodziny wszystkich podzbiorów zbioru liczb naturalnych Nieprzeliczalność zbioru liczb rzeczywistych; inne zbiory mocy continuum: produkt zbiorów mocy continuum. Hipoteza continuum Rachunek mocy 6. Relacje porządkujące Częściowe porządki:: elementy wyróżnione: element największy, maksymalny, kres górny itp.; kraty zupełne - twierdzenie Tarskiego o punkcie stałym; izomorfizm zbiorów częściowo uporządkowanych: realizacja częściowego porządku w formie inkluzji Relacje preferencji; porządki liniowe gęste, ciągłe, dobre; łańcuchy 7. Aksjomat wyboru Twierdzenie Hausdorffa o istnieniu łańcucha maksymalnego Lemat Kuratowskiego-Zorna; istnienie baz Hamela Zasada dobrego uporządkowania; liczby kardynalne 8. Elementy rachunku zdań i rachunku kwantyfikatorów Formy zdaniowe; waluacje; tautologie Podstawowe reguły dowodzenia Kwantyfikatory; prawa rachunku funkcyjnego. 1. W. Guzicki, P. Zakrzewski, Wykłady ze wstępu do matematyki, PWN, Warszawa, W. Guzicki, P. Zakrzewski, Wstęp do matematyki. Zbiór zadań, PWN, Warszawa, J. Cichoń, Wykłady ze wstępu do matematyki, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, H. Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, PWN. 5. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN, 31

32 MAKROEKONOMIA przedmiot obwiązkowy - kształcenie podstawowego 1. Pieniądz i system bankowy. Rynek pieniądza. Powstanie i rozwój pieniądza. Funkcje pieniądza. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Banki komercyjne i ich rola w kreacji pieniądza. Mnożnik kreacji pieniądza. Funkcjonowanie banku centralnego. polityka monetarna. Narzędzia polityki pieniężnej: stopa rezerw obowiązkowych, stopa redyskontowa, operacje otwartego rynku. Wady i zalety poszczególnych narzędzi polityki pieniężnej. 2. Równowaga na rynku pieniężnym. Pieniądz i inflacja. Ilościowa teoria pieniądza. przyczyny i rodzaje inflacji. Hiperinflacja. Stagflacja i slumpflacja. Inflacja i stopa procentowa hipoteza Fischera. Nominalna i realna stopa procentowa. Inflacja a deficyt budżetowy. Inflacja a bezrobocie. Krzywa Philipsa w długim i krótkim okresie czasu. Koszty inflacji oczekiwanej i nieoczekiwanej. Sposoby przeciwdziałania inflacji. Produkt społeczny, dochód narodowy. Ruch okrężny płatności w gospodarce. Rachunek. dochodu narodowego. PKB i PNB. Dochód narodowy jako miernik dobrobytu. 3. Polityka fiskalna. Dochody i wydatki budżetu państwa. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Wpływ wydatków państwowych na poziom produkcji. Mnożnik zrównoważonego budżetu. Aktywna i pasywna polityka fiskalna. Automatyczne stabilizatory koniunktury. Krańcowa skłonność do konsumpcji i do oszczędzania. Krzywa Laffera. Makroekonomia keynowska a makroekonomia klasyczna. 4. Gospodarka otwarta. Waluty i kursy walutowe. Polityka kursu walutowego. Systemy kursu walutowego. Interwencje banku centralnego na rynku walutowym. Bilans płatniczy i jego składniki. Wpływ kursu walutowego na konkurencyjność gospodarki. Terms of trade. Międzynarodowe przepływy kapitału. Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna. 5. Międzynarodowa polityka handlowa. Struktura handlu światowego. Korzyści z handlu międzynarodowego. teoria kosztów komparatywnych. Cła i subwencje w handlu zagranicznym. Bariery pozataryfowe. Protekcjonizm i wolny handel. Dumping. Formy integracji gospodarczej. 6. Wzrost gospodarczy i wahania cykliczne. Czynniki wzrostu. granice i koszty wzrostu gospodarczego. Zasoby odnawialne i nieodnawialne. Równowaga makroekonomiczna. Cykl koniunkturalny i jego fazy. Teorie cyklu koniunkturalnego. Teoria Kaleckiego. Modele wzrostu gospodarczego: Harroda, Domara. Funkcja Cobba- Douglasa. 1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, t. II, PWE, Warszawa, D. Kamerschen, R. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza Solidarność, Gdańsk, R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, PTE, Warszawa, P. Smith, D. Begg, Ekonomia. Zbiór zadań, PWE, Warszawa,

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2015/2016 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA DLA FIZYKÓW

ANALIZA MATEMATYCZNA DLA FIZYKÓW Lech Górniewicz Roman Stanisław Ingarden ANALIZA MATEMATYCZNA DLA FIZYKÓW Wydanie piąte Toruń 2012 SPIS TREŚCI WSPOMNIENIE O PROFESORZE ROMANIE STANISŁAWIE INGARDENIE (Miłosz Michalski)... ix PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2012/2013 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

0 2 odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS

0 2 odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa:

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa: Matematyka Matematyka dyskretna (MAD) Analiza matematyczna i algebra liniowa z geometrią analityczną (AAL) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (RRR) Kod modułu: MAT Rodzaj modułu: podstawowy, obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

INFORMATYKA I EKONOMETRIA INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW Algebra liniowa 1... 3 Algebra liniowa 2... 4 Algebra ogólna... 5 Algorytmy i struktury danych... 6 Analiza kombinatoryczna struktur

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Wariant nr (klasa I 4 godz., klasa II godz., klasa III godz.) Klasa I 7 tygodni 4 godziny = 48 godzin Lp. Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony W klasie drugiej na poziomie rozszerzonym realizujemy materiał z klasy pierwszej tylko z poziomu rozszerzonego (na czerwono) oraz cały materiał z klasy drugiej. Rozkład

Bardziej szczegółowo

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014.

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014. Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014. W nawiasie przy zadaniu jego występowanie w numerze zestawu Spis treści (Z1, Z22, Z43) Definicja granicy ciągu. Obliczyć granicę:... 3 Definicja granicy ciągu...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

φ(x 1,..., x n ) = a i x 2 i +

φ(x 1,..., x n ) = a i x 2 i + Teoria na egzamin z algebry liniowej Wszystkie podane pojęcia należy umieć określić i podać pprzykłady, ewentualnie kontrprzykłady. Ponadto należy znać dowody tam gdzie to jest zaznaczone. Liczby zespolone.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ ALGEBRA Klasa I 3 godziny tygodniowo Klasa II 4 godziny tygodniowo Klasa III 3 godziny tygodniowo A. Liczby (24) 1. Liczby naturalne i całkowite. a. Własności, kolejność

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2014/2015 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Analiza matematyczna Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii Spis treści Od autorów....................................... 13 Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii..............

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka Seminarium: Matematyka dyskretna (IiE+MAT) Prowadzący: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki Teoria grafów, hipergrafów

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Od autorów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 1. Czym się zajmuje ekonomia? 2. Potrzeby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

M A T E M A T Y K A KATALOG PRZEDMIOTÓW

M A T E M A T Y K A KATALOG PRZEDMIOTÓW M A T E M A T Y K A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW Algebra liniowa 1... 3 Algebra liniowa 2... 4 Algebra ogólna... 5 Algorytmy i struktury danych... 7 Analiza kombinatoryczna struktur dyskretnych...

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 (1) Nazwa Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU

WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU Spis treści WSTĘP... 9 Rozdział I WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU... 13 1. Wyzwania stojące przed

Bardziej szczegółowo

(1) Symbol (2) Efekty kształcenia dla kierunku studiów (3) Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia

(1) Symbol (2) Efekty kształcenia dla kierunku studiów (3) Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ L.p. 1. Liczby rzeczywiste 2. Wyrażenia algebraiczne bada, czy wynik obliczeń jest liczbą

Bardziej szczegółowo

Kurs matematyki dla chemików

Kurs matematyki dla chemików Kurs matematyki dla chemików nr 136 Joanna Ger Kurs matematyki dla chemików Wydanie piąte poprawione Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012 Redaktor serii: Matematyka Tomawsz Dłotko Recenzenci

Bardziej szczegółowo

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku)

Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) Wykłady specjalistyczne (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) w roku akademickim 2015/2016 (semestr zimowy) Spis treści 1. MODELE SKOŃCZONYCH

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 7 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Turystyka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY Jana Kochanowskiego w Kielcach

INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY Jana Kochanowskiego w Kielcach INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY Jana Kochanowskiego w Kielcach Zagadnienia do egzaminu dyplomowego rok akademicki 2007/2008 Zagadnienia do egzaminu dyplomowego zostały ujęte

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Kod modułu Język kształcenia

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Kod modułu Język kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS 148 3. Plan studiów PLAN STUDIÓW 3.1. MATEMATYKA 3.1. MATHEMATICS - MSc studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: MATEMATYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego

Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego 1. Liczby rzeczywiste P1.1. Przedstawianie liczb rzeczywistych w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE DLA KIERUNKU

SEMINARIA DYPLOMOWE DLA KIERUNKU SEMINARIA DYPLOMOWE DLA KIERUNKU M A T E M A T Y K A UWAGA: Wybieramy dwa seminaria dyplomowe (w planie semestru II na studiach drugiego stopnia znajduje się seminarium 1A oraz seminarium 1B). Jedno z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania Opis przedmiotu wersja skrócona Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo Medyczne I Nazwa Wydziału Nazwa kierunku/specjalności Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E NAZWA

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy liceum i technikum zakres podstawowy (37 tyg. 3 godz. = 111 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy liceum i technikum zakres podstawowy (37 tyg. 3 godz. = 111 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy liceum i technikum zakres podstawowy (37 tyg. 3 godz. = godz.) Ramowy rozkład materiału I. Podstawowe własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, cz. 2...

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Finanse. Opracowała: dr Bożena Ciupek

Finanse. Opracowała: dr Bożena Ciupek Finanse Opracowała: dr Bożena Ciupek Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: 1. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu finansów, umiejscowienie zjawisk finansowych w całokształcie

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2009/2010 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania WybrzeŜe Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: Prosto do matury klasa d Rok szkolny 014/015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. Przedmiot: Analiza finansowa/analiza finansowa przedsiębiorstwa

EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. Przedmiot: Analiza finansowa/analiza finansowa przedsiębiorstwa Przedmiot: Analiza finansowa/analiza finansowa przedsiębiorstwa Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko (semestr I/II) 1. Jakie informacje pochodzące ze sprawozdao finansowych są wykorzystywane przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures.

ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures. Algorytmy i struktury danych. Metody numeryczne ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures. dzienne magisterskie Numerical methods. (Part 2. Numerical methods)

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometrią

Algebra liniowa z geometrią Algebra liniowa z geometrią Maciej Czarnecki 15 stycznia 2013 Spis treści 1 Geometria płaszczyzny 2 1.1 Wektory i skalary........................... 2 1.2 Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych.........

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x WYMAGANIA EDUACYJNE Z MATEMATYI LASA III ZARES ROZSZERZONY (90 godz.) Oznaczenia: wymagania konieczne (dopuszczający); P wymagania podstawowe (dostateczny); R wymagania rozszerzające (dobry); D wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Mechanika klasyczna i relatywistyczna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy. Obowiązkowy Polski. letni. Mikroekonomia Tak. wykład ćwiczenia laboratorium Projekt inne

Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy. Obowiązkowy Polski. letni. Mikroekonomia Tak. wykład ćwiczenia laboratorium Projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO-008 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Sylabusy kursów kierunek matematyka cykl kształcenia 2011-2014

Sylabusy kursów kierunek matematyka cykl kształcenia 2011-2014 Jednostka Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Matematyki Kierunek studiów matematyka Nazwa modułu Moduł 2 / Algebra liniowa kształcenia/ Kod modułu kształcenia/ Kod Erasmusa Punkty ECTS 9 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV.

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabusy kursów kierunek matematyka cykl kształcenia 2010-2013

Sylabusy kursów kierunek matematyka cykl kształcenia 2010-2013 Jednostka Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Matematyki Kierunek studiów matematyka Nazwa modułu Algebra liniowa kształcenia/ Kod modułu kształcenia/ Kod Erasmusa Punkty ECTS 9 Rodzaj modułu obowiązkowy

Bardziej szczegółowo