Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją z wykorzystaniem kart kanban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją z wykorzystaniem kart kanban"

Transkrypt

1 Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją 39 Arkadiusz GOLA, Anna KORZAN Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją z wykorzystaniem kart kanban Streszczenie: Kanban jest japońską techniką wspomagającą funkcjonowanie tak zwanych ssących systemów produkcyjnych, których ideą jest produkowanie jedynie tego co jest w danym czasie potrzebne. Podstawowymi elementami tej techniki są karty kanban służące do sterowania przepływem materiałów, za pomocą których przesyłane są sygnały o występującym zapotrzebowaniu oraz konieczności rozpoczęcia produkcji. Współcześnie stosowanie techniki kanban jest coraz częściej wspomagane komputerowo, co umożliwia między innymi szybszy przesył informacji oraz możliwość monitorowania i ewidencjonowania zdarzeń, a tym samym efektywniejsze sterowanie produkcją. 1. Wprowadzenie Aktualne wymagania rynkowe przejawiające się m.in. w rosnącej konkurencji w skali globalnej, zmienności oczekiwań klientów czy też zwiększaniu nacisku na jakość wyrobów nakładają konieczność zmiany paradygmatu myślenia, a tym samym nowego spojrzenia na problematykę zarządzania produkcją. Zagadnieniem o dominującym znaczeniu staje się organizacja procesów produkcyjnych w taki sposób, by możliwa była produkcja oparta na konkretnych zleceniach klientów, w możliwie najkrótszym czasie, bez zbędnego magazynowania wyrobów, przestojów produkcji, powstawania braków produkcyjnych czy minimalizacji liczby i czasu operacji kontroli i transportu. Tym samym, co obserwowane jest już od kilkudziesięciu lat, coraz większe znaczenie zyskują systemy sterowania typu ssącego (z ang. pull), umożliwiając produkcję dokładnie tych wyrobów, na które istnieje aktualnie zapotrzebowanie przy jednoczesnej minimalizacji czasu realizacji zlecenia i, co nie mniej ważne, minimalizacji poziomu zapasów produkcji w toku i wykorzystywanej powierzchni produkcyjnej. W sposób ciągły trwają też prace nad opracowaniem systemów sterowania produkcją umożliwiających zwiększenie efektywności i elastyczności procesu wytwarzania przy jednoczesnej minimalizacji kosztów wytwarzania. Jednym z pierwszych systemów sterowania produkcją w systemie ssącym, był system kart kanban zastosowany w firmie Toyota. System ten, oparty na papierowych kartkach

2 40 Arkadiusz Gola, Anna Korzan wędrujących w ściśle określony sposób po terenie zakładu, umożliwiał płynną realizację procesu produkcyjnego według zasady just in time dając niespotykane dotąd w przedsiębiorstwach konkurencyjnych efekty w postaci wysokiej wydajności i elastyczności procesu, krótkich terminów realizacji zleceń oraz minimalnego poziomu zapasów produkcji w toku. Tym samym system kanban w szybki sposób zyskał popularność i został zaimplementowany w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych na całym świecie. Jednocześnie rozpoczęły się poszukiwania możliwych sposobów usprawnienia tej koncepcji, m.in. zastępując tradycyjne kartki innymi formami przekazu informacji. W ostatnim okresie na rynku zaczynają pojawiać się oferty programów komputerowych wspomagających proces zarządzania produkcją opartych na idei kart kanban. W niniejszym artykule zaprezentowano elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją. W szczególności omówiono ideę systemów tłoczących i ssących, przedstawiono zasadę sterowania produkcją z wykorzystaniem kart kanban a także przedstawiono komputerowe systemy wspomagające zarządzanie produkcją w tym systemie. 2. Idea systemów produkcyjnych typu push i pull Wśród systemów produkcyjnych umożliwiających sterowanie zasobami oraz kontrolę przebiegu produkcji można wyróżnić dwa zasadnicze typy: system typu push (tłoczący) oraz system typu pull (ssący). Jak sama nazwa wskazuje funkcjonowanie systemów produkcyjnych typu push oparte jest na zasadzie pchania. Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku harmonogram, zgonie z którym ma miejsce przepływ materiałów oraz półproduktów. System produkcyjny pełni tutaj rolę tłoka (rysunek 1). Produkcja następuje zgodnie z przyjętym planem, a poszczególne wytwory są przekazywane na kolejne odcinki produkcyjne bez względu na to czy są one potrzebne w danym momencie. W związku z tym, takie rozwiązanie generuje znaczny czas oczekiwania poszczególnych komponentów wyrobu na ich dalsze wykorzystanie w procesie produkcyjnym. Czas ten z reguły jest kilkakrotnie dłuższy niż czas stricte związany z produkcją. Słabość systemu typu push wynika niewątpliwie z faktu, iż plan produkcji, a następnie jej harmonogram, są sporządzane w oparciu o prognozy zapotrzebowania, a nie o aktualne zamówienia. System produkcyjny typu push jest efektywny wówczas, gdy zapotrzebowanie na wyroby finalne jest przewidywalne, a zatem gdy można mówić o stałym popycie, a także wtedy, gdy organizacja produkcji charakteryzuje się niewielką złożonością. Stosowanie tego rozwiązania jest jednak ryzykowne, gdyż jeśli ustalona wielkość prognozy okaże się za wysoka wówczas w magazynach będą się gromadziły zapasy materiałowe, a więc przedsiębiorstwo nie będzie mogło zbyt szybko upłynnić zamrożonych środków. W przeciwnym wypadku, gdy antycypowana wielkość produkcji okaże się niższa niż w rzeczywistości, bufor zapasów okaże się niestarczający i zamówienia klientów nie będą mogły być zrealizowane [5]. W związku z tym, że specyfiką systemu tłoczącego jest produkcja nie w oparciu bieżące potrzeby a o harmonogram ustalony na podstawie prognoz, system ten jest stosowany w przypadku gdy środowiskiem produkcyjnym jest produkcja na magazyn, czyli gdy

3 Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją 41 najpierw produkowany jest wyrób a dopiero potem znajduje nabywców. Jest on zatem stosowany głównie w produkcji masowej i wielkoseryjnej. Znacząca rola harmonogramu sprawia również, że systemy tłoczące stosowane są systemami z grupy MRP [3]. PRODUCENT WYRÓB KLIENT Rys. 1. Schemat systemu tłoczącego Opozycyjnym systemem produkcyjnym w stosunku do systemu push jest tak zwany system pull. System ten nazywany jest także systemem ssącym, systemem ciągnionym, czy też systemem produkcji na zamówienie. Jest on ściśle związany z filozofią lean manufacturing (odchudzonego wytwarzania), czyli krótko mówiąc produkowania jedynie tego co jest w danym momencie potrzebne, a także warunkuje on skuteczność strategii just in time (dokładnie na czas), której istotą jest dążenie do obniżenia kosztów produkcji poprzez oddziaływanie na poziom zapasów w przedsiębiorstwie. Zasada działania tego systemu polega na tym, że produkcja jest ciągniona od zamówienia klienta. Uruchomienie produkcji jest w tym przypadku odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłoszone przez odbiorcę, a nie wynikiem realizacji planów produkcyjnych opartych na prognozowanym popycie, co zasadniczo różni system pull od systemu push. Zgodnie z zasadą systemu pull zakup wyrobu przez klienta oznacza, że wyszedł on z magazynu i musi zostać zastąpiony przez nowo wyprodukowany wyrób. Informacja ta przechodzi kolejno od magazynu finalnego przez poszczególne stanowiska aż do pierwszego stanowiska produkcyjnego. Przepływ materiałów i półproduktów oraz podjęcie działalności produkcyjnej na danym stanowisku następuje dopiero w momencie gdy został wyczerpany bufor zapasów wytworzonych na tym stanowisku. W ten sposób ma miejsce zasysanie materiałów z poprzedniego stanowiska oraz produkcja jedynie tego co zostało zassane, dlatego też system ten jest określany mianem systemu ssącego. Zaletą systemu pull jest wytwarzanie produktów w ilości pozwalającej na zaspokojenie bieżących potrzeb klienta, bez konieczności gromadzenia zapasów celem zaspokojenia prognozowanego popytu. Można zatem powiedzieć, że system ten opiera się na produkowaniu tego co zostało już formalnie sprzedane (rysunek 2). Zastosowanie tego systemu ma pozytywny wpływ na alokację zarówno zasobów materiałowych jak i finansowych poprzez umożliwienie kontroli ilości materiałów i półfabrykatów, a także zapobieganie występowaniu nadprodukcji poszczególnych elementów wyrobu finalnego i tym samym zbędnemu zamrażaniu środków finansowych. Niemniej jednak warunkiem efektywnego funkcjonowania tego systemu jest sprawny przepływ informacji, elastyczność oraz koordynacja stanowisk produkcyjnych, gdyż każde opóźnienie w przepływie informacji powoduje wydłużenie czasu dostawy [11].

4 42 Arkadiusz Gola, Anna Korzan PRODUCENT WYRÓB ZAPOTRZEBOWANIE KLIENT Rys. 2. Schemat systemu ssącego Rys. 2. Schemat systemu ssącego Wśród systemów pull można wyróżnić takie systemy jak [2, 8]: Kanban, CONWIP, OPT, LOC, DBR, I/O, POLCA. W odróżnieniu od systemu produkcyjnego typu push, system produkcyjny typu pull doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty o zmiennym popycie. Ze względu na to, że zapotrzebowanie na dany wyrób staje się zapłonem do uruchomienia produkcji, jest stosowany w przypadku takich środowisk produkcyjnych jak produkcja na zamówienie, konstrukcja na zamówienie czy montaż na zamówienie. Systemy ssące można wprowadzać bez względu na skalę produkcji. 3. System produkcyjny kanban Klasycznym przykładem ssącego systemu sterowania produkcją jest kanban. Etymologia słowa kanban wywodzi się języka japońskiego, gdzie w wolnym tłumaczeniu oznacza ono kartkę. Technika kanban jest ściśle związana z systemem produkcyjnym Toyoty (TPS), który rozwijał się szczególnie po II wojnie światowej. Wdrożenie tej techniki przypisuje się jednemu z dyrektorów Toyota Motor Company, Taiichi Ohno, celem kontrolowania procesu produkcyjnego oraz jako narzędzie służące implementacji systemu just in time [4]. Niekonwencjonalne wówczas podejście Toyoty przejawiało się przede wszystkim w dostosowaniu procesu produkcyjnego do występującego popytu, a nie tylko na bezpośredniej koncentracji na wykorzystaniu zdolności produkcyjnych bez względu na koszt utrzymywania magazynów. W efekcie w przedsiębiorstwach Toyoty zapasy magazynowe części, jak również gotowych samochodów były utrzymywane na niskim poziomie, a partie produkcyjne charakteryzowały się niewielkimi rozmiarami. System produkcyjny Toyoty był zatem niezwykle elastyczny, co umożliwiało szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku. W ramach tego systemu wypracowane zostały różnorodne techniki i narzędzia sterowania produkcją jak między innymi kaizen, kanban, jidoka, poka-yoke, które pozwalają na redukcję kosztów, poprawę efektywności produkcji oraz mają pozytywny wpływ na jakość wytwarzanych wyrobów. System produkcyjny Toyoty jest też uważany za prekursora koncepcji lean manufacturing [2].

5 Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją 43 Wdrożony po raz pierwszy w fabryce Toyoty system kanban był systemem organizacji dostaw części, półfabrykatów, materiałów do produkcji w momencie faktycznego zapotrzebowania na te elementy [7]. System ten był inspirowany koncepcją funkcjonowania supermarketu, gdzie klienci kupują towary znajdujące się obecnie na półkach, a gdy zostaną one wykupione, półki są uzupełniane taką samą ilością nowych towarów [6]. Zgodnie z założeniami systemu kanban analogicznie funkcjonuje proces produkcyjny. Wyroby gotowe, czy też poszczególne ich składniki wytwarzane są jedynie w momencie gdy pojawia się zapotrzebowanie na nie. Jeżeli brak jest zapotrzebowania na poszczególne wyroby skutkuje to zaprzestaniem produkcji tych wyrobów i tym samym wstrzymaniem operacji na stanowiskach roboczych. Zatrzymanie produkcji nie powoduje jednak zupełnej bezczynności pracowników, gdyż wówczas skupiają się na przykład na rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, jak występowanie wąskich gardeł produkcyjnych, czy też podejmują próby skracania czasu przezbrojeń, zajmują się porządkowaniem stanowisk roboczych lub pracą w kołach jakości [9]. Jak wspomniano wcześniej kanban jest techniką wspomagającą funkcjonowanie systemu just in time. Podstawowym jej elementem są karty kanban, służące do sterowania zarówno czasem jak i ilością przepływu materiałów oraz części. Karty te krążą między magazynem materiałów, stanowiskami produkcyjnymi oraz magazynem wyrobów gotowych. Wyróżnić można dwa główne rodzaje kart kanban funkcjonujących w obiegu karty produkcji (rysunek 3) oraz karty przepływu (pobrania) (rysunek 4). W systemie produkcji dokładnie na czas charakterystyczne jest też stosowanie specjalnych kontenerów, służących do transportu części z jednego stanowiska produkcyjnego na kolejne, których pojemność warunkuje wielkość partii produkcyjnej jaka może zostać wytworzona. Kontenerami mogą być między innymi skrzynie, kosze, pudełka, pojemniki, palety, a także wózki i wagoniki. Miejsce pobrania Miejsce zdania Etap produkcji Nazwa materiału Numer materiału Wyrób gotowy Rys. 3. Karta kanban produkcji [10] Karty kanban produkcji są zleceniem produkcyjnym na wytworzenie określonej liczby wyrobów. Otrzymanie tej karty jest równoznaczne z upoważnieniem do obróbki jednego kontenera danych części na stanowisku roboczym. W dalszej kolejności kontener ten ma być przekazany na kolejne stanowisko robocze w zamian za kartę kanban przepływu, zwaną również kartą pobrania, która stanowi dokument potwierdzający pobranie kontenera z poprzedniego stanowiska produkcyjnego. Karta ta, określana także jako karta materiałowa lub logistyczna, jest upoważnieniem do przekazania kontenera zawierającego określoną ilość części ze stanowiska na którym zostały one wytworzone, do stanowiska na którym powinny zostać zużyte [12]. Na kartach kanban jest wyszczególniony numer indeksu karty, a także często znajdują się takie informacje jak identyfikator referencji materiałowej, pojemność kontenera, czyli ilość komponentów, jakie mogą się

6 44 Arkadiusz Gola, Anna Korzan w nim znajdować oraz wskazane stanowiska lub wydziały między którymi następuje przepływ kart i części. Miejsce pobrania Miejsce zdania Etap poprzedzający Nazwa materiału Numer materiału Wyrób gotowy Pojemność pojemnika Rodzaj Liczba pojemników Rys. 4. Karta kanban przepływu [10] Liczbie kart kanban produkcji odpowiada ta sama liczba kart kanban przepływu i tym samym liczba kontenerów znajdujących się w obiegu. Można ją określić w następujący sposób: gdzie: d k= ( t + t )( 1 r) p d + k liczba kart kanban = liczba kontenerów, d średnie zapotrzebowanie na dany wyrób na jednostkę czasu, t p czas produkcji, wykorzystania części znajdujących się w kontenerze, c t d czas dodatkowy (związany z napełnieniem kontenera, przemieszczeniem go od dostawcy do odbiorcy, opróżnieniem i powrotem do dostawcy), r poziom rezerwy, c pojemność kontenera. Klasyczny obieg kart kanban przedstawia się w następujący sposób. W momencie pojawienia się zapotrzebowania na danym stanowisku produkcyjnym na określony wyrób, opróżniony kontener wraz z kartą przepływu zostaje skierowany do magazynu znajdującego się za stanowiskiem wytwarzającym ten wyrób. Należy wspomnieć, że między każdą parą stanowisk, na których dokonywane są kolejne operacje, znajdują się magazyny z kontenerami zawierającymi części wytworzone w wyniku wcześniejszych operacji. W momencie gdy pusty kontener dotrze do magazynu wyrobów wytwarzanych w ramach wcześniejszych operacji, następuje zamiana kart produkcji i kart przepływu. Z pełnego kontenera zostaje zdjęta karta produkcji i zostaje na nim umieszczona karta przepływu. Z kolei karta przepływu zostaje ściągnięta z tego pustego kontenera i zostaje zastąpiona kartą produkcji. Pełny kontener wraz z umieszczoną na nim kartą przepływu jest transportowany na stanowisko, które zgłaszało zapotrzebowanie na znajdujące się w nim części. Natomiast pusty kontener wraz z kartą produkcji trafia na wcześniejsze stanowisko produkcyjne i stanowi sygnał do rozpoczęcia produkcji kolejnej partii części. Jeżeli na danym stanowisku brakuje części umożliwiających wytworzenie wyrobów zamówionych przez kolejne stanowisko, wówczas ponownie wystawiana jest karta kanban w celu uzupełnienia kontenera i w ten sposób proces przebiega w dół linii produkcyjnej, aż do magazynu surowców (rysunek 5). W ten sposób wszystkie stanowiska (1)

7 Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją 45 wraz ze znajdującymi się między nimi buforami magazynowymi tworzą tak zwane ogniwa łańcucha produkcyjnego [17]. Rys. 5. Przepływ kart kanban [17] Istnieje wiele odmian funkcjonowania systemu kanban. Stosowane są między innymi rozwiązania wykorzystujące tylko jedną kartę kanban, a także wykorzystujące więcej niż dwie karty. W przypadku stosowania tylko jednego rodzaju kart kanban, w momencie opróżnienia kontenera, karta jest z niego zdejmowana i umieszczona na tablicy kanban, stanowiąc sygnał do produkcji brakującej partii części. Istotne jest to, że kolejność ułożenia kart na tablicy determinuje kolejność wytwarzania wyrobów. Kiedy partia części jest już gotowa, wówczas umieszcza się ją w kontenerze wraz z kartą kanban i wysyła na stanowisko, na którym jest ona niezbędna do dalszej produkcji wyrobu. System kanban operuje niekiedy także kartami ekspres, awaryjnymi, transportowymi, czy też kartami dostawy. Karty kanban ekspres, określane niekiedy również jako karty sygnału, wykorzystywane są w przypadkach gdy pojawiają się niespodziewane braki części i konieczne jest natychmiastowe wszczęcie ich produkcji. Karty awaryjne stosowane w nagłych przypadkach, kiedy dochodzi do zmiany warunków produkcji, na przykład zmiany ilości produkowanych części lub gdy istnieje konieczność nagłego zasygnalizowania pojawienia się wadliwych wyrobów czy nieprawidłowości funkcjonowania maszyn. Niekiedy także stosuje się karty, które można określić mianem kart transportowych (trough kanban), które stanowią połączenie kart przepływu oraz kart produkcji. Gdy kolejne stanowiska produkcyjne zlokalizowane są obok siebie nie ma potrzeby zamieniania tych dwóch typu kart i używa się wówczas tylko jednej karty w celu skrócenia czasu trwania procesu. Można spotkać również tak zwane karty dostawy, które pochodzą od dostawców zewnętrznych i są dołączane do pochodzących od nich materiałów [3]. Chociaż system kanban może być dostosowywany do warunków panujących w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystywanie różnorodnych technik sterowania przepływem kontenerów, to należy pamiętać, że powinny być jednak zachowane pewne standardy, będące przesłankami jego efektywności. Przede wszystkim do jednego kontenera powinna być dołączona w danym czasie tylko jedna karta. Dołączenie więcej niż jednej karty powoduje bowiem zamieszanie informacyjne. Ponadto należy pamiętać, że system kanban jest systemem ssącym, którego specyfika opiera się na produkcji elementów zgodnie z występującym zapotrzebowaniem, a zatem nie należy niczego produkować bez karty kanban a także w innych ilościach niż jest to wskazane na karcie kanban. Wytwarzanie poszczególnych

8 46 Arkadiusz Gola, Anna Korzan komponentów powinno przebiegać z zasadą FIFO, czyli w pierwszej kolejności powinno być produkowane to, na co najwcześniej zgłoszono zapotrzebowanie [12]. W efekcie właściwe wdrożenie systemu kanban gwarantuje eliminacje strat, określanych jako muda, i tym samym spełnienie tak zwanej zasady siedem razy zero, czyli zero braków, zapasów, bezczynności, zbędnych operacji technologicznych, zbędnych przemieszczeń, kolejek i zero opóźnień [2]. Wszystko to możliwe dzięki zastosowaniu względnie prostego rozwiązania jakim są karty kanban. Ich ilość znajdująca się w obiegu wykazuje dodatnią korelację z poziomem zapasów produkcji w toku, co ułatwia kontrolę stanu zapasów znajdujących się w magazynach. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie zbędnych czynności związanych z produkcją czy transportem części, które w efekcie prowadzą do generowania zapasów i tworzenia się kolejek, a co za tym idzie kosztów związanych z utrzymaniem magazynów. Zastosowanie mechanizmu w postaci obiegu kart kanban umożliwia natychmiastowe sygnalizowanie szeroko rozumianych potrzeb materiałowych i zapobiega występowaniu długoterminowych braków części, które prowadzą do opóźnień w produkcji i bezczynności pracowników oczekujących na materiały. W systemie kanban charakterystyczne jest, że poszczególnym stanowiskom produkcyjnym nie narzuca się z góry określonego harmonogramu pracy, lecz harmonogram tych stanowisk jest tworzony z zestawienia kart kanban produkcji. Harmonogram montażu ciągnie więc cały system produkcyjny, wpływając na harmonogramy poszczególnych stanowisk. Zastosowanie systemu kanban umożliwia więc utworzenie autonomicznego systemu planowania produkcji i podziału zadań, sterowanego bezpośrednio zdarzeniami występującymi podczas produkcji. 4. Alternatywne rozwiązania w ramach systemu kanban. Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją. W ramach systemu kanban do sterowania przepływem materiałowym oprócz kart kanban mogą zostać wykorzystane różne techniki wizualizacji. Często przedsiębiorstwa w celu przekazywania sygnałów posługują się kolorowymi piłeczkami, żetonami, liczydłami, flagami, oznaczeniami na podłodze, czy sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Przykładowo piłeczki golfowe były stosowane między innymi w fabryce silników Kawasaki. W przypadku gdy obserwowano zapas graniczny danego zestawu części, wrzucano piłeczkę, która toczyła się specjalnym kanałem docierając do stanowiska wykonawczego informując w ten sposób o konieczności rozpoczęcia produkcji. Natomiast w fabryce sprzętu komputerowego w Minneapolis posługiwano się czerwonymi oraz niebieskimi żetonami oraz liczydłami. W tym rozwiązaniu koraliki symbolizowały poszczególne zestawy części. Jeżeli obserwowano, że zasoby części wkrótce zostaną wyczerpane, a są niezbędne do dalszej produkcji sygnalizowano to niebieskim żetonem, jeśli natomiast stan części był wystarczający czerwonym. Niektóre przedsiębiorstwa zamiast stosowania kart kanban po prostu wyznaczają miejsca do przechowywania określonej liczby części na podłodze hali produkcyjnej, w magazynie, regale, na półce

9 Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją 47 czy na stole montażowym. Wolne miejsce stanowi wówczas sygnał, że ich uzupełnianie jest dozwolone. Powszechnie stosowane są także flagi czy sygnały świetlne i dźwiękowe. W momencie pojawienia się zapotrzebowania na danym stanowisku produkcyjnym wywiesza się przy nim flagę lub zapala światło często w połączeniu z sygnałem dźwiękowym. Niekiedy sygnały świetlne wykorzystywane są w ramach zdalnego systemu sterowania produkcją. Rozwiązanie to polega na tym, że w podajniku maszyny odbierającej montuje się lampki kontrolne, które zapalają się w momencie gdy występuje wystarczająca ilość części do wykonywania następnych operacji i następuje zatrzymanie maszyny znajdującej się na stanowisku dostarczającym te części. Jeśli zostanie zużyta graniczna liczba części wówczas lampka gaśnie i zostaje uruchomiona maszyna wytwarzająca te części [14]. Nie sposób jest wspomnieć o wszystkich technikach stosowanych w ramach systemu kanban, ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną z nich. Mianowicie bardzo powszechne jest umieszczanie na tradycyjnych kartach kanban kodu kreskowego, lub zastępowanie kart naklejkami z kodem umieszczonym na kontenerach z częściami (rys. 6). W kodzie kreskowym są zawarte informacje między innymi takie jak rodzaj elementu, numer partii produkcyjnej, jej wielkość oraz miejsce produkcji i miejsce zużycia. Rozkodowanie tych informacji jest możliwe przy użyciu specjalnego czytnika. Informacje te gromadzone są w systemie komputerowym, który umożliwia ich szybki przepływ na każdym etapie procesu produkcji. Zastosowanie tego typu rozwiązań pozwala zatem na szybką identyfikację potrzeb materiałowych, a także ewidencjonowanie historii produkcji oraz monitoring przepływu materiałów i rejestracji zdarzeń produkcyjnych, co nie zawsze jest możliwe przy zastosowaniu tradycyjnych rozwiązań. Dodatkową zaletą jest eliminacja sytuacji takich jak zgubienie czy zaginięcie karty, a także szybkie odnalezienie kontenerów, gdy zdarzyłoby się ich zaginięcie. Jak widać system kanban, który przyczynił się do usprawnienia procesu produkcyjnego wielokrotnie sam został poddawany usprawnieniom. Rozwój automatyzacji i informatyzacji, który stał się obecny niemal w każdej dziedzinie, miał również znaczący wpływ na ewolucje tego systemu. W przedsiębiorstwach obok układów automatyki kierowanych sterownikami PLC, zaczęto także wykorzystywać oprogramowanie komputerowe. Współcześnie coraz częściej używa się terminu elektroniczny kanban (e-kanban). Wykorzystanie wspominanych kodów kreskowych jest klasycznym przykładem tak zwanego elektronicznego kanban, czyli techniki wykorzystującej możliwości technologii informacyjnej w celu usprawnienia komunikacji w całym łańcuchu dostaw, a co za tym idzie bardziej efektywnego sterowania przepływem informacyjnym oraz materiałowym. Dzięki czytnikom kodu kreskowego wyposażonym w interfejs, możliwe jest natychmiastowe wysyłanie sygnałów o kończących się zasobach niezbędne do dalszej produkcji. Coraz częściej dochodzi także do łączenia metodologii kanban z systemami z grupy MRP, najczęściej MRP II i ERP, umożliwiającymi planowanie potrzeb materiałowych, które wspomagają działanie systemów tłoczących. Początkowo integracja tych dwóch systemów może wydawać się paradoksalna, jednak de facto systemy MRP umożliwiają sprawniejsze funkcjonowanie systemu kanban. Chociaż często jako przewagę systemów ssących oraz wspierającego ich funkcjonowanie systemu kanban wskazuje się produkowanie tego, co jest w danej chwili potrzebne i tym samym negowanie potrzeby spo-

10 48 Arkadiusz Gola, Anna Korzan rządzania zbędnych planów, to niekiedy może okazać się że planowanie przynosi wiele korzyści i jest zaletą a nie wadą systemu. Przykładowo systemy MRP stanowią narzędzie do tworzenia szczegółowych planów produkcji, które z kolei wspomagają zarzą- dzanie ilością kart kanban w obiegu. Systemy te pozwalają na estymację wielkości popytu za pomocą prognoz lub na podstawie wcześniejszych danych transakcyjnych. Dzięki temu tworzone jest tyle kart kanban,, ile wynika z planu zapotrzebowania w danym okresie. Identyfikacja potrzeb produkcyjnych, ułatwiona dzięki zastosowaniu systemów MRP umożliwia także wyznaczanie zapasów bezpieczeństwa oraz zapobie- ganie występowaniu przeciążeń wynikających z wąskich gardeł produkcyjnych i co za tym idzie kolejkowaniu zapasów. Przykładowo predykcja dużej liczby zamówień po- zwala na taką organizację systemu produkcyjnego, aby ich realizacja była możliwa w nadgodzinach. Ponadto na podstawie gromadzonych i przetwarzanych przez systemy MRP danych statystycznych, obejmujących na przykład dane technologiczne czy dostępny czas pracy możliwe jest wyznaczanie parametrów opisujących proces produkcyjny takich jak czas cyklu, czas taktu, czas przezbrojeń, czas dokonywania przeglądów technicznych ma- szyn, co zapobiega występowaniu przestojów wynikających z tego powodu. Systemy te dają możliwość tworzenia harmonogramu i ustalenie takiej kolejności wykonywanych operacji aby możliwe było jak najrzadsze dokonywanie przezbrojeń, a więc są narzę- dziem zarządzania długością cyklu produkcyjnego. Rys. 6. Przykład karty kanban z umieszczonym kodem kreskowym [15] Systemy MRP pozwalają także na zarządzanie obsługą kart kanban poprzez generowanie i drukowanie kart, śledzenie transakcji z udziałem tych kart, automatyczne tworzenie dokumentacji obrotowej, zwłaszcza dokumentacji pobrań materiałowych, przekazu materiałów na magazyn, a także symulowanie i analizowanie poziomu zapasów, które

11 Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją 49 mogą być odłożone (rysunki 7 i 8). Zastosowanie systemów informatycznych pozwala na zebranie w jednym miejscu wszystkich informacji o kartach kanban, co w praktyce było niemożliwe przy zastosowaniu tradycyjnych rozwiązań. Takie rozwiązania umożliwiają prowadzenie bardzo szczegółowej ewidencji przepływu materiałów oraz kart kanban, z dokładnym wskazaniem miejsca, czasu, a także pracownika który był odpowiedzialny za wyszczególnione czynności. Zastosowanie systemów wizualizacyjnych, w postaci ekranów w magazynach i przy stanowiskach pracy dostarcza pracownikom natychmiastowych informacji jakie elementy powinny zostać pobrane, zużyte, czy prze- sunięte. Ponadto kadra menadżerska ma również możliwość śledzenia cyklu życia wszystkich kart kanban. Niesie to ogromne zalety między innymi pozwalając na wska- zanie lokalizacji karty kanban i pojemnika z materiałami czy identyfikację miejsca, w którym wystąpiły braki oraz umożliwia szybkie podjęcie działań korygujących. Rys. 7. Wgląd d w karty kanban w systemie QAD Implementacja systemów MRP w ramach systemu ssącego usprawnia także kontakty z dostawcami. Niekiedy stosowanie systemów ssących w czystej postaci, czyli dokonywanie zamówień dopiero w momencie wystąpienia zapotrzebowania jest niemożliwe. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy sieci zaopatrzeniowe, dostarczające surowce oraz częobligatoryjnie wymagają takich planów, w celu ustalenia harmonogramu dostaw. ści, W takich przypadkach zastosowanie systemów MRP znacznie ułatwia sporządzanie długoterminowych planów produkcyjnych. Niektóre systemy z grupy MRP, jak na przykład system QAD, mają możliwość tak zwanego wyjścia na zewnątrz. Oznacza to, że poprzez zastosowanie właściwych aplikacji dostawcy mają możliwość wglądu w system produkcyjny, śledzenia obiegu kart kanban,, wglądu w te karty oraz identyfikacji potrzeb materiałowych. Dostawcy zewnętrzni mają także możliwość drukowania

12 50 Arkadiusz Gola, Anna Korzan kart kanban,, które umieszczają na wysyłanych opakowaniach, czego zaletą jest szybkie rozpoznawanie dostaw przy przyjęciu. Rys. 8. Tworzenie e wydruku etykiety na produkt do oznaczania pojemników dzięki zastosowaniu sowaniu systemu HDF [14] 5. Wnioski Biorąc pod uwagę aktualne trendy na rynku, wydaje się, że systemy typu ssącego będą stanowić podstawową formę dla realizacji procesu wytwarzania. Tym samym niezbędne jest ciągłe poszukiwanie rozwiązań zwiększających efektywność sterowania produkcją w systemach ssących. Przykładem ewolucji tego typu koncepcji jest rozwój systemu sterowania produkcją oparty na kartach kanban,, które w pierwszej fazie oparte były wyłącznie na kartkach papieru, zastępowanych dalej przez sygnały wizualne, by wreszcie dać fundament do opracowania systemów komputerowych wykorzystujących ideę kart kanban. Jak wynika z przeprowadzonych w treści pracy analiz, wykorzystywanie elementów komputerowego wspomagania sterowania produkcją w ramach systemu kanban pozwala na wykorzystanie jego szerszych możliwości oraz niewątpliwie zwiększa jego efektywność, niemniej jednak czyni go bardziej skomplikowanym. Pada zatem pytanie, czy przedsiębiorstwa zainteresowane wykorzystaniem tej japońskiej techniki do procesu sterowania produkcją powinny dokonywać usprawnień małymi krokami i początkowo korzystać z tradycyjnego, tak zwanego ręcznego kartkowego systemu? Odpowiedź brzmi nie, nie jest to konieczne. Jednakże mimo braku takiej konieczności oraz wielu zalet, które niesie zastosowanie rozwiązań informatycznych przedsiębiorstwa decydują się na pozostanie przy tradycyjnych rozwiązaniach. Dzieje się tak dlatego, że pomimo wielu korzyści płynących z zastosowania systemów elektronicznych ich wadą są wyżkoszty wdrożenia i eksploatacji w stosunku do systemu sze kartkowego.

13 Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją 51 Literatura 1. Bednarz L., Planowanie produkcji, [w:] Zarządzanie Produkcją Skrypty AE im. Oskara Langego we Wrocławiu pod red. Zbigniewa Jasińskiego, Wrocław Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec Dorf R. C., Kusiak A., Handbook of Design, Manufacturing and Automation, USA Gross J. M., Kennet R. M., Kanban made simple: demystifying and applying Toyo-ta s legendary manufacturing process, New York Holweg M., Rich N., Managing the Flow of Material Across the Supply Chain, [w:] The Internet Encyclopedia, Vol 2, Hoboken, John Wiley&Son Inc, New Jersay Kanban for the shopflor, The Productivity Press Development Team, New York Martyniak Z. (red.), Nowoczesne systemy zarządzania produkcją, AGH, Kraków Moghe E.A., Time Slicing: Effects On Push And Pull Manufacturing Systems, Pune Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie produkcja i usługami, PWN, Warszawa Sariusz Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa Słowiński B., Wprowadzenie do logistyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin Sterowanie produkcją, pod red. Marka Brzezińskiego, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin [data dostępu ] [data dostępu ] 16. [data dostępu ] 17. [data dostępu ] Elements of computer-aided production management process using kanban cards Summary Kanban is the name of a Japanese technique that is used for supporting the so-called pull systems the basis of which is production according to the current demand. Kanban cards are the key elements of this technique; those are used for managing of material flow by enabling to signalize the current demand and the necessity to start the production. At this time, computer aid is increasingly used with the kanban technique, some of the advantages being faster information flow and the possibility of monitoring and registering production occurrences, which in turn leads to more effective management of production.

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping)

Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) 1 Literatura http://lean.org.pl/lean/baza-wiedzy/narzedzia-i-metody-lean/mapowaniestrumienia-wartosci/ Wdrażanie Lean Production. Projektowanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Wdrażamy Kanban! foto 1. Przewód PA singiel z dwoma komponentami

Wdrażamy Kanban! foto 1. Przewód PA singiel z dwoma komponentami Wdrażamy Kanban! Jarosław Raczek Zobacz krok po kroku jak stworzono System sterowania i planowania przepływem produkcji w oparciu o metodę KANBAN, na przykładzie zlokalizowanego w Polsce zakładu przemysłu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą o

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o.

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Klient Firma BTS Sp. z o.o. jest zakładem produkującym i konfekcjonującym papiery ścierne i systemy szlifowania. Będąc jedną

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ TEMAT ĆWICZENIA: PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH METODA MRP Opracowane na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcją, A. Kosieradzkiej, Podstawy zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH /0 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH Dorota STADNICKA, Piotr STĘPIEŃ Właściwa organizacja procesów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 Sterowanie 2 def. Sterowanie to: 1. Proces polegający

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Walter Networkline ekonomiczny sposób wydawania narzędzi do produkcji

Walter Networkline ekonomiczny sposób wydawania narzędzi do produkcji Rozwiązania logistyczne _SYSTEM WYDAWANIA NARZĘDZI Systemy wydawania narzędzi Walter Multipy Walter Networkline ekonomiczny sposób wydawania narzędzi do produkcji _NETWORKLINE Oto nowoczesny sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Produkcji

Inżynieria Produkcji Inżynieria Produkcji Literatura 1. Chlebus Edward: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000. 2. Karpiński Tadeusz: Inżynieria Produkcji. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Konferencja InfraBIM Gliwice, 08-09.11.2016 Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Joanna Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński 1 Agenda Lean management Lean

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak PROGRAMy www.maciejczak.pl Istota sterowania W celu umożliwienia sobie realizacji złożonych celów, każda organizacja tworzy hierarchię planów. Plany różnią się

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Opis Zarządzanie procesem zaopatrzenia to ciągłe jego doskonalenie. Dużą rolę w tym procesie stanowi szukanie sposobów

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Test wielokrotnego wyboru

Test wielokrotnego wyboru Test wielokrotnego wyboru 1. Przy określaniu strategii logistycznej uwzględniane są różnorodne uwarunkowania, wynikające ze strategii ogólnej przedsiębiorstwa oraz otoczenia logistycznego. Zaznacz odpowiedzi,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla dystrybucji

Sage ERP X3 dla dystrybucji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym szeroką gamę rozwiązań dla firm z branży dystrybucyjnej. Poprzez szerokie możliwości parametryzacji system można dopasować do konkretnych potrzeb w zależności

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, red. Sikora T., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, ss. 137-141 Urszula Balon Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademia

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Connorsa Najlepsze rozwiązanie magazynowe dla producenta konserw rybnych

Przypadek praktyczny: Connorsa Najlepsze rozwiązanie magazynowe dla producenta konserw rybnych Przypadek praktyczny: Connorsa Najlepsze rozwiązanie magazynowe dla producenta konserw rybnych Lokalizacja: Hiszpania Mecalux wyposażył magazyn firmy Connorsa, jednego z najbardziej uznanych w Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI

PODSTAWY LOGISTYKI 1 PODSTAWY LOGISTYKI 2015-2016 1. Jak interpretuje się pojęcie surowców? 2. Czy materiały biurowe są surowcami? 3. Czy jednostka produkcyjna może zajmować się działalnością handlową? 4. Czy pojęcie klienta

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-quality

Katalog handlowy e-quality 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-quality 2 / 12 e-quality to system ERP do zarządzania obsługą reklamacji, oparty na aplikacjach webowo-mobilnych działających w czasie rzeczywistym. Istotą

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją IV

Zarządzanie Produkcją IV Zarządzanie Produkcją IV Dr Janusz Sasak Sterowanie produkcją Działalność obejmująca planowanie, kontrolę i regulację przepływu materiałów w sferze produkcji, począwszy od określenia zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1. Jolanta ŁOPATOWSKA ANALIZA PORÓWAWCZA WYBRANYCH METOD PLA- NOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ

Rozdział 2.1. Jolanta ŁOPATOWSKA ANALIZA PORÓWAWCZA WYBRANYCH METOD PLA- NOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ Artykuł ukazał się w: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, pod red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2005, s.45-51 Rozdział 2.1 Jolanta

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo