ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH"

Transkrypt

1 /0 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH Dorota STADNICKA, Piotr STĘPIEŃ Właściwa organizacja procesów produkcyjnych ma wpływ między innymi na terminową realizację zamówień klientów, efektywne wykorzystanie posiadanej infrastruktury, przestrzeni pracy i pracowników, na koszty produkcji czy uzyskanie właściwej jakości wytwarzanych wyrobów. Znane są różne metody i narzędzia służące do analizy organizacji pracy i wspomagające jej doskonalenie. Mają one na celu identyfikację i eliminację strat wynikających między innymi: z utrzymywania nadmiernych zapasów materiałów, wyrobów w toku produkcji czy wyrobów gotowych, z zajęcia przestrzeni roboczej zapasami, ze zbędnych przemieszczeń operatorów, z niewykorzystania potencjału pracy ze względu na niezbilansowanie pracy operatorów. Wśród najczęściej stosowanych w praktyce metod i narzędzi, wykorzystanych również w niniejszej pracy, można wyróżnić: chronometraż wykorzystywany przy obserwacji procesu pracy do określania czasów trwania poszczególnych operacji produkcyjnych oraz czasów przechodzenia pracowników, czy czasów realizowanego transportu wewnętrznego; jest podstawą do normowania czasu pracy [, ], mapowanie strumienia wartości, które pokazuje przepływ wyrobu przez poszczególne procesy produkcyjne i pozwala zidentyfikować marnotrawstwo w procesach [, ], czas taktu, który pozwala określić tempo produkcji zapewniające terminową realizację zamówień [, ], Just In Time i system Kanban pozwalające na realizację produkcji tylko tego, co jest potrzebne, tylko wtedy, gdy jest to potrzebne i w takiej ilości, jaka jest potrzebna [, 5, 0], wykres spaghetti, pozwalający ocenić długość tras pokonywanych przez operatorów w czasie pracy oraz przebieg wyrobu przez poszczególne stanowiska pracy, bilansowanie pracy operatorów, pozwalające równomiernie rozłożyć pracę pomiędzy pracowników określonej linii produkcyjnej [], rozwiązania Poka Yoke pozwalające na zapobieganie błędom pracowników [], sesje Kaizen pozwalające identyfikować problemy i poszukiwać rozwiązań przy zaangażowaniu operatorów i kadry kierowniczej [], 5S wspomagające utrzymanie porządku na stanowiskach pracy [], standardowe instrukcje pracy zapewniające realizację zadań produkcyjnych w ustalonej sekwencji [, 7]. Celem niniejszej pracy była analiza organizacji produkcji realizowanej na jednej z linii produkcyjnych w firmie zajmującej się wytwarzaniem palet transportowych oraz przedstawienie propozycji doskonalenia organizacji produkcji. Metodyka pracy W ramach niniejszej pracy zrealizowano następujące zadania:. Opracowano konfigurację wyrobu produkowanego na analizowanej linii produkcyjnej.. Zidentyfikowano procesy, przez które wyrób przechodzi.. Przeprowadzono chronometraż dla określenia czasów cykli poszczególnych procesów i czasów transportu elementów wyrobu przemieszczanych pomiędzy stanowiskami.. Obliczono czas taktu, wykorzystując informacje o wielkości zamówień i oceniono, czy czasy procesów mieszczą się w czasie taktu. 5. Opracowano mapę przepływu strumienia wartości, aby zidentyfikować przepływ i ewentualne miejsca powstawania zapasów.. Opracowano wykresy spaghetti dla przejść operatorów oraz przemieszczania się elementów wyrobu między stanowiskami pracy. 7. Dokonano oceny obciążenia pracą operatorów.. Przeprowadzono bilansowanie pracy operatorów.. Zaproponowano zmiany w organizacji pracy i w rozmieszczeniu maszyn na hali produkcyjnej. 0. Przedstawiono wskazówki do dalszych analiz i udoskonaleń. Charakterystyka wyrobu i procesu produkcji Analizie poddano organizację produkcji wyrobu, którym jest paleta transportowa do przewożenia elementów samochodowych. Paleta ta wykonana jest z blachy zwykłej zimnowalcowanej o grubości 0,7 mm oraz z profili wykonanych ze stali zwykłej. Palety wykorzystywane są do transportu części samochodowych, takich jak np. nadkola czy zderzaki. Schemat wyrobu przedstawiono na rys., natomiast rys. prezentuje konfigurację wyrobu. W firmie takie palety produkowane są w trzech typach: duże, średnie i małe.

2 Technologia i Automatyzacja Montażu /0 Rys.. Schemat wyrobu Rys.. Konfiguracja wyrobu Wyrób produkowany jest w następujących procesach, dla których zebrano czasy cykli (C/T) z wykorzystaniem chronometrażu (na czas cyklu składają się czasy jednostkowe oraz czasy przygotowawczo-zakończeniowe): cięcie blachy na wymiar w zależności od typu produkowanej palety wykorzystywane są różne wymiary arkuszy blach; dostawca dostarcza blachy w dwóch wielkościach: 50x0 mm oraz 0x0 mm; blachy cięte są na gilotynie czas C/T wynosi 0 s, a ponieważ potrzebne są dwie blachy na boki długie i dwie blachy na boki krótkie całkowity czas trwania operacji cięcia dla jednego wyrobu gotowego wynosi 0 s; ze względu na rozmiary blachy operacja wykonywana jest przez dwóch pracowników. odcinanie rogów operacja realizowana jest z wykorzystaniem szlifierki kątowej; w każdym arkuszu blachy odcinane są dwa rogi, co zajmuje s, a ponieważ operacja powtarzana jest na szt. blach, czas całkowity wynosi 5 s; operacja wykonywana jest również przez dwóch pracowników, gięcie blachy operacja realizowana jest na prasie i trwa 5 s, co dla szt. blachy daje s; operacja wykonywana jest przez dwóch pracowników, cięcie profilu realizowane jest równolegle na pile ramowej, gdzie jest ciętych profili, czyli komplet profili potrzebny do wyprodukowania jednej palety, co zajmuje s, nacinanie profilu realizowane jest z wykorzystaniem szlifierki kątowej; nacinanie jednego profilu trwa s, a całkowity czas dla profili to 50 s, wiercenie otworów w profilach czas dla jednego profilu to 57 s, a więc czas całkowity dla kompletu profili to 0 s, cięcie kątownika na gilotynie realizowane jest równolegle; do wyprodukowania jednej palety transportowej potrzeba kątowników, co zajmuje s, ponieważ czas cięcia jednego kątownika zabiera s, spawanie kielichów do kątownika operacja ta zajmuje s, Rys.. Czasy trwania poszczególnych procesów produkcyjnych dla liczby elementów niezbędnych dla wyprodukowania jednej palety transportowej 7

3 /0 Technologia i Automatyzacja Montażu spawanie szkieletu palety z profili operacja ta zajmuje 0 s, spawanie boków operacja ta zajmuje s, spawanie spodów operacja ta zajmuje 0 s, składanie palety ze względu na duże wymiary wyrobu gotowego operacja wykonywana jest przez dwóch pracowników; czas jej trwania wynosi 7 s, montaż jest również wykonywany przez dwóch pracowników; czas trwania montażu jednego wyrobu gotowego to s. Czasy trwania poszczególnych procesów produkcyjnych niezbędne dla wytworzenia jednej palety transportowej przedstawiono na rys.. Na rys. zaznaczono również czas taktu, który wynika z zamówień klienta. Na produkcję analizowanych palet transportowych firma zawarła stałą umowę i na jej podstawie tygodniowo realizowanych jest dla klienta szt. wyrobów gotowych. Firma pracuje 5 dni w tygodniu przez godzin z 0-minutową przerwą. Jeżeli przyjmiemy średnią dzienną produkcję na poziomie 0 palet, to czas taktu wyniesie 0 s. Na podstawie analizy czasów trwania poszczególnych procesów produkcyjnych można wyciągnąć pierwszy wniosek, że wszystkie z czasów mieszczą się w czasie taktu, więc firma, przy właściwej organizacji produkcji nie powinna mieć problemów z realizacją zamówień dla klienta. Mapowanie strumienia wartości Dla oceny przepływu strumienia wartości opracowano mapę przepływu strumienia wartości, którą zaprezentowano na rys.. Analizując mapę, można zauważyć występujący przepływ ciągły. Na linii znajduje się pięć supermarketów, w tym cztery na materiały do produkcji: blacha, profile, kątowniki i kielichy oraz jeden na wyroby gotowe. Materiały do produkcji dostarczane są przez jednego dostawcę raz na tydzień w wielkości potrzebnej do realizacji tygodniowego zamówienia dla klienta. Supermarket na wyroby gotowe ma pojemność szt. wyrobów, które raz na tydzień wysyłane są do klienta. Na linii produkcyjnej nie ma zbędnych zapasów. Każde ze stanowisk pracy dostaje informacje o tygodniowym harmonogramie produkcji. Analizując mapę przepływu strumienia wartości, można by było wyciągnąć wniosek, że produkcja jest zorganizowana w sposób idealny. Jednakże w praktyce pojawiają się problemy, które wiążą się z koniecznością realizacji pracy w nadgodzinach. Aby zidentyfikować przyczyny tych problemów, należy przeprowadzić dalsze analizy. Rozmieszczenie maszyn w hali produkcyjnej Kolejna analiza dotyczyła następujących zagadnień: rozmieszczenia maszyn w hali produkcyjnej, tras pokonywanych przez operatorów, tras pokonywanych przez wyrób i jego składowe. Rys. 5 przedstawia schematycznie rozmieszczenie maszyn w hali produkcyjnej wraz z przemieszczeniami poszczególnych operatorów realizujących określone procesy, co przedstawiono za pomocą wykresu spaghetti. Natomiast na rys. przedstawiono przemieszczanie się wyrobu i jego składowych. Należy podkreślić, że wykresy spaghetti sporządzono na podstawie fotografii jednego dnia pracy. Analizując przemieszczenia operatorów i elementów wyrobu, można wyciągnąć następujące wnioski: przy produkcji palet transportowych bierze udział operatorów, operatorzy realizujący cięcie blachy, odcinanie rogów blachy oraz gięcie blachy mają długą trasę do pokonania pomiędzy stanowiskami, szczególnie między stanowiskiem i, proces spawania realizowany jest na trzech stanowiskach pracy:, i, przy czym nie ma specjalizacji tych stanowisk i praca na te stanowiska jest przydzielana w zależności od potrzeby chwili, trasy przemieszczeń operatorów krzyżują się, co powoduje zagrożenia wypadkowe, pytania budzi duża liczba pracowników obsługujących linię z jednoczesną koniecznością realizacji pracy w nadgodzinach, co zdarza się prawie każdego tygodnia, operatorzy realizują produkcję omawianych palet, ale również są wykorzystywani do produkcji innych wyrobów, co powoduje dezorganizację pracy. Bilansowanie pracy operatorów Aby ocenić potrzeby linii na siłę roboczą, dokonano analizy pracy wykonywanej przez poszczególnych operatorów. Dla zbilansowania pracy operatorów, w pierwszej kolejności obliczono niezbędną liczbę operatorów na linii produkcyjnej. Suma czasów procesów produkcyjnych dla wykonania jednej sztuki wyrobu wznosi s. Jeżeli czas ten podzielimy przez czas taktu, który wynosi 0 s, otrzymamy wartość,, co daje w zaokrągleniu 5 operatorów. Ponieważ jednak procesy cięcia blach, odcinania rogów i gięcia blachy, a także procesy składania i montażu palety muszą być wykonywane przez dwóch operatorów jednocześnie, otrzymujemy liczbę 7 operatorów. Jeżeli jednak uwzględnimy czas potrzebny na przemieszczenia, liczba operatorów może być większa. Aby ocenić możliwość zmniejszenia liczby operatorów na linii, dokonano analizy ich obciążenia pracą, co przedstawiono na rys. 7. Analizując wykres przedstawiony na rys. 7, zauważa się minimalne obciążenie operatorów 5 i, a duże obciążenie operatora, który realizuje swoje procesy pracy, wychodząc poza czas taktu. Proces spawania realizowany równocześnie przez operatorów, i mieści się w czasie taktu i nie ma absolutnie potrzeby angażować w jego realizację trzech stanowisk pracy, ani też trzech operatorów. Proces składania i montażu jest realizowany równolegle na dwóch stanowiskach

4 Technologia i Automatyzacja Montażu /0 Zamówienie tygodniowe Kierownik Zamówienie tygodniowe DOSTAWCA Harmonogram tygodniowy Kątownik Profile Cięcie kątownika Tygodniowy harmonogram wysyłki x tydzień Kątownik 70 szt. C/T = s Po szt. Cięcie profilu 0 Nacinanie profilu Wiercenie Profil 00 szt..50 x.0 szt..0 x.0 szt. 5-0 dni 5-0 dni C/T = s Po szt. Cięcie blachy C/T = 0 s C/T = s Po szt. Odcinanie rogów C/T = s C/T = 57 s Po szt. Gięcie C/T = 5 s Spawanie Składanie + Montaż Po szt. Po szt. Po szt. 0 Po szt. Po szt. 0 0 s x szt. 0 s 0 s x szt s x szt s x szt. s x szt. 5 s x szt. 0 s. s C/T = 0 s 00 szt. 7 C/T = s Rys.. Mapa przepływu strumienia wartości w produkcji palet transportowych szt. KLIENT szt./tydzień palety duże palety średnie palety małe x tydzień Dział Zbytu Wysyłka 0-5 dni Czas przejścia 5 dni Czas przetwarzania s

5 /0 Technologia i Automatyzacja Montażu Op. Op. Op. Op. Op. Op.7 Op. Op. Op. Op. otworami Pocięte profile 0 Op.5 Op. Magazyn Rys. 5. Rozmieszczenie stanowisk w hali produkcyjnej i przemieszczenia operatorów oraz miejsca odkładcze na wyroby w toku produkcji: stanowisko do odcinania rogów blachy, stanowisko do gięcia blachy, stanowisko do cięcia kątownika,,, stanowiska spawalnicze, stanowisko wiertarskie, stanowisko do nacinania profili, stanowisko do cięcia blachy, 0 stanowisko z piłą ramową do cięcia profili,, stanowiska montażowe; przemieszczenia operatorów: operatorzy i, operator, operatorzy i, operator, operator 5, operatorzy 7 i, i, operator otworami Pocięte profile 0 Magazyn Rys.. Przemieszczanie się elementów wyrobu po hali produkcyjnej: blacha, profil, kątownik Rys. 5. Rozmieszczenie stanowisk na hali produkcyjnej i przemieszczenia operatorów oraz miejsca pracy, odkładcze na stanowisku na wyroby w i na toku stanowisku produkcji;, przy stanowisko czym do Na odcinania rys. przedstawiono rogów blachy, propozycję stanowisko zbilansowania do gięcia blachy, stanowisko do cięcia kątownika,,, stanowiska spawalnicze, stanowisko ze względu na rozmiary wyrobu gotowego proces musi pracy operatorów, a na rys. przedstawiono trasy operatorów po wprowadzeniu zaproponowanych zmian. Jedną wiertarskie, stanowisko do nacinania profili, stanowisko do cięcia blachy, 0 stanowisko z być realizowany przez dwóch operatorów piłą jednocześnie. ramową do cięcia profili,, stanowiska montażowe; przemieszczenia operatorów: z poważniejszych. zmian była zamiana - operatorzy usytuowania i stanowisk i,,. co zmniejszyło czas - operator przemieszczania, się Taki sposób organizacji daje możliwość realizacji procesu - operator, - operatorzy w czasie taktu, więc - operator musi tutaj 5, być. zaangażowanych - operatorzy operatorów 7 i, i, i oraz zwiększyło bezpieczeństwo - operator, pracy czterech pracowników. ze względu na wyodrębniony obszar obróbki blach. 50

6 Technologia i Automatyzacja Montażu /0 Rys. 7. Obciążenie operatorów pracą stan aktualny: Operator + Operator St. cięcie blachy (0 s x szt.) 0 s Transport ze st. na st. 0 s St. odcinanie rogów ( s x szt.) 5 s Transport ze st. na st. 5 s St. gięcie blachy (5 s x szt.) s Transport ze st. na st. 0 s Operator 5 Transport profili z magazynu 0 s St. 0 cięcie profili ( szt.) s Operator Transport profili ze st. 0 na st. 0 s St. nacinanie profili ( s x szt.) 50 s Transport ze st. na st. 0 s St. wiercenie otworów (57 s x szt.) 0 s Operator Transport kątowników z magazynu 5 s St. cięcie kątowników ( s x szt.) s Transport kątowników ze st. na st. lub st. lub st. 0 s Operator // St. // spawanie kielichów s Przyniesienie profili 0 s St. // spawanie szkieletu palety z profili 0 s Przyniesienie blachy s St. // spawanie spodów i boków 5 s Operator 7+/+ Przyniesienie elementów na szt. palety 0 s St. 7+/+ składanie 7 s St. 7+/+ montaż s Rys.. Obciążenie operatorów pracą stan przyszły: Operator + Operator St. cięcie blachy (0 s x szt.) 0 s Transport ze st. na st. 0 s St. odcinanie rogów ( s x szt.) 5 s Transport ze st. na st. 5 s St. gięcie blachy (5 s x szt.) s Transport ze st. na st. 0 s Operator 5 Transport profili z magazynu 0 s St. 0 cięcie profili ( szt.) s Transport profili ze st. 0 na st. 0 s St. nacinanie profili ( s x szt.) 50 s Transport kątowników z magazynu na st. 5 s St. cięcie kątowników ( s x szt.) s Transport kątowników ze st. na st. 0 s Operator Transport ze st. na st. 0 s St. wiercenie otworów (57 s x szt.) 0 s Operator St. spawanie kielichów s Przyniesienie profili 0 s St. spawanie szkieletu palety z profili 0 s Przyniesienie blachy s St. spawanie spodów i boków 5 s Operator 7+/+ Przyniesienie elementów na szt. palety 0 s St. 7+/+ składanie 7 s St. 7+/+ montaż s 5

7 /0 Technologia i Automatyzacja Montażu Op.7 Op. nacięciami Op. otworami Op. Op. Op. Op. 0 Op.5 Op. Magazyn Rys.. Rozmieszczenie stanowisk w hali produkcyjnej i przemieszczenia operatorów oraz miejsca odkładcze na wyroby w toku produkcji po reorganizacji; stanowisko do odcinania rogów blachy, stanowisko do gięcia blachy, stanowisko do cięcia kątownika, stanowisko spawalnicze, stanowisko wiertarskie, stanowisko do nacinania profili, stanowisko do cięcia blachy, 0 stanowisko z piłą ramową do cięcia profili,, stanowiska montażowe; operatorzy i, operator, operator 5, operatorzy 7 i, i Dodatkowo zmniejszono liczbę operatorów z do. Operatorzy ci będą realizować pracę tylko na linii produkcyjnej palet transportowych, dzięki czemu produkcja będzie realizowana zawsze na czas bez konieczności pracy w nadgodzinach. Trzech wygospodarowanych operatorów, jak również dwa z niewykorzystanych do produkcji palet transportowych stanowisk spawalniczych będzie wykorzystanych do realizacji innych zleceń produkcyjnych, w które do tej pory angażowani byli różni pracownicy linii palet transportowych. Wnioski Przeprowadzone analizy pozwoliły na identyfikację marnotrawstwa i wprowadzenie większej specjalizacji pracy oraz dedykowanie stanowisk do realizacji jednej rodziny wyrobów. W chwili obecnej firma nie jest gotowa na wprowadzenie bardziej radykalnych zmian. W przyszłości należałoby wprowadzić: 5S dla ścisłego dedykowania miejsc na wyroby w toku produkcji, rozwiązania Poka Yoke zapobiegające błędom w procesach, szczególnie przy cięciu blach, gdzie powstaje dużo odpadów, kolejne zmiany w rozmieszczeniu stanowisk pracy, aby zminimalizować czas przeznaczony na transport elementów i przemieszczanie się pracowników pomiędzy stanowiskami, standardowe instrukcje pracy z określonymi standardowymi czasami trwania operacji produkcyjnych i ewentualnych przejść operatorów. LITERATURA. 5S dla operatorów. The Productivity Press Development Team. ProdPress. Wrocław 00.. Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej. The Productivity Press Development Team. Prod- Press. Wrocław 00.. Just In Time dla operatorów. The Productivity Press Development Team. ProdPublishing. Wrocław 00.. Kaizen na hali produkcyjnej. The Productivity Press Development Team. ProdPablishing. Wrocław Kanban na hali produkcyjnej. The Productivity Press Development Team. ProdPress. Wrocław 00.. Muhleman P. A., Oakland J. S., Lockyer K. G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Podręcznik TWI. Doskonalenie niezbędnych umiejętności przełożonych. Wydawnictwo Lean Interprise Institute Polska. Wrocław 00.. Rother M., Harris R.: Naucz się widzieć: eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości. Lean Enterprise Institute Polska. Wrocław 00.. Standaryzacja pracy na hali produkcyjnej. The Productivity Press Development Team. ProdPress. Wrocław Taiichi O.: System produkcyjny Toyoty: Więcej niż produkcja na dużą skalę. ProdPress. Wrocław 00.. Wołk R., Strzelecki T. J.: Badanie metod i normowanie pracy. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. Warszawa.. Zapobieganie błędom dla operatorów. The Productivity Press Development Team. ProdPublishing. Wrocław 00. Dr inż. Dorota Stadnicka jest pracownikiem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. 5

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Współczesne metody zarządzania produkcją jednomyślnie podkreślają zalety produkowania dokładnie tylu wyrobów, ile w danym czasie potrzebują nasi klienci.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja marnotrawstwa NA HALI PRODUKCYJNEJ

Identyfikacja marnotrawstwa NA HALI PRODUKCYJNEJ Identyfikacja marnotrawstwa NA HALI PRODUKCYJNEJ Opracowane przez THE PRODUCTIVITY PRESS DEVELOPMENT TEAM Opracowanie wersji polskiej Szymon Kubik Tytu³ orygina³u: IDENTIFYING WASTE ON THE SHOPFLOOR Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej Mirosław Krzemioski Okno 12 szt profili Wielkoseryjna automatyczna Wielkoseryjna produkcja automatyczna produkcja Powyżej 100 Średniozautomatyzowane zakłady

Bardziej szczegółowo

Raportowanie prac w programie SigmaNEST

Raportowanie prac w programie SigmaNEST Raportowanie prac w programie SigmaNEST Wstęp Każda z firm produkcyjnych niezależnie od profilu, zmaga się z prowadzeniem różnego typu dokumentacji (np. technicznej, finansowej, inwestycyjnej). Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA LINIA MONTAŻOWA W LEAN LEARNING ACADEMY

SYMULACYJNA LINIA MONTAŻOWA W LEAN LEARNING ACADEMY SYMULACYJNA LINIA MONTAŻOWA W LEAN LEARNING ACADEMY Dorota STADNICKA Lean Learning Academy (LLA) powstała w ramach współpracy uczelni i firm z pięciu krajów europejskich. Cele, jakim LLA ma służyć, są

Bardziej szczegółowo

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing BONUS Wstęp do Lean Manufacturing Agenda Modułu 0: Intro to Lean 1. Historia Lean Management 2. Zadanie nr 1 3. Zadanie nr 2 4. Zadanie nr 3 5. TEST sprawdzający Twoją wiedzę W tej części modułu dowiesz

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI

DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI Katarzyna ANTOSZ, Dorota STADNICKA Konkurencyjny rynek i postępująca globalizacja wymuszają na przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Analiza okresu technologicznego produkcji wyrobu prostego

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Planuj pracę maszyn z SigmaNEST Load Manager

Planuj pracę maszyn z SigmaNEST Load Manager Planuj pracę maszyn z SigmaNEST Load Manager Wstęp Load Manager to w pełni zintegrowane narzędzie z programem SigmaNEST, które umożliwia planowanie pracy maszyn tnących CNC. Program pozwala na kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do modułu

Wprowadzenie do modułu Wprowadzenie do modułu Treść Część 1.1 Wprowadzenie 7 Część 1.2 Cel modułu 7 Część 1.3 Struktura modułu 9 Część 1.4 Treść modułu 9 Część 1.5 Procedury oceniające 10 Część 1.6 Wybór tekstów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013

Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013 Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013 Uwarunkowania: cel udzielenie odpowiedzi na pytania: jakich narzędzi używają w praktyce menadżerowie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ TEMAT ĆWICZENIA: PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH METODA MRP Opracowane na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcją, A. Kosieradzkiej, Podstawy zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Nowości w SigmaNest: magazyn arkuszy blach nowych oraz arkuszy odpadowych.

Nowości w SigmaNest: magazyn arkuszy blach nowych oraz arkuszy odpadowych. Nowości w SigmaNest: magazyn arkuszy blach nowych oraz arkuszy odpadowych. Wstęp Czy Twoja firma ma powtarzający się problem z prowadzeniem ewidencji arkuszy na magazynie? Czy stale musisz kontrolować

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Mapowanie Strumienia Wartości (VSM)

Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) Zobacz jak wygląda Twój proces! 26-27 listopada 2015, Legnica Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081, Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Dr Józef Bielecki Pytania, które nas nurtują Co decyduje o konkurencyjności firmy? Jakie mamy zagroŝenia dla małych i średnich firm? Jak poprawić efektywność

Bardziej szczegółowo

PROCES NR. PIV - Produkcja. Produkcja rozdzielnic, szaf sterowniczych oraz Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Wyd. 7 z dnia 07.03.

PROCES NR. PIV - Produkcja. Produkcja rozdzielnic, szaf sterowniczych oraz Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Wyd. 7 z dnia 07.03. PROCES NR. PIV - rozdzielnic, szaf sterowniczych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych Wyd. 7 z dnia 07.03.2011 Opracował: Marcin Pietrzak Data: Podpis: Sprawdził: Piotr Gorczyca Data: Podpis: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługi profili i kształtowników w programie SigmaNEST!

Moduł obsługi profili i kształtowników w programie SigmaNEST! Moduł obsługi profili i kształtowników w programie SigmaNEST! Wstęp Moduł obsługi profili i kształtowników (CTL Cut-To-Length), który możemy znaleźć w programie SigmaNEST, służy do obsługi maszyn tnących

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT W PROCESACH ADMINISTRACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT W PROCESACH ADMINISTRACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA 83 Agnieszka Zakrzewska Bielawska Politechnika Łódzka WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT W PROCESACH ADMINISTRACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wstęp Koncepcja lean management ma swój rodowód

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

METODY ANALIZY I USPRAWNIANIA PROCESÓW PRACY. Opracowanie: mgr inż. Michał Górski mgr inż. Marcin Kowalski

METODY ANALIZY I USPRAWNIANIA PROCESÓW PRACY. Opracowanie: mgr inż. Michał Górski mgr inż. Marcin Kowalski METODY ANALIZY I USPRAWNIANIA PROCESÓW PRACY Opracowanie: mgr inż. Michał Górski mgr inż. Marcin Kowalski Warszawa 2013 LITERATURA 1. Liker J. K.: Droga Toyoty. MT Biznes, Warszawa 2005 2. Muhlemann A.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Mapowanie stanu przyszłego

Mapowanie stanu przyszłego Mapowanie stanu przyszłego Przedmiot: Reorganizacja produkcji Lean Manufacturing Moduł: 2/2 Opracował: mgr inż. Paweł Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM Dr Józef Bielecki Six Sigma Master Black Belt Maj 2010 System Zarządzania Jakością Six Sigma Geneza Six Sigma SixSigma jest to jedna z najnowszych

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

Rekalkulacja a co to takiego? Koszty szacowane a koszty rzeczywiste

Rekalkulacja a co to takiego? Koszty szacowane a koszty rzeczywiste Rekalkulacja a co to takiego? Koszty szacowane a koszty rzeczywiste O ile przy produkcji powtarzalnej i masowej, doświadczonemu technologowi, nie jest trudno trafnie oszacować koszty wykonania zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja miejsca pracy i praca standaryzowana

Standaryzacja miejsca pracy i praca standaryzowana Standaryzacja miejsca pracy i praca standaryzowana Treść lekcji Część 5.1 Wprowadzenie Część 5.2 Cele lekcji Część 5.3 Czas Taktu i Czas Cyklu Część 5.4 Standaryzowanie procesów Część 5.5 Tworzenie pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak PROGRAMy www.maciejczak.pl Istota sterowania W celu umożliwienia sobie realizacji złożonych celów, każda organizacja tworzy hierarchię planów. Plany różnią się

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej KAIZEN Institute Legnica, październik 2013 Copyright 1985-2013 KAIZEN Institute, Ltd. All rights reserved. KAIZEN and GEMBAKAIZEN are registered

Bardziej szczegółowo

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub Centrum Serwisowe Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub kompletne rozwiązania oparte na metalach.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane planowanie produkcji na bazie wykresu Gantt a

Zaawansowane planowanie produkcji na bazie wykresu Gantt a Zaawansowane planowanie produkcji na bazie wykresu Gantt a W dobie ciągłego rozwoju narzędzi informatycznych, wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym, ewoluują również systemy klasy ERP.

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC GRUDZIEŃ 2015 LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 24-25 16 3-4 Q 01 Q 02 Auditor

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych owanie 1/1 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 2 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 3 1 Jaki klient - taka produkcja Odbiorca anonimowy Odbiorca

Bardziej szczegółowo

ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA

ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 3 ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA 3.3. ZADANIA Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat 1 Geneza 7 Wielkich Strat Okazuje się, że każdy proces wytwarzający produkty lub usługi generuje nie tylko tzw. wartość dodaną ale również straty, tak

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Gospodarka magazynowa Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Definicja zapasu Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w systemie logistycznym (przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw)

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROCESÓW DO OPISU

ELEMENTY PROCESÓW DO OPISU 1 ELEMENTY PROCESÓW DO OPISU DLACZEGO PODEJŚCIE PROCESOWE? 2 zasoby stanowią koszt, a dopiero w wyniku realizacji procesów tworzą wartość w efekcie realizowanych procesów powstają wyroby i usługi klient

Bardziej szczegółowo

Moduł kosztorysowania prac w SigmaNest, czyli wycena dla klienta w 4 krokach

Moduł kosztorysowania prac w SigmaNest, czyli wycena dla klienta w 4 krokach Moduł kosztorysowania prac w SigmaNest, czyli wycena dla klienta w 4 krokach Wstęp Jeśli wykonujesz usługi lub musisz wyceniać zlecenia dla zewnętrznych firm to przed realizacją zamówienia potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie diety Marta prowadzi hodowlę zwierząt. Minimalne dzienne zapotrzebowanie hodowli na mikroelementy M1, M2 i M3 wynosi 300, 800 i 700

Zagadnienie diety Marta prowadzi hodowlę zwierząt. Minimalne dzienne zapotrzebowanie hodowli na mikroelementy M1, M2 i M3 wynosi 300, 800 i 700 Zagadnienie diety Marta prowadzi hodowlę zwierząt. Minimalne dzienne zapotrzebowanie hodowli na mikroelementy M1, M2 i M3 wynosi 300, 800 i 700 jednostek, przy czym dla mikroelementu M1 maksymalna dzienna

Bardziej szczegółowo

STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS

STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS STEEL & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS INFORMACJE PODSTAWOWE Rok założenia: 1988 Siedziba firmy: Trzebiatów Odległość z Trzebiatowa do: - Warszawy: 520 km - Berlina: 250 km - Kopenhagi: 327 km * TRZEBIATÓW Zakłady

Bardziej szczegółowo

FABRYKA DYDAKTYCZNA EFEKTYWNA METODA NAUCZANIA NARZĘDZI LEAN CASE STUDY

FABRYKA DYDAKTYCZNA EFEKTYWNA METODA NAUCZANIA NARZĘDZI LEAN CASE STUDY FABRYKA DYDAKTYCZNA EFEKTYWNA METODA NAUCZANIA NARZĘDZI LEAN CASE STUDY Dorota STADNICKA Streszczenie: W pracy przedstawiono korzyści z wykorzystywania fabryki dydaktycznej w nauczaniu praktycznego stosowania

Bardziej szczegółowo

Jak produkujemy odboje?

Jak produkujemy odboje? Jak produkujemy odboje? Krok 1: Materiał Do produkcji odbojnic wykorzystujemy atestowany materiał stalowy najwyższej jakości produkowany w polskich hutach. Krok 2: Spawanie Spawanie naszych zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy technologa w SigmaNEST przy użyciu tabel technologicznych

Automatyzacja pracy technologa w SigmaNEST przy użyciu tabel technologicznych Automatyzacja pracy technologa w SigmaNEST przy użyciu tabel technologicznych Wstęp Większość parametrów definiowanych przez osoby programujące maszyny CNC jest powtarzalnych. Tabele technologiczne mają

Bardziej szczegółowo

Zameczex. Charakterystyka zakładu

Zameczex. Charakterystyka zakładu Zameczex Charakterystyka zakładu Zakład zajmuje się głównie produkcją zamków do drzwi. Zatrudnia blisko 60 osób, z których większość pracuje na produkcji (40 osób), w systemie dwuzmianowym. Każda zmiana

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Fot. Teresa Buczkowska - Murawska Dlaczego nowe podejście jest konieczne? Wzrastające koszty opieki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją jak efektywnie kierować przepływem informacji w firmie?

Zarządzanie informacją jak efektywnie kierować przepływem informacji w firmie? Zarządzanie informacją jak efektywnie kierować przepływem informacji w firmie? Współczesna literatura dotycząca przedsiębiorstw przekonuje, że informacja jest podstawą funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI LEAN MANUFACTURING W LOGISTYCE PRODUKCJI

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI LEAN MANUFACTURING W LOGISTYCE PRODUKCJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 64 Transport 2008 Mariusz KRUCZEK, Zbigniew ŻEBRUCKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Def. planowania: to element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań

Bardziej szczegółowo

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede Katalog usług firmy CIĘCIE BLACH LASEREM CIĘCIE LASEREM RUR I PROFILI GIĘCIE BLACH NA PRASIE KRAWĘDZIOWEJ CIĘCIE PRZECINARKĄ TAŚMOWĄ SPAWANIE WALCOWANIE TŁOCZENIE USŁUGI ŚLUSARSKIE Posiadamy certyfikat

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług kooperacyjnych dla liczących się producentów w Unii Europejskiej. Kompleksowo wykonujemy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370 Rury stalowe Rury precyzyjne Form 220 i 370 Produkowane przez Ruukki precyzyjne rury typu Form są przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest doskonała formowalność, spawalność, wytrzymałość, dokładność

Bardziej szczegółowo

PROCES PRODUKCJI, CYKL PRODUKCYJNY

PROCES PRODUKCJI, CYKL PRODUKCYJNY PROCES PRODUKCJI, CYKL PRODUKCYJNY PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ 3 1. Proces produkcji Definicja Proces produkcyjny wyrobu zbiór operacji produkcyjnych realizowanych w uporządkowanej kolejności w celu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Planowanie i sterowanie zapasami międzyoperacyjnymi

Planowanie i sterowanie zapasami międzyoperacyjnymi L. Wicki - Materiały pomocnicze do ćwiczeń (0) 0-0-6 Planowanie i sterowanie zapasami międzyoperacyjnymi ZPiU Schemat zasileń materiałowych - system planowania wg okresu powtarzalności produkcji Wydział

Bardziej szczegółowo

Poler-GRAND STOJAKI ROWEROWE. www.stojaki-rowerowe.com.pl

Poler-GRAND STOJAKI ROWEROWE. www.stojaki-rowerowe.com.pl Poler-GRAND STOJAKI ROWEROWE www.stojaki-rowerowe.com.pl Stojak rowerowy SR 01.01 - wymiary (długość, wysokość) 1000x800 mm, - waga 8,0 kg, - stępne rodzaje wykończenia stali zwykłej: ocynkowany ogniowo

Bardziej szczegółowo

Dobór nożyc w zależności od rodzaju zastosowania

Dobór nożyc w zależności od rodzaju zastosowania NOŻYCE DO BACHY Dobór nożyc w zależności od rodzaju zastosowania Rodzaje zastosowań Nożyce MA 5 MA 5 R MA 5 MA 35 MR 6 MR 7 R MR 7 MR 340 MR 76 M M 6 M 30 M 7 R M 7 M 3 R M 330 M 56 M 77 M 76 M 730 583

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Programowanie zespołowe Dr inż. Robert Banasiak

Programowanie zespołowe Dr inż. Robert Banasiak Programowanie zespołowe Dr inż. Robert Banasiak 1 Agile jest dosyć sformalizowany... Kto by pomyślał ;-) Ludzie powinni być jakoś zorganizowani Inaczej będą się włóczyć bez celu Agile zastępuje techniki

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo