ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH"

Transkrypt

1 /0 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH Dorota STADNICKA, Piotr STĘPIEŃ Właściwa organizacja procesów produkcyjnych ma wpływ między innymi na terminową realizację zamówień klientów, efektywne wykorzystanie posiadanej infrastruktury, przestrzeni pracy i pracowników, na koszty produkcji czy uzyskanie właściwej jakości wytwarzanych wyrobów. Znane są różne metody i narzędzia służące do analizy organizacji pracy i wspomagające jej doskonalenie. Mają one na celu identyfikację i eliminację strat wynikających między innymi: z utrzymywania nadmiernych zapasów materiałów, wyrobów w toku produkcji czy wyrobów gotowych, z zajęcia przestrzeni roboczej zapasami, ze zbędnych przemieszczeń operatorów, z niewykorzystania potencjału pracy ze względu na niezbilansowanie pracy operatorów. Wśród najczęściej stosowanych w praktyce metod i narzędzi, wykorzystanych również w niniejszej pracy, można wyróżnić: chronometraż wykorzystywany przy obserwacji procesu pracy do określania czasów trwania poszczególnych operacji produkcyjnych oraz czasów przechodzenia pracowników, czy czasów realizowanego transportu wewnętrznego; jest podstawą do normowania czasu pracy [, ], mapowanie strumienia wartości, które pokazuje przepływ wyrobu przez poszczególne procesy produkcyjne i pozwala zidentyfikować marnotrawstwo w procesach [, ], czas taktu, który pozwala określić tempo produkcji zapewniające terminową realizację zamówień [, ], Just In Time i system Kanban pozwalające na realizację produkcji tylko tego, co jest potrzebne, tylko wtedy, gdy jest to potrzebne i w takiej ilości, jaka jest potrzebna [, 5, 0], wykres spaghetti, pozwalający ocenić długość tras pokonywanych przez operatorów w czasie pracy oraz przebieg wyrobu przez poszczególne stanowiska pracy, bilansowanie pracy operatorów, pozwalające równomiernie rozłożyć pracę pomiędzy pracowników określonej linii produkcyjnej [], rozwiązania Poka Yoke pozwalające na zapobieganie błędom pracowników [], sesje Kaizen pozwalające identyfikować problemy i poszukiwać rozwiązań przy zaangażowaniu operatorów i kadry kierowniczej [], 5S wspomagające utrzymanie porządku na stanowiskach pracy [], standardowe instrukcje pracy zapewniające realizację zadań produkcyjnych w ustalonej sekwencji [, 7]. Celem niniejszej pracy była analiza organizacji produkcji realizowanej na jednej z linii produkcyjnych w firmie zajmującej się wytwarzaniem palet transportowych oraz przedstawienie propozycji doskonalenia organizacji produkcji. Metodyka pracy W ramach niniejszej pracy zrealizowano następujące zadania:. Opracowano konfigurację wyrobu produkowanego na analizowanej linii produkcyjnej.. Zidentyfikowano procesy, przez które wyrób przechodzi.. Przeprowadzono chronometraż dla określenia czasów cykli poszczególnych procesów i czasów transportu elementów wyrobu przemieszczanych pomiędzy stanowiskami.. Obliczono czas taktu, wykorzystując informacje o wielkości zamówień i oceniono, czy czasy procesów mieszczą się w czasie taktu. 5. Opracowano mapę przepływu strumienia wartości, aby zidentyfikować przepływ i ewentualne miejsca powstawania zapasów.. Opracowano wykresy spaghetti dla przejść operatorów oraz przemieszczania się elementów wyrobu między stanowiskami pracy. 7. Dokonano oceny obciążenia pracą operatorów.. Przeprowadzono bilansowanie pracy operatorów.. Zaproponowano zmiany w organizacji pracy i w rozmieszczeniu maszyn na hali produkcyjnej. 0. Przedstawiono wskazówki do dalszych analiz i udoskonaleń. Charakterystyka wyrobu i procesu produkcji Analizie poddano organizację produkcji wyrobu, którym jest paleta transportowa do przewożenia elementów samochodowych. Paleta ta wykonana jest z blachy zwykłej zimnowalcowanej o grubości 0,7 mm oraz z profili wykonanych ze stali zwykłej. Palety wykorzystywane są do transportu części samochodowych, takich jak np. nadkola czy zderzaki. Schemat wyrobu przedstawiono na rys., natomiast rys. prezentuje konfigurację wyrobu. W firmie takie palety produkowane są w trzech typach: duże, średnie i małe.

2 Technologia i Automatyzacja Montażu /0 Rys.. Schemat wyrobu Rys.. Konfiguracja wyrobu Wyrób produkowany jest w następujących procesach, dla których zebrano czasy cykli (C/T) z wykorzystaniem chronometrażu (na czas cyklu składają się czasy jednostkowe oraz czasy przygotowawczo-zakończeniowe): cięcie blachy na wymiar w zależności od typu produkowanej palety wykorzystywane są różne wymiary arkuszy blach; dostawca dostarcza blachy w dwóch wielkościach: 50x0 mm oraz 0x0 mm; blachy cięte są na gilotynie czas C/T wynosi 0 s, a ponieważ potrzebne są dwie blachy na boki długie i dwie blachy na boki krótkie całkowity czas trwania operacji cięcia dla jednego wyrobu gotowego wynosi 0 s; ze względu na rozmiary blachy operacja wykonywana jest przez dwóch pracowników. odcinanie rogów operacja realizowana jest z wykorzystaniem szlifierki kątowej; w każdym arkuszu blachy odcinane są dwa rogi, co zajmuje s, a ponieważ operacja powtarzana jest na szt. blach, czas całkowity wynosi 5 s; operacja wykonywana jest również przez dwóch pracowników, gięcie blachy operacja realizowana jest na prasie i trwa 5 s, co dla szt. blachy daje s; operacja wykonywana jest przez dwóch pracowników, cięcie profilu realizowane jest równolegle na pile ramowej, gdzie jest ciętych profili, czyli komplet profili potrzebny do wyprodukowania jednej palety, co zajmuje s, nacinanie profilu realizowane jest z wykorzystaniem szlifierki kątowej; nacinanie jednego profilu trwa s, a całkowity czas dla profili to 50 s, wiercenie otworów w profilach czas dla jednego profilu to 57 s, a więc czas całkowity dla kompletu profili to 0 s, cięcie kątownika na gilotynie realizowane jest równolegle; do wyprodukowania jednej palety transportowej potrzeba kątowników, co zajmuje s, ponieważ czas cięcia jednego kątownika zabiera s, spawanie kielichów do kątownika operacja ta zajmuje s, Rys.. Czasy trwania poszczególnych procesów produkcyjnych dla liczby elementów niezbędnych dla wyprodukowania jednej palety transportowej 7

3 /0 Technologia i Automatyzacja Montażu spawanie szkieletu palety z profili operacja ta zajmuje 0 s, spawanie boków operacja ta zajmuje s, spawanie spodów operacja ta zajmuje 0 s, składanie palety ze względu na duże wymiary wyrobu gotowego operacja wykonywana jest przez dwóch pracowników; czas jej trwania wynosi 7 s, montaż jest również wykonywany przez dwóch pracowników; czas trwania montażu jednego wyrobu gotowego to s. Czasy trwania poszczególnych procesów produkcyjnych niezbędne dla wytworzenia jednej palety transportowej przedstawiono na rys.. Na rys. zaznaczono również czas taktu, który wynika z zamówień klienta. Na produkcję analizowanych palet transportowych firma zawarła stałą umowę i na jej podstawie tygodniowo realizowanych jest dla klienta szt. wyrobów gotowych. Firma pracuje 5 dni w tygodniu przez godzin z 0-minutową przerwą. Jeżeli przyjmiemy średnią dzienną produkcję na poziomie 0 palet, to czas taktu wyniesie 0 s. Na podstawie analizy czasów trwania poszczególnych procesów produkcyjnych można wyciągnąć pierwszy wniosek, że wszystkie z czasów mieszczą się w czasie taktu, więc firma, przy właściwej organizacji produkcji nie powinna mieć problemów z realizacją zamówień dla klienta. Mapowanie strumienia wartości Dla oceny przepływu strumienia wartości opracowano mapę przepływu strumienia wartości, którą zaprezentowano na rys.. Analizując mapę, można zauważyć występujący przepływ ciągły. Na linii znajduje się pięć supermarketów, w tym cztery na materiały do produkcji: blacha, profile, kątowniki i kielichy oraz jeden na wyroby gotowe. Materiały do produkcji dostarczane są przez jednego dostawcę raz na tydzień w wielkości potrzebnej do realizacji tygodniowego zamówienia dla klienta. Supermarket na wyroby gotowe ma pojemność szt. wyrobów, które raz na tydzień wysyłane są do klienta. Na linii produkcyjnej nie ma zbędnych zapasów. Każde ze stanowisk pracy dostaje informacje o tygodniowym harmonogramie produkcji. Analizując mapę przepływu strumienia wartości, można by było wyciągnąć wniosek, że produkcja jest zorganizowana w sposób idealny. Jednakże w praktyce pojawiają się problemy, które wiążą się z koniecznością realizacji pracy w nadgodzinach. Aby zidentyfikować przyczyny tych problemów, należy przeprowadzić dalsze analizy. Rozmieszczenie maszyn w hali produkcyjnej Kolejna analiza dotyczyła następujących zagadnień: rozmieszczenia maszyn w hali produkcyjnej, tras pokonywanych przez operatorów, tras pokonywanych przez wyrób i jego składowe. Rys. 5 przedstawia schematycznie rozmieszczenie maszyn w hali produkcyjnej wraz z przemieszczeniami poszczególnych operatorów realizujących określone procesy, co przedstawiono za pomocą wykresu spaghetti. Natomiast na rys. przedstawiono przemieszczanie się wyrobu i jego składowych. Należy podkreślić, że wykresy spaghetti sporządzono na podstawie fotografii jednego dnia pracy. Analizując przemieszczenia operatorów i elementów wyrobu, można wyciągnąć następujące wnioski: przy produkcji palet transportowych bierze udział operatorów, operatorzy realizujący cięcie blachy, odcinanie rogów blachy oraz gięcie blachy mają długą trasę do pokonania pomiędzy stanowiskami, szczególnie między stanowiskiem i, proces spawania realizowany jest na trzech stanowiskach pracy:, i, przy czym nie ma specjalizacji tych stanowisk i praca na te stanowiska jest przydzielana w zależności od potrzeby chwili, trasy przemieszczeń operatorów krzyżują się, co powoduje zagrożenia wypadkowe, pytania budzi duża liczba pracowników obsługujących linię z jednoczesną koniecznością realizacji pracy w nadgodzinach, co zdarza się prawie każdego tygodnia, operatorzy realizują produkcję omawianych palet, ale również są wykorzystywani do produkcji innych wyrobów, co powoduje dezorganizację pracy. Bilansowanie pracy operatorów Aby ocenić potrzeby linii na siłę roboczą, dokonano analizy pracy wykonywanej przez poszczególnych operatorów. Dla zbilansowania pracy operatorów, w pierwszej kolejności obliczono niezbędną liczbę operatorów na linii produkcyjnej. Suma czasów procesów produkcyjnych dla wykonania jednej sztuki wyrobu wznosi s. Jeżeli czas ten podzielimy przez czas taktu, który wynosi 0 s, otrzymamy wartość,, co daje w zaokrągleniu 5 operatorów. Ponieważ jednak procesy cięcia blach, odcinania rogów i gięcia blachy, a także procesy składania i montażu palety muszą być wykonywane przez dwóch operatorów jednocześnie, otrzymujemy liczbę 7 operatorów. Jeżeli jednak uwzględnimy czas potrzebny na przemieszczenia, liczba operatorów może być większa. Aby ocenić możliwość zmniejszenia liczby operatorów na linii, dokonano analizy ich obciążenia pracą, co przedstawiono na rys. 7. Analizując wykres przedstawiony na rys. 7, zauważa się minimalne obciążenie operatorów 5 i, a duże obciążenie operatora, który realizuje swoje procesy pracy, wychodząc poza czas taktu. Proces spawania realizowany równocześnie przez operatorów, i mieści się w czasie taktu i nie ma absolutnie potrzeby angażować w jego realizację trzech stanowisk pracy, ani też trzech operatorów. Proces składania i montażu jest realizowany równolegle na dwóch stanowiskach

4 Technologia i Automatyzacja Montażu /0 Zamówienie tygodniowe Kierownik Zamówienie tygodniowe DOSTAWCA Harmonogram tygodniowy Kątownik Profile Cięcie kątownika Tygodniowy harmonogram wysyłki x tydzień Kątownik 70 szt. C/T = s Po szt. Cięcie profilu 0 Nacinanie profilu Wiercenie Profil 00 szt..50 x.0 szt..0 x.0 szt. 5-0 dni 5-0 dni C/T = s Po szt. Cięcie blachy C/T = 0 s C/T = s Po szt. Odcinanie rogów C/T = s C/T = 57 s Po szt. Gięcie C/T = 5 s Spawanie Składanie + Montaż Po szt. Po szt. Po szt. 0 Po szt. Po szt. 0 0 s x szt. 0 s 0 s x szt s x szt s x szt. s x szt. 5 s x szt. 0 s. s C/T = 0 s 00 szt. 7 C/T = s Rys.. Mapa przepływu strumienia wartości w produkcji palet transportowych szt. KLIENT szt./tydzień palety duże palety średnie palety małe x tydzień Dział Zbytu Wysyłka 0-5 dni Czas przejścia 5 dni Czas przetwarzania s

5 /0 Technologia i Automatyzacja Montażu Op. Op. Op. Op. Op. Op.7 Op. Op. Op. Op. otworami Pocięte profile 0 Op.5 Op. Magazyn Rys. 5. Rozmieszczenie stanowisk w hali produkcyjnej i przemieszczenia operatorów oraz miejsca odkładcze na wyroby w toku produkcji: stanowisko do odcinania rogów blachy, stanowisko do gięcia blachy, stanowisko do cięcia kątownika,,, stanowiska spawalnicze, stanowisko wiertarskie, stanowisko do nacinania profili, stanowisko do cięcia blachy, 0 stanowisko z piłą ramową do cięcia profili,, stanowiska montażowe; przemieszczenia operatorów: operatorzy i, operator, operatorzy i, operator, operator 5, operatorzy 7 i, i, operator otworami Pocięte profile 0 Magazyn Rys.. Przemieszczanie się elementów wyrobu po hali produkcyjnej: blacha, profil, kątownik Rys. 5. Rozmieszczenie stanowisk na hali produkcyjnej i przemieszczenia operatorów oraz miejsca pracy, odkładcze na stanowisku na wyroby w i na toku stanowisku produkcji;, przy stanowisko czym do Na odcinania rys. przedstawiono rogów blachy, propozycję stanowisko zbilansowania do gięcia blachy, stanowisko do cięcia kątownika,,, stanowiska spawalnicze, stanowisko ze względu na rozmiary wyrobu gotowego proces musi pracy operatorów, a na rys. przedstawiono trasy operatorów po wprowadzeniu zaproponowanych zmian. Jedną wiertarskie, stanowisko do nacinania profili, stanowisko do cięcia blachy, 0 stanowisko z być realizowany przez dwóch operatorów piłą jednocześnie. ramową do cięcia profili,, stanowiska montażowe; przemieszczenia operatorów: z poważniejszych. zmian była zamiana - operatorzy usytuowania i stanowisk i,,. co zmniejszyło czas - operator przemieszczania, się Taki sposób organizacji daje możliwość realizacji procesu - operator, - operatorzy w czasie taktu, więc - operator musi tutaj 5, być. zaangażowanych - operatorzy operatorów 7 i, i, i oraz zwiększyło bezpieczeństwo - operator, pracy czterech pracowników. ze względu na wyodrębniony obszar obróbki blach. 50

6 Technologia i Automatyzacja Montażu /0 Rys. 7. Obciążenie operatorów pracą stan aktualny: Operator + Operator St. cięcie blachy (0 s x szt.) 0 s Transport ze st. na st. 0 s St. odcinanie rogów ( s x szt.) 5 s Transport ze st. na st. 5 s St. gięcie blachy (5 s x szt.) s Transport ze st. na st. 0 s Operator 5 Transport profili z magazynu 0 s St. 0 cięcie profili ( szt.) s Operator Transport profili ze st. 0 na st. 0 s St. nacinanie profili ( s x szt.) 50 s Transport ze st. na st. 0 s St. wiercenie otworów (57 s x szt.) 0 s Operator Transport kątowników z magazynu 5 s St. cięcie kątowników ( s x szt.) s Transport kątowników ze st. na st. lub st. lub st. 0 s Operator // St. // spawanie kielichów s Przyniesienie profili 0 s St. // spawanie szkieletu palety z profili 0 s Przyniesienie blachy s St. // spawanie spodów i boków 5 s Operator 7+/+ Przyniesienie elementów na szt. palety 0 s St. 7+/+ składanie 7 s St. 7+/+ montaż s Rys.. Obciążenie operatorów pracą stan przyszły: Operator + Operator St. cięcie blachy (0 s x szt.) 0 s Transport ze st. na st. 0 s St. odcinanie rogów ( s x szt.) 5 s Transport ze st. na st. 5 s St. gięcie blachy (5 s x szt.) s Transport ze st. na st. 0 s Operator 5 Transport profili z magazynu 0 s St. 0 cięcie profili ( szt.) s Transport profili ze st. 0 na st. 0 s St. nacinanie profili ( s x szt.) 50 s Transport kątowników z magazynu na st. 5 s St. cięcie kątowników ( s x szt.) s Transport kątowników ze st. na st. 0 s Operator Transport ze st. na st. 0 s St. wiercenie otworów (57 s x szt.) 0 s Operator St. spawanie kielichów s Przyniesienie profili 0 s St. spawanie szkieletu palety z profili 0 s Przyniesienie blachy s St. spawanie spodów i boków 5 s Operator 7+/+ Przyniesienie elementów na szt. palety 0 s St. 7+/+ składanie 7 s St. 7+/+ montaż s 5

7 /0 Technologia i Automatyzacja Montażu Op.7 Op. nacięciami Op. otworami Op. Op. Op. Op. 0 Op.5 Op. Magazyn Rys.. Rozmieszczenie stanowisk w hali produkcyjnej i przemieszczenia operatorów oraz miejsca odkładcze na wyroby w toku produkcji po reorganizacji; stanowisko do odcinania rogów blachy, stanowisko do gięcia blachy, stanowisko do cięcia kątownika, stanowisko spawalnicze, stanowisko wiertarskie, stanowisko do nacinania profili, stanowisko do cięcia blachy, 0 stanowisko z piłą ramową do cięcia profili,, stanowiska montażowe; operatorzy i, operator, operator 5, operatorzy 7 i, i Dodatkowo zmniejszono liczbę operatorów z do. Operatorzy ci będą realizować pracę tylko na linii produkcyjnej palet transportowych, dzięki czemu produkcja będzie realizowana zawsze na czas bez konieczności pracy w nadgodzinach. Trzech wygospodarowanych operatorów, jak również dwa z niewykorzystanych do produkcji palet transportowych stanowisk spawalniczych będzie wykorzystanych do realizacji innych zleceń produkcyjnych, w które do tej pory angażowani byli różni pracownicy linii palet transportowych. Wnioski Przeprowadzone analizy pozwoliły na identyfikację marnotrawstwa i wprowadzenie większej specjalizacji pracy oraz dedykowanie stanowisk do realizacji jednej rodziny wyrobów. W chwili obecnej firma nie jest gotowa na wprowadzenie bardziej radykalnych zmian. W przyszłości należałoby wprowadzić: 5S dla ścisłego dedykowania miejsc na wyroby w toku produkcji, rozwiązania Poka Yoke zapobiegające błędom w procesach, szczególnie przy cięciu blach, gdzie powstaje dużo odpadów, kolejne zmiany w rozmieszczeniu stanowisk pracy, aby zminimalizować czas przeznaczony na transport elementów i przemieszczanie się pracowników pomiędzy stanowiskami, standardowe instrukcje pracy z określonymi standardowymi czasami trwania operacji produkcyjnych i ewentualnych przejść operatorów. LITERATURA. 5S dla operatorów. The Productivity Press Development Team. ProdPress. Wrocław 00.. Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej. The Productivity Press Development Team. Prod- Press. Wrocław 00.. Just In Time dla operatorów. The Productivity Press Development Team. ProdPublishing. Wrocław 00.. Kaizen na hali produkcyjnej. The Productivity Press Development Team. ProdPablishing. Wrocław Kanban na hali produkcyjnej. The Productivity Press Development Team. ProdPress. Wrocław 00.. Muhleman P. A., Oakland J. S., Lockyer K. G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Podręcznik TWI. Doskonalenie niezbędnych umiejętności przełożonych. Wydawnictwo Lean Interprise Institute Polska. Wrocław 00.. Rother M., Harris R.: Naucz się widzieć: eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości. Lean Enterprise Institute Polska. Wrocław 00.. Standaryzacja pracy na hali produkcyjnej. The Productivity Press Development Team. ProdPress. Wrocław Taiichi O.: System produkcyjny Toyoty: Więcej niż produkcja na dużą skalę. ProdPress. Wrocław 00.. Wołk R., Strzelecki T. J.: Badanie metod i normowanie pracy. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. Warszawa.. Zapobieganie błędom dla operatorów. The Productivity Press Development Team. ProdPublishing. Wrocław 00. Dr inż. Dorota Stadnicka jest pracownikiem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. 5

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Współczesne metody zarządzania produkcją jednomyślnie podkreślają zalety produkowania dokładnie tylu wyrobów, ile w danym czasie potrzebują nasi klienci.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny

System Zarządzania Produkcją Opis funkcjonalny System Zarządzania Produkcją to rozwiązanie przygotowane przez Grupę Dr IT, rozwijające standardową funkcjonalność modułu enova365 Produkcja o następujące elementy: operacje wzorcowe, operacje do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

Raportowanie prac w programie SigmaNEST

Raportowanie prac w programie SigmaNEST Raportowanie prac w programie SigmaNEST Wstęp Każda z firm produkcyjnych niezależnie od profilu, zmaga się z prowadzeniem różnego typu dokumentacji (np. technicznej, finansowej, inwestycyjnej). Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI

DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI Katarzyna ANTOSZ, Dorota STADNICKA Konkurencyjny rynek i postępująca globalizacja wymuszają na przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej Mirosław Krzemioski Okno 12 szt profili Wielkoseryjna automatyczna Wielkoseryjna produkcja automatyczna produkcja Powyżej 100 Średniozautomatyzowane zakłady

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja marnotrawstwa NA HALI PRODUKCYJNEJ

Identyfikacja marnotrawstwa NA HALI PRODUKCYJNEJ Identyfikacja marnotrawstwa NA HALI PRODUKCYJNEJ Opracowane przez THE PRODUCTIVITY PRESS DEVELOPMENT TEAM Opracowanie wersji polskiej Szymon Kubik Tytu³ orygina³u: IDENTIFYING WASTE ON THE SHOPFLOOR Redakcja:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI W DOSKONALENIU PROCESU PRODUKCJI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU

ZASTOSOWANIE MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI W DOSKONALENIU PROCESU PRODUKCJI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU 4/2013 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI W DOSKONALENIU PROCESU PRODUKCJI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU Katarzyna ANTOSZ, Magdalena JASKUŁA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA LINIA MONTAŻOWA W LEAN LEARNING ACADEMY

SYMULACYJNA LINIA MONTAŻOWA W LEAN LEARNING ACADEMY SYMULACYJNA LINIA MONTAŻOWA W LEAN LEARNING ACADEMY Dorota STADNICKA Lean Learning Academy (LLA) powstała w ramach współpracy uczelni i firm z pięciu krajów europejskich. Cele, jakim LLA ma służyć, są

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Analiza okresu technologicznego produkcji wyrobu prostego

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wykonaniem produkcji

Sterowanie wykonaniem produkcji STEROWANIE WYKONANIEM PRODUKCJI (Production Activity Control - PAC) Sterowanie wykonaniem produkcji (SWP) stanowi najniŝszy, wykonawczy poziom systemu zarządzania produkcją, łączący wyŝsze poziomy operatywnego

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ TEMAT ĆWICZENIA: PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH METODA MRP Opracowane na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcją, A. Kosieradzkiej, Podstawy zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do modułu

Wprowadzenie do modułu Wprowadzenie do modułu Treść Część 1.1 Wprowadzenie 7 Część 1.2 Cel modułu 7 Część 1.3 Struktura modułu 9 Część 1.4 Treść modułu 9 Część 1.5 Procedury oceniające 10 Część 1.6 Wybór tekstów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing BONUS Wstęp do Lean Manufacturing Agenda Modułu 0: Intro to Lean 1. Historia Lean Management 2. Zadanie nr 1 3. Zadanie nr 2 4. Zadanie nr 3 5. TEST sprawdzający Twoją wiedzę W tej części modułu dowiesz

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Planuj pracę maszyn z SigmaNEST Load Manager

Planuj pracę maszyn z SigmaNEST Load Manager Planuj pracę maszyn z SigmaNEST Load Manager Wstęp Load Manager to w pełni zintegrowane narzędzie z programem SigmaNEST, które umożliwia planowanie pracy maszyn tnących CNC. Program pozwala na kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie wydajności firmy na podstawie obciążenia stanowisk produkcyjnych

Sprawdzanie wydajności firmy na podstawie obciążenia stanowisk produkcyjnych Sprawdzanie wydajności firmy na podstawie obciążenia stanowisk produkcyjnych Wstęp Nie od dziś wiadomo, że podstawą sukcesu jest umiejętność wykorzystania potencjału drzemiącego w firmie. Nieodzowna jest

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu

Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu Jak Japończycy uzyskali przewagę konkurencyjną i co z tego wynika dla systemów opieki zdrowotnej Warszawa, 2 grudnia 2015 r. Luka między potrzebami systemu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean w usługach Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7334 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 26,32 zł Cena brutto za godzinę 26,32 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji Przedmiot: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Moduł: 4/4 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

PROCES NR. PIV - Produkcja. Produkcja rozdzielnic, szaf sterowniczych oraz Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Wyd. 7 z dnia 07.03.

PROCES NR. PIV - Produkcja. Produkcja rozdzielnic, szaf sterowniczych oraz Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Wyd. 7 z dnia 07.03. PROCES NR. PIV - rozdzielnic, szaf sterowniczych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych Wyd. 7 z dnia 07.03.2011 Opracował: Marcin Pietrzak Data: Podpis: Sprawdził: Piotr Gorczyca Data: Podpis: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji Przedmiot: Zarządzanie produkcją Moduł: 2/3 Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA KONCEPCJA NAUCZANIA W LEAN LEARNING ACADEMY

INNOWACYJNA KONCEPCJA NAUCZANIA W LEAN LEARNING ACADEMY INNOWACYJNA KONCEPCJA NAUCZANIA W LEAN LEARNING ACADEMY Dorota STADNICKA, Władysław ZIELECKI, Jarosław SĘP Streszczenie: W artykule przedstawiono innowacyjną koncepcję nauczania Lean Manufacturing, która

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Dr Józef Bielecki Pytania, które nas nurtują Co decyduje o konkurencyjności firmy? Jakie mamy zagroŝenia dla małych i średnich firm? Jak poprawić efektywność

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

TWI Instruowanie Pracowników Doskonalenie Metod Pracy maja 2015 Dzierżoniów

TWI Instruowanie Pracowników Doskonalenie Metod Pracy maja 2015 Dzierżoniów TWI Instruowanie Pracowników Doskonalenie Metod Pracy 14-15 maja 2015 Dzierżoniów Instruowanie Pracowników Czy spotkałeś się kiedyś z taką sytuacją? Nasi pracownicy pomimo czasu poświęcanego na szkolenie

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

2011 Innowacje organizacyjne w usługach. Aleksander Buczacki

2011 Innowacje organizacyjne w usługach. Aleksander Buczacki 2011 Innowacje organizacyjne w usługach Aleksander Buczacki Wprowadzenie W jakich sektorach jest możliwe wprowadzenie innowacji organizacyjnych? Usługi IT; Administracja; Gastronomia; Turystyka; Służba

Bardziej szczegółowo

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Konferencja InfraBIM Gliwice, 08-09.11.2016 Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Joanna Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński 1 Agenda Lean management Lean

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT PODSYSTEM LOGISTYCZNY PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT PODSYSTEM LOGISTYCZNY PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT PODSYSTEM LOGISTYCZNY PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ PUNKT 1 PROJEKTU: CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OPIS WŁASNY 2 Zamieścić przygotowany przez grupę projektową

Bardziej szczegółowo

Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013

Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013 Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013 Uwarunkowania: cel udzielenie odpowiedzi na pytania: jakich narzędzi używają w praktyce menadżerowie

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy

TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy ~ 1 ~ TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy 1. Przygotowanie modelu. Bezpośrednio po wczytaniu geometrii i sprawdzeniu błędów należy ocenić detal czy nadaje się do przekonwertowania

Bardziej szczegółowo

METODY ANALIZY I USPRAWNIANIA PROCESÓW PRACY. Opracowanie: mgr inż. Michał Górski mgr inż. Marcin Kowalski

METODY ANALIZY I USPRAWNIANIA PROCESÓW PRACY. Opracowanie: mgr inż. Michał Górski mgr inż. Marcin Kowalski METODY ANALIZY I USPRAWNIANIA PROCESÓW PRACY Opracowanie: mgr inż. Michał Górski mgr inż. Marcin Kowalski Warszawa 2013 LITERATURA 1. Liker J. K.: Droga Toyoty. MT Biznes, Warszawa 2005 2. Muhlemann A.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie narzędzi lean manufacturing w reorganizacji procesu produkcyjnego

Wykorzystanie narzędzi lean manufacturing w reorganizacji procesu produkcyjnego Jakub Łukasik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wykorzystanie narzędzi lean manufacturing w reorganizacji procesu produkcyjnego 1. WSTĘP Reorganizowanie produkcji w celu poprawienia wewnętrznego łańcucha

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługi profili i kształtowników w programie SigmaNEST!

Moduł obsługi profili i kształtowników w programie SigmaNEST! Moduł obsługi profili i kształtowników w programie SigmaNEST! Wstęp Moduł obsługi profili i kształtowników (CTL Cut-To-Length), który możemy znaleźć w programie SigmaNEST, służy do obsługi maszyn tnących

Bardziej szczegółowo

IBMO Katarzyna Michalak Wronki. Prezentacja firmy 2015r.

IBMO Katarzyna Michalak Wronki. Prezentacja firmy 2015r. IBMO Katarzyna Michalak Wronki Prezentacja firmy 2015r. krótko o nas Firma IBMO Katarzyna Michalak została założona w 2005 roku, zatem działamy już na rynku branży metalowej 10 lat. Początki naszej działalności

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Mapowanie Strumienia Wartości (VSM)

Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) Zobacz jak wygląda Twój proces! 26-27 listopada 2015, Legnica Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081, Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 4 CRP PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA POTENCJAŁU. mgr inż. Roman DOMAŃSKI Katedra Systemów Logistycznych

Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 4 CRP PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA POTENCJAŁU. mgr inż. Roman DOMAŃSKI Katedra Systemów Logistycznych Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 4 CRP PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA POTENCJAŁU mgr inż. Roman DOMAŃSKI Katedra Systemów Logistycznych 1 Literatura Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

Nowości w SigmaNest: magazyn arkuszy blach nowych oraz arkuszy odpadowych.

Nowości w SigmaNest: magazyn arkuszy blach nowych oraz arkuszy odpadowych. Nowości w SigmaNest: magazyn arkuszy blach nowych oraz arkuszy odpadowych. Wstęp Czy Twoja firma ma powtarzający się problem z prowadzeniem ewidencji arkuszy na magazynie? Czy stale musisz kontrolować

Bardziej szczegółowo

Moduł kosztorysowania prac w SigmaNest, czyli wycena dla klienta w 4 krokach

Moduł kosztorysowania prac w SigmaNest, czyli wycena dla klienta w 4 krokach Moduł kosztorysowania prac w SigmaNest, czyli wycena dla klienta w 4 krokach Wstęp Jeśli wykonujesz usługi lub musisz wyceniać zlecenia dla zewnętrznych firm to przed realizacją zamówienia potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO NARYSOWANIA HARMONOGRAMU WZORCOWEGO

PRZEWODNIK DO NARYSOWANIA HARMONOGRAMU WZORCOWEGO PRZEWODNIK DO NARYSOWANIA HARMONOGRAMU WZORCOWEGO PRACY GNIAZDA PRODUKCYJNEGO 1. Proces produkcji Definicja Proces produkcyjny wyrobu zbiór operacji produkcyjnych realizowanych w uporządkowanej kolejności

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Planowanie potrzeb surowcowych (materiałowych) 2011-11-04 LPIZ proj. K.Werner

Planowanie potrzeb surowcowych (materiałowych) 2011-11-04 LPIZ proj. K.Werner Planowanie potrzeb surowcowych (materiałowych) 2011-11-04 LPIZ proj. K.Werner 1 Jeśli znana jest struktura wyrobu gotowego (baza danych struktur wyrobu), znana jest wielkośd zgromadzonego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją.

Zarządzanie produkcją. Zarządzanie produkcją i usługami Zarządzanie produkcją. mgr inż. Martyna Malak Katedra Systemów Logistycznych martyna.malak@wsl.com.pl Zarządzanie produkcją Ćwiczenia 5 BILANSOWANIE ZADAŃ PRODUKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

WEBOWY KONFIGURATOR MEBLI - ZAŁOŻENIA

WEBOWY KONFIGURATOR MEBLI - ZAŁOŻENIA WEBOWY KONFIGURATOR MEBLI - ZAŁOŻENIA zamawianie mebli na wymiar z mechanizmem dynamicznego wyliczania ceny system dla klienta końcowego i dla własnych handlowców lub salonów automatyzacja procesu zamawiania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie diety Marta prowadzi hodowlę zwierząt. Minimalne dzienne zapotrzebowanie hodowli na mikroelementy M1, M2 i M3 wynosi 300, 800 i 700

Zagadnienie diety Marta prowadzi hodowlę zwierząt. Minimalne dzienne zapotrzebowanie hodowli na mikroelementy M1, M2 i M3 wynosi 300, 800 i 700 Zagadnienie diety Marta prowadzi hodowlę zwierząt. Minimalne dzienne zapotrzebowanie hodowli na mikroelementy M1, M2 i M3 wynosi 300, 800 i 700 jednostek, przy czym dla mikroelementu M1 maksymalna dzienna

Bardziej szczegółowo

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Szanowni Państwo W dniu 21 czerwca rozpoczęło się lato. W związku z tym wyjątkowym okresem Kaizen Institute Polska stworzył specjalną wakacyjną ofertę Letni Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Gospodarka magazynowa Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Definicja zapasu Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w systemie logistycznym (przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw)

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja miejsca pracy i praca standaryzowana

Standaryzacja miejsca pracy i praca standaryzowana Standaryzacja miejsca pracy i praca standaryzowana Treść lekcji Część 5.1 Wprowadzenie Część 5.2 Cele lekcji Część 5.3 Czas Taktu i Czas Cyklu Część 5.4 Standaryzowanie procesów Część 5.5 Tworzenie pracy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT W PROCESACH ADMINISTRACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT W PROCESACH ADMINISTRACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA 83 Agnieszka Zakrzewska Bielawska Politechnika Łódzka WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT W PROCESACH ADMINISTRACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wstęp Koncepcja lean management ma swój rodowód

Bardziej szczegółowo

Producent Maszyn Specjalnych. 2015-12-02 www.pemes.pl 1

Producent Maszyn Specjalnych. 2015-12-02 www.pemes.pl 1 Producent Maszyn Specjalnych 2015-12-02 1 Profil i specjalizacja firmy zajmuje się głownie automatyzacją montażu i kontrolą jakości wyrobu. Między innymi wykonujemy: - maszyny montażowe - maszyny kontrolno

Bardziej szczegółowo

Personalizacja Plan-de-CAMpagne dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb firm, działów oraz osób

Personalizacja Plan-de-CAMpagne dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb firm, działów oraz osób Personalizacja Plan-de-CAMpagne dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb firm, działów oraz osób Wdrożenie systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa pomimo wielu korzyści często też wiąże się

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości.

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/26/8675/8623 Cena netto 1 390,00 zł Cena brutto 1 709,70

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo