TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r.

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 3 Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 3 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe 5 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 6 Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej 7 Rozdział 5. Karty płatnicze 8 Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 12 Rozdział 7. Ubezpieczenia 14 DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 16 Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 16 Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych oraz rachunki do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych 19 Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej 20 Rozdział 4. Karty płatnicze 21 Rozdział 5. Kredyty i pożyczki 24 Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale 26 Rozdział 7. Ubezpieczenia 27 Dział IV. POZOSTAŁE OPŁATY 29 Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 29 Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe 29 DZIAŁ V. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 30 1

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych, rolników indywidualnych, klientów instytucjonalnych w tym osób fizycznych prowadzacych działalnośc godpodarczą zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej", zwaną dalej "taryfą". 2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają, co następuje: 1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, na podstawie odrębnej umowy, 2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, 4) środki identyfikacji elektronicznej zabezpieczenia, przy użyciu których bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym (np. identyfikatory, hasła, karty haseł jednorazowych TAN, tokeny itp.) 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na nastepujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe ksiegowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 1) ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat. z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, a opłaty roczne są zwracane za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 10. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 1) ROR START - przeznaczonego dla klientów indywidualnych w wieku od 13 do 30 roku życia, 2) ROR SENIOR - przenaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia i/lub pobierających świadczenie emerytalne lub rentowe. 11. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1) Moja Firma - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 2) Własny Biznes - dla klientów instytucjonalnych, 3) Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego, 4) Agro - dla rolników indywidualnych. 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej. 2

4 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: START STANDARD SENIOR VIP 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 3,00 zł 20,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce BS Ziemi Kaliskiej Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS Ziemi Kaliskiej Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) złożonych w formie papierowej: - na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł za każdy przelew b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł - na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł c) realizowanych w systemie SORBNET 2) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej 0,50 zł b) na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu za każdą 4) odwołanie zlecenia stałego: dyspozycję a) złożone w formie papierowej 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 6. Polecenie zapłaty: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdą 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na dyspozycję 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł korzystanie z polecenia zapłaty 3) 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3

5 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: za każdą dyspozycję - 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Ziemi Kaliskiej prowadzącej rachunek 2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: 1) z bieżącego roku kalendarzowego za każde 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2) z lat poprzednich zestawienie 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy 10. Sporządzenie kopii: 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) z lat poprzednich za każdy 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy dokument 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 12. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 13. Realizacja dyspozycji spadkobierców za każde zaświadczenie za każde odwołanie albo zmianę od każdego spadkobiercy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 14. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) za każdy monit 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 16. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 17. Działania Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za każdą dyspozycję 1) W przypadku braku obrotów na rachunku w ciągu miesiąca kalendarzowego opłata za ten miesiąc nie jest pobierana. 2) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej 3) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 4

6 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, każda kolejna 10,00zł 4) 4. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny 10,00zł 4) - b) na rachunki prowadzone w bankach SGB jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny 10,00zł 4) za każdy przelew c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny 10,00zł 4) d) realizowanych w systemie SORBNET 5) jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny 30,00zł 4) 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny 10,00zł 4) 5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - 6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 20,00 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym za każdą dyspozycję 3,50 zł 8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł 9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: 1) z bieżącego roku kalendarzowego za każde zestawienie 20,00 zł 2) z lat poprzednich 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy 12. Sporządzenie kopii: 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł b) z lat poprzednich za każdy dokument 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 4)Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezal eżnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej. 5)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej 5

7 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej: - 2. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej: - 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - 5. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej b) na rachunki prowadzone w bankach SGB za każdy przelew 5,00 zł c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 5,00 zł d) realizowanych w systemie SORBNET6 ) 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 20,00 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję 3,50 zł 8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci: za każdą dyspozycję 20,00 zł 9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 10. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na rzecz: 1) BS Ziemi Kaliskiej za każdą dyspozycję 2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 10,00 zł 11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta 1) z bieżącego roku kalendarzowego za każde zestawienie 20,00 zł 2) z każdego poprzedniego roku 30,00 zł 6) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej 6

8 Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: START STANDARD SENIOR VIP 1) kanału WWW 3,00 zł 3,00 zł 2) Serwisu SMS: a) przekazywanie informacji o dostępnych środkach na wskazanym rachunku (po każdej zmianie salda, od poniedziałku do piątku) b) przekazywanie komunikatów informacyjnych z banku c) przekazywanie komunikatów reklamowych z banku 2. Wydanie środków identyfikacji elektronicznej 1) wydanie pierwszych środków identyfikacji elektronicznej zapisanych na pamięci typu flash (np. pendrive) dla użytkownika - posiadacza/współposiadacza rachunku 2) wydanie pierwszych środków identyfikacji elektronicznej zapisanych na pamięci typu flash (np. pendrive) dla użytkownika - osoby wskazanej jednorazowo jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3) wydanie środków identyfikacji elektronicznej w miejsce utraconych lub zastrzeżonych jednorazowo 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 4) ponowna konfiguracja pamięci typu flash (np. pendrive) - 3. Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN: Wyszczególnienie czynności 1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych TAN - 2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych TAN 4. Opłata za przekazywanie haseł SMS - 5. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta: 1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru od każdej przesyłki 2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 6. Odbiór środków identyfikacji elektronicznej w placówce Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej: Tryb pobierania opłaty miesięcznie - Stawka obowiązująca 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 7

9 Rozdział 5. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) 1. Wydanie karty dla: Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron MasterCard Debit PayPass Visa Electron paywave Visa Electron paywave "młodzieżowa" 1) posiadacza rachunku 2) współposiadacza rachunku za każdą kartę nie dotyczy 3) osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się od posiadaczy Pakietu VIP 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 1) Pakiet START 15,00 zł 15,00 zł 2) Pakiet STANDARD za każdą kartę nie dotyczy 20,00 zł nie dotyczy 3) Pakiet SENIOR nie dotyczy 15,00 zł nie dotyczy 4) Pakiet VIP nie dotyczy nie dotyczy 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 1) Pakiet START 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) Pakiet STANDARD miesięcznie nie dotyczy 2,00 zł 3,00 zł nie dotyczy 3) Pakiet SENIOR nie dotyczy 2,00 zł 3,00 zł nie dotyczy 4) Pakiet VIP nie dotyczy nie dotyczy 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu 2) w kasach banków SGB 7) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł rozliczenia operacji 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 3 7) naliczana od wypłacanej 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą kwoty 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,00 zł 0,00 zł rozliczenia operacji 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 2) innch, niż wskazane w pkt 8) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1) banków SGB za każdą zmianę 2) innch, niż wskazane w pkt 1 8) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 8

10 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 16. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 17. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 18. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% (dot. Visa Electron) bez prowizji 1% 1% Karty przedpłacone WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty - 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) - 6. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 2) innch, niż wskazane w pkt 1 8) 7,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu 2) w kasach banków SGB 8) 1,50 zł rozliczenia operacji 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 3 7) naliczana od wypłacanej 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą kwoty 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 9. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji Karty charge WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard Gold 1. Wydanie karty głównej lub dołączonej: 1) dla posiadaczy ROR w pakiecie VIP za każdą kartę 200,00 zł 2) dla posiadaczy ROR w pozostałych pakietach 300,00 zł 2. Wydanie: 1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 zł 2) nowej karty w miejsce utraconej 200,00 zł 3. Wznowienie karty głównej lub dołączonej: 1) dla posiadaczy ROR w pakiecie VIP za każdą kartę 200,00 zł 2) dla posiadaczy ROR w pozostałych pakietach 300,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty - 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 9

11 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, 2% 2) w kasach banków SGB 7) naliczana od wypłacanej 2% min. 4,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 kwoty, pobierana w dniu 3% min. 3,50 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 8) rozliczenia operacji 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 2) innch, niż wskazane w pkt 1 8) 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 13. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki BS Ziemi Kaliskiej po upływie terminu 50,00 zł 14. Transakcje bezgotówkowe Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: miesięcznie, naliczana od 1) w kraju kwoty transakcji 1% wykonanych w 2) za granicą poprzednim cyklu rozliczeniowym 1% 16. Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge po upływie terminu 200,00 zł 17. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach za każdy monit/wezwanie 10,00 zł określonych w umowie o kartę 18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę równowartość 150 USD 9) plus koszty operacyjne MasterCard 19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę równowartość 95 USD 9) plus koszty operacyjne MasterCard Karty kredytowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard Visa 1. Wydanie karty: 1) głównej za każdą kartę 2) dołączonej 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy 1) głównej rok ważności karty 42,00 zł 42,00 zł 2) dołączonej (pierwszej i wznowionych) 30,00 zł 30,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 10

12 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 5. Wznowienie karty - 6. Zastrzeżenie karty - 7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych naliczana od wypłacanej 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 2) w kasach banków SGB 7) kwoty, pobierana w dniu 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł rozliczenia operacji 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 7) 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min 7,00 zł 3% min 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana limitu kredytowego Minimalna kwota do zapłaty 13. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min 50,00 zł 5% min 50,00 zł za każdy monit/wezwanie 30,00 zł 30,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji - 1% Karty przedpłacone SGB - KKS Lech Poznań wydawane przez SGB-Bank S.A. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Wpłata gotówkowa w placówce Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej na poczet zasilenia rachunku karty prowadzonego przez SGB-Bank S.A. Przelew z rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej na poczet zasilenia rachunku karty prowadzonego przez SGB-Bank S.A. 7) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 8) Usługa dostępna od dnia 1 listopada 2012 roku. 9) Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności

13 Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA a) okres kredytowania do 6 miesięcy 3,00% b) okres kredytowania powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy 3,50% c) okres kredytowania powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy 4,00% d) okres kredytowania powyżej 36 miesięcy 5,00% 2) udzielenie kredytu gotówkowego okazjonalnego: a) dla klientów posiadających w dniu uruchomienia kredytu ROR w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej - okres kredytowania do 12 miesięcy, gdy klient korzysta z ubezpieczenia 3,00% - okres kredytowania do 12 miesięcy, gdy klient nie korzysta z ubezpieczenia 5,00% - okres kredytowania powyżej 12 miesięcy, gdy klient korzysta z ubezpieczenia 3,00% - okres kredytowania powyżej 12 miesięcy, gdy klient nie korzysta z ubezpieczenia 5,00% c) dla pozostałych klientów - okres kredytowania do 12 miesięcy, gdy klient korzysta z ubezpieczenia Naliczana: od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki; 4,00% - okres kredytowania do 12 miesięcy, gdy klient nie korzysta z ubezpieczenia od kwoty odnowienia kredytu w przypadku kredytów 5,00% - okres kredytowania powyżej 12 miesięcy, gdy klient korzysta z ubezpieczenia odnawialnych w ROR. 4,00% - okres kredytowania powyżej 12 miesięcy, gdy klient nie korzysta z ubezpieczenia Płatna: 5,00% 3) udzielenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą na rachunku bankowym lub umową o ustanowienie kaucji pieniężnej: jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. a) okres kredytowania do 3 miesięcy 1,00% b) okres kredytowania powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2,00% c) okres kredytowania powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy 3,00% d) okres kredytowania powyżej 12 miesięcy 4,00% 4) udzielenie/odnowienie kredytu odnawialnego w ROR 1,0% 5) udzielenie kredytu odnawialnego w ROR "Kroczące limity" 2,0% 6) udzielenie kredytu hipotecznego: a) mieszkaniowego - dla klientów posiadających w dniu uruchomienia kredytu ROR lub 2 inne produkty w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej 1,0% - dla pozostałych klientów 2,0% b) Rodzina na swoim 1,0% c) pożyczki hipoteczne 3,00% 7) udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3,00% 2. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy (aneks), z wyjątkiem prolongaty: 1) kredytu odnawialnego w ROR w zakresie: a) podwyższenia kwoty kredytu Pobierana od kwoty podwyższenia 1,50% b) obniżenia kwoty kredytu i/lub zmiany okresu kredytowania Jednorazowo za każdą zmianę 50,00 zł 2) kredytu odnawialnego w ROR "Kroczące limity" w zakresie: a) podwyższenia kwoty kredytu Pobierana od kwoty podwyższenia 2,00% b) obniżenia kwoty kredytu i/lub zmiany okresu kredytowania Jednorazowo za każdą zmianę 50,00 zł 3) pozostałych kredytów/pożyczek Naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo 0,1% 12

14 3. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta 1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie Za każdy harmonogram 2) kredyty inne niż wskazane w pkt 1 10,00 zł 4. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki a) na okres do 6 miesięcy 2% min 10,00 zł b) na okres powyżej 6 miesięcy 3% min 10,00 zł 5. Za rozpatrzenie wniosku klienta o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej Naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 0,5% 6. Za wydanie promesy kredytowej Za każdą promesę 50,00 zł 7. Za wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia wobec Banku i/lub braku zobowiązań wobec Banku i/lub braku Za kazde zaświadczenie 20,00 zł zaległosci w spłacie 8. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta Za każdą opinię 50,00 zł 9. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki Za każdy duplikat 25,00 zł 10. Za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia 1) pierwszego, sporządzanego automatycznie po spłacie zobowiązania - 2) duplikatu, sporządzanego na wniosek klienta Za każdy duplikat 40,00 zł 11. Za wysłanie upomnienia/monitu Za każde upomnienie/monit 30,00 zł 12. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki Za każde wezwanie 30,00 zł 13. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości Za każdy wniosek 25,00 zł 14. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej) Naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo Za każdą opinię opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający taką opłatę od BS Ziemi Kaliskiej 13

15 Rozdział 7. Ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro / Visa Electron MasterCard Debit PayPass Visa Electron paywave/ Visa Electron paywave "młodzieżowa" MasterCard Gold 1) Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): miesięcznie a) Wariant Classic (do kwoty zł) 1,90 zł - - b) Wariant Gold (do kwoty zł) 3,40 zł - - 2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) 1,40 zł - - b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) 3,90 zł - - 3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie a) Wariant Classic 2,70 zł - 2,70 zł b) Wariant Gold 6,30 zł - 6,30 zł Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik" 2. Ubezpieczenia do kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych: 1) ubezpieczenie pomostowe kredytów hipotecznych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości 2) ubezpieczenie niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych oraz kredytów konsolidacyjnych 3) ubezpieczenie nieruchomości i nieruchomości w budowie na 12-miesięczny okres ubezpieczenia wynosi: a) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości b) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości w budowie c) ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia oraz odpowiedzalności cywilnej w życiu prywatnym na 12-miesięczny okres ubezpieczenia: - WARIANT I ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł - WARIANT II ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł - WARIANT III ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł od 1 do 12 miesięcy w dniu wypłacenia kredytu, następna składka w 37 miesiącu od daty wypłacenia kredytu w dniu wypłacenia kredytu, następna składka w 61 miesiącu od daty wypłacenia kredytu rocznie rocznie STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 0,066% od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty uruchomionego kredytu w przypadku kredytów wypłacanych w transzach, za każdy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej za 36 miesięczny okres ubezpieczenia: - 2,2% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców - 2,3% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców za 60 miesięczny okres ubezpieczenia: - 2,9% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców - 3,0% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców 0,06% sumy ubezpieczenia 0,09% sumy ubezpieczenia 50,00 zł 100,00 zł 250,00 zł 14

16 3. Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku ROR WARIANT OCHRONY WSKAŻNIK Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku ROR na wypadek zajścia wypadku GRKB 0,71% ubezpieczeniowego w postaci: rocznie, naliczana od GRKB + GRKB-TCN 1,08% - śmierci Ubezpieczonego sumy ubezpieczenia GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 2,76% (aktualizacja sumy - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,58% ubezpieczenia na - poważnego zachorowania Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 3,26% pierwszy dzień każdego - utraty pracy przez Ubezpieczonego rocznego okresu GRKB - śmierć Ubezpieczonego Uwaga: ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku ROR kredytowania) GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 4. Pozostałe ubezpieczenia na życie: WARIANT OCHRONY WSKAŻNIK 1) Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialaności zł na wypadek zajścia GRKB 0,059% jednorazowo x liczba wypadku ubezpieczeniowego w postaci: GRKB + GRKB-TCN 0,088% miesięcy ubezpieczenia, - śmierci Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 0,178% naliczana od sumy - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy ubezpieczenia GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 0,128% - poważnego zachorowania Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 0,218% - utraty pracy przez Ubezpieczonego GRKB 0,88% 2) Bezpieczny Kredyt Plus - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł i dolną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł, na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: - śmierci Ubezpieczonego - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem rocznie, naliczana od GRKB + GRKB-TCN 1,35% sumy ubezpieczenia GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 3,45% (aktualizacja sumy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,97% ubezpieczenia na GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 4,07% pierwszy dzień każdego GRKB - śmierć Ubezpieczonego rocznego okresu kredytowania) GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego miesięcznie/rocznie, naliczana od sumy RODZAJ SKŁADKI WSKAŻNIK ubezpieczenia (aktualizacja sumy ubezpieczenia na miesięczna 0,038% pierwszy dzień każdego rocznego okresu roczna 0,456% kredytowania) 3) Bezpieczna Spłata - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialaności zł na wypadek zajścia jednorazowo x liczba RODZAJ SKŁADKI WSKAŻNIK wypadku ubezpieczeniowego w postaci: miesięcy ubezpieczenia, - śmierci Ubezpieczonego - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem naliczana od sumy ubezpieczenia jednorazowa x liczba miesięcy ubezpieczenia 0,187% 15

17 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych Moja Firma Własny Biznes Non profit Agro 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego): 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego 1) miesięcznie, za każdy rachunek 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej. 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej. 4. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) złożonych w formie papierowej: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI naliczana od wpłacanej kwoty naliczana od wypłacanej kwoty 20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 0,3% min. 2,00 zł 0,3% min. 2,00 zł 0,3% min. 2,00 zł 0,3% min. 2,00 zł 0,2% min. 2,00 zł 0,2% min. 2,00 zł 0,2% min. 2,00 zł 0,2% min. 2,00 zł - na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł za każdy przelew b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł - na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł c) realizowanych w systemie SORBNET 2) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł za każdy przelew 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł b) na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA a) złożona w formie papierowej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu za każdą 4) odwołanie zlecenia stałego: dyspozycję a) złożone w formie papierowej 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 16

18 6. Polecenie zapłaty: 1) opłaty pobierane z rachunku wierzyciela: a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2) opłaty pobierane z rachunku dłużnika: za każdą a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 3) d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów 11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Ziemi Kaliskiej prowadzącej rachunek za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny klienta 12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każde 1) z bieżącego roku kalendarzowego 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 30,00 zł zestawienie 2) z lat poprzednich 25,00 zł + po 12,50 zł za każdy 25,00 zł + po 12,50 zł za każdy 25,00 zł + po 12,50 zł za każdy 30,00 zł + po 15,00 zł za każdy 13. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 14. Sporządzenie kopii: 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: za każde zaświadczenie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) z lat poprzednich 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy za każdy dokument 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: - 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy a) klient określi datę dokonania operacji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każde przekazane środki 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 16. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku): naliczana od kwoty 1) w przypadku podjęcia gotówki do wypłaty 2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 17. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy monit 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 18. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 17

19 19. Działania Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 1) W przypadku braku obrotów na rachunku w ciągu miesiąca kalendarzowego opłata za ten miesiąc nie jest pobierana. 2) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej. 3) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej. 18

20 Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych oraz mieszkaniowe rachunki powiernicze Rachunki lokat terminowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - 2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej - 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek lokaty terminowej - 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku lokaty terminowej - 5. Realizacja przelewów z rachunku lokaty terminowej: 1) w kwocie poniżej ,00 zł a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Kaliskiej b) na rachunki prowadzone w bankach SGB za każdy przelew 5,00 zł c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 5,00 zł d) realizowanych w systemie SORBNET 4) 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 30,00 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty terminowej za każdą dyspozycję 5,00 zł 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 20,00 zł 9. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej za każdą dyspozycję 5,00 zł 10. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku lokaty terminowej za każde zestawienie 25,00 zł 4) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej 19

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - KLIENCI INSTYTUCJONALNI obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2014 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.01.2014 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 58/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, luty 2015 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo