TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 18/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 3 Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 3 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe 5 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 6 Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej 7 Rozdział 5. Karty płatnicze 8 Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 9 Rozdział 7. Ubezpieczenia 10 DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 12 Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 12 Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych oraz rachunki do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych 14 Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej 15 Rozdział 4. Karty płatnicze 16 Rozdział 5. Kredyty i pożyczki 18 Rozdział 6. Ubezpieczenia 19 Dział IV. POZOSTAŁE OPŁATY 21 Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 21 Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe 21 Dział V. PRODUKTY WYCOFYWANE 22 1

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Gąsocinie. pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej - Klienci Banku Spółdzielczego w Gąsocinie. 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, 4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, hasło SMS, karta chipowa, PIN do karty chipowej. 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na nastepujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe ksiegowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Gąsocinie. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 1) ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez BS w Gąsocinie, a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu zakończenia. 10. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty; w przypadku kredytów odnawialnych rozwiązanych przed terminem określonym w umowie kredytowej prowizja za udzielenie kredytu jest należna za każdy rozpoczęty miesiąc kredytowania, a pozostała kwota zostaje zwrócona. 11. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 1) SGB Impuls - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia (od miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 30 lat pakiet ulega przekształceniu na SGB Priorytet), 2) SGB Konkret - przenaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia. 3) SGB Prestiż - wymagającego miesięcznych wpływów w wysokości min. 5 tys. zł (w przypadku braku wpływów przez 12 kolejnych miesięcy, SGB-Bank S.A. zastosuje pakiet SGB Priorytet). 12. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1) SGB Moja Firma - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą korzystajacych z internetu, 2) SGB Własny Biznes - dla klientów instytucjonalnych, 3) SGB Biznes Plus - dla klientów instytucjonalnych, 4) SGB Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego, 5) SGB Agro - dla rolników indywidualnych. 13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 15. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Gąsocinie. 2

4 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) SGB Impuls SGB Priorytet SGB e-konto SGB Konkret SGB Prestiż 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) prowadzenie rachunku miesięcznie 1,00 zł 3,00 zł 5,00 zł 1,00 zł 10,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 1) dokonywane w placówce BS Gąsocin - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach BS Gąsocin - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4. Realizacja przelewów: za każdy 1) w kwocie poniżej ,00 zł: przelew a) złożonych w formie papierowej: - na rachunki prowadzone w BS Gąsocin bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Gąsocin 1,50 zł 1,50 zł 5,00 zł 1,50 zł 1,00 zł b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki prowadzone w BS Gąsocin bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Gąsocin bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat c) realizowanych w systemie SORBNET 1) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy a) na rachunki prowadzone w BS Gąsocin przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Gąsocin 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy a) na rachunki prowadzone w BS Gąsocin przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Gąsocin 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą a) złożona w formie papierowej dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą a) złożone w formie papierowej dyspozycję 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 6. Polecenie zapłaty: za każdą 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 2) korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł ` WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Tryb pobierania opłaty za każdą dyspozycję STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3

5 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: - 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówkach BS Gąsocin prowadzącej rachunek bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: za każde 1) z bieżącego roku kalendarzowego zestawienie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2) z lat poprzednich 20,00 zł + po 10,00 zł za 20,00 zł + po 10,00 zł za 20,00 zł + po 10,00 zł za 20,00 zł + po 10,00 zł za 20,00 zł + po 10,00 zł za 10. Sporządzenie kopii: za każdy 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) z lat poprzednich 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każde odwołanie albo zmianę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 13. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 14. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) za każdy monit 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 16. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł bez opłat 17. Działania BS w Gąsocinie podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za każdą dyspozycję 1) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówkach BS Gąsocin 2) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS Gąsocin 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 4

6 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: - 1) otwarcie rachunku bez opłat 2) prowadzenie rachunku bez opłat 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 10,00 3) 4. Realizacja przelewów: za każdy przelew 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) na rachunki prowadzone w BS Gąsocin jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00 3) b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Gąsocin jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00 3) c) realizowanych w systemie SORBNET 4) jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 30,00 3) 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00 3) 5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - bez opłat 6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 20,00 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomoctwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym za każdą dyspozycję 3,50 zł 8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł 9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: 1) z bieżącego roku kalendarzowego za każde zestawienie 20,00 zł 2) z lat poprzednich 20,00 zł + po 10,00 zł za 12. Sporządzenie kopii: za każdy dokument 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł b) z lat poprzednich 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 3) BS w Gąsocinie nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej. 4) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówkach BS Gąsocin 5

7 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku: 1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 2. Prowadzenie rachunku: 1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat 5. Realizacja przelewów: za każdy przelew 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) na rachunki prowadzone w BS w Gąsocinie bez opłat b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Gąsocinie 3,00 zł c) realizowanych w systemie SORBNET 5) 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 20,00 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję 1) terminowej lokaty oszczędnościowej 3,50 zł 8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł 9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 10. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każde zestawienie 1) terminowej lokaty oszczędnościowej: a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł b) z każdego poprzedniego roku 30,00 zł 5) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówkach BS w Gąsocinie 6

8 Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca SGB Impuls SGB Priorytet SGB e-konto SGB Konkret SGB Prestiż 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: miesięcznie 1) kanału WWW bez opłat 5,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat 2. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta: od każdej przesyłki 1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 7

9 Rozdział 5. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Maestro/ Visa Electron/ Visa Electron "młodzieżowa" MasterCard Debit PayPass/ MasterCard Debit PayPass "młodzieżowa" Visa Electron paywave/ Visa Electron paywave "młodzieżowa" 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) posiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2) współposiadacza rachunku 6 ) bez opłat bez opłat bez opłat 3) osoby wskazanej6 ) 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się od posiadaczy Pakietu SGB Prestiż 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł za każdą kartę Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się od posiadaczy Pakietu SGB Prestiż 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 7) za każdą kartę 1) Pakiet SGB Impuls 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) Pakiet SGB Priorytet 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 3) Pakiet SGB e-konto 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 4) Pakiet SGB Konkret 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5) Pakiet SGB Prestiż 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty :6 ) 1) Pakiet SGB Impuls 2,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2) Pakiet SGB Priorytet 2,00 zł 3,00 zł 3,00 zł miesięcznie 3) Pakiet SGB e-konto 2,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 4) Pakiet SGB Konkret 2,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 5) Pakiet SGB Prestiż 2,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana w 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych dniu rozliczenia operacji bez opłat bez opłat bez opłat 2) w kasach banków SGB8 ) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 1,30 zł 2% min. 5,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 8 ) naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł za każdą wypłatę, pobierana w 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,60 zł bez opłat 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 1) banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie 1) banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 15. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia 1% (dot. Visa Electron) bez prowizji 1% operacji 6) Nie dotyczy kart młodzieżowych. 7) Karty młodzieżowe dostępne są wyłącznie w pakiecie SGB Impuls. 8) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. Tryb pobierania opłaty 8

10 Rozdział 6. Kredyty i pożyczki WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Prowizja przygotowawcza: naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty 1) udzielenie kredytu gotówkowego, na zakup i montaż kolektorów słonecznych: a) okres kredytowania do 12 miesięcy odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna: 2,5% minimum 50,00zł b) okres kredytowania powyżej 12 miesięcy w przypadku kredytu studenckiego przy uruchomieniu każdej 3% minimum 50,00zł 2) udzielenie/odnowienie kredytu w ROR transzy kredytu, naliczana od kwoty uruchamianej transzy, 2% minimum 50,00zł 3) udzielenie kredytu hipotecznego: w przypadku pozostałych kredytów jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy a) mieszkaniowe, termomodernizacyjne, na budowę domów energooszczędnych 2% minimum 50,000zł b) konsolidacyjne 2% minimum 50,00zł c) pożyczki hipoteczne 2% minimum 50,00zł d) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie 3% minimum 50,00zł 2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta 1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie bez opłat 2) kredyty inne, niż wskazane w pkt 1 za każdy harmonogram 10,00 zł 3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 1% minimum 50,00 zł 4. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 0,5% minimum 50,00 zł 5. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo 0,5% minimum 50,00 zł 6. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 100,00 zł 7. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 50,00 zł 8. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 10,00 zł 9. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia za każdy duplikat 25,00 zł 10. Za wysłanie upomnienia/monitu za każde upomnienie/monit 10,00 zł 11. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki za każde wezwanie 10,00 zł 12. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 25,00 zł 13. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od BS w Gąsocinie) za każdą opinię opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający taką opłatę od BS w Gąsocinie 9

11 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, pomocniczego): Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA SGB Moja Firma SGB Własny Biznes SGB Biznes Plus SGB Non profit SGB Agro Wariant I SGB Agro Wariant II 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego miesięcznie, za każdy rachunek bez opłat 30,00 zł 100,00 zł 5,00 zł 20,00 zł Uwaga: W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Bank za zgodą Zarządu może odstapić od pobierania w/w opłat opłata naliczana od bezgotówkowych wpływów naliczana od wpłacanej kwoty 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 1) dokonywane w placówkach BS w Gąsocinie 0,2% min. 3,50 zł 0,2% min. 3,50 zł 0,15% min. 3,50 zł bez prowizji bez opłat bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach BS w Gąsocinie: naliczana od wypłacanej 1) przez osoby reprezentujące klienta 0,2% min. 3,50 zł 0,2% min. 3,50 zł 0,15% min. 3,50 zł bez prowizji bez opłat bez opłat kwoty 2) przez osoby inne niż wskazane w ust. 1, na podstawie czeku gotówkowego 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% bez opłat bez opłat 4. Realizacja przelewów: za każdy 1) w kwocie poniżej ,00 zł: przelew a) złożonych w formie papierowej: - na rachunki prowadzone w BS w Gąsocinie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Gąsocinie 7,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki prowadzone w BS w Gąsocinie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Gąsocinie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł bez opłat bez opłat d) realizowanych w systemie SORBNET 1) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy a) na rachunki prowadzone w BS w Gąsocinie przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Gąsocinie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy a) na rachunki prowadzone w BS w Gąsocinie przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Gąsocinie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą a) złożona w formie papierowej dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą a) złożone w formie papierowej dyspozycję 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 6. Polecenie zapłaty: za każdą 1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: dyspozycję a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 2) opłaty pobierane z rachunku płatnika: a) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2,00 zł 2,00 zł b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody 2) 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł na korzystanie z polecenia zapłaty 0,25% 12

12 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: - 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówkach BS w Gąsocinie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każde zestawienie 1) z bieżącego roku kalendarzowego 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) z lat poprzednich 25,00 zł + po 12,50 zł za 25,00 zł + po 12,50 zł za 25,00 zł + po 12,50 zł za 25,00 zł + po 12,50 zł za 30,00 zł + po 15,00 zł za 30,00 zł + po 15,00 zł za 13. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 14. Sporządzenie kopii: za każdy 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) z lat poprzednich 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określi datę dokonania operacji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej 16. awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku): naliczana od kwoty do 1) w przypadku podjęcia gotówki wypłaty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,05%-0,2% 0,05%-0,2% 0,05%-0,2% 0,05%-0,2% 0,05%-0,2% 0,05%-0,2% 17. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy monit 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 18. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Działania BS w Gąsocinie podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 19. nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 20. Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za prowadzenie rachunku) za każdą zmianę 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 1) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówkach BS w Gąsocinie 2) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS w Gąsocinie 13

13 Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych Rachunki lokat terminowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku: 1) lokaty terminowej - bez opłat 2. Prowadzenie rachunku: 1) lokaty terminowej - bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat 5. Realizacja przelewów: za każdy przelew 1) w kwocie poniżej ,00 zł a) na rachunki prowadzone w BS w Gąsocinie bez opłat b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Gąsocinie 4,00 zł c) realizowanych w systemie SORBNET 3) 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 30,00 zł 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję 1) lokaty terminowej 5,00 zł 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 25,00 zł 9. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku: za każde zestawienie 1) lokaty terminowej 25,00 zł 3) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego w Gąsocinie 14

14 Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązujaca SGB Moja Firma SGB Własny Biznes SGB Biznes Plus SGB Non profit SGB Agro 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: miesięcznie 1) kanału WWW 8,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat 5,00 zł 2. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3. Opłata za użytkowanie karty chipowej: za każdą kartę 1) wydanie pierwszej i drugiej karty chipowej bez opłat bez opłat 10,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 2) wydanie kolejnej karty chipowej (w tym wznowienie 4) ) 65,00 zł 65,00 zł 65,00 zł 65,00 zł 65,00 zł 3) zastrzeżenie karty chipowej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4) zmiana uprawnień zawartych w karcie chipowej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4. Wygenerowanie i przesłanie nowego numeru PIN do karty chipowej (w tym przy wznowieniu karty chipowej) za każdy numer 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 5. Opłata za wydanie czytnika do kart chipowych: za każdy czytnik 1) pierwszego bez opłat bez opłat 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) drugiego i trzeciego 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 3) każdego następnego 180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 6. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta: za każdą przesyłkę 1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) za pośrednictwem firmy kurierskiej 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 4) Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token/kartę chipową, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia. 15

15 Rozdział 4. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Business Electron Visa Business Electron paywave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: za każdą kartę 1) SGB Moja Firma: a) pierwszej bez opłat bez opłat b) kolejnej 25,00 zł 15,00 zł 2) SGB Własny Biznes: a) pierwszej 25,00 zł 15,00 zł b) kolejnej 25,00 zł 15,00 zł 3) SGB Biznes Plus: a) pierwszej 25,00 zł 15,00 zł b) kolejnej 15,00 zł 15,00 zł 4) SGB Agro: a) pierwszej 25,00 zł 15,00 zł b) kolejnej 25,00 zł 15,00 zł 5) SGB Non-profit: a) pierwszej 25,00 zł 15,00 zł b) kolejnej 25,00 zł 15,00 zł Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty 2. Wydanie: za każdą kartę 1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł 2) nowej karty w miejsce utraconej 40,00 zł 40,00 zł 3. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: za każdą kartę 1) SGB Moja Firma bez opłat bez opłat 2) SGB Własny Biznes 25,00 zł 15,00 zł 3) SGB Biznes Plus 10,00 zł 15,00 zł 4) SGB Agro 25,00 zł 15,00 zł 5) SGB Non-profit 25,00 zł 15,00 zł Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty: miesięcznie 1) SGB Moja Firma 2,00 zł 5) 6,00 zł 2) SGB Własny Biznes bez opłat 6,00 zł 3) SGB Biznes Plus bez opłat 6,00 zł 4) SGB Agro 3,00 zł 6,00 zł 5) SGB Non-profit bez opłat 6,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana w 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych dniu rozliczenia operacji bez opłat bez opłat 2) w kasach banków SGB 10) 4,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 6) naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,00 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 16

16 10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 1) banków SGB 4,50 zł 6,00 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie 1) banków SGB bez opłat bez opłat 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 15. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% 5) Opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty. 6) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 17

17 Rozdział 5. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja wstępna (aplikacyjna) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA - za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki, naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu/pożyczki, płatna w dniu złożenia wniosku - w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej - prowizja nie jest pobierana od kredytów konsorcjalnych, w których BS w Gąsocinie jest uczestnikiem konsorcjum, a także w przypadku klientów, którym BW w Gąsocinie złożył ofertę kredytową (oferta złożona z inicjatywy BS w Gąsocinie) od 0,25% (min 100 zł, max zł) 2. Prowizja przygotowawcza: 1) kredyty na działalność gospodarczą: a) do 12 miesięcy od 2% b) powyżej 12 miesięcy od 2,5% 2) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR* 1,85% Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR udzielonych w okresie do r. naliczana miesięcznie 6,00 zł 3. Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR udzielonych w okresie od r. do r. naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej 4. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki naliczana od kwoty prolongowanej 1% (min 50 zł) 5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu 0,5% minimum 50,00 zł 6. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty 0,5% minimum 50,00 zł 7. Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik: za każdy egzemplarz zaświadczenia 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 30,00 zł 2) dla podmiotów gospodarczych 50,00 zł 8. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek (w zależności od stopnia złożoności): 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 100,00 zł za każdą opinię 2) dla podmiotów gospodarczych 200,00 zł 9. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę od 50,00 zł do 500,00 zł 10. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 10,00 zł 11. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia: za każdy duplikat 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 30,00 zł 2) dla podmiotów gospodarczych 80,00 zł 12. Za wysłanie monitu/upomnienia: za każdy egzemplarz monitu/upomnienia 30,00 zł 13. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu za każde wezwanie 30,00 zł 14. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości: 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą za każdy wniosek 50,00 zł 2) dla podmiotów gospodarczych 100,00 zł 15. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta za każdą czynność 25,00 zł 16. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od BS w Gąsocinie) naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy za każdą opinię 0,05% opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający taką opłatę od BS w Gąsocinie * suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR udzielonym od 2015r. Nie może przekroczyć stawki prowizji przygotowawczej wskazanej w taryfie 18

18 Dział IV. Pozostałe opłaty Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Wpłaty gotówkowe: 1) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Gąsocinie naliczana od wpłacanej kwoty 0,4% min. 3,0 zł 2) wpłaty na działalność pożytku publicznego bez prowizji 3) wpłaty w związku z zawartą za pośrednictwem SGB-Banku S.A. umową ubezpieczenia bez prowizji Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Za zastrzeżenie: za każde zastrzeżenie 1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty BS w Gąsocinie bez opłat 2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1 30,00 zł 21

19 Dział V. Produkty wycofywane z oferty banku Rachunki bieżące rolnicze założone do r. Lp Wyszczególnienie Stawka Podstawowa Stawka min. Za prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie, chyba że umowa stanowi inaczej: 1) Bieżącego i pomocniczego bez opłat 2) Dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel bez opłat 3) Lokaty terminowej bez opłat Uwaga: prowizji nie pobiera się za prowadzenie rachunku bieżącego dla rolników Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS w Gąsocinie., chyba że umowa stanowi inaczej 0,20% 3,50 zł 2) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Gąsocinie 0,50% 3,50 zł Uwaga: prowizję pobiera się od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy lub od wpłacającego Od wypłat gotówkowych: 1) z rachunków bankowych prowadzonych przez BS w Gąsocinie 0,2% 3,50 zł 2) nie zgłoszonych z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem wypłat powyżej zł z rachunków bankowych 0,2% prowadzonych w BS w Gąsocinie Uwaga: prowizją od wypłat BS wgąsocinie obciąża rachunek wystawcy dyspozycji Za przelewy: 1) na r-ki bankowe prowadzone przez BS w Gąsocinie bez opłat 2) na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki 3,0 zł od każdego przelewu Za dokonanie przelewów z r-ków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta 5,0 zł od każdej dyspozycji Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego 2,0 zł od każdej operacji Za wykonanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorców na podstawie zbiorczej listy płac 4,5 zł od każdego przelewu (każdego uznania) Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu 5,0 zł Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom r-ków bankowych 0,5 zł od każdego blankietu czekowego Za pojedynczy blankiet czekowy wydawany doraźnie 2,00 zł Za potwierdzenie blankietu czekowego 5,0 zł od każdego blankietu czekowego 1) Za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości 20,00 zł 2) Za odwołanie zastrzeżenia o utracie dowodów tożsamości 20,00 zł Za przyjęcie czeków do inkasa 0,2% kwoty od każdego czeku 10,00 zł Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku bankowym: 1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 5,00 zł 2) za opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek Za sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z r-ku bankowego 10,00 zł 2) jednego dowodu do wyciągu 5,00 zł Uwaga: za opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej Za udzielanie telefonicznej informacji o saldzie r-ku Klienta - na podstawie umowy zawartej z Klientem, po podaniu hasła 10,0 zł miesięcznie (za dany miesiąc z góry) 0,2% Za korzystanie z wpływów bieżących od kwoty wykorzystanej 5,0 zł Za wydanie na wniosek Klienta: 1) opinii bankowej (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej - zdolność kredytowa) 30,00 zł 2) Zaświadczenia stwierdzającego posiadanie r-ku bieżącego z określeniem wielkości obrotów, lokat terminowych 10,00 zł Za dokonanie blokady środków na r-ku bankowym 10,0 zł Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z r-ków bankowych Uwaga: opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika Realizacja polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela Przyjęcie polecenia zapłaty w oddziale dłużnika Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 0,5% kwoty zajętej 10,0 zł 3 zł od każdej operacji 1,00 zł Od każdego polecenia zapłaty 3,00 zł Od każdego polecenia zapłaty 2,00 zł Od każdego polecenia zapłaty 22

20 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe - rolnicy założone do r. Lp Wyszczególnienie Stawka Podstawowa Stawka min. Za prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie 1,00 zł Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS w Gąsocinie., chyba że umowa stanowi inaczej bez opłat 2) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Gąsocinie 0,50% 3,50 zł Uwaga: prowizję pobiera się od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy lub od wpłacającego Od wypłat gotówkowych: 1) z rachunków bankowych prowadzonych przez BS w Gąsocinie bez opłat Uwaga: prowizją od wypłat BS wgąsocinie obciąża rachunek wystawcy dyspozycji Od wpływów bezgotówkowych 0,20% 3,50 zł Za przelewy: 1) na r-ki bankowe prowadzone przez BS w Gąsocinie bez opłat 2) na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki 3,5 zł od każdego przelewu Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego 2,0 zł od każdej operacji Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu 5,0 zł 0,5 zł od każdego blankietu Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom r-ków bankowych czekowego Za pojedynczy blankiet czekowy wydawany doraźnie 2,00 zł 5,0 zł od każdego Za potwierdzenie blankietu czekowego blankietu czekowego 1) Za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości 7,00 zł 2) Za odwołanie zastrzeżenia o utracie dowodów tożsamości 7,00 zł Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku bankowym: 1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 5,00 zł 2) za opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek Za sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z r-ku bankowego 10,00 zł 2) jednego dowodu do wyciągu 5,00 zł Uwaga: za opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej Za udzielanie telefonicznej informacji o saldzie r-ku Klienta - na podstawie umowy zawartej z Klientem, po podaniu hasła Za dokonanie blokady środków na r-ku bankowym Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z r-ków bankowych Uwaga: opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika Realizacja polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela Przyjęcie, modyfikacja polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku, wysokości salda itp. 2,0 zł miesięcznie (za dany miesiąc z góry) 10,0 zł 0,5% kwoty zajętej 1 zł od każdejoperacji 2 zł Od każdego polecenia zapłaty 2,00 zł Od każdego polecenia zapłaty 30,00 zł 5,00 zł 23

21 Karty VISA Elektron Business z mikroprocesorem wydawane do rachunków założonych do r. Wyszczególnienie Stawka Podstawowa Stawka min. Wydanie karty 15,00 zł* Używanie karty 6,00 zł miesięcznie** Ekspresowe wydanie karty, duplikatu, nowego PIN-u na wniosek klienta 45 zł za każdą przesyłkę Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 35,00 zł Zastrzeżenie karty: 1) w przypadku utraty lub kradzieży bez opłat 2) z innych powodów (np.. Zamknięcie rachunku) 20,00 zł 3) w przypadku gdy posiadacz karty zrezygnował w terminie 14 dnia od jej otrzymania i w tym czasie nie dokonał żadnej transakcji bez opłat Niezwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie Banku 30,00 zł Wydanie duplikatu karty 35,00 zł Zmiana PIN-u do karty 6 zł za każdą zmianę Odblokowanie karty 10,00 zł Zmiana limitu karty 3,00 zł Miesięczne zestawienie transakcji 2,00 zł Wznowienie karty 50,00 zł Transakcje bezgotówkowe bez opłat Transakcje gotówkowe w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat Transakcje gotówkowe w kasach banków SGB 1,50 zł Transakcje gotówkowe w bankomatach innych niż bankomaty banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2% 5,00 zł Transakcje gotówkowe w kasach innych niż kasy banków SGB 3% 10,00 zł Transakcje gotówkowe w bankomatach za granicą 3% 10,00 zł Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 1,00% * opłata nie jest pobierana od kart podlegających migracji ** opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym nastapiła aktywacja karty Karty VISA Elektron z mikroprocesorem wydawane do rachunków założonych do r. Wyszczególnienie Stawka Podstawowa Wydanie karty 1) Posiadaczowi rachunku 15,00 zł 2) Użytkownikowi karty 15,00 zł Używanie karty 3,00 zł miesięcznie*** 45 zł za każdą Ekspresowe wydanie karty, duplikatu, nowego PIN-u na wniosek klienta przesyłkę Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 20,00 zł Zastrzeżenie karty: bez opłat Niezwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie Banku 25,00 zł Wydanie duplikatu karty 20,00 zł Wydanie nowego PIN-u do karty 5,00 zł Zmiana PIN-u do karty 4,5 zł za każdą zmianę Odblokowanie karty 5,00 zł Wznowienie karty 20,00 zł Transakcje bezgotówkowe bez opłat Stawka min. Transakcje gotówkowe w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat Transakcje gotówkowe w kasach banków SGB 1,50 zł Transakcje gotówkowe w bankomatach innych niż bankomaty banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2% 5,00 zł Transakcje gotówkowe w kasach innych niż kasy banków SGB 2% 4,50 zł Transakcje gotówkowe w bankomatach za granicą 3% 10,00 zł Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 1,00% *** opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym nastapiło wydanie karty Unikonta Oszczędnościowe założone do r. Wyszczególnienie Stawka Podstawowa Prowadzenie rachunku bez opłat Wpłaty na rachunek i wypłaty z rachunku bez opłat Za niepodjęcie zgłoszonych z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem wypłat gotówki powyżej zł z rachunku prowadzonego w BS w Gąsocinie w terminie uzgodnionym w zgłoszeniu 0,3% kwoty niepodjętej Przelew na rachunek prowadzony przez inny bank w kwocie nizszej niż 1 mln zł 5,00 zł Przelew na rachunek prowadzony przez inny bank w kwocie co najmniej 1 mln zł 7,00 zł Sporządzenie i wysłanie: 1) jednego wyciagu w miesiacu bez opłat 2) każdego kolejnego wyciagu w miesiącu (listem zwykłym) 7,00 zł Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 5,00 zł Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku 30,00 zł Sporządzenie odpisu: 1) obrotów na r-ku 30,00 zł Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek 2) wyciągu z r-ku 10,00 zł 3) jednego dowodu do wyciagu 5,00 zł Uwaga: za opłate pobiera się odpowiednio podwyzszona o 50% stawki podstawowej 0,5% przekazywanej Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z r-ków bankowych kwoty, min 15 zł, maks. Uwaga: opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika 100 zł Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bez opłat Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 10,00 zł Za dokonanie blokady środków na r-ku bankowym 30,00 zł Za przyjęcie zgłoszenia utraty dowodów tożsamości i wykonanie zastrzeżenia lub odwołanie zastrzeżenia 30,00 zł 24

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 06 października 2016r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Załącznik do uchwały nr 755/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głownie z dnia 21.11.2017r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. z póź. zmianami TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 30.01.2013 r. Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 33/2013 Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 64/2013 Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 82/2013 Z póź.zm.wprow.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 06 listopada 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 06 listopada 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 06 listopada 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 22 lipca 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 września 2016 roku (z wyjątkiem: Działu I, oraz Rozdziałów: 1, 2, 3, 4, 5 Działu II oraz Rozdziału

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Tekst jednolity obowiązujący od dnia 02.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 7/2013 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 21.02.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Koźminek, 01 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 110/ZA/2017 z dnia 31.10.2017 r. obowiązuje od 06.11.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo