TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 24 października 2012 roku 1

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościoworozliczeniowych.. 4 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej.. 8 Rozdział 5. Karty płatnicze...9 Rozdział 6. Kredyty i pożyczki.. 11 Rozdział 7. Ubezpieczenia 13 DZIAŁ III. POZOSTAŁE OPŁATY Rozdział 1. Obsługa rachunków walutowych

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Bank Spółdzielczy w Słupcy pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej. 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 1. BS w Słupcy Bank Spółdzielczy w Słupcy 2. Elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał www) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 3. Pakiet taryfowy zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 4. SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) zrzeszenie, które tworzą SGBBank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, 5. Środek identyfikacji elektronicznej zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności hasło, identyfikator, hasło sms, token, PIN do urządzenia token, 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 groszy pomija się, a kwoty od 0,5 groszy włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5.Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą: w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1. Niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2. Cyklicznie, 3. W innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a BS w Słupcy. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach: dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków oraz użytkowania kart, 2. W dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty w przypadku pozostałych opłat, Z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez BS w Słupcy, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 10. Pakiety dla klientów indywidualnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1. Pakiet Standard przeznaczony dla wszystkich klientów indywidualnych 2. Pakiet Junior przeznaczony dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, 3. Pakiet Senior przeznaczony dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia bądź otrzymujących świadczenie emerytalne lub rentowe. 11. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1. BS Biznes dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla klientów instytucjonalnych 2. BS Non profit dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego 3. BS Agro dla rolników indywidualnych 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie BS w Słupcy. 3

4 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościoworozliczeniowych (ROR) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STANDARD STAWKA OBOWIĄZUJĄCA JUNIOR* (osoby do 30 roku życia) SENIOR (osoby pobierające świadczenie emerytalne lub rentowe 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: a) Otwarcie rachunku b) Prowadzenie rachunku miesięcznie 4,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku 4. Realizacja przelewów): 1. w kwocie poniżej a) złożone w formie papierowej: na rachunki prowadzone w BS w Słupcy na rachunki lokat terminowych prowadzonej w BS w Słupcy na rachunki prowadzone w innych bankach na rachunek Telekomunikacji Polskiej S.A. na rachunek ZUS b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu WWW na rachunki prowadzone w BS w Słupcy na rachunki prowadzone w innych bankach c) przelewy realizowane w systemie SORBNET Za każdy Przelew 2. w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1.realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w BS w Słupcy Za każdy b) na rachunki prowadzone w innych bankach Przelew 2.realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: a) na rachunki prowadzone w BS w Słupcy Za każdy Przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3. modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Za każdą dyspozycję 4. odwołanie zlecenia stałego: a) złożone w formie papierowej Za każdą dyspozycję b) złożone za pośrednictwem 6. Polecenie zapłaty: Za każdą dyspozycję złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Za każdą dyspozycję 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w oddziale BS w Słupcy prowadzącej rachunek sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: a) Z bieżącego roku kalendarzowego b) Z lat poprzednich Za każde zestawienie 3,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 z 4,00 zł 3,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 z 4,00 zł 3,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 z 4,00 zł + po za każdy poprzedni rok + po za każdy poprzedni rok + po za każdy poprzedni rok 10 Sporządzenie kopii: 1.wyciągu bankowego oraz historii rachunku: a) z bieżącego roku kalendarzowego 4

5 b) z lat poprzednich 2.pojedyńczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określił datę dokonania operacji b) klient nie określił daty dokonania operacji + po za każdy poprzedni rok + po za każdy poprzedni rok + po za każdy poprzedni rok 11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda Za każde zaświadczenie Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 13. Realizacja dyspozycji spadkobierców Od każdego spadkobiercy Za każde odwołanie albo zmianę Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Za każdą dyspozycję 15. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego Za każdy monit na rachunku (po upływie terminu spłaty) 16. Za likwidację rachunku 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 17. Działania BS Słupca podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z Za każdą dyspozycję powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy * Dotyczy tylko nowych Klientów Banku oraz Stawki opłat i prowizji pobierane od ROR Junior obowiązują również dla Rachunków oszczędnościoworozliczeniowych zakładanych dla osób otrzymujących świadczenia finansowe z Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej 5

6 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: c) Otwarcie rachunku d) Prowadzenie rachunku WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Rachunek oszczędnościowy Leń 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego Za każdą wypłatę jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, każda kolejna * 4. Realizacja przelewów: 1. w kwocie poniżej na rachunki prowadzone w BS w Słupcy, na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 2. w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) Za każdy przelew jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny * jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny * jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny * jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny * 5. Likwidacja rachunku 8,00 zł 6. Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Za każdą dyspozycję 7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w oddziale BS w Słupcy prowadzącej rachunek sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 8. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności Za każde zaświadczenie 1 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców Za każdą dyspozycję Od każdego spadkobiercy 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Za każdą dyspozycję Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: Za każde zestawienie 12. c) Z bieżącego roku kalendarzowego d) Z lat poprzednich 13. Sporządzenie kopii: 1.wyciągu bankowego oraz historii rachunku: a) z bieżącego roku kalendarzowego b) z lat poprzednich 2.pojedyńczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określił datę dokonania operacji b) klient nie określił daty dokonania operacji *) Bank nie pobiera opłaty od jednego operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej 1 + po za każdy poprzedni rok + po za każdy poprzedni rok 6

7 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: a) Otwarcie rachunku b) Prowadzenie rachunku WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku 4. Realizacja przelewów: 1. w kwocie poniżej na rachunki prowadzone w BS w Słupcy, na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 2. w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) Za każdy przelew 5. Likwidacja rachunku 3,00 zł 6. Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Za każdą dyspozycję 7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w oddziale BS w Słupcy prowadzącej rachunek sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 8. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności Za każde zaświadczenie 1 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz: 1) BS Słupca 2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt. 1 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: a) Z bieżącego roku kalendarzowego b) Z lat poprzednich Sporządzenie kopii: 1.wyciągu bankowego oraz historii rachunku: a) z bieżącego roku kalendarzowego b) z lat poprzednich 2.pojedyńczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określił datę dokonania operacji b) klient nie określił daty dokonania operacji Za każdą dyspozycję Od każdego spadkobiercy Za każdą dyspozycję Za każde zestawienie 1 + po za każdy poprzedni rok + po za każdy poprzedni rok 7

8 Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej I Usługa Internet Banking WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Udostępnienie elektronicznego kanału dostępu kanału www W dniu udostępnienia usługi jednorazowo 2. Opłata za korzystanie z usługi Bez opłat 3. Odblokowanie dostępu do usługi Za każde odblokowanie Za każde hasło 4. Opłata za wygenerowanie hasła dostępu do usługi przez Bank: a/ wygenerowanie pierwszego hasła dostępu do usługi b/ wygenerowanie kolejnego hasła dostępu do usługi Bez opłat 5. Opłata za przekazywanie haseł SMS Bez opłat 6 Token a/ opłata za wydanie i konfigurację tokena b/ opłata za odblokowanie tokena Jednorazowo Za każde odblokowanie 10 II Usługa SMSBanking WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Udostępnienie serwisu SMS Bez opłat 2 Powiadomienie o wysokości salda na rachunku Za każdy SMS 0,20 zł * *BS Słupca nie pobiera opłaty od 10 szt SMS w miesiącu kalendarzowym 8

9 Rozdział 5. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościoworozliczeniowego (debetowe) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia Tryb pobierania opłaty Za każdą kartę Za każdą kartę Visa Electron młodzieżowa STAWKA OBOWIĄZUJĄCA MasterCard Maestro/Visa Debit Electron PayPass Visa Electron paywave Visa Electron paywave Młodzieżowa Bez opłat Nie dotyczy Nie dotyczy 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: Za każdą kartę a) Pakiet Standard nie dotyczy nie dotyczy b) Pakiet Junior c) Pakiet Senior nie dotyczy nie dotyczy 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty a) Pakiet Standard b) Pakiet Junior c) Pakiet Senior 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB * c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b* e) w bankomatach za granicą 8 Wypłata gotówki w ramach usługi Cash back miesięcznie nie dotyczy nie dotyczy Za każdą zmianę Za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji Naliczana od wypłacanej kwoty Za każdą wypłatę pobierana w dniu rozliczenia operacji 9 Wydanie pierwszego numeru PIN Za każdy numer PIN 10 Wydanie nowego numeru PIN Za każdy numer PIN 11 Zmiana PIN w bankomatach: Za każdą a) banków SGB zmianę b) innych, niż wskazane w pkt. a ** 12 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pkt. a** Za każde sprawdzenie 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł nie dotyczy nie dotyczy 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 2% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 2% min. 5,00 zł 2% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 13 Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Za każde Klienta zestawienie 15 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w Za każdą ciągu 3 dni roboczych) przesyłkę Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł Po upływie terminu 5 5 4,50 zł 7,00 zł 3,50 zł 7,00 zł 3,50 zł 7,00 zł

10 17 Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 18 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej Naliczana od kwoty *Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS **Usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% dotyczy karty Visa Electron Bez prowizji 1% 1% 10

11 Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Kredyty konsumenckie konsumpcyjne a) kredyt odnawialny udzielony posiadaczowi ROR: 1) prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego limitu kredytowego, 2) prowizja przygotowawcza od kwoty odnowionego limitu, 3) prowizja przygotowawcza od podwyższenia kwoty limitu / od podwyższonej kwoty/ b) kredyt gotówkowy: 1) prowizja przygotowawcza dla kredytu do 1 roku 2) prowizja przygotowawcza dla kredytu udzielonego powyżej 1 roku c) kredyt okazjonalny dla posiadaczy ROR: 1) prowizja przygotowawcza dla kredytu do 1 roku 2) prowizja przygotowawcza dla kredytu udzielonego powyżej 1 roku 2, Pożyczka hipoteczna a) prowizja przygotowawcza b) za każdy rok administrowania i monitorowania pożyczki WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Jednorazowo, zgodnie z zawartą umową kredytową a) Jednorazowo, zgodnie z zawartą umową kredytową. 1) 2,5% 2) 2,5% 3) 2,5% 1) 4,0% 2) 4,0% 1) 2,5% 1,5% 1 2) 2,5% 1,5% 1 1,80% b) pobierana w następnym roku, po pełnym roku kredytowania, naliczana od salda pozostającego do spłaty na dzień Kredyt mieszkaniowy a) prowizja przygotowawcza a) Jednorazowo, zgodnie z zawartą b) za każdy rok administrowania i monitorowania kredytu / umową kredytową. 0,10% minimum 40,00zł nie więcej niż 30 1,50% minimum 50 (1,00%, 1,25%, 1,50%) 2 4. Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie a) prowizja przygotowawcza b) za każdy rok administrowania i monitorowania kredytu 5. Kredyt konsolidacyjny prowizja przygotowawcza za każdy rok administrowania i monitorowania kredytu b) pobierana w następnym roku, po pełnym roku kredytowania, naliczana od salda pozostającego do spłaty na dzień a) Jednorazowo, zgodnie z zawartą umową kredytową. b) pobierana w następnym roku, po pełnym roku kredytowania, naliczana od salda pozostającego do spłaty na dzień a) Jednorazowo, zgodnie z zawartą umową kredytową. b) pobierana w następnym roku, po pełnym roku kredytowania, naliczana od salda pozostającego do spłaty na dzień ,30% minimum 4 nie więcej niż 30 1,8% 0,10% minimum 4 nie więcej niż 30 2,0% 0,10% minimum 4 nie więcej niż Kredyt Na każdą okazję prowizja przygotowawcza Jednorazowo, zgodnie z zawartą umową kredytową. 3,00% 7 Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych prowizja przygotowawcza Jednorazowo, zgodnie z zawartą umową kredytową. 5,00 % 8. Za prolongatę spłaty rat/raty pożyczki/kredytu (w ramach pierwotnego terminu umowy Jednorazowo od kwoty prolongowanej 2,50% minimum 5 nie więcej niż 50 11

12 9. Pozostałe czynności związane ze zmianą warunków umowy wymagające aneksowania umów (prowizja pobierana jest od kwoty pozostającej do spłaty na dzień dokonywanej czynności) 10. Za sporządzenie i wysyłanie monitu/ upomnienia /wezwania do zapłaty z powodu naruszenia postanowień umowy Za każdy wysłany monit/upomnienie/wezwanie 1,00% minimum 10 nie więcej niż Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłącznie działki Jednorazowo w dniu wydania zgody Sporządzenie i wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w postaci hipoteki, zastawu lub przewłaszczenia Jednorazowo w dniu wydania duplikatu Prowizja od udzielonego kredytu stanowiąca brakującą kwotę środków własnych w kredytowanej inwestycji Jednorazowo, zgodnie z zawarta umową 1% kredytową 14. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/ pożyczki lub prawnej formy zabezpieczenia Jednorazowo, od każdego duplikatu w dniu jego wydania 15. Za udzielenie innym bankom informacji o Kliencie/ w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od BS Słupca/ Od każdej informacji 50, 16. Za wydanie opinii/zaświadczenia na wniosek Klienta Jednorazowo w dniu wydania 30,00, 17. Za wydanie promesy kredytowej Jednorazowo 15 1/ stawka promocyjna od dnia roku obowiązująca na podstawie uchwały nr 101/2012 z dnia roku aż do odwołania 2/ stawki promocyjne obowiązujące od dnia do dnia roku na podstawie Uchwały Zarządu nr 128/2012 z dnia dla kredytów na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym bądź wtórnym, budowę domu jednorodzinnego, rozbudowę, dokończenie budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy, remontem jako elementem zadania stanowiącego zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym bądź wtórnym 1 12

13 Rozdział 7. Ubezpieczenia WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 1. Ubezpieczenie Posiadacza/Użytkownika karty płatniczej Miesięcznie a) Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): Wariant Classic (do kwoty PLN) Wariant Gold (do kwoty PLN) b) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: Miesięcznie Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN) c Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik miesięcznie Wariant Classic Wariant Gold Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik d) Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta 2. Ubezpieczenia do kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych: Visa Electron młodzieżowa Maestro/ Visa Electron MasterCard Debit PayPass 1,90 zł 3,40 zł 1,40 zł 3,90 zł 2,70 zł 6,30 zł STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Visa Electron paywave/ Visa Electron paywave młodzieżowa a Ubezpieczenie pomostowe kredytów hipotecznych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości b Ubezpieczenie niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych oraz kredytów konsolidacyjnych c) Ubezpieczenie nieruchomości i nieruchomości w budowie na 12miesięczny okres ubezpieczenia wynosi: z tytułu ubezpieczenia nieruchomości z tytułu ubezpieczenia nieruchomości w budowie ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na 12 miesięczny okres ubezpieczenia: WARIANT I (Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł) WARIANT II (Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł) WARIANT III (Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł) Od 1 do 12 miesięcy W dniu wypłacenia kredytu, następna składka w 37 miesiącu od daty wypłacenia kredytu W dniu wypłacenia kredytu, następna składka w 61 miesiącu od daty wypłacenia kredytu rocznie 0,066% od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty uruchomionego kredytu w przypadku kredytów wypłacanych w transzach, za każdy miesiąc ochrony za 36 miesięczny okres ubezpieczenia: 2,2% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców 2,3% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców za 60 miesięczny okres ubezpieczenia: 2,9% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców 3,0% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców 0,06 % sumy ubezpieczenia 0,09 % sumy ubezpieczenia Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku ROR Bezpieczny Rachunek ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku ROR na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: śmierci Ubezpieczonego trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy poważnego zachorowania Ubezpieczonego utraty pracy przez Ubezpieczonego Uwaga: Ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku ROR Rocznie, naliczana od sumy ubezpieczenia (aktualizacja sumy ubezpieczenia na pierwszy dzień każdego rocznego okresu kredytowania) WARIANT OCHRONY GRKB GRKB + GRKBTCN GRKB + GRKBTCN +GRKBUPR GRKB + GRKBTCN + GRKBPOZ GRKB + GRKBTCN + GRKBPOZ + GRKBUPR 0,71 % 1,08 % 2,76 % 1,58 % 3,26 % GRKB śmierć ubezpieczonego GRKBTCN trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKBPOZ poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB UPR utrata pracy przez Ubezpieczonego WSKAŻNIK 13

14 4. Pozostałe ubezpieczenia na życie: a) Bezpieczny Kredyt ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: śmierci Ubezpieczonego trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy poważnego zachorowania Ubezpieczonego utraty pracy przez Ubezpieczonego b) Bezpieczny Kredyt Plus ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł i dolną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł, na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: śmierci Ubezpieczonego trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem c) Bezpieczna Spłata ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: śmierci Ubezpieczonego trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem Jednorazowo x liczba miesięcy ubezpieczenia, naliczana od sumy ubezpieczenia Rocznie, naliczana od sumy ubezpieczenia (aktualizacja sumy ubezpieczenia na pierwszy dzień każdego rocznego okresu kredytowania) Miesięcznie/ rocznie, naliczana od sumy ubezpieczenia (aktualizacja sumy ubezpieczenia na pierwszy dzień każdego rocznego okresu kredytowania) Jednorazowo x liczba miesięcy ubezpieczenia, naliczana od sumy ubezpieczenia GRKB GRKB + GRKBTCN GRKB + GRKBTCN +GRKBUPR GRKB + GRKBTCN + GRKBPOZ GRKB + GRKBTCN + GRKBPOZ + GRKBUPR GRKB GRKB + GRKBTCN GRKB + GRKBTCN +GRKBUPR GRKB + GRKBTCN + GRKBPOZ GRKB + GRKBTCN + GRKBPOZ + GRKBUPR 0,059% 0,088% 0,178% 0,128% 0,218% 0,88% 1,35% 3,45% 1,97% 4,07% GRKB śmierć ubezpieczonego GRKBTCN trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKBPOZ poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB UPR utrata pracy przez Ubezpieczonego RODZAJ SKŁADKI WSKAŻNIK Miesięczna Roczna RODZAJ SKŁADKI Jednorazowa x liczba miesięcy ubezpieczenia 0,038% 0,456% WSKAŻNIK 0,187% 14

15 Dział III. POZOSTAŁE OPŁATY Rozdział 1. Obsługa rachunków walutowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1 Otwarcie rachunku Bez opłat 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie /rach a vista ; 0,00 rach.lokaty 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku Bez opłat 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku Bez opłat 5 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Za każdą dyspozycję 6 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda Za każde zaświadczenie 1 7 Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na Za każde odwołanie albo zmianę wypadek śmierci 8 Realizacja dyspozycji spadkobierców Od każdego spadkobiercy 1 9 Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Za każdą dyspozycję 10 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w oddziale BS w Słupcy prowadzącej rachunek sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta Bez opłat Bez opłat Bez opłat 11 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: c) Z bieżącego roku kalendarzowego d) Z lat poprzednich 12 Sporządzenie kopii: 1. wyciągu bankowego oraz historii rachunku: z bieżącego roku kalendarzowego z lat poprzednich 2. pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: klient określił datę dokonania operacji klient nie określił daty dokonania operacji Za każde zestawienie Za każdy dokument + po za każdy poprzedni rok + po 5,00 za każdy poprzedni rok 13 Za likwidacje rachunku Bez opłat 14 Zlecenia różne: Opłaty za zlecenia w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Bank w imieniu i na rzecz swoich klientów pobierane są zgodnie ze stawkami obowiązującymi w SGB Banku S.A. 15

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo