TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 24 października 2012 roku 1

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościoworozliczeniowych.. 4 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej.. 8 Rozdział 5. Karty płatnicze...9 Rozdział 6. Kredyty i pożyczki.. 11 Rozdział 7. Ubezpieczenia 13 DZIAŁ III. POZOSTAŁE OPŁATY Rozdział 1. Obsługa rachunków walutowych

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Bank Spółdzielczy w Słupcy pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej. 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 1. BS w Słupcy Bank Spółdzielczy w Słupcy 2. Elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał www) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 3. Pakiet taryfowy zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 4. SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) zrzeszenie, które tworzą SGBBank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, 5. Środek identyfikacji elektronicznej zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności hasło, identyfikator, hasło sms, token, PIN do urządzenia token, 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 groszy pomija się, a kwoty od 0,5 groszy włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5.Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą: w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1. Niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2. Cyklicznie, 3. W innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a BS w Słupcy. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach: dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków oraz użytkowania kart, 2. W dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty w przypadku pozostałych opłat, Z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez BS w Słupcy, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 10. Pakiety dla klientów indywidualnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1. Pakiet Standard przeznaczony dla wszystkich klientów indywidualnych 2. Pakiet Junior przeznaczony dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, 3. Pakiet Senior przeznaczony dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia bądź otrzymujących świadczenie emerytalne lub rentowe. 11. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1. BS Biznes dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla klientów instytucjonalnych 2. BS Non profit dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego 3. BS Agro dla rolników indywidualnych 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie BS w Słupcy. 3

4 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościoworozliczeniowych (ROR) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STANDARD STAWKA OBOWIĄZUJĄCA JUNIOR* (osoby do 30 roku życia) SENIOR (osoby pobierające świadczenie emerytalne lub rentowe 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: a) Otwarcie rachunku b) Prowadzenie rachunku miesięcznie 4,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku 4. Realizacja przelewów): 1. w kwocie poniżej a) złożone w formie papierowej: na rachunki prowadzone w BS w Słupcy na rachunki lokat terminowych prowadzonej w BS w Słupcy na rachunki prowadzone w innych bankach na rachunek Telekomunikacji Polskiej S.A. na rachunek ZUS b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu WWW na rachunki prowadzone w BS w Słupcy na rachunki prowadzone w innych bankach c) przelewy realizowane w systemie SORBNET Za każdy Przelew 2. w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1.realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w BS w Słupcy Za każdy b) na rachunki prowadzone w innych bankach Przelew 2.realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: a) na rachunki prowadzone w BS w Słupcy Za każdy Przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3. modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Za każdą dyspozycję 4. odwołanie zlecenia stałego: a) złożone w formie papierowej Za każdą dyspozycję b) złożone za pośrednictwem 6. Polecenie zapłaty: Za każdą dyspozycję złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Za każdą dyspozycję 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w oddziale BS w Słupcy prowadzącej rachunek sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: a) Z bieżącego roku kalendarzowego b) Z lat poprzednich Za każde zestawienie 3,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 z 4,00 zł 3,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 z 4,00 zł 3,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 z 4,00 zł + po za każdy poprzedni rok + po za każdy poprzedni rok + po za każdy poprzedni rok 10 Sporządzenie kopii: 1.wyciągu bankowego oraz historii rachunku: a) z bieżącego roku kalendarzowego 4

5 b) z lat poprzednich 2.pojedyńczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określił datę dokonania operacji b) klient nie określił daty dokonania operacji + po za każdy poprzedni rok + po za każdy poprzedni rok + po za każdy poprzedni rok 11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda Za każde zaświadczenie Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 13. Realizacja dyspozycji spadkobierców Od każdego spadkobiercy Za każde odwołanie albo zmianę Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Za każdą dyspozycję 15. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego Za każdy monit na rachunku (po upływie terminu spłaty) 16. Za likwidację rachunku 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 17. Działania BS Słupca podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z Za każdą dyspozycję powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy * Dotyczy tylko nowych Klientów Banku oraz Stawki opłat i prowizji pobierane od ROR Junior obowiązują również dla Rachunków oszczędnościoworozliczeniowych zakładanych dla osób otrzymujących świadczenia finansowe z Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej 5

6 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: c) Otwarcie rachunku d) Prowadzenie rachunku WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Rachunek oszczędnościowy Leń 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego Za każdą wypłatę jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, każda kolejna * 4. Realizacja przelewów: 1. w kwocie poniżej na rachunki prowadzone w BS w Słupcy, na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 2. w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) Za każdy przelew jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny * jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny * jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny * jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny * 5. Likwidacja rachunku 8,00 zł 6. Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Za każdą dyspozycję 7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w oddziale BS w Słupcy prowadzącej rachunek sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 8. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności Za każde zaświadczenie 1 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców Za każdą dyspozycję Od każdego spadkobiercy 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Za każdą dyspozycję Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: Za każde zestawienie 12. c) Z bieżącego roku kalendarzowego d) Z lat poprzednich 13. Sporządzenie kopii: 1.wyciągu bankowego oraz historii rachunku: a) z bieżącego roku kalendarzowego b) z lat poprzednich 2.pojedyńczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określił datę dokonania operacji b) klient nie określił daty dokonania operacji *) Bank nie pobiera opłaty od jednego operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej 1 + po za każdy poprzedni rok + po za każdy poprzedni rok 6

7 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: a) Otwarcie rachunku b) Prowadzenie rachunku WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku 4. Realizacja przelewów: 1. w kwocie poniżej na rachunki prowadzone w BS w Słupcy, na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 2. w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) Za każdy przelew 5. Likwidacja rachunku 3,00 zł 6. Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Za każdą dyspozycję 7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w oddziale BS w Słupcy prowadzącej rachunek sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 8. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności Za każde zaświadczenie 1 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz: 1) BS Słupca 2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt. 1 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: a) Z bieżącego roku kalendarzowego b) Z lat poprzednich Sporządzenie kopii: 1.wyciągu bankowego oraz historii rachunku: a) z bieżącego roku kalendarzowego b) z lat poprzednich 2.pojedyńczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określił datę dokonania operacji b) klient nie określił daty dokonania operacji Za każdą dyspozycję Od każdego spadkobiercy Za każdą dyspozycję Za każde zestawienie 1 + po za każdy poprzedni rok + po za każdy poprzedni rok 7

8 Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej I Usługa Internet Banking WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Udostępnienie elektronicznego kanału dostępu kanału www W dniu udostępnienia usługi jednorazowo 2. Opłata za korzystanie z usługi Bez opłat 3. Odblokowanie dostępu do usługi Za każde odblokowanie Za każde hasło 4. Opłata za wygenerowanie hasła dostępu do usługi przez Bank: a/ wygenerowanie pierwszego hasła dostępu do usługi b/ wygenerowanie kolejnego hasła dostępu do usługi Bez opłat 5. Opłata za przekazywanie haseł SMS Bez opłat 6 Token a/ opłata za wydanie i konfigurację tokena b/ opłata za odblokowanie tokena Jednorazowo Za każde odblokowanie 10 II Usługa SMSBanking WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Udostępnienie serwisu SMS Bez opłat 2 Powiadomienie o wysokości salda na rachunku Za każdy SMS 0,20 zł * *BS Słupca nie pobiera opłaty od 10 szt SMS w miesiącu kalendarzowym 8

9 Rozdział 5. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościoworozliczeniowego (debetowe) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia Tryb pobierania opłaty Za każdą kartę Za każdą kartę Visa Electron młodzieżowa STAWKA OBOWIĄZUJĄCA MasterCard Maestro/Visa Debit Electron PayPass Visa Electron paywave Visa Electron paywave Młodzieżowa Bez opłat Nie dotyczy Nie dotyczy 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: Za każdą kartę a) Pakiet Standard nie dotyczy nie dotyczy b) Pakiet Junior c) Pakiet Senior nie dotyczy nie dotyczy 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty a) Pakiet Standard b) Pakiet Junior c) Pakiet Senior 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB * c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b* e) w bankomatach za granicą 8 Wypłata gotówki w ramach usługi Cash back miesięcznie nie dotyczy nie dotyczy Za każdą zmianę Za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji Naliczana od wypłacanej kwoty Za każdą wypłatę pobierana w dniu rozliczenia operacji 9 Wydanie pierwszego numeru PIN Za każdy numer PIN 10 Wydanie nowego numeru PIN Za każdy numer PIN 11 Zmiana PIN w bankomatach: Za każdą a) banków SGB zmianę b) innych, niż wskazane w pkt. a ** 12 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: a) banków SGB b) innych, niż wskazane w pkt. a** Za każde sprawdzenie 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł nie dotyczy nie dotyczy 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 2% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 2% min. 5,00 zł 2% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 13 Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Za każde Klienta zestawienie 15 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w Za każdą ciągu 3 dni roboczych) przesyłkę Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł Po upływie terminu 5 5 4,50 zł 7,00 zł 3,50 zł 7,00 zł 3,50 zł 7,00 zł

10 17 Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 18 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej Naliczana od kwoty *Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS **Usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% dotyczy karty Visa Electron Bez prowizji 1% 1% 10

11 Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Kredyty konsumenckie konsumpcyjne a) kredyt odnawialny udzielony posiadaczowi ROR: 1) prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego limitu kredytowego, 2) prowizja przygotowawcza od kwoty odnowionego limitu, 3) prowizja przygotowawcza od podwyższenia kwoty limitu / od podwyższonej kwoty/ b) kredyt gotówkowy: 1) prowizja przygotowawcza dla kredytu do 1 roku 2) prowizja przygotowawcza dla kredytu udzielonego powyżej 1 roku c) kredyt okazjonalny dla posiadaczy ROR: 1) prowizja przygotowawcza dla kredytu do 1 roku 2) prowizja przygotowawcza dla kredytu udzielonego powyżej 1 roku 2, Pożyczka hipoteczna a) prowizja przygotowawcza b) za każdy rok administrowania i monitorowania pożyczki WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Jednorazowo, zgodnie z zawartą umową kredytową a) Jednorazowo, zgodnie z zawartą umową kredytową. 1) 2,5% 2) 2,5% 3) 2,5% 1) 4,0% 2) 4,0% 1) 2,5% 1,5% 1 2) 2,5% 1,5% 1 1,80% b) pobierana w następnym roku, po pełnym roku kredytowania, naliczana od salda pozostającego do spłaty na dzień Kredyt mieszkaniowy a) prowizja przygotowawcza a) Jednorazowo, zgodnie z zawartą b) za każdy rok administrowania i monitorowania kredytu / umową kredytową. 0,10% minimum 40,00zł nie więcej niż 30 1,50% minimum 50 (1,00%, 1,25%, 1,50%) 2 4. Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie a) prowizja przygotowawcza b) za każdy rok administrowania i monitorowania kredytu 5. Kredyt konsolidacyjny prowizja przygotowawcza za każdy rok administrowania i monitorowania kredytu b) pobierana w następnym roku, po pełnym roku kredytowania, naliczana od salda pozostającego do spłaty na dzień a) Jednorazowo, zgodnie z zawartą umową kredytową. b) pobierana w następnym roku, po pełnym roku kredytowania, naliczana od salda pozostającego do spłaty na dzień a) Jednorazowo, zgodnie z zawartą umową kredytową. b) pobierana w następnym roku, po pełnym roku kredytowania, naliczana od salda pozostającego do spłaty na dzień ,30% minimum 4 nie więcej niż 30 1,8% 0,10% minimum 4 nie więcej niż 30 2,0% 0,10% minimum 4 nie więcej niż Kredyt Na każdą okazję prowizja przygotowawcza Jednorazowo, zgodnie z zawartą umową kredytową. 3,00% 7 Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych prowizja przygotowawcza Jednorazowo, zgodnie z zawartą umową kredytową. 5,00 % 8. Za prolongatę spłaty rat/raty pożyczki/kredytu (w ramach pierwotnego terminu umowy Jednorazowo od kwoty prolongowanej 2,50% minimum 5 nie więcej niż 50 11

12 9. Pozostałe czynności związane ze zmianą warunków umowy wymagające aneksowania umów (prowizja pobierana jest od kwoty pozostającej do spłaty na dzień dokonywanej czynności) 10. Za sporządzenie i wysyłanie monitu/ upomnienia /wezwania do zapłaty z powodu naruszenia postanowień umowy Za każdy wysłany monit/upomnienie/wezwanie 1,00% minimum 10 nie więcej niż Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłącznie działki Jednorazowo w dniu wydania zgody Sporządzenie i wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w postaci hipoteki, zastawu lub przewłaszczenia Jednorazowo w dniu wydania duplikatu Prowizja od udzielonego kredytu stanowiąca brakującą kwotę środków własnych w kredytowanej inwestycji Jednorazowo, zgodnie z zawarta umową 1% kredytową 14. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/ pożyczki lub prawnej formy zabezpieczenia Jednorazowo, od każdego duplikatu w dniu jego wydania 15. Za udzielenie innym bankom informacji o Kliencie/ w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od BS Słupca/ Od każdej informacji 50, 16. Za wydanie opinii/zaświadczenia na wniosek Klienta Jednorazowo w dniu wydania 30,00, 17. Za wydanie promesy kredytowej Jednorazowo 15 1/ stawka promocyjna od dnia roku obowiązująca na podstawie uchwały nr 101/2012 z dnia roku aż do odwołania 2/ stawki promocyjne obowiązujące od dnia do dnia roku na podstawie Uchwały Zarządu nr 128/2012 z dnia dla kredytów na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym bądź wtórnym, budowę domu jednorodzinnego, rozbudowę, dokończenie budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy, remontem jako elementem zadania stanowiącego zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym bądź wtórnym 1 12

13 Rozdział 7. Ubezpieczenia WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 1. Ubezpieczenie Posiadacza/Użytkownika karty płatniczej Miesięcznie a) Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): Wariant Classic (do kwoty PLN) Wariant Gold (do kwoty PLN) b) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: Miesięcznie Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN) c Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik miesięcznie Wariant Classic Wariant Gold Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik d) Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta 2. Ubezpieczenia do kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych: Visa Electron młodzieżowa Maestro/ Visa Electron MasterCard Debit PayPass 1,90 zł 3,40 zł 1,40 zł 3,90 zł 2,70 zł 6,30 zł STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Visa Electron paywave/ Visa Electron paywave młodzieżowa a Ubezpieczenie pomostowe kredytów hipotecznych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości b Ubezpieczenie niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych oraz kredytów konsolidacyjnych c) Ubezpieczenie nieruchomości i nieruchomości w budowie na 12miesięczny okres ubezpieczenia wynosi: z tytułu ubezpieczenia nieruchomości z tytułu ubezpieczenia nieruchomości w budowie ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na 12 miesięczny okres ubezpieczenia: WARIANT I (Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł) WARIANT II (Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł) WARIANT III (Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł) Od 1 do 12 miesięcy W dniu wypłacenia kredytu, następna składka w 37 miesiącu od daty wypłacenia kredytu W dniu wypłacenia kredytu, następna składka w 61 miesiącu od daty wypłacenia kredytu rocznie 0,066% od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty uruchomionego kredytu w przypadku kredytów wypłacanych w transzach, za każdy miesiąc ochrony za 36 miesięczny okres ubezpieczenia: 2,2% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców 2,3% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców za 60 miesięczny okres ubezpieczenia: 2,9% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców 3,0% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców 0,06 % sumy ubezpieczenia 0,09 % sumy ubezpieczenia Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku ROR Bezpieczny Rachunek ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku ROR na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: śmierci Ubezpieczonego trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy poważnego zachorowania Ubezpieczonego utraty pracy przez Ubezpieczonego Uwaga: Ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku ROR Rocznie, naliczana od sumy ubezpieczenia (aktualizacja sumy ubezpieczenia na pierwszy dzień każdego rocznego okresu kredytowania) WARIANT OCHRONY GRKB GRKB + GRKBTCN GRKB + GRKBTCN +GRKBUPR GRKB + GRKBTCN + GRKBPOZ GRKB + GRKBTCN + GRKBPOZ + GRKBUPR 0,71 % 1,08 % 2,76 % 1,58 % 3,26 % GRKB śmierć ubezpieczonego GRKBTCN trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKBPOZ poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB UPR utrata pracy przez Ubezpieczonego WSKAŻNIK 13

14 4. Pozostałe ubezpieczenia na życie: a) Bezpieczny Kredyt ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: śmierci Ubezpieczonego trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy poważnego zachorowania Ubezpieczonego utraty pracy przez Ubezpieczonego b) Bezpieczny Kredyt Plus ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł i dolną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł, na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: śmierci Ubezpieczonego trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem c) Bezpieczna Spłata ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: śmierci Ubezpieczonego trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem Jednorazowo x liczba miesięcy ubezpieczenia, naliczana od sumy ubezpieczenia Rocznie, naliczana od sumy ubezpieczenia (aktualizacja sumy ubezpieczenia na pierwszy dzień każdego rocznego okresu kredytowania) Miesięcznie/ rocznie, naliczana od sumy ubezpieczenia (aktualizacja sumy ubezpieczenia na pierwszy dzień każdego rocznego okresu kredytowania) Jednorazowo x liczba miesięcy ubezpieczenia, naliczana od sumy ubezpieczenia GRKB GRKB + GRKBTCN GRKB + GRKBTCN +GRKBUPR GRKB + GRKBTCN + GRKBPOZ GRKB + GRKBTCN + GRKBPOZ + GRKBUPR GRKB GRKB + GRKBTCN GRKB + GRKBTCN +GRKBUPR GRKB + GRKBTCN + GRKBPOZ GRKB + GRKBTCN + GRKBPOZ + GRKBUPR 0,059% 0,088% 0,178% 0,128% 0,218% 0,88% 1,35% 3,45% 1,97% 4,07% GRKB śmierć ubezpieczonego GRKBTCN trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKBPOZ poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB UPR utrata pracy przez Ubezpieczonego RODZAJ SKŁADKI WSKAŻNIK Miesięczna Roczna RODZAJ SKŁADKI Jednorazowa x liczba miesięcy ubezpieczenia 0,038% 0,456% WSKAŻNIK 0,187% 14

15 Dział III. POZOSTAŁE OPŁATY Rozdział 1. Obsługa rachunków walutowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1 Otwarcie rachunku Bez opłat 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie /rach a vista ; 0,00 rach.lokaty 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku Bez opłat 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku Bez opłat 5 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Za każdą dyspozycję 6 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda Za każde zaświadczenie 1 7 Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na Za każde odwołanie albo zmianę wypadek śmierci 8 Realizacja dyspozycji spadkobierców Od każdego spadkobiercy 1 9 Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Za każdą dyspozycję 10 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w oddziale BS w Słupcy prowadzącej rachunek sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta Bez opłat Bez opłat Bez opłat 11 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: c) Z bieżącego roku kalendarzowego d) Z lat poprzednich 12 Sporządzenie kopii: 1. wyciągu bankowego oraz historii rachunku: z bieżącego roku kalendarzowego z lat poprzednich 2. pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: klient określił datę dokonania operacji klient nie określił daty dokonania operacji Za każde zestawienie Za każdy dokument + po za każdy poprzedni rok + po 5,00 za każdy poprzedni rok 13 Za likwidacje rachunku Bez opłat 14 Zlecenia różne: Opłaty za zlecenia w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Bank w imieniu i na rzecz swoich klientów pobierane są zgodnie ze stawkami obowiązującymi w SGB Banku S.A. 15

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 67/207 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn 03.08.207. r.. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 04 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/205 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.205 r. Aktualny stan na dzień 30.09.206 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 213 /2017 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn 31.10.2017. r.. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 06 listopada

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 167/2017 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 03.08.2017r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 04 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Tekst jednolity obowiązujący od dnia 02.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 14.01.2014 SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Koźminek, 01 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Załącznik do Uchwały nr 41/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z dnia 30.06.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 17/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 99/2015 z dnia 17.08.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 18/2015 z 17.06.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 30.01.2013 r. Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 33/2013 Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 64/2013 Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 82/2013 Z póź.zm.wprow.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Załącznik nr 2 do Uchwały nr 112/2015 Zarządu PBS w Janikowie z dnia 20.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od: 1. Opłaty związane

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Sławnie. Taryfa Prowizji i Opłat

Bank Spółdzielczy w Sławnie. Taryfa Prowizji i Opłat Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. z póź. zmianami TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 10-042017 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 06 października 2016r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 września 2016 roku (z wyjątkiem: Działu I, oraz Rozdziałów: 1, 2, 3, 4, 5 Działu II oraz Rozdziału

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-02-2016 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Załącznik do Uchwały nr 86/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z dnia 21.11.2017 r. Tekst obowiązujący od dnia 27.11.2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego.

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 24 sierpnia 2016 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. Załącznik do Decyzji nr 95 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 29.07.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 17/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 48/2015 z dnia 16.04.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 110/ZA/2017 z dnia 31.10.2017 r. obowiązuje od 06.11.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Załącznik nr 2 do Uchwały nr 54/2016 Zarządu PBS w Janikowie z dnia 24.03.2016r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od: 1. Opłaty związane z

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUŚCU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUŚCU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUŚCU Obowiązuje od dnia 01 września 2017 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Załącznik do uchwały nr 755/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głownie z dnia 21.11.2017r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo