TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia r.

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych 4 Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - Pakiety 4 Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 6 Rozdział 3. Rachunki oszczędnościowe 8 Rozdział 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 9 Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej - Pakiety 10 Rozdział 6. Usługi bankowości elektronicznej 11 Rozdział 7. Karty płatnicze 12 Rozdział 8. Kredyty i pożyczki 14 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych 16 Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych - Pakiety 16 Rozdział 2. Obsługa rachunków rozliczeniowych - Rachunki Bieżące w ofercie od dnia r. 18 Rozdział 3. Obsługa rachunków rozliczeniowych - Rachunki Bieżące w ofercie do dnia do r. 20 Rozdział 4. Rachunki lokat terminowych 23 Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej 24 Rozdział 6. Karty płatnicze 25 Rozdział 7. Kredyty i pożyczki 27 Rozdział 8. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale 28 Dział IV. Pozostałe opłaty 29 Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe oraz inne czynności i usługi świadczone bankowe 29 Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych 29 Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe 29 1

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Głownie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej - Klienci Banku Spółdzielczego w Głownie". 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje: 1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), 2) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności klucz do banku internetowego, hasło SMS, karta chipowa, PIN do karty chipowej. 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a BS Głowno. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 1) 21 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, pakietów, elektronicznych kanałów dostępu, 2) 14 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za użytkowanie karty, 3) 04 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat informację SMS, 4) ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku przelewów składanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez BS Głowno, a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu zakończenia. 10. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: Impuls - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, 2

4 11. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1) Moja Firma - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 2) Biznes Plus - dla klientów instytucjonalnych, 3) Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego, 4) Agro - dla rolników indywidualnych. 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Głownie. 3

5 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - Pakiety WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Pakiet Impuls Pakiet Priorytet Pakiet e-konto Pakiet Prestiż 1. Opłata za pakiet 1) miesięcznie 0,00 zł 9,00 zł 11,00 zł 15,00 zł 2. 1) otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł miesięcznie 2) prowadzenie rachunku 1) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Likwidacja rachunku jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce BS Głowno - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS Głowno - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej ,00 zł 1) złożonych w formie papierowej: na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3,50 zł a) przelewy z tytułu należności za telefon stacjonarny świadczone przez Orange Polska S.A. 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł b) przelewy z tytułu należności za usługi świadczone przez PGE: wpłaty do kwoty 500,00 zł za każdy przelew 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł wpłaty od 500,01 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł c) przelewy z tytułu należności za usługi świadczone przez RTV 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno 0,00 zł 3) / 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 4) / 1,00 zł 0,00 zł 3 ) / 1,00 zł 2) Realizacja przelewów w systemie SORBNET 2) 7. Otwarcie i prowadzenie rachunku: - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno (z wyłączeniem rachunków PGE, RTV oraz rachunków za telefon stacjonarny Orange Polska S.A. ) a) o wartości ,00 zł lub wyżej 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) o wartości poniżej ,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1) przyjęcie zlecenia stałego za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w BS Głowno za każdy przelew 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno 2,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 4) odwołanie zlecenia stałego: a) złożone w formie papierowej za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 8. Polecenie zapłaty: za każdą 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 4

6 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty5 ) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł Ustanowienie lub zmiana Pełnomocnika/pełnomocnictwa do dysponowania 9. za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł rachunkiem 10. Zmiana wzoru podpisu Posiadacza lub Pełnomocnika do rachunku za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 11. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: - 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Głowno 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 13. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każde zestawienie 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 14. Sporządzenie kopii: za każdy 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument a) z bieżącego roku kalendarzowego b) z lat poprzednich 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 5,00 zł za każdy miesiąc 5,00 zł za każdy miesiąc 5,00 zł za każdy miesiąc 5,00 zł za każdy miesiąc a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Dyspozycja (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 16. za każdą dyspozycję wypadek śmierci: 1) za przyjęcie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2) za zmianę, odwołanie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 17. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda 18. za każdy monit 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) 19. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo 20. z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł odbiorcy 1) Opłaty nie pobiera się od klientów rozpoczynających współpracę z Bankiem przez pierwsze 3 miesiące. 2) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS Głowno. 3) Opłata dotyczy pierwszych 3 przelewów w miesiącu kalendarzowym. 4) Opłata dotyczy pierwszych 5 przelewów w miesiącu kalendarzowym. 5) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS Głowno. 5

7 6

8 Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) a) złożonych w formie papierowej: Stawka obowiązujaca WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty dla rachunków w ofercie do dnia r. ROR Unikonto Unikonto w ofercie od dnia Unikonto Student młodzieżowe r. 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 6,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6,00 zł 2. Likwidacja rachunku jednorazowo 10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce BS Głowno - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS Głowno - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Realizacja przelewów: za każdy 1) w kwocie poniżej ,00 zł: przelew - na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 6,00 zł 5,00 zł a) przelewy z tytułu należności za telefon stacjonarny świadczone przez Orange Polska S.A. 1,50 zł nie dotyczy 1,50 zł 1,50 zł b) przelewy z tytułu należności za usługi świadczone przez PGE: wpłaty do kwoty 500,00 zł 2,50 zł nie dotyczy 2,50 zł 2,50 zł wpłaty od 500,01 zł 3,50 zł nie dotyczy 3,50 zł 3,50 zł c) przelewy z tytułu należności za usługi świadczone przez RTV 1,50 zł nie dotyczy 1,50 zł 1,50 zł b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno 1,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 6. - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno (z wyłączeniem rachunków PGE, RTV oraz rachunków za telefon stacjonarny Orange Polska S.A. ) c) realizowanych w systemie SORBNET 2) Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 30,00 zł nie dotyczy 30,00 zł 30,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł 15,00 zł 1) przyjęcie zlecenia stałego za każdą dyspozycję 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w BS Głowno za każdy przelew 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł 1,00 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego złożona w formie papierowej za każdą dyspozycję 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 4) odwołanie zlecenia stałego złożone w formie papierowej za każdą dyspozycję 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 7. Polecenie zapłaty: za każdą 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł 1,00 zł 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 3) 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 4,00 zł nie dotyczy 4,00 zł 4,00 zł Ustanowienie lub zmiana Pełnomocnika/pełnomocnictwa do dysponowania 8. za każdą dyspozycję 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł 10,00 zł rachunkiem 6

9 9. Zmiana wzoru podpisu Posiadacza lub Pełnomocnika do rachunku za każdą dyspozycję 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 10. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: - 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Głowno bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 13. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każde zestawienie 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 14. Sporządzenie kopii: 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: a) z bieżącego roku kalendarzowego b) z lat poprzednich 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c za każdy dokument 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 16. Dyspozycja (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci: za każdą dyspozycję 1) za przyjęcie 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 2) za zmianę, odwołanie 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł 15,00 zł 17. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł 15,00 zł Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda 18. za każdy monit 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) 19. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 1,00 zł nie dotyczy 0,00 zł1 1,00 zł Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo 20. z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł odbiorcy 1) Opłaty nie pobiera się od klientów rozpoczynających współpracę z Bankiem przez pierwsze 3 miesiące. 2) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS Głowno. 3) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS Głowno. 7

10 Rozdział 3. Rachunki oszczędnościowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązujaca 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: - 1) otwarcie rachunku 0,00 zł 2) prowadzenie rachunku 0,00 zł 2. Likwidacja rachunku jednorazowo 5,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy za każdą wpłatę 0,00 zł 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę 0,00 zł 1) wypłaty z rachunku "oszczędzam na emeryturę" przed nabyciem świadczeń emerytalnych 1% od wypłacanej kwoty 2) pozostałe 0,00 zł 5. Realizacja przelewów: za każdy przelew 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno 10,00 zł c) realizowanych w systemie SORBNET 1) 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 15,00 zł 6. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - 0,00 zł 7. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 20,00 zł 8. Ustanowienie lub zmiana Pełnomocnika/pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym za każdą dyspozycję 10,00 zł 9. Dyspozycja (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci: za każdą dyspozycję 1) za przyjęcie 20,00 zł 2) za zmianę, odwołanie 15,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 12. Wydanie pierwszej książeczki - 5,00 zł 13. Wydanie kolejnej książeczki za każdą książeczkę 15,00 zł 14. Umorzenie utraconej książeczki za każdą książeczkę 15,00 zł 15. Za dopisanie w książeczce oszczędnościowej wpływów z rachunków prowadzonych w bankach innych, niż BS Głowno za dopisanie każdego wpływu 1,00 zł 16. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: za każde zestawienie 5,00 zł za każdy m-c 17. Sporządzenie kopii: za każdy dokument 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: a) z bieżącego roku kalendarzowego b) z lat poprzednich 5,00 zł za każdy miesiąc 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 1) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS Głowno. 8

11 Rozdział 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązujaca 1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - 0,00 zł 3. Wydanie książeczki za każdą książeczkę 5,00 zł 4. Likwidacja rachunku jednorazowo 0,00 zł 5. Wpłaty gotówkowe na rachunek - 0,00 zł 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku - 0,00 zł 7. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 20,00 zł 8. Ustanowienie lub zmiana Pełnomocnika/pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą dyspozycję 10,00 zł 9. Dyspozycja (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci: za każdą dyspozycję 1) za przyjęcie 20,00 zł 2) za zmianę, odwołanie 15,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 11. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na rzecz: za każdą dyspozycję 1) BS Głowno 0,00 zł 2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 0,00 zł 12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta terminowej lokaty oszczędnościowej: za każde zestawienie 1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł 2) z lat poprzednich 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok 9

12 Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej - Pakiety 1. Elektroniczne kanały dostępu: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązujaca Pakiet Impuls Pakiet Priorytet Pakiet e-konto Pakiet Prestiż 1) udostępnienie systemu jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) korzystanie z systemu miesięcznie 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3) ponowne generowanie hasła, PIN-u (w tym wznowienie) jednorazowo 0,00 zł 4) rezygnacja z systemu jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5) przesłanie SMS do Użytkownika systemu miesięcznie 0,00 zł 6) zmiana numeru telefonu SMS jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 7) wydanie klucza cyfrowego USB 8) wydanie klucza USB w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta za każdy klucz USB: 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 2. Usługa SMS jednorazowo za każdy klucz USB 10,00zł/0,00zł 1) 10,00zł/0,00zł 1) 10,00zł/0,00zł 1) 3,00zł/1,00zł 2) 3,00zł/1,00zł 2) 3,00zł/1,00zł 2) 25,00 zł/0,00 zł 3) 25,00 zł/0,00 zł 3) 25,00 zł/0,00 zł 3) 25,00 zł/0,00 zł 3) 1) aktywacja jednorazowo 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł miesięcznie 2) informacja SMS zbiorczo za każdy SMS 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł wysłany przez Bank 3) zmiana jednorazowo 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4) rezygnacja jednorazowo 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1) Opłaty nie pobiera się przy wydaniu klucza USB w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta. 2) Opłata dotyczy umów UBE lub przejścia z klucza cyfrowego na kod SMS od dnia r. 3) Opłaty nie pobiera się przy wydaniu klucza USB dla pierwszego użytkownika 10

13 Rozdział 6. Usługi bankowości elektronicznej WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Unikonto Unikonto młodzieżowe Unikonto Student ROR 1. Elektroniczne kanały dostępu: 1) udostępnienie systemu jednorazowo 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy 2) korzystanie z systemu miesięcznie 5,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy 3) ponowne generowanie hasła, PIN-u (w tym wznowienie) jednorazowo 10,00zł/0,00zł 1) nie dotyczy 10,00zł/0,00zł 1) nie dotyczy 4) rezygnacja z systemu jednorazowo 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy 5) przesłanie SMS do Użytkownika systemu miesięczna nie dotyczy nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy 6) zmiana numeru telefonu do SMS jednorazowo 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł nie dotyczy 7) wydanie klucza cyfrowego USB jednorazowo za każdy klucz USB 25,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy 8) wydanie klucza USB w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta za każdy klucz USB: 25,00 zł nie dotyczy 25,00 zł nie dotyczy 2. Usługa SMS nie dotyczy 1) aktywacja jednorazowo 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2) informacja SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS 0,30 zł nie dotyczy 0,00 zł 0,30 zł wysłany przez Bank 3) zmiana jednorazowo 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 4) rezygnacja jednorazowo 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 1) Opłaty nie pobiera się przy wydaniu klucza USB w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta. 11

14 Rozdział 7. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. Wydanie karty dla 1) : za każdą kartę 1) posiadacza rachunku 0,00 zł 0,00 zł 2) współposiadacza rachunku 0,00 zł 0,00 zł 3) osoby wskazanej 21,00 zł 21,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej za każdą kartę 21,00 zł 21,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty za każdą kartę 35,00 zł 35,00 zł 4. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 1) Pakiet Impuls 21,00 zł 21,00 zł za każdą kartę 2) Pakiet Priorytet 21,00 zł 21,00 zł 3) Pakiet e-konto 21,00 zł 21,00 zł 4) Pakiet Prestiż 21,00 zł 21,00 zł 5) Unikonto 21,00 zł 21,00 zł 6) Unikonto Student 0,00 zł 0,00 zł 5. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł 0,00 zł 6. Użytkowanie karty 1) Pakiet Impuls 2) Pakiet Priorytet 3) Pakiet e-konto 4) Pakiet Prestiż miesięcznie Visa Electron/Visa Electron młodzieżowa" Visa Electron paywave/ Visa Elektron paywave "młodzieżowa" 0,00 zł / 2,00 zł 2) 0,00 zł / 2,00 zł 2) 0,00 zł / 2,00 zł 2) 0,00 zł / 2,00 zł 2) 0,00 zł / 2,00 zł 2) 0,00 zł / 2,00 zł 2) 0,00 zł / 2,00 zł 2) 0,00 zł / 2,00 zł 2) 5) Unikonto 2,00 zł 2,00 zł 6) Unikonto Student 0,00 zł 0,00 zł 7. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 8. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych pobierana w dniu 0,00 zł 0,00 zł 2) w kasach banków zrzeszonych w SGB rozliczenia operacji 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 naliczana od wypłacanej 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą kwoty 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł za każdą wypłatę, 9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back pobierana w dniu 0,60 zł 0,00 zł rozliczenia operacji 10. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 0,00 zł 0,00 zł 11. Wydanie nowego numeru PIN na żądanie Użytkownika za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 12. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 1) banków zrzeszonych w SGB 4,50 zł 3,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 13. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie 1) banków zrzeszonych w SGB 0,00 zł 0,00 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 14. Zestawienie transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 12

15 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 70,00 zł 70,00 zł 16 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji naliczana od kwoty 17 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obce 3) transakcji, pobierana w 1% 1% dniu rozliczenia operacji 18 Rezygnacja z użytkowania karty przed upływem terminu ważności jednorazowo za każdy następny miesiac od dnia rezygnacji do ostatniego miesiąca ważności karty 1,00 zł 1,00 zł Karty kredytowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa 1. Wydanie karty: za każdą kartę 1) głównej 30,00 zł 2) dołączonej 30,00 zł 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 1) głównej rocznie, z góry za każdy 55,00 zł rok ważnosci karty 2) dołączonej 55,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 35,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35,00 zł 5. Wznowienie karty za każdą kartę 35,00 zł 6. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, 3% min 6,00 zł 2) w kasach banków zrzeszonych w SGB 2) naliczana od wypłacanej 3% min 6,00 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 kwoty, pobierana w dniu 3% min 6,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 rozliczenia operacji 3% min 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach banków zrzeszonych w SGB za każdą zmianę 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN - 0,00 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 11. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 70,00 zł 12. Zmiana limitu kredytowego - 25,00 zł naliczana zgodnie z 13. Minimalna kwota do zapłaty regulaminem funkcjonowania kart 5% min 50,00 zł kredytowych i umową 14. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie/wezwanie 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 13

16 naliczana od kwoty 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 3) transakcji, pobierana w 1% dniu rozliczenia operacji 1) nie dotyczy ROR 2) opłata dotyczy każdej następnej karty wydanej do rachunku 3) określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. 14

17 15

18 Rozdział 8. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1) za rozpatrzenie wniosku 0,8 kwoty prowizji a) kredyt w ROR b) kredyt gotówkowy c) kredyt okolicznościowy 2) za przygotowanie i zawarcie umowy 0,2 kwoty prowizji a) kredyt w ROR b) kredyt gotówkowy c) kredyt okolicznościowy 3) za rozpatrzenie wniosku 0,8 kwoty prowizji a) gotówkowy "ekstra" b) mieszkaniowy c) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie d) pożyczki hipoteczne 4) za przygotowanie i zawarcie umowy 0,2 kwoty prowizji: a) gotówkowy "ekstra" b) mieszkaniowy c) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie d) pożyczki hipoteczne 5) za rozpatrzenie wniosku o kredyt konsolidacyjny 0,8 kwoty prowizji za przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt konsolidacyjny 0,2 kwoty prowizji 6) za rozpatrzenie wniosku o kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych 0,8 kwoty prowizji za przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych 0,2 kwoty prowizji Naliczana od kwoty wnioskowanej/udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna: w przypadku kredytu studenckiego przy uruchomieniu każdej transzy kredytu, naliczana od kwoty uruchamianej transzy, w przypadku pozostałych kredytów za rozpatrzenie wniosku oraz za zawarcie umowy, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. 3% (min 80 zł) 2,0% 3,0% 4,0% 7) uruchomienie transzy kredytu studenckiego: 0,75% transzy 8) za wydanie decyzji o przedłużeniu kredytu/odnowieniu limitu w ROR 0,8 kwoty prowizji za przedłużenie umowy kredytu/odnowieniu limitu w ROR na kolejne 12 m-cy 0,2 kwoty prowizji 2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta 1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie za każdy harmonogram 2) kredyty inne niż wskazane w pkt 1 10,00 zł 3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki Naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo Za wydanie promesy kredytowej od kwoty przyżeczonej 0,2% 6. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta z wyłączeniem opinii bankowej o zdolności kredytowej klienta Naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo za każdą opinię 7. Za wydanie opinii bankowej o zdolności kredytowej za każdą opinię 100,00 zł 1,9% (min 50 zł) bez opłat 2,0% 2,0% 30,00 zł 14

19 8. za każdą opinię 9. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 10,00 zł Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia za każdy dokument za każdy duplikat 30,00 zł 30,00 zł 25,00 zł Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu0 w przypadkach określonych w umowie 12. za każde upomnienie kredytu/pożyczki 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. 13. Za wysłanie wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki za każde wezwanie 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. 14. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 30,00 zł 15. Za przeprowadzenie inspekcji u Klienta za każdą inspekcję 50,00 zł 16. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od BS Głowno) za każdą opinię opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający taką opłatę od BS Głowno 17. Wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych: a) do 3 miesięcy 30 zł za każdą dyspozycję b) powyżej 3 miesięcy 50 zł 15

20 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych - Pakiety WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Pakiet Moja Firma Pakiet Biznes Plus Pakiet Non profit Pakiet Agro 1. Opłata za Pakiet 1) miesięcznie 19,00 zł 20,00 zł 3,00 zł 15,00 zł 2. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego: 1) otwarcie rachunku - 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 0,00 zł 2) prowadzenie rachunku bieżącego 1) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł miesięcznie, za każdy 3) prowadzenie rachunku pomocniczego 1) rachunek 12,00 zł 12,00 zł 3,00 zł 6,00 zł 4) prowadzenie rachunku ZFŚS 1) 0,00 zł 0,00 zł 3,00 zł nie dotyczy 3. Likwidacja rachunku: 1) głównego jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) pomocniczego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek w BS Głowno naliczana od wpłacanej kwoty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w BS Głowno 1) przez osoby reprezentujące klienta naliczana od wypłacanej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) przez osoby inne niż wskazane w ust. 1, na podstawie czeku gotówkowego kwoty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) złożonych w formie papierowej: - na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno do kwoty ,99 zł za każdy 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł od kwoty zł przelew 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno 0,00 zł 2) /1,00 zł 0,00 zł 2) /1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 2) /1,00 zł d) realizowanych w systemie SORBNET 3) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 7. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1) przyjęcie zlecenia stałego za każdą dyspozycję 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 2) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy a) na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł przelew b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego złożonego w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł za każdą dyspozycję 4) odwołanie zlecenia stałego złożonego w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 8. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł korzystanie z polecenia zapłaty 4) 16

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO Pełny tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl, pod numerem infolinii 801 302 302 i

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo