TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia r.

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych 4 Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - Pakiety 4 Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 6 Rozdział 3. Rachunki oszczędnościowe 8 Rozdział 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 9 Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej - Pakiety 10 Rozdział 6. Usługi bankowości elektronicznej 11 Rozdział 7. Karty płatnicze 12 Rozdział 8. Kredyty i pożyczki 14 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych 16 Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych - Pakiety 16 Rozdział 2. Obsługa rachunków rozliczeniowych - Rachunki Bieżące w ofercie od dnia r. 18 Rozdział 3. Obsługa rachunków rozliczeniowych - Rachunki Bieżące w ofercie do dnia do r. 20 Rozdział 4. Rachunki lokat terminowych 23 Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej 24 Rozdział 6. Karty płatnicze 25 Rozdział 7. Kredyty i pożyczki 27 Rozdział 8. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale 28 Dział IV. Pozostałe opłaty 29 Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe oraz inne czynności i usługi świadczone bankowe 29 Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych 29 Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe 29 1

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Głownie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej - Klienci Banku Spółdzielczego w Głownie". 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje: 1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), 2) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności klucz do banku internetowego, hasło SMS, karta chipowa, PIN do karty chipowej. 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a BS Głowno. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 1) 21 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, pakietów, elektronicznych kanałów dostępu, 2) 14 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za użytkowanie karty, 3) 04 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat informację SMS, 4) ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku przelewów składanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez BS Głowno, a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu zakończenia. 10. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: Impuls - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, 2

4 11. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1) Moja Firma - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 2) Biznes Plus - dla klientów instytucjonalnych, 3) Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego, 4) Agro - dla rolników indywidualnych. 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Głownie. 3

5 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - Pakiety WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Pakiet Impuls Pakiet Priorytet Pakiet e-konto Pakiet Prestiż 1. Opłata za pakiet 1) miesięcznie 0,00 zł 9,00 zł 11,00 zł 15,00 zł 2. 1) otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł miesięcznie 2) prowadzenie rachunku 1) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Likwidacja rachunku jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce BS Głowno - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS Głowno - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej ,00 zł 1) złożonych w formie papierowej: na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3,50 zł a) przelewy z tytułu należności za telefon stacjonarny świadczone przez Orange Polska S.A. 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł b) przelewy z tytułu należności za usługi świadczone przez PGE: wpłaty do kwoty 500,00 zł za każdy przelew 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł wpłaty od 500,01 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł c) przelewy z tytułu należności za usługi świadczone przez RTV 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno 0,00 zł 3) / 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 4) / 1,00 zł 0,00 zł 3 ) / 1,00 zł 2) Realizacja przelewów w systemie SORBNET 2) 7. Otwarcie i prowadzenie rachunku: - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno (z wyłączeniem rachunków PGE, RTV oraz rachunków za telefon stacjonarny Orange Polska S.A. ) a) o wartości ,00 zł lub wyżej 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) o wartości poniżej ,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1) przyjęcie zlecenia stałego za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w BS Głowno za każdy przelew 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno 2,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 4) odwołanie zlecenia stałego: a) złożone w formie papierowej za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 8. Polecenie zapłaty: za każdą 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 4

6 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty5 ) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł Ustanowienie lub zmiana Pełnomocnika/pełnomocnictwa do dysponowania 9. za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł rachunkiem 10. Zmiana wzoru podpisu Posiadacza lub Pełnomocnika do rachunku za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 11. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: - 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Głowno 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 13. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każde zestawienie 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 14. Sporządzenie kopii: za każdy 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument a) z bieżącego roku kalendarzowego b) z lat poprzednich 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 5,00 zł za każdy miesiąc 5,00 zł za każdy miesiąc 5,00 zł za każdy miesiąc 5,00 zł za każdy miesiąc a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Dyspozycja (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 16. za każdą dyspozycję wypadek śmierci: 1) za przyjęcie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2) za zmianę, odwołanie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 17. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda 18. za każdy monit 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) 19. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo 20. z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł odbiorcy 1) Opłaty nie pobiera się od klientów rozpoczynających współpracę z Bankiem przez pierwsze 3 miesiące. 2) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS Głowno. 3) Opłata dotyczy pierwszych 3 przelewów w miesiącu kalendarzowym. 4) Opłata dotyczy pierwszych 5 przelewów w miesiącu kalendarzowym. 5) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS Głowno. 5

7 6

8 Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) a) złożonych w formie papierowej: Stawka obowiązujaca WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty dla rachunków w ofercie do dnia r. ROR Unikonto Unikonto w ofercie od dnia Unikonto Student młodzieżowe r. 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 6,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6,00 zł 2. Likwidacja rachunku jednorazowo 10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce BS Głowno - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS Głowno - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Realizacja przelewów: za każdy 1) w kwocie poniżej ,00 zł: przelew - na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 6,00 zł 5,00 zł a) przelewy z tytułu należności za telefon stacjonarny świadczone przez Orange Polska S.A. 1,50 zł nie dotyczy 1,50 zł 1,50 zł b) przelewy z tytułu należności za usługi świadczone przez PGE: wpłaty do kwoty 500,00 zł 2,50 zł nie dotyczy 2,50 zł 2,50 zł wpłaty od 500,01 zł 3,50 zł nie dotyczy 3,50 zł 3,50 zł c) przelewy z tytułu należności za usługi świadczone przez RTV 1,50 zł nie dotyczy 1,50 zł 1,50 zł b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno 1,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 6. - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno (z wyłączeniem rachunków PGE, RTV oraz rachunków za telefon stacjonarny Orange Polska S.A. ) c) realizowanych w systemie SORBNET 2) Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 30,00 zł nie dotyczy 30,00 zł 30,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł 15,00 zł 1) przyjęcie zlecenia stałego za każdą dyspozycję 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w BS Głowno za każdy przelew 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł 1,00 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego złożona w formie papierowej za każdą dyspozycję 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 4) odwołanie zlecenia stałego złożone w formie papierowej za każdą dyspozycję 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 7. Polecenie zapłaty: za każdą 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł 1,00 zł 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 3) 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 4,00 zł nie dotyczy 4,00 zł 4,00 zł Ustanowienie lub zmiana Pełnomocnika/pełnomocnictwa do dysponowania 8. za każdą dyspozycję 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł 10,00 zł rachunkiem 6

9 9. Zmiana wzoru podpisu Posiadacza lub Pełnomocnika do rachunku za każdą dyspozycję 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 10. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: - 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Głowno bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 13. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każde zestawienie 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 14. Sporządzenie kopii: 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: a) z bieżącego roku kalendarzowego b) z lat poprzednich 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c 5,00 zł za każdy m-c za każdy dokument 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 16. Dyspozycja (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci: za każdą dyspozycję 1) za przyjęcie 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 2) za zmianę, odwołanie 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł 15,00 zł 17. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł 15,00 zł Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda 18. za każdy monit 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) 19. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 1,00 zł nie dotyczy 0,00 zł1 1,00 zł Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo 20. z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł odbiorcy 1) Opłaty nie pobiera się od klientów rozpoczynających współpracę z Bankiem przez pierwsze 3 miesiące. 2) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS Głowno. 3) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS Głowno. 7

10 Rozdział 3. Rachunki oszczędnościowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązujaca 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: - 1) otwarcie rachunku 0,00 zł 2) prowadzenie rachunku 0,00 zł 2. Likwidacja rachunku jednorazowo 5,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy za każdą wpłatę 0,00 zł 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę 0,00 zł 1) wypłaty z rachunku "oszczędzam na emeryturę" przed nabyciem świadczeń emerytalnych 1% od wypłacanej kwoty 2) pozostałe 0,00 zł 5. Realizacja przelewów: za każdy przelew 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno 10,00 zł c) realizowanych w systemie SORBNET 1) 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 15,00 zł 6. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - 0,00 zł 7. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 20,00 zł 8. Ustanowienie lub zmiana Pełnomocnika/pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym za każdą dyspozycję 10,00 zł 9. Dyspozycja (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci: za każdą dyspozycję 1) za przyjęcie 20,00 zł 2) za zmianę, odwołanie 15,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 12. Wydanie pierwszej książeczki - 5,00 zł 13. Wydanie kolejnej książeczki za każdą książeczkę 15,00 zł 14. Umorzenie utraconej książeczki za każdą książeczkę 15,00 zł 15. Za dopisanie w książeczce oszczędnościowej wpływów z rachunków prowadzonych w bankach innych, niż BS Głowno za dopisanie każdego wpływu 1,00 zł 16. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: za każde zestawienie 5,00 zł za każdy m-c 17. Sporządzenie kopii: za każdy dokument 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: a) z bieżącego roku kalendarzowego b) z lat poprzednich 5,00 zł za każdy miesiąc 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 1) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS Głowno. 8

11 Rozdział 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązujaca 1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - 0,00 zł 3. Wydanie książeczki za każdą książeczkę 5,00 zł 4. Likwidacja rachunku jednorazowo 0,00 zł 5. Wpłaty gotówkowe na rachunek - 0,00 zł 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku - 0,00 zł 7. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 20,00 zł 8. Ustanowienie lub zmiana Pełnomocnika/pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą dyspozycję 10,00 zł 9. Dyspozycja (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci: za każdą dyspozycję 1) za przyjęcie 20,00 zł 2) za zmianę, odwołanie 15,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 11. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na rzecz: za każdą dyspozycję 1) BS Głowno 0,00 zł 2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 0,00 zł 12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta terminowej lokaty oszczędnościowej: za każde zestawienie 1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł 2) z lat poprzednich 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok 9

12 Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej - Pakiety 1. Elektroniczne kanały dostępu: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązujaca Pakiet Impuls Pakiet Priorytet Pakiet e-konto Pakiet Prestiż 1) udostępnienie systemu jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) korzystanie z systemu miesięcznie 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3) ponowne generowanie hasła, PIN-u (w tym wznowienie) jednorazowo 0,00 zł 4) rezygnacja z systemu jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5) przesłanie SMS do Użytkownika systemu miesięcznie 0,00 zł 6) zmiana numeru telefonu SMS jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 7) wydanie klucza cyfrowego USB 8) wydanie klucza USB w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta za każdy klucz USB: 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 2. Usługa SMS jednorazowo za każdy klucz USB 10,00zł/0,00zł 1) 10,00zł/0,00zł 1) 10,00zł/0,00zł 1) 3,00zł/1,00zł 2) 3,00zł/1,00zł 2) 3,00zł/1,00zł 2) 25,00 zł/0,00 zł 3) 25,00 zł/0,00 zł 3) 25,00 zł/0,00 zł 3) 25,00 zł/0,00 zł 3) 1) aktywacja jednorazowo 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł miesięcznie 2) informacja SMS zbiorczo za każdy SMS 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł wysłany przez Bank 3) zmiana jednorazowo 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4) rezygnacja jednorazowo 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1) Opłaty nie pobiera się przy wydaniu klucza USB w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta. 2) Opłata dotyczy umów UBE lub przejścia z klucza cyfrowego na kod SMS od dnia r. 3) Opłaty nie pobiera się przy wydaniu klucza USB dla pierwszego użytkownika 10

13 Rozdział 6. Usługi bankowości elektronicznej WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Unikonto Unikonto młodzieżowe Unikonto Student ROR 1. Elektroniczne kanały dostępu: 1) udostępnienie systemu jednorazowo 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy 2) korzystanie z systemu miesięcznie 5,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy 3) ponowne generowanie hasła, PIN-u (w tym wznowienie) jednorazowo 10,00zł/0,00zł 1) nie dotyczy 10,00zł/0,00zł 1) nie dotyczy 4) rezygnacja z systemu jednorazowo 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy 5) przesłanie SMS do Użytkownika systemu miesięczna nie dotyczy nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy 6) zmiana numeru telefonu do SMS jednorazowo 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł nie dotyczy 7) wydanie klucza cyfrowego USB jednorazowo za każdy klucz USB 25,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy 8) wydanie klucza USB w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta za każdy klucz USB: 25,00 zł nie dotyczy 25,00 zł nie dotyczy 2. Usługa SMS nie dotyczy 1) aktywacja jednorazowo 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2) informacja SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS 0,30 zł nie dotyczy 0,00 zł 0,30 zł wysłany przez Bank 3) zmiana jednorazowo 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 4) rezygnacja jednorazowo 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 1) Opłaty nie pobiera się przy wydaniu klucza USB w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta. 11

14 Rozdział 7. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. Wydanie karty dla 1) : za każdą kartę 1) posiadacza rachunku 0,00 zł 0,00 zł 2) współposiadacza rachunku 0,00 zł 0,00 zł 3) osoby wskazanej 21,00 zł 21,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej za każdą kartę 21,00 zł 21,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty za każdą kartę 35,00 zł 35,00 zł 4. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 1) Pakiet Impuls 21,00 zł 21,00 zł za każdą kartę 2) Pakiet Priorytet 21,00 zł 21,00 zł 3) Pakiet e-konto 21,00 zł 21,00 zł 4) Pakiet Prestiż 21,00 zł 21,00 zł 5) Unikonto 21,00 zł 21,00 zł 6) Unikonto Student 0,00 zł 0,00 zł 5. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł 0,00 zł 6. Użytkowanie karty 1) Pakiet Impuls 2) Pakiet Priorytet 3) Pakiet e-konto 4) Pakiet Prestiż miesięcznie Visa Electron/Visa Electron młodzieżowa" Visa Electron paywave/ Visa Elektron paywave "młodzieżowa" 0,00 zł / 2,00 zł 2) 0,00 zł / 2,00 zł 2) 0,00 zł / 2,00 zł 2) 0,00 zł / 2,00 zł 2) 0,00 zł / 2,00 zł 2) 0,00 zł / 2,00 zł 2) 0,00 zł / 2,00 zł 2) 0,00 zł / 2,00 zł 2) 5) Unikonto 2,00 zł 2,00 zł 6) Unikonto Student 0,00 zł 0,00 zł 7. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 8. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych pobierana w dniu 0,00 zł 0,00 zł 2) w kasach banków zrzeszonych w SGB rozliczenia operacji 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 naliczana od wypłacanej 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą kwoty 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł za każdą wypłatę, 9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back pobierana w dniu 0,60 zł 0,00 zł rozliczenia operacji 10. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 0,00 zł 0,00 zł 11. Wydanie nowego numeru PIN na żądanie Użytkownika za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 12. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 1) banków zrzeszonych w SGB 4,50 zł 3,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 13. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie 1) banków zrzeszonych w SGB 0,00 zł 0,00 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 14. Zestawienie transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 12

15 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 70,00 zł 70,00 zł 16 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji naliczana od kwoty 17 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obce 3) transakcji, pobierana w 1% 1% dniu rozliczenia operacji 18 Rezygnacja z użytkowania karty przed upływem terminu ważności jednorazowo za każdy następny miesiac od dnia rezygnacji do ostatniego miesiąca ważności karty 1,00 zł 1,00 zł Karty kredytowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa 1. Wydanie karty: za każdą kartę 1) głównej 30,00 zł 2) dołączonej 30,00 zł 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 1) głównej rocznie, z góry za każdy 55,00 zł rok ważnosci karty 2) dołączonej 55,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 35,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35,00 zł 5. Wznowienie karty za każdą kartę 35,00 zł 6. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, 3% min 6,00 zł 2) w kasach banków zrzeszonych w SGB 2) naliczana od wypłacanej 3% min 6,00 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 kwoty, pobierana w dniu 3% min 6,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 rozliczenia operacji 3% min 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach banków zrzeszonych w SGB za każdą zmianę 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN - 0,00 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 11. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 70,00 zł 12. Zmiana limitu kredytowego - 25,00 zł naliczana zgodnie z 13. Minimalna kwota do zapłaty regulaminem funkcjonowania kart 5% min 50,00 zł kredytowych i umową 14. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie/wezwanie 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 13

16 naliczana od kwoty 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 3) transakcji, pobierana w 1% dniu rozliczenia operacji 1) nie dotyczy ROR 2) opłata dotyczy każdej następnej karty wydanej do rachunku 3) określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. 14

17 15

18 Rozdział 8. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1) za rozpatrzenie wniosku 0,8 kwoty prowizji a) kredyt w ROR b) kredyt gotówkowy c) kredyt okolicznościowy 2) za przygotowanie i zawarcie umowy 0,2 kwoty prowizji a) kredyt w ROR b) kredyt gotówkowy c) kredyt okolicznościowy 3) za rozpatrzenie wniosku 0,8 kwoty prowizji a) gotówkowy "ekstra" b) mieszkaniowy c) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie d) pożyczki hipoteczne 4) za przygotowanie i zawarcie umowy 0,2 kwoty prowizji: a) gotówkowy "ekstra" b) mieszkaniowy c) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie d) pożyczki hipoteczne 5) za rozpatrzenie wniosku o kredyt konsolidacyjny 0,8 kwoty prowizji za przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt konsolidacyjny 0,2 kwoty prowizji 6) za rozpatrzenie wniosku o kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych 0,8 kwoty prowizji za przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych 0,2 kwoty prowizji Naliczana od kwoty wnioskowanej/udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna: w przypadku kredytu studenckiego przy uruchomieniu każdej transzy kredytu, naliczana od kwoty uruchamianej transzy, w przypadku pozostałych kredytów za rozpatrzenie wniosku oraz za zawarcie umowy, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. 3% (min 80 zł) 2,0% 3,0% 4,0% 7) uruchomienie transzy kredytu studenckiego: 0,75% transzy 8) za wydanie decyzji o przedłużeniu kredytu/odnowieniu limitu w ROR 0,8 kwoty prowizji za przedłużenie umowy kredytu/odnowieniu limitu w ROR na kolejne 12 m-cy 0,2 kwoty prowizji 2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta 1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie za każdy harmonogram 2) kredyty inne niż wskazane w pkt 1 10,00 zł 3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki Naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo Za wydanie promesy kredytowej od kwoty przyżeczonej 0,2% 6. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta z wyłączeniem opinii bankowej o zdolności kredytowej klienta Naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo za każdą opinię 7. Za wydanie opinii bankowej o zdolności kredytowej za każdą opinię 100,00 zł 1,9% (min 50 zł) bez opłat 2,0% 2,0% 30,00 zł 14

19 8. za każdą opinię 9. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 10,00 zł Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia za każdy dokument za każdy duplikat 30,00 zł 30,00 zł 25,00 zł Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu0 w przypadkach określonych w umowie 12. za każde upomnienie kredytu/pożyczki 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. 13. Za wysłanie wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki za każde wezwanie 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. 14. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 30,00 zł 15. Za przeprowadzenie inspekcji u Klienta za każdą inspekcję 50,00 zł 16. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od BS Głowno) za każdą opinię opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający taką opłatę od BS Głowno 17. Wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych: a) do 3 miesięcy 30 zł za każdą dyspozycję b) powyżej 3 miesięcy 50 zł 15

20 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych - Pakiety WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Pakiet Moja Firma Pakiet Biznes Plus Pakiet Non profit Pakiet Agro 1. Opłata za Pakiet 1) miesięcznie 19,00 zł 20,00 zł 3,00 zł 15,00 zł 2. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego: 1) otwarcie rachunku - 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 0,00 zł 2) prowadzenie rachunku bieżącego 1) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł miesięcznie, za każdy 3) prowadzenie rachunku pomocniczego 1) rachunek 12,00 zł 12,00 zł 3,00 zł 6,00 zł 4) prowadzenie rachunku ZFŚS 1) 0,00 zł 0,00 zł 3,00 zł nie dotyczy 3. Likwidacja rachunku: 1) głównego jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) pomocniczego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek w BS Głowno naliczana od wpłacanej kwoty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w BS Głowno 1) przez osoby reprezentujące klienta naliczana od wypłacanej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) przez osoby inne niż wskazane w ust. 1, na podstawie czeku gotówkowego kwoty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6. Realizacja przelewów: 1) w kwocie poniżej ,00 zł: a) złożonych w formie papierowej: - na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno do kwoty ,99 zł za każdy 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł od kwoty zł przelew 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno 0,00 zł 2) /1,00 zł 0,00 zł 2) /1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 2) /1,00 zł d) realizowanych w systemie SORBNET 3) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 2) w kwocie powyżej ,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 7. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1) przyjęcie zlecenia stałego za każdą dyspozycję 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 2) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy a) na rachunki prowadzone w BS Głowno 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł przelew b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Głowno 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego złożonego w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł za każdą dyspozycję 4) odwołanie zlecenia stałego złożonego w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 8. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł korzystanie z polecenia zapłaty 4) 16

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 06 października 2016r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Załącznik do uchwały nr 755/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głownie z dnia 21.11.2017r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 18/2015 z 17.06.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. z póź. zmianami TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 30.01.2013 r. Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 33/2013 Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 64/2013 Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 82/2013 Z póź.zm.wprow.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r.

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r. Załącznik nr 1 Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 7/2013 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 21.02.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 22 lipca 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 września 2016 roku (z wyjątkiem: Działu I, oraz Rozdziałów: 1, 2, 3, 4, 5 Działu II oraz Rozdziału

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz, marzec 2016 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści: Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Tekst jednolity obowiązujący od dnia 02.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUŚCU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUŚCU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUŚCU Obowiązuje od dnia 01 września 2017 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 110/ZA/2017 z dnia 31.10.2017 r. obowiązuje od 06.11.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo