TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r."

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana II zmiana III zmiana IV zmiana V zmiana

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Rozdział 3. Rachunki walutowe Rozdział 4. Pozostałe opłaty Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 6. Karty płatnicze Rozdział 7. Ubezpieczenia Rozdział 8. Kredyty i pożyczki DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych Rozdział 3. Rachunki walutowe Rozdział 4. Pozostałe opłaty Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 6. Karty płatnicze Rozdział 7. Ubezpieczenia Rozdział 8. Kredyty i pożyczki Dział IV. POZOSTAŁE OPŁATY Rozdział 1. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Malborku pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat w Banku Spółdzielczym w Malborku". 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Kanał SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 2) Bank- Bank Spółdzielczy w Malborku 3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, 4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności lista haseł jednorazowych TAN, hasło SMS, PIN. 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na nastepujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: do 25 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) do 30 dnia każdego miesiąca - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 10. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny rachunek, z zastrzeżeniem, że konto Junior przeznaczone jest dla klientów indywidualnych do 25 roku życia 11. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 12. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych stosuje się kursy walutowe według "Tabeli Kursów" zwaną dalej Tabelą 14.Bank może pobierać od rezydentów prowizje i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując za podstawę naliczenia prowizji i opłat stawki w złotych, jeżeli: rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata posiada w Banku tylko rachunek walutowy, 2) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata, nie posiada wystarczających środków na rzchunku złotowym, 3) rezydent złożył dyspozycję pobrania przez Bank prowizji i opłat z rachunku walutowego. 15. Dla ustalenia prowizji i opłat : w walucie wymienialnej za czynności, dla których stawki okreslone są w złotych, stosuje się kurs kupna z Tabeli 2) w złotych za czynności, dla których stawki określone są w walucie wymienialnej, stosuje się kurs sprzedaży z Tabeli. 16. Wszystkie prowizje i opłaty bankowe automatycznie pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej.

4 17. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 18. Prowizje i opłaty za usługi wymienione w taryfie oraz inne niezdefiniowane mogą podlegać odrębnym decyzjom Zarządu Banku. 19. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 Prawa bankowego i innych przepisach prawa

5 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Konto Standard STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Konto Junior 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: otwarcie rachunku bez opłat bez opłat 2) prowadzenie rachunku miesięcznie 6,00 zł 0,00 zł 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe : wpłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe prowadzone w Banku bez opłat bez opłat do kwoty 1.000,00 zł 2,40 zł powyżej 1.000,00 zł 0,4% nie więcej niż 500,00 zł do kwoty 1.000,00 zł 2,40 zł powyżej 1.000,00 zł 0,4% nie więcej niż 500,00 zł b) wpłaty na działalność pożytku publicznego bez opłat bez opłat 3) wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych prowadzonych w Banku bez opłat bez opłat 3. Realizacja przelewów: złożonych w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 zł 2,50 zł 2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: a) na rachunki prowadzone w Banku za każdy przelew bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,30 zł 1,30 zł 3) realizowanych w systemie SORBNET 2) a) w kwocie do ,99 zł 30,00 zł 30,00 zł b) w kwocie równej i powyżej ,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 4. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone przez Bank bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zł 2,00 zł za każdy przelew 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: a) na rachunki prowadzone przez Bank bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,30 zł 1,30 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat 4) odwołanie zlecenia stałego: a) złożone w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat 5. Polecenie zapłaty: przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji w Banku 2,00 zł 2,00 zł 6. 2) a) wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 2) realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 3) 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 0,00 zł 0,00 zł Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 7. Wydanie blankietu czekowego za każdy blankiet 1,00 zł 1,00 zł 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 9. Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów 4) 15,00 zł 15,00 zł Wpłaty na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i inne organizacje wprowadzone odrębnymi uchwałami Zarządu 2) Przelew realizowany wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego w Malborku 3) Opłaty za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank 4) Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany dokumentu tożsamości klienta

6 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych klienci indywidualni 1. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego (płatnego na każde żądanie), terminowej lokaty oszczędnościowej: - 2. otwarcie rachunku bez opłat 2) prowadzenie rachunku bez opłat Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy (płatny na każde żądanie), terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego (płatnego na każde żądanie), terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą wypłatę bez opłat 4. Realizacja przelewów: za każdy przelew w kwocie do ,99 zł: a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 zł c) realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 2) w kwocie równej i powyżej ,00 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 5. Wystawienie nowej zamiast zniszczonej lub utraconej książeczki 6. Wydanie kserokopii unieważnionej książeczki za każdy dokument 10,00 zł 7. Przepisanie potwierdzenia wniesienia lokaty, książeczki w związku z przelewem cesji (nie dotyczy przypadków zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank ) za każdą dyspozycję Przelew realizowany wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku

7 Rozdział 3. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych klienci indywidualni Wyszczególnienie czynności Stawka obowiązująca Podstawa Minimalna Maksymalna 1. Rachunki walutowe Otwarcie rachunku: a) oszczędnościowo-rozliczeniowego, bez opłat - - b) terminowej lokaty oszczędnościowej, bez opłat - - 2) Prowadzenie rachunku: oszczędnościowo - rozliczeniowego, bez opłat - - 2) terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat - - 3) Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty) a) z rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, bez prowizji - - b) terminowych lokat oszczędnościowych w walucie prowadzonego rachunku, bez prowizji - - 4) Przepisanie potwierdzenia wniesienia lokaty w związku z przelewem cesji (nie dotyczy przypadków zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank) 5) Realizacja przelewu z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego oraz terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych na rachunki bankowe prowadzone przez Bank bez prowizji - - 6) Operacje z tytułu przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach, przelewy zagraniczne i transgraniczne oraz opłaty za nie wymienionej wcześniej czynności i usługi bankowe w obrocie walut wymienialnych - określone według stawek SGB Banku S.A., zgodnie z Taryfą Prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne 2. Opłaty i prowizje za inne czynności w obrocie walutowym Skup i sprzedaż walut obcych 2) a) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych przez Bank w złotych i walutach wymienialnych 1,00% 3,50 zł - b) dla pozostałych klientów 1,50% 3,50 zł - Reklamowanie płatności wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych a) do 6 miesięcy 40,00 zł b) do 12 miesięcy 60,00 zł c) powyżej 12 miesięcy 130,00 zł

8 Rozdział 4. Pozostałe operacje klienci indywidualni 1. Telefoniczna usługa "na hasło" WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Konto Standard STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Konto Junior Przyjęcie lub zmiana telefonicznej usługi na hasło 10,00 zł 10,00 zł 2) Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 2. Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 2) za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 3. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: - sporządzenie zestawienia miesięcznych operacji wg stanu na ostatni dzień miesiąca wysłanych do klienta lub odebranych w placówce banku 2) sporządzenie wyciągu bankowego za okres wskazany przez klienta, ale nie dłuższy niż 1 miesiąc 3) sporządzenie na życzenie klienta duplikatu wyciągu bankowego bez opłat 2,00 zł 10,00 zł 4. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta 3) : za każde za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy zestawienie 2) za okres powyżej 12 miesięcy 5. Sporządzenie na wniosek klienta wydruku wyciągu z rachunku: za każde za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy zestawienie 2) za okres powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy 3) za okres powyżej 12 miesięcy 6. Sporządzenie na życzenie klienta wydruku/ kserokopii jednego dokumentu za każdy dokument 7. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł + 2,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc 15,00 zł 25,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 8. Dysponowanie wkładem na wypadek śmierci dokonanie dyspozycji jednorazowo 2) odwołanie lub zmiana dyspozycji za każdą dyspozycję 9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 10,00 zł 5,00 zł 11. Wydanie na wniosek klienta opinii bankowej, zaświadczenia o posiadaniu wkładu na rachunku i wysokości salda, obrotów oraz o wysokości dopisanych odsetek do rachunku za każdą dyspozycję 40,00 zł 12. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty zaległych prowizji i opłat związanych z prowadzeniem rachunku za każde wezwanie 13. Inne czynności, usługi wykonywane na żądanie klienta nie wymienione w taryfie za każdą dyspozycję 10,00 zł Opłatę pobiera się jednorazowo bez względu na liczbę rachunków klienta w banku 2) Opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnictwo jest ustanawiane w dniu podpisania umowy 3) Opłaty nie pobiera się jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek

9 Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej klienci indywidualni 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: miesięcznie Konto Standard Konto Junior bankowości internetowej bez opłat bez opłat 2) SMS Banking 2,00 zł 2,00 zł 2. Usługi bankowości internetowej: aktywacja miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 2) abonament 2,00 zł 2,00 zł 3) opłata za wydanie listy haseł jednorazowych TAN za każde 50 szt 3,00 zł 3,00 zł 4) jednorazowe hasło przesyłane SMS za każdy SMS 0,30 zł 0,30 zł 3. SMS Banking: Wyszczególnienie czynności Stawka obowiązująca abonament bez opłat bez opłat 2) opłata za każdy komunikat tekstowy dotyczący rachunku przesyłany do klienta (SMS) za każdy SMS 0,30 zł 0,30 zł

10 Rozdział 6. Karty płatnicze klienci indywidualni Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron STAWKA OBOWIĄZUJĄCA MasterCard Debit PayPass Visa Electron paywave Visa Electron paywave "młodzieżowa" 1. Wydanie karty dla: posiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 10,00 zł 5,00 zł za każdą kartę 2) współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 10,00 zł nie dotyczy 3) osoby wskazanej 15,00 zł nie dotyczy 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 15,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: za każdą kartę Konto Standard nie dotyczy 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 2) Konto Junior 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty miesięcznie Konto Standard nie dotyczy 1,00 zł 2,00 zł 3,50 zł nie dotyczy opłata jest pobierana w następnym 2) Konto Junior bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 3,50 zł 2,00 zł miesiącu od daty wydania karty 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana w dniu w bankomatach zrzeszonych banków spółdzielczych i banków SGB oraz BPS S.A. rozliczenia operacji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) w kasach banków SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł za każdą wypłatę, pobierana w dniu 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back rozliczenia operacji 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,00 zł 4,00 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) innych, niż wskazane w pkt 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 14. Sporządzenie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 16. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% (dot. Visa Electron) bez prowizji 1% 1% Karty przedpłacone WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) - bez opłat 6. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę banków SGB 4,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 7,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana w dniu w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat 2) w kasach banków SGB rozliczenia operacji 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1,30 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie bez opłat 9. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji Karty kredytowe

11 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI MasterCard/Visa 1. Wydanie karty: za każdą kartę głównej bez opłat 2) dołączonej bez opłat 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok głównej ważności karty (pierwszej i 42,00 zł 2) dołączonej wznowionych) 30,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 25,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 5. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat 6. Zastrzeżenie karty - bez opłat 7. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł 2) w kasach banków SGB za każdą wypłatę, naliczana od 3% min. 6,00 zł wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 3% min. 6,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) rozliczenia operacji 3% min. 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 11. Przekroczenie limitu kredytowego za każde przekroczenie 40,00 zł 12. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat 13. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i 5% min. 50,00 zł umową 14. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit/ wezwanie 15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% (dot. kart Visa) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

12 Rozdział 7. Ubezpieczenia * WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Visa Electron "młodzieżowa" Visa Electron paywave/ 1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: Maestro / Visa Electron Visa Electron paywave MasterCard Gold MasterCard Debit PayPass "młodzieżowa" Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy miesięcznie użyciu karty płatniczej): a) Wariant Classic (do kwoty zł) 1,90 zł - - b) Wariant Gold (do kwoty zł) 3,40 zł - - 2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) 1,40 zł - - b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) 3,90 zł - - 3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie a) Wariant Classic 2,70 zł - bez opłat b) Wariant Gold 6,30 zł - 6,30 zł Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik" 4) Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta - - bez opłat - Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta'' 2. Ubezpieczenia do kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych: ubezpieczenie pomostowe kredytów hipotecznych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych do czasu ustanowienia hipoteki 0,066% od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty uruchomionego kredytu w od 1 do 12 miesięcy na nieruchomości przypadku kredytów wypłacanych w transzach, za każdy miesiąc ochrony 2) ubezpieczenie niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych oraz kredytów konsolidacyjnych w dniu wypłacenia za 36 miesięczny okres ubezpieczenia: kredytu, następna - 2,2% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia składka w 37 miesiącu łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców od daty wypłacenia - 2,3% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia kredytu bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców w dniu wypłacenia kredytu, następna składka w 61 miesiącu od daty wypłacenia kredytu 3) ubezpieczenie nieruchomości i nieruchomości w budowie na 12-miesięczny okres ubezpieczenia wynosi: rocznie a) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości b) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości w budowie c) ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia oraz odpowiedzalności cywilnej w życiu prywatnym na 12-miesięczny okres ubezpieczenia: - WARIANT I ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł - WARIANT II ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, 100,00 zł ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł - WARIANT III ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, 250,00 zł ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł 3. Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku ROR WARIANT OCHRONY WSKAŻNIK Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku ROR na wypadek zajścia GRKB 0,71% wypadku ubezpieczeniowego w postaci: rocznie, naliczana od GRKB + GRKB-TCN 1,08% - śmierci Ubezpieczonego sumy ubezpieczenia GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 2,76% (aktualizacja sumy - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,58% ubezpieczenia na - poważnego zachorowania Ubezpieczonego pierwszy dzień każdego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 3,26% - utraty pracy przez Ubezpieczonego rocznego okresu GRKB - śmierć Ubezpieczonego Uwaga: ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku ROR kredytowania) GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 4. Pozostałe ubezpieczenia na życie: WARIANT OCHRONY WSKAŻNIK Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialaności zł na wypadek zajścia GRKB 0,059% wypadku ubezpieczeniowego w postaci: jednorazowo x liczba GRKB + GRKB-TCN 0,088% miesięcy ubezpieczenia, - śmierci Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 0,178% naliczana od sumy - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy ubezpieczenia GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 0,128% - poważnego zachorowania Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 0,218% - utraty pracy przez Ubezpieczonego GRKB 0,88% rocznie, naliczana od sumy ubezpieczenia (aktualizacja sumy STAWKA OBOWIĄZUJĄCA za 60 miesięczny okres ubezpieczenia: - 2,9% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców - 3,0% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców 0,06% sumy ubezpieczenia 0,09% sumy ubezpieczenia 50,00 zł GRKB + GRKB-TCN 1,35% GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 3,45% GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,97%

13 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA ubezpieczenia na GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 4,07% pierwszy dzień każdego GRKB - śmierć Ubezpieczonego rocznego okresu kredytowania) GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 2) Bezpieczny Kredyt Plus - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł i miesięcznie/rocznie, dolną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł, na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: naliczana od sumy RODZAJ SKŁADKI WSKAŻNIK ubezpieczenia - śmierci Ubezpieczonego - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem (aktualizacja sumy ubezpieczenia na pierwszy dzień każdego miesięczna roczna 0,038% 0,456% rocznego okresu kredytowania) 3) Bezpieczna Spłata - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialaności zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: - śmierci Ubezpieczonego - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem jednorazowo x liczba miesięcy ubezpieczenia, naliczana od sumy ubezpieczenia RODZAJ SKŁADKI jednorazowa x liczba miesięcy ubezpieczenia WSKAŻNIK 0,187% 5. Ubezpieczenia ASSISTANCE: Dom Assistance - dla kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego z zastrzeżeniem, że przedmiot kredytowania jest gotowy do zamieszkania 2) Pomoc medyczna na terenie RP - dla posiadaczy Pakietu SGB Priorytet 3) PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: a) dla Pakietu SGB Impuls, Pakietu SGB Priorytet, Pakietu SGB e-konto, Pakietu SGB Konkret miesięcznie/rocznie b) dla Pakietu SGB Prestiż 4) PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dla Pakietu SGB Impuls, Pakietu SGB Priorytet, Pakietu SGB e-konto, Pakietu SGB Konkret miesięcznie/rocznie bez opłat na okres 2 lat bez opłat miesięczna 1,90 zł/roczna 19,00 zł bez opłat miesięczna 1,40 zł/roczna 14,00 zł * Po wprowadzeniu produktu do oferty Banku

14 Rozdział 8. Kredyty i pożyczki klienci indywidualni WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania prowizji/opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PROWIZJE 1.1. Od kwoty przyznanego kredytu mieszkaniowego, w zależności od udziału środków własnych: a) od 10% do 29,99% 1,50% min. 100,00 zł b) od 30% do 49,99% 1,00% min. 100,00 zł c) powyżej 50% 0,75% min. 100,00 zł 1.2. Od kwoty przyznanego kredytu gotówowego: a) udzielonego do 1 roku 2,00% min. 50,00 zł b) udzielonego powyżej 1 roku 3,00% min. 50,00 zł 2. Od kwoty przynanego limitu kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym 3. Za zmianę warunków spłaty należności Banku z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych (dotyczącą zmiany terminów, wysokości rat spłaty należności, z wyjątkiem pkt 4.) 4. Za odroczenie spłaty raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego (wakacje kredytowe) 5. Od udzielonych (lub przedłużanych) gwarancji, poręczeń - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności zobowiązania, od kwoty gwarancji, poręczeń. Prowizja pobierana jest jednorazowo w dniu podpisania umowy kredytu lub w dniu podpisywania aneksu zwiększającego kwotę kredytu od kwoty należności objętej zmianą warunków spłaty 2,00% min. 50,00 zł 0,50% min. 50,00 zł 50,00 zł 0,80% min. 200,00 zł 6. Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji 1,00% OPŁATY 7. Przygotowawcza: a) za rozpatrzenie wniosku o kredyt, pożyczkę pieniężną, gwarancję bankową, poręczenie Opłata pobierana jest w dniu złożenia wniosku. W przypadku odmowy udzielenia kredytu, 0,50% min. 50,00 zł., max. 500,00 zł pożyczki pieniężnej, debetu dopuszczalnego, gwarancji, poręczenia lub rezygnacji klienta, b) za rozpatrzenie wniosku o debet dopuszczalny opłata podlega zwrotowi. 30,00 zł 8. Przygotowawcza: Opłata jest pobierana z ROR w dniu odnowienia kredytu Za automatyczne przedłużenie umowy kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym na kolejne 12 2,00% min. 50,00 zł miesięcy od kwoty odnowionego limitu kredytu w ROR Za automatyczne odnowienie kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (dotyczy odnowień 2,00% min. 50,00 zł zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia r.) 9. Od kwoty debetu dopuszczalnego w ROR przyznanego na okres powyżej 1 roku Za każdy kolejny rok korzystania z debetu dopuszczalnego opłata pobierana jest 15,00 zł jednorazowo w pierwszym dniu roboczym po upływie każdego okresu rocznego 10. Za zmianę, na wniosek kredytobiorcy, innych warunków umowy kredytu lub o prawne zabezpieczenie kredytu (innych niż warunki dotyczące zmiany terminów, wysokości rat spłaty należności Banku) 50,00 zł 11. Wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik. opłata za zaświadczenie dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez daną jednostkę organizacyjną 12. Za wydanie promesy: kredytowej, gwarancji, poręczenia. 200,00 zł 13. Wydanie kserokopii umowy: kredytowej, pożyczki pieniężnej, o gwarancję, poręczenie, prawne zabezpieczenie. 50,00 zł 14. Sporządzenie i wysłanie upomnienia/monitu/wezwania do spłaty raty (rat kredytu) lub odsetek - po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek oraz za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty innych opłatę pobiera się od wpłacającego zaległości wobec Banku - od każdego upomnienia/monitu/wezwania 15. Wydanie, na wniosek klienta, uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu od kwoty wnioskowanego kredytu 0,10% min. 50,00 zł 100,00 zł 16. Opłata z tytułu przejęcia długu (dotyczy ekspozycji kredytowych w sytuacji normalnej i pod obserwacją) 17. Inne czynności wykonane na żadanie klienta związane z obsługą kredytów, pożyczek pieniężnych, poręczeń, gwarancji, nie wymienione w taryfie 18 Opłata przygotowawcza: Za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę "Udziałowiec": POŻYCZKI UWAGA: nie dotyczy odmowy udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Banku Opłata pobierana jest w dniu złożenia wniosku. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki opłata podlega zwrotowi 1,00% od kwoty przejmowanej 50,00 zł 0,50% od kwoty wnioskowanej pożyczki

15 Dział III Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Rachunek bieżący STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Rachunek bieżący dla rolników 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego : a) otwarcie rachunku bieżącego, pomocniczego bez opłat bez opłat b) otwarcie rachunku pomocniczego dla wyodrębnienia środków na dowolny cel bez opłat bez opłat 2) a) prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego 30,00 zł b) prowadzenie rachunku pomocniczego dla wyodrębnienia środków na dowolny cel miesięcznie, za każdy rachunek 15,00 zł 15,00 zł c) Prowadzenie rachunku bieżącego z tytułu rozliczenia dotacji przy udziale środków UE bez opłat 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe do 1.000,00 zł 2,40zł do 1.000,00 zł 2,40zł a) wpłaty na rachunki rozliczeniowe prowadzone w Banku naliczana od wpłacanej kwoty powyżej 1.000,00 zł 0,3% nie więcej niż 500,00 zł powyżej 1.000,00 zł 0,3% nie więcej niż 500,00 zł b) wpłaty na rachunki powiernicze bez opłat bez opłat do kwoty 1.000,00 zł 2,40 zł do kwoty 1.000,00 zł 2,40 zł powyżej 1.000,00 zł 0,4% nie więcej niż 500,00 zł powyżej 1.000,00 zł 0,4% nie więcej niż 500,00 zł b) wpłaty na działalność pożytku publicznego 2) bez opłat bez opłat 3. Realizacja przelewów w kwocie do ,99 zł: 4. 2) a) na rachunki prowadzone w innych bankach 3) wypłaty z rachunków rozliczeniowych a) złożonych w formie papierowej: do 1.000,00 zł 2,40zł do 1.000,00 zł 2,40zł powyżej 1.000,00 zł 0,3% nie więcej niż 500,00 zł powyżej 1.000,00 zł 0,3% nie więcej niż 500,00 zł - na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat - na rachunki prowadzone w innych bankach 5,00 zł 5,00 zł b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (ebanknet, ecorponet): - na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat za każdy przelew - na rachunki prowadzone w innych bankach 1,30 zł 1,30 zł c) złożonych w systemie Home Banking - na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat - na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zł 2,00 zł d) realizowanych w systemie SORBNET 3) 30,00 zł 30,00 zł 2) w kwocie równej i powyżej ,00 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (ebanknet, ecorponet): a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,30 zł 1,30 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: naliczana od wypłacanej kwoty a) złożona w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat 4) odwołanie zlecenia stałego: a) złożone w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat 5. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelew, wpłata) za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł

16 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Rachunek bieżący STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Rachunek bieżący dla rolników 6. Polecenie zapłaty: przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji w Banku 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z 3) 4) polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 0,00 zł 0,00 zł 7. Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet czekowy 1,00 zł 1,00 zł 8. Potwierdzenie czeku z rachunku rozliczeniowego za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 9. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych za każdą dyspozycję 10. Za dokonanie zmiany karty wzorów podpisów 11. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta 12. Przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku): w przypadku podjęcia gotówki 2) w przypadku niepodjęcia gotówki naliczana od kwoty do wypłaty 15,00 zł bez opłat 0,05% nie mniej niż 30,00 zł 13. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy za każdą dyspozycję 50,00 zł 2) 3) Prowizje od wpłat gotówkowych pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy. Wpłaty na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i inne organizacje wprowadzane odrębnymi uchwałami Zarządu Przelew realizowany wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku 4) Opłaty za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Mieszkaniowe rachunki powiernicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego Uwaga: opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą dodatkową wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego jednorazowo w dniu podpisania umowy 2. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego jednorazowo w dniu podpisania umowy STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 9.500,00 zł 4.500,00 zł Usługa płatności masowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo w dniu podpisania umowy 2. Opłata za każdy otwarty rachunek wirtualny miesięcznie STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 0,00 zł 0,15 zł

17 Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych klienci instytucjonalni 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków lokat terminowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA otwarcie rachunku bez opłat 2) prowadzenie rachunku bez opłat 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunek lokat terminowych bez opłat 3. Realizacja przelewów: 4. w kwocie do ,99 zł a) na rachunki prowadzone w Banku za każdy przelew bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 5,00 zł c) realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 2) w kwocierównej i powyżej ,00 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł Przepisanie potwierdzenia wniesienia lokaty w związku z przelewem cesji (nie dotyczy przypadków zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank) za każdą dyspozycję Przelew realizowany wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku

18 Rozdział 3.Rachunki rozliczeniowe, rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych klienci instytucjonalni Wyszczególnienie czynności Stawka obowiązująca Podstawa Minimalna Maksymalna 1. Rachunki walutowe Otwarcie rachunku: a) rozliczeniowego bez opłat - - b) lokaty terminowej bez opłat - - 2) Prowadzenie rachunku : a) rozliczeniowego 30,00 zł - - b) lokaty terminowej bez opłat - - 3) Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty) a) z rachunków rozliczeniowych w walucie prowadzonego rachunku 0,30% 10,00 zł b) z rachunku lokat terminowych bez prowizji - - 4) Przepisanie potwierdzenia wniesienia lokaty w związku z dokonaniem cesji (nie dotyczy przypadków zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank) - - 5) Realizacja przelewu z rachunku rozliczeniowego oraz lokat terminowych w walutach wymienialnych na rachunki bankowe prowadzone przez Bank bez prowizji 6) Operacje z tytułu przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach, przelewy zagraniczne i transgraniczne oraz opłaty za nie wymienionej wcześniej czynności i usługi bankowe w obrocie walut wymienialnych - określone według stawek SGB Banku S.A., zgodnie z Taryfą Prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne 2. Prowizje i opłaty za inne czynności bankowe w obrocie walutowym Skup i sprzedaż walut obcych a) dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych przez Bank w złotych i walutach wymienialnych 1,00% 3,50 zł - b) dla pozostałych klientów 1,50% 3,50 zł - Reklamowanie płatności wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych 2) a) do 6 miesięcy 40,00 zł b) do 12 miesięcy 60,00 zł c) powyżej 12 miesięcy 130,00 zł

19 Rozdział 4. Pozostałe operacje klienci instytucjonalni WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Rachunek bieżący STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Rachunek bieżący dla rolników 1. Telefoniczna usługa "na hasło" Przyjęcie lub zmiana telefonicznej usługi na hasło 10,00 zł 10,00 zł 2) udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 2. Sporządzenie wyciągu bankowego: w formie papierowej: a) sporządzenie zestawienia miesięcznych operacji wg stanu na ostatni dzień miesiąca wysłanych do klienta lub odebranych w placówce banku b) sporządzenie wyciągu bankowego po zmianie salda lub za inny uzgodniony w umowie okres 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu 3. Sporządzenie duplikatu wyciągu za każdą dyspozycję 4. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta 2 ): za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 2) za okres powyżej 12 miesięcy za każdą dyspozycję za każde zestawienie bez opłat bez opłat bez opłat 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł + po 2,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc 5. Sporządzenie na wniosek klienta wydruku wyciągu z rachunku: za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy 2) za okres powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy za każde zestawienie 3) za okres powyżej 12 miesięcy 6. Sporządzenie na życzenie klienta wydruku/ kserokopii jednego dokumentu za każdy dokument 7. Sporządzenie kopii pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta gdy: a) klient określi datę dokonania operacji b) klient nie określi daty dokonania operacji za każdy dokument 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 15,00 zł 25,00 zł + po 2,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 9. Sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) wezwania do spłaty zaległych prowizji i opłat wobec Banku związanych z prowadzonym rachunkiem rozliczeniowym i powierniczym. za każde wezwanie 10. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank 11. na rzecz innego banku lub innej instytucji 2) z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank. Wydanie na wniosek klienta opinii bankowej, zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku rozliczeniowego, powierniczego lub lokat terminowych z określeniem wielkości obrotów za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 50,00 zł bez opłat 40,00 zł 12. Inne czynności, usługi wykonywane na żądanie klienta nie wymienione w taryfie za każdą dyspozycję 10,00 zł Opłatę pobiera się jednorazowo bez względu na liczbę rachunków klienta w banku 2) Opłaty nie pobiera się jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek

20 Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej klienci instytucjonalni 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: jednorazowo Rachunek bieżący Rachunek bieżący dla rolników ebanknet bez opłat bez opłat 2) ecorponet bez opłat bez opłat 3) Home Banking 100,00 zł 100,00 zł 4) SMS Banking 2,00 zł 2,00 zł 2. ebanknet: aktywacja miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 2) abonament miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 3) opłata za wydanie listy haseł jednorazowych TAN za każde 50 szt 3,00 zł 3,00 zł 4) jednorazowe hasło przesyłane SMS za każdy SMS 0,30 zł 0,30 zł 3. Home Banking: abonament miesięczny, za usługi określone w umowie o Home Banking z wyłączeniem realizacji przelewów 4. SMS Banking: za każdy miesiąc 50,00 zł 50,00 zł abonament bez opłat bez opłat 2) opłata za każdy komunikat tekstowy dotyczący rachunku przesyłany do klienta (SMS) za każdy SMS 0,30 zł 0,30 zł 5. ecorponet: Wyszczególnienie czynności Stawka obowiązująca aktywacja miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 2) abonament miesięcznie 30,00 zł 30,00 zł 3) opłata za wydanie listy haseł jednorazowych TAN za każde 50 szt 3,00 zł 3,00 zł 4) jednorazowe hasło przesyłane SMS za każdy SMS 0,30 zł 0,30 zł Opłata pobierana w wysokości wskazanej w taryfie chyba, że umowa stanowi inaczej

21 Rozdział 6. Karty płatnicze klienci instytucjonalni Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Visa Business Electron Visa Business Electron paywave 1. Wydanie karty do rachunku bieżącego za każdą kartę a) pierwszej 25,00 zł 25,00 zł b) kolejnej 25,00 zł 25,00 zł 2. Wznowienie karty do rachunku bieżącego za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 3. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 4. Użytkowanie karty: miesięcznie rachunek bieżący 2,00 zł 6,00 zł opłata jest pobierana w następnym 2) rachunek bieżący dla rolników 2,00 zł 6,00 zł miesiącu od daty wydania karty 5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł 6. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana w dniu w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych rozliczenia operacji bez opłat bez opłat 2) w kasach banków SGB 4,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,00 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł bez opłat 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 10,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,00 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 7,00 zł 7,00 zł 11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: banków SGB za każde sprawdzenie bez opłat bez opłat 2) innych, niż wskazane w pkt 1,00 zł 1,00 zł 12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł bez opłat 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 50,00 zł 50,00 zł 15. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki Banku po upływie terminu 30,00 zł 25,00 zł 16. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% Karty świadczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Wydanie karty i PIN za każdą kartę 2. Zasilenie rachunku karty za każdą dyspozycję 3. Zastrzeżenie karty - 4. Użytkowanie karty miesięcznie 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB - 6. Transakcje bezgotówkowe - STAWKA OBOWIĄZUJĄCA MasterCard wg indywidualnie uzgodnionych stawek wg indywidualnie uzgodnionych stawek bez opłat wg indywidualnie uzgodnionych stawek bez opłat bez prowizji Karty kredytowe* WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

22 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI MasterCard 1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 75,00 zł 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych) 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35,00 zł 5. Wznowienie karty - bez opłat 6. Zastrzeżenie karty - bez opłat 7. Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min. 10,00 zł 2) w kasach banków SGB naliczana od wypłacanej kwoty, 4% min. 10,00 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 pobierana w dniu rozliczenia operacji 4% min. 10,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 4% min. 10,00 zł 5) w bankomatach za granicą 4% min. 10,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 11. Przekroczenie limitu kredytowego za każde przekroczenie 50,00 zł 12. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat 13. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i 5% min. 50,00 zł 14. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o umową za każdy monit/wezwanie kartę 15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł * Po wprowadzeniu produktu do oferty Banku Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 75,00 zł

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. I zmiana 33/A/2015 II zmiana 51/A/2015 III zmiana 11/A/2016 IV zmiana 21/A/2016 V zmiana 36/A/2016 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. I zmiana 33/A/2015 II zmiana 51/A/2015 III zmiana 11/A/2016 IV zmiana 21/A/2016 V zmiana 36/A/2016 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Dział IV. Pozostałe opłaty Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe (inne niż wymienione w Dziale II i III) 1. Wpłaty gotówkowe : naliczana od wpłacanej 1) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,5% min.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 17/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 99/2015 z dnia 17.08.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Tekst jednolity obowiązujący od dnia 02.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Załącznik do uchwały nr 755/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głownie z dnia 21.11.2017r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego.

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 24 sierpnia 2016 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Załącznik do Uchwały nr 41/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z dnia 30.06.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Koźminek, 01 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 10-042017 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-02-2016 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo