TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE. Obowiązuje od dnia 06.11.2015 r."

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŚCIERZYNIE Obowiązuje od dnia r.

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH... 5 ROZDZIAŁ 1. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH... 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI BANKOWE DLA PKZP, RAD RODZICÓW, SKO... 7 ROZDZIAŁ 3. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH... 9 ROZDZIAŁ 4. KARTY PŁATNICZE Karty płatnicze wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) Karty przedpłacone, kredytowe, charge ROZDZIAŁ 5. KREDYTY I POŻYCZKI ROZDZIAŁ 6. UBEZPIECZENIA DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH ROZDZIAŁ 3. KARTY PŁATNICZE Karty płatnicze wydane do rachunku rozliczeniowego (debetowe) Karty charge ROZDZIAŁ 4. KREDYTY I POŻYCZKI ROZDZIAŁ 5. GWARANCJE I PORĘCZENIA ROZDZIAŁ 6. UBEZPIECZENIA DZIAŁ IV. POZOSTAŁE OPŁATY 22 ROZDZIAŁ 1. WPŁATY GOTÓWKOWE ROZDZIAŁ 2. INNE USŁUGI

3 DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Kościerzynie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat. 2. Pojęcia stosowane w niniejszej Taryfie oznaczają, co następuje: 1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji Posiadacza rachunku z Bankiem lub Banku z Posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Serwis SMS, na podstawie odrębnej umowy, 2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w Taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup Klientów, 3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, w tym Bank Spółdzielczy w Kościerzynie, 4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności hasło SMS, klucz sprzętowy, PIN do klucza sprzętowego. 3. Prowizje i opłaty ustalone są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie Rachunku na podstawie udzielonej przez Klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją Klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej Taryfie lub umowach zawartych pomiędzy Klientem a Bankiem Spółdzielczym w Kościerzynie. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2 pobierane są w następujących terminach: 1) pierwszego dnia roboczego nowego miesiąca w przypadku usługi SMSaldo, 2) 10 dnia każdego miesiąca w przypadku komunikatów SMS wysyłanych poprzez elektroniczne kanały dostępu, 3) 27 dnia każdego miesiąca w przypadku usługi uzyskania na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku, 4) ostatniego dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków oraz udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Kościerzynie, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 10. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 1) Impuls przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, 2) Senior przeznaczonego dla klientów po okazaniu legitymacji emeryta. 11. Pakiety dla organizacji niefinansowych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1) PKZP Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych, 2) Rad rodziców 3) SKO Szkolnych Kas Oszczędnościowych. 12. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 1) Moja firma dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 2) Biznes dla klientów instytucjonalnych, 3) Agro dla rolników indywidualnych, 4) Wspólnota dla wspólnot mieszkaniowych, 5) Non profit dla fundacji, stowarzyszeń, kościołów oraz organizacji pożytku publicznego, 6) Standard dla klientów instytucjonalnych. 13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w Regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 3

4 14. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 15. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej Taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Kościerzynie. 16. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościerzynie upoważnia Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Dyrektora Oddziału do wyrażania zgody na pobieranie prowizji i opłat niższych niż określone w niniejszej Taryfie prowizji i opłat. 17. Za usługi nie przewidziane w Taryfie, prowizje lub opłaty ustalają osoby wymienione w pkt 16. 4

5 DZIAŁ II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Rachunek oszcz. Rachunek Impuls Standard Senior A vista Walutowy 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku Otwarcie rachunku jednorazowo 1 Prowadzenie rachunku miesięcznie, za każdy rachunek 4 zł 2 zł Wpłaty gotówkowe na rachunek: - dokonywane w placówce Banku naliczana od wpłacanej kwoty 0,1% min. 3 zł - dokonywane w urządzeniach samoobsługowych - Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku naliczana od wypłacanej kwoty 0,1% min. 3 zł 2. Realizacja przelewów Złożonych w formie papierowej: - na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe - - na rachunki rozliczeniowe 0,15 % min. 3 zł - 0,15% min. 3zł - na rachunki prowadzone przez BS w Kościerzynie jednostek samorządowych, KTBS Sp. z o.o., M.P.I. KOS-EKO Sp. z o.o., wspólnot mieszkaniowych - - na rachunki prowadzone przez inne banki niż BS w Kościerzynie 2,85 zł - - Z tytułu należności: - za energię elektryczną, za każdy przelew 1 zł za użytkowanie telefonu stacjonarnego Orange Polska S.A., 1 zł za abonament radiowy i radiowo telewizyjny, 1 zł za usługi świadczone przez TK VECTRA 1 zł - - Złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki w ramach BS w Kościerzynie i SGB na rachunki prowadzone przez inne banki niż BS w Kościerzynie zł 1 zł i SGB - ekspresowych w systemie BlueCash 2 zł W systemie SORBNET Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe) Realizacja przelewu złożonego w formie papierowej za każdy przelew 1,5 - - Modyfikacja kwoty lub terminu zlecenia stałego albo odwołanie - - za każdą dyspozycję 2 zł zlecenia stałego złożone w formie papierowej 4. Polecenie zapłaty Złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję Odwołanie zgody na obciążanie rachunku z tytułu polecenia zapłaty za każdą dyspozycję Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdy przelew 1,5 - - Odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 5 zł Stawka promocyjna 2 zł obwiązuje do r. Po tym terminie zacznie obowiązywać standardowa stawka w wysokości 5 zł. 5

6 5. Usługi bankowości elektronicznej Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: - Kanału WWW miesięcznie - - Serwis SMS za każdy wysłany SMS 0,2-0,2 Opłata za wysłanie SMSa autoryzacyjnego za każdy wysłany SMS 0,2-0,2 Opłata za użytkowanie klucza sprzętowego (termin ważności klucza 5 lat): - wydanie pierwszego klucza sprzętowego - wydanie klucza sprzętowego w miejsce utraconego, uszkodzonego za każdy klucz sprzętowy 8-8 przez Klienta Wygenerowanie nowego certyfikatu za każdy certyfikat 2-2 Wygenerowanie nowego hasła dostępu do kanału WWW za każde hasło 1-1 Zmiana numeru telefonu komórkowego do serwisu SMS za każdą dyspozycję 1-1 Zmiana na wniosek Klienta: - limitów i/lub częstotliwości wysyłania powiadomień SMS, - maksymalnej kwoty operacji i/lub wszystkich operacji w ciągu dnia za każdą dyspozycję Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego W formie papierowej: - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku, - sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem - - operatora pocztowego Poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta Inne usługi Powiadomienia o saldzie rachunku (usługa SMSaldo) za każdy wysłany SMS 0,25 zł - - Powiadomienia o saldzie rachunku (usługa SMSaldo) miesięcznie zł Zmiana numeru telefonu komórkowego do usługi SMSaldo za każdą zmianę 1-1 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 7 zł - 7 zł Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 3 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej za każde zgłoszenie Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) za każde przepisanie Ustanowienie, zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem - Złożenie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 2 Realizacja dyspozycji spadkobierców - Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem naliczana od kwoty do wypłaty - - 0,3% min.1 prowadzenia rachunku) w przypadku niepodjęcia gotówki Zmiana warunków awiza za każdą zmianę Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc za każdą dyspozycję 0,5% min. 2 takiego tytułu Blokada środków na rachunkach klientów (na rzecz innego banku i innych instytucji np. Urzędu Skarbowego, ZUS, Urzędu Celnego itp.) naliczana od przekazywanej kwoty za każdą blokadę naliczana od blokowanej kwoty 0,5% min. 4

7 Rozdział 2. Obsługa rachunków bankowych prowadzonych dla PKZP, Rad rodziców, SKO WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy PKZP Rady rodziców SKO 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku miesięcznie, za każdy rachunek 5 zł Wpłaty gotówkowe na rachunek: - dokonywane w placówce Banku naliczana od wpłacanej kwoty - dokonywane w urządzeniach samoobsługowych Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku naliczana od wypłacanej kwoty 2. Realizacja przelewów Złożonych w formie papierowej: - na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe - na rachunki rozliczeniowe 0,15 % min. 3 zł - na rachunki prowadzone przez BS w Kościerzynie jednostek samorządowych - na rachunki prowadzone przez inne banki niż BS w Kościerzynie za każdy przelew 2,85 zł Złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki w ramach BS w Kościerzynie i SGB - na rachunki prowadzone przez inne banki niż BS w Kościerzynie i SGB 1 zł - ekspresowych w systemie BlueCash 5 zł W systemie SORBNET 3 3. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe) Realizacja przelewu złożonego w formie papierowej za każdy przelew 1,5 Modyfikacja kwoty lub terminu zlecenia stałego albo odwołanie zlecenia stałego złożone w formie papierowej za każdą dyspozycję 2 zł 4. Polecenie zapłaty Złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 1 Odwołanie zgody na obciążanie rachunku z tytułu polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 1 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdy przelew 1,5 Odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo za każdą dyspozycję aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5 zł 5. Usługi bankowości elektronicznej Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: - Kanału WWW miesięcznie - Kanału WWW w wariancie korporacyjnym miesięcznie 2 - Serwis SMS za każdy wysłany SMS 0,2 Opłata za wysłanie SMSa autoryzacyjnego za każdy wysłany SMS 0,2 Opłata za użytkowanie klucza sprzętowego (termin ważności klucza 5 lat): - wydanie pierwszego klucza sprzętowego - wydanie klucza sprzętowego w miejsce utraconego, uszkodzonego przez Klienta za każdy klucz sprzętowy 8 7

8 Wygenerowanie nowego certyfikatu za każdy certyfikat 2 Wygenerowanie nowego hasła dostępu do kanału WWW za każde hasło 1 Zmiana numeru telefonu komórkowego do serwisu SMS za każdą dyspozycję 1 Zmiana na wniosek Klienta: - limitów i/lub częstotliwości wysyłania powiadomień SMS, za każdą dyspozycję 1 - maksymalnej kwoty operacji i/lub wszystkich operacji w ciągu dnia 6. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego W formie papierowej: - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku, - sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora - pocztowego Poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta - 7. Inne usługi Powiadomienia o saldzie rachunku (usługa SMSaldo) za każdy wysłany SMS 0,25 zł Zmiana numeru telefonu komórkowego do usługi SMSaldo za każdą zmianę 1 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 7 zł Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 3 Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów do prowadzenia rachunków bankowych za każdą zmianę 8

9 Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - Wpłaty gotówkowe na rachunek - Wypłaty gotówkowe z rachunku - 2. Realizacja przelewów Złożonych w formie papierowej: - na rachunki prowadzone w BS w Kościerzynie za każdy przelew - na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Kościerzynie 2,85 zł - realizowanych w systemie SORBNET 3 3. Inne usługi Ustanowienie, zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem - Złożenie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 2 Realizacja dyspozycji spadkobierców - Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku za każdą blokadę 0,5% min. 4 terminowej lokaty oszczędnościowej Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu naliczana od blokowanej kwoty za każdą dyspozycję naliczana od przekazywanej kwoty 0,5% min. 2

10 Rozdział 4. Karty płatnicze Karty płatnicze wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Wydanie karty Wydanie karty dla posiadacza rachunku, współposiadacza rachunku, osoby wskazanej (wszystkie pakiety) Wznowienie karty dla posiadacza rachunku, współposiadacza rachunku, Tryb pobierania opłaty Visa Electron / Maestro / Visa Electron młodzieżowa MasterCard Debit PayPass - 5 zł za każdą kartę 5 zł osoby wskazanej (wszystkie pakiety) Użytkowanie karty (wszystkie pakiety) miesięcznie 1,5 3,5 Użytkowanie karty młodzieżowej przez użytkownika po 30-tym roku życia miesięcznie 3,5 - Wydanie duplikatu karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 2 2. Operacje kartą Opłata za wypłatę gotówki: 1. w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, 2. w kasach banków SGB 2 pobierana w dniu rozliczenia operacji, 1,5 3. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 naliczana od wypłacanej kwoty 1,3 4. w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 1 3% min. 4,5 5. w bankomatach za granicą 3% min. 4,5 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,6 Transakcje bezgotówkowe - 3. Inne czynności Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,5 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6 zł Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5 zł Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 2,58 zł Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 zł Zmiana PIN w bankomatach: 1. banków SGB za każdą zmianę 4,5 2. innych, niż wskazane w pkt 1 7 zł Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1. banków SGB za każde sprawdzenie 2. innych, niż wskazane w pkt 1 1 zł Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN za każdą przesyłkę 45 zł Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1 % 1 % (dotyczy Visa Electron) 2 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

11 Karty przedpłacone, kredytowe, charge WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty PRZEDPŁACONE KREDYTOWE CHARGE MasterCard Visa / MasterCard Visa Classic MasterCard MasterCard Standard Gold 1. Wydanie karty Wydanie karty: - głównej za każdą kartę 25 zł 55 zł dołączonej - 55 zł Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty Wznowienie karty głównej lub dołączonej za każdą kartę - 55 zł 5 25 Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania karty) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych) - 55 zł Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę - 25 zł 25 zł 10 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę - 55 zł Operacje kartą Opłata za wypłatę gotówki: 1. w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków za każdą wypłatę, 3% min. 6 zł 2 % spółdzielczych naliczana od wypłacanej kwoty, 2. w kasach banków SGB 3 1,5 3% min. 6 zł 2% min. 4,5 pobierana w dniu rozliczenia 3. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 1,3 3% min. 6 zł 3% min. 3,5 operacji 4. w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 2 3% min. 4,5 3% min. 6 zł 3% min. 4,5 5. w bankomatach za granicą 3% min. 4,5 3% min. 7 zł 3% min. 4,5 Transakcje bezgotówkowe - Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: - w kraju - za granicą miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym % 3. Inne opłaty Zasilenie rachunku karty - Zastrzeżenie karty - Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,5 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN - 6 zł 6 zł Zmiana nr PIN w bankomatach: 1. banków SGB za każdą zmianę 4,5 4,5 4,5 2. innych, niż wskazane w pkt 1 7 zł - 7 zł Zmiana limitu kredytowego - - Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta Minimalna kwota do zapłaty za każdą zmianę zł 2 naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową - 5% min. 5 - Zestawienie transakcji przesyłane do klienta Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie - 2,58 zł - Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach za każdy monit określonych w umowie o kartę Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, 1 % pobierana w dniu rozliczenia - (dotyczy Visa) operacji 1 % - - Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju równowartość 150 USD 4 za każdą kartę plus koszty operacyjne MasterCard Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość 95 USD 3 za każdą kartę plus koszty operacyjne MasterCard Rozdział 5. Kredyty i pożyczki WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 1. Prowizja przygotowawcza: Udzielenie kredytu gotówkowego maksymalny okres kredytowania do 60 miesięcy, minimalna kwota kredytu 1.50: 1. Klienci posiadający rachunki w Banku naliczana od kwoty udzielonego 3% 2. Pozostali Klienci kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia 5% Udzielenie/odnowienie kredytu w ROR kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych 2 % Udzielenie kredytu hipotecznego: 1. Mieszkaniowe w ROR), płatna: jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji 2 % 2. Konsolidacyjne kredytobiorcy 2 % 3. Pożyczki hipoteczne 3 % Udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3 % 2. Inne czynności Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta 1. kredyty udzielone na kwotę do wysokości , z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie za każdy harmonogram 2. kredyty inne niż wskazane w pkt 1 1 Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 1,0 % nie mniej niż 10 Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 0,5 % nie mniej niż 20 Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo 0,1 % nie mniej niż 20 Za wydanie promesy kredytowej naliczana od kwoty wydanej promesy (w przypadku udzielenia kredytu opłata jest zaliczana w poczet prowizji przygotowawczej) kredytowej 0,2 % nie mniej niż 100 Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 10 Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 3 Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu za każdy duplikat rejestrowego lub przewłaszczenia 3 Za wysłanie upomnienia/monitu (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach za każde upomnienie/monit określonych w umowie kredytu/pożyczki 1 4 Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. 12

13 Za wysłanie wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki za każde wezwanie 1 Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 20 Za zawarcie ugody bankowej naliczana od kwoty objętej ugodą, płatna jednorazowo 1,0 % nie mniej niż 20 Za przeprowadzenie kontroli a) przed zawarciem umowy kredytu / pożyczki za każdą przeprowadzoną kontrolę, 15 do 50 km, 25 powyżej 50 km b) na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu / pożyczki odległość liczona w jedną stronę Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu za każde zaświadczenie kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 10 Rozdział 6. Ubezpieczenia WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron młodzieżowa / Visa Electron / Maestro / MasterCard Debit PayPass Visa Classic / MasterCard Standard MasterCard Gold Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej) miesięcznie - - Wariant Classic (do kwoty 1.50) 1,45 zł - Wariant Gold (do kwoty 3.00) 2,55 zł Pakiet Bezpieczny Podróżnik - Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty EURO, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.00) - Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty EURO, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.00) miesięcznie Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik - Wariant Classic miesięcznie 2,05 zł - Wariant Gold 4,75 zł 4,75 zł Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Bezpieczny Podróżnik 1,05 zł 2,95 zł - 13

14 DZIAŁ III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek rozliczeniowy Moja firma Biznes Agro Wspólnota Non profit Standard Walutowy 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku Otwarcie rachunku - Prowadzenie rachunku rozliczeniowego: - bieżącego miesięcznie, / 15 zł 5 / 15 zł 4 / 1 4 / 15 zł 4 / 5 zł 4 / 15 zł 4 / pomocniczego dwa pierwsze za każdy rachunek 15 zł 15 zł 1 5 zł 15 zł - - pomocniczego kolejne 15 zł 15 zł 1 15 zł 5 zł 15 zł - Wpłaty gotówkowe na rachunek: - dokonywane w placówce Banku naliczana od wpłacanej 0,15% min. 3 zł 0,15% min. 3 zł 0,15% min. 3 zł 1 zł 0,15% min. 3 zł 0,3% min. 1 - dokonywane w urządzeniach kwoty samoobsługowych 0,1% min. 3 zł 0,1% min. 3 zł 0,1% min. 3 zł 0,1% min. 3 zł 0,1% min. 3 zł 0,1% min. 3 zł - Wypłaty gotówkowe z rachunku naliczana od wypłacanej kwoty 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,3% min Realizacja przelewów Złożonych w formie papierowej: - na rachunki rozliczeniowe - na rachunki prowadzone przez inne banki 2,85 zł 2,85 zł 2,85 zł 2,85 zł 2,85 zł 2,85 zł - - na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe 0,2% min. 3 zł 6 0,2% min. 3 zł 5 0,2% min. 3 zł 5 0,2% min. 3 zł 5 0,2% min. 3 zł 5 Złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: - na rachunki w ramach BS w Kościerzynie i SGB za każdy przelew - - na rachunki prowadzone przez inne banki niż SGB 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł - - na rachunki US i ZUS 1 zł 1 zł 1 zł - - na rachunki KRUS placówek w Kościerzynie i Kartuzach 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł - - ekspresowych w systemie BlueCash 2 zł 7 - W systemie SORBNET Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe) Realizacja przelewu złożonego w formie papierowej za każdy przelew 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - Modyfikacja kwoty lub terminu zlecenia stałego albo odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł - 5 nowo zakładane rachunki przez pierwsze 6 miesięcy. Stawka zerowa nie dotyczy rachunków zakładanych okazjonalnie, np. komitetów wyborczych, zjazdów koleżeńskich oraz rodzinnych, itp. 6 z tytułu wynagrodzenia 7 Stawka promocyjna 2 zł obwiązuje do r. Po tym terminie zacznie obowiązywać standardowa stawka w wysokości 5 zł 14

15 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI złożone w formie papierowej Tryb pobierania opłaty Rachunek rozliczeniowy Moja firma Biznes Agro Wspólnota Non profit Standard Walutowy 4. Polecenie zapłaty Złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty Odwołanie zgody na obciążanie rachunku z tytułu polecenia zapłaty Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5. Usługi bankowości elektronicznej Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdy przelew 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 za każdą dyspozycję 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł - miesięcznie, niezależnie od ilości - Kanału WWW 5 zł rachunków - Kanału WWW w wariancie korporacyjnym Serwis SMS za każdy wysłany SMS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Opłata za wysłanie SMSa autoryzacyjnego za każdy wysłany SMS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Opłata za użytkowanie klucza sprzętowego (termin ważności klucza 5 lat): - wydanie pierwszego klucza sprzętowego - wydanie klucza sprzętowego w miejsce utraconego, uszkodzonego przez Klienta za każdy klucz sprzętowy Wygenerowanie nowego certyfikatu za każdy certyfikat Wygenerowanie nowego hasła dostępu do kanału WWW za każde hasło Zmiana numeru telefonu komórkowego do serwisu SMS za każdą dyspozycję Zmiana na wniosek Klienta: - limitów i/lub częstotliwości wysyłania powiadomień SMS, - maksymalnej kwoty operacji i/lub wszystkich operacji w ciągu dnia za każdą dyspozycję Usługa płatności masowych Udostępnienie usługi płatności masowych Użytkowanie usługi płatności masowych Opłata za wpłatę na rachunek wirtualny 7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego W formie papierowej: - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku, - sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego indywidualnie ustalana z klientem indywidualnie ustalana z klientem

16 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI za pośrednictwem operatora pocztowego Poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta Sporządzenie kopii wyciągu bankowego oraz Tryb pobierania opłaty Rachunek rozliczeniowy Moja firma Biznes Agro Wspólnota Non profit Standard - za każdy dokument Walutowy 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł historii rachunku 8. Obrót czekowy Wydanie blankietów czeków gotówkowych za każdy blankiet 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł - Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego Zgłoszenie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów 9. Inne usługi Powiadomienia o saldzie rachunku (usługa SMSaldo) za każdą dyspozycję 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł - za każdą dyspozycję za każdy wysłany SMS 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł - Powiadomienia o saldzie rachunku (usługa SMSaldo) miesięcznie zł Zmiana numeru telefonu komórkowego do usługi SMSaldo za każdą zmianę Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł Realizacja pilnych płatności z wpływów bieżących 8 jednorazowo Sporządzenie kopii pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów do prowadzenia rachunków bankowych Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenie rachunku) w przypadku niepodjęcia gotówki za każdy dokument za każdą zmianę naliczana od kwoty do wypłaty ,3% min. 1 Zmiana warunków awiza za każdą zmianę Wydanie zaświadczenia: - o numerze rachunku bankowego o wysokości salda, obrotów, dopisanych odsetek do rachunku, informacji za każde zaświadczenie o braku zajęcia komorniczego, wydanie opinii bankowej o kliencie z tytułu wywozu wartości dewizowych Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 0,5% min. 2 0,5% min. 2 0,5% min. 2 0,5% min. 2 0,5% min. 2 0,5% min. 2 0,5% min. 2 za każdą dyspozycję, naliczana od przekazywanej kwoty 8 nie dotyczy płatności do ZUS, Urzędu Skarbowego, przelewów na rachunki prowadzone w BS w Kościerzynie, przelewów złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu oraz środków z uruchomienia kredytów 16

17 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Blokada środków na rachunkach i lokatach klientów (na rzecz innego banku i innych instytucji np. Urzędu Skarbowego, ZUS, Urzędu Celnego itp.) Za sporządzenie i wysłanie monitu z tytułu zaległej prowizji, z powodu przekroczenia salda (po upływie terminu spłaty) Tryb pobierania opłaty za każdą blokadę, naliczana od blokowanej kwoty Rachunek rozliczeniowy Moja firma Biznes Agro Wspólnota Non profit Standard Walutowy 0,5% min. 4 0,5% min. 4 0,5% min. 4 0,5% min. 4 0,5% min. 4 0,5% min. 4 0,5% min. 4 za każdy monit Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku Otwarcie rachunku lokaty terminowej - Prowadzenie rachunku lokaty terminowej - Wpłaty gotówkowe na rachunek - Wypłaty gotówkowe z rachunku - 2. Realizacja przelewów Złożonych w formie papierowej: - na rachunki prowadzone w BS w Kościerzynie za każdy przelew - na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Kościerzynie 2,85 zł - realizowanych w systemie SORBNET 3 3. Inne usługi Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 3 Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów do prowadzenia rachunków bankowych za każdą zmianę 2 Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku terminowej lokaty za każdą blokadę 0,5% min. 4 oszczędnościowej Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu naliczana od blokowanej kwoty za każdą dyspozycję naliczana od przekazywanej kwoty 0,5% min. 2 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku lokaty terminowej na wniosek klienta: - za rok bieżący za każde zestawienie 2 - za każdy poprzedni rok 3 17

18 Rozdział 3. Karty płatnicze Karty płatnicze wydane do rachunku rozliczeniowego (debetowe) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Business Electron 1. Wydanie karty Wydanie karty do rachunku za każdą kartę 10 Wznowienie karty do rachunku za każdą kartę 10 Użytkowanie karty miesięcznie za każdą kartę 5 zł Wydanie duplikatu karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę Operacje kartą Opłata za wypłatę gotówki: 1. w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, 2. w kasach banków SGB pobierana 4,5 3. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 w dniu rozliczenia operacji, 3% min. 3,5 4. w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,5 5. w bankomatach za granicą 3% min. 4,5 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,6 Transakcje bezgotówkowe - 3. Inne opłaty Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,5 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6 zł Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 1. banków SGB za każdą zmianę 4,5 2. innych, niż wskazane w pkt 1 7 zł Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1. banków SGB za każde sprawdzenie 2. innych, niż wskazane w pkt 1 1 zł Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 5 zł Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3 zł Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 3 zł Ekspresowe przesłanie karty lun numeru PIN Za każdą przesyłkę 45 zł Nie zwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z banku po upływie terminu 5 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1 %

19 Karty charge WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard Business MasterCard Business Gold 1. Wydanie karty Wydanie karty do rachunku: - pierwszej za każdą kartę kolejnej 5 30 Wznowienie karty do rachunku za każdą kartę 6 30 Użytkowanie karty - Wydanie duplikatu karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę zł 2. Oprocentowanie Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki - w kraju - za granicą miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym 3. Operacje kartą Opłata za wypłatę gotówki: 1. w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, 2. w kasach banków SGB 4,5 pobierana w dniu rozliczenia operacji, 3. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,5 naliczana od wypłacanej kwoty 4. w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 3% min. 4,5 5. w bankomatach za granicą 3% min. 4,5 Transakcje bezgotówkowe 4. Inne opłaty Zastrzeżenie karty - Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,5 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6 zł Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 1. banków SGB za każdą zmianę 4,5 2. innych, niż wskazane w pkt 1 7 zł Zmiana limitu kredytowego za każdą zmianę Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5 zł 2 Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3 zł Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5 zł Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach 1 % 5 10 określonych w umowie o kartę za każdy monit / wezwanie 1 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę równowartość 150 USD 9 plus koszty operacyjne MasterCard Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę równowartość 95 USD 7 plus koszty operacyjne MasterCard 9 Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności.

20 Rozdział 4. Kredyty i pożyczki WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚĆI Tryb pobierania opłaty 1. Prowizja wstępna (za rozpatrzenie wniosku) 1) kredyt w rachunku bieżącym za rozpatrzenie wniosku 0,5 % nie mniej niż 20 2) kredyt obrotowy, inwestycyjny (nie dotyczy kredytów udzielanych rolnikom) o udzielenie kredytu/pożyczki, naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu/pożyczki, 0,5 % min. 20 3) kredyt preferencyjny z pomocą ARiMR płatna w dniu uruchomienia kredytu/pożyczki. 0 % 2. Prowizja przygotowawcza 1) kredyty na działalność gospodarczą: Naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty a) kredyt w rachunku bieżącym odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych). 2 % b) kredyt obrotowy, inwestycyjny Płatna w dniu uruchomienia kredytu/pożyczki lub 2 % 2) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR w dniu odnowienia kredytu (dotyczy kredytów 2 % 3) kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych (dla wspólnot mieszkaniowych) odnawialnych). 3 % 3. Inne czynności Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki naliczana od kwoty prolongowanej 1,0 % nie mniej niż 30 Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu 0,5 % nie mniej niż 20 Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty 0,1 % nie mniej niż 30 Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako za każdy egzemplarz zaświadczenia 20 dłużnik Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek za każdą opinię 20 Za wydanie promesy kredytowej (w przypadku udzielenia kredytu opłata jest zaliczana w poczet prowizji przygotowawczej) naliczana od kwoty wydanej promesy kredytowej 0,2 % nie mniej niż 100 Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 3 Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu za każdy duplikat 3 rejestrowego lub przewłaszczenia Za wysłanie monitu/upomnienia za każdy egzemplarz monitu/upomnienia 3 Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu za każde wezwanie 3 Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 20 Opłata aplikacyjna za przyjęcie wniosku o kredyt / pożyczkę (w przypadku pozytywnej decyzji opłata zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej) Opłata dotyczy podmiotów nie będących klientami Banku za każdy wniosek 0,1 % nie mnie niż 20 nie więcej niż 100 Za zawarcie ugody bankowej naliczana od kwoty objętej ugodą, płatna jednorazowo 1,0 % nie mniej niż 20 Za przeprowadzenie kontroli 15 do 50 km a) przed zawarciem umowy kredytu / pożyczki za każdą przeprowadzoną kontrolę, 25 powyżej 50 km b) na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu / pożyczki odległość liczona w jedną stronę Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta za każdą czynność od 5 20

21 Rozdział 5. Gwarancje i poręczenia Prowizja za wystawienie WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia Z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia. Prowizja pobierana jest od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, naliczana i płatna z góry w pierwszym dniu okresu prowizyjnego. Ustala się kwartalne okresy prowizyjne. za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia 2 % kwartalnie nie mniej niż 20 1 % nie mniej niż 10 Rozdział 6. Ubezpieczenia WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej) miesięcznie - Wariant Classic (do kwoty 1.50) - Wariant Gold (do kwoty 3.00) Pakiet Bezpieczny Podróżnik - Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty EURO, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.00) miesięcznie - Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty EURO, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.00) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik - Wariant Classic miesięcznie - Wariant Gold Visa Business Electron 1,45 zł 2,55 zł 2,05 zł 4,75 zł Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Bezpieczny Podróżnik 1,05 zł 2,95 zł MasterCard Business 1,45 zł 2,55 zł 1,05 zł 2,95 zł 2,05 zł 4,75 zł MasterCard Business Gold

22 DZIAŁ IV. Pozostałe opłaty Rozdział 1. Wpłaty gotówkowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚĆI Tryb pobierania opłaty z tytułu należności: - podatkowych na rachunki Urzędu Skarbowego w Kościerzynie (z wyjątkiem rachunku sum depozytowych) z tytułu należności: - za energię elektryczną - za użytkowanie telefonu stacjonarnego Orange Polska S.A. 1 zł za każdą wpłatę - za abonament radiowy i radiowo-telewizyjny niezależnie od wpłacanej - za usługi świadczone przez TK VECTRA kwoty na rachunki prowadzone w BS w Kościerzynie z tytułu należności: - mieszkaniowych KTBS Sp. z o.o. - mieszkaniowych na rachunki wspólnot mieszkaniowych 1 zł - za usługi świadczone przez M. P. I. KOS-EKO Sp. z o.o. - za wodę i ścieki z sieci wodociągowej Gmin Kościerzyna i Stężyca na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w BS w Kościerzynie na rachunki rozliczeniowe prowadzone w BS w Kościerzynie 0,15 % min. 3 zł na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS w Kościerzynie 0,5 % min. 3 zł za każdą wpłatę dokonywane w urządzeniach samoobsługowych BS w Kościerzynie: naliczana od wpłacanej 1. na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w BS w Kościerzynie kwoty 2. na rachunki rozliczeniowe prowadzone w BS w Kościerzynie 0,1 % min. 3 zł 3. na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS w Kościerzynie 0,5 % min. 3 zł Rozdział 2. Inne usługi WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚĆI Tryb pobierania opłaty Za zmianę nominałów gotówki naliczana od wymienianej kwoty 0,5 % min. 5 zł Za powiadomienie klienta o zwrocie wpłaty (nadpłaty) 10 naliczana od zwróconej kwoty 1 Za sporządzenie kopii pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta za każdy dokument 1 Za zastrzeżenie: 1. dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty BS w Kościerzynie 2. dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt. 1 za każde zastrzeżenie 10 W przypadku zwrotu kwoty poniżej 1 Bank nie informuje klienta o zwrocie wpłaty (nadpłaty)

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie Załącznik do Uchwały Nr 29 /Z/2016 Zarządu GBS w Choszcznie z dnia 07.04.2016r. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 7/2013 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 21.02.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 18/2015 z 17.06.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 06 października 2016r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz, marzec 2016 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści: Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. z póź. zmianami TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami )

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami ) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.02.2016r. ( z późniejszymi zmianami ) Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 30.01.2013 r. Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 33/2013 Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 64/2013 Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 82/2013 Z póź.zm.wprow.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Załącznik do uchwały nr 755/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głownie z dnia 21.11.2017r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/2003 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białymstoku z dnia 17.01.2003r. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Nr 75/2006 z 11.08.2006r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od 01 września 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od 01 września 2017 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01 września 2017 Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo