PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231"

Transkrypt

1 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA ul. Śląska 11/ Częstochowa JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPAK - STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK WARSZAWA; ul. Miłobędzka 23 tel. /0 22/ ; PROJEKTANT: inż. Włodzimierz Anioł Upr. nr St- 681/88 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Stefan Szymanek Upr. Nr 94/66 Warszawa, marzec 2011r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI: TOM I ROZDZIAŁ 1DR DROGI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU LOKALIZACJA OBIEKTU STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI WARUNKI GRUNTOWO-WODNE STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI ODWODNIENIE SZKIC LOKALIZACJI UL MARYSIA... 6.CZĘŚĆ RYSUNKOWA; 1. W-DR-001 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY W-DR-002 PROFIL PODŁUŻNY UL. MARYSIA W-DR-003 PRZEKROJE NORMALNE W-DR-004 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI W-DR-005 SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KRAWĘŻNIKA NA PŁASK

3 OPIS TECHNICZNY: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie wykonano na podstawie umowy IŻ.II /09. Inwestorem opracowania jest Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa, ul. Śląska 11/ PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy fragmentu ulicy Marysia w Częstochowie. Opracowanie zawiera zwymiarowanie geometrii oraz określa konstrukcję nawierzchni. 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU - Aktualna mapa Badania ruchu Przy opracowywaniu niniejszego projektu uwzględniono warunki wynikające z następujących normatywów prawnych: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1133) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r., poz z późn. zmianami) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.) 5. Ustawa z dnia r. Kodeks pracy art. 237(Dz. U. nr 24/ z późn. zmianami), 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. W sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401), 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. W sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych dla robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 8. PN-B Roboty ziemne, Wymagania ogólne, 9. PN B Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne. 4. LOKALIZACJA OBIEKTU Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części miasta pomiędzy ulicami Żużlową i Legionów. Opracowanie obejmuje odcinek ulicy Marysia od km do km wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Słoneczną w km 0+186,54. Ulica Marysia stanowi fragment lokalnego układu komunikacyjnego obsługującego przyległa zabudowę. 3

4 5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych nr: 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231 które są własnością gminy miasta Częstochowa. 6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE W podłożu występują grunty piaszczyste z przewarstwieniami gliniastymi i pylastymi. Wody gruntowe występują na głębokości 1,5-2,5 m poniżej poziomu terenu. Grunty zaliczono do grupy nośności G3. 7. STAN ISTNIEJĄCY W związku ze zmiana zagospodarowania terenu wokół budowanej hali sportowej nastąpiła zmiana geometrii ulicy Marysia na odcinku objętym pozwoleniem na budowę hali. W chwili obecnej ulica Marysia nie ma kontynuacji na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną w stronę ulicy Żużlowej. W pasie działki drogowej na tym odcinku brak jest jakiegokolwiek zagospodarowania. Teren porośnięty jest trawą. Ulica Marysia posiada jezdnię o szerokości 6,0 m. Jezdnia ul. Marysia ma nawierzchnię z kostki betonowej, natomiast ul. Słoneczna ma nawierzchnię asfaltową. 8. STAN PROJEKTOWANY Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do nowego przebiegu trasy ulicy Marysia zaprojektowanego w ramach zagospodarowania terenu wokół hali sportowej. Wlot do ulicy Słonecznej pozostaje w tych samym miejscu z niewielką korektą geometrii. Na pozostałym odcinku zaprojektowano przebudowę istniejącej nawierzchni. Zaprojektowano ujednolicenie konstrukcji nawierzchni jezdni na całym przebudowywanym fragmencie ul. Marysia. Jezdnia ulicy Marysia wykonana zostanie w nawierzchni asfaltowej. Chodniki przyjezdniowe zaprojektowano jako wzmocnione tak aby wytrzymały najeżdżanie kołami samochodów osobowych. Zaprojektowano ciek przykrawężnikowy z dwóch rzędów klinkieru ułożonego na płask. Ulica na odcinku objętym niniejszym opracowaniem oświetlona będzie latarniami usytuowanymi wzdłuż niej na terenie objętym pozwoleniem na budowę hali sportowej. Na przebudowywanym fragmencie konieczna będzie regulacja wysokościowa włazów na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej z ewentualną ich wymianą na włazy typu ciężkiego D ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE Na przebudowywanym odcinku ulicy przyjęto wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejących rzędnych wysokościowych w dowiązaniu do rzędnych wysokościowych istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną oraz rzędnych określonych w projekcie drogowym nawierzchni wokół hali sportowej. 4

5 10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: Dla przebudowywanej jezdni: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego- pospółki gr.20 cm Warstwa wzmacniająca z geowłókniny o gramaturze 250 g/m2 Dla chodnika: Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podbudowa z pospółki 0-63 gr. 15 cm Łączna grubość nawierzchni wynosi 26 cm. Dla cieku: Klinkier drogowy na płask 2 rzędy gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm Ława z betonu cementowego C 12/ KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni z masy asfaltowej w kolorze czarnym, chodników z kostki betonowej w kolorze czerwonym. 12. ODWODNIENIE Projekt przewiduje odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu jezdni do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. 5

6 Kasprzyk 13. SZKIC LOKALIZACJI UL MARYSIA PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA 6

7 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA ul. Śląska 11/ Częstochowa JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPAK - STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK WARSZAWA; ul. Miłobędzka 23 tel. /0 22/ ; PROJEKTANT: inż. Włodzimierz Anioł Upr. nr St- 681/88 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Stefan Szymanek Upr. Nr 94/66 Warszawa, marzec 2011r.

8 SPIS ZAWARTOŚCI: TOM I ROZDZIAŁ 1DR DROGI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU LOKALIZACJA OBIEKTU STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI WARUNKI GRUNTOWO-WODNE STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI ODWODNIENIE SZKIC LOKALIZACJI UL MARYSIA... 6.CZĘŚĆ RYSUNKOWA; 1. W-DR-001 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY W-DR-002 PROFIL PODŁUŻNY UL. MARYSIA W-DR-003 PRZEKROJE NORMALNE W-DR-004 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI W-DR-005 SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KRAWĘŻNIKA NA PŁASK

9 OPIS TECHNICZNY: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie wykonano na podstawie umowy IŻ.II /09. Inwestorem opracowania jest Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa, ul. Śląska 11/ PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy fragmentu ulicy Marysia w Częstochowie. Opracowanie zawiera zwymiarowanie geometrii oraz określa konstrukcję nawierzchni. 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU - Aktualna mapa Badania ruchu Przy opracowywaniu niniejszego projektu uwzględniono warunki wynikające z następujących normatywów prawnych: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1133) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r., poz z późn. zmianami) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.) 5. Ustawa z dnia r. Kodeks pracy art. 237(Dz. U. nr 24/ z późn. zmianami), 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. W sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401), 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. W sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych dla robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 8. PN-B Roboty ziemne, Wymagania ogólne, 9. PN B Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne. 4. LOKALIZACJA OBIEKTU Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części miasta pomiędzy ulicami Żużlową i Legionów. Opracowanie obejmuje odcinek ulicy Marysia od km do km wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Słoneczną w km 0+186,54. Ulica Marysia stanowi fragment lokalnego układu komunikacyjnego obsługującego przyległa zabudowę. 3

10 5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych nr: 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231 które są własnością gminy miasta Częstochowa. 6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE W podłożu występują grunty piaszczyste z przewarstwieniami gliniastymi i pylastymi. Wody gruntowe występują na głębokości 1,5-2,5 m poniżej poziomu terenu. Grunty zaliczono do grupy nośności G3. 7. STAN ISTNIEJĄCY W związku ze zmiana zagospodarowania terenu wokół budowanej hali sportowej nastąpiła zmiana geometrii ulicy Marysia na odcinku objętym pozwoleniem na budowę hali. W chwili obecnej ulica Marysia nie ma kontynuacji na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną w stronę ulicy Żużlowej. W pasie działki drogowej na tym odcinku brak jest jakiegokolwiek zagospodarowania. Teren porośnięty jest trawą. Ulica Marysia posiada jezdnię o szerokości 6,0 m. Jezdnia ul. Marysia ma nawierzchnię z kostki betonowej, natomiast ul. Słoneczna ma nawierzchnię asfaltową. 8. STAN PROJEKTOWANY Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do nowego przebiegu trasy ulicy Marysia zaprojektowanego w ramach zagospodarowania terenu wokół hali sportowej. Wlot do ulicy Słonecznej pozostaje w tych samym miejscu z niewielką korektą geometrii. Na pozostałym odcinku zaprojektowano przebudowę istniejącej nawierzchni. Zaprojektowano ujednolicenie konstrukcji nawierzchni jezdni na całym przebudowywanym fragmencie ul. Marysia. Jezdnia ulicy Marysia wykonana zostanie w nawierzchni asfaltowej. Chodniki przyjezdniowe zaprojektowano jako wzmocnione tak aby wytrzymały najeżdżanie kołami samochodów osobowych. Zaprojektowano ciek przykrawężnikowy z dwóch rzędów klinkieru ułożonego na płask. Ulica na odcinku objętym niniejszym opracowaniem oświetlona będzie latarniami usytuowanymi wzdłuż niej na terenie objętym pozwoleniem na budowę hali sportowej. Na przebudowywanym fragmencie konieczna będzie regulacja wysokościowa włazów na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej z ewentualną ich wymianą na włazy typu ciężkiego D ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE Na przebudowywanym odcinku ulicy przyjęto wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejących rzędnych wysokościowych w dowiązaniu do rzędnych wysokościowych istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną oraz rzędnych określonych w projekcie drogowym nawierzchni wokół hali sportowej. 4

11 10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: Dla przebudowywanej jezdni: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego- pospółki gr.20 cm Warstwa wzmacniająca z geowłókniny o gramaturze 250 g/m2 Dla chodnika: Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podbudowa z pospółki 0-63 gr. 15 cm Łączna grubość nawierzchni wynosi 26 cm. Dla cieku: Klinkier drogowy na płask 2 rzędy gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm Ława z betonu cementowego C 12/ KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni z masy asfaltowej w kolorze czarnym, chodników z kostki betonowej w kolorze czerwonym. 12. ODWODNIENIE Projekt przewiduje odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu jezdni do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. 5

12 Kasprzyk 13. SZKIC LOKALIZACJI UL MARYSIA PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA 6

13 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA ul. Śląska 11/ Częstochowa JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPAK - STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK WARSZAWA; ul. Miłobędzka 23 tel. /0 22/ ; PROJEKTANT: inż. Włodzimierz Anioł Upr. nr St- 681/88 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Stefan Szymanek Upr. Nr 94/66 Warszawa, marzec 2011r.

14 SPIS ZAWARTOŚCI: TOM I ROZDZIAŁ 1DR DROGI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU LOKALIZACJA OBIEKTU STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI WARUNKI GRUNTOWO-WODNE STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI ODWODNIENIE SZKIC LOKALIZACJI UL MARYSIA... 6.CZĘŚĆ RYSUNKOWA; 1. W-DR-001 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY W-DR-002 PROFIL PODŁUŻNY UL. MARYSIA W-DR-003 PRZEKROJE NORMALNE W-DR-004 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI W-DR-005 SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KRAWĘŻNIKA NA PŁASK

15 OPIS TECHNICZNY: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie wykonano na podstawie umowy IŻ.II /09. Inwestorem opracowania jest Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa, ul. Śląska 11/ PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy fragmentu ulicy Marysia w Częstochowie. Opracowanie zawiera zwymiarowanie geometrii oraz określa konstrukcję nawierzchni. 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU - Aktualna mapa Badania ruchu Przy opracowywaniu niniejszego projektu uwzględniono warunki wynikające z następujących normatywów prawnych: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1133) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r., poz z późn. zmianami) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.) 5. Ustawa z dnia r. Kodeks pracy art. 237(Dz. U. nr 24/ z późn. zmianami), 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. W sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401), 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. W sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych dla robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 8. PN-B Roboty ziemne, Wymagania ogólne, 9. PN B Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne. 4. LOKALIZACJA OBIEKTU Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części miasta pomiędzy ulicami Żużlową i Legionów. Opracowanie obejmuje odcinek ulicy Marysia od km do km wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Słoneczną w km 0+186,54. Ulica Marysia stanowi fragment lokalnego układu komunikacyjnego obsługującego przyległa zabudowę. 3

16 5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych nr: 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231 które są własnością gminy miasta Częstochowa. 6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE W podłożu występują grunty piaszczyste z przewarstwieniami gliniastymi i pylastymi. Wody gruntowe występują na głębokości 1,5-2,5 m poniżej poziomu terenu. Grunty zaliczono do grupy nośności G3. 7. STAN ISTNIEJĄCY W związku ze zmiana zagospodarowania terenu wokół budowanej hali sportowej nastąpiła zmiana geometrii ulicy Marysia na odcinku objętym pozwoleniem na budowę hali. W chwili obecnej ulica Marysia nie ma kontynuacji na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną w stronę ulicy Żużlowej. W pasie działki drogowej na tym odcinku brak jest jakiegokolwiek zagospodarowania. Teren porośnięty jest trawą. Ulica Marysia posiada jezdnię o szerokości 6,0 m. Jezdnia ul. Marysia ma nawierzchnię z kostki betonowej, natomiast ul. Słoneczna ma nawierzchnię asfaltową. 8. STAN PROJEKTOWANY Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do nowego przebiegu trasy ulicy Marysia zaprojektowanego w ramach zagospodarowania terenu wokół hali sportowej. Wlot do ulicy Słonecznej pozostaje w tych samym miejscu z niewielką korektą geometrii. Na pozostałym odcinku zaprojektowano przebudowę istniejącej nawierzchni. Zaprojektowano ujednolicenie konstrukcji nawierzchni jezdni na całym przebudowywanym fragmencie ul. Marysia. Jezdnia ulicy Marysia wykonana zostanie w nawierzchni asfaltowej. Chodniki przyjezdniowe zaprojektowano jako wzmocnione tak aby wytrzymały najeżdżanie kołami samochodów osobowych. Zaprojektowano ciek przykrawężnikowy z dwóch rzędów klinkieru ułożonego na płask. Ulica na odcinku objętym niniejszym opracowaniem oświetlona będzie latarniami usytuowanymi wzdłuż niej na terenie objętym pozwoleniem na budowę hali sportowej. Na przebudowywanym fragmencie konieczna będzie regulacja wysokościowa włazów na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej z ewentualną ich wymianą na włazy typu ciężkiego D ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE Na przebudowywanym odcinku ulicy przyjęto wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejących rzędnych wysokościowych w dowiązaniu do rzędnych wysokościowych istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną oraz rzędnych określonych w projekcie drogowym nawierzchni wokół hali sportowej. 4

17 10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: Dla przebudowywanej jezdni: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego- pospółki gr.20 cm Warstwa wzmacniająca z geowłókniny o gramaturze 250 g/m2 Dla chodnika: Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podbudowa z pospółki 0-63 gr. 15 cm Łączna grubość nawierzchni wynosi 26 cm. Dla cieku: Klinkier drogowy na płask 2 rzędy gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm Ława z betonu cementowego C 12/ KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni z masy asfaltowej w kolorze czarnym, chodników z kostki betonowej w kolorze czerwonym. 12. ODWODNIENIE Projekt przewiduje odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu jezdni do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. 5

18 Kasprzyk 13. SZKIC LOKALIZACJI UL MARYSIA PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA 6

19 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA ul. Śląska 11/ Częstochowa JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPAK - STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK WARSZAWA; ul. Miłobędzka 23 tel. /0 22/ ; PROJEKTANT: inż. Włodzimierz Anioł Upr. nr St- 681/88 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Stefan Szymanek Upr. Nr 94/66 Warszawa, marzec 2011r.

20 SPIS ZAWARTOŚCI: TOM I ROZDZIAŁ 1DR DROGI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU LOKALIZACJA OBIEKTU STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI WARUNKI GRUNTOWO-WODNE STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI ODWODNIENIE SZKIC LOKALIZACJI UL MARYSIA... 6.CZĘŚĆ RYSUNKOWA; 1. W-DR-001 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY W-DR-002 PROFIL PODŁUŻNY UL. MARYSIA W-DR-003 PRZEKROJE NORMALNE W-DR-004 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI W-DR-005 SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KRAWĘŻNIKA NA PŁASK

21 OPIS TECHNICZNY: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie wykonano na podstawie umowy IŻ.II /09. Inwestorem opracowania jest Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa, ul. Śląska 11/ PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy fragmentu ulicy Marysia w Częstochowie. Opracowanie zawiera zwymiarowanie geometrii oraz określa konstrukcję nawierzchni. 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU - Aktualna mapa Badania ruchu Przy opracowywaniu niniejszego projektu uwzględniono warunki wynikające z następujących normatywów prawnych: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1133) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r., poz z późn. zmianami) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.) 5. Ustawa z dnia r. Kodeks pracy art. 237(Dz. U. nr 24/ z późn. zmianami), 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. W sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401), 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. W sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych dla robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 8. PN-B Roboty ziemne, Wymagania ogólne, 9. PN B Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne. 4. LOKALIZACJA OBIEKTU Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części miasta pomiędzy ulicami Żużlową i Legionów. Opracowanie obejmuje odcinek ulicy Marysia od km do km wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Słoneczną w km 0+186,54. Ulica Marysia stanowi fragment lokalnego układu komunikacyjnego obsługującego przyległa zabudowę. 3

22 5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych nr: 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231 które są własnością gminy miasta Częstochowa. 6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE W podłożu występują grunty piaszczyste z przewarstwieniami gliniastymi i pylastymi. Wody gruntowe występują na głębokości 1,5-2,5 m poniżej poziomu terenu. Grunty zaliczono do grupy nośności G3. 7. STAN ISTNIEJĄCY W związku ze zmiana zagospodarowania terenu wokół budowanej hali sportowej nastąpiła zmiana geometrii ulicy Marysia na odcinku objętym pozwoleniem na budowę hali. W chwili obecnej ulica Marysia nie ma kontynuacji na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną w stronę ulicy Żużlowej. W pasie działki drogowej na tym odcinku brak jest jakiegokolwiek zagospodarowania. Teren porośnięty jest trawą. Ulica Marysia posiada jezdnię o szerokości 6,0 m. Jezdnia ul. Marysia ma nawierzchnię z kostki betonowej, natomiast ul. Słoneczna ma nawierzchnię asfaltową. 8. STAN PROJEKTOWANY Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do nowego przebiegu trasy ulicy Marysia zaprojektowanego w ramach zagospodarowania terenu wokół hali sportowej. Wlot do ulicy Słonecznej pozostaje w tych samym miejscu z niewielką korektą geometrii. Na pozostałym odcinku zaprojektowano przebudowę istniejącej nawierzchni. Zaprojektowano ujednolicenie konstrukcji nawierzchni jezdni na całym przebudowywanym fragmencie ul. Marysia. Jezdnia ulicy Marysia wykonana zostanie w nawierzchni asfaltowej. Chodniki przyjezdniowe zaprojektowano jako wzmocnione tak aby wytrzymały najeżdżanie kołami samochodów osobowych. Zaprojektowano ciek przykrawężnikowy z dwóch rzędów klinkieru ułożonego na płask. Ulica na odcinku objętym niniejszym opracowaniem oświetlona będzie latarniami usytuowanymi wzdłuż niej na terenie objętym pozwoleniem na budowę hali sportowej. Na przebudowywanym fragmencie konieczna będzie regulacja wysokościowa włazów na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej z ewentualną ich wymianą na włazy typu ciężkiego D ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE Na przebudowywanym odcinku ulicy przyjęto wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejących rzędnych wysokościowych w dowiązaniu do rzędnych wysokościowych istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną oraz rzędnych określonych w projekcie drogowym nawierzchni wokół hali sportowej. 4

23 10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: Dla przebudowywanej jezdni: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego- pospółki gr.20 cm Warstwa wzmacniająca z geowłókniny o gramaturze 250 g/m2 Dla chodnika: Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podbudowa z pospółki 0-63 gr. 15 cm Łączna grubość nawierzchni wynosi 26 cm. Dla cieku: Klinkier drogowy na płask 2 rzędy gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm Ława z betonu cementowego C 12/ KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni z masy asfaltowej w kolorze czarnym, chodników z kostki betonowej w kolorze czerwonym. 12. ODWODNIENIE Projekt przewiduje odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu jezdni do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. 5

24 Kasprzyk 13. SZKIC LOKALIZACJI UL MARYSIA PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA 6

25 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA ul. Śląska 11/ Częstochowa JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPAK - STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK WARSZAWA; ul. Miłobędzka 23 tel. /0 22/ ; PROJEKTANT: inż. Włodzimierz Anioł Upr. nr St- 681/88 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Stefan Szymanek Upr. Nr 94/66 Warszawa, marzec 2011r.

26 SPIS ZAWARTOŚCI: TOM I ROZDZIAŁ 1DR DROGI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU LOKALIZACJA OBIEKTU STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI WARUNKI GRUNTOWO-WODNE STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI ODWODNIENIE SZKIC LOKALIZACJI UL MARYSIA... 6.CZĘŚĆ RYSUNKOWA; 1. W-DR-001 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY W-DR-002 PROFIL PODŁUŻNY UL. MARYSIA W-DR-003 PRZEKROJE NORMALNE W-DR-004 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI W-DR-005 SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KRAWĘŻNIKA NA PŁASK

27 OPIS TECHNICZNY: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie wykonano na podstawie umowy IŻ.II /09. Inwestorem opracowania jest Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa, ul. Śląska 11/ PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy fragmentu ulicy Marysia w Częstochowie. Opracowanie zawiera zwymiarowanie geometrii oraz określa konstrukcję nawierzchni. 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU - Aktualna mapa Badania ruchu Przy opracowywaniu niniejszego projektu uwzględniono warunki wynikające z następujących normatywów prawnych: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1133) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r., poz z późn. zmianami) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.) 5. Ustawa z dnia r. Kodeks pracy art. 237(Dz. U. nr 24/ z późn. zmianami), 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. W sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401), 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. W sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych dla robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 8. PN-B Roboty ziemne, Wymagania ogólne, 9. PN B Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne. 4. LOKALIZACJA OBIEKTU Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części miasta pomiędzy ulicami Żużlową i Legionów. Opracowanie obejmuje odcinek ulicy Marysia od km do km wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Słoneczną w km 0+186,54. Ulica Marysia stanowi fragment lokalnego układu komunikacyjnego obsługującego przyległa zabudowę. 3

28 5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych nr: 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231 które są własnością gminy miasta Częstochowa. 6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE W podłożu występują grunty piaszczyste z przewarstwieniami gliniastymi i pylastymi. Wody gruntowe występują na głębokości 1,5-2,5 m poniżej poziomu terenu. Grunty zaliczono do grupy nośności G3. 7. STAN ISTNIEJĄCY W związku ze zmiana zagospodarowania terenu wokół budowanej hali sportowej nastąpiła zmiana geometrii ulicy Marysia na odcinku objętym pozwoleniem na budowę hali. W chwili obecnej ulica Marysia nie ma kontynuacji na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną w stronę ulicy Żużlowej. W pasie działki drogowej na tym odcinku brak jest jakiegokolwiek zagospodarowania. Teren porośnięty jest trawą. Ulica Marysia posiada jezdnię o szerokości 6,0 m. Jezdnia ul. Marysia ma nawierzchnię z kostki betonowej, natomiast ul. Słoneczna ma nawierzchnię asfaltową. 8. STAN PROJEKTOWANY Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do nowego przebiegu trasy ulicy Marysia zaprojektowanego w ramach zagospodarowania terenu wokół hali sportowej. Wlot do ulicy Słonecznej pozostaje w tych samym miejscu z niewielką korektą geometrii. Na pozostałym odcinku zaprojektowano przebudowę istniejącej nawierzchni. Zaprojektowano ujednolicenie konstrukcji nawierzchni jezdni na całym przebudowywanym fragmencie ul. Marysia. Jezdnia ulicy Marysia wykonana zostanie w nawierzchni asfaltowej. Chodniki przyjezdniowe zaprojektowano jako wzmocnione tak aby wytrzymały najeżdżanie kołami samochodów osobowych. Zaprojektowano ciek przykrawężnikowy z dwóch rzędów klinkieru ułożonego na płask. Ulica na odcinku objętym niniejszym opracowaniem oświetlona będzie latarniami usytuowanymi wzdłuż niej na terenie objętym pozwoleniem na budowę hali sportowej. Na przebudowywanym fragmencie konieczna będzie regulacja wysokościowa włazów na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej z ewentualną ich wymianą na włazy typu ciężkiego D ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE Na przebudowywanym odcinku ulicy przyjęto wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejących rzędnych wysokościowych w dowiązaniu do rzędnych wysokościowych istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną oraz rzędnych określonych w projekcie drogowym nawierzchni wokół hali sportowej. 4

29 10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: Dla przebudowywanej jezdni: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego- pospółki gr.20 cm Warstwa wzmacniająca z geowłókniny o gramaturze 250 g/m2 Dla chodnika: Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podbudowa z pospółki 0-63 gr. 15 cm Łączna grubość nawierzchni wynosi 26 cm. Dla cieku: Klinkier drogowy na płask 2 rzędy gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm Ława z betonu cementowego C 12/ KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni z masy asfaltowej w kolorze czarnym, chodników z kostki betonowej w kolorze czerwonym. 12. ODWODNIENIE Projekt przewiduje odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu jezdni do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. 5

30 Kasprzyk 13. SZKIC LOKALIZACJI UL MARYSIA PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA 6

31 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA ul. Śląska 11/ Częstochowa JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPAK - STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK WARSZAWA; ul. Miłobędzka 23 tel. /0 22/ ; PROJEKTANT: inż. Włodzimierz Anioł Upr. nr St- 681/88 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Stefan Szymanek Upr. Nr 94/66 Warszawa, marzec 2011r.

32 SPIS ZAWARTOŚCI: TOM I ROZDZIAŁ 1DR DROGI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU LOKALIZACJA OBIEKTU STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI WARUNKI GRUNTOWO-WODNE STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI ODWODNIENIE SZKIC LOKALIZACJI UL MARYSIA... 6.CZĘŚĆ RYSUNKOWA; 1. W-DR-001 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY W-DR-002 PROFIL PODŁUŻNY UL. MARYSIA W-DR-003 PRZEKROJE NORMALNE W-DR-004 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI W-DR-005 SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KRAWĘŻNIKA NA PŁASK

33 OPIS TECHNICZNY: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie wykonano na podstawie umowy IŻ.II /09. Inwestorem opracowania jest Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa, ul. Śląska 11/ PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy fragmentu ulicy Marysia w Częstochowie. Opracowanie zawiera zwymiarowanie geometrii oraz określa konstrukcję nawierzchni. 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU - Aktualna mapa Badania ruchu Przy opracowywaniu niniejszego projektu uwzględniono warunki wynikające z następujących normatywów prawnych: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1133) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r., poz z późn. zmianami) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.) 5. Ustawa z dnia r. Kodeks pracy art. 237(Dz. U. nr 24/ z późn. zmianami), 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. W sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401), 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. W sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych dla robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 8. PN-B Roboty ziemne, Wymagania ogólne, 9. PN B Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne. 4. LOKALIZACJA OBIEKTU Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części miasta pomiędzy ulicami Żużlową i Legionów. Opracowanie obejmuje odcinek ulicy Marysia od km do km wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Słoneczną w km 0+186,54. Ulica Marysia stanowi fragment lokalnego układu komunikacyjnego obsługującego przyległa zabudowę. 3

34 5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych nr: 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231 które są własnością gminy miasta Częstochowa. 6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE W podłożu występują grunty piaszczyste z przewarstwieniami gliniastymi i pylastymi. Wody gruntowe występują na głębokości 1,5-2,5 m poniżej poziomu terenu. Grunty zaliczono do grupy nośności G3. 7. STAN ISTNIEJĄCY W związku ze zmiana zagospodarowania terenu wokół budowanej hali sportowej nastąpiła zmiana geometrii ulicy Marysia na odcinku objętym pozwoleniem na budowę hali. W chwili obecnej ulica Marysia nie ma kontynuacji na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną w stronę ulicy Żużlowej. W pasie działki drogowej na tym odcinku brak jest jakiegokolwiek zagospodarowania. Teren porośnięty jest trawą. Ulica Marysia posiada jezdnię o szerokości 6,0 m. Jezdnia ul. Marysia ma nawierzchnię z kostki betonowej, natomiast ul. Słoneczna ma nawierzchnię asfaltową. 8. STAN PROJEKTOWANY Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do nowego przebiegu trasy ulicy Marysia zaprojektowanego w ramach zagospodarowania terenu wokół hali sportowej. Wlot do ulicy Słonecznej pozostaje w tych samym miejscu z niewielką korektą geometrii. Na pozostałym odcinku zaprojektowano przebudowę istniejącej nawierzchni. Zaprojektowano ujednolicenie konstrukcji nawierzchni jezdni na całym przebudowywanym fragmencie ul. Marysia. Jezdnia ulicy Marysia wykonana zostanie w nawierzchni asfaltowej. Chodniki przyjezdniowe zaprojektowano jako wzmocnione tak aby wytrzymały najeżdżanie kołami samochodów osobowych. Zaprojektowano ciek przykrawężnikowy z dwóch rzędów klinkieru ułożonego na płask. Ulica na odcinku objętym niniejszym opracowaniem oświetlona będzie latarniami usytuowanymi wzdłuż niej na terenie objętym pozwoleniem na budowę hali sportowej. Na przebudowywanym fragmencie konieczna będzie regulacja wysokościowa włazów na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej z ewentualną ich wymianą na włazy typu ciężkiego D ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE Na przebudowywanym odcinku ulicy przyjęto wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejących rzędnych wysokościowych w dowiązaniu do rzędnych wysokościowych istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną oraz rzędnych określonych w projekcie drogowym nawierzchni wokół hali sportowej. 4

35 10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: Dla przebudowywanej jezdni: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego- pospółki gr.20 cm Warstwa wzmacniająca z geowłókniny o gramaturze 250 g/m2 Dla chodnika: Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podbudowa z pospółki 0-63 gr. 15 cm Łączna grubość nawierzchni wynosi 26 cm. Dla cieku: Klinkier drogowy na płask 2 rzędy gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm Ława z betonu cementowego C 12/ KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni z masy asfaltowej w kolorze czarnym, chodników z kostki betonowej w kolorze czerwonym. 12. ODWODNIENIE Projekt przewiduje odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu jezdni do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. 5

36 Kasprzyk 13. SZKIC LOKALIZACJI UL MARYSIA PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA 6

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500,

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa i zakres opracowania Umowa z Inwestorem, Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, Pomiary uzupełniające, Badania geotechniczne podłoŝa gruntowego, Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz TEMAT BRANŻA INWESTOR OPRACOWAŁ Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny. Drogowa Gmina i Miasto Raszków mgr inż. Wiktor

Bardziej szczegółowo

Budowa zjazdu wraz z przebudow uk adu komunikacyjnego przy gimnazjum nr.1 w Pi czowie SPIS TRE CI

Budowa zjazdu wraz z przebudow uk adu komunikacyjnego przy gimnazjum nr.1 w Pi czowie SPIS TRE CI Budowa zjazdu wraz z przebudow uk adu komunikacyjnego przy gimnazjum nr.1 w Pi czowie SPIS TRE CI Cz opisowa: 1. Podstawa opracowania... 2 2. Inwestor... 2 3. Cel i zakres opracowania... 2 4. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo

Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo IKAR Pracownia Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo Zarejestrowano w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4170 EGZ.: 2 INWESTOR: STOWARZYSZENIE BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/13 02-640 Warszawa www.vivalo.pl biuro@vivalo.pl

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/13 02-640 Warszawa www.vivalo.pl biuro@vivalo.pl Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: STAŁA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWA ULICY CZNIK W KNICY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWA ULICY CZNIK W KNICY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWA ULICY CZNIK W KNICY 1. Zamawiaj cy: Gmina knica ul. urawska 1 66-208 knica woj. Lubuskie 2. Lokalizacja. knica ; ulica cz ca ulic Le z ulic T. Ko ciuszki

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. 2 OPIS INWESTYCJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Karta uzgodnień 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PZD.3210.7.2012 Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie projektowania: ZADANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ul. Śląska 11/ Częstochowa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ul. Śląska 11/ Częstochowa TEMAT: BUDOWA RONDA W RAMACH PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC ŻUŻLOWEJ I OLSZTYŃSKIEJ Nr ew. dz.: 17/13; obręb: Częstochowa 230 56, 58, 5/8, 24; obręb: Częstochowa 261 TOM I - Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1.Opis techniczny 2.Uzgodnienia dokumentacji 3.Badania geotechniczne 4.Uprawnienia budowlane projektanta 5.Wypisy z rejestru gruntów 6.Część graficzna : orientacja w skali 1 :

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania)

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania) PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania),,przebudowa dróg gminnych nr 354, 407 i 428 etap I: odcinek o długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000 0+390 Obiekt: Inwestor: Studium:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNO - BUDOWLANYCH 58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 1-3; tel/fax 74 666-08-93 30-499 Kraków, ul. Kłuszyńska 3, tel. 0-601-76-55-50 NIP 886-100-50-03 WYKONUJE : PROJEKTOWANIE,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 Zał.Nr.2 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIASTA MILANÓWKA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego Adres

Bardziej szczegółowo

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów i zatok. 1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Usługi Ogólnobudowlane Bud. Ogólne i Lądowe 82-200 Malbork ul. Brzozowa 6 Cieszko Jerzy NIP 579-101-13-32 e-meil jerzy.cieszko@wp.pl tel. 0606138998 Inwestor: Urząd Miasta Tczew pl. Piłsudskiego 1 83-110

Bardziej szczegółowo

Powiat Niżański Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko

Powiat Niżański Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko ul. Dukielska 13/16a 35-505 Rzeszów NIP 813-287-47-57 tel. 662-297-817 OBIEKT: INWESTOR: Droga powiatowa nr 1078R Powiat Niżański Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

O P I S do Projektu dróg wewnętrznych przy Adaptacji istniejącego budynku bursy szkolnej Przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu na Dom Pomocy Społecznej

O P I S do Projektu dróg wewnętrznych przy Adaptacji istniejącego budynku bursy szkolnej Przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu na Dom Pomocy Społecznej O P I S do Projektu dróg wewnętrznych przy Adaptacji istniejącego budynku bursy szkolnej Przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu na Dom Pomocy Społecznej 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl _ ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl Nr egzemplarza 1 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ RZESZÓW DZ. NR 487, OBR.208

BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ RZESZÓW DZ. NR 487, OBR.208 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ NA POTRZEBY REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE, RZESZÓW ul. Wierzbowa 14 DZ.NR 487 obr.208

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowienie terenu wokół budynku użyteczności publicznej"

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODBUDOWY CHODNIKA

PROJEKT ODBUDOWY CHODNIKA 40-082 Katowice ul. Sobieskiego7 tel / fax : (0-32) 253-050-21 / 253-05-22 NIP : 631-22-91-192 KRS: 0000099379 e-mail: katowice@lotronic.com.pl L I G H T S Y S T E M Sp. z o.o. INWESTOR: GMINA WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2 PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2 INWESTYCJA : WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM I MIESZKANIEM SŁUŻBOWYM SOBIKÓW, GM. GÓRA KALWARIA,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Obiekt budowlany: REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Adres obiektu: Województwo śląskie, Gmina Węgierska Górka śabnica, działka nr 1/2 BranŜa: Drogowa Spis zawartości

Bardziej szczegółowo

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI WSPORCZYCH KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI WSPORCZYCH PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP. ASX Doradztwo Projektowanie Informatyka - Artur Jankowski,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 32 410 Dobczyce, ul. Rynek 26 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w Dobczycach ulicy Laskowa zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D O C E L O W E J O R G A N I Z A C J I R U C H U

P R O J E K T D O C E L O W E J O R G A N I Z A C J I R U C H U Egz. 2 P R O J E K T D O C E L O W E J O R G A N I Z A C J I R U C H U Nazwa i adres obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA DROGI W ULICY WITA STWOSZA I PLACU STAROMIEJSKIM W NYSIE Lokalizacja: woj. opolskie,

Bardziej szczegółowo

TEMAT OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE

TEMAT OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE SPIS ZAWARTOŚCI 1 1. STRONA TYTUŁOWA 2. SPIS ZAWARTOŚCI 3. CZĘŚĆ A - WSTĘP TEMAT OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 4. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE PODSTAWY OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI 1. Podstawa opracowania Inwestor Cel i zakres opracowania Opis stanu istniej cego

SPIS TRE CI 1. Podstawa opracowania Inwestor Cel i zakres opracowania Opis stanu istniej cego SPIS TRE CI 1. Podstawa opracowania... 4 2. Inwestor... 4 3. Cel i zakres opracowania... 4 4. Opis stanu istniej cego... 4 5. Zamierzenia projektowe... 5 6. Opis stanu projektowanego... 6 6.1. Rozwi zanie

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Przebudowa ciągu dróg gminnych (ul. Rybna i Garbarska) w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wymianą sieci wodociągowej oraz budową kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej Przedmiar robót Budowa: Odcinek od Hm 0+0 do 0+135 Obiekt lub rodzaj robót: DZIAŁ 45.00.00.00 Roboty budowlane GRUPA 45.20.00.00 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej KLASA 45.23.00.00 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla oznakowania tras rowerowych nr 1 i 2 w Będzinie realizowanych w ramach projektu subregionalnego Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka

Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka Nazwa inwestycji: Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka Nr tomu: II Faza: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Branża: DROGI Kod CPV: 71.32.20.00 Temat:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój"

ZADANIE INWESTYCYJNE Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój ZADANIE INWESTYCYJNE "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój" CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. DANE OGÓLNE 1.1 Cel i zakres opracowania Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CZ. DROGOWA UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU

PROJEKT WYKONAWCZY CZ. DROGOWA UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU PROJEKT WYKONAWCZY CZ. DROGOWA UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PPUH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 126 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy betonu niekonstrukcyjnego w związku

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk 604184561 e-mail m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Część I Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy ulicy Suchej w Czerwonaku.

Załącznik do SIWZ Część I Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy ulicy Suchej w Czerwonaku. Załącznik do SIWZ Część I Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy ulicy Suchej w Czerwonaku. Parametry ulicy: 1) Długość odcinka: ok. 240 m 2) Szerokość jezdni: 5,50-6,00 m 4) Zjazdy do posesji i dojścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. 17 1.Wst p. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót pomiarowych liniowych przy

Bardziej szczegółowo

Część opisowo-obliczeniowa

Część opisowo-obliczeniowa SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Część opisowo-obliczeniowa Lp Nazwa załącznika Ilość kart 1. Opis techniczny 5 2. Materiały wyjściowe do projektowania 2 3. Wykaz skrzyŝowań z liniami energetycznymi 1 4. Obliczenia świateł

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I 1 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 Projekt organizacji ruchu na czas budowy * * ryczałt

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2.

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. STAN ISTNIEJĄCY 3. STAN PROJEKTOWANY 3.1. Oznakowanie pionowe 3.2. Oznakowanie poziome

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PLACÓW, DOJAZDÓW I CHODNIKÓW. ARCH. WŁODZIMIERZ WILCZEWSKI DOIA nr DS-0018, nr ewid. uprawnień 486/Ww/74

PROJEKT WYKONAWCZY PLACÓW, DOJAZDÓW I CHODNIKÓW. ARCH. WŁODZIMIERZ WILCZEWSKI DOIA nr DS-0018, nr ewid. uprawnień 486/Ww/74 ARCHITEKTURA ZAGOSPODAR. D A N E O G Ó L N E WILLA WYCENA NIERUCHOMOŚCI, OPINIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY 58-560 JELENIA GÓRA UL. SPACEROWA 12 tel./fax (075) 75 519 72 tel.kom. 0604 064 870 e-mail awwilla@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa i budowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. Obiekt : Oznakowanie pionowe i poziome. Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE I NADZÓR FIUK-GAMRAT mgr inż. Anita Fiuk-Gamrat

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE I NADZÓR FIUK-GAMRAT mgr inż. Anita Fiuk-Gamrat PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE I NADZÓR FIUK-GAMRAT mgr inż. Anita Fiuk-Gamrat 32-329 Bolesław ul. Wyzwolenia 1 e-mail:fiukgamrat@bts.net.pl tel. 508 204 588 TOM V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 INFORMACJA BiOZ Opracowanie: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE PARKU NA OSIEDLU RZECZYPOSPOLITEJ I JAGIELLOŃSKIM W POZNANIU

ZAGOSPODAROWANIE PARKU NA OSIEDLU RZECZYPOSPOLITEJ I JAGIELLOŃSKIM W POZNANIU PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU TRZY MAŁE DRZEWKA mgr inż. Natalia Maćków ul. M. Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin tel./fax. 91 4878212, Mobil 602131262, e-mail: nmackow@post.pl Temat: ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy P R O J B U D K O M - S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII DROGOWEJ 62-800 KALISZ ul. RUMIŃSKIEGO 3 TEL.0 62-76 76 675 NIP 618-004 - 84 99 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy Branża : Obiekt : Adres

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe Antoni Duźniak

Usługi Projektowe Antoni Duźniak 1 Usługi Projektowe Antoni Duźniak 43-520 Chybie ul. Topolowa 7 Tel./fax 0-33 8560-370 Obiekt: Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Strumieniu - teren pod scenę i widownię (etap II) Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT. a. Projekt techniczny. b. Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegó

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Zleceniodawca: Wykonawca: Zarząd Dróg Wojewódzkich 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.A. 30-079 Kraków, al. Kijowska 16a Rok założenia 1951 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Remont przepustu drogowego zlokalizowanego na działkach nr 156/1 i 167 obręb Guzki

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Remont przepustu drogowego zlokalizowanego na działkach nr 156/1 i 167 obręb Guzki Data opracowania: 2011-03-31 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Remont przepustu drogowego zlokalizowanego na działkach nr 156/1 i 167 obręb Guzki Adres inwestycji: Guzki działka nr 167 i 156/1 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Pracownia: 60-682 Poznań, os. B. Śmiałego 30/75 tel. (61) 622 95 18, fax (61) 622 95 19 http: www.prosystem-poznan.pl e-mail: biuro@prosystem-poznan.pl DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Inwestor: Nazwa inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Kategorie inwestycyjne poprowadzenia ruchu rowerowego

Kategorie inwestycyjne poprowadzenia ruchu rowerowego Kategorie inwestycyjne poprowadzenia ruchu rowerowego Opracowanie koncepcji układu ścieżek rowerowych w Lubartowie określi wymagania techniczne, jakim powinna odpowiadać infrastruktura drogowa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa zjazdu publicznego dla potrzeb realizacji zadania: Modernizacja SRP Jaskrów ul. O owianka

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa zjazdu publicznego dla potrzeb realizacji zadania: Modernizacja SRP Jaskrów ul. O owianka IS-KAT BIURO PROJEKTOWE Jolanta Potoczna EGZ. NR 1 PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO: Budowa zjazdu publicznego dla potrzeb realizacji zadania: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIEJ W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIEJ W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa /2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIEJ W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE: Oświadczamy, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE: Oświadczamy, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. projektowanie architektoniczne,nadzory budowlane i konsultacje,eksport usług projektowych arch. DARIUSZ FUŁEK, arch. JANUSZ CZARNIECKI, arch. IRENEUSZ PODOLSKI tel. 75-732 - 61-12 konto: BZ WBK S.A. o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZIELENI ZADRZEWIENIA I MAŁEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT ZIELENI ZADRZEWIENIA I MAŁEJ ARCHITEKTURY 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ZIELENI ZADRZEWIENIA I MAŁEJ ARCHITEKTURY BUDOWA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA BAGROWSKA-JAGODZIŃSKA

MAŁGORZATA BAGROWSKA-JAGODZIŃSKA Wykonano dnia 02 marca 2010 r. Opracowanie: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Temat: PROJEKT TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU ZABEZPIECZAJĄCEJ TRASĘ VIII BIEGU EUROPEJSKIEGO Zamawiający: MŁODZIEśOWY KLUB SPORTOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa ulic w osiedlu Leśna w Działdowie ul. DĘBOWA

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa ulic w osiedlu Leśna w Działdowie ul. DĘBOWA (uzupełniona) USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN Tatary 40, 13-100 Nidzica tel:0896252665 NIP 745-107-81-95 PROJEKT WYKONAWCZY Budowa ulic w osiedlu Leśna w Działdowie ul. DĘBOWA kod wg CPV 45233140-2 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Biuro Usług Inwestycyjno-technicznych "INVEST LOCUM" 95-200 Pabianice, ul. Żytnia 24 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Opis projektu II. Część rysunkowa: 1. Projekt zagospodarowania terenu - zakres objęty przetargiem 2010 - etap IIIC...rys.nr U1/ZC 2. Zestawienie zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA (ETAP I) KANCELARIA PREZYDENTA R.P. WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.56.2013.P117 HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przyłącze wodociągowe Ul. Fiołkowa 7a we Wrocławiu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka 59-220 Legnica, ul. Kard. B. Kominka 10/6 INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49, 53 633 Wrocław NAZWA ZADANIA ULICA RÓWNOŚCI WYRÓWNANIE I UTWARDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Zamkniętej w Inowrocławiu Numer działek: 14, 29, 38, 44/1 Inwestor: Miasto Inowrocław Urząd Miasta Ul. Roosvelta 36

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Wartość kosztorysowa 325 201,52 Podatek VAT 23% 74 796,35 Cena kosztorysowa 399 997,87 Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy i 87/100 PLN Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Obiekt: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA RYNEK W ŻYWCU, 34-300 ŻYWIEC, WOJ. ŚLĄSKIE ŻYWIEC [241701_1] ᆗ卧 ŻYWIEC [Nr 0007] ł 1530/1, 1530/2 PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ PŁYTY RYNKU W ŻYWCU MIASTO ŻYWIEC, ul. RYNEK 2,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY BiG M O S T Y PROJEKTOWANIE I NADZÓR Bernard Glapiak 86-300 Grudziądz, ul. Buczka 7a / fax (056) 46 10 356 46 10 357 e-mail: bglapiak@op.pl NIP 876-100-63-45 Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr 04 1020 5040

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG. Budowa ulic: Ogrodowej, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej,

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG. Budowa ulic: Ogrodowej, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej, 31 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 32 1. WSTĘP 33 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy ulicy Szkolnej w Wiązownie, powiat otwocki

Projekt przebudowy ulicy Szkolnej w Wiązownie, powiat otwocki BIURO PRAC INŻYNIERSKICH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kapitał zakładowy 50.000,00 zł XIII Wydział Gospodarczy KRS Warszawa Numer 0000200982 02-785 Warszawa ul. Puszczyka 18A m. 8 tel. 22 855

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STANU ISTNIEJ CEGO PO WYKONANIU CZ CIOWYCH ROBÓT ZIEMNYCH

AKTUALIZACJA STANU ISTNIEJ CEGO PO WYKONANIU CZ CIOWYCH ROBÓT ZIEMNYCH AKTUALIZACJA STANU ISTNIEJ CEGO PO WYKONANIU CZ CIOWYCH ROBÓT ZIEMNYCH ZAŁ CZNIK AKTUALIZACYJNY do dokumentacji p.n: Projekt wykonania boisk sportowych w ramach realizacji programu,,orlik 2012 na terenie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. nr 1 Nr arch. 522/14 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁKACH NR 1/38, 1/39 I 1/47, OBRĘB 6 W WEJHEROWIE WOJ. POMORSKIE Opracował: mgr inŝ. Marcin Bohdziewicz nr

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Włosek DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 31.03.2014. Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Włosek DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 31.03.2014. Data zatwierdzenia Speed Ivest Sp. o.o. ul. Kuszników 20/1, 03-272 Warszawa ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

EURO-ALIANS PROJEKT KONCEPCYJNY. Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia. nr KB/190/UI/46/W/2012 z dnia 30.03.

EURO-ALIANS PROJEKT KONCEPCYJNY. Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia. nr KB/190/UI/46/W/2012 z dnia 30.03. EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 02 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Golczewo 72-410 Golczewo ul. Zwycięstwa 23. 72-410 Golczewo dz. nr 631/1 obręb Golczewo. kwiecień 2009

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Golczewo 72-410 Golczewo ul. Zwycięstwa 23. 72-410 Golczewo dz. nr 631/1 obręb Golczewo. kwiecień 2009 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : Budowa kortu tenisowego o nawierzchni syntetycznej INWESTOR: Gmina Golczewo 72-410 Golczewo ul. Zwycięstwa 23 ADRES INWESTYCJI: 72-410 Golczewo dz. nr 631/1 obręb Golczewo

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI:

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI: NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 STADIUM OBIEKT ADRES PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA LOKALIZACJI POMPOWNI ŚCIEKÓW I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ETAP I: na zg oszenie od km do km obejmuj cy dzia ki istniej cego pasa drogowego nr 1207, 796

PROJEKT BUDOWLANY. ETAP I: na zg oszenie od km do km obejmuj cy dzia ki istniej cego pasa drogowego nr 1207, 796 PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1953 B MIASTKOWO TARNOWO KRASKA - SZCZEPANKOWO odc. MIASTKOWO - TARNOWO OD KM 0+000,00 DO KM 4+832,89 ETAP I: na zg oszenie od km 0+000 do km 3+800

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Ogrodzenie frontowe i utwardzenie nawierzchni Wisławie nr 19, działka nr 129, gmina Maszewo

PROJEKT BUDOWLANY Ogrodzenie frontowe i utwardzenie nawierzchni Wisławie nr 19, działka nr 129, gmina Maszewo 2 I. OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE I. ZAŁĄCZNIKI 1. Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika) 2. Decyzja Burmistrza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. S A N - P R O J U S Ł U G I P R O J E K T O W E Janusz Kalamarz u l. K r a k o w s k a 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K

PROJEKT BUDOWLANY. S A N - P R O J U S Ł U G I P R O J E K T O W E Janusz Kalamarz u l. K r a k o w s k a 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K S A N - P R O J U S Ł U G I P R O J E K T O W E Janusz Kalamarz u l. K r a k o w s k a 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel. 502-444-493 www.san-proj.pl NIP 794-166-54-74 PROJEKT BUDOWLANY Zadanie: Obiekt:

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków PROJEKT WYKONAWCZY. działki nr ew 8/2 miejscowość Urządków, gmina Wilków

Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków PROJEKT WYKONAWCZY. działki nr ew 8/2 miejscowość Urządków, gmina Wilków Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków Adres inwestycji: działki nr ew 8/2 miejscowość Urządków, gmina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km

KOSZTORYS OFERTOWY. Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km Lp. Podstawa Opis Jedn. obm. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, km 1,12 wytyczenie geodezyjne

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przebudowa ulic Kosynierów i Marynarki Polskiej na odcinku od ul. Portowej do ul. Dworcowej w Ustce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przebudowa ulic Kosynierów i Marynarki Polskiej na odcinku od ul. Portowej do ul. Dworcowej w Ustce Wersja archiwalna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przebudowa ulic Kosynierów i Marynarki Polskiej na odcinku od ul. Portowej do ul. Dworcowej w Ustce 22.01.2010 - wyjaśnienie treści SIWZ 27.01.2010 - wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2,3

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2,3 Przedmiar robót scalony 1 4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2,3 Nazwa zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów w ramach przedsięwzięcia Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Miguel ul. Koszalińska 1 85-714 Bydgoszcz tel. 052 3428242 4 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.0 Podstawa opracowania. 1.1 Umowa z Inwestorem. 1.2 Mapa do celów projektowych w skali

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Krzysztofa Sikora-Bigaj Upr. Nr 235/98/UW

Mgr inż. Krzysztofa Sikora-Bigaj Upr. Nr 235/98/UW . 55-095 Mirków, DŁUGOŁĘKA ul. Parkowa 7 tel.kom. 504 17 70 32 tel/fax 71 315-56-03 e-mail : wodus@poczta.onet.pl Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja BUDOWA PRZYKANALIKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD STUDNI

Bardziej szczegółowo

podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie PKM S.A. oraz koordynacji tych prac. PKM/BHP - 01

podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie PKM S.A. oraz koordynacji tych prac. PKM/BHP - 01 Strona: 1 z 5 i warunkach wykonywania prac - Gdańsk 25 rok Strona: 2 z 5 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 3 2. Cel instrukcji 3 3. Zakres obowiązywania 3 4. Wymagania bhp przed rozpoczęciem pracy 3 5. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Nr działek 850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

Bardziej szczegółowo