Informacja dla Wykonawców Nr 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dla Wykonawców Nr 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową."

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wrocław, dn r. al. Ignacego Jana Paderewskiego Wrocław Do wszystkich Wykonawców, którzy zainteresowani są udziałem w przedmiotowym postępowaniu Informacja dla Wykonawców Nr 2 Nazwa postępowania: Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości poniżej Przewodnicząca Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 7/2015 Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawców w dniach r., r. i r. zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, udziela odpowiedzi i informuje wszystkich zainteresowanych w/w postępowaniem przetargowym: Zapytanie nr 1 z dnia r.. zwracamy się z prośbą o przedstawienie: Wstępnych danych finansowych za rok zbiorcze pozycje rachunku wyników: przychody netto ze sprzedaży / koszty działalności operacyjnej w tym wysokość amortyzacji / zysk (strata) na sprzedaży/pozostałe przychody operacyjne / Pozostałe koszty operacyjne / zysk (strata na działalności operacyjnej / przychody finansowe / koszty finansowe / zysk(strata na działalności gospodarczej / zysk(strata)brutto / zysk(strata netto. - zbiorcze pozycje bilansu: Aktywa trwałe / Aktywa obrotowe w tym należności krótkoterminowe/ wielkość środków pieniężnych / Kapitał własny / kapitał zasadniczy / zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w tym rozbicie na zobowiązania długo i krótkoterminowe) / rozliczenia międzyokresowe pasywów (długo i krótkoterminowe). Listę zobowiązań finansowych na koniec 2014 roku w podziale na kwotę finansowania, tenor, instytucję finansującą. Analogicznie do załącznika nr 2j do SIWZ w celach porównawczych danych dotyczących przychodów uczelni za rok 2012/2011. Informacji na temat wysokości uzyskiwanych przez Akademię dotacji z europejskich funduszy strukturalnych (w latach ). Informacji czy Akademia realizuje projekty badawcze jeśli tak to jakiego typu / z kim / wartość projektów. Danych dotyczących liczby studentów na przestrzeni lat w podziale na rodzaje prowadzonych studiów (stacjonarne / niestacjonarne). Informacji czy Akademia tworzy odpisy aktualizacyjne na należności przeterminowane. 1

2 Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10 kwietnia br. ze względu na konieczność uzyskania zgód kredytowych na udzielenie finansowania na różnych szczeblach banku. Ad. 1. W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający zamieszczenia na stronie internetowej (Załącznik nr 1 do Zapytania nr 1): 1. Bilans na dzień 31 grudnia 2014r. 2. Rachunek zysków i strat za okres r r.(projekt - wariant porównawczy). 3. Strukturę należności krótkoterminowych na dzień r. 4. Przychody uczelni za 2011r. 5. Przychody uczelni za 2012r. 6. Dotacje funduszy strukturalnych w latach Projekty badawcze realizowane w 2014r. 8. Liczba studentów w latach w podziale na rodzaj studiów. Ponadto informuje się, iż Akademia tworzy odpisy aktualizacyjne na należności przeterminowane. Ponadto, Zamawiający przychylił się do prośby i przesunął termin składania ofert na dzień r. godzina 12:00, zgodnie z treścią Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia r. Zapytanie nr 2 z dnia r. zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika i jakie koszty zawiera stale wzrastająca pozycja w Rachunku wyników Pozostałe koszty rodzajowe. 2. Proszę o przedstawienie prognozy finansowej na lata z wskazaniem w przychodach ze sprzedaży źródeł/struktury przychodów. 3. Proszę o informację czego dotyczą rozliczenia międzyokresowe (zarówno długo jak i krótkoterminowe) - pasywa. 4. Bardzo proszę o przedstawienie założeń realizowanego planu naprawczego z wskazaniem założeń zrealizowanych i ich pozytywnych/negatywnych skutków finansowych a także tych które wymagają dalszych prac ( z informacją jakie skutki finansowe zostały zaplanowane do osiągnięcia). 5. Czy Akademia w latach nadal będzie wdrażała plan naprawczy? 6. Czy istnieją jakiekolwiek przesłanki z uwagi na zagrożenie utraty płynności finansowej (zgodnie z uwagą audytora) do zaniechania kontynuacji działalności uczelni lub wprowadzania dodatkowej pomocy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub innego organu państwowego? W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający zamieszczenia na stronie internetowej (Załącznik nr 2 do Zapytania nr 2): Ad. 1. Strukturę pozostałych kosztów rodzajowych (str. 1 Załącznika). Ad. 3. Strukturę rozliczeń międzyokresowych przychodów w 2014r. (str. 1 Załącznika). 2

3 Ad. 2. Prognozę wybranych elementów planu finansowego uczelni na lata Plan finansowy uczelni na lata bieżąca działalność dydaktyczna. Plan finansowy uczelni na lata fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Ad. 4. Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni na lata Program naprawczy AWF we Wrocławiu na lata Program naprawczy AWF we Wrocławiu realizacja. Program naprawczy AWF we Wrocławiu na lata Ponadto, informuje się, iż: Ad. 5 Akademia będzie wdrażała nadal program naprawczy w latach Ad. 6 Nie istnieją jakiekolwiek zagrożenia do zaniechania kontynuacji działalności uczelni lub wprowadzania dodatkowej pomocy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub innego organu państwowego. Zapytanie nr 3 z dnia r. zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jakie jest planowane średniomiesięczne saldo, które będzie utrzymywane na wszystkich rachunkach Zamawiającego, prowadzonych w wyniku przedmiotowego postępowania? 2. Jakie było średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego w 2014 r.? 3. W nawiązaniu do zapisów Rozdziału II. Pkt. 4.a) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamiast czeków papierowych akceptuje tzw. czeki elektroniczne, czyli dyspozycje wypłaty środków wskazanej osobie, na podstawie dokumentu tożsamości, zlecane za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. 4. W nawiązaniu do zapisów pkt. IIa.11. Zestawienia cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), zwracamy uwagę, że TransPay jest nazwą własną usługi dostarczanej przez jeden bank w Polsce. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje tzw. czeków elektronicznych, czyli dyspozycji wypłaty środków wskazanej osobie, na podstawie dokumentu tożsamości, zlecanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. 5. Czy Zamawiający w ramach systemu automatycznej identyfikacji wpłat oczekuje księgowania: każdej z wpłat osobno na rachunku docelowym, czy wszystkich wpłat przychodzących w danym dniu zbiorczo jedną kwotą, przy jednoczesnym dostarczeniu raportu szczegółowego? 6. Jaka jest planowana średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych? 7. Jaka jest planowana średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych? 8. Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba i wartość wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich? 9. Jaka jest planowana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej? 10. Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń zagranicznych w systemie SEPA i zleceń zagranicznych poza tym systemem? 11. Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń Sorbnet? 12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie realizował przelewy krajowe jedynie w systemach Elixir i Sorbnet. 13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający za wszystkie dodatkowe usługi nie określone w SIWZ, będzie ponosił opłatę zgodnie z obowiązującą w banku taryfą prowizji i opłat. 14. W nawiązaniu do zapisów pkt. IIa.8. Zestawienia cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ), prosimy o wyjaśnienie jaką usługę Zamawiający ma na myśli. Czy jest to usługa automatycznego lokowania środków na lokacie overnight? Jeżeli tak, to jakie jest prognozowane średniomiesięczne saldo takich lokat? Jak ma być określone oprocentowanie tych lokat?. Ad. 1 Jak w poniższym pkt 2 Ad.2 Obroty narastające na wszystkich rachunkach bankowych za rok 2014 wynosiły: 3

4 Wn ,16 Ma ,70 łącznie z kredytem w r-ku bieżącym. Ad.3 i 4 Jednostka akceptuje czeki elektroniczne. Ad.5 W ramach systemu automatycznej identyfikacji wpłat oczekuje się księgowania na rachunku bieżącym w danym dniu jedną kwotą wszystkich wpłat przychodzących, przy jednoczesnym dostarczeniu raportu szczegółowego (w postaci elektronicznej w określonym formacie umożliwiającym przeniesienie do systemu FK). Ad.6 Planowana średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych własnych ,- Ad.7 Planowana średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowych własnych ,- Ad.8 Planowana liczba i wartość wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich: z konta EURO 20 transakcji w kwocie EURO rocznie, z konta PLN nie planuje się. Ad.9 Planowana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej 7 osób. Ad.10 Planowana liczba zleceń zagranicznych w systemie SEPA : 36 rocznie i poza tym systemem 24 rocznie. Ad.11 Zleceń w systemie Sorbnet nie planuje się. Ad.12 Przelewy krajowe będą realizowane w systemie Elixir. Ad.13 Za wszystkie dodatkowe usługi nie określone w SIWZ jednostka poniesie opłatę zgodną z taryfą banku. Wobec powyższego Zamawiający zauważył potrzebę uszczegółowienia i zmiany pkt. IIa.-Opłaty miesięczne, tabeli Zestawienia cenowego znajdującej się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Tym samym zamieszcza się przedmiotowy załącznik po zmianie na stronie internetowej Zamawiającego. Zapytanie nr 4 z dnia r. zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia r. do godziny 12:00 Odpowiedź w Ad. 1 do Zapytania nr 1, prośba uwzględniona. Zapytanie nr 5 z dnia r. i r. zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1) W związku z udzieleniem Kredytu w rachunku bieżącym czy Zamawiający wyraża zgodę na zobowiązanie do przeprowadzania obrotów na rachunku prowadzonym przez Wykonawcę w wysokości min. 50% przychodów oraz dostarczania rocznych sprawozdań finansowych? 2) Czy transakcyjność w zakresie usług bankowych podana w załączniku nr 1 do SIWZ (liczba przelewów krajowych 2000 szt., przelewów masowych 2000 szt., zagranicznych przychodzących i wychodzących 10 szt. ) to transakcyjność w okresie miesięcznym? 3) Czy Zamawiający posiada udziały/akcje w innych podmiotach, jeśli tak to w jakich i ile? 4) Czy Zamawiający korzysta z leasingu /faktoringu/wykupu wierzytelności? 5) Czy Zamawiający udzielił poręczenia/ wystawił gwarancję? Jeśli tak to jaką/nazwa beneficjenta/kwota/termin. 6) Czy zamawiający korzysta z kredytów? Jeśli tak to proszę o podanie kwoty kredytu/instytucji finansującej/okresu kredytowania/przeznaczenia kredytu/formy zabezpieczenia. 7) Co gł. wpłynie na przewidywany wynik z roku 2014 w wysokości 840 TPLN? 8) Proszę o przedstawienie realizacji Programu naprawczego AWF za 2013r. 9) Czy zamawiający zamierza korzystać z usługi wpłat zamkniętych (wrzutnia nocna lub wpłaty przy kasie Banku w zamkniętych kopertach) czy raczej z wpłat otwartych (gotówka wpłacana w kasie banku)? 4

5 10) Proszę o podanie planowanego średniego dziennego salda na wszystkich rachunkach objętych usługą bankową?. Ad.1 Tak, zgodnie z zapisami SIWZ. Ad.2 Transakcyjność podana w Załączniku 1 do SIWZ zgodnie z zapisami SIWZ dotyczy okresu miesięcznego. Ad.3 Zamawiający nie posiada udziałów/akcji w innych podmiotach. Ad.4 Zamawiający nie korzysta z leasingu/faktoringu/wykupu wierzytelności. Ad.5 Zamawiający nie udzielił poręczenia i nie wystawił gwarancji. Ad.6 Zamawiający korzysta z kredytu w rachunku bieżącym w Banku BPH S.A. w kwocie 4 mln PLN do dnia r. Ad.7 Odpowiedź w Ad.1 Zapytanie 1 pkt. 2. Ad.7 Odpowiedź w Ad. 4 Zapytania 2. Ad.9 Zamawiający będzie korzystać z wpłat otwartych. Ad.10 Obroty narastające na wszystkich rachunkach bankowych za 2014 rok wynosiły: Wn Ma ,70 (łącznie z kredytem w r-ku bieżącym ) Uwaga! Wykonawca powinien złożyć ofertę na Formularzu oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ- po zmianie. Przewodnicząca Komisji Przetargowej mgr Barbara Pisarska Załączniki: 1. Załącznik nr 1 do Zapytania nr 1 2. Załącznik nr 2 do Zapytania nr 2 5

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, nr tel. (42) 677-84-08, fax (42) 677-84-53 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Rzeszów, dnia 8 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 31 lipca 2012 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326193/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł.

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł. Znak: DIN-ZP.271.1.7.2014 Podegrodzie, dn. 15.05.2014 r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł. W związku z zapytaniem Wykonawcy w

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12 Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2013-01-24 Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju. Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 10 kwietnia 2015 od dnia zawarcia umowy, W przypadku

Bardziej szczegółowo

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu 1. Środki pieniężne dr Monika Kaczurak-Kozak 1.1. Wyjaśnienie pojęć Aktywa pieniężne (art. 2 ust. 1 pkt 25 RachU) to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych !"" #$%&#'( #!"" #(%&#'( Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 45/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju Regulamin obowiązuje od 26 października 2015r. W przypadku przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018. Polanica-Zdrój, dnia 19.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców 2015.01.05 Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców obowiązuje od 5 stycznia 2015 roku Lp. Rodzaj czynności I. Obsługa rachunków bankowych 1 Otwarcie rachunku bankowego 1.1 Otwarcie bankowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 90/08/09 z dnia 30.07.09 r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo