252 Bazy danych. Praca z językiem XML

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "252 Bazy danych. Praca z językiem XML"

Transkrypt

1 252 Bazy danych Praca z językiem XML

2 Bazy danych 253 Przegląd zagadnień Przechowywanie danych w XML Wybieranie danych z XML Podsumowanie Laboratorium XML (ang. extensible Markup Language) jest językiem znaczników (jak HTML), w którym to programista decyduje o tym, jaka będzie struktura znaczników. W ostatnich latach XML zyskał ogromną popularność jako format idealny do wymiany danych między aplikacjami, nośnik konfiguracji aplikacji, format zapisu danych. Znajomość moŝliwości XML i standardów skojarzonych jest dziś właściwie niezbędna nie tylko w pracy z bazami danych, ale równieŝ z technologiami programistycznymi.

3 254 Bazy danych Przechowywanie danych w XML Format danych Problem z rozmiarem Walidacja W dzisiejszym świecie informacja jest przechowywana w róŝnych formatach. Jednym z dość często spotykanych formatów jest XML. Oznacza to, Ŝe SZBD powinny oferować moŝliwość zapisu w swoich strukturach (w swoich bazach danych) danych przemieszanych ze znacznikami XML.

4 Bazy danych 255 Format danych KaŜdy SZBD oferuje bogaty zestaw typów danych. Wśród tych typów moŝna znaleźć sporo typów przechowujących tekst. PoniewaŜ XML jest formatem tekstowym, moŝe być przechowywany jako tekst. Ale typ danych, który w bazach danych ma słuŝyć do przechowywania danych XML powinien charakteryzować się czymś więcej niŝ tylko moŝliwością zapisu znaczników i zaszytych w nich informacji. Jedną z podstawowych właściwości dokumentu XML jest wymóg, który mówi, Ŝe dokument XML musi być "well-formed". Oznacza to, Ŝe: dokument ma jeden element główny (ang. root), w którym zawarte są pozostałe elementy, pojedynczy znacznik nie zawiera dwóch atrybutów o takiej samej nazwie, wartości atrybutów powinny znaleźć się w ogranicznikach (cudzysłowy lub apostrofy), znaczniki nie powinny się "zazębiać". PoniŜszy listing ilustruje przykładowy poprawny dokument XML. <panstwa> <panstwo nazwa="polska"> <stolica>warszawa</stolica> <obszar>312680</obszar> <ludnosc> </ludnosc> <glowne_miasta>wrocław</glowne_miasta> <glowne_miasta>gdańsk</glowne_miasta> <glowne_miasta>kraków</glowne_miasta> <glowne_miasta>poznań</glowne_miasta> </panstwo> <panstwo nazwa="niemcy"> <stolica>berlin</stolica> <obszar>356910</obszar> <ludnosc> </ludnosc> <glowne_miasta>monachium</glowne_miasta> </panstwo> <panstwo nazwa="czechy"> <stolica>praga</stolica> <obszar>78703</obszar> <ludnosc> </ludnosc> </panstwo> </panstwa> Idealny format do przechowywania danych XML powinien zapewniać automatyczną kontrolę poprawności zapisu danych.

5 256 Bazy danych Problem z rozmiarem Częstym problemem z przechowywaniem danych w formacie XML jest zbyt mały rozmiar typów danych w SZBD. Dla przykładu, w systemie Microsoft SQL Server 2000 standardowe typy danych pozwalają przechowywać tylko do 8000 bajtów tekstu, zaś formaty niestandardowe nie mogą być uŝywane do deklarowania zmiennych, przez co nie nadaje się do przetwarzania danych zapisanych w formacie XML. O wiele lepszym typem danych dysponuje następca wspomnianego systemu, Microsoft SQL Server 2005, w którym zaimplementowano typ xml, który pozwala zapisać do 2GB danych zapisanych w kontrolowanym formacie XML, dla którego moŝna równieŝ określić strukturę walidowaną przez schematy XML Schema. Walidacja Bardzo często struktura dokumentów XML jest w jednoznaczny sposób określona przy pomocy innych standardów, takich jak XML Schema czy DTD (and. Document Type Definition). Szczególnie XML Schema jest doskonałym formatem opisującym struktury XML. Idealnie zatem byłoby, gdyby SZBD umoŝliwiał wykorzystanie standardów walidujących XML do kontroli struktury danych zapisywanych w bazach danych.

6 Bazy danych 257 Wybieranie danych z XML XPath XQuery Indeksowanie danych przechowywanych w XML Dokument XML jest swego rodzaju bazą danych. KaŜdy dokument zapisany w tym formacie ma jednoznacznie określoną strukturę, która świetnie pasuje do przechowywania zarówno danych relacyjnych (danych o strukturze takiej, jaką mają relacyjne bazy danych), jak i danych obiektowych (danych odwzorowujących struktury z programowania obiektowego). Zdarza się, Ŝe dokumenty XML są pokaźne rozmiarowo, zaś uŝytkownikowi zaleŝy na stosunkowo niewielkim fragmencie danych z ich struktury. Wynika z tego, Ŝe typy danych, które miałyby słuŝyć do przechowywania danych XML powinny udostępniać mechanizmy wyszukiwania danych.

7 258 Bazy danych XPath XPath jest standardem, który pozwala lokalizować w dokumencie XML węzły, czyli elementy, atrybuty i tekst, jaki jest w elementach i atrybutach przechowywany. Standard ten jest wykorzystywany między innymi w dokumentach XSL (ang. extensible Stylesheet Language), które pozwalają na transformacje dokumentów XML do dowolnych formatów tekstowych (np. HTML). Dzięki XPath w dokumentach XSL programista moŝe zbudować szablony transformacji dla kaŝdego węzła dokumentu XML. W SZBD wyraŝenia XPath mogą być wykorzystywane przez róŝnego rodzaju mechanizmy wyszukujące dane w kolumnach zapisanych jako XML. XQuery XQuery jest standardem, który został dość niedawno opracowany przez konsorcjum W3C (konsorcjum to opracowało i rozwija takŝe standardy XML, XML Schema, XSL, XPath i inne) we współpracy z producentami SZBD (m.in. firmą Microsoft). Siłą XQuery jest to, Ŝe oprócz wykorzystania moŝliwości XPath jako języka do przeszukiwania dokumentów XML, standard ten oferuje takŝe szereg mechanizmów programistycznych, takich jak pętle czy instrukcje sterujące, co powoduje, Ŝe moŝna zaimplementować naprawdę zaawansowane wyszukiwania danych. I rzecz najwaŝniejsza, XQuery oferuje moŝliwość zagnieŝdŝenia składni przeszukujących struktury XML w zapytaniach SQL. PoniŜszy listing ilustruje proste zapytanie wykonane przy uŝyciu XQuery (przykład pochodzi z systemu Microsoft SQL Server 2005). xml = '<ROOT><a>111</a></ROOT>' Indeksowanie danych przechowywanych w formacie XML W przypadku duŝych porcji danych zapisanych w formacie XML powstaje problem z optymalizacją procesu wybierania danych analogiczny jak ten, który zazwyczaj istnieje w relacyjnych bazach danych. Dlatego teŝ SZBD powinny oferować mechanizmy przyspieszające wyszukiwanie danych przechowywanych w formacie XML. Microsoft SQL Server 2005 oferuje specjalne typy indeksów, których zadaniem jest usprawnienie procesu przeszukiwania danych zapisanych w formacie XML w bazach danych. Indeksy te przyspieszają zarówno odnajdywanie zadanych elementów, jak i elementów zawierających określone wartości.

8 Bazy danych 259 Podsumowanie Przechowywanie danych w XML Wybieranie danych z XML Znajomość języka XML i standardów z nim stowarzyszonych jest w dzisiejszych czasach niezbędna z punktu widzenia programowania. XML znalazł tak wiele zastosowań, Ŝe trudno dziś wymienić platformę programistyczną czy serwer baz danych, który by nie wykorzystywał tego formatu do przechowywania czy przesyłania danych. I nic nie zapowiada, by ta sytuacja uległa zmianie.

9 260 Bazy danych Laboratorium

10 Bazy danych 261 Przechowywanie danych XML Microsoft SQL Server 2005 pozwala na zapisywanie danych w formacie XML w zmiennych lub kolumnach o typie danych xml, który pozwala zapisać do 2GB danych w formacie znaczników. Krok 1 - Tworzenie tabeli z kolumną typu XML Zaloguj się do maszyny wirtualnej ZBD jako uŝytkownik Administrator z hasłem Kliknij Start. Z grupy programów Microsoft SQL Server 2005 uruchom SQL Server Management Studio. W oknie logowania kliknij Connect. Kliknij w menu głównym programu Management Studio na File. Kliknij Open - File. Odszukaj plik C:\Labs\Lab13\XML.sql i kliknij Open. Zaznacz kod, który tworzy tabelę Project, w której pojawia się kolumna Description typu xml (patrz kod poniŝej). USE AdventureWorks GO CREATE TABLE Project ( ProjectID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, Name nvarchar(50) NOT NULL, Description xml NULL ) GO Wciśnij F5, aby uruchomić zaznaczony fragment kodu. Krok 2 - Wstawienie danych XML Zaznacz kod, który wstawia przykładowy wiersz do tabeli Project (patrz kod poniŝej). INSERT Project VALUES ( N'My first project', '<project codename="sqlzone"> <deadline> </deadline> <price>30000</price> <hours>400</hours> </project>') Wciśnij F5, aby uruchomić zaznaczony fragment kodu. PowyŜszy kod wstawia do tabeli Project przykładowy rekord. Operacja zakończy się powodzeniem.

11 262 Bazy danych Krok 3 - Kontrola poprawności danych XML Zaznacz kod, który prezentuje próbę wstawienia niepoprawnych danych XML (patrz kod poniŝej). INSERT Project VALUES ( N'My second project', '<project codename="vixen"> <deadline> </deadline> <price>50000</price> <hours>500</hours> </PROJECT>') Wciśnij F5, aby uruchomić zaznaczony fragment kodu. PowyŜszy kod spowoduje błąd. Błąd wynika z oznaczonego na czerwono fragmentu kodu XML (XML rozróŝnia wielkość liter, zatem w powyŝszym kodzie jest podjęta próba zamknięcia znacznika, który nie został otwarty). Siłą typu danych xml jest to, Ŝe dane przed wstawieniem do kolumny tego typu są sprawdzane pod kątem dobrego formatowania kodu XML. Dodatkowo tworząc kolumnę lub zmienną tego typu moŝna określić schemat XSD (XML Schema), dzięki której wszystkie wstawiane dokumenty lub fragmenty dokumentów XML będą musiały mieć odpowiednią strukturę znaczników i atrybutów.

12 Bazy danych 263 Zapytania XQuery W systemie Microsoft SQL Server 2005 zaimplementowano zaawansowaną obsługę XML. Oprócz moŝliwości walidacji za pomocą XML Schema, uŝytkownicy mają moŝliwość formatowania wyników zapytań SELECT jako XML czy wyszukiwania fragmentów dokumentów XML za pomocą języka XQuery i standardu XPath. W tym ćwiczeniu zobaczysz przykładowe składnie formatujące wynik zapytania SELECT do formatu XML oraz wybierające fragment dokumentu XML za pomocą poleceń XQuery. Krok 1 - Zapytanie zwracające dokument XML Zaloguj się do maszyny wirtualnej ZBD jako uŝytkownik Administrator z hasłem Kliknij Start. Z grupy programów Microsoft SQL Server 2005 uruchom SQL Server Management Studio. W oknie logowania kliknij Connect. Kliknij w menu głównym programu Management Studio na File. Kliknij Open - File. Odszukaj plik C:\Labs\Lab08\XQuery.sql i kliknij Open. Zaznacz kod, który wykonuje zapytanie z klauzulą FOR XML (patrz kod poniŝej). USE AdventureWorks GO SELECT DepartmentID Name [Name] FROM HumanResources.Department WHERE DepartmentID < 3 FOR XML PATH('Department'), ROOT('Departments') Wciśnij F5, aby uruchomić zaznaczony fragment kodu. PowyŜsze zapytanie jest przykładem zapytania SELECT z klauzulą FOR XML i opcją PATH. Wynik jest określony w następujący sposób - zapytanie wybiera z tabeli HumanResources.Department rekordy, w kórych wartość w kolumnie Department ID jest mniejsza od 3, następnie zwrócone dane są formatowane do XML w taki sposób, Ŝe cały wynik jest ograniczony elementem <Departments>, zaś pojedynczy rekord jest reprezentowany znacznikiem <Department>, w którym znajdują się: atrybut DepartmentID oraz zagnieŝdŝony element Name. Aliasy na kolumny w zapytaniu SELECT pozwoliły określić połoŝenie danych i organizację znaczników oraz atrybutów. Składni SELECT... FOR XML oraz składni operujących na danych w formacie XML jest znacznie więcej. W Books Online znajdziesz opis następujących składni: - FOR XML AUTO, - FOR XML RAW, - FOR XML EXPLICIT, - funkcja OPENXML.

13 264 Bazy danych Krok 2 - Zapytanie XQuery Zaznacz kod, który wykonuje zapytanie XQuery (patrz kod poniŝej). XML = ( SELECT DepartmentID Name [Name] FROM HumanResources.Department WHERE DepartmentID < 3 FOR XML PATH('Department'), ROOT('Departments') ) <SelectedDepartments> { for $i in /Departments/Department return <Department> {($i/name)} </Department> } </SelectedDepartments>') Wciśnij F5, aby uruchomić zaznaczony fragment kodu. PowyŜsze zapytanie jest przykładem uŝycia języka XQuery (funkcji query dostępnej dla pól i zmiennych typu xml). Wynik zapytania z kroku 1 zostaje zapisany do zmiennej typu xml, a następnie na tej zmiennej wykonane jest zapytanie za pomocą funkcji query. Funkcja ta wybiera tylko element Name (czyli eliminuje z kodu XML atrybut DepartmentID) i ogranicza wynik elementem SelectedDepartments. Typ xml dysponuje szeregiem funkcji (metod), które słuŝą nie tylko do wybierania podzestawów danych XML, ale takŝe do modyfikacji kodu XML. Przykłady takich funkcji to: value(), query(), modify(), nodes(). Ich szczegółowy opis wraz z przykładami znajdziesz w Books Online.

124 Bazy danych. Zaawansowane programowanie w T- SQL

124 Bazy danych. Zaawansowane programowanie w T- SQL 124 Bazy danych Zaawansowane programowanie w T- SQL Bazy danych 125 Przegląd zagadnień Skladnie T-SQL Obsluga bledów Podsumowanie Laboratorium Znajomość języka SQL, jakim posługuje się SZBD, jest bardzo

Bardziej szczegółowo

86 Bazy danych. Język T-SQL

86 Bazy danych. Język T-SQL 86 Bazy danych Język T-SQL Bazy danych 87 Przegląd zagadnień Charakterystyka jezyka SQL Polecenia DDL Polecenia DCL Polecenia DML Podsumowanie Laboratorium W tym wykładzie poznasz podstawy uniwersalnego

Bardziej szczegółowo

informatyka + Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server

informatyka + Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych.

Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych. Wrocławska WyŜsza Szkoła Informatyki Stosowanej Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych. Dr inŝ. Krzysztof Pieczarka Email: krzysztof.pieczarka@up.wroc.pl Tradycyjne bazy danych

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska e mail: ttraczyk@ia.pw.edu.pl Abstrakt. Od dawna wiadomo, Ŝe XML moŝe świetnie słuŝyć do tworzenia złoŝonych

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

XQuery konkurencja dla SQL?

XQuery konkurencja dla SQL? XQuery konkurencja dla SQL? Wprowadzenie czym jest XQuery? Podstawy składni języka XQuery XQuery konkurencja dla SQL? Tomasz Traczyk UŜycie XQuery XQuery w Oracle 10g r. 2 Oracle XML Query Service Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo