124 Bazy danych. Zaawansowane programowanie w T- SQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "124 Bazy danych. Zaawansowane programowanie w T- SQL"

Transkrypt

1 124 Bazy danych Zaawansowane programowanie w T- SQL

2 Bazy danych 125 Przegląd zagadnień Skladnie T-SQL Obsluga bledów Podsumowanie Laboratorium Znajomość języka SQL, jakim posługuje się SZBD, jest bardzo waŝne, jeśli chcesz wydajnie pracować z bazami danych. Przed przystąpieniem do tego wykładu powinieneś znać podstawowe składnie SQL, takie jak SELECT czy INSERT. Nie będziemy poświęcać im tu miejsca, a jedynie wplatać je w nieco bardziej zaawansowane składnie.

3 126 Bazy danych Składnie T-SQL Instrukcje sterujace Kursory Skladnie specjalne Transact-SQL (T-SQL) to implementacja języka SQL w systemie Microsoft SQL Server. Język ten nieco róŝni się od standardu, ale większość podstawowych składni jest taka, jak w standardzie.

4 Bazy danych 127 Instrukcje sterujące Język T-SQL stale ewoluuje. Właściwie z języka zapytań stał się językiem programowania baz danych. Programiści tworzący oprogramowanie mogą się łatwo nauczyć języka T-SQL dzięki istniejącym analogiom z tradycyjnymi językami programowania strukturalnego. Jedymi z częściej uŝywanych składni są instrukcje sterujące. Instrukcja sterująca IF...ELSE daje moŝliwość warunkowego wykonywania bloków kodu. W implementacji T-SQL wygląda ona jak poniŝej. int = 100 > 100 PRINT 'Zmienna jest większa niŝ 100' ELSE BEGIN PRINT 'Zmienna jest mniejsza niŝ 100' = 0 -- zerowanie zmiennej END Zwróć uwagę, Ŝe rolę klamrowych nawiasów w T-SQL pełni blok BEGIN...END. Jeśli blok po słowie IF lub ELSE składa się z wielu linii kodu, musisz uŝyć właśnie składni BEGIN...END. W T-SQL istnieje takŝe składnia CASE...END, która działa analogicznie do składni IF, jednak działa w zapytaniach typu SELECT na poziomie pojedynczego wiersza (umoŝliwia sprawdzanie wartości kolumny w kaŝdym rekordzie i wplatanie instrukcji sterującej w zapytanie wyszukujące dane). Kolejna składnia sterująca to pętla WHILE. W T-SQL wygląda to następująco. int = 0 < 10 BEGIN PRINT 'Iteracja nr ' + AS varchar(2)) + 1 END NaleŜy pamiętać, Ŝe pętla WHILE moŝe być wykonywana w nieskończoność, jeśli programista nie zapewni wyjścia z pętli. Kursory Kursor to zestawy rekordów umieszczane w pamięci i przechowujące wyniki zapytań typu SELECT. UmoŜliwiają zaawansowane formatowanie wyników wyszukiwania danych i przetwarzanie rekordów jeden po drugim (ale

5 128 Bazy danych w ściśle określonej kolejności determinowanej przez wynik zapytania, które stanowi definicję kursora). DECLARE Employee_Cursor CURSOR FOR SELECT LastName, FirstName FROM Northwind.dbo.Employees WHERE LastName like 'B%' OPEN Employee_Cursor FETCH NEXT FROM Employee_Cursor WHILE = 0 BEGIN FETCH NEXT FROM Employee_Cursor END CLOSE Employee_Cursor DEALLOCATE Employee_Cursor Składnie specjalne Nowoczesne języki SQL obfitują w specjalne składnie, które znacznie rozszerzają funkcjonalność. Przykładem takiej składni moŝe być PIVOT. Składnia ta umoŝliwia stworzenie tabeli wynikowej z zapytania SELECT, w której na nagłówkach wierszy i kolumn znajdują się wartości z tabel źródłowych. USE AdventureWorks GO SELECT VendorID, [164] AS Emp1, [198] AS Emp2, [223] AS Emp3, [231] AS Emp4, [233] AS Emp5 FROM (SELECT PurchaseOrderID, EmployeeID, VendorID FROM Purchasing.PurchaseOrderHeader) p PIVOT ( COUNT (PurchaseOrderID) FOR EmployeeID IN ( [164], [198], [223], [231], [233] ) ) AS pvt ORDER BY VendorID; -- Przykładowy wynik VendorID Emp1 Emp2 Emp3 Emp4 Emp

6 Bazy danych 129 PowyŜszy wynik obrazuje moŝliwości tej składni umoŝliwiając zbudowanie tabeli wyświetlającej ilość zamówień u wybranych producentów dokonanych przez pięciu pracowników (kaŝdy pracownik o określonym EmployeeID).

7 130 Bazy danych Obsługa błędów Gdzie wykrywac bledy? Metody wykrywania bledów W trakcie działania kodu SQL mogą wydarzyć się nieprzewidziane błędy. Błędy te mogą wynikać z róŝnych przyczyn. Mogą to być błędy wynikające z narzuconych w bazie danych ograniczeń lub na przykład błędy wynikające z prób wykonania niedozwolonych operacji. Wykrycie tych błędów i odpowiednia na nie reakcja to zadanie dla programisty baz danych.

8 Bazy danych 131 Gdzie wykrywać błędy? Błędy wykrywamy najczęściej w: transakcjach - po wykryciu błędu wycofujemy transakcję, procedurach składowanych - wykrywamy błędy powstałe głównie w wyniku niepoprawnych wartości parametrów przez uŝytkownika, triggerach - podobnie jak w transakcjach, po napotkaniu błędu wycofywana jest transakcja wywołująca trigger, blokach kodu SQL - wszelkie rozbudowane bloki kodu wymagają wykrywania błędów. Metody wykrywania błędów Jak moŝna wykrywać błędy? Metod na to jest wiele. Po pierwsze moŝna zastosować składnie sterujące, np. IF...ELSE, do sprawdzania wartości zmiennych jeszcze przed wystąpnieniem błędu. Druga metoda to wykorzystanie istniejących w SZBD funkcje wykrywające błędy. W systemie Microsoft SQL Server taką funkcją jest która zwraca numer błędu napotkanego w ostatnio napotkanego błędu w bieŝącej sesji. Aktualnie istnieją takŝe inne - moŝna by rzec lepsze metody wykrywania i obsługi błędów. Chodzi o strukturalną obsługę wyjątków. Jako wyjątek rozumiemy błąd, który wymaga obsługi. PoniŜszy fragment kodu obrazuje przykładową obsługę wyjątków przy pomocy składni TRY...CATCH (TRY - próbuj, CATCH - przechwyć i obsłuŝ). BEGIN TRY -- generujemy błąd SELECT 1/0; END TRY BEGIN CATCH -- obsługujemy błąd RAISERROR('Nie dzielimy przez zero',16,1) END CATCH;

9 132 Bazy danych Podsumowanie Skladnie T-SQL Obsluga bledów Programowanie w języku zapytań to waŝna umiejętność. Powinni ją opanować zarówno programiści, jak i administratorzy. RóŜne języki SQL oferują róŝne składnie. Jednak reguły, jakimi powinien kierować się tworzący kod, są te same nizaleŝnie od SZBD. Bardzo często opanowanie w zaawansowanym stopniu składni jednego języka pozwala w przyszłości na łatwe opanowanie innego.

10 Bazy danych 133 Laboratorium KaŜdy producent SZBD w swoich systemach oferuje składnie, które rozszerzają standard ANSI SQL. W tym ćwiczeniu poznasz trzy składnie, które słuŝą do zaawansowanego wybierania danych i formatowania wyników zapytań SELECT. Obsługa błędów jest waŝnym aspektem programowania w kaŝdym języku - takŝe w języku T-SQL. System Microsoft SQL Server 2005 oferuje strukturalną obsługę wyjątków (błędów). W tym ćwiczeniu zobaczysz w działaniu składnię TRY...CATCH, która słuŝy do przechwytywania i obsługi błędów.

11 134 Bazy danych Krok 1 - Instrukcja sterująca CASE Zaloguj się do maszyny wirtualnej ZBD jako uŝytkownik Administrator z hasłem Kliknij Start. Z grupy programów Microsoft SQL Server 2005 uruchom SQL Server Management Studio. W oknie logowania kliknij Connect. Kliknij w menu głównym programu Management Studio na File. Kliknij Open - File. Odszukaj plik C:\Labs\Lab05\Queries.sql i kliknij Open. Zaznacz kod, który wykonuje zapytanie SELECT z uŝyciem składni CASE (patrz kod poniŝej). USE AdventureWorks GO SELECT C.LastName, C.FirstName, CASE WHEN E.Gender = 'M' THEN 'male' ELSE 'female' END AS Gender FROM HumanResources.Employee E INNER JOIN Person.Contact C ON E.ContactID = C.ContactID Wciśnij F5, aby uruchomić zaznaczony fragment kodu. PowyŜsza składnia wybiera dane z tabel Person.Contact (nazwisko i imię pracownika) oraz HumanResources.Employee (płeć - jeśli w kolumnie Gender składnia CASE napotka wartość 'M', to zamienia ją w zestawie wynikowym na 'male' - męŝczyzna, jeśli napotka inną wartość, wypisze 'female' - kobieta). Składnia CASE jest instrukcją sterującą działającą na poziomie pojedynczego wiersza w zapytaniach SELECT. MoŜna jej uŝyć do zaawansowanego formatowania wyników zapytań SELECT. Krok 2 - Instrukcja PIVOT Zaznacz kod, który wykonuje zapytanie SELECT z opcją PIVOT (patrz kod poniŝej).

12 Bazy danych 135 SELECT VendorID, [164] AS Emp1, [198] AS Emp2 FROM (SELECT PurchaseOrderID, EmployeeID, VendorID FROM Purchasing.PurchaseOrderHeader) p PIVOT ( COUNT (PurchaseOrderID) FOR EmployeeID IN ( [164], [198]) ) AS pvt WHERE VendorID < 6 ORDER BY VendorID Wciśnij F5, aby uruchomić zaznaczony fragment kodu. PowyŜsza składnia wybiera z tabeli Purchasing.PurchaseOrderHeader informacje: ile zamówień na produkty producentów identyfikowanych przez kolumnę VendorID (ograniczono VendorID do wartości mniejszych od 6) zrealizowali pracownicy identyfikowani przez wartości 164 i 198 w kolumnie EmployeeID. Składnia PIVOT to odpowiednik kwerendy krzyŝowej z programu Microsoft Access. Dokonuje ona zamiany - wartości z rekordów stają się nagłówkami kolumn i wierszy, natomiast w wierszach pojawiają się agregacje - w powyŝszym przykładzie funkcja agregująca COUNT liczy ilość zrealizowanych przez danego pracownika zamówień. W Books Online znajdziesz takŝe opis składni UNPIVOT, która działa odwrotnie - pozwala przejść od zagregowanych wartości do pojedynczych rekordów (ale oczywiście wyniki nie będą takie same, jak przed wykonaniem składni PIVOT). Krok 3 - Stronicowane danych z uŝyciem funkcji rankingu Zaznacz kod, który wykonuje zapytanie SELECT z uŝyciem funkcji rankingu. SELECT T.Name FROM ( SELECT Name, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY DepartmentID) AS Number FROM HumanResources.Department ) AS T WHERE T.Number BETWEEN 3 AND 6 Wciśnij F5, aby uruchomić zaznaczony fragment kodu.

13 136 Bazy danych PowyŜsze zapytanie stanowi rozwiązanie problemu stronicowania danych. W tym wypadku wynikiem jest lista nazw działów (departamentów) z tabeli HumanResources.Department, przy czym wyświetlone zostają działy od trzeciego do szóstego (cztery działy - trzeci, czwarty, piąty i szósty) biorąc pod uwagę sortowanie według kolumny DepartmentID. Składnia zadziała tak samo nawet, gdy numeracja w tej kolumnie nie będzie ciągła. Składnia wykorzystuje podzapytanie, w którym dla kaŝdego wiersza generowana jest liczba porządkowa za pomocą funkcji ROW_NUMBER (funkcja ta musi przed generowaniem wartości określić kryterium sortowania, stąd składnia ORDER BY). Funkcje rankingu (nazywane tak ze względu na zastosowanie) w systemie Microsoft SQL Server 2005: ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, NTILE. Ich opis znajdziesz w Books Online.

14 Bazy danych 137 Obsługa błędów Krok 1 - Tworzenie tabeli archiwizującej informacje o błędach Zaloguj się do maszyny wirtualnej ZBD jako uŝytkownik Administrator z hasłem Kliknij Start. Z grupy programów Microsoft SQL Server 2005 uruchom SQL Server Management Studio. W oknie logowania kliknij Connect. Kliknij w menu głównym programu Management Studio na File. Kliknij Open - File. Odszukaj plik C:\Labs\Lab05\Errors.sql i kliknij Open. Zaznacz kod, który tworzy tabelę, w której będą zapisywane informacje o błędach (patrz kod poniŝej). USE AdventureWorks GO CREATE TABLE ErrorLog ( ErrorID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, ErrorNumber int NOT NULL, ErrorMessage nvarchar(200) NOT NULL, ErrorDate datetime DEFAULT GETDATE() ) GO Wciśnij F5, aby uruchomić zaznaczony fragment kodu. PowyŜszy kod tworzy tabelę ErrorLog, która będzie zawierała informacje o występujących błędach. W kolumnie ErrorNumber zapisany zostanie numer błędu, w kolumnie ErrorMessage - komunikat błędu, zaś w kolumnie ErrorDate - data i godzina wystąpienia błędu (wartość domyślna - bieŝąca data i czas - jest generowana przy pomocy funkcji systemowej GETDATE). Krok 2 - Przechwytywanie błędów Zaznacz kod, który implementuje obsługę błędów (patrz kod poniŝej). BEGIN TRY SELECT 1/0 END TRY BEGIN CATCH INSERT ErrorLog(ErrorNumber, ErrorMessage) SELECT ERROR_NUMBER(), ERROR_MESSAGE() END CATCH Wciśnij F5, aby uruchomić zaznaczony fragment kodu. PowyŜszy kod ilustruje działanie składni TRY...CATCH. W bloku TRY umieszczamy składnie, które mogą spowodować wystąpienie błędów, zaś

15 138 Bazy danych blok CATCH zapisuje obsługę błędów (w tym przypadku zapisanie informacji o błędzie do tabeli ErrorLog). Informacje na temat błędu są uzyskiwane przy uŝyciu funkcji ERROR_NUMBER (numer błędu) i ERROR_MESSAGE (komunikat błędu). Microsoft SQL Server 2005 dysponuje pokaźną listą funkcji systemowych do uzyskiwania informacji na temat występujących błędów. Poszukaj w Books Online opisów funkcji: ERROR_LINE, ERROR_SEVERITY i ERROR_PROCEDURE. Krok 3 - Przeglądanie informacji o wystąpieniu błędów Zaznacz kod, który wyświetla zawartość tabeli ErrorLog (patrz kod poniŝej). SELECT * FROM ErrorLog Wciśnij F5, aby uruchomić zaznaczony fragment kodu. Przykładowy wynik działania powyŝszego zapytania: ErrorID ErrorNumber ErrorMessage ErrorDate Divide by zero error encountered :03: Zapytanie zwraca zawartość tabeli ErrorLog - czyli informacje o dotychczas zapisanych błędach.

86 Bazy danych. Język T-SQL

86 Bazy danych. Język T-SQL 86 Bazy danych Język T-SQL Bazy danych 87 Przegląd zagadnień Charakterystyka jezyka SQL Polecenia DDL Polecenia DCL Polecenia DML Podsumowanie Laboratorium W tym wykładzie poznasz podstawy uniwersalnego

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Zanurzony SQL (Embedded SQL)

Zanurzony SQL (Embedded SQL) Zanurzony SQL (Embedded SQL) Język SQL jest przeznaczony dla dostępu do baz danych. Dostęp moŝe być urzeczywistni się w dwóch następnych trybach: Interaktywny dostęp przez ISQL Bezpośredni dostęp z aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podręcznik do samodzielnej nauki Ed Wilson Tworzenie skryptów w Microsoft Windows. Podręcznik do samodzielnej nauki Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW Położenie podprogramów Jak wiemy, podprogramy i pakiety jako bloki nazwane, mogą być składowane w słowniku danych. Podprogram najpierw tworzy się za pomocą polecenia

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo