Relacyjne bazy danych a XML

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Relacyjne bazy danych a XML"

Transkrypt

1 Relacyjne bazy danych a XML Anna Pankowska Internet, SQLiXMLwbiznesie Internet nieoceniony sposób komunikacji z klientami, pracownikami i partnerami handlowymi przyspiesza transakcje finansowe umożliwiadotarciedoogromnejrzeszy klientów ułatwia klientom wyszukanie najlepszej oferty Anna Pankowska - I&E 2

2 Internet, SQL ixmlwbiznesie przetwarzanie danych kluczowa część aplikacji biznesowych relacyjne systemy baz danych efektywne zarządzanie, przechowywanie, przetwarzanie i wymiana danych relacyjne bazy danych wykorzystywane przez większość firm Anna Pankowska - I&E 3 Internet, SQL ixmlwbiznesie Klienci encje Produkty Anna Pankowska - I&E 4

3 Internet, SQL ixmlwbiznesie Klienci Nr Nazwisko Telefon encje atrybuty Produkty Id Nazwa Cena Anna Pankowska - I&E 5 Internet, SQL ixmlwbiznesie Klienci Nr Nazwisko Telefon encje atrybuty ograniczenia Produkty Id Nazwa Cena Anna Pankowska - I&E 6

4 Internet, SQL ixmlwbiznesie Klienci Zamowienia Nr Nazwisko Telefon Nr Id Data encje atrybuty ograniczenia powiązania Produkty Id Nazwa Cena Anna Pankowska - I&E 7 Internet, SQL i XML wbiznesie konieczność integracji danych oraz aplikacji w ramach firmy i między firmami EDI Electronic Data Interchange rozwiązanie XML technologia do budowania rozwiązań integracyjnych i swobodnej wymiany danych Anna Pankowska - I&E 8

5 Zastosowanie XML w rozwiązaniach typu business-to-consumer (B2C) handel elektroniczny dane składowane w bazie relacyjnej, a prezentowane na stronach WWW XML jako pośrednik dane XML mogą być wyświetlane w oparciu o różne arkusze stylów na różnych urządzeniach klienckich (HTML - przeglądarki, WML - komórki) Anna Pankowska - I&E 9 Zastosowanie XML w rozwiązaniach typu business-to-enterprise (B2E) wewnętrzne aplikacje oparte na technologiach internetowych dostęp do dowolnych danych i wykonywanie na nich operacji za pomocą przeglądarek obsługujących XML (np: Microsoft Internet Explorer) aplikacje mogą stosować XML jako neutralny sposób opisu i wymiany danych Anna Pankowska - I&E 10

6 Zastosowanie XML w rozwiązaniach typu business-to-business (B2B) procesy biznesowe między partnerami handlowymi XML jako idealny sposób do opisu dokumentów wymienianych między firmami (zamówienia, faktury itp) Anna Pankowska - I&E 11 Wykorzystanie relacyjnych baz danych do zarządzania dokumentami XML-owymi Zagadnienia: przechowywanie i przetwarzanie dokumentów XML-owych w relacyjnej bazie danych rozpowszechnianie danych relacyjnych w postaci dokumentów XML-owych Anna Pankowska - I&E 12

7 Wykorzystanie relacyjnych baz danych do zarządzania dokumentami XML-owymi Zalety wykorzystania RSBD: RSBD są techniką dojrzałą, sprawdzoną i rozwijaną od wielu lat dostarczają szereg przydatnych rozwiązań dotyczących zarządzania pamięcią, współbieżnością, odtwarzania, wersjonowania Anna Pankowska - I&E 13 Wykorzystanie relacyjnych baz danych do zarządzania dokumentami XML-owymi Zalety rozpowszechniania danych w postaci dokumentów XML: powszechność, uwolnienie od ograniczeń sprzętowo-programowych dane mogą być strukturalizowane w postaci najbardziej wygodnej dla użytkownika Anna Pankowska - I&E 14

8 Wykorzystanie relacyjnych baz danych do zarządzania dokumentami XML-owymi Dokumenty XML > dane relacyjne: problemy opracowanie schematu relacji odpowiedniego do składowania dokumentów XML-owych (dowolne zagłębienia, rekursje, referencje) translacja zapytań zjęzyka semistrukturalnego do relacyjnego optymalizacja zapytań Anna Pankowska - I&E 15 Wykorzystanie relacyjnych baz danych do zarządzania dokumentami XML-owymi Dane relacyjne -> dokumenty XML: problemy powiązania między tabelami brak typów konieczność uwzględniania kolejności elementów Anna Pankowska - I&E 16

9 Reprezentacja encji w XML encja Klienci w relacyjnej bazie danych Klienci Nr Nazwisko Kowalski Jaworska Telefon Anna Pankowska - I&E 17 Reprezentacja encji w XML encja Klienci w dokumencie XML -zapomocą atrybutów <klienci> <klient Nr= 112 Nazwisko= Kowalski telefon= /> <klient Nr= 113 Nazwisko= Jaworska telefon= /> </klienci> Anna Pankowska - I&E 18

10 Reprezentacja encji w XML encja Klienci w dokumencie XML -zapomocą elementów <klienci> <klient> <Nr> 112 </Nr> <Nazwisko> Kowalski </Nazwisko> <telefon> </telefon> </klient> <klient> <Nr> 113 </Nr> <Nazwisko> Jaworska </Nazwisko> <telefon> </telefon> </klient> </klienci> Anna Pankowska - I&E 19 Reprezentacja encji w XML encja Klienci w dokumencie XML -rozwiązanie mieszane <klienci> <klient Nr = 112 > Kowalski <telefon> </telefon> </klient> <klient Nr = 113 > Jaworska <telefon> </telefon> </klient> </klienci> Anna Pankowska - I&E 20

11 Reprezentacja powiązań wxml powiązanie w relacyjnej bazie danych Zamowienia NrZam Data Klient PozycjeZamowien NrPoz NrZam NrProd Cena Ilosc Anna Pankowska - I&E 21 Reprezentacja powiązań wxml powiązanie w XML -zagnieżdżenie elementów <zamowienia> <zamowienie NrZam= 1002 Data= Klient= 112 > <pozycja NrPoz= 1 NrProd= 40 Cena= 120 Ilosc= 4 /> <pozycja NrPoz= 2 NrProd= 30 Cena= 156 Ilosc= 2 /> </zamowienie> <zamowienie NrZam= 1003 Data= Klient= 113 > <pozycja NrPoz= 1 NrProd= 10 Cena= 320 Ilosc= 7 /> </zamowienie> </zamowienia> Anna Pankowska - I&E 22

12 Konkretne rozwiązania w oparciu o narzędzie: Microsoft SQL Server 2000 Anna Pankowska - I&E 23 Transformacja danych relacyjnych do XML instrukcja SELECT... FOR XML -trybraw -trybauto -trybexplicit składnia polecenia: SELECT lista_atrybutow FROM tabele_zrodlowe WHERE warunki_wyszukiwania FOR XML RAW AUTO EXPLICIT [, XMLDATA] [, ELEMENST] [, BINARY BASE64] Anna Pankowska - I&E 24

13 SELECT... FOR XML tryb RAW zapytania w trybie RAW zwracają po jednym elemencie XML dla każdego rekordu tabeli każdy element otrzymuje nazwę row każdy element posiada po jednym atrybucie dla każdego pobranego pola tabeli każdy atrybut nazywa się tak jak pole tabeli Anna Pankowska - I&E 25 SELECT... FOR XML tryb RAW przykład zapytanie: select NrZam, NrProd, Cena from PozycjeZamowien where NrZam = 1002 for xml raw odpowiedz: <row NrZam="1002" NrProd="40" Cena=" "/> <row NrZam="1002" NrProd="30" Cena=" "/> Anna Pankowska - I&E 26

14 SELECT...FOR XML tryb AUTO każdy element otrzymuje nazwę od nazwy tabeli, z której został wybrany przykład: zapytanie select NrZam, Klient from Zamowienia for xml auto odpowiedz <Zamowienia NrZam="1002" Klient="112"/> <Zamowienia NrZam="1003" Klient="113"/> Anna Pankowska - I&E 27 SELECT...FOR XML tryb AUTO użycie opcji ELEMENTS dane XML zostaną zwrócone w postaci elementów przykład: select NrZam, Klient from Zamowienia zam for xml auto, elements <zam> <NrZam> 1002 </NrZam> <Klient> 112 </Klient> </zam> <zam> <NrZam> 1003 </NrZam> <Klient> 113 </Klient> </zam> Anna Pankowska - I&E 28

15 SELECT...FOR XML tryb EXPLICIT składnia zapytania jest najbardziej skomplikowana, ale zapewnia największą kontrolę nad powstałym fragmentem XML odpowiedź powstaje w oparciu o tymczasową tabelę uniwersalną,która zawiera po jednej kolumnie dla każdego rodzaju danych oraz kolumny Tag(identyfikuje znacznik XML) i Parent (nadelement) Anna Pankowska - I&E 29 SELECT...FOR XML tryb EXPLICIT sposób zdefiniowania danych narzucają nazwy atrybutów w tabeli uniwersalnej NazwaElementu!NumerZnacznika!NazwaAtrybutu!Dyrektywa dyrektywy: -element -xml -hide - xmltext -cdata - ID, IDREF, IDREFS z opcja XMLDATA Anna Pankowska - I&E 30

16 SELECT...FOR XML tryb EXPLICIT przykład: select 1 as Tag, null as Parent, nazwisko as [nazwisko!1] from klienci for xml explicit <nazwisko>kowalski</nazwisko> <nazwisko>jaworska</nazwisko> Tag Parent nazwisko! NULL Kowalski 1 NULL Jaworska Anna Pankowska - I&E 31 SELECT...FOR XML tryb EXPLICIT przykład: select 1 as Tag, null as Parent, nr as [klient!1!id], nazwisko as [klient!1], telefon as [klient!1!telefon!element] from klienci for xml explicit <klient Id="112"> Kowalski <telefon> </telefon> </klient> <klient Id="113"> Jaworska <telefon> </telefon> </klient> Tag Parent klient!1!id klient!1 klient!1!telefon!element NULL 112 Kowalski NULL 113 Jaworska Anna Pankowska - I&E 32

17 SELECT...FOR XML tryb EXPLICIT przykład: select 1 as Tag, null as Parent, NrZam as [zamowienie!1!id], Data as [zamowienie!1!data!element], Nazwisko as [zamowienie!1!klient!element] from zamowienia, klienci where zamowienia.klient = klienci.nr for xml explicit <zamowienie id="1002"> <Data> </Data> <Klient> Kowalski </Klient> </zamowienie> <zamowienie id="1003"> <Data> </Data> <Klient> Jaworska </Klient> </zamowienie> Anna Pankowska - I&E 33 SELECT...FOR XML tryb EXPLICIT przykład: select 1 as tag, null as parent, nazwisko as [Klient!1!nazwisko], null as [zamowienie!2!numer], null as [zamowienie!2!data!element] from klienci where nr = 112 union all select 2 as tag, 1 as parent, nazwisko, nrzam, data from zamowienia, klienci where zamowienia.klient = klienci.nr and nr = 112 for xml explicit <Klient nazwisko="kowalski"> <zamowienie numer="1002"> <data> </data> </zamowienie> <zamowienie numer="1022"> <data> </data> </zamowienie> </Klient> Anna Pankowska - I&E 34

18 SELECT...FOR XML tryb EXPLICIT przykład: select 1 as tag, null as parent, null as [klienci!1], null as [klient!2], null as [klient!2!id], null as [klient!2!telefon!element] union all select 2 as Tag, 1 as Parent, null, nazwisko, nr, telefon from klienci for xml explicit <klienci> <klient Id="112"> Kowalski <telefon> </telefon> </klient> <klient Id="113"> Jaworska <telefon> </telefon> </klient> </klienci> Anna Pankowska - I&E 35 Podsumowanie zapytania FOR XML pozwalają na elastyczne pobieranie danych relacyjnych z SQL Servera w postaci XML umożliwia to generowanie dokumentów biznesowych wymienianych między firmami dalszym krokiem jest napisanie oprogramowania umożliwiającego połączenie z serwerem bazodanowym i pobranie wynikowych dokumentów XML (ODBC, ADO) Anna Pankowska - I&E 36

19 Składowanie dokumentów XMLowych w relacyjnej bazie danych przykład firma umożliwia klientom składanie zamówień za pośrednictwem internetu; przesłany dokument jest składowany w bazie danych Anna Pankowska - I&E 37 Przetwarzanie i podział dokumentu XML dokument XML sp_xml_preparedocument tabela select * from OpenXML Anna Pankowska - I&E 38

20 Przygotowanie dokumentu za pomocą sp_xml_preparedocument int varchar(1000) =' <root> <klient nazwisko="kowalski"> <zamowienia> <numer> 1002 </numer> <numer> 1022 </numer> </zamowienia> </klient> <klient nazwisko="jaworska"> <zamowienia> <numer> 1003 </numer> </zamowienia> </klient> </root>' exec Anna Pankowska - I&E 39 Generowanie zestawu rekordów za pomocą funkcji OpenXML SELECT * FROM OPENXML '/root/klient',1) WITH ( nazwisko varchar(15)) nazwisko Kowalski Jaworska Anna Pankowska - I&E 40

21 Generowanie zestawu rekordów za pomocą funkcji OpenXML SELECT FROM * into ludzie OPENXML '/root/klient/zamowienia',3) WITH ( nazwisko varchar(15) numer int ) nazwisko numer Kowalski 1002 Jaworska 1003 Anna Pankowska - I&E 41 Tworzenie tabeli krawędziowej za pomocą funkcji OpenXML SELECT FROM * into ludzie OPENXML 'root') id parentid localname prev text NULL root NULL NULL 2 0 klient NULL NULL 3 2 nazwisko NULL NULL 4 2 zamowienia NULL NULL 5 4 numer NULL NULL 6 4 numer 5 NULL 7 0 klient 2 NULL 8 7 nazwisko NULL NULL 9 7 zamowienia NULL NULL 10 9 numer NULL NULL 11 3 #text NULL Kowalski 12 5 #text NULL #text NULL #text NULL Jaworska #text NULL Anna Pankowska - I&E

informatyka + Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server

informatyka + Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI DANIEL SKOWROŃSKI, ZDZISŁAW ŁOJEWSKI Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo