Indeksy. Bazy danych 139

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indeksy. Bazy danych 139"

Transkrypt

1 Indeksy Bazy danych 139

2 140 Bazy danych Przegląd zagadnień Dostep fizyczny do danych Optymalizacja dostepu Indeksy i ich zastosowanie Rodzaje indeksów Operacje na indeksach Podsumowanie Laboratorium Wykład stanowi wprowadzenie w świat indeksów. Indeksy są specjalnym mechanizmem bazy danych, który pozwala na przyspieszenie wyszukiwania danych. Jest to niewątpliwie bardzo waŝny parametr charakteryzujący bazę danych. Szczególnie w bazach zawierających wiele tysięcy rekordów mechanizm indeksów jest niezbędny do zapewnienia rozsądnych czasów wyszukiwania danych

3 Bazy danych 141 Dostęp fizyczny do danych Zrozumienie mechanizmu dostępu do danych zapisanych w bazie danych jest bardzo istotny dla zrozumienia zasad działania indeksów. Jak wiadomo, dane w bazach danych w sposób trwały są zapisywane na dyskach optycznych, magnetycznych lub rodzinach nośników o dostępie bezpośrednim takich jak macierze RAID. Zasady działania tego typu nośników oraz pojęcia głowicy, cylindrów, strony danych itp. powinny być Ci znane z przedmiotu Podstawy Informatyki lub podobnego. SZBD najczęściej nie zajmuje się fizyczną obsługą dysków. W procesie dostępu do danych biorą udział: menedŝer plików i menedŝer dysku. MenedŜer plików ma odpowiednią wiedzę o strukturze systemu plików i jest odpowiedzialny za odszukanie odpowiedniego pliku. MenedŜer dysku ma natomiast niezbędną wiedzę na temat fizycznej organizacji dysku i jest odpowiedzialny za odnalezienie odpowiedniej strony danych. Schemat łańcucha dostępu do danych pokazany jest na rysunku 6.1. Rys.6.1 Schemat łańcucha dostępu do danych

4 142 Bazy danych Optymalizacja dostępu Zasadniczy czas dostępu do danych bazy to czas odczytu tych danych z dysków. W celu optymalizacji tego dostępu stosuje się metodę zwaną klastrowaniem. Klastrowanie polega na dąŝeniu do utrzymania blisko siebie na dysku rekordów, które są logicznie powiązane. Taka organizacja danych znacznie przyspiesza dostęp do danych. Aby odczytać dane powiązane (i w związku z tym zapewne razem wykorzystywane i odczytywane), głowica nie musi wykonywać duŝych ruchów, a tym samym maleją czasy wyszukiwania). RozróŜniamy przy tym dwa rodzaje klastrowania: - klastrowanie wewnątrzplikowe, - klastrowanie międzyplikowe. Klastrowanie wewnątrzplikowe polega na grupowaniu rekordów obok siebie wewnątrz jednego pliku. Klastrowanie międzyplikowe polega na umieszczaniu na stronie obok siebie rekordów pochodzących z więcej niŝ jednego pliku (tabeli). Optymalizacja dostępu do danych sprowadza się w zasadzie do odpowiedniego zarządzania stronami i decydowania w jaki sposób dane mają być klastrowane. Rys. 6.2Przechowywanie danych na dysku Jak to pokazano na rysunku 6.2, wszystkie dane z tabel relacyjnej bazy danych są przechowywane na stronach danych (ang. page) na dysku. Na przykład w serwerze MS SQL strona danych ma wielkość 8 KB. Strony tworzą większe struktury zwane stertami (ang. heap). Sterta jest kolekcją stron danych. W kaŝdej tabeli dane są przechowywane w kolekcji 8 kilobajowych stron. 8 ciągłych stron tworzy zakres (ang. extent). Wiersze danych nie są na stronach przechowywane w szczególnej kolejności, a strony danych nie są połączone w listę. Jeśli podczas wstawiania danych do strony, strona ulega przepełnieniu, to wtedy następuje podział takiej strony. PoniewaŜ jeden wiersz tabeli musi zmieścić się na stronie danych, więc w serwerze MS SQL występuje ograniczenie co do wielkości wiersza i wynosi ono 8060 bajtów (poniewaŝ na stronie zapisywane są jeszcze metadane - informacje o obiekcie, którego dane przechowuje strona itd., dane nie zajmują dokładnie pełnych 8 KB).

5 Rys. 6.3 Organizacja danych w serwerze MS SQL Bazy danych 143

6 144 Bazy danych Indeksy i ich zastosowanie Zastanowimy się teraz nad problemem wyszukiwania danych w tabeli. Na przykład załóŝmy, Ŝe w tabeli Studenci chcemy znaleźć studenta o nazwisku Nowak. Tabela 6.4 Przykładowa tabela bazy studentów ID Nazwisko Imie Wydzial 1 Olacki Jan Elektryczny 2 Babicki Adam Mechaniczny 3 Nowak Jerzy Elektryczny 1 Adamski Adam Elektronika Wiersze zapisane są w bazie w kolejności ich wpisywania i nie są w szczególny sposób sortowane. Co robi wobec tego system, kiedy wydajemy polecenie odnalezienia rekordu zawierającego informacje o Nowaku, np. SELECT imie, nazwisko FROM Studenci WHERE Nazwisko = 'Nowak'? System musi przeszukać całą tabelę (skanowanie wszystkich stron danych zawierających dane z tabeli) i przejrzeć wszystkie rekordy tej tabeli, aby mieć pewność, Ŝe odnalazł rekordy zawierające nazwiska Nowak. Operacja taka jest oczywiście czasochłonna. Podobnie jest, gdy w ksiąŝce poszukujemy jakiegoś hasła (na przykład w podręczniku do baz danych szukamy informacji o indeksach). Aby znaleźć szukaną informację, powinniśmy przeczytać całą ksiąŝkę. Na szczęście niektóre ksiąŝki są wyposaŝone na końcu w specjalne zestawienie haseł - czyli w indeks haseł. Nasze postępowanie przebiega wówczas następująco: 1. Odszukujemy poszukiwane hasło w indeksie, które jest uporządkowany alfabetycznie (co znacznie ułatwia nam odnalezienie hasła). 2. Odczytujemy w indeksie numer strony na której hasło to występuje w ksiąŝce. 3. Otwieramy ksiąŝkę na odpowiedniej stronie. 4. Przeglądamy stronę w poszukiwaniu naszego hasła. 5. Odczytujemy informacje związane z szukanym hasłem. Idea działania indeksów w bazie danych jest dokładnie taka sama. Indeks określony na atrybucie A relacji jest mechanizmem, który pozwala na efektywne wyszukiwanie krotek o ustalonej wartości składowej atrybutu A. Jak więc wyglądałby indeks dla tabeli Studenci? Indeks określany jest dla konkretnego pola. Mówimy wówczas, Ŝe pole to jest polem indeksowanym. W wypadku tabeli Studenci moŝemy jako pole indeksowane wybrać pole nazwisko. Wówczas załoŝenie indeksu na tym polu będzie oznaczało załoŝenie przez system dodatkowej tabeli, w której

7 Bazy danych 145 umieszczone zostaną nazwiska studentów z tabeli Studenci oraz dostarczy przesłankę, gdzie naleŝy szukać (na której stronie danych) pełnej informacji o danym studencie. Dodatkowo rekordy w tabeli indeksu zostaną posortowane w kolejności alfabetycznej nazwisk. Poszukiwanie naszego studenta Nowaka będzie teraz przebiegać znacznie szybciej. Działanie i rola indeksów polega głównie na przyspieszeniu wyszukiwania rekordów w bazie danych. Niestety obciąŝają one dodatkowo system w czasie aktualizacji lub wstawiania danych. SZBD musi bowiem oprócz umieszczenia rekordu w bazie dokonać teŝ wpisu w tabeli indeksu oraz ponownie posortować rekordy tabeli indeksu. Zalety i wady stosowania indeksów zebrano w tabeli 6.5. Tabela 6.5 Zalety i wady stosowania indeksów Zalety Wady Przyspieszają dostęp do danych Zajmują miejsce na dysku Wymuszają unikatowość wierszy Zwiększają obciąŝenie sysetmu Niektóre z pól warto jest indeksować, inne natomiast nie powinny być nigdy indeksowane. Warto indeksować następujące pola: klucze podstawowe i obce (często są automatycznie indeksowane), pola, po których często następuje wyszukiwanie, pola, do których dostęp następuje w ustalonej, uporządkowanej kolejności. Nie naleŝy indeksować: pól, do których rzadko odwołują się zapytania, pól, które zawierają tylko kilka wartości unikatowych, pól zawierających dane typu image, bit czy obiekt OLE. Indeksy mogą być zakładane na jednym polu lub na większej liczbie pól jednocześnie. Dostęp do danych z wykorzystaniem indeksów nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Czasem lepiej jest nie korzystać z indeksów, ale bezpośrednio skanować tabelę. SZBD sprawdza, czy dla danej tabeli istnieją indeksy, a następnie optymalizator zapytań analizuje zapytanie i podejmuje decyzję, czy dostęp do danych będzie prowadzony poprzez skanowanie tabeli, czy przy wykorzystaniu indeksu. Rys. 6.6 Dostęp do danych przy korzystaniu z indeksów

8 146 Bazy danych Rodzaje indeksów Indeksy moŝna klasyfikować w róŝny sposób. My podzielimy indeksy na dwie grupy: indeksy grupowane (klastrowe), indeksy niegrupowane (nieklastrowe). Indeksy grupowane (ang. clustered) Indeks grupowany działa na podobnej zasadzie jak ksiąŝka telefoniczna. Zawiera strony szybkiego dostępu do danych (w ksiąŝce telefonicznej na początku znajduje się alfabetyczny spis mówiący o tym, na której stronie szukać nazwisk, firm czy instytucji zaczynających się na daną literę alfabetu). Strony te są ułoŝone w odwrócone drzewo i przechowują tylko ułoŝone alfabetycznie wartości indeksowanego pola oraz wskaźniki do stron znajdujących się w niŝszej warstwie drzewa. Na samym dole drzewa znajdują się strony zawierające posortowane wg indeksowanego pola dane (w ksiąŝce telefonicznej zawartość teŝ jest posortowana - wg nazwisk lub nazw firm czy instytucji). Przeszukiwanie indeksu odbywa się z góry na dół na następującej zasadzie: porównywana jest szukana wartość pola indeksowanego z wartościami zapisanymi (i posortowanymi) na stronach indeksu - jeśli znajdzie się wartość "większa" od wartości szukanej, wtedy następuje skok jeden poziom niŝej do strony wskazywanej przez ostatnią pozycję (na ostatnio sprawdzej stronie), która nie była "większa" od szukanej wartości. KaŜda pozycja na stronach zawiera wskaźnik do strony danych jeden poziom niŝej w hierarchii indeksu. Dzięki takiej strukturze przeszukiwane są tylko wybrane strony z danymi, nie zaś wszystkie strony zawierające dane z wybranej tabeli. W indeksie grupowanym strony z danymi wchodzą w skład indeksu i są posortowane po tym polu tabeli, które jest indeksowane. Wynika z tego, Ŝe na indeks grupowany naleŝy przeznaczyć więcej miejsca na dysku niŝ na same dane (posortowane dane + strony indeksu z najwyŝszych warstw). W związku z przedstawioną powyŝej zasadą działania indeksów nie wszystkie zapytania wykorzystują indeksy. Np. zapytanie (w MS SQL Server) SELECT imie, nazwisko FROM osoby WHERE nazwisko LIKE '%mar%' nie wykorzysta indeksu na polu nazwisko, poniewaŝ niemoŝliwe będzie porównanie wartości wzorca z wartościami na stronach indeksu.

9 Bazy danych 147 Rys. 6.7 Indeks grupowany Indeks grupowany moŝe być dla danej tabeli tylko jeden (jednoznaczne sortowanie danych w indeksie). W MS SQL Server na wszystkich polach będących kluczami głównymi tabel są domyślnie zakładane indeksy grupowane. Indeksy niegrupowane (ang. nonclustered) Indeks niegrupowany działa na podobnej zasadzie jak indeks typowej w ksiąŝce (ale nie w telefonicznej). Indeks niegrupowany budowany jest na stronach danych, które nie są sortowane. Składa się z co najmniej dwu poziomów: poziomu niepomocniczego i poziomów pomocniczych. Na stronach poziomu niepomocniczego podobnie jak w przypadku indeksu grupowanego przechowywane są wartości indeksowanego pola ze wskaźnikami do poziomu niŝej w drzewie indeksu. Strony poziomu pomocniczego zwane teŝ liśćmi (ang. leaf) zawierają wskaźniki do konkretnych stron danych (które nie są posortowane). Wskaźnik taki zawiera następujące dane: ID pliku, numer strony, numer wiersza na stronie. Przeszukiwanie indeksu niegrupowanego odbywa się na podobnej zasadzie, jak w indeksie grupowanym. Po dojściu do poziomu pomocniczego następują skoki do stron danych (do konkretnych wierszy). Rys. 6.8 Indeks niegrupowany

10 148 Bazy danych Maksymalna ilość indeksów niegrupowanych w pojedynczej tabeli zaleŝy od SZBD. W MS SQL Server 2000 w jednej tabeli moŝna utworzyć maksymalnie 249 takich indeksów. Indeksy mają kluczowe znaczenie dla optymalizacji wydajności baz danych. Dobrze zaprojektowane indeksy mogą znacząco poprawić szybkość operacji przeszukiwania bazy danych (najczęściej wykonywana operacja i dotyczy największych ilości danych), ale źle zaplanowane mogą spowodować efekt odwrotny do poŝądanego. Dlatego naleŝy starannie zaplanować ich strukturę.

11 Bazy danych 149 Operacje na indeksach Indeksy są tworzone najczęściej automatycznie dla kluczy głównych oraz dla pól, dla którym ma być wymuszona unikatowość. Indeksy moŝna teŝ tworzyć dla innych pól korzystając z polecenia języka SQL CREATE INDEX. PoniŜej podano przykład utworzenia indeksu grupowanego dla tabeli memeber dla pola lastname. Rys. 6.9 Przykład utworzenia indeksu przy uŝyciu języka SQL Indeksy mogą wymuszać unikatowość pól lub nie. Przykład deklaracja indeksu wymuszającego unikatowość pola title_no podano poniŝej. Po załoŝeniu takiego indeksu dodanie do tabeli rekordu o istniejącej juŝ wartości pola title_no nie będzie moŝliwe. Rys Wymuszanie unikatowości pola przez indeks Jak juŝ wspomnieliśmy, indeks moŝe teŝ być zakładany na kilku polach jednocześnie. PoniŜszy przykład pokazuje sposób definiowania unikalnego indeksu na polach isbn i copy_no jednocześnie. ZałoŜenie takiego indeksu spowoduje, Ŝe będzie moŝna wprowadzić do tabeli rekord o istniejącej juŝ wartości pola isbn oraz rekord o istniejącej wartości pola copy_no. Nie będzie natomiast moŝliwe wprowadzenie rekordu, w którym para wartości isbn i copy_no będzie się powtarzać.

12 150 Bazy danych Rys Przykład indeksu załoŝonego na kilku polach jednocześnie

13 Bazy danych 151 Podsumowanie Dostep fizyczny do danych Optymalizacja dostepu Indeksy i ich zastosowanie Rodzaje indeksów Operacje na indeksach Indeksy stanowią waŝny mechanizm przyspieszający dostęp do danych zapisanych w bazie i wymuszający unikatowość danych. Z drugiej jednak strony obciąŝają dodatkowo system w czasie wykonywania operacji aktualizacji i wstawiania danych. Dlatego teŝ indeksy naleŝy stosować z rozwagą starannie planując, gdzie jakiego rodzaju indeksy załoŝyć. Decyzje o zakładaniu indeksów wynikają często ze specyfiki uŝytkowania bazy (np. kryteriów wyszukiwania) i często są podejmowane w czasie pierwszego okresu uŝytkowania bazy - okresu dostrajania systemu.

14 152 Bazy danych Laboratorium W tym ćwiczeniu stworzysz indeks, który zoptymalizuje zadane zapytanie.

15 Bazy danych 153 Krok 1 - Przygotowanie tabeli Zaloguj się do maszyny wirtualnej ZBD jako uŝytkownik Administrator z hasłem Kliknij Start. Z grupy programów Microsoft SQL Server 2005 uruchom SQL Server Management Studio. W oknie logowania kliknij Connect. Kliknij w menu głównym programu Management Studio na File. Kliknij Open - File. Odszukaj plik C:\Labs\Lab06\Indexes.sql i kliknij Open. Zaznacz fragment, który tworzy nową tabelę Sales.SalesOrderDetailCopy przez skopiowanie struktury i danych z tabeli Sales.SalesOrderDetail (patrz kod poniŝej). USE AdventureWorks GO SELECT * INTO Sales.SalesOrderDetailCopy FROM Sales.SalesOrderDetail Wciśnij F5, aby uruchomić zaznaczony kod. Krok 2 - Wykonanie zapytania bez optymalizacji Wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+M, by włączyć pokazywanie graficznego planu wykonania zapytania. Zaznacz fragment, który włącza wyświetlanie statystyk wejścia / wyjścia (ilości odczytywanych stron danych) i wykonuje zapytanie do optymalizacji (patrz kod poniŝej). -- Statystyki i plan wykonania (Ctrl+M) SET STATISTICS IO ON -- Zapytanie do optymalizacji SELECT ProductID,OrderQty,UnitPrice FROM Sales.SalesOrderDetailCopy WHERE Unitprice > 100 AND OrderQty > 15 PowyŜsze zapytanie jest typowym zapytaniem wykonywanym w bazach danych. Zawiera klauzulę WHERE, która filtruje tabelę i ogranicza ilość wyświetlanych rekordów. Wynik zapytania nie jest tak istotny, jak odczyty w zakładkach Messages i Execution Plan (plan wykonania). W zakładce Messages sprawdź, Ŝe ilość odczytanych stron wynosi ponad Plan wykonania pokazuje zaś, Ŝe nastąpiło skanowanie tabeli, czyli przeczytanie jej wszystkich rekordów.

16 154 Bazy danych Krok 3 - Stworzenie indeksu Zaznacz fragment, który tworzy indeks (patrz kod poniŝej). -- Indeks z opcja INCLUDE CREATE INDEX ind_sod_include ON Sales.SalesOrderDetailCopy(UnitPrice,OrderQty) INCLUDE (ProductID) Wciśnij F5, aby uruchomić zaznaczony kod. PowyŜszy kod tworzy indeks nieklastrowany na dwóch kolumnach (UnitPrice, OrderQty). Dodatkowo w strukturze indeksu na najniŝszym poziomie umieszczone zostają wartości z kolumny ProductID. Dzięki temu indeks pokrywa zapytanie, czyli w indeksie zawarte są wszystkie kolumny uŝyte w zapytaniu. Krok 4 - Wykonanie zapytania z optymalizacją Zaznacz fragment, który wykonuje ponownie zapytanie do optymalizacji (patrz kod poniŝej). SELECT ProductID,OrderQty,UnitPrice FROM Sales.SalesOrderDetailCopy WHERE Unitprice > 100 AND OrderQty > 15 Wciśnij F5, aby uruchomić zaznaczony kod. Tym razem zapytanie wykonane zostało z planem wykonania (patrz zakładka Execution Plan), który pokazuje, Ŝe nastąpiło przeszukanie indeksu (index seek). Ponadto w zakładce Messages zauwaŝysz, Ŝe ilość odczytanych stron zmalała niemal 10-ciokrotnie. Zaznacz i uruchom (F5 ) kod oznaczony komentarzem Clean-up, by usunąć utworzony indeks (wymagane do następnego ćwiczenia). Nie myśl, Ŝe najlepiej jest utworzyć indeks na wszystkich kolumnach tabeli jednocześnie. Taki indeks powoduje, Ŝe kaŝda modyfikacja danych wykonywana jest dłuŝej, a ponadto dane z tabeli są przechowywane w plikach danych w dwóch miejscach (czyli potrzebna jest dodatkowa przestrzeń dyskowa).

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze Sposób przechowywania danych na dysku twardym komputera ma zasadnicze znaczenie dla wydajności całej bazy i jest powodem tworzenia między innymi indeksów. Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

252 Bazy danych. Praca z językiem XML

252 Bazy danych. Praca z językiem XML 252 Bazy danych Praca z językiem XML Bazy danych 253 Przegląd zagadnień Przechowywanie danych w XML Wybieranie danych z XML Podsumowanie Laboratorium XML (ang. extensible Markup Language) jest językiem

Bardziej szczegółowo

060 SQL FIZYCZNA STRUKTURA BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 SQL FIZYCZNA STRUKTURA BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 SQL FIZYCZNA STRUKTURA BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Struktura tabeli Data dane LOB - Large Objects (bitmapy, teksty) Row-Overflow zawiera dane typu varchar, varbinary http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189051(v=sql.105).aspx

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, /15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, /15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 15/15 PYTANIA NA EGZAMIN LICENCJACKI 84. B drzewa definicja, algorytm wyszukiwania w B drzewie. Zob. Elmasri:

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

170 Bazy danych. Perspektywy

170 Bazy danych. Perspektywy 170 Bazy danych Perspektywy Bazy danych 171 Przegląd zagadnień Podstawowe wiadomosci o perspektywach i ich wlasnosciach Tworzenie i uzytkowanie perspektyw Podsumowanie Pytania sprawdzajace Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja bazy danych. Bazy danych 265

Optymalizacja bazy danych. Bazy danych 265 Optymalizacja bazy danych Bazy danych 265 266 Bazy danych Przegląd zagadnień Monitoring bazy Tuning automatyczny Podsumowanie Laboratorium NajwaŜniejszym kryterium, według którego uŝytkownicy oceniają

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL

BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL Wstęp Dane w relacyjnych bazach danych zapisywane są w tabelach. KaŜda tabela składa się z pół (czyli jej nagłówków) oraz rekordów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 8. Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2)

Laboratorium nr 8. Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2) Laboratorium nr 8 Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2) PLAN LABORATORIUM: 1. Sortowanie. 2. Warunek WHERE 3. Eliminacja powtórzeń - DISTINCT. 4. WyraŜenia: BETWEEN...AND, IN, LIKE, IS NULL. 5.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2 Instalacja bazy danych AdventureWorks 2012, Zapytania typu SELECT, Indeksy, Plan wykonania zapytań Instrukcja do laboratorium

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Klucz wyszukiwania. Pojęcie indeksu BAZY DANYCH. Pojęcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów.

Plan wykładu. Klucz wyszukiwania. Pojęcie indeksu BAZY DANYCH. Pojęcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów. Plan wykładu 2 BAZY DANYCH Wykład 4: Indeksy. Pojęcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów struktury statyczne struktury dynamiczne Małgorzata Krętowska Wydział Informatyki PB Pojęcie

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

STROJENIE BAZ DANYCH: INDEKSY. Cezary Ołtuszyk coltuszyk.wordpress.com

STROJENIE BAZ DANYCH: INDEKSY. Cezary Ołtuszyk coltuszyk.wordpress.com STROJENIE BAZ DANYCH: INDEKSY Cezary Ołtuszyk coltuszyk.wordpress.com Plan spotkania I. Wprowadzenie do strojenia baz danych II. III. IV. Mierzenie wydajności Jak SQL Server przechowuje i czyta dane? Budowa

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski : idea Indeksowanie: Drzewo decyzyjne, przeszukiwania binarnego: F = {5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 30, 34, 35, 37, 40, 45, 50, 60} 30 12 40 7 15 35 50 Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wydajności SZBD

Optymalizacja wydajności SZBD Optymalizacja wydajności SZBD 1. Optymalizacja wydajności systemu bazodanowego Wydajność SZBD określana jest najczęściej za pomocą następujących parametrów: liczby operacji przeprowadzanych na sekundę,

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 10. Temat: Połączenia relacji

Laboratorium nr 10. Temat: Połączenia relacji Laboratorium nr 10 Temat: Połączenia relacji Dotychczas omawiane zapytania zawsze dotyczyły jednej relacji. MoŜliwe jest jednak pisanie zapytań, które odczytują i łączą dane z wielu relacji. Celem tego

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Dane umieszczone w oddzielnych zestawieniach

Rys. 1. Dane umieszczone w oddzielnych zestawieniach :: Trik 1. Wyszukiwanie danych w kilku tabelach jednocześnie :: Trik 2. Wygodna nawigacja po obszernych zakresach danych :: Trik 3. Szybka analiza bazy danych :: Trik 4. Wynik formuły i jej składnia w

Bardziej szczegółowo

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Wiktor Warmus (wiktorwarmus@gmail.com) Kamil Witecki (kamil@witecki.net.pl) 5 maja 2010 Motywacje Teoria relacyjnych baz danych Do czego

Bardziej szczegółowo

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne Biorąc c udział w kursie uczestnik zapozna się z tematyką baz danych i systemu zarządzania bazami danych jakim jest program Microsoft Access 2003. W trakcie kursu naleŝy

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 6 dr inż. Maria Lachowicz Zagadnienia poruszane w ramach

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umoŝliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Podstawowe wiadomości z zakresu obsługi baz danych i języka SQL

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do baz danych

Wprowadzenie do baz danych Wprowadzenie do baz danych Bazy danych stanowią obecnie jedno z ważniejszych zastosowań komputerów. Podstawowe zalety komputerowej bazy to przede wszystkim szybkość przetwarzania danych, ilość dostępnych

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Krótki przegląd zapytań

Krótki przegląd zapytań Krótki przegląd zapytań NajwaŜniejszą rzeczą jest uświadomienie sobie, Ŝe baza danych to generalnie zestaw tabel a więc stosunkowo prostych obiektów, składających się z wierszy i kolumn. Wszelkie operatory,

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

1. Tworzenie tabeli. 2. Umieszczanie danych w tabeli

1. Tworzenie tabeli. 2. Umieszczanie danych w tabeli 1. Tworzenie tabeli Aby stworzyć tabele w SQL-u należy użyć polecenia CREATE TABLE nazwa_tabeli (nazwa_pola1 właściwości_pola1, nazwa_pola2 właściwości_pola2, itd.) Nazwa_tabeli to wybrana przez nas nazwa

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych to:

Baza danych. Baza danych to: Baza danych Baza danych to: zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku (najczęściej dysku twardym komputera), mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów.

W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów. W tej części zajmiemy się ćwiczeniami dotyczącymi modyfikacji rekordów. Logujemy się do bazy danych (jak pamiętamy, słuŝy do tego oprogramowanie klienta, czyli programik mysql). ZałóŜmy sobie przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ

OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ PROJEKTOWANIE RELACYJNEJ BAZY DANYCH OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ 1. Ogólne informacje o projektowaniu bazy danych Przystępując do projektowania bazy danych należy określić jej cel oraz zadania, jakie

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne lab. 2: Bazy danych

Technologie informacyjne lab. 2: Bazy danych Technologie informacyjne lab. 2: Bazy danych Współcześnie bazy danych i narzędzia wspierające ich przetwarzanie cieszą się ogromną popularnością, i to nie tylko w zastosowaniach profesjonalnych, ale takŝe

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego BAZY DANYCH Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego DANE wszelkie liczby, fakty, pojęcia zarejestrowane w celu uzyskania wiedzy o realnym świecie. INFORMACJA - znaczenie przypisywane danym. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/f Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Modele danych

Baza danych. Modele danych Rola baz danych Systemy informatyczne stosowane w obsłudze działalności gospodarczej pełnią funkcję polegającą na gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Typowe operacje wykonywane na danych w systemach ewidencyjno-sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL

Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL 1. Uruchom link w przeglądarce: http://127.0.0.1/phppgadmin 2. Kliknij w zaznaczony na czerwono link PostgreSQL: 3. Zaloguj się wpisując hasło i login student.

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze WSCAD Wykład 5 Szafy sterownicze MenedŜer szaf sterowniczych MenedŜer szaf sterowniczych w wersji Professional oferuje pomoc przy tworzeniu zabudowy szafy sterowniczej. Pokazuje wszystkie uŝyte w schematach

Bardziej szczegółowo

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne.

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne. Kwerendy wybierające Kwerenda wybierająca jest najczęściej używanym rodzajem kwerendy. Służy do otrzymywania danych z tabeli lub tabel i wyświetla wyniki w arkuszu danych, w którym można je następnie aktualizować

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. P o P r o s t u L e p s z e D a n e!

Instrukcja Obsługi. P o P r o s t u L e p s z e D a n e! Instrukcja Obsługi P o P r o s t u L e p s z e D a n e! SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 3 O instrukcji...3 O programie VOLT 3 Odbiorca 3 Wymagane Oprogramowanie 3 Co jest nowego w programie VOLT...3

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 3. Metodologia projektowania baz danych (projektowanie fizyczne)

Bazy danych 2. Wykład 3. Metodologia projektowania baz danych (projektowanie fizyczne) Bazy danych 2 Wykład 3 Metodologia projektowania baz danych (projektowanie fizyczne) Projektowanie fizyczne - przegląd krok po kroku 1. Wybór systemu zarządzania bazą danych (BDMS) 2. WyraŜenie logicznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

XML-owe bazy danych ćwiczenia 1

XML-owe bazy danych ćwiczenia 1 XML-owe bazy danych ćwiczenia 1 Pierwsza część ćwiczeń będzie zapoznaniem się z przykładową bazą danych dokumentów XML dbxml oraz bazą danych obiektowo-relacyjną Oracle, która pozwala na przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Struktura drzewa w MySQL. Michał Tyszczenko

Struktura drzewa w MySQL. Michał Tyszczenko Struktura drzewa w MySQL Michał Tyszczenko W informatyce drzewa są strukturami danych reprezentującymi drzewa matematyczne. W naturalny sposób reprezentują hierarchię danych toteż głównie do tego celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). W programie FRAKTAL SAD++ istnieje moŝliwość automatycznego wczytywania danych z

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja uŝytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja uŝytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ NA POZIOMIE PLACÓWKI Moduł I: Specyfika szkoły Wersja 1.0 styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew 0-0-6 PLAN WYKŁADU Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew BAZY DANYCH Wykład 9 dr inż. Agnieszka Bołtuć INDEKSY - DEFINICJE Indeksy to pomocnicze struktury

Bardziej szczegółowo

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Biuro Informatyki Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Instrukcja uŝytkownika Moduły: Przelewy Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŝnego gminie

Bardziej szczegółowo