Wilo-MHIL. Instrukcja monta u i obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wilo-MHIL. Instrukcja monta u i obsługi"

Transkrypt

1 Wilo-MHIL Instrukcja montau i obsługi Ed.02/1204

2 Rys. 1 Rys. 2

3 Rys. 3 Rys. 4

4 Spis treci 1. Dane ogólne Bezpieczestwo Transport i magazynowanie Opis wyrobu i wyposaenia dodatkowego Ustawienie/Monta Uruchomienie Konserwacja Awarie, przyczyny i usuwanie

5 1. Dane ogólne Tylko fachowy personel moe wykona monta i uruchomienie. 1.1 Zastosowanie Pompy słu do przetłaczania nie obcionych cieczy w gospodarstwach domowych w rolnictwie i w rzemiole. Przetłaczan wod pobiera si ze studni, ze ródeł, rzek, stawów itp. Nie zaleca si stosowania do studni abisyskich (studni wierconych, wbijanych). 1.2 Dane wyrobu Dane odnonie podłczenia i wydajnoci (tabela 1) Dopuszczalny zakres temperatury 15 C do +90 C Maksymalna temperatura otoczenia +40 C Maksymalne dopuszczalne cinienie robocze 10 bar Napicia zasilania: 50 Hz (±10%) 60 Hz (±6%) 1 ~ 230 V 3 ~ 230/400 V 1 ~ 220 V 3 ~ 220/380 V do 254/440 V Prdko obrotowa (RPM) 2900 RPM 3500 RPM Zabezpieczenie od strony sieci patrz tabliczka znamionowa Stopie ochrony IP 54 Klasa izolacji F Poziom hałasu < 65 db(a) Przy zamawianiu czci zamiennych naley poda wszystkie dane tabliczki znamionowej pompy/ silnika. Podłczenie hydrauliczne Typy Przyłcze pompy Strona ssawna Strona tłoczna MHIL (26-34) 1 - (26-34) MHIL (26-34) 1 - (26-34) MHIL /4 - (33-42) 1 - (26-34) MHIL /2 - (40-49) 1 1/4 - (33-42) Oznaczenie typu Pompa Przepływ [m 3 /h] (2-bieg./ 50 Hz) Liczba wirników Uszczelki EPDM Uszczelki VITON 1 ~ 230 V 3 ~ 400 V Napicie zasilania [V] Czstotliwo [Hz] 2-biegunowy Klucz producenta MHIL 3 02 E / XX/X 5

6 2. Bezpieczestwo Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe zalecenia, których naley przestrzega przy ustawieniu i pracy urzdzenia. Dlatego monterzy i uytkownik powinni bezwarunkowo przeczyta t instrukcj przed wykonaniem montau i uruchomienia. Naley przestrzega nie tylko ogólnych zalece dotyczcych bezpieczestwa zawartych w niniejszym rozdziale, lecz take specjalnie oznaczonych zalece zawartych w nastpnych rozdziałach. 2.1 Oznaczenie zalece w instrukcji obsługi Zawarte w niniejszej instrukcji obsługi zalecenia odnonie bezpieczestwa, których nieprzestrzeganie moe spowodowa zagroenia dla osób, s oznaczone ogólnym symbolem niebezpieczestwa: przy ostrzeeniu przed napiciem elektrycznym przez: Przy zaleceniach odnonie bezpieczestwa, których nieprzestrzeganie moe spowodowa niewłaciwe działanie lub uszkodzenie urzdzenia dodano słowo: UWAGA! 2.2 Kwalifikacje personelu Personel wykonujcy monta musi posiada kwalifikacje wymagane do tego rodzaju prac. 2.3 Niebezpieczestwa wynikajce z nieprzestrzegania zalece Nieprzestrzeganie zalece dotyczcych bezpieczestwa moe stwarza zagroenia dla osób oraz spowodowa uszkodzenie pompy/urzdzenia. Nieprzestrzeganie zalece moe doprowadzi do utraty moliwoci otrzymania odszkodowania za szkody wynikłe z pracy urzdzenia. 2.4 Zalecenia dla uytkowników Naley przestrzega obowizujcych przepisów odnonie bezpieczestwa pracy. Naley wykluczy zagroenia wynikajce z zastosowania energii elektrycznej. Naley przestrzega przepisów VDE i wymaga miejscowego zakładu energetycznego. 2.5 Zalecenia dla prac montaowych i sprawdzajcych Uytkownik powinien zapewni, aby wszystkie prace sprawdzajce i montaowe były wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadajcy odpowiednie uprawnienia. Personel ten powinien dokładnie zapozna si z instrukcj montau i obsługi. Zasadniczo wszystkie prace na pompie/urzdzeniu powinny by wykonywane podczas postoju. 2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaciwych czci zamiennych Zmiany w pompie/urzdzeniu s dopuszczalne tylko po uzgodnieniu z producentem. Stosowanie oryginalnych czci zamiennych i wyposaenia dodatkowego autoryzowanego przez producenta zwiksza bezpieczestwo pracy. Przy stosowaniu innych czci zamiennych producent nie odpowiada za wynikajce z tego skutki. 2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy Bezpieczna praca dostarczonej pompy/urzdzenia jest gwarantowana tylko przy zastosowaniach zgodnych z 1- szym rozdziałem instrukcji. Podane w katalogu/ karcie danych wartoci graniczne nie mog by w adnym przypadku przekraczane. 3. Transport i magazynowanie UWAGA! Przy transporcie i magazynowaniu naley chroni pomp przed wilgoci, mrozem i uszkodzeniami mechanicznymi. Agregat pompowy naley transportowa przy poziomym połoeniu osi. Przy magazynowaniu naley zwróci uwag na to, aby nie nastpiło przewrócenie agregatu pompowego wskutek duego ciaru górnej czci agregatu. 4. Opis wyrobu i wyposaenia dodatkowego 4.1 Opis pompy Pompa odrodkowa z poziom osi (poziomym wałem). Wielowirnikowa (2 do 7 stopni, w zalenoci od modelu). Nie jest samozasysajca. Otwory z gwintem wewntrznym, zasysanie osiowe. Tłoczenie promieniowe do góry. Normalne uszczelnienie mechaniczne. 4.2 Zakres dostawy Wysokocinieniowa pompa wirowa. Instrukcja montau i obsługi. 4.3 Wyposaenie dodatkowe patrz katalog/karta danych. 5. Ustawienie / monta Rys. 1 : praca z zasysaniem jest moliwa tylko - po zalaniu rurocigu ssawnego i pompy, gdy całkowita maksymalna wysoko zasysania wynosi do 6 m i struga nie moe by przerwana. Pompa nie jest samozasysajca. Rys. 2: praca z zasilaniem ze zbiornika zapasu (9) lub z sieci wodocigowej (10). Wysoko zasysania max 5.1 Monta Pomp naley ustawi w łatwo dostpnym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu, znajdujcym si moliwie blisko punktu poboru przetłaczanej wody. Pomp naley ustawi na fundamencie lub bezporednio, poziomo na bardzo gładkim podłou. Pomp mocuje si na dwóch otworach za pomoc rub fundamentowych o rednicy M8. Potrzebne narzdzia: klucz płaski 13-ka i 19-ka, klucz nasadowy 6-ka z rczk, rubokrt krzyakowy Naley zwróci uwag na to, e przy wzrocie UWAGA! wysokoci miejsca instalowania pompy nad poziomem morza i przy wzrocie temperatury wody zmniejsza si moliwo zasysania pompy. 6

7 Wysoko n.p.m. Strata wysokoci Temperatura Strata wysokoci 0 m 0 m sł. wody 20 C 0.20 m sł. wody 500 m 0.60 m sł. wody 30 C 0.40 m sł. wody m 1.15 m sł. wody 40 C 0.70 m sł. wody m 1.70 m sł. wody 50 C 1.20 m sł. wody m 2.20 m sł. wody 60 C 1.90 m sł. wody m 2.65 m sł. wody 70 C 3.10 m sł. wody m 3.20 m sł. wody 80 C 4.70 m sł. wody 90 C 7.10 m sł. wody 100 C m sł. wody Przy temperaturze powyej 80 C naley zastosowa ustawienie pompy bez koniecznoci zasysania (pomp pracujca z napływem) (rys. 2). Podłczenie hydrauliczne Za pomoc wy elastycznych z nawinitym wzmocnieniem lub sztywnych rurocigów. rednica rurocigu ssawnego nie moe nigdy by mniejsza od rednicy otworu ssawnego pompy. Poziomy odcinek rurocigu ssawnego powinien by moliwie krótki w celu uniknicia spadków cinienia (spowodowanych kolanami, zasuwami, redukcjami itd.). Rurocig ten naley prowadzi ze wzrostem poziomu 2 % (rys. 1) i w adnym przypadku nie moe istnie moliwo dopływu powietrza do tego rurocigu. Aby unikn przenoszenia ciaru rurocigów na pomp rurocigi te naley mocowa za pomoc uchwytów i objem. UWAGA! Przy połczeniach rur naley zwróci uwag na ich poprawne uszczelnienie za pomoc odpowiednich materiałów. 5.2 Podłczenie elektryczne Podłczenie elektryczne powinno by wykonane zgodnie z obowizujcymi przepisami VDE przez elektromontera posiadajcego uprawnienia wymagane przez miejscowy zakład energetyczny. Podłczenia elektryczne i kontrole powinny by wykonane przez uprawnionego fachowca zgodnie z obowizujcymi normami. Parametry elektryczne (czstotliwo, napicie, prd) s podane na tabliczce znamionowej. Naley sprawdzi, czy dane silnika odpowiadaj danym podłczanej sieci zasilajcej. Bezwarunkowo naley zastosowa elektryczne zabezpieczenie silnika. Zabezpieczenie to naley zapewni za pomoc wyłcznika zabezpieczajcego nastawionego na prd podany na tabliczce znamionowej silnika. Silniki jednofazowe zawieraj wmontowany, termiczny wyłcznik zabezpieczenia. Dla zabezpieczenia sieci zasilajcej naley zastosowa wyłcznik główny z bezpiecznikami topikowymi (typu am). Podłczenie do sieci Naley uy kabla elektrycznego zgodnego z obowizujcymi przepisami miejscowymi. PRD TRÓJFAZOWY: 4 przewody (3 fazy + uziemienie) PRD JEDNOFAZOWY: 3 przewody (2 fazy + uziemienie) Niepoprawne połczenia elektryczne powoduj uszkodzenie silnika. Kabel elektryczny nie moe dotyka rurocigów oraz pompy i naley go chroni przed wilgoci. Połczenia naley wykona zgodnie ze schematem przedstawionym na pokrywie skrzynki zaciskowej silnika (rys. 3). Silniki elektryczne pomp mog by podłczone przez przetwornic czstotliwoci. Naley cile przestrzega zalece producenta przetwornicy. Na zaciskach silnika nie mog wystpi skoki napicia ponad 850 V i zmiany napicia w czasie wiksze od 2500 V/ms. Przy zaistnieniu takich skoków lub zmian napicia powstaje niebezpieczestwo uszkodzenia uzwoje silnika. W takich przypadkach naley zastosowa filtr LC (L = induktancja, C pojemno elektryczna) midzy przetwornic i silnikiem. Filtr ten naley podłczy do silnika za pomoc moliwie krótkiego, ekranowanego kabla. Nie zapomnie o uziemieniu urzdzenia (podłczy przewód uziemiajcy). 6. Uruchomienie 6.1 Najpierw dobrze przepłuka Nasze pompy mog by fabrycznie sprawdzane hydraulicznie. Mog wic w nich pozosta resztki wody i dlatego pomp naley przepłuka przed jej podłczeniem do sieci wody pitnej. 6.2 Napełnianie - Odpowietrzanie Pompa nie moe nigdy pracowa na sucho, UWAGA! nawet przez bardzo krótki czas. Pompa pracujca z napływem (rysunek 2) Zamkn zasuw (3) po stronie tłocznej. Odkrci korek (5) do napełniania. Powoli otwiera zasuw po stronie ssawnej a do całkowitego napełnienia pompy. Korek do napełniania wkrci dopiero wtedy, gdy z jego otworu bdzie wypływa woda bez pcherzyków, co bdzie oznacza, e powietrze całkowicie wypłynło z pompy. Pompa zasysajca: S moliwe 2 przypadki 1. Przypadek (rysunek 4-1): Zamkn zasuw (3) po stronie tłocznej. Otworzy zasuw po stronie ssawnej (2). Odkrci korek do napełniania (5) na korpusie pompy. Wstawi lejek do otworu i powoli, całkowicie napełni pomp i rurocig ssawny. Brak pcherzyków w wypływajcej wodzie oznacza, e powietrze wypłynło całkowicie i napełnianie jest zakoczone. Z powrotem zakrci korek. 2. Przypadek (rysunek 4-2): Napełnianie mona uproci, gdy w rurocigu ssawnym zastosowano pionowo usytuowany odcinek rurocigu z kurkiem i lejkiem. Zamkn zasuw (3) po stronie tłocznej. Otworzy zasuw po stronie ssawnej (2). Odkrci korek do napełniania (5). 7

8 Pomp i rurocig ssawny napełnia tak długo, a woda wypływajca z otworu do napełniania nie bdzie zawiera pcherzyków powietrza. Z powrotem zamkn kurek (moe on pozosta w rurze), zdj rur i wkrci korek do napełniania. Na krótko uruchomi silnik i poczeka 20 sekund na oddzielenie si powietrza. Lekko odkrci korek do napełniania w celu umoliwienia wypływu powietrza. Jeeli nastpnie woda nie bdzie wypływa strumieniem, to całkowicie odkrci korek i dola wody do pompy. Przed uruchomieniem z powrotem wkrci korek. W razie potrzeby postpowanie takie naley powtórzy kilka razy. Przypisek: Zalecamy zabezpieczy pomp przed brakiem wody przez zastosowanie odpowiedniego urzdzenia (Automatik, wyłcznik pływakowy, wyłcznik cinieniowy). 6.3 Kontrola gotowoci do rozruchu i kierunku obrotów silnika Za pomoc rubokrta włoonego do szczeliny w wale od strony wentylatora naley sprawdzi, czy wał obraca si lekko, bez oporów. Przez krótkie uruchomienie silnika sprawdzi, czy kierunek obrotów silnika jest zgodny ze strzałk znajdujc si na tabliczce znamionowej pompy. Po stwierdzeniu niezgodnoci naley przy silniku trójfazowym zamieni miejscami podłczenia dwóch faz na listwie zaciskowej silnika lub wyłcznika zabezpieczajcego. Przypisek: Silniki jednofazowe s wykonane w sposób uniemoliwiajcy niepoprawny kierunek obrotów. 6.4 Rozruch UWAGA! W zalenoci od temperatury przetłaczanej cieczy i od czasu pracy pompy, temperatura zewntrznych powierzchni (pompy, silnika) moe przekroczy 68 C. W razie potrzeby naley zastosowa odpowiednie rodki ochrony osób. Pompa nie moe pracowa bez przepływu dłuej ni 10 minut (przy zamknitej zasuwie po stronie tłocznej). Zalecamy utrzymanie minimalnego przepływu na wartoci około 10 % znamionowego przepływu pompy, co zapobiega tworzeniu si poduszki powietrznej w górnej czci pompy. Otworzy zasuw po stronie tłocznej i uruchomi pomp. Sprawdzi stabilno cinienia po stronie tłocznej za pomoc manometru. Przy wystpieniu waha cinienia ponownie odpowietrzy lub napełni pomp. Sprawdzi pobierany prd. Pobór prdu nie moe przekracza wartoci podanej na tabliczce znamionowej silnika. Przy dłuszych postojach bez niebezpieczestwa wystpienia mrozu nie zalecamy oprónia pomp. Przed okresami z niebezpieczestwem wystpienia mrozu naley odkrci korek spustowy (6) i korek do napełniania (5), opróni pomp, a nastpnie korki z powrotem wkrci bez ich docigania. Unika si wtedy zapieczenia wału i elementów hydraulicznych. Okresy pomidzy wymianami uszczelnienia mechanicznego zale od warunków zastosowania, to znaczy: dla uszczelnienia mechanicznego: temperatura i cinienie przetłaczanej cieczy. dla silnika i innych elementów konstrukcyjnych: obcienie i temperatura otoczenia. praca cigła lub praca przerywana z mniej lub wicej czstymi włczeniami. Uszczelnienie mechaniczne nie wymaga specjalnej konserwacji podczas pracy. Łoyska toczne s nasmarowane na cały okres eksploatacji i nie wymagaj dodatkowego smarowania. 8. Awarie, przyczyny i usuwanie Jeeli przetłaczana ciecz jest trujc, powodujca korozj lub w inny sposób niebezpieczna dla ludzi, to naley o tym bezwzgldnie powiadomi firm WILO lub autoryzowany serwis tej firmy. W takim przypadku naley oczyci pomp, aby zapewni całkowite bezpieczestwo pracownikom serwisu. Jeeli nie mona usun przyczyny awarii, to naley si zwróci do fachowej firmy zajmujcej si instalacjami sanitarnymi i instalacjami grzewczymi lub serwisu Wilo. 7. Konserwacja Przed rozpoczciem prac konserwacyjnych odłczy urzdzenie od napicia i wyeliminowa moliwo niepodanego, ponownego włczenia. Nie wykonywa adnych prac na pracujcej pompie. Przy pracach konserwacyjnych naley stale zapewni czysto pompy. 8

9 Awaria Przyczyna Usuwanie Pompa pracuje, ale nie przetłacza Kanały, komory wirników pompy s Zdemontowa i oczyci pomp. zatkane obcymi zanieczyszczeniami Zatkany rurocig ssawny Oczyci rurocig. Dopływ powietrza do rurocigu ssawnego Sprawdzi uszczelnienie całego rurocigu oraz pompy. Pompa jest pusta (nie jest zalana) i nie moe zasysa Napełni pomp, sprawdzi uszczelnienie zaworu dennego. Za niskie cinienie zasysania czsto połczone z kawitacj Za dua strata cinienia lub za dua wysoko zasysania (sprawdzi NPSH zainstalowanej pompy). Pompa wibruje Silnik nadmiernie si przegrzewa Pompa nie zapewnia wystarczajcego cinienia Zadziałał wyłcznik zabezpieczajcy Przepływ jest nierównomierny Moliwo zmian technicznych zastrzeona. Pompa (z silnikiem trójfazowym) obraca si w niewłaciwym kierunku Napicie na silniku za niskie Lune zamocowanie do fundamentu Obce ciała zatkały pomp Pompa ciko si obraca Niepoprawne podłczenie elektryczne Niewystarczajce napicie Pompa zatkana przez obce ciała Temperatura otoczenia powyej +40 C Błd połcze w skrzynce zaciskowej Silnik nie obraca si z normaln prdkoci obrotow (obce ciała, niepoprawne zasilanie silnika itd.) Silnik uszkodzony Pompa le napełniona Silnik trójfazowy pracuje niepoprawnie Napicie podłczone do silnika jest niewystarczajce Przekanik termiczny nastawiony na zbyt nisk warto (silnik trójfazowy) Za niskie napicie Przerwa w przewodzie Uszkodzenie przekanika termicznego wyłcznika zabezpieczajcego Przepalony bezpiecznik Wysoko zasysania (HA) nie jest utrzymywana Rurocig ssawny posiada mniejsz rednic ni pompa Czciowe zanieczyszczenie kosza pompy i rurocigu ssawnego W celu zmiany kierunku obrotów zamieni miejscami podłczenie dwóch faz na listwie zaciskowej silnika lub wyłcznika zabezpieczajcego. Sprawdzi napicie na zaciskach silnika oraz przekroje przewodów. Docign nakrtki rub fundamentowych. Zdemontowa i oczyci pomp. Pompa musi si obraca swobodnie i nie moe wykazywa nienormalnych oporów ruchu. Sprawdzi podłczenia pompy. Sprawdzi napicie na zaciskach silnika: powinno ono wynosi ± 10% (50Hz) lub ± 6% (60 Hz) wzgldem napicia znamionowego. Zdemontowa i oczyci pomp. Silnik jest skonstruowany dla temperatury otoczenia maksymalnie +40 C. Zwróci uwag na dane tabliczki znamionowej silnika. Rozebra pomp i usun usterk. Wymieni silnik. Pomp napełni i odpowietrzy a do braku wypływu pcherzyków powietrza. Zmieni kierunek obrotów przez zamian miejscami podłcze dwóch faz na listwie zaciskowej silnika lub wyłcznika zabezpieczajcego. Sprawdzi napicie na zaciskach silnika oraz przekroje przewodów i ich połczenia. Sprawdzi warto prdu amperometrem lub nastawi na warto podan na tabliczce znamionowej silnika. Sprawdzi przekroje przewodów w kablu. Sprawdzi kabel i w razie potrzeby wymieni. Wymieni. Wymieni. Uwzgldni wymagania i zalecenia dla pracy pompy podane w niniejszej instrukcji. Rurocig tłoczny powinien mie rednic równ rednicy otworu ssawnego pompy. Zdemontowa i oczyci. 9

10

11 NL P EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijz onder: 1) Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Directivas CEE relativas a má quinas 98/37/CE Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE I S Dichiarazione di conformitàce Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposiz ioni e direttive rilevanti: Direttiva macchine 98/37/CE Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE N orme armoniz z ate applicate, in particolare: 1) CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 89/336/EWG med följande ändringar 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG E N Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre má quinas 98/37/CE Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE N ormas armoniz adas adoptadas, especialmente: 1) EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG med senere tilføyelser: 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG N ormas harmoniz adas aplicadas, especialmente: 1) FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: EU konedirektiivit: 98/37/EG Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin täsmennyksin 93/68/EWG K äytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) CZ Prohlášení o shodě EU P rohlašujeme tímto, ž e tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením: Směrnicím EU strojní zařízení 98/37/EG Směrnicím EU EMV 89/336/EWG ve sledu 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG GR P ouž ité harmonizač ní normy, zejména: 1) ήλωση προσαρ ογής της Ε.Ε. ηλώνου ε ότι το προϊόν αυτό σ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιείτις ακόλουθες διατάξεις : Οδηγίες EG για ηχανή ατα 98/37/EG Ηλεκτρο αγνητική συ βατότητα EG-89/336/EWG όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG Εναρ ονισ ένα χρησι οποιούενα πρότυπα, ιδιαίτερα: 1) T illämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: EU maskindirektiver 98/37/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG L avvolts-direktiv 73/23/EWG følgende 93/68/EWG Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) H Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel: EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Kisfeszültségü berendezések irány- Elve: 73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG F elhasznált harmonizált szabványok, külö nö sen: 1) PL Deklaracja Zgodności CE RUS Деклация о соответствии Европейским нормам N iniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią Настоящим документом заявляем, что данный ż e dostarczony wyrób jest zgdony z nastę pującymi агрегат в его объеме поставки соответствует dokumentami: следующим нормативным документам: EC dyrektywa dla przemysłu maszynowego Директивы ECв отношении машин 98/37/EG 98/37/EG Электромагнитная устойчивость89/336/ewg с Odpowiednioś ć elektromagnetyczna 89/336/EWG поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 93/68/EWG Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami zharmonizowanymi: 1) TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu c ih a z ın t e s lim e d ild iğ i º e k liy le a º a ğ ıd a k i standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: AB-Makina Standartları 98/37/EG Elektromanyetik U yumluluk 89/336/EWG v e takip eden, 91 /2 63/EWG, 92 /31 /EWG, 93/68/EWG K ısmen kullanılan standartlar: 1) Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности :1) 1) EN 809, EN Erwin Prieß QualityManager WILOAG Nortkirchenstraße Dortmund

12 Wilo Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 38, Janki, Raszyn tel: , fax: , infolinia: (czyli DO WILO)

Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE

Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE 4104146- Ed.1-11/06 0 1 Fig. 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 Ø129 Ø129 93,5 Rp 1 1/4 55 Ø175 TWI5-SE TWI5 Fig. 2 Fig. 3 1x230 V 4 2 7 5 6 7 4 3 9 1x230 V 1 13 8 150 mini. 500 mini. 0 1 Fig.

Bardziej szczegółowo

Wilo-Stratos PICO. 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo

Wilo-Stratos PICO. 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo Wilo-Stratos PICO 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo Fig. 1: Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4a: Fig. 4b: PE N L Fig. 4c: Fig. 4d: Fig. 4e: Fig.5: 1 Informacje ogólne O niniejszej instrukcji Językiem oryginalnej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Wilo-IPL /DPL IPL...N/DPL...N

Wilo-IPL /DPL IPL...N/DPL...N Wilo-IPL /DPL IPL...N/DPL...N Instrukcja montażu i obsługi 2048393-Ed.4/2007-04-DDD Fig. 3 Fig. 4 Fig. 1 (IPL N) Fig. 2 (IPL) 1. Dane ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż i uruchomienie. 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4 Instrukcja monta u i obsługi!! Typ: WILOSub TWU 4 WILO 2019023/1093/Ed01/990916,897 0,8 24 4 2,390. 3. 3. 0 :57 0/ 03, 1. DANE OGÓLNE 1.1 Zastosowanie Otwory wiercone i 4 089:/3 0 Pompowanie i 74 /, 4/

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A 2 065 337-Ed. 01 / 2006-05-Wilo Fig.1: 11 24 Typ a b c d T S 40/10 T S 40/10A T S 40/14 T S 40/14A 407 273 245 1½ " 13 k g 424 290 245 1½ " 15 k g Fig.2a:

Bardziej szczegółowo

Wilo-VR-Control HVAC 2065705 0106 DDD

Wilo-VR-Control HVAC 2065705 0106 DDD Wilo-VR-Control HVAC 2065705 0106 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 4 Fig. 5 Fig. 6 4 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 1 Ogólne Montaż i uruchamianie może wykonać tylko fachowy personel! 1.1 Zastosowanie Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA Przyrządy Silniki: HFX KFV NFU NFS KFU [1] Cylinder do napełniania : 4520-T [2] Łącznik cylindra do napełniania : 4222-T [3] Szczypce do demontaŝu i montaŝu opasek spręŝystych : 9029-T OpróŜnianie UWAGA:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15 Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 Art. Nr : 417102069 Wydanie: 41/97 Spis treci Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

Wilo-AlarmControl. 2 0 6 6 9 5 8 - Ed.01 / 2005-12-D D D

Wilo-AlarmControl. 2 0 6 6 9 5 8 - Ed.01 / 2005-12-D D D Wilo-AlarmControl 2 0 6 6 9 5 8 - Ed.01 / 2005-12-D D D Fig.1: Fig.2: Fig.3: 1 Ogólne informacje 1.1 O niniejszym dokumencie Instrukcja monta u i obs ugi stanowi cz produktu.powinna by stale dost pna

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. polska wersja

Instrukcja obsługi. polska wersja Instrukcja obsługi CV, KV, RS, LPK, RK, rkb, rkbi IRE, IFK, IFA, RF, RB, DF, CAU polska wersja POLSKA Instrukcja obsługi następujących produktόw: CV, KV, RS, LPK, RK, rkb, rkbi, IRE, IFK, IFA, RF, RB,

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto 300.100 Bedienungsanleitung Thermo-Transportbehälter Instruction manual Thermal transport container Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP Żeliwne, monoblokowe (3D) oraz znormalizowane, zgodne z normą EN 733 (3DS3DP) pompy odśrodkowe. ZASTOSOWANIA Pompowanie wody oraz czystych, nieagresywnych mediów chemicznych Zaopatrzenie w wodę Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Wilo-Multivert MVI 16.../ MVI 32.../ MVI 52.../ MVI 70.../ MVI 95...

Wilo-Multivert MVI 16.../ MVI 32.../ MVI 52.../ MVI 70.../ MVI 95... Wilo-Multivert MVI 16.../ MVI 32.../ MVI 52.../ MVI 70.../ MVI 95... 2 040 502 - Ed3/0805 pdf MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... Fig. 1 MVI 70.../MVI 95... Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 1 Informacje ogólne Tylko

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Wilo-DrainLift Con. Einbau- und Betriebsanleitung

Wilo-DrainLift Con. Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-DrainLift Con D F NL I Einbau- und Betriebsanleitung Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione DK Monterings- og driftsvejledning

Bardziej szczegółowo

SilentMaster. Instrukcja montau i obsługi

SilentMaster. Instrukcja montau i obsługi SilentMaster Instrukcja montau i obsługi 2058669-Ed.01/01.05 Rys. 1 Rys. 3 lub Rys. 2 2 Rys. 4 Rys. 5 3 Rys. 6 Rys. 7 4 1 Dane ogólne 1.1 Zastosowanie 1.2 Dane techniczne Automatycznie pracujca pompa do

Bardziej szczegółowo

Wilo-Sub TWU 3. PL Instrukcja montau i obsługi. x xxx xxx / yymm

Wilo-Sub TWU 3. PL Instrukcja montau i obsługi. x xxx xxx / yymm Wilo-Sub TWU 3 PL Instrukcja montau i obsługi x xxx xxx / yymm Spis treci: 1 Dane ogólne 1.1 Obszary zastosowa 1.2 Dane techniczne 2 Zalecenia odnonie bezpieczestwa 3 Transport i magazynowanie 4 Opis wyrobu

Bardziej szczegółowo

Wilo-DrainLift XS-F. 2 528 658-Ed.01/2007-11-Kothes!

Wilo-DrainLift XS-F. 2 528 658-Ed.01/2007-11-Kothes! Wilo-DrainLift XS-F 2 528 658-Ed.01/2007-11-Kothes! 1 Informacje ogólne O niniejszej instrukcji Instrukcja monta u i obs ugi jest istotnym sk adnikiem urz dzenia. Powinna ona by zawsze do dyspozycji w

Bardziej szczegółowo

Wilo-IPH-O/W. Instrukcja monta u i obsługi

Wilo-IPH-O/W. Instrukcja monta u i obsługi Wilo-IPH-O/W Instrukcja montau i obsługi 4090935-Ed01-10/04 Rys. 1 Rys. 2 Rys. 4 Rys. 5 1. Dane ogólne Tylko fachowy personel moe wykona monta i uruchomienie! 1.1 Zastosowanie Pompy dławnicowe typu IPH

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Aktualizacja: Wilo-DrainLift XL

Instrukcja montażu i obsługi. Aktualizacja: Wilo-DrainLift XL Aktualizacja: 23.01.04 Wilo-DrainLift XL Spis treści: 1 Dane ogólne 1.1 Zastosowanie 1.2 Dane wyrobu 1.2.1 Oznaczenie typu 1.2.2 Dane odnośnie podłączenia i wydajności 2 Bezpieczeństwo 2.1 Oznaczenie zaleceń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Wilo-IR-Monitor. 2033541-Ed.02/2006-11-DDD

Wilo-IR-Monitor. 2033541-Ed.02/2006-11-DDD Wilo-IR-Monitor 2033541-Ed.02/2006-11-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 D CE-Konformitätserklärung Hiermit erklären wir, daß dieses Aggregat folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: Elektromagnetische Verträglichkeit

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi. Stan na dzie: Wilo-DrainLift Box

Instrukcja montau i obsługi. Stan na dzie: Wilo-DrainLift Box Stan na dzie: 22.06.04 Wilo-DrainLift Box 2521833/0604 Spis treci: 1 Informacje ogólne 1.1 Zastosowanie 1.2 Dane wyrobu 1.2.1 Oznaczenie typu 1.2.2 Dane odnonie podłczenia i wydajnoci 2 Bezpieczestwo 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu. Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny. Art. nr 30 61 737-0607 Zmiany zastrzeŝone 06/07

Instrukcja montaŝu. Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny. Art. nr 30 61 737-0607 Zmiany zastrzeŝone 06/07 Instrukcja montaŝu Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny BSP ZP Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, tel. 22/5162060 www.wolf-polska.pl Art. nr 30 61

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Wilo-VeroLine-IPL (3 7,5 kw) Wilo-VeroTwin-DPL (3 7,5 kw)

Wilo-VeroLine-IPL (3 7,5 kw) Wilo-VeroTwin-DPL (3 7,5 kw) Wilo-VeroLine-IPL (3 7,5 kw) Wilo-VeroTwin-DPL (3 7,5 kw) 2 063 315 / 2005-10-05-WILO Fig. 1: IPL 7,5 kw Fig.1: IPL Fig.2: DPL Fig.3: 3a 3b 3c Fig.4: IPL Fig.5: DPL 1 Dane ogólne Tylko fachowy personel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump Inst 2 048 508-Ed.02/2008-01-Wilo! Fig.1: Fig.2: Fig.3: 1 a a 2 b b L N a b c d c c 10,6 10 8 6 M 1 ~ 4 3,6 2 0,3 0 1,3 4 6 8 10 12 Fig.4: Fig.5: max. 20 m 1" 6 5 7 10 8 2 11

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain VC 32 / VC 40

Wilo-Drain VC 32 / VC 40 Wilo-Drain VC 32 / VC 40 2047640-Ed.02/2007-03-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 VC 32 Fig. 6 VC 40 1 Dane ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż i uruchomienie! 1.1 Zastosowanie Pompy

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Wilo-Star-Z 15 TT. Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-Star-Z 15 TT. Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Star-Z 15 TT PL Instrukcja montażu i obsługi INFOLINIA SERWISOWA: Spis treści: 1. Przegląd 2 2. Bezpieczeństwo 3 3. Dane techniczne 4 4. Sposób działania 5 5. Instalacja 7 6. Ustawienia 9 7. Konserwacja

Bardziej szczegółowo

Wilo-Sub TWU 6-8 - 10

Wilo-Sub TWU 6-8 - 10 Wilo-Sub TWU 6-8 - 10 Instruk cja montażu i obsługi 2061372 0705 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 POLSKI 1 Ogólne Montaż i uruchomienie przeprowadza tylko fachowy personel! 1.1 Przeznaczenie Pompy głębinowe

Bardziej szczegółowo

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI PL Instrukcja montażu i obsługi 2 527 299-Ed.01 (PL-PDF-2007-06-Wilo) Fig 1a: CO-1... Fig 1b: CO/T... Fig 2: ER1 Fig 3: ER1 Fig 4: Fig 5: Fig 6: CS Fig 7: FF4 Fig 7a: FF4 Fig

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym

Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym BA SBU Skrzynka rozdzielcza typu SBU-xx0x- Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE zgodnie z dyrektywą o kompatybilności

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 4 3. Instalacja konwertera... 4 4. Przyłczenie magistrali RS-485... 4 5.

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu zostały przewidziane do stosowania w instalacjach ciepłowniczych. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa, niezawierająca cząstek stałych, nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Wilo-MultiVert-MVIE. 11 kw ---> 22 kw Ed.02/0405/9704 Ba.

Wilo-MultiVert-MVIE. 11 kw ---> 22 kw Ed.02/0405/9704 Ba. Wilo-MultiVert-MVIE 11 kw ---> 22 kw 4093679 Ed.02/0405/9704 Ba. 11 5 9 12 8 11 7 2 3 7 2% 5 HA 200 mm Min. 1 6 13 100 mm Min. BP 10 2 4 7 2 4 3 7 6 13 100 mm Min. HC ou / or 100 mm Min. Fig. 1 Fig. 2

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ 11.2 Instrukcja montaŝu Instalacji, rozruchu i kontroli moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Instalacja regulatora ciśnienia w karabinku Air Arms S400

Instalacja regulatora ciśnienia w karabinku Air Arms S400 Instalacja regulatora ciśnienia w karabinku Air Arms S400 Demontaż karabinka. UWAGA: Przed demontażem całkowicie opróżniamy kartusz karabinka. Najprościej zrobić to, strzelając samym powietrzem. Przy około

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw

OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przyłczy wodocigowych i

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP.

Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP. Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP. Instrukcja opisuje sposób przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 50 / TS 65

Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 50 / TS 65 Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 50 / TS 65 2046787-Ed.03/2007-07-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 TP TS Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 POLSKI 1 Dane ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Wilo-Fluidcontrol / - EK / ed

Wilo-Fluidcontrol / - EK / ed Wilo-Fluidcontrol / - EK 2 049 542 / ed04-0804 6 5 2 3 1 4 12 Fig. 1 10 11 9 8 Fig. 2 Fig. 2 220-240 V 50-60 Hz L1 N M 1 U V Fig. 4 7 Fig. 5 1 Informacje ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ

D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ M Y J N I A D E Z Y N F E K T O R D E K O 2 6 0 EK i DK Z SUSZARKĄ WSKAZÓWKI DO MONTAŻU SMS 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 8 telefony: (22) 843-27-71 zarząd, 843-27-61 sprzedaż, 843-73-11 serwis, telefax:

Bardziej szczegółowo

S/N 004/06/07/DG. DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

S/N 004/06/07/DG. DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Instrukcja montażu i obsługi S/N 004/06/07/DG DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Zastrzega się prawo zmian technicznych! 1 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Bezpieczeństwo 3. Transport i tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Zawór bezpieczeństwa i utrzymujący ciśnienie

Zawór bezpieczeństwa i utrzymujący ciśnienie Zawór bezpieczeństwa i utrzymujący ciśnienie 1400 - dla wody pitnej (inne media na zapytanie). - Ochrona sieci przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez spust wody. zniwelowany przez szybkie otwarcie

Bardziej szczegółowo

Wilo-Stratos ECO Ed. 01 / GRD

Wilo-Stratos ECO Ed. 01 / GRD Wilo-Stratos ECO 4 102 972-Ed. 01 / 2006-07-GRD Fig.1: ECO ECO-Z ECO-L auto 1 1 2 2 3 3 m ECO-BMS ECO-Z-BMS ECO-ST m auto 1 2.0 2.5 1m 3 1.5 3.0 3 5 off 3.5 rpm x 1000 5 Fig.2a: Fig.2b: Fig.3: Fig.4: Fig.5:

Bardziej szczegółowo

5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw.

5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw. ** 5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw. B2 Podium Podest, pełnicy min. funkcj obserwacyjn, zbudowany jest z rur metalowych malowanych proszkowo w kolorze brzowym. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektrohydrauliczne

Siłowniki elektrohydrauliczne 4 56 Siłowniki elektrohydrauliczne ze skokiem 2 mm SKD82... : Napięcie zasilania 23 V AC, 3-punktowy sygnał sterujący SKD82...: Napięcie zasilania 24 V AC, 3-punktowy sygnał sterujący Wersje siłownika

Bardziej szczegółowo

Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R. DN 40 do DN 300 mm korpus pierścieniowy i z otworami gwintowanymi

Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R. DN 40 do DN 300 mm korpus pierścieniowy i z otworami gwintowanymi Karta katalogowa 0166.1/2-61 KE Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R 40 do 300 mm korpus pierścieniowy 350 do 600 mm korpus dzielony w formie "U" Maksymalne ciśnienie robocze (P rmax

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs ugi

Instrukcja monta u i obs ugi Instrukcja monta u i obs ugi Pompa Wilo ASP Spis tre ci: Informacje ogólne 2 Bezpiecze stwo 2 Transport i sk adowanie 4 Instalacja 5 Procedury uruchomienia i zatrzymania 11 Konserwacja 12 Demonta / ponowny

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-3/2 A-F-A-BAQE Dane: 1/27/216 Nr katalogowy: 9686914 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny z brązu - malowanie kataforetyczne - sztywne sprzęgło tulejowe

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH Instrukcja do ćwiczeń projektowych Projekt

Bardziej szczegółowo