Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE"

Transkrypt

1 Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE Ed.1-11/06

2 0 1 Fig. 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 Ø129 Ø129 93,5 Rp 1 1/4 55 Ø175 TWI5-SE TWI5 Fig. 2 Fig. 3 1x230 V x230 V mini. 500 mini.

3 0 1 Fig. 4 Fig. 5 1x230 V x400 V mini. 150 mini. 500 mini. 500 mini. Fig. 6 Fig. 7 3x400 V H mini = 1m 15

4 Fig mini.

5 Fig. 9a 1 10 N.m N.m 4 25 N.m N.m

6 Fig. 9b ESSO Marcol ml

7 1. Informacje ogólne 1.1 O niniejszej instrukcji Instrukcja montau i obsługi jest istotnym składnikiem urzdzenia. Powinna ona by zawsze do dyspozycji w pobliu wyrobu. Dokładne przestrzeganie instrukcji jest warunkiem zgodnego z przeznaczeniem uytkowania i właciwej obsługi urzdzenia. Instrukcja montau i obsługi odpowiada wykonaniu urzdzenia i jest zgodna ze stanem norm dotyczcych bezpieczestwa w ich stanie w czasie przygotowania do druku. 2. Bezpieczestwo Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe zalecenia, które naley przestrzega przy ustawieniu i pracy urzdzenia. Dlatego monterzy i uytkownik powinni bezwarunkowo przeczyta t instrukcj przed wykonaniem montau i uruchomienia. Naley przestrzega nie tylko ogólnych zalece dotyczcych bezpieczestwa zawartych w niniejszym rozdziale, lecz take specjalnie oznaczonych zalece zawartych w nastpnych rozdziałach. 2.1 Oznaczenie zalece w instrukcji obsługi Symbole Komunikaty Ogólny symbol niebezpieczestwa. Zalecenia przy zagroeniach zwizanych z napiciem elektrycznym. WSKAZÓWKA:... NIEBEZPIECZESTWO! Bardzo niebezpieczna sytuacja. Nieprzestrzeganie powoduje mier lub bardzo powane skaleczenia. OSTRZEENIE! Uytkownik moe ulec (powanym) skaleczeniom. Ostrzeenie obejmuje sytuacje, w których moliwe s (powane) uszkodzenia ciała, jeeli odpowiednie zalecenia nie bd przestrzegane. OSTRONIE! Istnieje niebezpieczestwo uszkodzenia pompy/urzdzenia. Ostronie podaje zalecenia, nieprzestrzeganie których moe spowodowa uszkodzenia wyrobu. WSKAZÓWKA! Uyteczna wskazówka odnonie obchodzenia si z wyrobem. Zwraca uwag na moliwo wystpienia trudnoci. 2.2 Kwalifikacje personelu Personel wykonujcy monta musi posiada kwalifikacje odpowiednie do tego rodzaju prac. Nieprzestrzeganie zalece dotyczcych bezpieczestwa moe stwarza zagroenia dla osób oraz spowodowa uszkodzenie pompy/urzdzenia. Nieprzestrzeganie zalece moe doprowadzi do utraty moliwoci otrzymania odszkodowania za szkody wynikłe z pracy urzdzenia. W szczególnoci nieprzestrzeganie zalece moe przykładowo spowodowa: niewłaciwe działanie pompy/urzdzenia, zagroenia dla osób wywołane oddziaływaniami elektrycznymi, mechanicznymi i bakteriologicznymi. 2.4 Zalecenia dla uytkowników Naley przestrzega obowizujcych przepisów odno- nie bezpieczestwa pracy. Naley wykluczy zagroenia wynikajce z zastosowania energii elektrycznej. Naley przestrzega miejscowych lub ogólnych przepisów [np. IEC,VDE itp.] oraz miejscowego zakładu energetycznego. 2.5 Zalecenia dla prac montaowych i sprawdzajcych Uytkownik powinien zapewni, aby wszystkie prace sprawdzajce i montaowe były wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadajcy odpowiednie uprawnienia. Personel ten powinien dokładnie zapozna si z instrukcj montau i obsługi. Prace na pompie/urzdzeniu powinny by wykonywane tylko podczas postoju. 2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaciwych czci zamiennych Zmiany w pompie/urzdzeniu s dopuszczalne tylko po uzgodnieniu z producentem. Stosowanie oryginalnych czci zamiennych i wyposaenia dodatkowego autoryzowanego przez producenta zwiksza bezpieczestwo pracy. Przy stosowaniu innych czci zamiennych producent nie odpowiada za wynikajce z tego skutki. 2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy Bezpieczna praca dostarczonej pompy/urzdzenia jest gwarantowana tylko przy zastosowaniach zgodnych z 4- szym rozdziałem instrukcji. Podane w katalogu/ karcie danych wartoci graniczne nie mog by w adnym przypadku przekraczane. 3. Transport i magazynowanie Po dostawie naley sprawdzi, czy nie nastpiło uszkodzenie urzdzenia podczas transportu. Po stwierdzeniu uszkodze transportowych naley we właciwym terminie wdroy odpowiednie działania wzgldem spedytora. OSTRONIE! Przy magazynowaniu naley przechowywa pomp w miejscu suchym i zabezpieczonym przed uderzeniami mechanicznymi oraz zewntrznymi oddziaływaniami (wilgoci, mrozu itp.). Aby unikn wszelkiego rodzaju uszkodze naley ostronie obchodzi si z pomp. 4. Zastosowanie 2.3 Niebezpieczestwa wynikajce z nieprzestrzegania zalece OSTRONIE! Niebezpieczestwo uszkodzenia pompy! Pompy głbinowe typu TWI 5 s przeznaczone wyłcznie do przetłaczania wody. Zastrzega się możliwość zmian technicznych! INFOLINIA SERWISOWA:

8 Pompy głbinowe typu TWI 5 mona stosowa w nastpujcych obszarach: W szybach o małej głbokoci, zbiornikach, cysternach Do pompowania i przetłaczania wody uytkowej: w budynkach (zaopatrzenie w wod) w rolnictwie (deszczownice, nawadnianie...) Pompy te nadaj si do: wody czystej, wody uytkowej, wody chłodzcej, wody deszczowej. Pompa nie moe pracowa w sposób cigły, a wic nie nadaje si np. do zasilania fontann (przy czasie pracy cigłej wikszym od 2 godzin zmniejsza si ywotno pompy). Pompa nie moe by stosowana do opróniania basenów pływackich. 5. Dane wyrobu 5.1 Oznaczenie typu Typ pompy SE - pływajcy pobór (boczne podłczenie ssawne) Przepływ znamionowy w m 3 /h Liczba stopni EM - silnik jednofazowy 230 V DM silnik trójfazowy 400 V B typ technicznego wykonania 5.2 Dane techniczne TWI5 - SE DM / B Maks. cinienie robocze: patrz tabliczka znamionowa Maks. temperatura cieczy: 40 C Pobór mocy P1: patrz tabliczka znamionowa Prd znamionowy: patrz tabliczka znamionowa Prdko obrotowa: patrz tabliczka znamionowa Stopie ochrony silnika: IP68 Stopie ochrony urzdzenia sterujcego (prd jednofazowy): IP54 Klasa izolacji: F Czstotliwo: 50 Hz Napicie prd jednofazowy: 230V (± 10 %) prd trójfazowy: 400V (± 10 %) Długo kabla: 20 m Maks. czstotliwo przełcze/godzin: 40 Maks. głboko zanurzenia: 20 m Maks. rednica ziarna: 2 mm Maks. zawarto piasku: 50 g/ m 3 Wymiary i podłczenia: (patrz rys. 1) 5.3 Zakres dostawy Pompa z silnikiem jednofazowym z kablem połczeniowym (H07RN-F) z skrzynk włcz/wyłcz z kablem sieciowym 2 m z wtyczk lub pompa z silnikiem trójfazowym z kablem połczeniowym (H07RN-F) i kablem (3 fazy + uziemienie). Lina nona 20 m. Instrukcja montau i obsługi Zalecenia dotyczce bezpieczestwa 5.4 Wyposaenie dodatkowe Wyposaenie dodatkowe naley zamawia osobno. Zawór odcinajcy Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym Urzdzenie sterujce i zabezpieczenie silnika Wyłcznik zabezpieczenia Wyłcznik pływakowy Akustyczny alarm przelania Fluidcontrol Czujnik cinienia Filtr ssawny z pływakiem Filtr zgrubny Filtr dokładny Dalsze informacje odnonie oznacze czci i numerów dla zamawiania patrz katalog i karta danych. 5.5 Opis pompy (rys. 2, 3, 4, 5, 6 i 7) 1. Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym 2. Zasuwa odcinajca 3. Wyłcznik pływakowy 4. Skrzynka podłczeniowa - prd jednofazowy 5. Lina nona 6. Fluidcontrol 7. Przewód zasilajcy 8. Pływak w dolnej pozycji 9. Pływak w górnej pozycji 10. Czujnik cinienia 11. Skrzynka podłczeniowa - prd trójfazowy 12. Filtr ssawny z pływakiem 13. Otwór odpowietrzajcy (naley wykona samemu) 14. Kosz ssawny 5.6 Konstrukcja pompy i silnika Pompa zatapialna jest wykonana jako wielostopniowa pompa wirowa. Wszystkie czci pompy, stykajce si z przetłaczan ciecz, s wykonane ze stali nierdzewnej. Silnik elektryczny jest oddzielony od hydraulicznej czci pompy za pomoc dwóch uszczelnie mechanicznych i olejowej komory poredniej, zapewniajcych szczelno silnika. W zakresie dostawy pompy zawarta jest lina nona. W dolnej czci pompy znajduje si kosz ssawny. Modele SE maj boczny króciec ssawny dla podłczenia pływajcego lub stałego filtra ssawnego oraz kolano kołnierzowe z 4 tłumikami drga do montau na podłou. Pompa z silnikiem jednofazowym (EM) jest dostarczana jako gotowa do podłczenia wraz ze skrzynk, zawierajc nastpujce elementy: wyłcznik z sygnalizacj wietln, przekanik nadmiarowo-prdowy z rcznym odblokowaniem, kondensator, podłczenie do wyłcznika pływakowego (dla zabezpieczenia przed brakiem wody), kabel podłczony do skrzynki zaciskowej i pompy, kabel sieciowy długoci 2 m z wtyczk z zestykiem ochronnym. Silnik posiada system zabezpieczajcy automatycznie wyłczajcy silnik przy jego przegrzaniu i załczajcy go ponownie po dostatecznym schłodzeniu. Pompa z silnikiem trójfazowym (DM) dostarczana jest z kablem z wolnym kocem (3 bieguny + uziemienie). Urzdzenie sterujce moe by dostarczone przez firm Wilo lub klient moe je zrealizowa w inny sposób. Urzdzenie sterujce musi posiada wyłcznik zabezpieczenia silnika. Po wyzwoleniu zabezpieczenia nadmiarowego naley odblokowa status zabezpieczenia przez wyłczenie i załczenie wyłcznika. Zastrzega się możliwość zmian technicznych! INFOLINIA SERWISOWA:

9 6. Instalowanie i podłczenie 6.1 Instalowanie OSTRONIE! Instalowanie i podłczenie elektryczne musi by wykonane zgodnie z miejscowymi przepisami przez uprawnionego elektromontera. OSTRZEENIE! Zagroenie dla osób! Nale- y przestrzega obowizujcych przepisów odnonie bezpieczestwa pracy. OSTRZEENIE! Niebezpieczestwo poraenia prdem! Naley wykluczy zagroenia wynikajce z zastosowania energii elektrycznej. Naley przestrzega obowizujcych krajowych przepisów elektrycznych i ogólnych krajowych wymaga i przepisów. OSTRONIE! Niebezpieczestwo uszkodzenia pompy! Pompa nie moe by transportowana, podnoszona lub opuszczana za porednictwem kabla elektrycznego. Miejsce ustawienia pompy musi by zabezpieczone przed mrozem. Zamocowa lin non do otworu mocujcego u góry pompy. Podłczy rurocig tłoczny. Za pomoc odpowiednich elementów mocujcych przymocowa beznapreniowo kabel zasilajcy do rurocigu tłocznego. Opuci pomp na linie nonej do wody i usytuowa tak, aby znajdowała si ona stale pod wod. Maks. głboko zanurzenia: 20 m przy swobodnym zawieszeniu. Pomp naley eksploatowa przy jej poziomym poło- eniu. Naley zapewni, aby szyb miał stał rednic na wysokoci, co ułatwia opuszczenie pompy. Pomp umieci w rodku szybu. Naley zwróci uwag na to, aby pompa, kabel zasilajcy i lina nona nie ocierały si podczas pracy pompy o ciany szybu lub o inne przeszkody. W kocowej pozycji pompa powinna si znajdowa na wysokoci co najmniej 0,50 m od dna szybu. Naley zapewni, aby podczas pracy pompy poziom wody znajdował zawsze co najmniej 0,15 m ponad kosz ssawny pompy. Przy instalowaniu na wolnym powietrzu: zapewni ochron rurocigu cinieniowego, urzdzenia sterujcego, zasuwy i elementów sterowania elektrycznego przed mrozem. Przy uyciu pływajcego poboru (filtr zasysajcy z połczeniem za pomoc wa) naley zwróci uwag na właciwe dopasowanie długoci wa do przestrzennych uwarunkowa cysterny. W celu wyeliminowania moliwoci dopływu powietrza do pompy filtr zgrubny nie powinien dochodzi do powierzchni wody (patrz rys. 8). Przy wykonaniach SE moliwe jest zainstalowanie pompy poza wod, bo silnik jest chłodzony przez przetłaczan ciecz (patrz rys. 7). Dostarczane wraz z pomp z silnikiem jednofazowym urzdzenie sterujce umoliwia realizacj zabezpieczenia przed brakiem wody przez podłczenie wyłcznika pływakowego (patrz punkt 6.3) lub załczanie/wyłczanie przez podłczenie czujnika cinienia (patrz rys. 4). Urzdzenie sterujce oferowane jako wyposaenie dodatkowe pomp z silnikiem trójfazowym umoliwia realizacj zabezpieczenia przed brakiem wody przez podłczenie wyłcznika pływakowego lub załczanie/wyłczanie przez podłczenie czujnika cinienia (patrz rys. 5). 6.2 Podłczenie hydrauliczne OSTRONIE! Niebezpieczestwo uszkodzenia pompy! W modelu SE przed uruchomieniem pompy w naley napełni wod (patrz rys. 8). Przy uyciu rur stalowych z podłczeniem gwintowym i półsztywnych rur polietylenowych o duej gstoci rednica rury nie moe by mniejsza od rednicy podłczenia pompy. Przy zastosowaniu rur półsztywnych pomp naley podeprze ponad lin non przymocowan do pompy. Na wylocie pompy i przed zasuw odcinajc naley bezwarunkowo zastosowa zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym. 6.3 Podłczenie elektryczne OSTRZEENIE! Niebezpieczestwo pora- enia prdem! Podłczenie elektryczne powinno by wykonane zgodnie z obowizujcymi, miejscowymi przez elektromontera posiadajcego odpowiednie uprawnienia. Sprawdzi rodzaj prdu i napicie zasilania sieciowego. Zwróci uwag na dane tabliczki znamionowej pompy. Bezpiecznik: 16 A, dla ochrony przewodów. Zwróci uwag na poprawne podłczenie uziemienia. Pompa z silnikiem trójfazowym jest dostarczana z kablem długoci 20 m, który musi by podłczony do urzdzenia zabezpieczajcego lub urzdzenia sterujcego (podłczenia elektryczne zgodnie ze schematem instrukcji montau i obsługi urzdzenia sterujcego). Bezwarunkowo naley zastosowa elektryczne zabezpieczenie pompy z silnikiem trójfazowym. Pompa z silnikiem jednofazowym ma kabel sieciowy i jest dostarczana ze skrzynk kondensatorow i zabezpieczeniem termicznym. Skrzynk t naley podłczy do sieci zasilajcej za pomoc kabla przewidzianego do tego celu. Naley podłczy wyłcznik pływakowy lub czujnik cinienia. W tym celu przed otwarciem skrzynki przełczajcej odłczy pomp od sieci. Usun mostek i na jego miejsce podłczy przewód zasilajcy wyłcznika i przewód uziemiajcy, o ile istnieje. Wskazówki dla podłczenia elektrycznego patrz schemat podłcze zacisków w skrzynce zaciskowej. Regulacja wysokoci: Naley zapewni, aby przy wyłczonej pompie poziom wody znajdował si co najmniej 150 mm ponad koszem ssawnym (patrz rys. 3). Zastrzega się możliwość zmian technicznych! INFOLINIA SERWISOWA:

10 7. Uruchomienie 7.1 Kierunek obrotów WSKAZÓWKA: Cinienie zmierzone w rurocigu otworu wiertniczego przy zamknitej zasuwie odpowiada wysokoci podnoszenia pompy przy zerowym przepływie minus rónica wysokoci midzy punktem ujcia i lustrem wody. Prd jednofazowy 230 V: Brak niebezpieczestwa niewłaciwego kierunku obrotów. Prd trójfazowy 400 V: W celu sprawdzenia, czy pompa obraca si we właciwym kierunku naley sprawdzi cinienie tłoczenia. Przy właciwym kierunku obrotów pompa wytwarza wysze cinienie tłoczenia. Istnieje równie moliwo pomiaru cinienia przy zamknitej zasuwie i porównania zmierzonego cinienia z cinieniem wymaganym. Przy niewłaciwym kierunku obrotów zamieni miejscami podłczenia dwóch faz na urzdzeniu sterujcym lub wyłczniku zabezpieczajcym. 7.2 Praca OSTRONIE! Niebezpieczestwo uszkodzenia pompy! Pompa nie moe nigdy pracowa na sucho lub przy zamknitym zaworze odcinajcym. Firma Wilo nie bierze odpowiedzialnoci za straty spowodowane suchobiegiem pompy. Jeszcze raz naley sprawdzi wszystkie podłczenia elektryczne, elektryczne urzdzenia zabezpieczajce i wartoci bezpieczników. Zmierzy wartoci prdu w podłczeniu kadej fazy i zmierzone wartoci porówna z wartociami znamionowymi tabliczki znamionowej. OSTRONIE! Niebezpieczestwo uszkodzenia pompy! Podane wartoci znamionowe prdu silnika nie mog by przekraczane. Po zanurzeniu pompy w wodzie naley pomp kilkakrotnie załczy i wyłczy, aby wytłoczy resztki powietrza znajdujcego si w pompie. Ewentualnie dla uzyskanie lepszego odpowietrzania moe by potrzebne wykonanie otworu Ø 3 mm w rurze tłocznej (patrz rys. 3). Zmierzy napicie zasilania przy pracujcym silniku. WSKAZÓWKA: Odnonie dopuszczalnej tolerancji napicia patrz punkt Konserwacja OSTRONIE! Wszystkie prace konserwacyjne na pompie (pompach) wykonywa po odłczeniu od napicia. Nie wykonywa adnych prac na pracujcej pompie. Jeeli kosz ssawny jest zatkany i wydajno pompy znacznie si obniyła, to pomp naley podnie, zdj kosz ssawny i oczyci go szczotk pod wod. Naprawy pompy oraz zmiany w połczeniach elektrycznych mog by wykonane tylko przez wykwalifikowanych fachowców lub techników serwisu. Przy zamawianiu czci zamiennych naley poda wszystkie dane tabliczki znamionowej pompy. Zastrzega się możliwość zmian technicznych! INFOLINIA SERWISOWA:

11 9. Awarie, przyczyny i usuwanie Awarie Przyczyny Usuwanie Pompa pracuje i nastpnie si wyłcza Brak przepływu lub niewystarczajcy przepływ Niewłaciwe napicie lub spadek napicia Sprawdzi podłczone napicie przy rozruchu: Niewystarczajce przekroje przewodów kabla mog spowodowa spadek napicia uniemoliwiajcy normaln prac silnika. Przerwa w kablu zasilajcym silnika Zadziałało zabezpieczenie silnika Za niskie napicie Zmierzy rezystancj midzy fazami. W razie potrzeby podnie pomp i sprawdzi kabel. Sprawdzi wartoci prdu nastawione na wyzwalaczu termicznym i porówna z danymi tabliczki znamionowej. Wane: Przy czsto powtarzajcym si wyłczaniu poszuka przyczyny. Wymuszone, czsto powtarzajce si ponowne załczenia mog spowodowa uszkodzenie silnika. Sprawdzi napicie zasilania na urzdzeniu sterujcym. Za dua czsto załczania pompy Zatkany kosz ssawny Zasuwa jest zamknita Niewłaciwy kierunek obrotów silnika (silnik trójfazowy) Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym zablokowane w pozycji zamknitej Brak wody lub poziom wody w szybie za niski Za mała rónica midzy punktami przełczania na manometrze rónicowym Nieprawidłowe usytuowanie pływaka. Za mała objto zbiornika cinieniowego lub za niskie cinienie nastawione w tym zbiorniku Nieszczelne zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym. Podnie i oczyci pomp. Otworzy zasuw. Zamieni miejscami podłczenia dwóch faz na urzdzeniu sterujcym. Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym zdemontowa i oczyci. Sprawdzi poziom wody w szybie: Przy pracy pompy powinien on wynosi co najmniej 0,15 m ponad kosz ssawny pompy. Zwikszy odstp midzy punktami załczania i wyłczania. Zmieni usytuowanie pływaka dla uzyskania właciwych czasów załczania pompy. Sprawdzi nastawy cinie przełczania i nastawi je od nowa. Sprawdzi cinienie w zbiorniku. Cinienie w zbiorniku powinno by nisze o 0,3 bar od cinienia załczania pompy. Zwikszy objto przez zamontowanie dodatkowego zbiornika albo wymieni zbiornik. Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym oczyci lub wymieni. OSTRONIE! Piasek i zanieczyszczenia s czstymi przyczynami awarii. Pompa bez stopy podporowej musi by zawieszona na wystarczajcej wysokoci nad dnem studzienki dla uniknicia przedostawania si piasku do pompy. Jeeli w krótkim czasie nastpi ponowne wyzwolenie zabezpieczenia przed przecieniem, to pomp powinien sprawdzi odpowiedni fachowiec lub technik serwisu. Jeeli nie mona usun przyczyny awarii, to naley si zwróci do odpowiedniej fachowej firmy lub do obsługi klientów firmy Wilo. 10. Monta - Demonta OSTRONIE! Zwraca uwag na to, aby nie zamieni adnych czci. Odłczy pomp OD NAPICIA. (patrz rys. 9a i 9b). 11. Czci zamienne Czci zamienne naley zamawia za porednictwem miejscowych fachowców i/lub słuby obsługi klientów firmy Wilo. Aby wyeliminowa dodatkowe zapytania i błdne zamówienia naley przy kadym zamówieniu poda wszystkie dane tabliczki znamionowej. Zastrzega się możliwość zmian technicznych! INFOLINIA SERWISOWA:

12

13 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg op 93/68/EEG I Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Direttiva macchine 98/37/CE Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE E Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre máquinas 98/37/CE Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva sobre equipos de baja tensión 73/23/CEE modificada por 93/68/CEE Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: 1) Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 89/336/EWG med följande ändringar 91/263/EWG, 92/31/EWG, EG Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med följande ändringar Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG med senere tilføyelser: 91/263/EWG, 92/31/EWG, EG Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere tilføyelser: P Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os aditamentos seguintes 93/68/CEE S N Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: EU konedirektiivit: 98/37/EG Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin täsmennyksin Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) CZ Prohlášení o shodě EU Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením: Směrnicím EU strojní zařízení 98/37/EG Směrnicím EU EMV 89/336/EWG ve sledu 91/263/EWG, 92/31/EWG, Směrnicím EU nízké napětí 73/23/EWG ve sledu GR Použité harmonizační normy, zejména: 1) ήλωση προσαρ ογής της Ε.Ε. ηλώνου ε ότι το προϊόν αυτό σ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις : Οδηγίες EG για ηχανή ατα 98/37/EG Ηλεκτρο αγνητική συ βατότητα EG-89/336/EWG όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, Οδηγία χα ηλής τάσης EG 73/23/EWG όπως τροποποιήθηκε Εναρ ονισ ένα χρησι οποιού ενα πρότυπα, ιδιαίτερα: 1) Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: EU maskindirektiver 98/37/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) H Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel: EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, Kisfeszültségü berendezések irány-elve: 73/23/EWG és az azt kiváltó Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1) PL Deklaracja Zgodności CE RUS Деклация о соответствии Европейским нормам Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią Настоящим документом заявляем, что данный że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi агрегат в его объеме поставки соответствует dokumentami: следующим нормативным документам: EC dyrektywa dla przemysłu maszynowego Директивы EC в отношении машин 98/37/EG 98/37/EG Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG с Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą Директивы по низковольтному напряжению 73/23/EWG с поправками Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami zharmonizowanymi: 1) TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildiği ºekliyle aºağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: AB-Makina Standartları 98/37/EG Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, Kısmen kullanılan standartlar: 1) Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности : 1) 1) EN 809, EN Erwin Prieß Quality Manager WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund

14 Wilo Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 38, Janki, Raszyn tel: , fax: , infolinia: (czyli DO WILO)

Wilo-MHIL. Instrukcja monta u i obsługi

Wilo-MHIL. Instrukcja monta u i obsługi Wilo-MHIL Instrukcja montau i obsługi 4088957 Ed.02/1204 Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 Spis treci 1. Dane ogólne.............................. 5 2. Bezpieczestwo............................ 6 3. Transport

Bardziej szczegółowo

Wilo-Stratos PICO. 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo

Wilo-Stratos PICO. 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo Wilo-Stratos PICO 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo Fig. 1: Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4a: Fig. 4b: PE N L Fig. 4c: Fig. 4d: Fig. 4e: Fig.5: 1 Informacje ogólne O niniejszej instrukcji Językiem oryginalnej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Wilo-IPL /DPL IPL...N/DPL...N

Wilo-IPL /DPL IPL...N/DPL...N Wilo-IPL /DPL IPL...N/DPL...N Instrukcja montażu i obsługi 2048393-Ed.4/2007-04-DDD Fig. 3 Fig. 4 Fig. 1 (IPL N) Fig. 2 (IPL) 1. Dane ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż i uruchomienie. 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4 Instrukcja monta u i obsługi!! Typ: WILOSub TWU 4 WILO 2019023/1093/Ed01/990916,897 0,8 24 4 2,390. 3. 3. 0 :57 0/ 03, 1. DANE OGÓLNE 1.1 Zastosowanie Otwory wiercone i 4 089:/3 0 Pompowanie i 74 /, 4/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A 2 065 337-Ed. 01 / 2006-05-Wilo Fig.1: 11 24 Typ a b c d T S 40/10 T S 40/10A T S 40/14 T S 40/14A 407 273 245 1½ " 13 k g 424 290 245 1½ " 15 k g Fig.2a:

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Wilo-VR-Control HVAC 2065705 0106 DDD

Wilo-VR-Control HVAC 2065705 0106 DDD Wilo-VR-Control HVAC 2065705 0106 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 4 Fig. 5 Fig. 6 4 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 1 Ogólne Montaż i uruchamianie może wykonać tylko fachowy personel! 1.1 Zastosowanie Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Wilo-AlarmControl. 2 0 6 6 9 5 8 - Ed.01 / 2005-12-D D D

Wilo-AlarmControl. 2 0 6 6 9 5 8 - Ed.01 / 2005-12-D D D Wilo-AlarmControl 2 0 6 6 9 5 8 - Ed.01 / 2005-12-D D D Fig.1: Fig.2: Fig.3: 1 Ogólne informacje 1.1 O niniejszym dokumencie Instrukcja monta u i obs ugi stanowi cz produktu.powinna by stale dost pna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. polska wersja

Instrukcja obsługi. polska wersja Instrukcja obsługi CV, KV, RS, LPK, RK, rkb, rkbi IRE, IFK, IFA, RF, RB, DF, CAU polska wersja POLSKA Instrukcja obsługi następujących produktόw: CV, KV, RS, LPK, RK, rkb, rkbi, IRE, IFK, IFA, RF, RB,

Bardziej szczegółowo

Wilo-Multivert MVI 16.../ MVI 32.../ MVI 52.../ MVI 70.../ MVI 95...

Wilo-Multivert MVI 16.../ MVI 32.../ MVI 52.../ MVI 70.../ MVI 95... Wilo-Multivert MVI 16.../ MVI 32.../ MVI 52.../ MVI 70.../ MVI 95... 2 040 502 - Ed3/0805 pdf MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... Fig. 1 MVI 70.../MVI 95... Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 1 Informacje ogólne Tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Wilo-DrainLift XS-F. 2 528 658-Ed.01/2007-11-Kothes!

Wilo-DrainLift XS-F. 2 528 658-Ed.01/2007-11-Kothes! Wilo-DrainLift XS-F 2 528 658-Ed.01/2007-11-Kothes! 1 Informacje ogólne O niniejszej instrukcji Instrukcja monta u i obs ugi jest istotnym sk adnikiem urz dzenia. Powinna ona by zawsze do dyspozycji w

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Wilo-DrainLift Con. Einbau- und Betriebsanleitung

Wilo-DrainLift Con. Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-DrainLift Con D F NL I Einbau- und Betriebsanleitung Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione DK Monterings- og driftsvejledning

Bardziej szczegółowo

Wilo-Sub TWU 3. PL Instrukcja montau i obsługi. x xxx xxx / yymm

Wilo-Sub TWU 3. PL Instrukcja montau i obsługi. x xxx xxx / yymm Wilo-Sub TWU 3 PL Instrukcja montau i obsługi x xxx xxx / yymm Spis treci: 1 Dane ogólne 1.1 Obszary zastosowa 1.2 Dane techniczne 2 Zalecenia odnonie bezpieczestwa 3 Transport i magazynowanie 4 Opis wyrobu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15 Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 Art. Nr : 417102069 Wydanie: 41/97 Spis treci Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym

Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym BA SBU Skrzynka rozdzielcza typu SBU-xx0x- Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE zgodnie z dyrektywą o kompatybilności

Bardziej szczegółowo

Wilo-Star-Z 15 TT. Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-Star-Z 15 TT. Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Star-Z 15 TT PL Instrukcja montażu i obsługi INFOLINIA SERWISOWA: Spis treści: 1. Przegląd 2 2. Bezpieczeństwo 3 3. Dane techniczne 4 4. Sposób działania 5 5. Instalacja 7 6. Ustawienia 9 7. Konserwacja

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-TOP-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym lub ko nierzowym. Wst pnie wybierane stopnie pr dko ci do regulacji wydajno ci. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne

Bardziej szczegółowo

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump Inst 2 048 508-Ed.02/2008-01-Wilo! Fig.1: Fig.2: Fig.3: 1 a a 2 b b L N a b c d c c 10,6 10 8 6 M 1 ~ 4 3,6 2 0,3 0 1,3 4 6 8 10 12 Fig.4: Fig.5: max. 20 m 1" 6 5 7 10 8 2 11

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Wilo-Sub TWU 6-8 - 10

Wilo-Sub TWU 6-8 - 10 Wilo-Sub TWU 6-8 - 10 Instruk cja montażu i obsługi 2061372 0705 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 POLSKI 1 Ogólne Montaż i uruchomienie przeprowadza tylko fachowy personel! 1.1 Przeznaczenie Pompy głębinowe

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ 11.2 Instrukcja montaŝu Instalacji, rozruchu i kontroli moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi. Stan na dzie: Wilo-DrainLift Box

Instrukcja montau i obsługi. Stan na dzie: Wilo-DrainLift Box Stan na dzie: 22.06.04 Wilo-DrainLift Box 2521833/0604 Spis treci: 1 Informacje ogólne 1.1 Zastosowanie 1.2 Dane wyrobu 1.2.1 Oznaczenie typu 1.2.2 Dane odnonie podłczenia i wydajnoci 2 Bezpieczestwo 2.1

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI PL Instrukcja montażu i obsługi 2 527 299-Ed.01 (PL-PDF-2007-06-Wilo) Fig 1a: CO-1... Fig 1b: CO/T... Fig 2: ER1 Fig 3: ER1 Fig 4: Fig 5: Fig 6: CS Fig 7: FF4 Fig 7a: FF4 Fig

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain VC 32 / VC 40

Wilo-Drain VC 32 / VC 40 Wilo-Drain VC 32 / VC 40 2047640-Ed.02/2007-03-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 VC 32 Fig. 6 VC 40 1 Dane ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż i uruchomienie! 1.1 Zastosowanie Pompy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Aktualizacja: Wilo-DrainLift XL

Instrukcja montażu i obsługi. Aktualizacja: Wilo-DrainLift XL Aktualizacja: 23.01.04 Wilo-DrainLift XL Spis treści: 1 Dane ogólne 1.1 Zastosowanie 1.2 Dane wyrobu 1.2.1 Oznaczenie typu 1.2.2 Dane odnośnie podłączenia i wydajności 2 Bezpieczeństwo 2.1 Oznaczenie zaleceń

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

SilentMaster. Instrukcja montau i obsługi

SilentMaster. Instrukcja montau i obsługi SilentMaster Instrukcja montau i obsługi 2058669-Ed.01/01.05 Rys. 1 Rys. 3 lub Rys. 2 2 Rys. 4 Rys. 5 3 Rys. 6 Rys. 7 4 1 Dane ogólne 1.1 Zastosowanie 1.2 Dane techniczne Automatycznie pracujca pompa do

Bardziej szczegółowo

Wilo-IPH-O/W. Instrukcja monta u i obsługi

Wilo-IPH-O/W. Instrukcja monta u i obsługi Wilo-IPH-O/W Instrukcja montau i obsługi 4090935-Ed01-10/04 Rys. 1 Rys. 2 Rys. 4 Rys. 5 1. Dane ogólne Tylko fachowy personel moe wykona monta i uruchomienie! 1.1 Zastosowanie Pompy dławnicowe typu IPH

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu zostały przewidziane do stosowania w instalacjach ciepłowniczych. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa, niezawierająca cząstek stałych, nie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto 300.100 Bedienungsanleitung Thermo-Transportbehälter Instruction manual Thermal transport container Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektrohydrauliczne

Siłowniki elektrohydrauliczne 4 56 Siłowniki elektrohydrauliczne ze skokiem 2 mm SKD82... : Napięcie zasilania 23 V AC, 3-punktowy sygnał sterujący SKD82...: Napięcie zasilania 24 V AC, 3-punktowy sygnał sterujący Wersje siłownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Zakład Elektroniczny ul.towarowa 13, 44-100 Gliwice tel/fax: 032 279-07-39, 279-43-91, 279-51-21 e-mail: biuro@polwat.com.pl www.polwat.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Spis treści

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 4 3. Instalacja konwertera... 4 4. Przyłczenie magistrali RS-485... 4 5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Wilo-IR-Monitor. 2033541-Ed.02/2006-11-DDD

Wilo-IR-Monitor. 2033541-Ed.02/2006-11-DDD Wilo-IR-Monitor 2033541-Ed.02/2006-11-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 D CE-Konformitätserklärung Hiermit erklären wir, daß dieses Aggregat folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: Elektromagnetische Verträglichkeit

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wilo-VeroLine-IPL (3 7,5 kw) Wilo-VeroTwin-DPL (3 7,5 kw)

Wilo-VeroLine-IPL (3 7,5 kw) Wilo-VeroTwin-DPL (3 7,5 kw) Wilo-VeroLine-IPL (3 7,5 kw) Wilo-VeroTwin-DPL (3 7,5 kw) 2 063 315 / 2005-10-05-WILO Fig. 1: IPL 7,5 kw Fig.1: IPL Fig.2: DPL Fig.3: 3a 3b 3c Fig.4: IPL Fig.5: DPL 1 Dane ogólne Tylko fachowy personel

Bardziej szczegółowo

SYNTEX typ SK (synchroniczny) Instrukcja eksploatacji. SYNTEX typ SK

SYNTEX typ SK (synchroniczny) Instrukcja eksploatacji. SYNTEX typ SK D-4840 Rheine 1 z 8 typ SK piasta 1.0 piasta 4.5 Sprzęgło przeciążeniowe jest elementem chroniącym następujące po nim elementy przed zniszczeniem. Bezluzowe przeniesienie napędu zapewnione jest przez kulki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI NIESTABILNEJ RODZAJU 2 TYPU DFA SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 2 3 Wymiary 3 4 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

ARMATURA GAZOWA. Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW

ARMATURA GAZOWA. Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW ARMATURA GAZOWA Słowo wstępne KATALOG PRODUKTÓW 1 Spis treści SPIS TREŚCI FM FMC FGM Filtry gazu...4 M16/RMO N.A. M16/RM N.A. Zawory odcinające normalnie otwarte...8 M16/RMO N.C. M16/RM N.C. Zawory odcinające

Bardziej szczegółowo

Wilo-Stratos ECO Ed. 01 / GRD

Wilo-Stratos ECO Ed. 01 / GRD Wilo-Stratos ECO 4 102 972-Ed. 01 / 2006-07-GRD Fig.1: ECO ECO-Z ECO-L auto 1 1 2 2 3 3 m ECO-BMS ECO-Z-BMS ECO-ST m auto 1 2.0 2.5 1m 3 1.5 3.0 3 5 off 3.5 rpm x 1000 5 Fig.2a: Fig.2b: Fig.3: Fig.4: Fig.5:

Bardziej szczegółowo

S/N 004/06/07/DG. DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

S/N 004/06/07/DG. DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Instrukcja montażu i obsługi S/N 004/06/07/DG DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Zastrzega się prawo zmian technicznych! 1 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Bezpieczeństwo 3. Transport i tymczasowe

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa.

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Temat : Ćwiczenie nr 7 Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Wiadomości do powtórzenia: (podręcznik H. Markiewicz Instalacje elektryczne, rozdział 7.4. sterowanie odbiorników) 1. Schemat

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Czujnik pogody, natynkowy WES/A 3.1, 2CDG120046R0011

ABB i-bus KNX Czujnik pogody, natynkowy WES/A 3.1, 2CDG120046R0011 Dane techniczne 2CDC504093D4002 ABB i-bus KNX Opis produktu Czujnik pogody WES/A 3.1 rejestruje prędkość wiatru, deszcz, jasność w trzech kierunkach świata, zmierzch, temperaturę oraz za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw

OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przyłczy wodocigowych i

Bardziej szczegółowo

*09005770* Karta katalogowa DS21. Manometr różnicowy z mikroprzełącznikami

*09005770* Karta katalogowa DS21. Manometr różnicowy z mikroprzełącznikami Karta katalogowa DS21 *09005770* 09005770 DB_PL_DS21 ST4-C 01/16 Manometr różnicowy z mikroprzełącznikami do monitorowania przepływu w instalacjach olejowych przesyłających ciepło zgodnie z normą DIN 32727

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 50 / TS 65

Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 50 / TS 65 Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 50 / TS 65 2046787-Ed.03/2007-07-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 TP TS Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 POLSKI 1 Dane ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych Montaż oświetlenia punktowego w sufitach podwieszanych Środki ostrożności Aby bezpiecznie wykonać pracę należy: - przed rozpoczęciem pracy wyłączyć zasilanie prądu, wykręcając bezpieczniki albo odłączając

Bardziej szczegółowo

Standardowe pompy obiegowe

Standardowe pompy obiegowe Ciepłownictwo/Wentylacja Klimatyzacja/Chłodnictwo Zaopatrzenie w wodę Ciepłownictwo.. / Wentylacja.. / Chłodnictwo.. Standardowe pompy obiegowe Więcej niź pompy a Czy znasz program pomp, który oferuje

Bardziej szczegółowo

SILNIKI INDUKCYJNE GÓRNICZE 3SG4 315M-4 STRONA 1/5

SILNIKI INDUKCYJNE GÓRNICZE 3SG4 315M-4 STRONA 1/5 3SG4 315M-4 STRONA 1/5 ZASTOSOWANIE Silniki jednobiegowe typu 3S4 315M-4 są przeznaczone do napędu maszyn i urządzeń górniczych, w szczególności do napędu organu urabiającego kombajnów chodnikowych. Silniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03

CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA MACIEJ GARCZAREK

Bardziej szczegółowo

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20 VZ 20 Instrukcja montau i konserwacji 808451-00 Mechaniczny hak szynowy VZ 20 Wymiary gabarytowe Rys. 1 2 Elementy składowe Rys. 2 3 Zabudowa Rys. 3 4 Legenda A zaczep B popychacz C spryna naciskowa D

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW NAPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie nr: 1 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo