Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A"

Transkrypt

1 Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Ed. 01 / Wilo

2 Fig.1: Typ a b c d T S 40/10 T S 40/10A T S 40/14 T S 40/14A ½ " 13 k g ½ " 15 k g Fig.2a: Fig.2b:

3 1 Ogólne informacje 1.1 O niniejszym dokumencie Instrukcja montau i obsugi stanowi cz produktu. Powinna by stale dostpna w pobliu produktu. cise przestrzeganie tej instrukcji stanowi warunek uytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz naleytej obsugi produktu. Instrukcja montau i obsugi jest zgodna z wykonaniem produktu i stanem norm regulujcych problematyk bezpieczestwa, obowizujcych w dniu zoenia instrukcji do druku. 2 Bezpieczestwo Niniejsza instrukcja obsugi zawiera podstawowe zalecenia, które musz by uwzgldnione przy instalowaniu, uruchamianiu i pracy urzdzenia. Dlatego instrukcja obsugi musi by koniecznie przeczytana przez montera i uytkownika przed przystpieniem do montau i uruchomienia. Naley przestrzega nie tylko ogólnych zasad bezpieczestwa, wymienionych w tym punkcie, ale take szczegóowych zasad bezpieczestwa, zamieszczonych w dalszych punktach, oznaczonych symbolami niebezpieczestw. 2.1 Oznaczenia zalece zawartych w instrukcji obsugi Symbole: Ogólny symbol niebezpieczestwa Niebezpieczestwo zwizane z napiciem elektrycznym w przypadku niezastosowania si do wskazówki. ZALECENIE: Uyteczna wskazówka dotyczca posugiwania si produktem. Zwraca uwag na potencjalne trudnoci. 2.2 Kwalifikacje personelu Personelwykonujcy monta musi posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania tych zada. 2.3 Niebezpieczestwa wynikajce z nieprzestrzegania zasad bezpieczestwa Nieprzestrzeganie zasad bezpieczestwa moe doprowadzi do zagroenia dla osób oraz spowodowa uszkodzenie pompy/ urzdzenia. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczestwa powoduje utrat wszelkich praw do gwarancji i odszkodowania. W szczególnoci nieprzestrzeganie tych zasad moe nie ze sob nastpujce zagroenia: niewaciwe dziaanie wanych funkcji pompy/ urzdzenia, nieskuteczno zabiegów konserwacyjnych i napraw, zagroenie ludzi dziaaniem czynników elektrycznych, mechanicznych i bakteriologicznych, szkody materialne. 2.4 Zasady bezpieczestwa dotyczce uytkownika Naley przestrzega obowizujcych zasad bezpieczestwa i higieny pracy. Naley wyeliminowa zagroenia zwizane z energi elektryczn. Naley przestrzega przepisów [np. IEC, VDE itd.]oraz zalece lokalnego zakadu energetycznego. ZALECENIE:... Teksty ostrzegawcze: NIEBEZPIECZESTW O! Bardzo niebezpieczna sytuacja. Nieprzestrzeganie grozi cikimi obraeniami,a nawet mierci. UW AGA! Uytkownik moe dozna (cikich) obrae. UW AGA oznacza take prawdopodobiestwo wystpienia (cikich)uszkodze w razie nieprzestrzegania wskazówki. OSTRONIE! Niebezpieczestwo uszkodzenia pompy/ urzdzenia. Ostronie oznacza moliwo uszkodzenia produktu 2.5 Zasady bezpieczestwa zwizane z przegldami i montaem Uytkownik jest zobowizany do zapewnienia wykonania wszystkich czynnoci zwizanych z przegldami i montaem przez autoryzowanych, odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, po dokadnym zapoznaniu si z instrukcj obsugi. Prace na pompie/instalacji mog by wykonywane tylko w czasie jej postoju. 2.6 Samowolne zmiany i stosowanie nieautoryzowanych czci zamiennych Zmiany w pompie/instalacji s dopuszczalne tylko w uzgodnieniu z producentem. Celem stosowania oryginalnych czci zamiennych i atestowanego osprztu jest zapewnienie bezpieczestwa. Zastosowanie innych czci zwalnia producenta z odpowiedzialnoci za wynikajce z tego skutki. INFOLINIA SERWISOWA:

4 2.7 Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Bezpieczestwo eksploatacji dostarczonej pompy/urzdzenia jest gwarantowane tylko pod warunkiem jej uycia zgodnego z przeznaczeniem wg punktu 4 instrukcji obsugi. Wartoci graniczne, podane w katalogu/specyfikacji, nie mog by przekraczane (odpowiednio w gór lub w dó). 3 Transport i magazynowanie Po otrzymaniu pompy/urzdzenia naley natychmiast sprawdzi, czy nie zostaa/o uszkodzone w transporcie. W razie stwierdzenie szkód transportowych naley w wymaganych terminach podj odpowiednie czynnoci wobec spedytora. OSTRONIE! Niebezpieczestwo uszkodzenia pompy! Niebezpieczestwo uszkodzenia wskutek nieprawidowego obchodzenia si w trakcie transportu i magazynowania. Pompa w czasie transportu powinna by zawieszona/trzymana jedynie na przewidzianym do tego uchwycie. Nigdy na kablu! Na czas transportu i magazynowania pomp naley zabezpieczy przed wilgoci, mrozem i uszkodzeniami mechanicznymi. 4 Zastosowanie NIEBEZPIECZESTWO! Niebezpieczestwo poraenia prdem! Pomp nie naley stosowa do opróniania basenów / stawów ogrodowych lub podobnych miejsc, kiedy przebywaj w nich ludzie. OSTRZEENIE! Niebezpieczestwo szkód osobowych Materiay, z których wykonano pompy, nie s przeznaczone do toczenia wody pitnej. Nie stosowa pomp do toczenia wody pitnej. Jedynie za zezwoleniem Wilo na zapytanie i po otrzymaniu atestu. Pompy nie mog by. Przykad: stosowane do toczenia cieków z fekaliami. stosowane w pomieszczeniach zagroonych wybuchem. Naley przestrzega lokalnych przepisów. Pompy zatapialne Wilo-Drain TS 40 nadaj si do wydobywania zanieczyszczonej wody ze studzienek, wykopów i zbiorników, moe przepompowywa ciecze ze staymi skadnikami o maksymalnej rednicy 10 mm Ø. Maj zastosowanie: przy kanalizacji budynków i dziaek, gospodarowaniu wod i ciekami, technice ochrony rodowiska i oczyszczaniu cieków, technice przemysowej i inynierii chemicznej. Pompy s ze stali nierdzewnej (silnik)(1.4301) i tworzywa sztucznego (system hydrauliczny). z reguy s zalane wod (zatopione), mog by instalowane tylko pionowo w ustawieniu stacjonarnym lub przenonym. 5 Informacje o produkcie 5.1 Oznaczenie typu TS 40/10 A M KA, TS 40/ M KA TS Wersja: Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej 40 rednica znamionowa zcza: 40 = Rp 1½ /10 Maks. wysoko podnoszenia [m]: 10, 14 A A =z wycznikiem pywakowym, przewodem zasilajcym i wtyczk -= brak danych: bez wycznika pywakowego, przewodu zasilajcego bez wtyczki czy silniku 3~ Napicie 1~230 V, silnik na prd sieciowe: jednofazowy, 3~400 V, silnik trójfazowy -50 Czstotliwo [Hz] -2 Liczba biegunów 2-10M KA Dugo kabla zasilajcego [m]: 5, Dane techniczne Dozwolone media do przetaczania: sabo rce media, o maks. zawartoci chlorku 150 mg/l (dla / AISI 304), Maks. dozwolona wielko ziarna: 10 mm Napicie sieciowe: 1 ~ 230 V, ± 10 %, 3~ 400 V, ± 10 % Czstotliwo: 50 Hz Stopie ochrony: IP 68 Liczba obrotów: maks /min (50 Hz) Maks. pobór prdu: patrz tabliczka znamionowa Moc P1: patrz tabliczka znamionowa Moc znamionowa silnika P2: patrz tabliczka znamionowa Maks. wydajno toczenia: patrz tabliczka znamionowa Maks. wysoko podnoszenia: patrz tabliczka znamionowa Rodzaj pracy S1: 200 roboczogodzin na rok INFOLINIA SERWISOWA:

5 Rodzaj pracy S3 (optymalnie): Tryb pracy niecigej, 25% (2,5 minut pracy, 7,5 minut przerwy). Zalecana czstotliwo zaczania: 20 1 / h Maks. czstotliwo zaczania: 50 1 / h rednica znamionowa króca cinieniowego: patrz tabliczka znamionowa Dozwolony zakres temperatury toczonych mediów: +3 do 35 C Maks. gboko zanurzenia: 5 m Napenianie oleju: ELFOLNA DS 22 lub podobne, 410 ml 5.3 Zakres dostawy Kada pompa jest wyposaona w kabel zasilajcy o dugoci 5/10 m, wtyczk ze stykiem ochronnym (przy prdzie jednofazowym), wbudowan klap zwrotn, wbudowany przecznik pywakowy (wersja A), podczenie wa 1 ½", podczenie rury z zewntrznym gwintowaniem 1 ½", instrukcj montau i obsugi. 6 Opis i funkcje 6.1 Opis pompy (Rys. 1) Poz. Opis czci Poz. Opis czci 1 Kabel 14 Kondensator 2 Pokrywa z uchwytem 15 Uszczelnienie pokrywy 3 Oprawa pokrywy 16 Belka nona górna 4 Korpus silnika 17 W irnik 5 Klapa zwrotna 18 Stojan 6 Podczenie rury 1 ½" 19 Belka nona dolna 7 Króciec cinieniowy-konierz 20 Uszczelnienie mechaniczne 8 Uszczelnienie konierza 21 ruba spustowa oleju z uszczelk 9 Korpus pompy-cz górna 22 Piercie uszczelniajcy 10 Korpus pompy 23 W irnik 11 W ycznik pywakowy 24 Uszczelnienie korpusu 12 Mocowanie kabla 25 Sito 13 Uszczelnienie wlotu kablowego 26 Kocówka wa R1½ (gwint zewntrzny) Pompa zatapialna jest napdzana przez szczelnie zamknity silnik. Pompa i silnik maj wau. Toczone medium wchodzi przez centralny otwór zasysajcy i wychodzi z pionowego króca cinieniowego. Pompa ma wasn wbudowan klap zwrotn (Poz. 5). Pompy TS 40 s dostarczane z póotwartym wirnikiem (Poz. 23). Pozwala on na przechodzenie staych zanieczyszcze do 10mm Ø (adnych skadników wóknistych jak trawa, licie, szmaty). Pompa jest mocowana (R 1½) w ustawieniu stacjonarnym do staego przewodu tocznego lub w przypadku ustawienia przenonego do wa. Silnik obu typów jest uszczelniony po stronie cieczy i silnika (Poz. 20) od komory pompy. Uszczelnienia s smarowane i chodzone w pracy na sucho, jeli komora jest wypeniona olejem. Ostronie! Niebezpieczestwo braku szczelnoci! W przypadku uszkodzenia uszczelnienia, do m edium toczonego m oe przedosta si maa ilo oleju. Silniki s wyposaone w termiczn ochron silnika (1~:styki ochronne uzwojenia (W SK), 3~:termiczna kontrola silnika), które automatycznie je wyczaj w przypadku nadmiernego nagrzania i ponownie wczaj po ostudzeniu. W procesie produkcji w 1~silnik jest wbudowany kondensator. 7 Instalacja i podczenie elektryczne Instalacja i podczenie elektryczne powinny by przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami tylko przez fachowy personel! OSTRZEENIE! Zagroenie odniesienia obrae! W celu uniknicia wypadku,naley przestrzega istniejcych przepisów. INFOLINIA SERWISOWA:

6 OSTRZEENIE! Niebezpieczestwo poraenia prdem! Wykluczy zagroenia spowodowane energi elektryczn. Naley stosowa si do lokalnych i ogólnych przepisów [np. IEC, VDE itd.]oraz lokalnego przedsibiorstwa dostarczajcego energi. 7.1 Instalacja Pompa jest przewidziana do uytkowania w ustawieniu mokrym stacjonarnym i mokrym przenonym. OSTRONIE! Niebezpieczestwo uszkodzenia pompy! Pomp zawiesza za pomoc acucha lub liny jedynie na uchwycie, nigdy na kablu elektrycznym lub podczeniu rury /wa. Podczas opuszczania pompy do studzienki lub wykopu naley uwaa, aby nie uszkodzi kabla zasilajcego Miejsce ustawienia pompy musi by mrozoodporne. Przed ustawieniem i uruchomieniem, studzienka musi by oczyszczona z duych staych (np. gruz itd.). Wielko instalacji patrz katalog. Przewód toczny musi by zgodny ze rednic znamionowa pompy (R 1½, moliwo rozszerzenia) Mokre ustawienie stacjonarne Przy mokrym ustawieniu stacjonarnym pomp TS 40 z przewodem tocznym, pomp naley tak umiejscowi i umocowa, aby: masa pompy nie opieraa si na podczeniu przewodu tocznego obcienie przewodu tocznego nie dziaao pomp Mokre ustawienie przenone W przypadku mokrego ustawienia przenonego pompa w studzience musi by zabezpieczona przed wypadkiem i przesuniciem. (np. zamocowa acuch z lekkim obcieniem pocztkowym). ZALECENIE: Podczas montau w wykopach, bez twardej ziemi, pompa musi by ustawiona na wystarczajco duej pycie lub zawieszona w odpowiedniej pozycji na linie lub acuchu. 7.2 Podczenie elektryczne OSTRZEENIE! Niebezpieczestwo poraenia prdem! Podczenie elektryczne musi by przeprowadzone przez instalatora zatwierdzonego przez lokalne przedsibiorstwo dostarczajce energii (EVU)i zgodnie z aktualnymi lokalnymi przepisami [np. przepisami VDE]. Rodzaj prdu i napicie podczenia sieciowego musz odpowiada informacjom podanym na tabliczce znamionowej, Bezpiecznik po stronie sieci: 16 A, bezwadnociowe, Urzdzenie uziemi zgodnie z przepisami, Zastosowanie wycznika bezpieczestwa 30 ma, Zastosowanie odcicia sieci za pomoc styku min. 3 mm, Pompa jest gotowa do podczenia. Pompa z silnikiem trójfazowym (3~400V): Do podczenia trójfazowego (DM) uywa si w sposób nastpujcy y zakoczenia kabla bez wtyczki: 4-yowy kabel zasilajcy: 4 x 1,0 2 ya brzowa czarna niebieska zielona/ óta Zacisk U V W PE Zakoczenie kabla bez wtyczki naley podczy w skrzynce sterowniczej (p. Instrukcja montau i obsugi skrzynki sterowniczej). 8 Uruchomienie NIEBEZPIECZESTWO! Niebezpieczestwo zanieczyszcze poraenia prdem! Pomp nie naley stosowa do opróniania basenów /stawów ogrodowych lub podobnych miejsc kiedy przebywaj w nich ludzie. Ostronie! Niebezpieczestwo uszkodzenia pompy! Przed uruchomieniem studzienka i przewody doprowadzajce musz by przede wszystkim oczyszczone ze staych skadników jak gruz. 8.1 Kontrola kierunku obrotu (tylko dla silników trójfazowych) Waciwy kierunek obrotu pompy musi by kontrolowany przed kadym zanurzeniem w medium toczenia. Waciwy kierunek obrotu jest oznaczony strzak na górnej stronie korpusu silnika. Dlatego naley pomp odpowiednio trzyma w doni, krótko wczy pomp. Pompa zawraca w przeciwnym kierunku (w lewo) do obrotów silnika. W przypadku nieprawidowego kierunku obrotu musz by zmienione 2 fazy podczenia sieciowego. INFOLINIA SERWISOWA:

7 8.2 Ustawienie kontrolera poziomu! OSTRONIE! Niebezpieczestwo uszkodzenia pompy! Uszczelnienie nie powinno by wystawione na suchobieg! Suchobieg skraca trwao silnika i uszczelnienia. Jako ochrona uszczelnienia przed suchobiegiem przewidziany jest silnik z komor uszczelnienia wypenion olejem. Lustro wody nie powinno by poniej minimalnej gbokoci zanurzenia. Alarm niskiego poziomu jest ustawiony na nastpujcym minimalnym poziomie: Rys. 2 Rys. 2a: Rodzaj pracy S3: patrz podczenie i informacje i mocy Rys. 2b: Rodzaj pracy S1: patrz podczenie i informacje i mocy Podczas napeniania studzienki oraz opuszczaniu pompy do wykopu naley uwaa, eby wycznik pywakowy móg si swobodnie porusza. Wczy pomp. 9 Konserwacja Prace konserwacyjne i naprawcze powinny by przeprowadzane jedynie przez wykwalifikowany fachowy personel! OSTRZEENIE! Niebezpieczestwo infekcji! Prace konserwacyjne naley wykonywa w odpowiednim ubraniu ochronnym (rkawice ochronne), aby unikn niebezpieczestwa infekcji. OSTRZEENIE! Niebezpieczestwo poraenia prdem! Wykluczy zagroenie spowodowane energi elektryczn. Podczas prac konserwacyjnych i naprawczych pompa powinna by odczona od napicia i zabezpieczona na wypadek niespodziewanego ponownego wczenia. Uszkodzenia kabla przyczeniowego powinny by usuwane jedynie przez wykwalifikowanych instalatorów. Olej w komorze uszczelnienia wymienia co 1 rok. Odkrci rub spustow z piercieniem uszczelniajcym (Rys. 1, Pos. 21). Pomp pooy na bok, eby wypyn olej (zebra do odpowiedniego zbiornika i utylizowa profesjonalnie). Nala nowy olej (p. akapit 5.2). Zakrci rub spustow oleju z piercieniem uszczelniajcym. 10 Usterki, przyczyny i ich usuwanie Usterka Przyczyna Usuwanie Pompa nie pracuje Brak napicia Sprawdzi przewody i bezpieczniki oraz ponownie wczy bezpieczniki w szafce rozdzielczej Zablokowany wirnik Wyczyci korpus i wirnik, w przypadku dalszego blokowania si wymieni pomp Przerwanie kabla Sprawdzi oporno kabla. Jeli to konieczne, wymieni kabel. Uywa jedynie oryginalnego specjalnego kabla WILO! Wyczniki Woda w silniku Zadzwoni do serwisu bezpieczestwa zadziaay Zanieczyszczenia obce w pompie, WSK rozczy si Urzdzenie odczy od napicia i zabezpieczy na wypadek niespodziewanego ponownego wczenia, Wycign pomp ze studzienki, Usun zanieczyszczenia. Pompa nie ma mocy Pompa zasysa powietrze przez zbyt silne obnienie lustra cieczy. Sprawdzi funkcjonowanie/ustawienie kontroli Poziomu Zapchany przewód toczny. Przewód zdj i wyczyci Jeli nie mona usun usterki w obsudze, naley zwróci si o pomoc do warsztatu specjalistycznego lub najbliej pooonego serwisu lub punktu sprzedaowego WILO. 11 Czci zamienne Zamawianie czci zamiennych odbywa si przez lokalny warsztat specjalistyczny i/lub serwis Wilo. Aby unikn pyta zwrotnych i bdnych zamówie, przy kadym zamówieniu s podane wszystkie dane tabliczki znamionowej Zastrzega si moliwo zmian bez uprzedzenia! INFOLINIA SERWISOWA:

8 D EG - Konformitätserklärung GB EC Declaration of conformity F Déclaration de conformité CEE H ierm it erk lä ren wir, da ss die B a ua rten der B a ureihe : TS40/10 Herewith, we d eclare that this prod uct: TS40/14 Par le présent, nous d éclarons que cet agrégat : in der gelieferten Ausführung folgenden einsc hlä gigen B estim m ungen entsp ric ht: in its d eliv ered state comply with the f ollowing relev ant prov isions: est conf orme aux d ispositions suiv ants d ont il relè v e: EG-Maschinenrichtlinie EC-Machinery directive Directives CEE relatives aux machines Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive 98/37/EG 89/336/EWG i.d.f / a s a m ended/ a v ec les a m endem ents suiv a nts: 91/263/EWG 92/31/EWG Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG Low voltage directive i.d.f / a s a m ended/ a v ec les a m endem ents suiv a nts : Direction basse-tension Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG Construction product directive i.d.f / a s a m ended/ a v ec les a m endem ents suiv a nts : Directive de produit de construction Angewendete ha rm onisierte N orm en, insb esondere: EN 809 A pplied harmoniz ed stand ard s, in particular: EN Normes harmonisées, notamment: EN EN EN EN EN EN D ortm und, Erwin Prieß Q ua lity M a na ger WIL O AG N ortk irc henstra ße D ortm und D oc um ent:

9 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg op 93/68/EEG Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg op 93/86/EEG Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: 1) P Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Directivas CEE relativas a má quinas 98/37/CE Compatibilidade electromagné tica 89/336/CEE com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os aditamentos seguintes 93/68/CEE Directiva sobre produtos de construç ã o 89/106/CEE com os aditamentos seguintes Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: EU konedirektiivit: 98/37/EG Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin täsmennyksin EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin täsmennyksin K äytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) CZ Prohlášení o shod EU Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím píslušným ustanovením: Smrnicím EU strojní zaízení 98/37/EG Smrnicím EU EMV 89/336/EWG ve sledu 91/263/EWG, 92/31/EWG, Smrnicím EU nízké naptí 73/23/EWG ve sledu Smrnicím stavebních produkt 89/106/EWG ve sledu Použité harmonizaní normy, zejména:1) GR.. : EG 98/37/EG EG- 89/336/EWG 91/263/EWG 92/31/EWG, EG 73/23/EWG 89/106/EWG, :1) I S Dichiarazione di conformitàce Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Direttiva macchine 98/37/CE Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 89/106/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 89/336/EWG med följande ändringar 91/263/EWG, 92/31/EWG, EG Lå gspänningsdirektiv 73/23/EWG med följande ändringar EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med följande ändringar T illämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) DK EF-overensstemmelseserklæring V i erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: EU maskindirektiver 98/37/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG følgende Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) PLDeklaracja Zgodnoci CE Niniejszym deklarujemy z pen odpowiedzialnosci e dostarczony wyrób jest zgdony z nastpujcymi dokumentami: EC dyrektywa dla przemysu maszynowego 98/37/EG Odpowiednio elektromagnetyczna 89/336/EWG ze zmian 91/263/EWG, 92/31/EWG, Normie niskich napi 73/23/EWG ze zmian Wyroby budowlane 89/106/EWG ze zmian Wyroby s zgodne ze szczegóowymi normami zharmonizowanymi: 1) TRCE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildii ekliyle aaıdaki standartlara uygun olduunu teyid ederiz: AB-Makina Standartları98/37/EG Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, Ürün imalat direktifi 89/106/EWG ve takip eden, Kısmen kullanılan standartlar:1) E N Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre má quinas 98/37/CE Directiva sobre compatibilidad electromagné tica 89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva sobre equipos de baja tensión 73/23/CEE modificada por 93/68/CEE Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE modificada por 93/68/CEE Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) EU-Overensstemmelseserklæring V i erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG med senere tilføyelser: 91/263/EWG, 92/31/EWG, EG Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere tilføyelser: Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere tilføyelser Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) H EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megf elel: EK Irányelvek gépekhez: 98/37 /EG Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, K isf eszültségü berendezések irány- Elve: 7 3/23/EWG és az azt kiváltó Építési termékek irányelv 98/106/EWG és az azt kiváltó F elhasznált harmonizált szabványok, külö nö sen: 1) RUS, : EC 98/37/EG 89/336/EWG 91/263/EWG, 92/31/EWG, 73/23/EWG 89/106/EWG, : 1) 1)EN 809, EN , EN , EN , EN EN , EN , EN Erwin Prieß Quality Manager WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund

10 Wilo Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 38, Janki, Raszyn tel: , fax: , infolinia: (czyli DO WILO)

Wilo-AlarmControl. 2 0 6 6 9 5 8 - Ed.01 / 2005-12-D D D

Wilo-AlarmControl. 2 0 6 6 9 5 8 - Ed.01 / 2005-12-D D D Wilo-AlarmControl 2 0 6 6 9 5 8 - Ed.01 / 2005-12-D D D Fig.1: Fig.2: Fig.3: 1 Ogólne informacje 1.1 O niniejszym dokumencie Instrukcja monta u i obs ugi stanowi cz produktu.powinna by stale dost pna

Bardziej szczegółowo

Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE

Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE 4104146- Ed.1-11/06 0 1 Fig. 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 Ø129 Ø129 93,5 Rp 1 1/4 55 Ø175 TWI5-SE TWI5 Fig. 2 Fig. 3 1x230 V 4 2 7 5 6 7 4 3 9 1x230 V 1 13 8 150 mini. 500 mini. 0 1 Fig.

Bardziej szczegółowo

Wilo-MHIL. Instrukcja monta u i obsługi

Wilo-MHIL. Instrukcja monta u i obsługi Wilo-MHIL Instrukcja montau i obsługi 4088957 Ed.02/1204 Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 Spis treci 1. Dane ogólne.............................. 5 2. Bezpieczestwo............................ 6 3. Transport

Bardziej szczegółowo

Wilo-Stratos PICO. 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo

Wilo-Stratos PICO. 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo Wilo-Stratos PICO 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo Fig. 1: Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4a: Fig. 4b: PE N L Fig. 4c: Fig. 4d: Fig. 4e: Fig.5: 1 Informacje ogólne O niniejszej instrukcji Językiem oryginalnej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Wilo-IPL /DPL IPL...N/DPL...N

Wilo-IPL /DPL IPL...N/DPL...N Wilo-IPL /DPL IPL...N/DPL...N Instrukcja montażu i obsługi 2048393-Ed.4/2007-04-DDD Fig. 3 Fig. 4 Fig. 1 (IPL N) Fig. 2 (IPL) 1. Dane ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż i uruchomienie. 1.1

Bardziej szczegółowo

Wilo-DrainLift Con. Einbau- und Betriebsanleitung

Wilo-DrainLift Con. Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-DrainLift Con D F NL I Einbau- und Betriebsanleitung Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione DK Monterings- og driftsvejledning

Bardziej szczegółowo

Wilo-Star-Z 15 TT. Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-Star-Z 15 TT. Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Star-Z 15 TT PL Instrukcja montażu i obsługi INFOLINIA SERWISOWA: Spis treści: 1. Przegląd 2 2. Bezpieczeństwo 3 3. Dane techniczne 4 4. Sposób działania 5 5. Instalacja 7 6. Ustawienia 9 7. Konserwacja

Bardziej szczegółowo

Wilo-Sub TWU 6-8 - 10

Wilo-Sub TWU 6-8 - 10 Wilo-Sub TWU 6-8 - 10 Instruk cja montażu i obsługi 2061372 0705 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 POLSKI 1 Ogólne Montaż i uruchomienie przeprowadza tylko fachowy personel! 1.1 Przeznaczenie Pompy głębinowe

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain VC 32 / VC 40

Wilo-Drain VC 32 / VC 40 Wilo-Drain VC 32 / VC 40 2047640-Ed.02/2007-03-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 VC 32 Fig. 6 VC 40 1 Dane ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż i uruchomienie! 1.1 Zastosowanie Pompy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Aktualizacja: Wilo-DrainLift XL

Instrukcja montażu i obsługi. Aktualizacja: Wilo-DrainLift XL Aktualizacja: 23.01.04 Wilo-DrainLift XL Spis treści: 1 Dane ogólne 1.1 Zastosowanie 1.2 Dane wyrobu 1.2.1 Oznaczenie typu 1.2.2 Dane odnośnie podłączenia i wydajności 2 Bezpieczeństwo 2.1 Oznaczenie zaleceń

Bardziej szczegółowo

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI PL Instrukcja montażu i obsługi 2 527 299-Ed.01 (PL-PDF-2007-06-Wilo) Fig 1a: CO-1... Fig 1b: CO/T... Fig 2: ER1 Fig 3: ER1 Fig 4: Fig 5: Fig 6: CS Fig 7: FF4 Fig 7a: FF4 Fig

Bardziej szczegółowo

Wilo-Multivert MVI 16.../ MVI 32.../ MVI 52.../ MVI 70.../ MVI 95...

Wilo-Multivert MVI 16.../ MVI 32.../ MVI 52.../ MVI 70.../ MVI 95... Wilo-Multivert MVI 16.../ MVI 32.../ MVI 52.../ MVI 70.../ MVI 95... 2 040 502 - Ed3/0805 pdf MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... Fig. 1 MVI 70.../MVI 95... Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 1 Informacje ogólne Tylko

Bardziej szczegółowo

Wilo-IR-Monitor. 2033541-Ed.02/2006-11-DDD

Wilo-IR-Monitor. 2033541-Ed.02/2006-11-DDD Wilo-IR-Monitor 2033541-Ed.02/2006-11-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 D CE-Konformitätserklärung Hiermit erklären wir, daß dieses Aggregat folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: Elektromagnetische Verträglichkeit

Bardziej szczegółowo

Wilo-VR-Control HVAC 2065705 0106 DDD

Wilo-VR-Control HVAC 2065705 0106 DDD Wilo-VR-Control HVAC 2065705 0106 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 4 Fig. 5 Fig. 6 4 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 1 Ogólne Montaż i uruchamianie może wykonać tylko fachowy personel! 1.1 Zastosowanie Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wilo-IPH-O/W. Instrukcja monta u i obsługi

Wilo-IPH-O/W. Instrukcja monta u i obsługi Wilo-IPH-O/W Instrukcja montau i obsługi 4090935-Ed01-10/04 Rys. 1 Rys. 2 Rys. 4 Rys. 5 1. Dane ogólne Tylko fachowy personel moe wykona monta i uruchomienie! 1.1 Zastosowanie Pompy dławnicowe typu IPH

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 50 / TS 65

Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 50 / TS 65 Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 50 / TS 65 2046787-Ed.03/2007-07-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 TP TS Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 POLSKI 1 Dane ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wilo-Stratos ECO Ed. 01 / GRD

Wilo-Stratos ECO Ed. 01 / GRD Wilo-Stratos ECO 4 102 972-Ed. 01 / 2006-07-GRD Fig.1: ECO ECO-Z ECO-L auto 1 1 2 2 3 3 m ECO-BMS ECO-Z-BMS ECO-ST m auto 1 2.0 2.5 1m 3 1.5 3.0 3 5 off 3.5 rpm x 1000 5 Fig.2a: Fig.2b: Fig.3: Fig.4: Fig.5:

Bardziej szczegółowo

S/N 004/06/07/DG. DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

S/N 004/06/07/DG. DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Instrukcja montażu i obsługi S/N 004/06/07/DG DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Zastrzega się prawo zmian technicznych! 1 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Bezpieczeństwo 3. Transport i tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4 Instrukcja monta u i obsługi!! Typ: WILOSub TWU 4 WILO 2019023/1093/Ed01/990916,897 0,8 24 4 2,390. 3. 3. 0 :57 0/ 03, 1. DANE OGÓLNE 1.1 Zastosowanie Otwory wiercone i 4 089:/3 0 Pompowanie i 74 /, 4/

Bardziej szczegółowo

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump Inst 2 048 508-Ed.02/2008-01-Wilo! Fig.1: Fig.2: Fig.3: 1 a a 2 b b L N a b c d c c 10,6 10 8 6 M 1 ~ 4 3,6 2 0,3 0 1,3 4 6 8 10 12 Fig.4: Fig.5: max. 20 m 1" 6 5 7 10 8 2 11

Bardziej szczegółowo

Wilo-DrainLift Con. Pioneering for You. de en fr nl it. da cs ru pl

Wilo-DrainLift Con. Pioneering for You. de en fr nl it. da cs ru pl Pioneering for You Wilo-DrainLift Con de en fr nl it Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi. Stan na dzie: Wilo-DrainLift Box

Instrukcja montau i obsługi. Stan na dzie: Wilo-DrainLift Box Stan na dzie: 22.06.04 Wilo-DrainLift Box 2521833/0604 Spis treci: 1 Informacje ogólne 1.1 Zastosowanie 1.2 Dane wyrobu 1.2.1 Oznaczenie typu 1.2.2 Dane odnonie podłczenia i wydajnoci 2 Bezpieczestwo 2.1

Bardziej szczegółowo

Wilo-Control EC Drain 1 x 4,0

Wilo-Control EC Drain 1 x 4,0 Wilo-Control EC Drain 1 4,0 2065455 1105 DDD Fig. 1 Fig. 2 1 Dane ogólne Montaż i uruchomienie dozwolone tylko osobom wykwalifikowanym! 1.1 Zastosowanie Urządzenie sterujące do automatycznego sterowania

Bardziej szczegółowo

Wilo-DrainLift XS-F. 2 528 658-Ed.01/2007-11-Kothes!

Wilo-DrainLift XS-F. 2 528 658-Ed.01/2007-11-Kothes! Wilo-DrainLift XS-F 2 528 658-Ed.01/2007-11-Kothes! 1 Informacje ogólne O niniejszej instrukcji Instrukcja monta u i obs ugi jest istotnym sk adnikiem urz dzenia. Powinna ona by zawsze do dyspozycji w

Bardziej szczegółowo

Economy-Regeltechnik. Wilo-ER 1, ER 1-A Ed.02/ DDD

Economy-Regeltechnik. Wilo-ER 1, ER 1-A Ed.02/ DDD Economy-Regeltechnik Wilo-ER 1, ER 1-A 2021982-Ed.02/2007-05-DDD Economy-Regeltechnik Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 1 Dane ogólne Montaż i uruchomienie może wykonać tylko fachowy personel. 1.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE

Deklaracja Zgodności WE Deklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32

Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32 Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32 H[m] 10 Wilo-Drain TS/TSW 32 8 6 4 2 0 0 2 4 6 TSW 32/11 TS 32/12 TSW 32/8 TS 32/9 8 10 12 14Q[m³/h] Budowa Pompa do odwadniania piwnic, chłodzona wodą Zastosowanie Tłoczenie

Bardziej szczegółowo

Wilo-CC-System. Instrukcja montażu i obsługi. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo

Wilo-CC-System. Instrukcja montażu i obsługi. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo Wilo-CC-System PL Instrukcja montażu i obsługi 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo Fig. 1.1: Fig. 1.2: Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4: Instrukcja 1 Informacje montażu ogólne i obsługi Montaż i uruchomienie tylko przez

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE

Deklaracja Zgodności WE Deklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Wilo-Fluidcontrol / - EK / ed

Wilo-Fluidcontrol / - EK / ed Wilo-Fluidcontrol / - EK 2 049 542 / ed04-0804 6 5 2 3 1 4 12 Fig. 1 10 11 9 8 Fig. 2 Fig. 2 220-240 V 50-60 Hz L1 N M 1 U V Fig. 4 7 Fig. 5 1 Informacje ogólne Tylko fachowy personel może wykonać montaż

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY INFRA EKO ZASTOSOWANIE Pompowanie ścieków o dużej zawartości ciał stałych, ciał włóknistych, tłoczenie wody z zawartością piasku, szlamu i innych zanieczyszczeń. Tłoczenie gnojówki i fekalii. Znajdują

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału DRENA ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej i lekko zanieczyszczonej o granulacji zanieczyszczeń do 10 mm. Stosowane do pracy w: gospodarstwach domowych przemyśle rzemiośle ogrodnictwie Awaryjne opróżnianie:

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Wilo-ER 2/ER Ed.02/ DDD

Wilo-ER 2/ER Ed.02/ DDD Wilo-ER 2/ER 3-4 2 025 723-Ed.02/2007.01 DDD CO-ER System Economy Regeltechnik Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 1 Dane ogólne Montaż i uruchomienie może wykonywać tylko fachowy personel. 1.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywnyliniowysystemzasilaniaawaryjnego PowerWalkerVI450LCD PowerWalkerVI650LCD PowerWalkerVI850LCD PowerWalkerVI1000LCD PowerWalkerVI1500LCD PowerWalkerVI2000LCD PL Skróconainstrukcjaobsugi EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA DRENA PRO EKO Pompy zatapialne ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe i ścierające o małych

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Budowa Pompa do odwadniania piwnic, chłodzona wodą Zastosowanie Tłoczenie

Bardziej szczegółowo

DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop

DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop Kolektywne/ SynoLINE600 AlgoRex Synova TM Rczne przyciski alarmowe do zastosowa w liniach dozorowych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15 Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 Art. Nr : 417102069 Wydanie: 41/97 Spis treci Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi Texi Champion SB Instrukcja obsługi WANE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wane wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uywa urzdzenia. Stosowanie si do jej zalece pozwoli unikn

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 H[m] 100 80 60 40 20-0145 -0130-0123 -0115 Wilo-Sub TWU 3-... 0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 Q[m³/h] Zmiany zastrzeżone www.wilo.pl 50 EU 2014-03 1 / 5 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Budowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

Przepompownie ścieków na zewnątrz budynków

Przepompownie ścieków na zewnątrz budynków 4.1 P 15 Produkt Opis produktu Rysunek pokazuje urządzenie jednopompowe nr art. 866 621B Aby uniknąć skraplania się pary, zalecamy wentylowanie studzienki. Głębokości zabudowy (T): T 1 1630-2130 mm T 2

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift S

Opis serii: Wilo-DrainLift S Opis serii: Wilo-DrainLift S H[m] 5,0 Wilo-DrainLift S 4,0 3,0 2,0 S 1/5 1,0 Budowa Kompaktowe urządzenie do przetłaczania ścieków ze zintegrowaną pompą Zastosowanie W pełni funkcjonalne, gotowe do podłączenia

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi EWT Grzałka elektryczna do podgrzewania wody w basenach prywatnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi EWT Grzałka elektryczna do podgrzewania wody w basenach prywatnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL EWT 80 40 Grzałka elektryczna do podgrzewania wody w basenach prywatnych Zmiany zastrzeżone Bezpieczestwo Bezpieczestwo 1 Bezpieczestwo 1.1 Zagroenia podczas uytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs ugi

Instrukcja monta u i obs ugi Instrukcja monta u i obs ugi Pompa Wilo ASP Spis tre ci: Informacje ogólne 2 Bezpiecze stwo 2 Transport i sk adowanie 4 Instalacja 5 Procedury uruchomienia i zatrzymania 11 Konserwacja 12 Demonta / ponowny

Bardziej szczegółowo

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP Żeliwne, monoblokowe (3D) oraz znormalizowane, zgodne z normą EN 733 (3DS3DP) pompy odśrodkowe. ZASTOSOWANIA Pompowanie wody oraz czystych, nieagresywnych mediów chemicznych Zaopatrzenie w wodę Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F Opis serii: H[m] 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Budowa Małe urządzenie do przetłaczania (montaż na ścianie) Zastosowanie Gotowe do podłączenia urządzenie do przetłaczania fekaliów do ograniczonego

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi

Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi INSTALACJI, OBSŁUGI I UTRZYMANIA http://www.wszystkodobasenow.pl Serwis pomp basenowych: https://www.wszystkodobasenow.pl/czesci-do-pomp-basenowych Tel:

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS KATALOG SPO. 5" wielostopniowe pompy głębinowe 50 Hz

GRUNDFOS KATALOG SPO. 5 wielostopniowe pompy głębinowe 50 Hz GRUNDFOS KATALOG SPO 5" wielostopniowe pompy głębinowe 50 Hz Spis treści Dane ogólne Zastosowania 3 Klucz oznaczenia typu 3 Warunki pracy 3 Budowa 4 Wykaz materiałów SPO z koszem wlotowym 4 Rysunek przekrojowy

Bardziej szczegółowo

Przepompownia wody brudnej KESSEL. Z teleskopową nasadą do płynnego wyrównania wysokości. poziomu, z pokrywą klasy A 15 z tworzywa sztucznego do

Przepompownia wody brudnej KESSEL. Z teleskopową nasadą do płynnego wyrównania wysokości. poziomu, z pokrywą klasy A 15 z tworzywa sztucznego do und überwacht ścieków Aqualift S Wielkość nominalna od 7 do 0 Wybranie 700 x 700 mm Aqualift S Do zabudowy w płycie podłogowej, głębokość zabudowy (T) od 8 mm do 656 mm. Z teleskopową nasadą do płynnego

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWANIA

INSTRUKCJA UYTKOWANIA 440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3 440SW / 440KAP urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIE! Uchwyty dolne oraz

Bardziej szczegółowo

Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI

Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI 11105897 Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące osób i rzeczy Symbole wraz z napisem UWAGA i ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ informują o ryzyku wystąpienia niebezpieczeństwa, związanego z nieprzestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu Pompa obiegowa do filtrów basenowych Karta typoszeregu Metryka Karta typoszeregu KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody firmy KSB zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM

INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM SYSTEMAIR S.A. Al. Krakowska 169, Łazy k/warszawy, 05-552 Wólka Kosowska ZASTOSOWANIA Nagrzewnice

Bardziej szczegółowo

X. W e dopuszczone do kontaktu z ywno ci

X. W e dopuszczone do kontaktu z ywno ci X. We dopuszczone do kontaktu z ywnoci W ssawny i przesyowy dopuszczony do kontaktu z ywnoci - zgodne z normami FDA bardzo lekki Obejma limakowa Master Grip Szybkozcze Master Grip Króciec metalowy z konierzem

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU. HydroFLOW AquaKLEAR P P60, P100, P120, P160

KARTA TECHNICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU. HydroFLOW AquaKLEAR P P60, P100, P120, P160 tel. 500 068 835, fax. 324450684 e-mail: biuro@hydropath.pl www.hydropath.pl KARTA TECHNICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU HydroFLOW AquaKLEAR P P60, P100, P120, P160 URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA I OCHRONY WODY dok.

Bardziej szczegółowo

Pompy do wody zanieczyszczonej US 73-253 Wolny przelot 30/40 mm. Charakterystyka Dopuszczalna praca na sucho

Pompy do wody zanieczyszczonej US 73-253 Wolny przelot 30/40 mm. Charakterystyka Dopuszczalna praca na sucho Zastosowanie Pompy zatapialne US 73-253 stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pompowania wody silnie zanieczyszczonej z domieszkami o ziarnistości 30 i 40 mm, bez kamieni. Za pomocą tych pomp

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Wilo do zaopatrzenia w wodę

Urządzenia Wilo do zaopatrzenia w wodę Urządzenia Wilo do zaopatrzenia w wodę 1 Wilo-Sub TWI 5 Do studni kręgowych, cystern i zbiorników ƒ Silnik samochłodzący ƒ Możliwość podłączenia filtra pływającego ƒ Możliwe ustawienie bez zanurzenia w

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Urządzenie przeciwzalewowe Kessel. Szkolenie dla instalatorów Grast- Kessel

Urządzenie przeciwzalewowe Kessel. Szkolenie dla instalatorów Grast- Kessel Urządzenie przeciwzalewowe Kessel Szkolenie dla instalatorów Grast- Kessel Datum: Datum: 13/14 Referent: października 2011 Z jednego źródła wszystko do odprowadzania ścieków Ochrona przed wodą w piwnicach

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 7 719 001 570 Spis treœci Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Objaœnienia symboli 1. Dane osprzêtu 3 1.1 Opis 3 1.1.1 Zastosowanie 3 1.1.2 Zakres dostawy 4 1.2 Opis

Bardziej szczegółowo

Grzałki do zbiorników

Grzałki do zbiorników 1 z 8 typ EHP EH TEHM Typ EHP Typ EH Typ TEHM są odpowiednie do podgrzewania oleju hydraulicznego lub smarującego oraz do stosowania w układach grzewczych w celu zapobiegania awariom spowodowanym nieodpowiednią

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 400 MS MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 400 MS MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG Sp. z o.o. Brzeg MIESZADŁA Karty katalogowe Mieszadła śmigłowe 400 MS edycja: 2011 r. ZASTOSOWANIE Mieszadła stosowane są przede wszystkim w gospodarce komunalnej - np. oczyszczalniach ścieków oraz przemyśle

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4 Opis serii: Wilo-Sub TWU 4 0H[m] 280 240 200 160 120 80 40 1 2 3 4 5 10 14 Wilo-Sub TWU 4-...-C Q[m³/h] Budowa Pompa głębinowa, wielostopniowa Zastosowanie Zaopatrzenie w wodę ze studni głębinowych i cystern

Bardziej szczegółowo

Pompa basenowa NewBCC Instrukcja obsługi i montażu

Pompa basenowa NewBCC Instrukcja obsługi i montażu Pompa basenowa NewBCC Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, które należy przyjąć podczas instalacji i uruchomienia. Jest więc niezwykle

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. D-4847 Rheine 4128 P 1 Chłodnica oleju PIK jest jednoczenie elementem łczcym silnik elektryczny z pomp hydrauliczn. Wskazówki ogólne Prosz zapozna z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem chłodnicy PIK.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE POMPY ODŚRODKOWE, WIELOSOPNIOWE IE3 MOTOR

ELEKTRYCZNE POMPY ODŚRODKOWE, WIELOSOPNIOWE IE3 MOTOR NOCCHI Multi EVO IE3 MOTOR ACS Multi EVO jest poziomą, elektryczną pompą odśrodkową, wielostopniową z otworem ssawnym z gwintem osiowym i otworem tłocznym z gwintem radialnym. Innowacyjny system hydrauliczny

Bardziej szczegółowo