Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami"

Transkrypt

1 Maria Chołuj

2 Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, za samochód osobowy uważa się pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. 2

3 Samochodem osobowym nie jest: pojazd samochodowy mający jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, pojazd samochodowy mający więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, 3

4 pojazd samochodowy, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, pojazd samochodowy, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, pojazd samochodowy będący pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług (tj. agregat elektryczny lub spawalniczy, bankowóz, podnośnik do prac konserwacyjno- montażowych, koparka, koparkospycharka, ładowarka, pomoc drogowa, żuraw samochodowy, a także pojazdy wykorzystywane do prac wiertniczych, konserwacyjno-montażowych, oczyszczania oraz zimowego utrzymania dróg). 4

5 W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację. W dowodzie rejestracyjnym takiego pojazdu powinna się również znaleźć właściwa adnotacja o spełnieniu tych wymagań. Kopię takiego zaświadczenia należy dostarczyć w terminie 14 dni do właściwego urzędu skarbowego. 5

6 Kupno od osoby prywatnej objęte jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % i trzeba złożyć deklarację PCC-3 Import Cenę nabycia tworzy: -kwota należna sprzedającemu wynikająca z fa -cło z dokumentu SAD (10% dla aut z USA,Japonii,Korei ) akcyza 3,1 % a dla aut o poj.pow.2000cm 18,6 % vat 22% -różnice kursowe (kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zakup) zakupy aut używanych w UE kupującym jest osoba fizyczna, składa w US deklaracje VAT-24 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu, wnosi opłatę 160 zł. Naczelnik US wydaje VAT-25 Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu 6

7 Samochody osobowe należą do niezharmonizowanych wyrobów akcyzowych. Kupujący składa w Urzędzie Celnym deklarację w sprawie akcyzy, urząd weryfikuje kwotę podatku, kupujący płaci 3,1% lub 18,6 % wartości auta Rejestrując pojazd płaci opłatę za recykling 500 zł i za rejestrację po raz pierwszy na terytorium kraju 245 zł. Konieczne jest tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego fa zakupu i dowodu rejestracyjnego. 7

8 Pełne odliczenie vat-u dotyczy samochodów ciężarowych. Dotyczy to również paliwa.na fakturach za paliwo musi być nr rejestracyjny. Dla samochodów osobowych odliczenie vat-u wynosi 60 % lecz nie więcej niż zł. Od paliwa nie odlicza się vat-u, stanowi on koszt. 8

9 Samochody osobowe amortyzuje się metodą liniową ze stawką 20 % rocznie.stawkę można podwyższyć o współczynnik 1,4 dla aut używanych intensywnie( warunki terenowe, leśne) Jeżeli samochód osobowy jest używany (6 m-cy) lub ulepszony (20 %) to można zastosować metodę indywidualnych odpisów i amortyzować nie krócej niż 30 m-cy (stawka 40%) Jeśli kupimy nowe auto dla siebie, używamy pow.pół roku i wprowadzimy jako środek trwały firmy, to nie można uznać go jako używane Samochody ciężarowe można amortyzować metodą odpisów liniowych, metodą degresywną, odpisów indywidualnych i jednorazowego odpisu. Ta ostatnia dotyczy wartości samochodu do 100 tys.euro. 9

10 VAT-Podlega opodatkowaniu stawką vat 22 % nawet, jeśli odliczyliśmy tylko 60 % lub 6000.Dotyczy to nowych samochodów, a jeśli jest on używany (6 m-cy u nas) to sprzedaż jest zwolniona z vat. PIT,CIT- sprzedaż auta wycofanego ze środków trwałych w ciągu 6 lat jest opodatkowana, po 6 latach nie podlega opodatkowaniu.wartość niezamortyzowana księgowana w koszty. 10

11 Kradzież auta, likwidacja wskutek wypadku i remonty stanowią KUP tylko gdy było wykupione AC. 11

12 W praktyce firmy wykorzystują w swojej działalności gospodarczej: samochody stanowiące własność firmy, wprowadzone do ewidencji środków trwałych; samochody użytkowane przez firmę w oparciu o umowy leasingu; samochody użytkowane przez firmę w oparciu o umowy najmu; prywatne samochodu właścicieli; prywatne samochody pracowników w trakcie podróży służbowej; prywatne samochody pracowników w tzw. przejazdach lokalnych. 12

13 Wydatek na nabycie nie stanowi KUP, kosztem staje się poprzez amortyzację Limit KUP dla amortyzacji samochodów osobowych pow euro( kurs średni euro z dnia ubezpieczenia) Samochody ciężarowe-amortyzacja jednorazowa do 100 tys.euro (bez osobowych) Nie odlicza się vat od paliwa do samochodów osobowych, w koszty księguje się kwotę brutto. Odlicza się vat od paliwa do samochodów ciężarowych. 13

14 W koszty zaliczana opłata inicjalna (RMK) i raty czynszu leasingowego. Wykup po zakończonej umowie zazwyczaj poniżej wartości rynkowej. Ograniczenia w odliczaniu podatku vat jak przy zakupie Nakłady pow.3500 zł stanowią inwestycję w obcy środek trwały. 14

15 Opłaty za najem stanowią KUP Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu osobowego Odliczamy vat od faktur kosztowych, z wyj.fa za paliwo do samochodów osobowych 15

16 Zakup auta nie stanowi kup Obowiązek prowadzenia Ewidencji przebiegu pojazdu Po 6 m-cach używania sprzedaż bez podatku PIT i bez VAT Odliczamy vat od faktur kosztowych 16

17 Pracownikowi przysługuje zwrot za poniesione koszty podróży służbowej w wysokości iloczynu km x stawka za km (max 0,8358 zł). Wysokość stawki określa pracodawca. Pracownik musi prowadzić 2 ewidencje poświadczone na koniec m-ca przez pracodawcę: - ewidencję przebiegu pojazdu rejestr wydatków. Porównuje się kwoty z obydwu ewidencji i w koszty księguje się mniejszą, oraz pracownikowi wypłaca się mniejszą. 17

18 Podstawą wypłaty pracownikowi kosztów jazd jest oświadczenie na piśmie pracownika o używaniu samochodu do celów służbowych. Kwotę uzależnia się od wielkości miejscowości w której znajduje się firma: km (do 100 tys. mieszkańców) km (100 tys tys.) -700 km (pow.500 tys.)(służba leśna 1500 km, służby ratownicze 3000 km) Kwotę ryczałtu pomniejsza się o 1/22 za każdy dzień nieobecności pracownika (urlop, chorobowe, opieka) Nie trzeba prowadzić żadnej ewidencji, jedynie musi być umowa cywilnoprawna z firmą o używaniu prywatnego samochodu do celów służbowych. Stawka za km wynosi 0,8358 zł Kwoty wypłacone pracownikowi są opodatkowane, stanowią kup, nie są ozusowane (art.21 ust.1 p.23b updf) 18

19 Kupujesz samochód osobowy o wartości do 20'000, ażeby nie ograniczać podstawy naliczania odpisów amortyzacyjnych. Art. 23 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) Zwracasz uwagę, aby cena brutto z VAT nie przekroczyła 55'454 zł, w przeciwnym wypadku nie zdołasz odliczyć maksymalnej kwoty VAT. Od pojazdu za 50'000zł brutto odliczasz sobie 60% VAT wynikającego z faktury zakupu, tzn. 5'409 zł. Gdyby to był samochód ciężarowy (pow.3,5 t.), wówczas odliczyłbyś cały VAT - 9'016 zł. Art.86 ust.1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535) 19

20 Kupujesz auto już w styczniu, bo wtedy są najniższe ceny, a ponadto na początku roku koszty są zazwyczaj bardzo potrzebne. Amortyzujesz auto stawką 20% przez 11 pełnych miesięcy, co daje Ci koszty ok. 8'175 zł w przypadku samochodu osobowego, albo 7'513 zł w przypadku ww. samochodu ciężarowego. Poz. 7 załącznika nr 1 "Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych" do ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) Po 11 miesiącach, ale przed upływem roku sprzedajesz auto za 75% wartości rynkowej nowego pojazdu (ok. 37'500 zł brutto) osobie nie będącej podatnikiem VAT. Osobie tej nie zależy na podatku VAT, a Ty korzystasz ze zwolnienia związanego ze sprzedażą używanych samochodów osobowych. 8 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (D.z U. z 2004r., Nr 97, poz. 970, z późn. zm.). 20

21 Wydatek na zakup samochodu można również wrzucić w koszty zamiast amortyzować, gdyż samochód jest użytkowany krócej, niż 1 rok. W takiej sytuacji odroczymy zapłatę podatku o rok, wrzucając na ten czas w koszty wartość samochodu. Efekt finansowy będzie jednak taki sam, jednak dodatkowo uzyskamy bezpłatne odroczenie płatności podatku w kwocie ok. 8'472 zł. art. 22a ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) Dodatkowym plusem takiego rozwiązania jest brak obowiązku korygowania odliczeń przy sprzedaży, bowiem nie zaliczyłeś samochodu do środków trwałych. Nadal możesz jednak korzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży, wystarczy, że wykorzystujesz auto przez ponad pół roku. art.91 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535) 8 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 97, poz. 970, z późn. zm.). 21

22 22

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT...

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT... 3 Spis treści DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT.... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Rodzaj pojazdu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

msp.krakow.pl nr 5 informator dla przedsiębiorców czerwiec 2005 ISSN 1734-218X

msp.krakow.pl nr 5 informator dla przedsiębiorców czerwiec 2005 ISSN 1734-218X msp.krakow.pl nr 5 czerwiec 2005 ISSN 1734-218X informator dla przedsiębiorców Szanowni Przedsiębiorcy! Przedstawiamy Państwu czerwcowy numer biuletynu Informator dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl. Jak

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników.

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników. Jakie błędy popełniają najczęściej podatnicy? W trakcie audytów podatkowych dokładnej kontroli badających podlegają zasady wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Likwidacja działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. 1 WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA / URZĘDU GMINY W celu zgłoszenia zaprzestania

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2014 r. Poz. 1215 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY RADZI..

URZĄD SKARBOWY RADZI.. URZĄD SKARBOWY RADZI.. JEDNORAZOWA AMORTYZACJA - POMOC DE MINIMIS Przepisy ustaw podatkowych, o których mowa w art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo