OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE"

Transkrypt

1 Strona1 OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Zmiany w zakresie opodatkowania nabycia samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r.

2 Strona2 Spis treści 1. STAN PRAWNY DO KOŃCA MARCA 2014 ROKU ZASADY OPODATKOWANIA NABYCIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I INNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH OD 1 KWIETNIA 2014 R DEFINICJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ODLICZENIE VAT PRZY WYKORZYSTYWANIU POJAZDÓW NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PEŁNE ODLICZENIE VAT - STOSOWANIE EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC ORGANÓW PODATKOWYCH LEASING POJAZDÓW ZAKUPIONYCH DO KOŃCA MARCA 2014R ZASADY OPODATKOWANIA NAPRAW I ZAKUPU CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW ZASADY OPODATKOWANIA NABYCIA PALIWA DO SAMOCHODÓW ROZWIĄZANIA SZCZEGÓLNE PODATEK NALEŻNY PRZY UDOSTĘPNIANIU SAMOCHODU NA CELE PRYWATNE ZBYCIE SAMOCHODU ROZLICZANIE UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW NABYTYCH PRZED 1-SZYM KWIETNIA 2014R POJAZDY SAMOCHODOWE NABYTE DO KOŃCA 2013 R POJAZDY SAMOCHODOWE NABYTE W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2014 R ROZLICZENIE LEASINGU PODATKI DOCHODOWE... 17

3 Strona3 1. Stan prawny do końca marca 2014 roku Przeprowadzone pod koniec 2013 roku nowelizacje ustaw podatkowych wprowadziły zmiany m.in. w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz ze zm. dalej jako ustawa o VAT). W wyniku tych prac z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczął obowiązywać art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, dodany ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652). Przepis ten regulował aspekty związane z możliwością odliczenia podatku VAT od nabycia pojazdów samochodowych i zgodnie z jego treścią, ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego odnoszą się do nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W tej sytuacji kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej na fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, nie więcej jednak niż zł. Dotyczy to również samochodów nabytych w drodze m.in. leasingu, gdzie podatnik może odliczyć 60% kwoty z faktury dokumentującej ratę leasingową, nie więcej niż zł w całym okresie użytkowania, z kolei w razie nabycia paliwa do tych samochodów odliczenie w ogóle nie przysługuje. Stanowi o tym art. 88a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Nowością od 1-go stycznia 2014 była zmiana, iż ograniczenie powyższe nie dotyczy pojazdów samochodowych w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg. Tym samym w stosunku do nabycia powyższych samochodów oraz innych z art. 86a ust. 2 ustawy o VAT od nowego roku podatek VAT odliczany był w 100 %. W czerwcu 2013 r. Minister Finansów złożył wniosek do Komisji Europejskiej o możliwość wprowadzenia przepisów ograniczających prawo do odliczenia VAT przy zakupie niektórych pojazdów samochodowych. Podstawowym założeniem zaproponowanych zmian było ograniczenie prawa do odliczania do 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia (w tym wewnątrzwspólnotowego)

4 Strona4 pojazdów samochodowych, wytworzenia oraz importu pojazdów samochodowych oraz nabycia usług zgodnie z umową najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze. Ograniczenie to miało mieć zastosowanie wyłącznie do pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i do prowadzonej działalności gospodarczej i wydatków związanych z tymi pojazdami. Objęłoby również częściowe ograniczenie - do 50% - prawa do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodów objętych derogacją oraz od innych wydatków eksploatacyjnych. Komisja Europejska wyraziła zgodę na zastosowanie w stosunku do Polski derogacji w zakresie stosowania przepisów unijnych. W konsekwencji 17 grudnia 2013 r. podpisano decyzję wykonawczą Rady upoważniającą Polskę do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W konsekwencji nasz kraj uzyskał derogację, która jest podstawą do wprowadzenia zmian w zakresie odliczania VAT od zakupu samochodów, paliwa do ich napędu oraz innych wydatków eksploatacyjnych. Na podstawie otrzymanej decyzji polski rząd podjął prace nad wprowadzeniem stosownych zmian w ustawie o VAT. W tym celu przygotowano projekt stosownych zmian, który po przeprowadzeniu procesu legislacyjnego ostatecznie trafił do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o VAT w pierwszej połowie marca br. dzięki czemu od 1 kwietnia 2014 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 312 dalej jako ustawa o zmianie ustawy o VAT)) szczegółowo regulująca omawiane kwestie.

5 Strona5 2. Zasady opodatkowania nabycia samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych od 1 kwietnia 2014 r Definicja pojazdów samochodowych W celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości interpretacyjnych w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT przy nabyciu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych ustawodawca wprowadził definicję pojazdów samochodowych. Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o VAT przez pojęcie to rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Odesłanie do przepisów ustawy o ruchu drogowym skutkuje tym, że ograniczeniem w odliczeniu podatku VAT objęte zostaną te wydatki, które poniesiono w związku z pojazdami silnikowymi, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Definicja wprowadzona do przepisów ustawy o VAT została również powielona w podatkach dochodowych. Od 1-go kwietnia b.r. mamy zatem jednolitą definicję samochodu osobowego w podatku dochodowym i podatku VAT. Pojazd samochodowy rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony Zarówno przepisy ustaw o podatkach dochodowych jak i w dalszej części ustawa o VAT zawierają wyłączenia określonej grupy pojazdów z powyższej definicji samochodu osobowego. Wyłączenia te są następujące. Nie są traktowane jako samochody osobowe: a) pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu więcej niż 10 osób łącznie z kierowcą, b) pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, c) pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, d) pojazdy specjalne, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy, e) pojazdy samochodowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;

6 Strona6 Ustawy o podatkach dochodowych wprost wyłączają wymienione powyżej pojazdy z grupy samochodów osobowych, podczas gdy przepisy ustawy o VAT traktują je jako wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Odliczenie VAT przy wykorzystywaniu pojazdów na cele działalności gospodarczej Ogólnie przyjęte zasady przyznają przedsiębiorcy pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie (leasingu) pojazdu, ale wyłącznie w stosunku do aut wykorzystywanych całkowicie do działalności opodatkowanej. Udowodnienie takiego sposobu używania firmowego samochodu spoczywa na podatniku. Natomiast 50% odliczenie podatku od nabycia samochodu oraz wszelkich wydatków związanych z jego eksploatacją, w tym nabycia paliwa (w przyszłości) i naprawy będzie dotyczyło pojazdów wykorzystywanych do działalności mieszanej tj. używanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą jak również dla potrzeb prywatnych (np. dojazd do pracy itp.). Tym samym od kwietnia 2014 r. zmienia się kryterium uprawniające do odliczenia podatku naliczonego. Kryterium tym nie będzie rodzaj pojazdu ale jego sposób wykorzystywania Pełne odliczenie VAT - stosowanie Pełne odliczenie podatku naliczonego VAT będzie przysługiwało podatnikowi, który zadeklarował wykorzystanie pojazdów wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. Nie ma przy tym rozróżnienia, czy podatnikiem jest osoba fizyczna (spółka osobowa) czy spółka kapitałowa przepisy nie różnicują zasad rozliczenia podatku w zależności od formy prawnej podatnika. Zgodnie z nowym art. 86a ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r. pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli: 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

7 Strona7 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Ad. 1. W pierwszym przypadku mieszczą się pojazdy, których konstrukcja sprawia, że co do zasady mogą być wykorzystane zarówno do użytku prywatnego jak również w ramach działalności gospodarczej jak np. samochód osobowy. Z tego względu aby powstało prawo odliczenia pełnego VAT fakt wykorzystywania pojazdu do działalności gospodarczej musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. Obiektywną przesłanką świadczącą o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie na cele działalności może być nabywanie, importowanie lub wytworzenie pojazdu przez podatnika wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży bez możliwości użycia ich na cele prywatne. Inną przesłanką może być nabywanie pojazdów z przeznaczeniem wyłącznie pod wynajem. Brak jest jednak jednoznacznych regulacji wskazujących konkretne sytuacje, gdy nabywane pojazdy służą wyłącznie prowadzonej działalności. Udowodnienie wykorzystywania pojazdu wyłącznie na potrzeby działalności spoczywa na podatniku. Można zatem rozważyć wprowadzenie regulaminu korzystania z samochodów osobowych, z którego wynikać będą zasady ich używania. Przykładowo regulamin taki może zawierać postanowienia dotyczące: - obowiązku zwrotu pojazdu po pracy na parking firmowy (co np. odnotowywane jest przez ochronę parkingu); - wykorzystywania pojazdu wyłącznie do odbywania podróży po ustalonych trasach, do kontrahentów podatnika. Kontrowersyjnym wydaje się być określenie w regulaminie, że dojazdy do pracy pojazdem służbowym stanowią również wykorzystanie pojazdu na potrzeby działalności. Komentatorzy w tym przypadku zajmują stanowisko, że mimo, iż w regulaminie wprowadzono takie zapisy, to nie będzie można korzystać z pełnego odliczenia VAT. Inaczej byłoby, gdyby pracownik korzystał z pojazdu w dojazdach na służbowe spotkania a następnie zostawiał auto na parkingu firmy. Tym samym wydaje się, że wszelkie wyjazdy pojazdem do domów pracowników czy właściciela wykluczą prawo do korzystania z pełnego odliczenia. Ponadto istotnym elementem potwierdzającym wyłączne używanie do działalności gospodarczej jest wprowadzony obowiązek do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w dalszej części opracowania.

8 Strona8 Ad. 2. Drugą grupą pojazdów, które ustawodawca przewidział do pełnego odliczenia VAT w związku z wykorzystywaniem wyłącznie na potrzeby działalności, bez potrzeby prowadzenia ewidencji przebiegu są pojazdy posiadające konstrukcję wskazującą na to, że są przeznaczone wyłącznie dla celów gospodarczych. A zatem z samej ich konstrukcji wynika, że nie mogą być używane na cele prywatne podatników. Do pojazdów takich zalicza się zgodnie z nowym art. 86a ust. 9 ustawy o VAT: 1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków; 2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: a) agregat elektryczny/spawalniczy, b) do prac wiertniczych, c) koparka, koparko-spycharka, d) ładowarka, e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, f) żuraw samochodowy - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym. Ustawa określa w sposób jednoznaczny jak potwierdza się spełnienie powyższych wymagań. Ich spełnienie w stosunku do pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań natomiast w pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (nowy art. 86a ust. 10 ustawy o VAT). Co ważne, w przypadku gdy w pojeździe samochodowym, dla którego wydano powyższe zaświadczenie o spełnieniu ustawowych warunków zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia odpowiednich wymagań, uznaje się, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej:

9 Strona9 1. od dnia wprowadzenia zmian, 2. jeżeli nie można określić dnia wprowadzenia zmian: a. od okresu rozliczeniowego, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył podatek naliczony od wydatków związanych z tym pojazdem samochodowym, b. od okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, dla którego podatnik wykaże, że pojazd samochodowy spełniał wymagane ustawą wymagania - chyba że sposób wykorzystywania tego pojazdu przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach jego używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tego pojazdu ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (nowy art. 86a ust. 11 ustawy o VAT). Jeżeli podatnik prowadzi wyłącznie sprzedaż zwolnioną, nie ma prawa do odliczenia żadnej kwoty podatku VAT naliczonego. Jeżeli natomiast rozlicza się proporcją, kwota podatku VAT do odliczenia jest korygowana o wskaźnik proporcji Ewidencja przebiegu pojazdu Jak wskazano powyżej, podatnicy którzy nabywają pojazdy i wykorzystują je wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przebiegu tego pojazdu. Obowiązek ten spoczywa zarówno na podmiotach, które zakupiły samochód jak też korzystających z samochodu na podstawie umowy najmu, dzierżaw lub leasingu. Ewidencja powinna być prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystania pojazdu samochodowego wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności aż do zakończenia takiego sposobu wykorzystywania pojazdu (nowy art. 86a ust. 6 ustawy o VAT). Ustawodawca wskazuje w nowym art. 86a ust. 7 ustawy o VAT, że ewidencja, o której mowa powyżej, powinna określać: 1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; 2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; 3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; 4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

10 Strona10 a) kolejny numer wpisu, b) datę i cel wyjazdu, c) opis trasy (skąd - dokąd), d) liczbę przejechanych kilometrów, e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; 5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Należy jednak zwrócić uwagę, ze w sytuacji gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis z pkt 4 jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd i obejmuje on: a. kolejny numer wpisu, b. datę i cel udostępnienia pojazdu, c. stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu, d. liczbę przejechanych kilometrów, e. stan licznika na dzień zwrotu pojazdu, f. imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd. Przy przekazaniu samochodu osobie niebędącej pracownikiem brak jest obowiązku opisywania przejechanej trasy. Ustawodawca we wprowadzanych zmianach przewidział przypadki, kiedy nie powstaje potrzeba prowadzenia ewidencji. Nie prowadzi się jej do pojazdów przeznaczonych wyłącznie do: odprzedaży, sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika, oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Po drugie natomiast, nie prowadzi się ewidencji przebiegu pojazdu w odniesieniu do tych pojazdów do których: kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ograniczonym prawem do odliczenia (50%) lub podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia

11 Strona11 kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych (nowy art. 86a ust. 5 ustawy o VAT) Obowiązki informacyjne wobec organów podatkowych Kolejnym obowiązkiem podatników wykorzystujących pojazdy wyłącznie na potrzeby działalności i odliczający 100% VAT jest złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tym pojeździe w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, a w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika lub używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze przed 1 kwietnia br. informację, o której mowa powyżej, podatnik będzie zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy - od dnia wejścia nowelizacji ustawy o VAT - wydatek związany z tymi pojazdami (nowy art. 86a ust. 12 ustawy o VAT). Jeżeli dojdzie do zmiany w wykorzystaniu pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa powyżej, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany (nowy art. 86a ust. 14 ustawy o VAT). Aby spełnić powyższy obowiązek informacyjny Minister Finansów wydał rozporządzenie określające obowiązek składania formularza VAT-26 oraz danych w nim zawartych. Na podstawie złożonego formularza urząd skarbowy będzie mógł zidentyfikować pojazd podatnika. Należy w nim wykazać informacje odnośnie marki i modelu pojazdu, koloru, roku produkcji, daty nabycia oraz numeru rejestracyjnego. W formularzu należy także wskazać datę pierwszego wydatku poniesionego w związku z pojazdem oraz ewentualną datę zmiany sposobu użytkowania. Na chwilę obecną trwają prace przygotowawcze do składania deklaracji. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów deklarację tą będzie można składać za pośrednictwem Internetu. Niedopełnienie nowego obowiązku informacyjnego spowoduje ograniczenie prawa podatnika do pomniejszenia podatku należnego o naliczony wynikający z faktur zakupu dokumentujących wydatki związane z użytkowanymi pojazdami samochodowymi, nawet jeśli związane będą one wyłącznie z działalnością gospodarczą. To oznacza ograniczenie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego do chwili złożenia informacji w urzędzie. Podatnik, który wbrew obowiązkowi nie złoży właściwemu organowi podatkowemu informacji, o której mowa, albo złoży ją po terminie lub poda w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym i dokona odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług poniesie odpowiedzialność na gruncie Kodeksu karnego skarbowego i będzie podlegał karze grzywny do 720 stawek dziennych. Powyższa odpowiedzialność jest wynikiem nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego wprowadzonej również ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

12 Strona12 Powyższe nie dotyczy podatnika, który złoży organowi podatkowemu informację, o której mowa, po terminie, pod warunkiem że złożenie tej informacji nastąpi przed dniem: 1) rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług; 2) doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego w ramach kontroli skarbowej w zakresie podatku VAT, a w razie gdy nie stosuje się zawiadomienia przed dniem wszczęcia takiej kontroli lub postępowania, jeżeli nie rozpoczęto wcześniej czynności sprawdzających w podatku VAT; 3) wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku VAT, jeżeli nie będą miały miejsca przypadki, o których mowa w pkt 1 lub Leasing pojazdów zakupionych do końca marca 2014r. Na uwadze należy mieć dodatkowo przypadki posiadania auta w leasingu, gdy umowę leasingu zawarto w okresie korzystnym dla podatników tj. od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. kiedy to podatnicy posiadali pełne prawo odliczenia VAT od pojazdów nabytych na podstawie umowy leasingu. W przypadku bowiem pojazdów samochodowych, które są obecnie przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw będącej podstawowym aktem regulującym opisywane w poradniku aspekty, w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku VAT określonego na fakturze, nie stosuje się nowych regulacji w zakresie ograniczenia w odliczeniu podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z leasingiem, najmem czy dzierżawą. Dotyczy to umów bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz pod warunkiem że: a) pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, b) umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Tym samym koniecznym jest zawarcie umowy przed wejściem w życie nowych regulacji i otrzymanie auta przed 1 kwietnia 2014 r. a dodatkowo podatnik musi zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. Jeżeli leasing nie pozwalał na odliczenie pełnej kwoty podatku VAT naliczonego, wówczas nie ma obowiązku zgłoszenia umowy do organu podatkowego, a od kolejnych rat leasingowych podatnik odlicza wyłącznie wartość 50% kwoty podatku naliczonego.

13 Strona13 4. Zasady opodatkowania napraw i zakupu części do samochodów Od 1 kwietnia 2014 r., zgodnie z zasadą ogólną, przypadku gdy pojazd samochodowy wykorzystywany będzie wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności wówczas przy nabywaniu części do pojazdu oraz dokonywaniu napraw podatnik ten będzie miał prawo do odliczenia 100 % VAT. Dokonywanie napraw i zakup części do pojazdów używanych do działalności mieszanej, zgodnie z wyrażoną w nowym art. 86a ust. 1 ustawy o VAT normą, umożliwia odliczenie od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wyłącznie 50% kwoty podatku naliczonego. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi będzie zaliczać się wydatki dotyczące (nowy art. 86a ust. 2 ustawy o VAT): 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych; 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3; 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. Ponadto, aby dany wydatek mógł być uznany za związany z pojazdem samochodowym, musi dotyczyć pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej podatnika. 5. Zasady opodatkowania nabycia paliwa do samochodów Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na korzystanie z nabytych w ramach działalności pojazdów samochodowych zarówno na potrzeby działalności jak i prywatne będą mogli również korzystać z prawa do odliczenia 50 % VAT od paliwa do tych pojazdów. Prawo do odliczenia połowy podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa do pojazdów wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej jak i prywatnej podatnicy nabędą dopiero od 1 lipca 2015 r. W przypadku natomiast przedsiębiorców, którzy korzystają ze 100 % odliczenia VAT przy nabyciu pojazdu samochodowego przysługuje mu również prawo do pełnego odliczenia VAT od paliwa do tych pojazdów.

14 Strona14 6. Rozwiązania szczególne 6.1. Podatek należny przy udostępnianiu samochodu na cele prywatne Nowelizacja ustawy wyłączyła obowiązek naliczenia podatku należnego w sytuacji korzystania z samochodu osobowego, od którego podatnik miał prawo odliczyć cały lub część podatku naliczonego, do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia (dodany ust 5 i 6 do art. 8 ustawy o VAT).. Oznacza to, że świadczenie usługi udostępniania takich samochodów nie jest traktowane na równi z nieodpłatnym świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu. Przepis ten wskazuje, że brak obowiązku dotyczy zarówno pojazdów uprawniających do pełnego odliczenia podatku, jak i częściowego. W odniesieniu do samochodów osobowych, które wykorzystywane będą na prywatne cele o których mowa w art. 8 ust 2 pkt 1 ustawy o VAT, nie dojdzie wprawdzie do naliczenia podatku należnego, ale podatnik straci prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego. Rozwiązanie to zatem jest bezprzedmiotowe w stosunku do tej grupy podatników Zbycie samochodu W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U poz. 1722) utrzymano, iż zbycie samochodu osobowego, przy zakupie którego podatnik nie miał prawa do pełnego odliczenia podatku VAT, objęte jest zwolnieniem. Zgodnie z 3 ust 1 pkt 20) w/w Rozporządzenia zwalnia się: dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50%lub 60% kwoty podatku: a) określonej w fakturze lub b) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - nie więcej jednak niż odpowiednio zł lub zł.

15 Strona15 7. Rozliczanie użytkowania samochodów nabytych przed 1-szym kwietnia 2014r. Obecnie podstawowym kryterium kwalifikującym prawo do odliczenia podatku VAT w całości od użytkowania samochód zakupionych wcześniej jest ich kwalifikacja, czy ich zakup w chwili obecnie dawałby pełne prawo do odliczenia podatku. Jeżeli zakup pozwala na pełne prawo do odliczenia podatku VAT, wówczas eksploatacja (w tym również wydatki na paliwo) pozwalają na pełne odliczenie podatku VAT naliczonego. Jeżeli obecnie zakup nie dawałby prawa do pełnego odliczenia, wówczas podatek VAT od kosztów eksploatacji odliczamy w 50%, natomiast podatek VAT od paliwa będziemy odliczać w 50% dopiero od 1-go lipca 2015r Pojazdy samochodowe nabyte do końca 2013 r. Z pełnym prawem do odliczenia podatku VAT Jeżeli podatnicy zgłoszą chęć wykorzystywania pojazdu wyłącznie na cele działalności wówczas przysługuje im prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków eksploatacyjnych, napraw i paliwa. W przypadku wykorzystania w sposób mieszany pojazdów tj. również na cele prywatne przysługuje im prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych i napraw. Prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa odroczono do dnia 1 lipca 2015 r. Przy wykorzystaniu pojazdu wyłącznie na potrzeby działalności podatnik ma obowiązek złożenia informacji o pojeździe do urzędu skarbowego (VAT-26) oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, poza wyjątkami tj. gdy ustawa wprowadza taki wyjątek (art. 86a ust. 5 ustawy o VAT) oraz gdy dotyczy to tzw. pojazdów specjalnych (art. 86a ust. 9 ustawy o VAT). Z ograniczonym prawem do odliczenia VAT Podatnicy mogą odliczyć 100% VAT od wydatków eksploatacyjnych i napraw oraz paliwa do tych pojazdów, o ile zadeklarują wykorzystanie danego pojazdu wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. W przypadku, gdy pojazd ma służyć również celom prywatnym wówczas podatnik ma prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych oraz napraw, a od paliwa dopiero od 1 lipca 2015 r. Przy wykorzystaniu pojazdu wyłącznie na potrzeby działalności podatnik ma obowiązek złożenia informacji o pojeździe do urzędu skarbowego (VAT-26) oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, poza wyjątkami tj. gdy ustawa wprowadza taki wyjątek (art. 86a ust. 5 ustawy o VAT) oraz gdy dotyczy to tzw. pojazdów specjalnych (art. 86a ust. 9 ustawy o VAT).

16 Strona Pojazdy samochodowe nabyte w okresie styczeń marzec 2014 r. Z pełnym prawem do odliczenia podatku VAT Podatnicy mogą odliczyć 100% VAT od wydatków eksploatacyjnych i napraw oraz paliwa do tych pojazdów, o ile zadeklarują wykorzystanie danego pojazdu wyłącznie na potrzeby działalności. W przypadku, gdy pojazd ma służyć również celom prywatnym wówczas podatnik ma prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych oraz napraw, a od paliwa dopiero od 1 lipca 2015 r. Przy wykorzystaniu pojazdu wyłącznie na potrzeby działalności podatnik ma obowiązek złożenia informacji o pojeździe do urzędu skarbowego (VAT-26) oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, poza wyjątkami tj. gdy ustawa wprowadza taki wyjątek (art. 86a ust. 5 ustawy o VAT) oraz gdy dotyczy to tzw. pojazdów specjalnych (art. 86a ust. 9 ustawy o VAT). Z ograniczonym prawem do odliczenia VAT Podatnicy mogą odliczyć 100% VAT od wydatków eksploatacyjnych i napraw oraz paliwa do tych pojazdów, o ile zadeklarują wykorzystanie danego pojazdu wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. W przypadku gdy pojazd ma służyć również celom prywatnym wówczas podatnik ma prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych oraz napraw, a od paliwa dopiero od 1 lipca 2015 r. Przy wykorzystaniu pojazdu wyłącznie na potrzeby działalności podatnik ma obowiązek złożenia informacji o pojeździe do urzędu skarbowego (VAT-26) oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, poza wyjątkami tj. gdy ustawa wprowadza taki wyjątek (art. 86a ust. 5 ustawy o VAT) oraz gdy dotyczy to tzw. pojazdów specjalnych (art. 86a ust. 9 ustawy o VAT) Rozliczenie leasingu W przypadku pojazdów samochodowych, które są przedmiotem umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej między 1 stycznia a 31 marca 2014 r., w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku VAT określonego na fakturze, nie stosuje się nowych regulacji w zakresie ograniczenia w odliczeniu podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z leasingiem, najmem czy dzierżawą. Dotyczy to umów bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz pod warunkiem że: a) pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, b) umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej (czyli od 1-go kwietnia 2014r.).

17 Strona17 Jeżeli przed 1-szym kwietnia samochód był leasingowany bez pełnego prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego (podatnik odliczał tylko 60% tej kwoty, nie więcej niż łącznie 6 tyś. zł), wówczas kontynuacja leasingu w obecnym stanie prawnym umożliwia mu odliczanie 50% kwoty podatku naliczonego od płatności leasingowych. Takiej kontynuacji umowy nie trzeba zgłaszać do organu podatkowego. 8. Podatki dochodowe Poza zmianą definicji samochodu osobowego i szczegółowych obowiązków związaną z konsekwencją korekty podatku naliczonego, ustawodawca nie wprowadził w obszarze podatków dochodowych innych zmian. Wprowadzenie nowej definicji oznaczać będzie zastosowanie ograniczenia przy amortyzacji samochodów osobowych tak, jak miało to miejsce dotychczas (kosztem podatkowym nie jest amortyzacja powyżej równowartości EUR). Wątpliwości niesie również ze sobą stwierdzenie, iż pojazd jest płaszczyźnie ustawy o VAT wykorzystywany do działalności mieszanej czyli częściowo tylko to działalności gospodarczej. Czy będzie to ze sobą niosło konieczność proporcjonalnego naliczenia amortyzacji? W obecnym stanie przyjąć należy, iż odpowiedź jest negatywna. Dotychczas organy wyraźnie stały na stanowisku, iż kwalifikacja rozliczeń w podatku VAT ma charakter autonomiczny niezależny od norm określonych innymi ustawami. W obecnym stanie prawnym należałoby przyjąć stanowisko analogiczne. Wykładnia językowa przepisów podatkowych nie przesądza jednak o niemożności kwestionowania przez organy podatkowe amortyzowania samochodów osobowych w całości, jeżeli są one w rozumieniu ustawy o VAT wykorzystywane do działalności mieszanej. Jednocześnie, jeżeli podatnik nie miał prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego, staje się on kosztem uzyskania przychodu okresu bieżącego lub zwiększa podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Od 1 kwietnia br. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Od 1 kwietnia 2014 r. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte Limit odliczenia ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego 1. Samochód 50%

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Druk nr 563 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów.

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów. Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów Warszawa, 24 czerwca 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali doradca podatkowy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014

Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 VAT od samochodów po zmianach 1 IV 2014r. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ BYDGOSZCZ WARSZAWA GDYNIA WWW.OSTROWSKI-LEGAL.NET

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl SAMOCHODY W 2014 r. W 2014 r. dwukrotnie zmienią się przepisy dotyczące odliczenia VAT od nabycia samochodów i wydatków eksploatacyjnych dotyczących używania pojazdów. Od 1 stycznia 2014 r. do czasu wejścia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r.

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zmiany w podatku VAT 2014 Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zwolnienie dla towarów używanych Do 31.12.2013 r. Od 1.1.2014 r. Art. 43 ust. 1 pkt 2 Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2122 SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych

Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych Warszawa, 17 lutego 2016 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy, ekonomista,

Bardziej szczegółowo

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych III. SAMOCHODY Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu 1. Ograniczenia w

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Strona 1 z 7 Artykuł pochodzi z czasopisma: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (836) z dnia 2014-03-20 www.czasopismaksiegowych.pl wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrotpodatku/324631,nowe-zasady-odliczania-vat-od-samochodow-w-2014-roku.html Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura ITPP2/4512-237/16/AJ Data 2016.07.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU w zakresie podatku od towarów i usług określającego zasady używania samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej po dniu

Bardziej szczegółowo

Zmiana odliczeń VAT od samochodów

Zmiana odliczeń VAT od samochodów Zmiana odliczeń VAT od samochodów Autor: Administrator środa, 30 kwiecień 2014 Zmieniony środa, 30 kwiecień 2014 Cech Rzemiosł Drzewnych Zmiana w zakresie odliczeń VAT - samochody - od 01.04.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług I. Definicja pojazdu samochodowego (art. 2 pkt 34 VATU) Zgodnie z nowymi przepisami za pojazdy samochodowe uznaje się pojazdy samochodowe w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1) 585 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część SAMOCHODY ZMIANY VAT (1.4.2014) II część Sprzedaż pojazdów (używanych) Zwalnia się od podatku: ( ) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014

Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014 Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014 W roku 2014 jesteśmy świadkami znaczących zmian w kwestii podatków. Najszersze zmiany dotknęły Ustawę o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT. Kraków,

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT. Kraków, Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT Kraków, 12.04.2017 Co zostanie omówione w szkoleniu? 1. Rodzaje pojazdów 2. Zakup pojazdu odliczenie VAT 3. Rozliczanie kosztów związanych z pojazdem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ministerstwo Finansów o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ministerstwo Finansów o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku

Bardziej szczegółowo

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43 VAT od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, ISBN 978-83-269-2993-9 9 788326 PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH 929939 UOM 43 BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY Rafał Kuciński prawnik, specjalista

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony Izba Skarbowa w Bydgoszczy Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony 1 Odliczenie podatku naliczonego Powstanie prawa zasada generalna (art. 86 ust.

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać

w firmie Samochód Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać Samochód w firmie Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać Podatki dochodowe VAT Leasing Auta służbowe na potrzeby prywatne Samochód pracownika a koszty pracodawcy Samochód w firmie Jak kupić jak rozliczać

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT w zakresie samochodów

Zmiany VAT w zakresie samochodów Zmiany VAT w zakresie samochodów Joanna Rudzka jrudzka@taxadvisorypoland.pl 1 Koniec kratek z 1 kwietnia 2014r. Zmiany dotyczą zasad odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wydatków dotyczących

Bardziej szczegółowo

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności Wyposażenie, środki trwałe ewidencje Amortyzacja jednorazowa Teksty zebrała i opracowała

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku 1. Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Dziennik Ustaw Nr 247 16606 Poz. 1652 1652 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW

NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW Serwis podatkowy VAT luty 2014/nr 63 issn 1899-9905 NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW Komentarz miesiąca W STYCZNIOWEJ DEKLARACJI PODATNICY

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW)

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW) NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW) Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na

Bardziej szczegółowo

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami Maria Chołuj Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax

Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax SPIS TREŚCI A. OMÓWIENIE PRZEPISÓW... 2 1. Pełne odliczenie VAT od pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony... 2 2. Odliczenie

Bardziej szczegółowo

LU:L (fo-ńe k~it 2.(2, 0 1' w 4. Pan. ~laciej Berek

LU:L (fo-ńe k~it 2.(2, 0 1' w 4. Pan. ~laciej Berek LU:L (fo-ńe k~it 2.(2, 0 1' w 4 Warszawa, dnia J ~ RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PT 1 0/0301 /29/469-42/L WW/1 3114/RD-7589! 1 7-01- 2014 l ~ :l 'l z 7-01- Pan ~laciej Berek Słkretarz Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i Podatki. Samochód w firmie

Rachunkowość i Podatki. Samochód w firmie Rachunkowość i Podatki Wydanie specjalne Wydawca: Rachunkowość sp. z o.o. 00-349 Warszawa, ul. Tamka 18 lok. 29 e-mail: redakcja@rachunkowosc.com.pl tel. 22 828 42 33 tel./faks 22 826 56 21 faks 22 398

Bardziej szczegółowo

PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca

PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca Rozliczenia w firmie maj 2014/nr 16 (181) issn 2299-8519 FACHOWY PORADNIK O OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca Auta z kratką nie są już traktowane ulgowo przez fiskusa 2 PODATKI DOCHODOWE

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie VAT od wydatków samochodowych

Rozliczanie VAT od wydatków samochodowych Rozliczanie VAT od wydatków samochodowych I. ZASADY ODLICZANIA VAT NALICZONEGO 1. Jak od 1 kwietnia 2014 r. odliczać VAT od samochodów z kratką W jaki sposób od 1 kwietnia 2014 r. odliczać VAT od eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT. od samochodów. wyjaśnienia praktyczne. Nowe zasady

Odliczanie VAT. od samochodów. wyjaśnienia praktyczne. Nowe zasady P O L E C A Nowe zasady Odliczanie VAT od samochodów wyjaśnienia praktyczne Praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów Stanowiska organów podatkowych Odpowiedzi ekspertów na pytania Nowości VAT PIT

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura ITPB1/4511-1/16/PSZ Data 2016.03.25 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Husarski Michalski Doradcy Podatkowi Sp.p. ul. Grzybowska 80/82 pok. 550 00-844 Warszawa Tel. 22 661 55 50 Tel. 22 661 55 52 www.hmdp.pl NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

WESZŁY W ŻYCIE NOWE ZASADY ODLICZANIA VAT W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

WESZŁY W ŻYCIE NOWE ZASADY ODLICZANIA VAT W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera majowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. WYSOKA STAWKA AKCYZY NIE NARUSZA KONSTYTUCJI W wyroku z 11

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2011 R.

ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2011 R. ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2011 R. Od dnia 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany dotyczące podatku od towarów i usług. Zmiany te wynikają przede wszystkim z następujących ustaw: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

Opinia w sprawie 252/DOR/2013

Opinia w sprawie 252/DOR/2013 Warszawa, 31 października 2013 r. mgr Łukasz Dziamski Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Opinia w sprawie 252/DOR/2013 Podmiot zadający

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014.

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014. Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014. Ustawa z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Ostatni moment na samochód z kratką

Ostatni moment na samochód z kratką Ostatni moment na samochód z kratką Nowe zasady odliczania VAT-u od nabycia samochodów osobowych oraz innych wydatków z nimi związanych są coraz bliżej wejścia w życie. Rząd przyjął przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

Samochód w działalności gospodarczej

Samochód w działalności gospodarczej 20 kwietnia 2010 r. Samochód w działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Definicja samochodu samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką"?

O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką? O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką"? Zakaz odliczeń VAT z tytułu nabycia paliw do napędu samochodów z kratką", które funkcjonalnie w ogóle nie różnią się od samochodów

Bardziej szczegółowo

Newsletter marzec 2014r.

Newsletter marzec 2014r. Newsletter marzec 2014r. Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury naszego najnowszego newslettera. W tym miesiącu przybliżamy wzbudzający szczególne emocje temat ewidencji przebiegu pojazdów niezbędnej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie KSP. (wersja 14.01.021)

Zmiany w programie KSP. (wersja 14.01.021) S t r o n a 1 Logotech-AA Zmiany w programie KSP (wersja 14.01.021) CHORZÓW, MARZEC 2014 S t r o n a 2 S t r o n a 3 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OMÓWIENIE PRZEPISÓW... 5 2.1 Podział samochodów... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO W 2015 R.

ZASADY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO W 2015 R. Dwutygodnik nr 5 (389) ISSN 1429-3978 10.03.2015 r. 5 ZASADY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO W 2015 R. I. OD JAKICH ZAKUPÓW MOŻNA ODLICZYĆ VAT?...str. 3 II. REJESTRACJA JAKO WARUNEK ODLICZENIA VAT...str.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 1454 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

1. wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz

1. wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz Jak sprzedać używane auto NOWELIZACJA Podatnik, który przy zakupie samochodu odliczył podatek i wykorzystywał pojazd w działalności opodatkowanej, może zastosować zwolnienie przy jego zbyciu. Paradoksalnie,

Bardziej szczegółowo

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. C-414/07) przywraca możliwość

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w związku z otrzymaną skargą dotyczącą wykazu pojazdów

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w związku z otrzymaną skargą dotyczącą wykazu pojazdów RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-677951-V/l l/m K/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jan Vincent Rostowski Minister

Bardziej szczegółowo

Warunek dopuszczalnej ładowności

Warunek dopuszczalnej ładowności Przepisy Nie kijem go, to VAT-em CIEKAWE CO SKŁONIŁO NASZYCH USTAWODAWCÓW, ŻE W NOWEJ USTAWIE O VAT ZNACZNIE ŁAGODNIEJ POTRAKTOWALI DUŻE I DROGIE AUTA TERENOWE I MINIVANY NIŻ ZWYKŁE SAMOCHODY OSOBOWE?

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

18 listopada 2010 r. Samochód osobowy. Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego

18 listopada 2010 r. Samochód osobowy. Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego 18 listopada 2010 r. Samochód osobowy Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Definicja samochodu osobowego 1 Zgodnie z art. 4a pkt9 UoPDOP, samochód osobowy definiowany

Bardziej szczegółowo

Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi.

Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Charakterystyczną cechą tego rodzaju faktur jest brak odbiorcy faktury. Zasadnicza różnica pomiędzy zwykłą fakturą VAT a fakturą

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT

Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 22 października 2014 Regulacje Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Poradnik Leasingobiorcy

Poradnik Leasingobiorcy Szanowni Państwo, przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer miesięcznika Poradnik Leasingobiorcy, wydawanego przez Agencję Leasingu i Finansów S.A. Wydawnictwo ma na celu przybliżenie czytelnikom finansowych,

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA INFOR LEX. Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką

BIBLIOTEKA INFOR LEX. Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką BIBLIOTEKA INFOR LEX Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką BIBLIOTEKA INFOR LEX Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką 27 września 3 października 2010 r. nr 2 (2) www.ipp24.pl Spis treści 1. Zakup

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 5 września 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 5 września 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach

Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach Dnia 15 kwietnia 2011 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585). Celem

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/ /15-2/MT Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/ /15-2/MT Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/4512-1040/15-2/MT Data 2015.12.11 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Udostępnienie pracownikom Spółki samochodów osobowych nie będzie wymagać zastosowania kasy

Bardziej szczegółowo

Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE

Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE Warszawa 2014 Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Anna Berska Opracowanie redakcyjne Elżbieta Jóźwiak Łamanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. Wprowadzenie

UZASADNIENIE I. Wprowadzenie UZASADNIENIE I. Wprowadzenie Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. Wprowadzenie

UZASADNIENIE I. Wprowadzenie UZASADNIENIE I. Wprowadzenie Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o

Bardziej szczegółowo

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia usług, jak postąpić z rozliczeniami w podatku VAT, gdy nabywca korzysta z samochodu np. przez 7 tygodni (przekracza ustawowy termin 30 dni)? Spółka GAMMA prowadzi

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach CIT, VAT, PIT w 2015 roku Marta Szafarowska. Warszawa, 4 grudnia 2014 r.

Zmiany w podatkach CIT, VAT, PIT w 2015 roku Marta Szafarowska. Warszawa, 4 grudnia 2014 r. Zmiany w podatkach CIT, VAT, PIT w 2015 roku Marta Szafarowska Warszawa, 4 grudnia 2014 r. Agenda (1) Zmiany w zakresie odliczania VAT w 2014 r. od zakupu samochodów oraz wydatków eksploatacyjnych związanych

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo