VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności"

Transkrypt

1 VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności Wyposażenie, środki trwałe ewidencje Amortyzacja jednorazowa Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica strona 1 z 6

2 VAT a samochód osobowy w firmie W przypadku zakupu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku, kwotę podatku naliczonego, o którą można obniżyć kwotę podatku należnego, stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca nie więcej jednak niż 6.000,00 zł. Takie ograniczenie przy odliczaniu VAT NIE dotyczy jednak pojazdów określonych w art. 3 ust.2 ustawy, to jest: - pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; - pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze, od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przeszkodę pomiędzy podłogą, a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu, a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu, a punktem wprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; - pojazdów specjalnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do ustawy nowelizującej; - pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie; - pojazdów samochodowych. Które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjne oddzielne elementy pojazdu; - pojazdów samochodowych, które mają otwarta część przeznaczoną do przewozu ładunków; - pojazdów specjalnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do ustawy nowelizującej; strona 2 z 6

3 - przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: * odsprzedaż tych samochodów/pojazdów; LUB * oddanie w odpłatne używanie tych samochodów/pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody/pojazdy są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy; Do importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych również stosuje się odpowiednio ograniczenia w obniżeniu kwoty podatku należnego, jednakże w tym wypadku, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty wynikającej z dokumentu celnego nie więcej jednak niż 6.000,00 zł. Natomiast usługobiorcy użytkujący samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku stanowi wówczas 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Przez cały okres użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, suma kwot, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć sumy 6.000,00 zł. Natomiast ograniczenie nie znajduje zastosowania do pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało, na dzień 31 grudnia 2010 roku, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy i do których nie miał zastosowania art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku. Odnosi się to do umów zawartych najpóźniej do 31 grudnia 2010 roku, bez uwzględniania zmian dokonanych po tym dniu oraz istnieje warunek, że dana umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 roku. Od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku wyłączono również prawo do odliczenia VAT od zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych, a także niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (również tak zwanych samochodów z kratką ), w tym użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze za wyjątkiem pojazdów określonych w art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej (tj. wymienionych wyżej) strona 3 z 6

4 Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności Ministerstwo Finansów uspokaja, iż wymagania dla pojazdów samochodowych, których spełnienie potwierdzają zaświadczenia, wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów, nie uległy zmianie po 31 grudnia 2010 roku. Takie zaświadczenia pozostają aktualne, jeżeli nie zostaną dokonane żadne zmiany w badanym pojeździe, na skutek których pojazd nie spełniałby już wymagań potwierdzonych wydanym wcześniej zaświadczeniem. Podatnicy, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01 stycznia 2011 roku, nie mają także obowiązku dostarczenia do naczelnika urzędu skarbowego kopii zaświadczenia wydanego przez okręgową stacje kontroli pojazdów, które potwierdzałoby spełnienie wymagań dla powyżej wskazanych pojazdów. Zaświadczenia podobnie jak i zaświadczenia wydane przed dniem 01 stycznia 2011 roku podatnicy mają obowiązek przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (wraz z innymi dokumentami związanymi z rozliczaniem podatku). Wyposażenie, środki trwałe ewidencje Wyposażenie Pojęcie wyposażenia zostało określone w 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz ze zm.) i oznacza rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezliczone do środków trwałych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym. Sprzęt i urządzenia biurowe, produkcyjne itp., których koszt nabycia nie przekracza 1.500,00 zł i ich dowolny okres użytkowania to tzw. niskocenne wyposażenie. Nie wymaga ono żadnego dodatkowego ewidencjonowania. W księdze przychodów i rozchodów, w rubryce koszty należy wpisać pełną wartość ich nabycia lub wytworzenia. Przedmioty (składniki majątkowe), których koszty nabycia lub wytworzenia przekraczają 1.500,00 zł (bez ograniczeń kwoty górnej), a przewidywany okres użytkowania wynosi do jednego roku oraz przedmioty o koszcie nabycia lub wytworzenia wynoszą od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł i okresie użytkowania powyżej jednego roku (jeżeli nie zostaną zaliczone do środków trwałych) stanowią wyposażenie i muszą zostać wpisane do ewidencji wyposażenia. Cenę ich nabycia strona 4 z 6

5 lub koszt wytworzenia, koszty związane z zakupem należy wpisać do księgi przychodów i rozchodów w rubryce koszty w dniu nabycia. W koszty wartość netto wpisują podatnicy VAT, natomiast nievatowcy wpisują kwotę brutto. Kto prowadzi ewidencję wyposażenia Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia dotyczy zarówno osób rozliczających się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jak i ryczałtowców. Jaki jedyni, nie muszą jej prowadzić opłacający kartę podatkową. Ewidencją wyposażenia obejmuje się rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną pozarolnicza działalnością gospodarczą, niezliczone do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 1.500,00 zł. Ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane: - numer kolejny wpisu; - datę nabycia; - numer faktury lub rachunku; - nazwę wyposażenia; - cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia; - datę likwidacji w tym także data sprzedaży lub darowizny oraz przyczyna likwidacji wyposażenia; Wyceny wyposażenia według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji dokonują podatnicy, którzy zakładają ewidencję wyposażenia po raz pierwszy albo ci, którzy w ciągu roku podatkowego utracili lub zrzekli się prawa do opodatkowania w formie kraty podatkowej. W przypadku ryczałtowców, obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie dotyczy osiągających przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i podobnych umów. Środki trwałe Środkami trwałymi są rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, o okresie użytkowania dłuższym niż rok i o koszcie nabycia lub wytworzenia powyżej 3.500,00 zł oraz te o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł, które nie zostały zaliczone do wyposażenia. Zalicza się do nich nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania przedmioty majątkowe: maszyny, urządzenia, środki transportowe i inne przedmioty, a także budowle, budynki, lokale, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Tak sklasyfikowane środki trwałe należy wpisać do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Sama ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane: - liczbę porządkową; - datę nabycia; - datę przyjęcia do używania; - określenie dokumentu stwierdzającego nabycie; - określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej; - symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),wydanej na podstawie odrębnych przepisów; strona 5 z 6

6 - wartość początkową; - datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji ALBO datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej; Najpóźniej w miesiącu przyjęcia do używania dokonuje się zapisów dotyczących omawianych składników majątku. Późniejszy termin ich wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego. Niewprowadzenie składników majątkowych do ewidencji lub nieprowadzenie ewidencji uniemożliwia dokonywanie tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja jednorazowa Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych (tj. z grupy 3-8 KŚT) mają prawo podatnicy rozpoczynający działalność o raz mali podatnicy (nie dotyczy to samochodów osobowych). W roku bieżącym łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości ,00 euro. Limit ten, w przeliczeniu na złotówki, daje kwotę ,00 zł. W przypadku małych podatników, tj. takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży ( razem z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2010 roku wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości ,00 euro, tj ,00 zł. Kwoty wyrażone w euro, należy przeliczyć na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000,00 zł. Podatnik rozpoczynający po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej, to osoba, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki mniemającej osobowości prawnej, a także działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. Warto zaznaczyć, że skorzystanie z metody amortyzacji jednorazowej oznacza przyjęcie od państwa pomocy de minimis. Zasada ta określa wielkość pomocy publicznej, która to nie wymaga jej wcześniejszego zgłoszenia do Komisji Europejskiej. Pomoc uzyskana przez przedsiębiorcę zgodnie z zasadą de minimis nie może przekroczyć w ciągu kolejnych trzech lat ,00 euro. strona 6 z 6

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Likwidacja działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. 1 WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA / URZĘDU GMINY W celu zgłoszenia zaprzestania

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników.

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników. Jakie błędy popełniają najczęściej podatnicy? W trakcie audytów podatkowych dokładnej kontroli badających podlegają zasady wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Podatki. Wszystko pod kontrolą 1. Firma może już korzystnie sprzedać służbowy samochód. W przyszłym roku mniej firm rozliczy się w uproszczony sposób

Podatki. Wszystko pod kontrolą 1. Firma może już korzystnie sprzedać służbowy samochód. W przyszłym roku mniej firm rozliczy się w uproszczony sposób Nr 10/2014 (123) Podatki Firma może już korzystnie sprzedać służbowy samochód Fiskus zmienił zdanie i pozwala przedsiębiorcom zbywającym firmowe auta płacić VAT tylko od marży. Warunek przy zakupie takiego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-18-14 Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY RADZI..

URZĄD SKARBOWY RADZI.. URZĄD SKARBOWY RADZI.. JEDNORAZOWA AMORTYZACJA - POMOC DE MINIMIS Przepisy ustaw podatkowych, o których mowa w art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo