Samochody w działalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samochody w działalności"

Transkrypt

1 Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis S t r o n a

2 Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu osobowego... 2 Konsekwencje podatkowe w zależności od sposobu finansowania zakupu samochodu firmowego. 4 Nabycie za gotówkę... 4 Nabycie na kredyt... 5 Samochód w leasingu operacyjnym... 7 Samochód w leasingu kapitałowym (finansowym)... 8 Cesja umowy leasingu... 9 Jednorazowa amortyzacja samochodów ciężarowych... 9 Inne przypadki Samochód używany na podstawie umowy użyczenia, najmu nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych Samochód zakupiony przez przedsiębiorcę prywatnie, wprowadzony do środków trwałych Samochód stanowiący współwłasność przedsiębiorcy Konsekwencje podatkowe przy sprzedaży samochodu Samochód stanowiący środek trwały Samochód stanowiący współwłasność przedsiębiorcy Darowizna samochodu Likwidacja lub utrata samochodu służbowego Samochód niebędący składnikiem majątku firmowego Odliczenie podatku VAT przy zakupie samochodu i paliwa do jego napędu Podsumowanie Optymalizacja podsumowanie Samochody w działalności gospodarczej Definicja samochodu osobowego Samochodem osobowym w rozumieniu przepisów ustaw o podatkach dochodowych jest samochód o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niŝ 9 osób z kierowcą, z wyjątkiem: 1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych wg prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, 2 S t r o n a

3 2. pojazdów samochodowych mających więcej niŝ jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuŝ pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; 4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 5. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług. PoniŜej zamieszczamy wykaz samochodów specjalnych: WYKAZ PRZEZNACZEŃ POJAZDÓW SPECJALNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 86 UST. 4 PKT 5 Poz. Przeznaczenia pojazdów specjalnych 1 Agregat elektryczny/spawalniczy 2 Bankowóz 3 Do prac wiertniczych 4 Koparka, koparkospycharka 5 Ładowarka 6 Oczyszczanie dróg 7 Podnośnik do prac konserwacyjno-montaŝowych 8 Pomoc drogowa 9 Zimowego utrzymania dróg 10 śuraw samochodowy 11 Pogrzebowy Objaśnienie: Wykaz dotyczy pojazdów specjalnych, które spełniają warunki i wymagania techniczne określone dla przeznaczeń tych pojazdów, zawarte w odrębnych przepisach. 3 S t r o n a

4 Konsekwencje podatkowe w zależności od sposobu finansowania zakupu samochodu firmowego Wybór formy finansowania zakupu samochodu wiąŝe się z róŝnymi konsekwencjami podatkowymi, zwłaszcza w zakresie uwzględniania wydatków w kosztach uzyskania przychodu. PoniŜej przedstawione zostały najwaŝniejsze informacje na ten temat. Nabycie za gotówkę Kupując samochód (zaliczony do środków trwałych) za gotówkę, podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne. Samochód osobowy amortyzuje się metodą liniową, stosując stawkę amortyzacyjną w wysokości 20% (co do zasady). Oznacza to, Ŝe w ciągu 5 lat podatnik rozliczy całą wartość zakupionego samochodu osobowego. Samochód cięŝarowy moŝe zostać po spełnieniu określonych warunków zamortyzowany jednorazowo (informacje na ten temat znajdują się w dziale na temat jednorazowej amortyzacji), moŝe być amortyzowany liniowo i degresywnie. JeŜeli samochód moŝna w świetle ustaw o podatku dochodowym uznać za uŝywany lub ulepszony, wprowadzony po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych danego podatnika, moŝna ustalić indywidualnie stawki amortyzacyjne, dobierając ich wysokość stosownie do swoich potrzeb, jednak okres amortyzacji środków transportu, w tym samochodów osobowych, nie moŝe trwać krócej niŝ 30 miesięcy. Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do uŝywania. Jeśli zatem wartość zakupionego samochodu nie przekroczy tej kwoty przedsiębiorca ma prawo jednorazowo zaliczyć poniesiony na zakup wydatek do kosztów uzyskania przychodu. Uwaga! Jeśli wartość kupionego samochodu osobowego przekroczy równowartość euro przeliczoną na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do uŝywania, podatnik nie moŝe zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty odpisów amortyzacyjnych w części przekraczającej tę wartość. PowyŜsze ograniczenia nie dotyczą samochodu cięŝarowego. 4 S t r o n a

5 Oprócz odpisów amortyzacyjnych kosztem uzyskania przychodów będą równieŝ koszty eksploatacyjne: konserwacji, napraw i przeglądów okresowych oraz składki na ubezpieczenie, z zastrzeŝeniem, Ŝe do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość euro, przeliczona na złote według kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Przykład Podatnik ubezpiecza samochód, którego wartość przyjęta przez ubezpieczyciela wynosi zł. Składka opłacana jest w kwocie zł. W dniu zawarcia umowy kurs euro wynosi 4 zł, co oznacza, Ŝe równowartość euro to zł. Tym samym, obliczając jaka kwota moŝe być zaliczona do kosztów podatkowych, podatnik przeprowadzi następujące działanie: (8.000 x ) / Podatnik zaliczy do kosztów zł. Uwaga! Do kosztów podatkowych nie zalicza się strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeŝeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (AC). Nie ma znaczenia jest tutaj zakres ubezpieczenia dobrowolnego (równieŝ to, czy dana szkoda objęta była tym ubezpieczeniem). WaŜne jest Ŝeby podatnik posiadał ubezpieczenie dobrowolne - jeŝeli posiada, to straty z tytułu likwidacji samochodu oraz koszty remontu powypadkowego mogą powiększyć koszty uzyskania przychodu podatnika. Bezpośrednim kosztem uzyskania przychodów nie będą natomiast opłaty związane z rejestracją pojazdu: m.in. za dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, kartę pojazdu, nalepkę kontrolną. NaleŜy je ująć w wartości początkowej samochodu, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Nabycie na kredyt Zaciągnięcie kredytu wiąŝe się z dodatkowymi kosztami: spłatą odsetek oraz prowizji bankowej, czasami konieczne jest równieŝ ubezpieczenie spłaty kredytu. Spłata kredytu nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Wartość samochodu, pokryta kredytem stanowi wartość początkową środka trwałego, od której będą naliczane odpisy amortyzacyjne. 5 S t r o n a

6 (Jeśli zakup samochodu częściowo został sfinansowany kredytem, częściowo gotówką, wartość początkową, od której dokonuje się amortyzacji jest wartość samochodu). Pozostałe wydatki poniesione do dnia przekazania środka trwałego do uŝywania: prowizja, odsetki naliczone do dnia przekazania samochodu do uŝywania, koszty ubezpieczenia kredytu będą wliczone do wartości początkowej środka trwałego. Natomiast odsetki naliczone po dniu oddania samochodu do uŝywania będą stanowić koszt uzyskania przychodów z chwilą ich zapłacenia. NaleŜy zwrócić uwagę, czy w postanowieniach umowy kredytowej nie zawiera się zastrzeŝenie, Ŝe do czasu zapłaty ostatniej raty samochód pozostaje własnością banku, gdyŝ wówczas będzie moŝna amortyzować samochód dopiero po zapłaceniu wszystkich rat kredytu. Jeśli w umowie brak będzie takiego zastrzeŝenia, to amortyzację zakupionego samochodu moŝna rozpocząć juŝ od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych (po dokonaniu rejestracji). Tak samo, jak przy zakupie za gotówkę, oprócz odpisów amortyzacyjnych kosztem uzyskania przychodów będą równieŝ koszty eksploatacyjne: konserwacji, napraw i przeglądów okresowych. Kosztem uzyskania przychodów będzie takŝe składka na ubezpieczenie samochodu, z zastrzeŝeniem limitu równowartości euro. W przypadku nabycia samochodu na kredyt koszty zakupu rozkładają się na czas dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a odsetki od kredytu są odnoszone w cięŝar kosztów podatkowych w terminach zapłaty odsetek. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych Podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu wykorzystywanego przez niego w działalności gospodarczej moŝe dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej pod warunkiem, Ŝe pojazd ten jest kompletny i zdatny do uŝytku w dniu przyjęcia go do uŝywania, oraz przewidywany okres jego uŝywania jest dłuŝszy niŝ rok. W przypadku gdy podatnik nabędzie samochód w drodze kupna, wartością początkową jest cena nabycia na którą, oprócz kwoty netto naleŝnej zbywającemu, składają się: koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do uŝywania; koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłaty skarbowe i inne, odsetki, prowizje, VAT zawarty w cenie, który nie podlega rozliczeniu z podatkiem naleŝnym, w przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. JeŜeli samochód został nabyty w inny sposób, niŝ w drodze kupna, jego wartość początkową stanowi odpowiednio: 1. w razie częściowo odpłatnego nabycia - cena nabycia powiększona o wartość przychodu, określonego w związku z uzyskaniem częściowo odpłatnego świadczenia, 2. w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia, 6 S t r o n a

7 3. w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba Ŝe umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niŝszej wysokości, 4. w razie nabycia w postaci wkładu niepienięŝnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustalona przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyŝsza jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu. W przypadku, gdy samochód będący środkiem trwałym zostanie ulepszony (np. zostanie do niego zamontowana klimatyzacja, dźwig, itp.), a wartość ulepszeń przekroczy kwotę zł, konieczne jest podwyŝszenie jego wartości początkowej. Samochód w leasingu operacyjnym Inną formą sfinansowania zakupu samochodu jest leasing. W zaleŝności od tego, która ze stron dokonuje odpisów amortyzacyjnych wyróŝniają dwa rodzaje umów leasingu: a) firma leasingowa (finansujący) leasing operacyjny, b) korzystający leasing kapitałowy. śeby przypisać umowę do kategorii leasingu operacyjnego, umowa musi spełniać następujące warunki: 1. zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji (to okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych według metody liniowej, przy zastosowaniu stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych, w którym następuje całkowita amortyzacja środka trwałego), w przypadku podlegających amortyzacji rzeczy ruchomych w przypadku samochodu normatywny okres amortyzacji wynosi 5 lat. Wobec tego minimalny czas trwania umowy leasingu operacyjnego samochodu wynosi 2 lata oraz 2. suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o naleŝny VAT, nie będzie niŝsza od wartości początkowej przedmiotu leasingu (na sumę składają się: opłaty wstępne tzw. czynsz inicjalny, raty leasingowe, cena wykupu określona w umowie; natomiast do opłat nie wlicza się: płatności dodatkowych na rzecz finansującego, podatków, które ciąŝą na finansującym, kaucji). W leasingu operacyjnym przez cały okres trwania umowy przedmiot leasingu pozostaje własnością finansującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca do kosztów uzyskania przychodów zalicza: opłaty leasingowe (opłata wstępna, raty leasingowe), wydatki eksploatacyjne (zakup paliwa, oleju silnikowego itd.), koszty przeglądów technicznych, konserwacji, składki ubezpieczeniowe, jeŝeli na podstawie umowy opłaca je korzystający, z zastrzeŝeniem, Ŝe wydatki na ubezpieczenie samochodu, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania 7 S t r o n a

8 przychodów są limitowane kwotą stanowiącą równowartość euro. Pozostałe wydatki moŝna zaliczać w koszty uzyskania przychodu bez ograniczeń i bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Umowa leasingu jest dość elastycznym narzędziem optymalizacji podatków, gdyŝ strony umowy leasingu mogą dowolnie ustalić wysokość opłat leasingowych. Mogą na przykład ustalić, Ŝe raty miesięczne mogą być wysokie, a cena wykupu niska. Mogą teŝ przyjąć niskie raty, a wysoką cenę wykupu. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe cena wykupu stanowi cenę nabycia samochodu jako środka trwałego. JeŜeli cena wykupu nie przekroczy kwoty zł, wówczas wydatek ten moŝna bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast, gdy cena wykupu przekracza zł, wówczas nabyty po zakończeniu umowy samochód trzeba będzie amortyzować. Samochód w leasingu kapitałowym (finansowym) Drugi rodzaj umowy leasingowej nazywany jest leasingiem kapitałowym lub finansowym. W leasingu kapitałowym przedmiot leasingu jest zaliczany do środków trwałych korzystającego i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Umowa leasingu kapitałowego musi łącznie spełniać następujące warunki: 1. została zawarta na czas oznaczony, 2. suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o naleŝny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej pojazdu, 3. zawiera postanowienie, Ŝe odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający. W przypadku umowy leasingu kapitałowego, nie ma ograniczeń co do okresu trwania umowy, waŝne jest tylko, aby umowa była zawarta na czas oznaczony. Sumę opłat ustala się w taki sam sposób, jak przy leasingu operacyjnym. W podstawowym okresie umowy leasingobiorca moŝe zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu: część odsetkową raty, odpisy amortyzacyjne (w przypadku samochodu osobowego od wartości nie większej niŝ równowartość euro), wydatki z tytułu eksploatacji, remontów, konserwacji, składki ubezpieczeniowe, jeŝeli na podstawie umowy opłaca je korzystający (w przypadku samochodu osobowego, w granicach limitu). Strony umowy leasingu mogą ustalić dowolny harmonogram spłat rat leasingowych i w sposób dowolny określać proporcje części odsetkowej i części kapitałowej raty. Mogą na przykład umówić się, Ŝe w pierwszej kolejności spłacona zostanie całość odsetek i prowizja, wtedy pierwsze raty mogą stanowić w całości koszty podatkowe u korzystającego. JeŜeli jednak wysokość kwoty spłaty wartości środka trwałego przypadająca na poszczególne opłaty nie jest określona w umowie leasingu, ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy. 8 S t r o n a

9 Samochody uŝytkowane na podstawie umowy leasingu kapitałowego amortyzuje się, tak jak własne, przy zastosowaniu metody liniowej (w przypadku samochodów cięŝarowych moŝna teŝ stosować metodę degresywną, a w określonych sytuacjach moŝliwa jest teŝ jednorazowa amortyzacja). Podstawowa stawka amortyzacyjna wynosi 20%. W leasingu kapitałowym korzystający zalicza do kosztów część odsetkową opłat leasingowych oraz odpisy amortyzacyjne, przy uwzględnieniu wspomnianego wcześniej limitu. Cesja umowy leasingu JeŜeli podatnik w drodze cesji wstąpi w sferę praw i obowiązków korzystającego, nie będzie mógł wprost przyjąć, Ŝe moŝe koszty ponoszone z tytułu realizacji tej umowy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów jako opłaty leasingowe. Musi najpierw stwierdzić, Ŝe umowa, do której przystąpił w okresie jej realizacji, spełnia wskazane wcześniej warunki, pozwalające uznać ją za umowę leasingu w rozumieniu przepisów podatkowych. W przeciwnym razie opłaty ponoszone w związku z korzystaniem z przedmiotu umowy powinny być rozpatrywane jako wydatki związane z dzierŝawą lub najmem. NaleŜy pamiętać, Ŝe w prawie podatkowym cesja umowy następuje na warunkach określonych w przepisach podatkowych, często inaczej niŝ na gruncie prawa cywilnego. Jednorazowa amortyzacja samochodów ciężarowych Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3 8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym środki wprowadzone zostały do ewidencji, w zaokrągleniu do 1000 zł. Limit amortyzacji jednorazowej wynosi w 2011 r zł. Uwaga! W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej kwota limitu odpisów amortyzacyjnych dotyczy spółki. 9 S t r o n a

10 Kto jest małym podatnikiem Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości euro, przy czym przeliczenia tej kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2011 r. jest to kwota zł. Przez tych podatników samochody cięŝarowe mogą zostać jednorazowo zamortyzowane. Uwaga: jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis i podlega zliczeniu wraz z otrzymanymi przez podatnika dotacjami, czy innymi środkami pomocy. Z jednorazowej amortyzacji nie moŝe skorzystać podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a takŝe w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małŝonek tej osoby, jeśli między małŝonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. Ponadto w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych z jednorazowego odpisu nie mogą skorzystać rozpoczynający działalność, którzy zostali utworzeni: 1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo 2) w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo 3) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej euro. Inne przypadki Samochód używany na podstawie umowy użyczenia, najmu nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych Nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu wydatków z tytułu uŝywania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym takŝe stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnoŝenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, czyli tzw. kilometrówki. 10 S t r o n a

11 NaleŜy podkreślić, iŝ ustawa o podatku dochodowym określa limit kosztów uzyskania przychodów poniesionych w związku z eksploatacją samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym. Limit stanowi kwota faktycznego przebiegu samochodu pomnoŝona przez określoną w przepisach stawkę. Do kosztów, moŝna zaliczyć tylko koszty faktycznie poniesione z tytułu eksploatacji samochodu, które ponadto muszą być poniesione w celu uzyskania przychodu. Do kosztów moŝna zaliczać kaŝdego rodzaju koszty eksploatacyjne, a nie tylko koszty paliwa. Kosztami eksploatacyjnymi będą zarówno koszty paliwa, jak i koszty związane z utrzymaniem samochodu, takie jak koszty ogumienia, części zamiennych, opłaty parkingowe, koszty remontów, czynszu z tytułu wynajmu samochodu. Czynsz z tytułu wynajmu samochodów osobowych stanowi bowiem element kosztów uŝywania takich samochodów, a tym samym podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych w ramach limitu określonego w powoływanych przepisach. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu uŝywania samochodów osobowych nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Aktualnie stawka za 1 km przebiegu pojazdu wynosi odpowiednio: - Dla samochodów o pojemności silnika większej niŝ 900 cm3 0,8358 zł - Dla samochodów o pojemności silnika mniejszej niŝ 900 cm3 0,5214 zł Przykład Z przedłoŝonych faktur dokumentujących poniesione wydatki eksploatacyjne wynika, Ŝe łączna kwota wydatków związanych z eksploatacją to kwota 1320 zł. Z ewidencji przebiegu pojazdu wynika, Ŝe podatnik słuŝbowo przejechał w danym okresie rozliczeniowym 850 km. Po przeliczeniu liczby kilometrów i stawki za 1 km wynika, Ŝe do kosztów uzyskania przychodu moŝna zaliczyć kwotę 710 zł 43 gr (850 km*0,8358 zł = 710, 43 zł). 11 S t r o n a

12 Ewidencja przebiegu pojazdu (przykładowa) Jednostka organizacyjna.... Nr rejestracyjny pojazdu Nazwisko, imię, adres zamieszkania osoby używającej pojazd Pojemność silnika:. cm 3 Nr kolejny wpisu Data wyjazdu Cel wyjazdu Opis trasy (skąd dokąd) Liczba faktycznie przejechanych kilometrów Stawka za 1 km przebiegu Kwota przysługującego limitu Podpis podatnika Uwagi Razem. (podpis pracownika). (podpis kierownika jednostki) Samochód zakupiony przez przedsiębiorcę prywatnie, wprowadzony do środków trwałych W kaŝdym momencie przedsiębiorca ma prawo wprowadzić na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód uprzednio zakupiony prywatnie. W celu udokumentowania przekazania środka trwałego na potrzeby prowadzonej działalności podatnik obowiązany jest sporządzić odpowiedni dokument. Dokument ten powinien zawierać dane potwierdzające fakt dokonania takiej operacji i określać: 1) datę jej dokonania, 2) rodzaj środka trwałego będącego przedmiotem przekazania, 3) dane niezbędne do wprowadzenia środka trwałego do ewidencji i prawidłowego ustalenia odpisów amortyzacyjnych np. wartość początkową. W przypadku, gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który chciałby wykorzystywać w swej działalności gospodarczej samochód prywatny, a nie jest w stanie określić ceny nabycia, wówczas ma moŝliwość dokonania samodzielnej wyceny tego samochodu i przyjęcia wartości początkowej w kwocie 12 S t r o n a

13 wynikającej z własnej wyceny, z uwzględnieniem cen rynkowych tego typu samochodu z grudnia poprzedzającego rok załoŝenia ewidencji środków trwałych. Musi jednakŝe w tej wycenie uwzględnić stopień zuŝycia środka trwałego. Wycena samochodu moŝe zostać sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę, naleŝy jednak pamiętać, aby w wycenie zaprezentować wartość samochodu według kwot obowiązujących w grudniu roku poprzedzającego rok załoŝenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Samochód stanowiący współwłasność przedsiębiorcy W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małŝonków, chyba Ŝe małŝonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie. W przepisie tym nie ma mowy o tym, na kogo środek trwały ma być zarejestrowany. W efekcie, podatnik moŝe wprowadzić do środków trwałych samochód objęty współwłasnością małŝeńską, nawet jeśli jest on zarejestrowany na drugiego małŝonka (oczywiście przerejestrowanie jest wskazane, ale nie konieczne. Przykład Wartość zakupu samochodu wynosiła zł. Współwłaścicielem samochodu jest rodzic podatnika (w części 50%). Zatem do ewidencji środków trwałych jako wartość początkową naleŝy przyjąć wartość zł. Wartość zakupu samochodu wynosiła zł. Współwłaścicielem samochodu jest Ŝona podatnika (w części 50%). Zatem do ewidencji środków trwałych jako wartość początkową naleŝy przyjąć zł. Konsekwencje podatkowe przy sprzedaży samochodu Samochód stanowiący środek trwały SprzedaŜ samochodu stanowiącego środek trwały, wprowadzony do ewidencji środków trwałych, skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej. Skutki sprzedaŝy zaleŝne będą od wybranej formy opodatkowania przez przedsiębiorcę. I tak w przypadku podatnika zryczałtowanego podatku dochodowego przychód ze sprzedaŝy opodatkowany będzie 3% stawką podatku, jednak naleŝy pamiętać, Ŝe podatnicy tacy nie rozliczają kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, Ŝe całą wartość uzyskana ze sprzedaŝy samochodu podlega opodatkowaniu (jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, opodatkowaniu podlega wartość netto). 13 S t r o n a

14 Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych lub na zasadach właściwych dla podatku liniowego i prowadzący księgę przychodów i rozchodów uzyskaną kwotę z tytułu sprzedaŝy samochodu wykazują jako przychody pozostałe z działalności gospodarczej (kolumna 8 KPiR). Koszty związane ze sprzedaŝą wykazywane są jako koszty działalności (kolumna 13). Kosztami uzyskania przychodu w takiej sytuacji jest wartość księgowa samochodu, wynikająca z ewidencji środków trwałych. Jest to wartość samochodu, pozostała do zamortyzowania na dzień sprzedaŝy. Jeśli samochód w całości został zamortyzowany dochodem z takiej transakcji będzie cała wartość osiągniętego przychodu. Jeśli wartość początkowa samochodu osobowego przekroczyła równowartość kwoty EUR, w momencie sprzedaŝy cała wartość pozostała do zamortyzowania stanowi koszt uzyskania przychodu. Przykład Wartość początkowa samochodu wynosiła zł. Stawka amortyzacji samochodu wynosi 20%. Rocznie samochód traci na wartości zł. Wartość graniczna do amortyzacji wynosi zł ( EUR* 4,00 zł = zł) Rocznie amortyzacja stanowiąca koszt uzyskania przychodu wynosi: zł, amortyzacja nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu wynosi zł. Jeśli samochód ten zostanie sprzedany po upływie roku, kosztem uzyskania przychodu będzie kwota zł ( zł minus zł). Samochód stanowiący współwłasność przedsiębiorcy Jeśli przedsiębiorca wprowadził do firmy do uŝywania samochód, pierwotnie zakupiony na niego, jako na osobę prywatną, oraz na inną osobę, wówczas istnieją dwie moŝliwości związane z ujęciem transakcji sprzedaŝy takiego samochodu: 1. sprzedaŝ udziału w samochodzie na podstawie faktury VAT (tylko w zakresie części, w jakiej jest właścicielem) w takiej sytuacji, jeśli podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie oraz samochód uŝytkowany był w ramach działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy 2. wycofanie samochodu z działalności gospodarczej a następnie sprzedaŝ udziału we własności samochodu na podstawie umowy cywilnoprawnej, naleŝy jednak pamiętać, Ŝe kwota uzyskanego przychodu stanowić będzie przychód z działalności, jeśli taka transakcja zostanie dokonana przed upływem 6 lat od wycofania środka trwałego z ewidencji środków trwałych. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe składniki majątku wykorzystywane w działalności gospodarczej jako środki trwałe w momencie wycofania powinny zostać wykreślone z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 14 S t r o n a

15 Wykreślenie środka trwałego z ewidencji następuje na podstawie oświadczenie podatnika, w którym naleŝy określić: wycofywany środek trwały (podać jego nazwę, typ), pozycję w ewidencji środków trwałych, datę wprowadzenia środka trwałego do ewidencji, dokument, na podstawie którego został do niej wpisany, oraz wartość początkową, datę wykreślenia z ewidencji środków trwałych oraz wskazać przyczynę wycofania z działalności gospodarczej (czyli w tym przypadku sprzedaŝ). Jeśli sprzedaŝ samochodu nastąpi po upływie 6 lat od wycofania tego środka trwałego, wówczas transakcja taka nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej po stronie przedsiębiorcy. Darowizna samochodu Darowanie samochodu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą osobom bliskim skutkuje brakiem konieczności odprowadzania podatku dochodowego czy podatkiem od spadków i darowizn z tytułu takiej transakcji. Przez osoby bliskie naleŝy rozumieć: małŝonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie własności rzeczy do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy. Nie ma obowiązku zgłoszenia otrzymanej darowizny jeśli wartość darownaego samochodu nie przekroczy kwoty zł lub jeśli darowizna została dokonana na podstawie aktu notarialnego. NaleŜy pamiętać, Ŝe niedotrzymanie warunku zgłoszenia nabycia darowizny samochodu naczelnikowi urzędu skarbowego skutkuje utratą prawa do zwolnienia z opodatkowania. W konsekwencji otrzymanie darowizny opodatkowane jest na zasadach ogólnych określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, co oznacza, Ŝe opodatkowaniu podlega darowizna o wartości powyŝej kwoty zł. Jeśli zdarzyłoby się, Ŝe obdarowany powoła się na otrzymanie darowizny, ale nie uiści naleŝnego podatku wówczas stawka podatku wzrasta do 20%. Likwidacja lub utrata samochodu służbowego W przypadku utraty środka trwałego, np. w wyniku kradzieŝy, strata nie jest naszym kosztem uzyskania przychodu, jeŝeli samochód nie był objęty ubezpieczeniem AC. JeŜeli natomiast ubezpieczyliśmy pojazd, kosztem będzie jedynie ta wartość, której nie pokryliśmy odpisami amortyzacyjnymi czy teŝ odszkodowaniem za utracony środek trwały. Przychodem natomiast będzie kwota odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela. 15 S t r o n a

16 Samochód niebędący składnikiem majątku firmowego Zbycie samochodu niebędącego środkiem trwałym ale wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności nie powoduje powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odliczenie podatku VAT przy zakupie samochodu i paliwa do jego napędu Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym wprowadziła na 2011 r. nowe regulacje dotyczące odliczania podatku VAT przy zakupie samochodów oraz paliw. Ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT W tzw. okresie przejściowym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. obowiązywać będzie jednakowy limit odliczeń od samochodów z kratką oraz paliw uŝywanych do ich napędu tak jak dla samochodów osobowych. Podatnikom przysługuje ograniczone prawo do dokonania odliczenia podatku VAT tj. w wysokości 60% jednak nie więcej niŝ zł od: - kwoty podatku określonej na fakturze lub - podatku naleŝnego z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub -kwoty podatku naleŝnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca. Określone limity przy dokonywaniu odliczeń podatku VAT dotyczą samochodów (pojazdów) o dopuszczalnej ładowności powyŝej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Pełne prawo do odliczenia podatku VAT W niektórych przypadkach podatnicy mają takŝe prawo do pełnego odliczenia podatku VAT. Dotyczy to w szczególności samochodów (pojazdów), które z zasady wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązujące limity nie mają zastosowania przy odliczaniu podatku VAT - zarówno przy zakupie samochodu jak i paliwa do ich napędu w stosunku do: 1. samochodów spełniających następujące kryteria: mających jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie regulacji o ruchu drogowym (do podrodzaju): np. wielozadaniowy, van, mających więcej niŝ jeden rząd siedzeń, oddzielonych od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona jest po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50% długości pojazdu. (w celu obliczenia takiej proporcji naleŝy przyjąć, iŝ długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy 16 S t r o n a

17 dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzonej w linii poziomej wzdłuŝ pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu, a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków). posiadających otwartą część przeznaczoną specjalnie do przewozu ładunków np. pojazdy typy pick-up, mających wyodrębnioną kabinę kierowcy oraz nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków. Nadwozie oraz kabina kierowcy stanowią dwa konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. 2. Pojazdów samochodowych określonych pojazdami specjalnymi (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o szczególnych przeznaczeniach) np. koparki, pomoc drogowa, samochód pogrzebowy. 3. Pojazdów samochodowych skonstruowanych w sposób specjalny do przewozu minimum 10 osób (w tym kierowca) jeśli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika przeznaczenie do przewozu wspomnianej ilości osób. 4. Sytuacji, w których przedmiotem działalności podatnika jest: - odsprzedaŝ tych samochodów lub - oddanie samochodów (pojazdów) w odpłatne uŝywanie na podstawie umowy najmu, dzierŝawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze na okres nie krótszy niŝ sześć miesięcy. NaleŜy takŝe pamiętać, iŝ potwierdzeniem spełnienia przez dany pojazd kryteriów dających prawo do odliczenia podatku VAT jest zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów. Wraz z zaświadczeniem podatnik powinien takŝe posiadać dowód rejestracyjny pojazdu zawierający właściwą adnotację o spełnieniu wymaganych warunków. Podatnicy znajdujący się w posiadaniu opisanych wyŝej pojazdów mogą w trakcie ich uŝytkowania dokonywać zmian w ich stanie technicznych. Wówczas, moŝliwe jest, iŝ po wprowadzeniu takich zmian samochód (pojazd) przestanie spełniać wymagania, które wcześniej stanowiły podstawę do dokonania odliczeń podatku VAT. W takiej sytuacji, zaistnieje konieczność dokonania korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał odliczenia. Uwaga! NaleŜy równieŝ pamiętać o moŝliwości dokonywania odliczenia podatku VAT w 2011 r. od czynszu leasingowego samochodów z kratką, jeśli umowa leasingu została zawarta do końca 2010 r., a w okresie do 31 stycznia 2011 r. umowa została zarejestrowana we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym. 17 S t r o n a

18 Podsumowanie Kategoria Samochód osobowy Samochód ciężarowy VAT Koszty Odliczenie VAT przy zakupie Odliczenie VAT przy zakupie paliwa Opodatkowanie VAT sprzedaży po ½ roku używania samochodu Ograniczenie odpisów amortyzacyjnych Ograniczenie KUP z tyt. ubezpieczenia AC Limitowane maks zł Bez ograniczeń Brak Zwolniona Powyżej równowartości EUR odpisy nie stanowią KUP Powyżej równowartości EUR odpisy nie stanowią KUP Bez ograniczeń Opodatkowana 23% Bez ograniczeń Bez ograniczeń Amortyzacja liniowa Możliwa Możliwa Amortyzacja degresywna Niemożliwa Możliwa Amortyzacja jednorazowa pomoc de minimis Niemożliwa Możliwa Optymalizacja podsumowanie Leasing operacyjny podatkowo najbardziej korzystny jest w sytuacji, kiedy przedsiębiorca zdecydowałby się na samochód osobowy, o wartości początkowej przekraczającej równowartość EUR. W przypadku przedsiębiorców uŝywających dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów prywatnych opłacalne jest wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych i rozpoczęcie dokonywania amortyzacji (zwiększenie kosztów). W przypadku samochodów uŝywanych korzystnie jest zwiększyć stawkę amortyzacji i dokonywać odpisów w wysokości 40% rocznie. Samochody osobowe, zakupione przez przedsiębiorców, których wartość początkowa przekracza EUR opłaca się sprzedać przed zakończeniem amortyzacji, bowiem kosztem uzyskania przychodów będą równieŝ odpisy, które nie stanowiłyby kosztu uzyskania przychodu. W przypadku ryczałtowców warto jest obniŝyć stawkę amortyzacji z tego względu, Ŝe w przypadku, gdyby zaszłą konieczność zmiany formy prowadzonej ewidencji na KPIR (opodatkowanie według zasad właściwych dla podatku liniowego lub zasad ogólnych) nastąpi kontynuacja dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a więc im więcej zostanie tym lepiej, bo 18 S t r o n a

19 podatnik będzie miał większe koszty uzyskania przychodu. Dla przypomnienia: ryczałtowcy opłacają podatek od przychodu, zatem nie rozliczają kosztów uzyskania przychodu. Przy sprzedaŝy samochodu przed upływem 6 lat od dokonania wycofania samochodu z działalności bardziej opłacalne jest dokonanie darowizny na osobę bliską, a następnie dokonanie sprzedaŝy przez tą osobę. W przypadku zakupu samochodu osobowego warto jest rozwaŝyć przeznaczenie samochodu przez co najmniej 6 miesięcy na wynajem, wówczas pozwoli to na odliczenie podatku VAT przy zakupie samochodu. Uwaga: przedsiębiorca powinien mieć wcześniej rozszerzony wpis do EDG o wynajem samochodu oraz w okresie tych 6 miesięcy nie moŝe mieć wydatków eksploatacyjnych świadczących o uŝywaniu przez przedsiębiorcę samochodu. NaleŜy pamiętać, Ŝe w przypadku sprzedaŝy takiego samochodu transakcję będzie trzeba opodatkować 23% VAT. 19 S t r o n a

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych III. SAMOCHODY Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu 1. Ograniczenia w

Bardziej szczegółowo

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności Wyposażenie, środki trwałe ewidencje Amortyzacja jednorazowa Teksty zebrała i opracowała

Bardziej szczegółowo

Samochód w działalności gospodarczej

Samochód w działalności gospodarczej 20 kwietnia 2010 r. Samochód w działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Definicja samochodu samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl SAMOCHODY W 2014 r. W 2014 r. dwukrotnie zmienią się przepisy dotyczące odliczenia VAT od nabycia samochodów i wydatków eksploatacyjnych dotyczących używania pojazdów. Od 1 stycznia 2014 r. do czasu wejścia

Bardziej szczegółowo

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Od 1 kwietnia br. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w PIT. Kraków,

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w PIT. Kraków, Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w PIT Kraków, 31.03.2017 Co zostanie omówione w szkoleniu? 1. Definicje pojazdów 2. Kilometrówka - zasady jej prowadzenia, rozliczenie kosztów, stawki

Bardziej szczegółowo

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami Maria Chołuj Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1) 585 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 1 Leasing - narzędzie optymalizacji podatkowej Marta Szafarowska 4 marca 2008 2 Zagadnienia 1. Leasing a inne formy finansowania inwestycji na gruncie podatków

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte Limit odliczenia ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego 1. Samochód 50%

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów.

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów. Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów Warszawa, 24 czerwca 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali doradca podatkowy

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014

Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014 Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014 W roku 2014 jesteśmy świadkami znaczących zmian w kwestii podatków. Najszersze zmiany dotknęły Ustawę o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

PODATKOWE ASPEKTY LEASINGU

PODATKOWE ASPEKTY LEASINGU PODATKOWE ASPEKTY LEASINGU Złotoryja, 14 października 2009 r. Obecnie w obrocie gospodarczym leasing jest popularną formą finansowania inwestycji. To jeden z częściej stosowanych sposobów pozyskania środków

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Od 1 kwietnia 2014 r. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura ITPB1/4511-1/16/PSZ Data 2016.03.25 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska VAT zakupu + 50% VAT niepodlegającego odliczeniu Prawo do 100% odliczenia VAT Wartość netto z faktury zakupu Podmiot zwolniony z VAT Brakprawadoodliczenia VAT ze względu na status nabywcy Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Druk nr 563 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

18 listopada 2010 r. Samochód osobowy. Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego

18 listopada 2010 r. Samochód osobowy. Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego 18 listopada 2010 r. Samochód osobowy Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Definicja samochodu osobowego 1 Zgodnie z art. 4a pkt9 UoPDOP, samochód osobowy definiowany

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Poradnik Leasingobiorcy

Poradnik Leasingobiorcy Szanowni Państwo, przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer miesięcznika Poradnik Leasingobiorcy, wydawanego przez Agencję Leasingu i Finansów S.A. Wydawnictwo ma na celu przybliżenie czytelnikom finansowych,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część SAMOCHODY ZMIANY VAT (1.4.2014) II część Sprzedaż pojazdów (używanych) Zwalnia się od podatku: ( ) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania leasingu w CIT

Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43 VAT od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, ISBN 978-83-269-2993-9 9 788326 PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH 929939 UOM 43 BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY Rafał Kuciński prawnik, specjalista

Bardziej szczegółowo

Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność.

Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność. Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność. Znowelizowane od 2007 roku nowe zasady przyspieszonej amortyzacji nowych i używanych składników majątkowych zostały określone w art.

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Autor: Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care; Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 13.12.2011. Prawie 15 tys. zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupując drogi

Bardziej szczegółowo

Zmiana odliczeń VAT od samochodów

Zmiana odliczeń VAT od samochodów Zmiana odliczeń VAT od samochodów Autor: Administrator środa, 30 kwiecień 2014 Zmieniony środa, 30 kwiecień 2014 Cech Rzemiosł Drzewnych Zmiana w zakresie odliczeń VAT - samochody - od 01.04.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników.

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników. Jakie błędy popełniają najczęściej podatnicy? W trakcie audytów podatkowych dokładnej kontroli badających podlegają zasady wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014.

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014. Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014. Ustawa z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe.

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe. WSTĘP Żaden środek trwały nie wywołuje takiego zainteresowania polskiego ustawodawcy podatkowego jak samochód, a szczególnie samochód osobowy. Ograniczenia dotyczące pojazdów uznanych za samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych

Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych Warszawa, 17 lutego 2016 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy, ekonomista,

Bardziej szczegółowo

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT...

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT... 3 Spis treści DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT.... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Rodzaj pojazdu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

LEASING INFORMACJE OGÓLNE

LEASING INFORMACJE OGÓLNE 1 LEASING INFORMACJE OGÓLNE LEASING 3 PODSTAWOWE POJĘCIA Leasing - alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania inwestycji. Transakcja ta polega na oddaniu przez jedną stronę (leasingodawcę)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r.

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zmiany w podatku VAT 2014 Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zwolnienie dla towarów używanych Do 31.12.2013 r. Od 1.1.2014 r. Art. 43 ust. 1 pkt 2 Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Strona1 OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Zmiany w zakresie opodatkowania nabycia samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. Strona2 Spis treści 1. STAN PRAWNY DO KOŃCA MARCA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014

Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 VAT od samochodów po zmianach 1 IV 2014r. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ BYDGOSZCZ WARSZAWA GDYNIA WWW.OSTROWSKI-LEGAL.NET

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym?

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Wspólnicy spółki cywilnej i innych spółek osobowych mogą do celów związanych z działalnością spółki wykorzystywać samochody

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy

Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy OPUBLIKOWANO: 22 WRZEŚNIA 2016 Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy Opracowała: Aleksandra Trocińska, konsultant podatkowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.02.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Kto może prowadzić księgę przychodów i rozchodów Podatkową księgę przychodów i rozchodów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Dziennik Ustaw Nr 247 16606 Poz. 1652 1652 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrotpodatku/324631,nowe-zasady-odliczania-vat-od-samochodow-w-2014-roku.html Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Leasing. Warszawa,

Leasing. Warszawa, Leasing Warszawa, 01.06.2017 Plan szkolenia 1. Rodzaje leasingów, ich charakterystyka i porównanie 2. Kiedy warto wziąć leasing - leasing, czy kredyt? 3. Problemy z uzyskanie leasingu 4. Co można leasingować?

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki i rozwiązywanie trudności związanych z rozliczaniem środków trwałych.

- Omówienie problematyki i rozwiązywanie trudności związanych z rozliczaniem środków trwałych. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 639516 Temat: Środki trwłe i wartości prawne i niematerialne - aspekty podatkowe 31 Sierpień Gliwice, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 639516 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Projekt z dnia 7 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1 W ustawie z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA INFOR LEX. Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką

BIBLIOTEKA INFOR LEX. Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką BIBLIOTEKA INFOR LEX Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką BIBLIOTEKA INFOR LEX Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką 27 września 3 października 2010 r. nr 2 (2) www.ipp24.pl Spis treści 1. Zakup

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien liczyć się z wieloma obowiązkami oraz konsekwencjami podatkowymi, zarówno na gruncie

Bardziej szczegółowo

Podatnicy robią wiele błędów dokonując odpisów amortyzacyjnych od samochodów.

Podatnicy robią wiele błędów dokonując odpisów amortyzacyjnych od samochodów. Podatnicy robią wiele błędów dokonując odpisów amortyzacyjnych od samochodów. Przepisy podatkowe wprowadzają wiele ograniczeń - w porównaniu z innymi środkami trwałymi - związanych z możliwością dokonywania

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT. Kraków,

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT. Kraków, Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT Kraków, 12.04.2017 Co zostanie omówione w szkoleniu? 1. Rodzaje pojazdów 2. Zakup pojazdu odliczenie VAT 3. Rozliczanie kosztów związanych z pojazdem

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać

w firmie Samochód Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać Samochód w firmie Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać Podatki dochodowe VAT Leasing Auta służbowe na potrzeby prywatne Samochód pracownika a koszty pracodawcy Samochód w firmie Jak kupić jak rozliczać

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 7) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. I

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 7) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. I Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 7) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. I Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są kwalifikowane jako rzeczowe składniki

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach

Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach Dnia 15 kwietnia 2011 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585). Celem

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2122 SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Lorem ipsum dolor Sprzedajesz nieruchomość? Sprawdź kiedy zapłacisz podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

e-book 2017 samochód w leasingu

e-book 2017 samochód w leasingu e-book 2017 samochód w leasingu Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce opracowanie Samochód w leasingu, przygotowane przez Zofię Jasak-Żółcik (wykładowcę na kursach księgowości organizowanych przez CEDOZ).

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leasing?

Ile kosztuje leasing? Ile kosztuje leasing? Chociaż rynek leasingu w Polsce rośnie bardzo dynamicznie, to wciąż wielu, zwłaszcza małych przedsiębiorców, nie zawsze właściwie rozumie, czym jest leasing i jakie niesie korzyści

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz rozporządzenie. z dnia 31 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz rozporządzenie. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DOKONANIEM JEDNORAZOWEGO ODPISU AMORTYZACYJNEGO ŚRODKA TRWAŁEGO F-128/2 obowiązuje od 11.07.2011r.... Nazwisko imię /

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie firmowego auta

Rozliczenie firmowego auta Od początku kwietnia br. można odliczyć cały VAT tylko od pojazdów używanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Do pełnego odliczenia podatku od niektórych pojazdów konieczne będzie prowadzenie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo