Rozliczenie firmowego auta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczenie firmowego auta"

Transkrypt

1

2 Od początku kwietnia br. można odliczyć cały VAT tylko od pojazdów używanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Do pełnego odliczenia podatku od niektórych pojazdów konieczne będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji. Zmieniły się również przepisy dotyczące możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację aut. CIT/PIT Ważna jest data rozpoczęcia eksploatacji auta W związku ze zmianą definicji samochodu osobowego biuro rachunkowe, ujmując zdarzenia w ewidencjach prowadzonych dla klienta, musi zwrócić uwagę, kiedy rozpoczęła się eksploatacja auta na potrzeby podatnika. Może to bowiem wpływać na możliwość zaliczenia nakładów do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli auta nie spełniają tych wymogów, będą uznawane za samochody osobowe, ze wszystkimi tego podatkowymi konsekwencjami. Specyfika użytkowania aut oraz pełnione funkcje powodują, że samochód osobowy służyć może równocześnie do osobistych potrzeb podatników, jak i celów biznesowych. Mając tego świadomość, ustawodawca wprowadził do celów podatkowych dwie możliwości kosztowego rozliczania wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodu w prowadzonej działalności gospodarczej, a mianowicie: włączenie samochodu w zakres prowadzonej działalności jedynie w takim stopniu, w jakim jest on rzeczywiście wykorzystywany do celów związanych z tą działalnością, bądź też przypisanie go w całości do prowadzonej fi rmy. Przy pierwszej z wymienionych opcji wykluczone z kosztów uzyskania przychodu zostały wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do 2

3 ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu biuro rachunkowe prowadzące dokumentację dla klienta jest zobowiązane do prowadzenia ewidencji jego przebiegu. Przebieg pojazdu powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zobowiązana jest osoba go używająca. W razie braku ewidencji wydatki ponoszone z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym mogą być faktycznie poniesione wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, które są poniesione w celu uzyskania przy-chodu oraz nie przekraczają wyznaczonego w odrębnych przepisach limitu. Druga opcja to uznanie samochodu za środek trwały i jego amortyzacja. Samochód po ustaleniu jego wartości początkowej wprowadzany jest do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a kosztem podatkowym są dokonywane odpisy amortyzacyjne. Koszty uzyskania przychodu stanowią zasadniczo również wydatki związane z eksploatacją takiego auta (przykładowo: koszty paliwa, olejów, opłat za przejazdy i parkowanie, wymiany opon), są one bowiem związane ze środkami trwałymi i tym samym ponoszone są w celu uzyskania przychodu. 3

4 Niemniej jednak w każdym indywidualnym przypadku należy pamiętać, że wydatki związane z eksploatacją samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych powinny być faktycznie poniesione oraz racjonalnie uzasadnione. Środki trwałe zaliczane są do kosztów przez odpisy amortyzacyjne Odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów można dokonywać jedynie od samochodów (osobowych i ciężarowych), które są zaliczone do środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej firmy. Może nastąpić to na drodze nabycia auta bezpośrednio na potrzeby działalności albo w drodze przekazania wcześniej nabytego auta przez właścicieli wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jak podkreślają w interpretacjach organy podatkowe, użytkowanie auta i na potrzeby osobiste właściciela, i na potrzeby działalności gospodarczej wyklucza możliwość traktowania tego samocodu jako środka trwałego. Warto zwrócić uwagę, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Odpisy stanowią koszty uzyskania przychodów. Wyjątkiem są jednak odpisy amortyzacyjne, w przypadku aut, których wartość początkowa przekracza euro. Ograniczenie kwotowe odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego wprowadza przepis art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, zgodnie z którymi nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu 4

5 osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Ważnym aspektem jest również ustalenie wartości początkowej, którą zazwyczaj stanowi cena nabycia powiększona o nakłady niezbędne do dostosowania auta do użytkowania. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług. Wyjątek stanowią przypadki, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje prawo obniżenia kwoty należnego podatku o podatek naliczony, bądź zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Podkreślić należy, że nawet jeśli cena nabycia została ustalona wcześniej niż bezpośrednio przed dniemwprowadzenia auta do ewidencji środków trwałych zastosowanie ma historyczna cena nabycia (nawet sprzed kilku lat). Potwierdził to ostatnio np. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 11 lutego 2014 r., nr ITPB1/ /13/AK. Organ podatkowy wskazał w niej, że wartość początkową samochodu należało ustalić w wysokości kwoty z faktury potwierdzającej zakup, mimo że nabycie na potrzeby osobiste nastąpiło w 2000 roku. Jeżeli (zgodnie z odrębnymi przepisami) podatek od towarów i usług wynikający z faktury 5

6 VAT potwierdzającej nabycie przedmiotowego samochodu nie stanowił dla podatnika VAT naliczonego albo nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty należnego podatku o podatek naliczony bądź też zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, wówczas ceny nabycia środka trwałego nie pomniejsza się o ten podatek. W takiej sytuacji ceną nabycia będzie (jak wskazano we wniosku) wartość brutto zakupionego środka trwałego, wykazana w fakturze dokumentującej ten zakup. Cenę nabycia należy podwyższyć o nakłady poniesione na dostosowanie auta do potrzeb podatnika. W sytuacji opisanej w interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 grudnia 2013 r., nr ILPB1/ /13-2/IM, podkreślono, że nabywanie części do remontu nowo nabytego (niewprowadzonego do ewidencji) auta na giełdach nie stanowi przeszkody w ustaleniu wartości tych nakładów. Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych, wartość początkową środków trwałych przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. Jednak taka sytuacja bardzo rzadko dotyczy aut. Ustalając wartość początkową podlegającą amortyzacji, pamiętać też należy, że w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie. 6

7 W przypadku aut używanych przez podatników do działalności gospodarczej, a będących współwłasnością małżonków warto mieć oświadczenie podatnika, że auto służy wyłącznie do działalności gospodarczej WSPÓŁWŁASNOŚĆ MAŁŻONKÓW Nie trzeba stosować proporcji do udziału we współwłasności jeżeli żona nie wykorzystuje auta w działalności prowadzonej odrębnie. Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z 11 lutego 2014 r., nr ITPB1/ /13/AK Do aut można stosować różne stawki amortyzacyjne Biura rachunkowe zazwyczaj do amortyzacji aut wybierają stawkę wynikającą z wykazu stawek amortyzacyjnych, która wynosi 20% rocznie. Jednak możliwe w określonych sytuacjach jest jej podwyższenie lub obniżenie. Można także zastosować stawkę indywidualną, jeśli samochód jest używany lub ulepszony przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych. Koszty eksploatacji amortyzowanego auta można wliczyć w koszty podatkowe Poza amortyzacją do kosztów uzyskania przychodów zaliczać można wydatki o charakterze eksploatacyjnym. Typowymi wydatkami związanymi ze zwykłym używaniem samochodu są np.: wydatki na zakup paliwa, wymianę oleju, części zamiennych, opon, wydatki na bieżące remonty, naprawy i ubezpieczenia, opłaty za przejazd i parkowanie. Datą ujęcia tych nakładów, jako kosztu uzyskania przychodu, jest data zarachowania ich w księgach rachunkowych jako koszty są to bowiem koszty pośrednie, które ujmuje się w rozliczeniach podatkowych w dacie ich poniesienia, czyli ujęcia w rachunkowości na podstawie faktury lub rachunku. Takie stanowisko 7

8 potwierdzają od wielu lat organy podatkowe (por. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2011 r., nr IBPBI/1/ /11/ESZ, czy interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 grudnia 2009 r., nr ILPB1/ /09-5/IM). Stawka amortyzacyjna samochodu Podatnik wprowadził do ewidencji środków trwałych w marcu 2014 roku samochód osobowy. Rok produkcji auta to 2010 rok. Jego wartość początkową ustalono na zł, a kurs średni NBP z dnia przekazania auta do użytkowania wynosił 4,1 zł/euro. Skutki zastosowania tych stawek dodatkowo będą pokazane przy założeniu, że w lipcu 2015 roku auto zostanie sprzedane (czyli po 16 miesiącach użytkowania). Ustalenie wartości euro 4,1 zł/euro = zł. Nadwyżka powyżej euro to zł. WARIANT 1 STAWKA Z WYKAZU Podatnik założył amortyzację według Wykazu stawek amortyzacyjnych 20% rocznie. Amortyzacja roczna % = zł, w tym odpis roczny zaliczany do kosztów uzyskania przychodów % = zł. Odpis roczny, który nie będzie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, to % = zł. Biorąc pod uwagę fakt, że koszty muszą być proporcjonalne do czasu użytkowania, w trakcie roku będą się one kształtowały następująco: 8

9 Tytuł Amortyzacja KUP zł 9/12 = zł Amortyzacja NKUP zł 9/12 = Niezamortyzowana wartość auta zaliczona do KUP w miesiącu sprzedaży auta zł zł 7/12 = 9.566,67 zł zł 7/12 = 1.983,33 zł zł zł zł 9.566,67 zł 1.983,33 zł = zł WARIANT 2 STAWKA OBNIŻONA Podatnik obniżył amortyzację wg Wykazu stawek amortyzacyjnych do 2% rocznie zgodnie z art. 22i ust. 5 ustawy o PIT i art. 16i ust. 5 ustawy o CIT. Amortyzacja roczna zł 2% = zł. w tym odpis roczny zaliczany do kosztów uzyskania przychodów zł 2% = zł Odpis roczny, który nie będzie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów zł 2% = 340 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że koszty muszą być proporcjonalne do czasu użytkowania, w trakcie roku będą one kształtowały się następująco: Tytuł Amortyzacja KUP zł 9/12= zł zł 7/12 = 956,67 zł Amortyzacja NKUP 340 zł 9/12 = 255 zł 340 zł 7/12 = 198,33 Niezamortyzowana wartość auta zaliczona do KUP w miesiącu sprzedaży auta zł zł 1230 zł 255 zł 956,67 zł 198,33 zł = zł W tym wypadku roczne koszty uzyskania przychodów są niższe, ale zdecydowanie większą kwotę podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów w chwili sprzedaży auta. Nie ma uwarunkowań, które ograniczyłyby możliwość obniżenia wysokości stawek amortyzacyjnych. Nie 9

10 można ich jedynie obniżyć do poziomu 0%, ponieważ spowodowałoby to niedokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Obniżenie stawki jest możliwe od początku użytkowania auta, ale można tego dokonać także od początku każdego roku podatkowego. Od początku kolejnego roku podatkowego można podwyższyć uprzednio obniżoną stawkę ważne, by nie była ona wtedy wyższa niż 20% rocznie. WARIANT 3 STAWKA PODWYŻSZONA Podatnik ze względu na ponadprzeciętnie intensywne użytkowanie auta skorzystał z możliwości podwyższenia amortyzacji o współczynnik nie wyższy niż 1,4. Auto przez cały okres użytkowania jest wykorzystywane intensywniej niż inne auta. Amortyzacja roczna zł 20% 1,4 = zł, w tym odpis roczny zaliczany do kosztów uzyskania przychodów zł 20% = zł. Odpis roczny, który nie będzie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów zł 20% = zł. Biorąc pod uwagę fakt, że koszty muszą być proporcjonalne do czasu użytkowania, w trakcie roku będą one kształtowały się następująco: Tytuł Amortyzacja KUP zł 9/12= zł Amortyzacja NKUP zł 9/12= Niezamortyzowana wartość auta zaliczona do KUP w miesiącu sprzedaży auta zł zł 7/12= ,33 zł zł 7/12 = 2.776,67 zł zł zł zł ,33 zł 2.776,67 zł = = ,00 zł 10

11 WARIANT 4 STAWKA INDYWIDUALNA Podatnik ze względu na fakt, że przed nabyciem auto było już użytkowane, skorzystał z możliwości, jaką dają art. 22j ust. 1 ustawy o PIT i art. 16j ust. 1 ustawy o CIT, czyli zastosował indywidualną stawkę amortyzacyjną. Auta, które przed nabyciem przez podatnika były używane przez co najmniej 6 miesięcy albo w przypadku których nakłady poniesione na ich ulepszenie przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych wyniosły co najmniej 20% wartości początkowej, mogą być amortyzowane przez okres nie krótszy niż 30 miesięcy. Amortyzacja miesięczna zł : 30 miesięcy = zł, w tym odpis roczny zaliczany do kosztów uzyskania przychodów zł/30 = 2.733,33 zł. Odpis roczny, który nie będzie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów zł/30 = 566,67 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że koszty muszą być proporcjonalne do czasu użytkowania, w trakcie roku będą one kształtowały się następująco: Tytuł Amortyzacja KUP 2.733,33 zł 9 = ,97 zł Amortyzacja NKUP 566,67 zł 9 = Niezamortyzowana wartość auta zaliczona do KUP w miesiącu sprzedaży auta 5.100,03 zł 2.733,33 zł 7 = ,31 zł 566,67 zł 7 = 1.866,69 zł zł ,97 zł 5.100,03 zł ,31 zł 1.866,69 zł = zł 11

12 W tym wypadku koszty uzyskania są najwyższe, najszybciej dokonujemy amortyzacji auta. Z drugiej jednak strony ta metoda powoduje, że najwyższa kwota nigdy nie będzie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Tę metodę warto stosować, gdy jednostka ma znaczne przychody podatkowe, od których można odliczyć koszty; i tylko w odniesieniu do aut, których wartość początkowa jest niższa niż euro. VAT Dla celów VAT potrzebna specjalna ewidencja Z punktu widzenia podatku dochodowego nie ma konieczności prowadzenia żadnych dodatkowych ewidencji. Jednak od 1 kwietnia 2014 r. prowadzenie takiej ewidencji jest niezbędne, aby móc odliczyć całość VAT. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, a zatem istnieje możliwość odliczenia w 100% VAT naliczonego, jeżeli: sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, która została potwierdzona złożeniem do urzędu skarbowego informacji VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie po niesiony pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, lub konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. 12

13 Do pojazdów samochodowych, których konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, należą: Pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą (klasyfi kowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków) konieczne jest potwierdzenie tego faktu dodatkowym badaniem technicznym i adnotacją w dowodzie rejestracyjnym. Pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu konieczne jest potwierdzenie tego faktu dodatkowym badaniem technicznym i adnotacją w dowodzie rejestracyjnym. Pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla przeznaczeń takich jak agregat elektryczny/spawalniczy, podnośnik do prac konserwacyjnomontażowych, żuraw samochodowy jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym i zostało to potwierdzone na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż 30 czerwca 2014 r. Natomiast w przypadku pozostałych aut zgodnie z warunkiem zapisanym w art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) przysługuje prawo do odliczenia jedynie 50% podatku naliczonego. VAT niepodlegający odliczeniu podatnicy mają prawo zaliczyć do kosztów 13

14 uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy o PIT. Stawka amortyzacyjna samochodu ujęcie wariantu 4 Odpis miesięczny w księgach będzie ujęty następująco: Wn Amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów 2.733,33 zł Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów 566,67 zł Ma Umorzenie środków trwałych samochody 3.300,00 zł W ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 1 miesiąc musi być wskazana kwota zł (2.733,33 zł + 566,67 zł), a za cały rok zł W przypadku prowadzenia w imieniu klienta PKPiR Odpis miesięczny stanowiący koszty uzyskania przychodu będzie ujęty w kolumnie Pozostałe wydatki w kwocie 2.733,33 zł, natomiast w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za 1 miesiąc musi być wskazana kwota zł (2.733,33 zł + 566,67 zł), a za cały rok zł Wydatki eksploatacyjne na niektóre auta są limitowane Za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na potrzeby działalności gospodarczej podatnika w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu 14

15 potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zobowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Zaznaczyć także należy, że podatnik zobowiązany jest posiadać dowody dokumentujące poniesienie wydatków związanych z używaniem tych samochodów (stwierdzające ich wysokość). KLIENT MUSI POTWIERDZIĆ EWIDENCJĘ POJAZDU Biuro rachunkowe, zanim ujmie wydatki eksploatacji jako koszty uzyskania przychodów, musi mieć potwierdzoną przez podatnika miesięczną ewidencję przebiegu pojazdu. Od 1 kwietnia także dla tych samochodów będą miały zastosowanie zasady wynikające ze znowelizowanej ustawy o VAT w zakresie możliwości odliczenia całości lub 50% VAT naliczonego w związku z wydatkami eksploatacyjnymi. Podkreślić należy, że ewidencja przebiegu pojazdu na potrzeby VAT dodatkowo musi zawierać informacje o stanie licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji, a także liczbę przejechanych kilometrów na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Pozostałe elementy są takie same jak w przypadku wymogów podatku dochodowego, czyli: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący kolejny numer wpisu, datę i 15

16 cel wyjazdu, opis trasy (skąd dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem; liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Ewidencja musi być potwierdzona przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem. Biuro powinno pamiętać o tym elemencie Niezbędna jest poprawna ewidencja W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych koszty amortyzacji biuro ujmuje na koncie Amortyzacja i Umorzenie środków trwałych zapisami: Wn Amortyzacja, Ma Umorzenie środków trwałych. W przypadku gdy część amortyzacji nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, najwygodniej jest prowadzić ewidencję analityczną do konta Amortyzacja : Amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów, Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów. W przypadku gdy samochód jest środkiem trwałym przedsiębiorcy, wydatki eksploatacyjne ujmuje się na koncie właściwym ze względu na rodzaj ponoszonego kosztu: Paliwo, smary, wycieraczki i części zamienne ujmuje się na koncie Zużycie materiałów, Koszty napraw, przeglądów ujmuje się na koncie Usługi obce, Koszty parkowania czy przejazdów autostradami na koncie Pozostałe koszty rodzajowe, VAT niepodlegający odliczeniu na koncie Podatki i opłaty, jeśli nie jest ujmowany jako element ceny nabycia na koncie Zużycie materiałów lub Usługi obce. 16

17 W przypadku gdy część kosztów nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, najwygodniej jest prowadzić ewidencję analityczną do właściwych kont: Zużycie materiałów stanowiące koszty uzyskania przychodów, Zużycie materiałów niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. W przypadku gdy auto nie jest wprowadzone do ewidencji środków trwałych, wydatki eksploatacyjne ujmuje się na koncie właściwym ze względu na rodzaj ponoszonego kosztu: Paliwo, smary, wycieraczki i części zamienne ujmuje się na koncie Zużycie materiałów, Koszty napraw, przeglądów ujmuje się na koncie Usługi obce, Opłaty za najem i leasing ujmuje się na koncie Usługi obce, VAT niepodlegający odliczeniu na koncie Podatki i opłaty, jeśli nie jest ujmowany jako element ceny nabycia na koncie Zużycie materiałów lub Usługi obce, Koszty parkowania czy przejazdów autostradami na koncie Pozostałe koszty rodzajowe. W przypadku gdy część kosztów nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, najwygodniej jest prowadzić ewidencję analityczną do właściwych kont np.: Zużycie materiałów stanowiące koszty uzyskania przychodów, Zużycie materiałów niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) można jedynie wpisać koszty klienta, które stanowią koszty uzyskania przychodów. 17

18 Amortyzację auta wpisujemy do kolumny Pozostałe wydatki. Jeśli część odpisu nie może stanowić kosztu podatkowego, to do PKPiR ujmujemy tylko tę kwotę, która będzie kosztem uzyskania przychodów. Natomiast dodatkowo w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych musi być wskazana kwota amortyzacji w całości. Bieżące koszty eksploatacji auta wpisujemy do kolumny Pozostałe wydatki. Jeśli część odpisu nie może stanowić kosztu podatkowego, to do PKPiR ujmujemy tylko tę kwotę, która będzie kosztem uzyskania przychodów. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku aut niebędących środkiem trwałym ujęcie kosztów nie może przekraczać limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu. Część, która przekracza limit, nie będzie wpisywana do PKPiR. Limitowaniu nie podlegają oczywiście koszty związane z najmem. W przypadku aut użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i tym samym wszystkie wydatki eksploatacyjne spełniające kryterium uznania ich za koszty uzyskania przychodów podlegają ujęciu w kolumnie Pozostałe wydatki. Podatek podlegający odliczeniu ujmuje się w rejestrze VAT. Kosztem natomiast ujmowanym w kolumnie Pozostałe wydatki będzie VAT w sytuacji korzystania przez podatnika ze zwolnienia podmiotowego albo prowadzenia działalności zwolnionej z VAT albo braku prawa do odliczenia VAT od aut osobowych nieużytkowanych wyłącznie do działalności gospodarczej. 18

19 Samochód osobowy, którego eksploatację rozpoczęto przed 1 kwietnia 2014 r. Pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem pojazdu samochodowego: a) mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfi kowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, b) który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest Samochód osobowy, którego eksploatację rozpoczęto od 1 kwietnia 2014 r. Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem pojazdu samochodowego: a) mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfi kowanego na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, b) mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufi tem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; 19

20 pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń (agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparkospycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy), d) określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług. Aby pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełniający wymagania określone w art. 5a pkt 19a lit. a i b ustawy o PIT i art. 4a pkt 9a lit. a i b ustawy o CIT był niezaliczony do samochodów osobowych, musi posiadać potwierdzone zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz adnotację w dowodzie rejestracyjnym pojazdu o spełnieniu tych wymagań. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie uprzedniego dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez tę stację. dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, c) który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, d) który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, e) będącego pojazdem specjalnym jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym, lub z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o VAT, wynika, że jest to pojazd specjalny, f) innego niż wymieniony w lit. a e, w którym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 1 jeżeli dopuszczalna ładowność 20

21 W przypadku pojazdów, o których mowa w art. 5a pkt 19a lit. c ustawy o PIT oraz art. 4a pkt 9a lit. c ustawy o CIT, spełnienie tych wymagań musi być określone na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. jest równa lub większa niż 425 kg, 2 jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 3 lub więcej jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg. 21

22 Kierownik centrum wydawniczego: Ewa Marmurska - Karpińska Wydawca: Norbert Pawlikowski Autor: Praca zbiorowa Redaktor: Katarzyna Brzozowska ISBN Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z.o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel , faks , NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Rozliczenie firmowego auta wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w Rozliczenie firmowego auta oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Rozliczenie firmowego auta została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Rozliczenie firmowego auta oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Rozliczenie firmowego auta lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Centrum Obsługi Klienta: Tel:

Samochód w działalności gospodarczej

Samochód w działalności gospodarczej 20 kwietnia 2010 r. Samochód w działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Definicja samochodu samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Od 1 kwietnia br. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1) 585 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte Limit odliczenia ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego 1. Samochód 50%

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl SAMOCHODY W 2014 r. W 2014 r. dwukrotnie zmienią się przepisy dotyczące odliczenia VAT od nabycia samochodów i wydatków eksploatacyjnych dotyczących używania pojazdów. Od 1 stycznia 2014 r. do czasu wejścia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Druk nr 563 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów.

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów. Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów Warszawa, 24 czerwca 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali doradca podatkowy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami Maria Chołuj Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Od 1 kwietnia 2014 r. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd

Bardziej szczegółowo

Zmiana odliczeń VAT od samochodów

Zmiana odliczeń VAT od samochodów Zmiana odliczeń VAT od samochodów Autor: Administrator środa, 30 kwiecień 2014 Zmieniony środa, 30 kwiecień 2014 Cech Rzemiosł Drzewnych Zmiana w zakresie odliczeń VAT - samochody - od 01.04.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności Wyposażenie, środki trwałe ewidencje Amortyzacja jednorazowa Teksty zebrała i opracowała

Bardziej szczegółowo

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43 VAT od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, ISBN 978-83-269-2993-9 9 788326 PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH 929939 UOM 43 BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY Rafał Kuciński prawnik, specjalista

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku dr Katarzyna Trzpioła Rozliczanie kosztów ponoszonych na przełomie roku może przysparzać

Bardziej szczegółowo

18 listopada 2010 r. Samochód osobowy. Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego

18 listopada 2010 r. Samochód osobowy. Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego 18 listopada 2010 r. Samochód osobowy Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Definicja samochodu osobowego 1 Zgodnie z art. 4a pkt9 UoPDOP, samochód osobowy definiowany

Bardziej szczegółowo

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych III. SAMOCHODY Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu 1. Ograniczenia w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014

Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 VAT od samochodów po zmianach 1 IV 2014r. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ BYDGOSZCZ WARSZAWA GDYNIA WWW.OSTROWSKI-LEGAL.NET

Bardziej szczegółowo

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Pełne księgi

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Pełne księgi maj 2014 nr 1 issn 2353-8074 TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Pełne księgi WAŻNA DATA Do końca maja przedsiębiorcy, którzy utworzyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Strona1 OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Zmiany w zakresie opodatkowania nabycia samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. Strona2 Spis treści 1. STAN PRAWNY DO KOŃCA MARCA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014.

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014. Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014. Ustawa z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2122 SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska VAT zakupu + 50% VAT niepodlegającego odliczeniu Prawo do 100% odliczenia VAT Wartość netto z faktury zakupu Podmiot zwolniony z VAT Brakprawadoodliczenia VAT ze względu na status nabywcy Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach

Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach Dnia 15 kwietnia 2011 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585). Celem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r.

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zmiany w podatku VAT 2014 Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zwolnienie dla towarów używanych Do 31.12.2013 r. Od 1.1.2014 r. Art. 43 ust. 1 pkt 2 Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 22 518 29 29 @ 22 617 60 10 FABRYKAWIEDZY.comWIEDZAIPRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać

w firmie Samochód Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać Samochód w firmie Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać Podatki dochodowe VAT Leasing Auta służbowe na potrzeby prywatne Samochód pracownika a koszty pracodawcy Samochód w firmie Jak kupić jak rozliczać

Bardziej szczegółowo

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie 2 EK 0035 Szanowny Czytelniku Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów (które trzeba wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrotpodatku/324631,nowe-zasady-odliczania-vat-od-samochodow-w-2014-roku.html Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura ITPB1/4511-1/16/PSZ Data 2016.03.25 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Podatnicy robią wiele błędów dokonując odpisów amortyzacyjnych od samochodów.

Podatnicy robią wiele błędów dokonując odpisów amortyzacyjnych od samochodów. Podatnicy robią wiele błędów dokonując odpisów amortyzacyjnych od samochodów. Przepisy podatkowe wprowadzają wiele ograniczeń - w porównaniu z innymi środkami trwałymi - związanych z możliwością dokonywania

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników.

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników. Jakie błędy popełniają najczęściej podatnicy? W trakcie audytów podatkowych dokładnej kontroli badających podlegają zasady wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 22 518 29 29 @ 22 617 60 10 FABRYKAWIEDZY.comWIEDZAIPRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych

Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych w razie potrzeby podtytuł Autor Marcin Sikora 1BQ17 Miejsce na numer produktowy

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura ITPP2/4512-237/16/AJ Data 2016.07.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.02.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony Izba Skarbowa w Bydgoszczy Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony 1 Odliczenie podatku naliczonego Powstanie prawa zasada generalna (art. 86 ust.

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część IV Art. 16 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 4..odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług I. Definicja pojazdu samochodowego (art. 2 pkt 34 VATU) Zgodnie z nowymi przepisami za pojazdy samochodowe uznaje się pojazdy samochodowe w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Dziennik Ustaw Nr 247 16606 Poz. 1652 1652 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Małgorzata Niezgoda-Kamińska Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok Wytyczne nowego rozporządzenia o sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wraz z treścią

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU w zakresie podatku od towarów i usług określającego zasady używania samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej po dniu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki 2013. Niezbędnik dla księgowych i działów płac

Wskaźniki i stawki 2013. Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 I Autorzy: Anna Kostecka, Marta Grabowska-Peda, Sylwia Maliszewska Dyrektor wydawniczy: Marek Kutarba Kierownik

Bardziej szczegółowo

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co do zasady, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te mogą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467. rozporządzenie. z dnia 31 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467. rozporządzenie. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i Podatki. Samochód w firmie

Rachunkowość i Podatki. Samochód w firmie Rachunkowość i Podatki Wydanie specjalne Wydawca: Rachunkowość sp. z o.o. 00-349 Warszawa, ul. Tamka 18 lok. 29 e-mail: redakcja@rachunkowosc.com.pl tel. 22 828 42 33 tel./faks 22 826 56 21 faks 22 398

Bardziej szczegółowo

Poradnik Leasingobiorcy

Poradnik Leasingobiorcy Szanowni Państwo, przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer miesięcznika Poradnik Leasingobiorcy, wydawanego przez Agencję Leasingu i Finansów S.A. Wydawnictwo ma na celu przybliżenie czytelnikom finansowych,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE?

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? Pytanie W jaki sposób zaksięgować nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ponoszone w ramach projektu finansowanego

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak ująć w księgach remonty i ulepszenia środków trwałych

Sprawdź, jak ująć w księgach remonty i ulepszenia środków trwałych Sprawdź, jak ująć w księgach remonty i ulepszenia środków trwałych Nakłady ponoszone w trakcie użytkowania - ulepszenia i remonty środków trwałych O tym, czy powinniśmy powiększyć wartość początkową, czy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym?

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Wspólnicy spółki cywilnej i innych spółek osobowych mogą do celów związanych z działalnością spółki wykorzystywać samochody

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Strona 1 z 7 Artykuł pochodzi z czasopisma: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (836) z dnia 2014-03-20 www.czasopismaksiegowych.pl wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Jakie należności za podróże służbowe? Każdemu pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują określone należności na pokrycie kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca

PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca Rozliczenia w firmie maj 2014/nr 16 (181) issn 2299-8519 FACHOWY PORADNIK O OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca Auta z kratką nie są już traktowane ulgowo przez fiskusa 2 PODATKI DOCHODOWE

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie KSP. (wersja 14.01.021)

Zmiany w programie KSP. (wersja 14.01.021) S t r o n a 1 Logotech-AA Zmiany w programie KSP (wersja 14.01.021) CHORZÓW, MARZEC 2014 S t r o n a 2 S t r o n a 3 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OMÓWIENIE PRZEPISÓW... 5 2.1 Podział samochodów... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Ewidencje podatkowe w działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne

Ewidencje podatkowe w działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne Rodzaje ewidencji podatkowej, jaką obowiązany jest prowadzić podatnik, zależą od wybranej przez niego formy opodatkowania. Jakie są te ewidencje w praktyce? Działalność gospodarcza wiąże się z obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT...

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT... 3 Spis treści DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT.... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Rodzaj pojazdu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 1. Podstawowe dane Stowarzyszenia: Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło-Wrocław Centrum ul. Biskupia 11, 50-148 Wrocław Sąd prowadzący

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania leasingu w CIT

Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo