Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4"

Transkrypt

1 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami Kodeksu karnego skarbowego b) Brak obowiązku wystawiania faktur występuje tylko w przypadku sprzedaży zwolnionej z VAT na podstawie art., 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. c) Od 1 stycznia 2014 nie będzie miało znaczenia jaką formę przyjmie faktura: papierową czy elektroniczną. Faktura elektroniczna może być wystawiona w dowolnym formacie, który wybiera podatnik. Ważne jest, aby podatnik zapewnił integralność treści, autentyczność pochodzenia i czytelność dokumentów. d) NOWE TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR: TERMIN PODSTAWOWY :Fakturę wystawia się zgodnie z art. 106i ust. 1 oraz ust. 7 ustawy nie później niż 15 go dnia następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, ale nie wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi FAKTURY ZALICZKOWE: Powyższe dotyczy również faktur zaliczkowych zgodnie z art. 106i ust. 2 oraz art. 106i ust. 7 ustawy. Jeżeli przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość albo część zapłaty oraz nie wcześniej niż 30 dnia. WYJĄTKI OD ZASADY: Fakturę można wystawić wcześniej niż 30 dnia od wykonania usługi na podstawie art. 106i ust. 8 jeżeli podany jest okres rozliczeniowy w przypadkach: - dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego; - telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych; - najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze; - ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia; - stałej obsługi prawnej i biurowej; - handlu, uzdatniania i dostarczania wody, zbierania, obróbki, przetwarzania

2 i usuwania odpadów sanitarnych, zamiatania śmieci, etc. Powyższe nie dotyczy importu usług. USŁUGI BUDOWLANE: W przypadku usług budowlanych i budowlanomontażowych fakturę wystawia się nie później niż 30 dnia od wykonania usługi TERMINY SZCZEGÓLNE: Zgodnie z art. 106i ust. 3,4 i 5 fakturę wystawia się nie później niż : - 30 dnia od wykonania usług w przypadku usług budowlanych i budowlanomontażowych; - 60 dnia od wydania towarów w przypadku dostawy książek drukowanych oraz gazet, czasopism i magazynów; - 90 dnia od wykonania czynności polegających na drukowaniu książek oraz gazet, czasopism i magazynów; dnia od pierwszego wydania towarów w przypadku książek drukowanych oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw; - 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją; - 60 dnia od wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania -w przypadku nie zwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją; 2. Faktury korygujące: Nabywca musi potwierdzić odbiór faktury korygującej Gdy podatnik nie otrzymał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami zawartymi w fakturze korygującej wówczas wystawca faktury korygującej może obniżyć VAT należny WYJĄTKI: Nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia faktury korygującej w przypadku: - eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

3 - dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; - sprzedaży energii cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy; 3. Podpisywanie faktur- podatnicy nie muszą podpisywać faktur, ale mogą to robić 4. Faktury wewnętrzne od 1 stycznia 2014 zostają wyeliminowane faktury wewnętrzne! Można je zastąpić poleceniem księgowania albo danymi z systemu księgowego 5. Faktury pro forma - znowelizowane przepisy ustawy o VAT nie przewidują wystawiania faktur pro forma. Nie zaleca się ich stosowania tym bardziej, że można wystawiać faktury do 30 dni przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi. II. Dostawa towarów używanych Od 1 stycznia 2014 roku znika pojęcie towarów używanych. Nie będzie już wymogu 6 miesięcznego używania towaru przez podatnika. Od 1 stycznia 2014 roku zwolniona z VAT będzie dostawa towarów (znika używanych) jeżeli z tytułu ich nabycia importu lub wytworzenia nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia VAT, ale TYLKO DOSTAWA TOWARÓW WYKORZYSTYWANYCH NA CELE DZIAŁALNOSCI ZWOLNIONEJ. Tak więc przedsiębiorca, który chce skorzystać ze zwolnienia sprzedaży towarów używanych do działalności opodatkowanej (np. samochodów osobowych) musi się pospieszyć i zrobić to przed końcem 2013 roku! W roku 2014 sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu. Opodatkowanie towarów używanych w ramach handlu tymi towarami opodatkowane jest na zasadzie prowizji.

4 III. Nowe zwolnienia z VAT Dostawa gotowych posiłków dla pasażerów Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu Usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą Usługi, których przedmiotem są udziały w spółkach Usługi zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi IV. Limit dla zwolnienia z VAT na PLN Od 1 stycznia 2014 roku do limitu nie wlicza się wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, wartości odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku (wyjątkiem są transakcje związane z nieruchomościami, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe) Jeżeli te usługi będą miały charakter usług pomocniczych wówczas nie wpłyną na limit. V. Ponowne zwolnienie z VAT po wcześniejszej rezygnacji lub utracie zwolnienia Podatnik nie będzie miał prawa powrotu do zwolnienia podmiotowego przed upływem roku liczonego od końca tego, w którym stracił prawo do tej preferencji lub z niego zrezygnował. Wynik to z art. 113 ust. 11a Podatnik nie będzie miał już obowiązku sporządzania na dzień, w którym utraci prawo do zwolnienia, spisu z natury zapasów towarów handlowych i przedłożenia go w urzędzie skarbowym. Będzie można odliczyć VAT bez spełnienia dodatkowych wymogów z okresu objętego zwolnieniem. W przypadku przekroczenia limitu zwolnienia, tj PLN opodatkowaniu VAT podlega cała transakcja powodująca przekroczenie. Przykładowo jeżeli próg PLN przekroczono w jednej transakcji o wartości PLN, przy czym wartością przekraczającą ponad ten próg jest kwota PLN to opodatkowaniu nie będzie podlegać kwota PLN lecz kwota PLN.

5 VI. Zwolnienie podmiotowe a sprzedaż samochodu osobowego od 1 stycznia 2014 W przypadku podatników zwolnionych z VAT sprzedaż samochodu osobowego (jako towaru akcyzowego) nie powoduje utraty zwolnienia pod warunkiem: że samochód nie będzie nowym środkiem transportu będzie podlegał amortyzacji przejechał więcej niż 6 tysięcy kilometrów lub od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło więcej niż 6 miesięcy VII. Jak sprawdzić kontrahenta unijnego? Zgodnie z art. 97 ust. 17 podatnik celem sprawdzenie kontrahenta unijnego może zwrócić się z wnioskiem do swojego Naczelnika Urzędu Skarbowego lub do Izby Skarbowej w Poznaniu, a konkretnie do podlegającego jej Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie. Wybór uzyskania potwierdzenia należy do podatnika. VIII. Sprzedaż do kontrahentów z Unii możliwa też bez rejestracji. Od 1 stycznia 2014 wchodzi w życie zmieniony art. 13 ust. 6 ustawy o VAT. Nie będzie już wymagał, aby podmiot był zarejestrowany jako podatnik VAT UE w momencie dostawy, żeby uznać ją za transakcję wewnątrzwspólnotową. To korzystna zmiana dla przedsiębiorców. Rejestracja podmiotu jako podatnika musi być dokonana do momentu złożenia deklaracji, w której została wykazana dostawa. IX. Zmiany w exporcie. Do zaliczki na poczet exportu podatnik może zastosować stawkę 0 %. Należy jednak spełnić 2 warunki:

6 - export musi nastąpić w terminie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał pieniądze; - podatnik otrzyma w tym terminie dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE. X. POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W VAT OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU 1. Art.8a ust. 14 oraz ust. 8 obowiązek powstaje w dniu wykonania dostawy towarów i wykonania usługi ZASADA OGÓLNA OD KTÓREJ PRZEWIDZIANE SĄ WYJĄTKI Dzień wystawienia faktury nie rodzi obowiązku podatkowego! 2. Obowiązek podatkowy powstaje również: Z upływem okresu rozliczeniowego -jeżeli ustalono następujące po sobie okresy rozliczeniowe Z upływem okresu, za który przysługuje płatność - jeżeli ustalono następujące po sobie okresy rozliczeniowe, za które przysługuje płatność Z upływem roku podatkowego jeżeli czynność wykonywana jest w sposób ciągły dłużej niż rok i nie zaistniały zdarzenia związane z okresem płatności czy rozliczeń. 3. W przypadku usługi wykonywanej częściowo, dla której to części określono zapłatę obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania części usługi 4. Obowiązek w exporcie towarów powstaje na zasadach ogólnych. Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy stawkę podatku 0% stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty. Warunkiem jest, aby towar został wywieziony w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę. Warunkiem jest również otrzymanie w tym terminie dokumentów potwierdzających wywóz towarów. 5. Obowiązek podatkowy w imporcie powstaje godnie z zasadą ogólną

7 6. SZCZEGÓLNE MOMENTY POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO OD 1 STYCZNIA 2014: Kasowy moment powstania obowiązku podatkowego: Obowiązek podatkowy powstaje wyłącznie w dniu otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu: Wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu Przeniesienia własności towarów w zamian za odszkodowanie w myśl art. 18 ustawy o VAT Świadczenia usług związanych z postępowaniem sądowym na podstawie odrębnych przepisów na zlecenia sądów Świadczenia usług zwolnionych na postawie art. 43 ust. Pkt ustawy Z tytułu otrzymania subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów i świadczonych usług Fakturowy moment powstania obowiązku podatkowego: Z tytułu usług budowlanych i budowlano montażowych, jeżeli podatnik nie wystawi faktury, lub wystawi ją z opóźnieniem obowiązek powstaje 30 dni od wykonania usług Z tytułu dostawy książek według szczegółowych zapisów Z tytułu drukowania książek - według szczegółowych zapisów Z tytułu usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego Telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych

8 Wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbierania odpadów, dostarczania wody, usługami sanitarnymi itp.) Najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze Stałej obsługi prawnej i biurowej Ochrony osób i mienia XI. Prawo do odliczenia podatku naliczonego. Podatnik musi pilnować dwóch terminów! 1. Zasada ogólna: prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. Należy też posiadać fakturę. Dwa terminy, których musi pilnować podatnik: Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabywanych towarów lub usług u sprzedawcy; Otrzymanie faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług; 2. Szczególne zasady odliczania podatku naliczonego: Z tytułu faktur zaliczkowych odliczenie VAT przysługuje pod warunkiem, gdy z tytułu zaliczki powstał obowiązek podatkowy, a podatnik otrzymał fakturę dokumentującą otrzymanie zaliczki (nie dotyczy to usług określonych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy-najem, dzierżawa, dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej, dostarczanie wody itd.); Z tytułu usług budowlanych i budowlano-montażowych odliczenie VAT w momencie wystawienia faktury zaliczkowej za w/w usługi; 3. Korekta podatku naliczonego Podatnik dokonuje korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 19a i 19b w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę otrzymał. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia podatku z tytułu faktury korygującej w miesiącu otrzymania faktury może

9 dokonać korekty za okres pierwotny odliczenia. 4. Zakupy towarów w Unii Europejskiej muszą być udokumentowane w terminie 3 miesięcy odliczenie VAT od WNT! Jeżeli podatnik odliczy VAT naliczony łącznie z wykazaniem należnego z tytułu WNT, a w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy nie otrzymał faktury musi skorygować VAT naliczony. XII. Odliczenie VAT od samochodów osobowych Rada Unii Europejskiej wydała już oczekiwaną przez wielu decyzję derogacyjną w sprawie nowych zasad odliczania VAT od samochodów W związku z powyższym nastąpił związany z tym faktem proces legislacyjny. Termin jego zakończenia nie jest znany, ale mogą to być 2-3 miesiące. 1. Do momentu zakończenia procesu legislacyjnego od 1 stycznia 2014 r VAT od samochodów i paliwa Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT w przypadku nabycia: a) samochodów osobowych, b) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony: - kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż zł. Ograniczenia z przepisu art. 86a ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie będą dotyczyć (art. 86a ust. 2):

10 1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van 2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; 4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 5) pojazdów specjalnych - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny; 6) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

11 7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 2 pkt 6, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano ww. zaświadczenie okręgowej stacji kontroli pojazdów zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia. Powyższe zasady stosować się będzie od 1 stycznia 2014 r. odpowiednio do importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, z tym że w przypadku importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art nie więcej jednak niż zł. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty zł.

12 Przepisy art. 86a ust. 1-3 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio do nabytych lub importowanych części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów ust. 4-6, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Ponadto zgodnie z nowym art. 88a. ustawy o VAT również obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust Po zakończeniu procesu legislacyjnego najprawdopodobniej od 1 marca 2014 roku Podatnicy wykorzystujący swoje samochody również osobowe wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą będą mogli najprawdopodobniej od 1 marca 2014 r. odliczyć 100% VAT naliczonego zarówno przy nabyciu samochodu, jak i wydatków związanych z jego eksploatacją, czy naprawą Użycie samochodu firmowego do celów prywatnych oznacza prawo jedynie do 50% odliczenia przy zakupie, WNT, imporcie, leasingu i wynajmie i w takiej sytuacji nie powinno się traktować tego użycia, jako odpłatnej usługi opodatkowanej VAT. 50 % odliczenia będzie przysługiwało także od eksploatacji czyli paliwa, części i napraw. Powyższego ograniczenia nie można byłoby stosować do samochodów mających więcej niż 9 miejsc siedzących (razem z siedzeniem kierowcy lub których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony - nawet jeżeli byłyby używane również do celów prywatnych).

13 Rada podkreśliła, że dokładne określenie zakresu wykorzystywania pojazdów do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest trudne, a nawet może być niemożliwe. Dlatego uzasadnione jest ograniczenie odliczenia do 50% VAT naliczonego w przypadku, gdy samochód jest częściowo wykorzystywany na cele prywatne, a częściowo na cele związane z działalnością gospodarczą. I nie trzeba ustalać dokładnych proporcji używania samochodu na poszczególne cele. Jednocześnie Polska w drodze odstępstwa od art. 26 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE została upoważniona do nietraktowania jako świadczenia usług za wynagrodzeniem prywatnego wykorzystania przez podatnika lub jego pracowników, lub bardziej ogólnie, wykorzystania do celów innych niż prowadzona przez podatnika działalność, pojazdu, do którego zastosowanie ma ograniczenie odliczenia VAT do wysokości 50 %. XIII. Wyłączenie prawa do odliczenia gdy wydatki są ponoszone w imieniu i rachunek osób trzecich na Od 1 stycznia 2014 roku odliczeniu nie będą podlegały kwoty otrzymane od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy i usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez podatnika ewidencji na potrzeby podatku. Konieczna jest ewidencja wydatków na koncie tymczasowym.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Podatnikami dokonującymi transakcji wewnątrzwspólnotowych są: podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany usług. Na gruncie polskiego prawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo