Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring"

Transkrypt

1 Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2009 ROKU Łódź, kwiecień 2011

2 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową Współczynnik płodności kobiet Współczynnik zgonów Przyrost naturalny Współczynnik umieralności niemowląt Zgony dzieci i młodzieży Przeciętne dalsze trwanie życia STRUKTURA ZGONÓW Choroby układu krążenia Nowotwory złośliwe Zewnętrzne przyczyny zgonów Inne przyczyny zgonów STACJONARNA OPIEKA MEDYCZNA Struktura hospitalizacji według ICD SPECJALISTYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA MEDYCYNA SZKOLNA Realizacja zadań z zakresu medycyny szkolnej Testy przesiewowe Profilaktyczne badania lekarskie Gabinety profilaktyki i pomocy przedlekarskiej Grupowa profilaktyka próchnicy zębów EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZATRUĆ Zatrucia i zakażenia pokarmowe Choroby wieku dziecięcego Wirusowe zapalenie wątroby Zakażenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS. 39 2

3 9.5. Inne choroby zakaźne Choroby weneryczne Zatrucia chemiczne Gruźlica Grypa STRUKTURA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZAPOBIEGANIE CHOROBOM Szczepienia ochronne Działania profilaktyczne realizowane na terenie województwa łódzkiego Współpraca z organizacjami pozarządowymi RYZYKOWNE ZACHOWANIA ZDROWOTNE Palenie papierosów Używanie substancji psychoaktywnych Konsumpcja alkoholu ŚRODOWISKOWE UWRUNKOWANIA ZDROWIA Struktura populacji według poziomu wykształcenia Rynek pracy i dochody ludności Środowisko fizyczne Ocena infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i ocena stanu sanitarnego wody pitnej Ocena jakości powietrza PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA

4 CHARAKTERYSTYKA POPULACJI Województwo łódzkie zajmuje obszar km 2 i znajduje się na 9 miejscu pod względem wielkości powierzchni w kraju [2]. Składa się z 21 powiatów, 3 miast na prawach powiatu oraz 177 gmin (18 miejskich, 134 wiejskich i 25 miejsko-wiejskich). W dniu 31 grudnia 2009 roku liczba ludności w województwie łódzkim wynosiła osoby, tj. o mniej niż w 2008 roku. Populacja naszego regionu stanowiła 6,7% liczby ludności Polski, sytuując Łódzkie na 6 miejscu wśród pozostałych województw. Ponad połowę (52,4%) populacji stanowiły kobiety ( ). Prawie jedna trzecia ( osób czyli 29,2%) mieszkańców województwa zamieszkiwała Łódź. Dużą liczbę mieszkańców odnotowano także w powiatach: zgierskim ( ), tomaszowskim ( ), sieradzkim ( ), bełchatowskim ( ) oraz pabianickim ( ). Najmniejszą liczbą ludności, podobnie jak w roku poprzednim, charakteryzowały się powiaty: brzeziński (30.537), skierniewicki (37.604) oraz poddębicki (41.618) [1]. Liczbę mieszkańców poszczególnych powiatów przedstawia wykres nr 1. Wykres Nr 1. Ludność województwa łódzkiego według stanu na roku w podziale na powiaty (według danych Urzędu Statystycznego w Łodzi) , brzeziński łódzki wschodni 66,8 30,5 119,1 pabianicki zgierski Łódź 161,9 bełchatowski ,4 117,4 90,5 opoczyński piotrkowski radomszczański tomaszowski 120,1 Piotrków Trybunalski 77,8 50,8 łaski pajęczański poddębicki 52,8 119,9 41,6 sieradzki wieluński wieruszowski 77, ,6 42,1 zduńskowolski kutnowski łęczycki 52,4 81,2 49,1 37,6 łowicki rawski skierniewicki Skierniewice 48,9 liczba ludności (w tys.) 4

5 Gęstość zaludnienia w województwie łódzkim wynosiła średnio 140 osób na 1 km², przewyższając tym samym wartość dla Polski (122 osoby/km²) [1]. Na tle innych województw, Łódzkie zajmuje 5 miejsce w kraju. Większą gęstością zaludnienia w 2009 r. charakteryzowały się województwa: śląskie (376 osób/km²), małopolskie (217 osób/km²), mazowieckie (147 osób/km²) oraz dolnośląskie (144 osoby/km²). Spośród powiatów ziemskich najmniejszą gęstość zaludnienia zaobserwowano w powiecie poddębickim (47 osób/km²), skierniewickim (50 osób/km²) oraz piotrkowskim (63 osoby/km²), a największą w pabianickim (242 osoby/km²), zgierskim (189 osoby/km²) oraz zduńskowolskim (183 osoby/km²). Gęstość zaludnienia nie zmieniła się w sposób znaczący w odniesieniu do roku ubiegłego [8]. Prawie dwie trzecie ludności województwa łódzkiego tj. 64,2% ( ), o 0,1% mniej niż w roku ubiegłym stanowili mieszkańcy miast, zaś pozostała część ( osoby 35,8%) tj. o 0,1% więcej niż w 2008 roku, zamieszkiwała tereny wiejskie. Od kilku lat, także w innych województwach Polski, wyraźnie widoczna jest tendencja malejąca udziału procentowego ludności miejskiej na rzecz ludności wiejskiej. Spośród powiatów ziemskich najwyższy odsetek ludności miejskiej posiadały powiaty: pabianicki (72,8%) i zgierski (72,6%). Łódzkie zajęło w 2009 roku pierwsze miejsce wśród województw, w których liczba ludności malała najszybciej. Średnioroczne tempo przyrostu liczby ludności osiągnęło ujemną wartość - 0,28%, podczas gdy średnia wartość dla Polski równa była 0,08% [1]. W 2009 roku, podobnie jak w roku poprzednim, region łódzki charakteryzował się najwyższym w Polsce współczynnikiem feminizacji na 100 mężczyzn przypadało 110 kobiet. Wartość średnia tego wskaźnika dla Polski wyniosła 107. W populacji miejskiej województwa łódzkiego współczynnik feminizacji, przy przeciętnej w skali kraju 111, osiągnął wartość 115, natomiast wśród ludności zamieszkującej tereny wiejskie wartość 102, przy średniej w skali kraju 101. Powiaty, które charakteryzowały się najwyższym odsetkiem kobiet to Łódź (współczynnik feminizacji wynosił 120), powiat pabianicki (114) oraz zgierski (110) [1,8]. Na jedną kobietę między 15 a 49 rokiem życia w regionie przypadało średnio 1,36 dzieci (w miastach 1,28; na wsi 1,49). Wartość współczynnika dzietności dla całej Polski była nieznacznie wyższa i wynosiła 1,39. Najbardziej korzystną sytuację demograficzną określa natomiast współczynnik kształtujący się na poziomie około 2. Mediana wieku ludności województwa łódzkiego w 2009 roku wynosiła 37,3 lata dla mężczyzn i 42,8 lat dla kobiet. Dla Polski wartości te osiągnęły poziom odpowiednio 35,9 lat oraz 39,8 lat. Ludność zamieszkująca w miastach (mediana wieku równa 41,15 lat) była starsza średnio o około 3 lata w porównaniu z mieszkańcami wsi (38,1 lat) [1]. W strukturze ludności regionu łódzkiego do 39 roku życia przeważają mężczyźni. Już od 40 roku życia odsetek mężczyzn maleje, a w przedziale wieku powyżej 80 lat jest on 1,5 krotnie niższy niż odsetek kobiet. Obserwowana przewaga kobiet jest efektem zjawiska nadumieralności mężczyzn. Od kilku lat nieustannie wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a zmniejsza się liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Udział procentowy poszczególnych grup wiekowych w strukturze populacji województwa łódzkiego w 2009 roku przedstawia wykres nr 2. 5

6 Wykres Nr 2. Struktura populacji województwa łódzkiego w 2009 roku według grup wiekowych (według danych Urzędu Statystycznego w Łodzi) 18,50% 17,60% wiek przedprodukcyjny (0-17) wiek produkcyjny (K:18-59, M:18-64) wiek poprodukcyjny (K> 60, M> 65) 63,90% W 2009 roku Łódzkie zamieszkiwane było przez dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat, z czego 51,4% stanowili mężczyźni. Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym spadła, w porównaniu do roku poprzedniego o 1,8%. Obniżył się także o 0,20% udział osób z tego przedziału wiekowego w populacji [1,6]. Województwo łódzkie należy do regionów o niskim odsetku dzieci i młodzieży do 17 roku życia (17,6%). Niższe wartości zanotowano jedynie w dolnośląskim (17,52%), śląskim (17,36%) oraz opolskim (17,21%) [1]. W 2009 roku województwo łódzkie zamieszkiwało osób w wieku produkcyjnym (tj. kobiety: lat, mężczyźni: lat), o mniej niż rok wcześniej. Ponad połowę tej grupy (51,9%) stanowili mężczyźni. W 2009 roku, podobnie jak w 2008 roku, mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowili 63,9% populacji, co plasowało województwo łódzkie na 10 miejscu w kraju pod względem udziału osób w tym wieku w populacji. Nadal w regionie zauważalny był wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni 65 lat i więcej). W 2009 roku liczba mieszkańców z tego przedziału wiekowego wynosiła , o więcej niż w roku poprzednim. W tej grupie znaczną większość stanowiły kobiety 70,9%. Jednocześnie, województwo łódzkie charakteryzowało się najwyższym odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce [1]. Według danych prognostycznych dla regionu łódzkiego, osoby w wieku poprodukcyjnym w 2035 roku mają stanowić aż 28,7 % mieszkańców. Strukturę ludności według danych prognostycznych na 2035 rok, przedstawia poniższy wykres. Wykres Nr 3. Struktura populacji województwa łódzkiego według danych prognostycznych na 2035 rok (według danych GUS Bank Danych Regionalnych) 28,70% 14,70% wiek przedprodukcyjny (0-17) wiek produkcyjny (K:18-59, M:18-64) 56,60% wiek poprodukcyjny (K> 60, M> 65) 6

7 W 2009 roku w regionie łódzkim na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56 osób w wieku nieprodukcyjnym, co uplasowało województwo łódzkie na 7 miejscu w Polsce (tak jak w 2008 roku). Spośród powiatów województwa łódzkiego (z miastami na prawach powiatu) najwyższym współczynnikiem obciążenia demograficznego charakteryzował się powiat skierniewicki, gdzie na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 58 osób w wieku nieprodukcyjnym. Jego najniższy poziom odnotowano w powiecie bełchatowskim (46 osób). W Łodzi w końcu roku 2009 na 100 osób w wieku produkcyjnym, podobnie jak przed rokiem, przypadały 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Obserwowane w województwie zjawisko starzenia się społeczeństwa ma nadal istotny wpływ na kształtowanie się zachorowalności i chorobowości, w szczególności na choroby przewlekłe, tj. choroby układu krążenia, układu oddechowego, pokarmowego, nowotwory i schorzenia narządu ruchu. Tym samym determinuje ono ilość świadczeń zdrowotnych zarówno lecznictwa otwartego jak i zamkniętego, z których korzysta ta grupa wiekowa [1,6,8]. 2. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2009 roku w województwie łódzkim zarejestrowano urodzeń żywych, o 540 więcej niż w roku ubiegłym (wzrost o 2,1%) oraz zgonów, czyli o 418 zgonów więcej niż 2008 roku (wzrost o 1,3%) [6] Współczynnik urodzeń żywych Od kilku lat w regionie wyraźnie widoczny jest wzrost współczynnika urodzeń żywych. W roku 2009 współczynnik urodzeń żywych (liczba urodzeń żywych na ludności) wynosił 10,25 (był wyższy o 0,25 niż w 2008 roku) przy średniej dla Polski równej 11 (o 0,1 więcej niż w roku poprzednim). Wartość współczynnika była zdecydowanie wyższa na terenach wiejskich (10,92 ), aniżeli w miastach (9,88 ). Wśród powiatów województwa łódzkiego w 2009 roku najniższy współczynnik urodzeń żywych na ludności odnotowano w pajęczańskim (8,75 ) i pabianickim (9,06 ) oraz w Łodzi (9,31 ). Niemniej wartość ta dla Łodzi wzrosła w stosunku do 2008 roku o 0,5. Najwyższe współczynniki urodzeń żywych odnotowano natomiast w powiecie wieruszowskim (11,96 ), opoczyńskim (11,73 ), piotrkowskim (11,56 ) [8] Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową W województwie łódzkim nadal odnotowywany jest wysoki odsetek urodzeń noworodków z masą do gramów. Odsetek ten w 2009 roku wynosił 6,85% i był na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym (6,68%). W Polsce dzieci z masą urodzeniową poniżej gramów stanowiły w 2008 roku 5,7% ogółu noworodków, tj. o 0,4% mniej niż w 2007 roku [2,6] Współczynnik płodności kobiet W 2008 roku współczynnik płodności kobiet, określający liczbę urodzeń żywych na kobiet w wieku rozrodczym (tj. w wieku lat), osiągnął wartość 40,9 i wzrósł 7

8 w stosunku do roku poprzedniego o 3,2 (37,7 ). Największą wartością współczynnika płodności charakteryzowały się kobiety w wieku lat (97,8). Na terenach wiejskich (45,8), podobnie jak w 2007 roku, odnotowano wyższy współczynnik aniżeli w miastach (38,2) [3] Współczynnik zgonów Współczynnik zgonów (liczba zgonów na ludności) osiągnął w 2009 roku wartość 12,6 (ogółem dla Polski - 10,0) i był wyższy niż w roku ubiegłym o 0,3. Z odnotowanej w regionie ogólnej liczby zgonów (o 418 mniej niż w 2008 roku) prawie dwie trzecie (63,6%) dotyczyło mieszkańców miast, a pozostałe 36,4% ludności z terenów wiejskich. Współczynnik zgonów na obszarach wiejskich województwa ukształtował się na poziomie 12,6 (o 0,1 wyższy niż w roku 2008), natomiast w miastach 12,4 (o 0,1 wyższy niż w roku poprzednim). Najwyższą wartość współczynnik zgonów osiągnął w Łodzi i wyniósł 14,31 (2008 r.- 14,33). Następnymi w kolejności były powiaty: poddębicki (14,9) oraz skierniewicki (13,63). W powiecie bełchatowskim oraz Skierniewicach współczynniki zgonów ukształtowały się na najniższym poziomie w województwie (9,11 i 8,57). W tym samym roku wśród mężczyzn odnotowano zgonów (o 55 więcej niż w 2008 roku), co stanowiło 53 % ich ogólnej liczby oraz zgonów kobiet (o 363 więcej niż w 2008 roku). Współczynnik zgonów dla płci męskiej ukształtował się na poziomie 13,8, a dla płci żeńskiej 11,4 [6,8,9] Przyrost naturalny W 2009 roku w województwie łódzkim odnotowano niższy ujemny przyrost naturalny niż w roku poprzednim. Różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów wynosiła (-5.864) osób, o 122 mniej niż w roku 2008 (-5.986). W porównaniu do 2008 roku, różnica ta wyraźnie zwiększyła się na terenach wiejskich z wartości (-1.385) w 2008 roku do (-1.680) w 2009 roku, a w miastach uległa zmniejszeniu z (-4.601) w 2008 roku do (-4.184). W 2009 roku wskaźnik przyrostu naturalnego na ludności wyniósł -2,31 (-2,34 w roku 2008). Przyrost naturalny w miastach osiągnął poziom -2,57 (-2,80 w 2008 r.) i był znacznie wyższy niż na wsi, tj. -1,84 (-1,52 w 2008 roku). Wśród powiatów najniższy przyrost naturalny w 2009 roku odnotowano w Łodzi, w przeliczeniu na mieszkańców wyniósł on (-5). Dodatni przyrost naturalny w województwie zaobserwowano w powiecie bełchatowskim (2,44), wieruszowskim (1,01), opoczyńskim (0,94), oraz Skierniewicach (2,47) [1,8] Współczynnik umieralności niemowląt W 2009 roku w województwie łódzkim odnotowano 141 zgonów niemowląt (o 6 więcej niż w 2008 roku). Współczynnik umieralności niemowląt na urodzeń żywych osiągnął poziom 5,41 i był wyższy o 0,12 w porównaniu z poprzednim rokiem (5,29). Współczynnik umieralności niemowląt dla miast wynosił 5,9, zaś dla wsi 4,63 [6]. Średni poziom współczynnika zgonów w tej grupie wiekowej dla Polski wynosił 5,6 [10]. W 2009 roku najwyższą wartość współczynnika zgonów niemowląt na urodzeń 8

9 żywych odnotowano w powiecie rawskim (10,62), łaskim (7,94) oraz w Łodzi (7,98), a najniższą w powiecie łęczyckim (1,77), opoczyńskim (2,15) i wieluńskim (2,23) [6]. Ponad połowa zgonów niemowląt w 2008 roku spowodowana była, tak jak w latach poprzednich, stanami chorobowymi rozpoczynającymi się w okresie okołoporodowym (50,4%). Za ponad jedną trzecią zgonów odpowiadały wrodzone wady rozwojowe (37,4%) [3,5] Zgony dzieci i młodzieży W 2009 roku w województwie odnotowano 316 zgonów dzieci i młodzieży do 19 roku życia (o 5 więcej niż w 2007 roku). Ponad połowa (61,4%) tych zgonów dotyczyła chłopców (194), natomiast 38,6% zgonów zarejestrowano wśród dziewczynek (122). W analizowanej grupie wiekowej najwięcej zgonów, podobnie jak rok wcześniej, odnotowano wśród dzieci do 4 roku życia (51% wszystkich zgonów). Jedna trzecia (33%) wszystkich zgonów dotyczyła młodzieży letniej; w tej grupie znacznie częściej umierali chłopcy (75%), aniżeli dziewczęta (25%) [9] Przeciętne dalsze trwanie życia W 2009 roku przeciętna liczba lat dalszego trwania życia w województwie łódzkim osiągnęła, podobnie jak rok wcześniej, najniższe w Polsce wartości - 69,2 dla noworodka płci męskiej i 78,9 dla noworodka płci żeńskiej. Odpowiednio, średnie wartości dla Polski wynosiły: 71,5 lata dla mężczyzn i 80,1 lat dla kobiet.[8] Wykres Nr 4. Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn w chwili urodzenia, w 2009 roku dla województwa łódzkiego oraz Polski (według danych Urzędu Statystycznego w Łodzi) ,1 78,9 Kobiety woj. lódzkie 71,5 69,2 Mężczyźni Polska 9

10 3. STRUKTURA ZGONÓW W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Choroby będące głównymi przyczynami zgonów w województwie łódzkim nie ulegają zmianie od wielu lat. Ze względu na brak dostępnych danych na ten temat za 2009 rok, przedstawiono strukturę zgonów w regionie w latach wcześniejszych. Wykres Nr 5. Najczęstsze przyczyny zgonów w województwie łódzkim w latach , współczynnik na 10 tys. ludności (według danych GUS - Bank Danych Regionalnych) , ,1 27,5 27, ,5 8 8,2 7 6,6 6,7 5,2 5,1 6, choroby ukł. krążenia nowotwory ogółem zewnętrzne przyczyny zgonów choroby ukł. oddechowego choroby ukł. pokarmowego Choroby układu krążenia Od kilkunastu lat najczęstszą przyczyną zgonów mieszkańców województwa łódzkiego oraz całej Polski są choroby układu krążenia (CHUK). W 2008 roku spowodowały one zgon osób w regionie (o 372 zgony mniej niż w 2007 roku), co stanowiło 46,1% ogólnej liczby zgonów. Współczynnik zgonów z powodu CHUK osiągnął w województwie łódzkim wartość 57 na ludności i był o 1,3 niższy niż w roku poprzednim. Niemniej jednak była to najwyższa wartość w kraju. Wartości współczynnika zgonów w latach dla regionu oraz Polski przedstawia wykres nr 6. Wykres Nr 6. Współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia na 10 tys. ludności w latach dla województwa łódzkiego i Polski (według danych GUS) , , , woj. łódzkie Polska 10

11 Ogółem, w Polsce w 2008 roku choroby układu krążenia były przyczyną 45,6% zgonów, a współczynnik na ludności osiągnął wartość 45,3. Spośród CHUK najwięcej zgonów w województwie łódzkim spowodowanych było chorobami naczyń mózgowych (26,1%), chorobą niedokrwienną serca (20,2%) oraz miażdżycą (21,3%) Nowotwory złośliwe W 2008 roku nowotwory nadal stanowiły drugą pod względem częstości występowania przyczynę zgonów w województwie. Z tego powodu odnotowano zgonów (o 10 mniej niż w roku 2007), w tym wywołanych postaciami złośliwymi nowotworów (21,6% wszystkich zgonów). Współczynnik umieralności z powodu nowotworów w województwie osiągnął najwyższą wartość w kraju - 27,5 na ludności, przy średniej dla Polski 25. Wykres Nr 7. Współczynnik umieralności z powodu nowotworów (ogółem) na 10 tys. ludności w latach dla województwa łódzkiego i Polski (według danych GUS - Bank Danych Regionalnych) 28 27, , , , , ,1 27, ,6 25, woj. łódzkie Polska W 2008 roku 23,6% zgonów z powodu nowotworów złośliwych stanowiły zgony wywołane postaciami złośliwymi nowotworów tchawicy, oskrzela i płuca, 16,6% - rakiem żołądka, okrężnicy i odbytnicy, 7,1% nowotworami złośliwymi piersi i szyjki macicy u kobiet Zewnętrzne przyczyny zgonów Trzecią, pod względem częstości występowania, przyczynę zgonów w 2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły zewnętrzne przyczyny czyli wypadki, urazy i zatrucia. Spowodowały one 6,6% wszystkich zgonów w regionie (o 0,2% więcej niż w 2007 roku). W 2008 roku odnotowano zgonów wywołanych wypadkami, urazami lub zatruciami, a współczynnik umieralności osiągnął wartość 8,2 na ludności i był o 0,2 wyższy niż rok wcześniej. Wartości współczynnika zgonów na przełomie lat dla regionu oraz Polski przedstawia wykres nr 8. 11

12 Znaczna większość zewnętrznych przyczyn zgonów (58,9%) to wypadki oraz ich nieszczęśliwe następstwa, w tym niemalże połowę wypadków (42%) stanowiły zdarzenia komunikacyjne. Niepokojący jest fakt, iż w 2008 roku w województwie łódzkim zarejestrowano aż 463 przypadki samobójstw, tj. o 26 więcej niż w roku ubiegłym (22% zgonów wywołanych przyczynami zewnętrznymi). Wykres Nr 8. Współczynnik umieralności z powodu zewnętrznych przyczyn zgonów (wypadki, urazy, zatrucia) na 10 tys. ludności w latach dla województwa łódzkiego i Polski (według danych GUS-Bank Danych Regionalnych) 9 8 8,5 8, ,6 6,5 6, woj. łódzkie Polska 3.4. Inne przyczyny zgonów Do innych przyczyn zgonów należą choroby układu oddechowego, które w 2008 roku w województwie łódzkim spowodowały 5,4% wszystkich zgonów. Współczynnik umieralności na ludności na choroby układu oddechowego osiągnął wartość 6,7, o 0,1 wyższą niż rok wcześniej. Zgony spowodowane były także w 4,98% chorobami układu trawiennego. Współczynnik zgonów z tej przyczyny wynosił 6,2 na ludności i zmalał o 0,2 w stosunku do 2007 roku. Inne przyczyny zgonów to: zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej 1,7% wszystkich zgonów, choroby układu nerwowego i narządów zmysłów - 1,3% choroby układu moczowo-płciowego 1,0%, zaburzenia psychiczne wraz z zaburzeniami zachowania 0,8%, niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze 0,6% oraz schorzenia układu kostnostawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 0,1% [9]. 12

13 4. STACJONARNA OPIEKA MEDYCZNA Według danych uzyskanych z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, na dzień roku na terenie województwa łódzkiego w lecznictwie stacjonarnym funkcjonowało łóżek rzeczywistych, w tym łóżek szpitalnych i miejsc w zakładach opiekuńczo leczniczych. Ogółem w województwie funkcjonowało 67 jednostek udzielających świadczenia z zakresu lecznictwa zamkniętego i 26 zakładów opiekuńczo leczniczych, w tym: 15 szpitali i 4 zakłady opiekuńczo lecznicze (będące w strukturze szpitali) podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego; 19 szpitali i 5 zakładów opiekuńczo leczniczych (w tym 4 będące w strukturach szpitali) podległych samorządom powiatowym i gminnym, w tym placówki podległe prezydentowi miasta Łodzi; 24 niepubliczne szpitale i 17 niepublicznych zakładów opiekuńczo leczniczych (w tym 5 będących w strukturach szpitali); 6 placówek podległych Uniwersytetowi Medycznemu; 2 placówki podlegające Ministerstwu Zdrowia; 1 placówka, dla której organem założycielskim jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W strukturze łóżek szpitalnych w 2009 roku przeważały łóżka związane ze specjalnościami choroby wewnętrzne (kod ) 23,3% oraz łóżka specjalności zabiegowych (kod , 4840) stanowiące 23,1% wszystkich łóżek. Tabela Nr 1. Baza lecznictwa zamkniętego według organów założycielskich stan na dzień roku (według danych WCZP w Łodzi) Organ założycielski szpitale zakłady opiekuńczo - lecznicze liczba zakładów liczba łóżek liczba zakładów liczba łóżek Samorząd województwa 15 (18)* Samorząd powiatowy i gminny Uniwersytet Medyczny Ministerstwo Zdrowia MSWiA Zakłady niepubliczne Ogółem * Według informatora WCZP w Łodzi liczba szpitali podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wynosi 18, gdyż zgodnie ze statystyką prowadzoną przez WCZP w Łodzi, jako odrębny szpital liczony jest Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka w Łodzi wchodzący w skład Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Szpital w Tuszynie będący częścią Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi oraz Hospicjum Stacjonarne w Sieradzu, które jest komórką organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. 13

14 Liczba łóżek w województwie łódzkim w 2009 roku zwiększyła się w stosunku do roku 2008 o 92 łóżka (0,6%). Największy wzrost zanotowano w jedynym oddziale ratunkowym dla dzieci w województwie łódzkim (wzrost o 166,67%, czyli o 5 łóżek), również w jedynym oddziale dermatologicznym dla dzieci w województwie łódzkim (o 87,5%; 7 łóżek) oraz oddziałach psychiatrycznych dla dzieci (o 66,67%; 34 łóżka). Należy jednak zauważyć, iż największe bezwzględne zwiększenie liczby łóżek odnotowano w zakładach opiekuńczoleczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (o 130 łóżek), oddziałach pediatrycznych (o 63 łóżka) i oddziałach odwykowych (o 62 łóżka). Ponadto powstał oddział diabetologiczny dla dzieci (23 łóżka), oddział udarowy (19 łóżek), oddział urologiczny dla dzieci (10 łóżek) i oddział rehabilitacji psychiatrycznej (38 łóżek). W tym samym okresie znaczący spadek liczby łóżek zaobserwowano w jedynym oddziale nefrologicznym dla dzieci w województwie łódzkim (spadek o 27 łóżek, czyli o 75%) i również jedynym oddziale neurochirurgicznym dla dzieci w województwie łódzkim (o 61,54%; 16 łóżek). Ponadto przestał istnieć oddział zaburzeń metabolizmu kostnego. Szczegółowe dane na ten temat zawarte są w tabeli nr 4. Ogółem w 2009 roku w zakładach lecznictwa stacjonarnego w ramach hospitalizacji całodobowej (bez ruchu międzyoddziałowego) leczono osoby (o 5,49% więcej niż w roku 2008), z czego 99,39% pacjentów leczono w szpitalach, a 0,61% w zakładach opiekuńczo leczniczych. Natomiast uwzględniając ruch międzyoddziałowy, w jednostkach lecznictwa zamkniętego leczono w 2009 roku osób i było to o 5,25% więcej, niż w roku Analizując liczbę leczonych chorych w poszczególnych oddziałach w latach , największe zmniejszenie ich liczby zaobserwowano w oddziałach dla przewlekle chorych (o 55,61%) oraz w oddziale nefrologicznym dla dzieci (o 53,05%). W obu przypadkach było to jednak spowodowane zmniejszeniem liczby łóżek. Znaczący wzrost liczby leczonych zanotowano w tym samym czasie w oddziałach ratunkowych (o 78,81%, czyli aż o osoby więcej, niż w roku 2008), chirurgii naczyniowej (o 56,23%) oraz w oddziałach gastroenterologicznych dla dzieci (48,18%). Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 5. Średnie wykorzystanie łóżka rzeczywistego kształtowało się w 2009 roku na poziomie 278,1 dnia, tj. 76,2%. Wskaźnik procentowego wykorzystania łóżka wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,7%. Najwyższe procentowe wykorzystanie łóżek (ogółem w szpitalach i zakładach opiekuńczo leczniczych) było w zakładach niepublicznych (81,09%) oraz w placówkach podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego (78,74%). Najniższe procentowe wykorzystanie bazy łóżkowej w 2009 roku zanotowano w placówkach podległych Ministerstwu Zdrowia 63,85%. Dokonując analizy procentowego wykorzystania łóżek w poszczególnych oddziałach można zauważyć, iż najniższy wskaźnik w roku 2009 zanotowano w oddziałach chirurgii plastycznej (21,7%) i chorób zawodowych 1 (25,57%). Natomiast wykorzystanie procentowe łóżek powyżej 90% zaobserwowano w 11 specjalnościach, przy czym najwyższym wskaźnikiem charakteryzowały się szpitalne oddziały ratunkowe (127,18%) hospicjum stacjonarne (106,88%), oddział neurochirurgiczny dla dzieci (106,75%), oddział zaburzeń metabolizmu kostnego (104,93%), oddział alergologii dla dzieci (101,23%), oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego (98,93%), oddziały rehabilitacji kardiologicznej (98,04%), oddział rehabilitacji psychiatrycznej (97,50%), zakłady opiekuńczo-lecznicze 1 Oddziały chorób zawodowych podano w Tabelach Nr 4 6 z kodem 9000 jako inna i nieokreślona komórka działalności medycznej 14

15 i pielęgnacyjno-opiekuńcze (95,13%), oddziały diabetologiczne (94,90%) oraz oddziały psychiatryczne (94,46%). Szczegółowe dane zawiera tabela nr 6. Średni czas pobytu pacjenta w zakładzie lecznictwa zamkniętego w roku 2009 wynosił 6,83 dni, z czego: - 6,22 dni w szpitalach (krótszy o 0,36 dnia, niż w roku 2008); - 108,27 dni w zakładach opiekuńczo leczniczych (o 6,52 dnia dłuższy, niż w roku 2008). Najkrótszy czas pobytu pacjenta w oddziale zaobserwowano w Szpitalu MSWiA w Łodzi i ukształtował się on na poziomie 3,87 dnia. Najdłużej zaś pacjenci przebywali w oddziałach funkcjonujących w jednostkach niepublicznych (10,71 dnia) oraz w placówkach podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego (7,73 dnia). Tabela Nr 2. Ogólne informacje dotyczące bazy lecznictwa zamkniętego w 2009 roku (stan na dzień roku) według organów założycielskich (według danych WCZP w Łodzi) Organ założycielski liczba łóżek (łącznie z ZOL) liczba leczonych chorych* średni pobyt chorego (w dniach) % wykorzystanie Samorząd województwa ,73 78,74 Samorząd powiatowy i gminny ,09 73,47 Uniwersytet Medyczny ,15 75,28 Ministerstwo Zdrowia ,89 65,53 MSWiA ,87 63,85 Zakłady niepubliczne ,71 81,09 Ogółem ,83 76,20 * bez ruchu międzyoddziałowego Tabela Nr 3. Wskaźniki dotyczące bazy lecznictwa zamkniętego w latach (według danych WCZP w Łodzi) Wyszczególnienie różnica 2006/2008 Liczba łóżek (łącznie z ZOL) Liczba leczonych chorych (bez ruchu międzyoddziałowego) Średni pobyt chorego (w dniach) 7,47 7,17 6,83-0,34 % wykorzystanie 73,50 75,52 76,20 0,68 Zgodnie z wytycznymi statystyki publicznej, w liczbie łóżek rzeczywistych nie zostało ujętych 660 łóżeczek dla noworodków i wcześniaków (liczba leczonych dzieci nie została dodana do liczby leczonych chorych). Nie uwzględniono również 471 miejsc ( leczonych chorych) w oddziałach dziennych: 15

16 rehabilitacyjnych, psychiatrycznych, uzależnień i hosteli, alergologicznych, medycyny nuklearnej, chirurgii ogólnej, naczyniowej, onkologii, leczenia bólu, chorób wewnętrznych [28]. Tabela Nr 4. Liczba łóżek w poszczególnych oddziałach w latach (według danych WCZP w Łodzi) Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy rok % spadku/wzrostu liczby łóżek 2007/2009 I. Komórki organizacyjne związane ze specjalnością choroby wewnętrzne 1 Oddział chorób wewnętrznych ,20 2 Oddział zaburzeń metabolizmu kostnego nd 3 Oddział alergologii dla dzieci ,00 4 Oddział diabetologiczny ,00 5 Oddział diabetologiczny dla dzieci nd 6 Oddział endokrynologiczny ,09 7 Oddział gastroenterologiczny i gastrologiczny 4050/ ,62 8 Oddział gastroenterologiczny dla dzieci ,00 9 Oddział hematologiczny ,00 10 Oddział kardiologiczny ,96 11 Oddział kardiologiczny dla dzieci ,45 12 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego nd 13 Oddział nefrologiczny ,52 14 Oddział nefrologiczny dla dzieci ,00 15 Oddział medycyny nuklearnej 4140 (9000) nd 16 Oddział toksykologiczny ,71 17 Oddział toksykologiczny dla dzieci ,00 18 Oddział dla przewlekle chorych ,79 19 Oddział medycyny paliatywnej ,00 II. Komórki organizacyjne innych specjalności zachowawczych 20 Oddział dermatologiczny ,43 21 Oddział dermatologiczny dla dzieci ,50 22 Oddział neurologiczny ,46 23 Oddział neurologiczny dla dzieci ,38 24 Oddział udarowy nd 25 Oddział chemioterapii ,00 26 Oddział chemioterapii dla dzieci ,00 27 Oddział radioterapii ,00 28 Oddział onkologii ginekologicznej ,00 29 Oddział intensywnej opieki medycznej 4260/ ,66 30 Oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci 4261/ ,00 31 Oddział gruźlicy i chorób płuc ,38 32 Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci 4271/ ,00 33 Oddział reumatologiczny ,00 16

17 Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy rok % spadku/wzrostu liczby łóżek 2007/ Oddział rehabilitacyjny 4300/4302 / ,14 35 Oddział rehabilitacyjny dla dzieci ,41 36 Oddział rehabilitacji kardiologicznej ,79 37 Oddział chorób zakaźnych ,45 38 Oddział chorób zakaźnych dla dzieci ,15 39 III. Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej ,00 Komórki organizacyjne związane z opieką nad matką i dzieckiem 40 Oddział pediatryczny 4401/ ,75 41 Oddział patologii noworodka ,46 42 Oddział ginekologiczno-położniczy ,62 IV. Komórki organizacyjne specjalności zabiegowych 43 Oddział chirurgiczny ogólny 4500/4508 / ,06 44 Oddział chirurgii jednego dnia ,00 nd 45 Chirurgiczny dla dzieci ,10 46 Oddział chirurgii klatki piersiowej ,00 47 Oddział chirurgii naczyniowej ,28 48 Oddział chirurgii onkologicznej ,00 49 Oddział chirurgii plastycznej ,00 50 Oddział chirurgii ręki ,00 51 Oddział oparzeń dla dzieci ,00 52 Oddział kardiochirurgiczny ,00 53 Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci ,00 54 Oddział neurochirurgiczny ,05 55 Oddział neurochirurgiczny dla dzieci ,54 56 Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,16 57 Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci ,00 58 Oddział okulistyczny ,56 59 Oddział okulistyczny dla dzieci ,18 60 Oddział otolaryngologiczny ,57 61 Oddział otolaryngologiczny dla dzieci ,00 62 Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej 4630/ ,48 63 Oddział urologiczny ,67 64 Oddział urologiczny dla dzieci nd V. Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami 65 Oddział psychiatryczny 4700/4712 / ,67 66 Oddział psychiatryczny dla dzieci 4701/ Oddział rehabilitacji psychiatrycznej nd 68 Oddziały odwykowe ,60 VI. 69 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze ,18 70 Hospicja stacjonarne ,00 VII. Opieka doraźna 71 Szpitalny Oddział Ratunkowy ,38 17

18 Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy rok % spadku/wzrostu liczby łóżek 2007/ Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci ,67 SUMA ,60 73 Oddział neonatologiczny ,20 VIII. Oddziały dzienne 74 Dzienne ośrodki i oddziały rehabilitacyjne 2300/ Dzienne oddziały psychiatryczne, uzależnień i hostele /2712 / , ,90 76 Dzienne oddziały alergologiczne ,00 77 Dzienne oddziały medycyny nuklearnej ,00 78 Dzienny oddział okulistyczny ,00 79 Dzienny oddział chirurgii ogólnej ,00 80 Dzienny oddział chirurgii ogólnej, naczyniowej, onkologii, leczenia bólu, chorób wewnętrznych ,33 Tabela Nr 5. Liczba leczonych chorych (wraz z ruchem międzyoddziałowym) w poszczególnych oddziałach w latach (według danych WCZP w Łodzi) Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy rok % spadku/wzrostu liczby leczonych 2007/2009 I. Komórki organizacyjne związane ze specjalnością choroby wewnętrzne 1 Oddział chorób wewnętrznych ,32 2 Oddział zaburzeń metabolizmu kostnego ,66 3 Oddział alergologii dla dzieci ,91 4 Oddział diabetologiczny ,02 5 Oddział diabetologiczny dla dzieci nd 6 Oddział endokrynologiczny ,58 7 Oddział gastroenterologiczny i gastrologiczny 4050/ ,69 8 Oddział gastroenterologiczny dla dzieci ,18 9 Oddział hematologiczny ,92 10 Oddział kardiologiczny ,98 11 Oddział kardiologiczny dla dzieci ,45 12 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego nd 13 Oddział nefrologiczny ,52 14 Oddział nefrologiczny dla dzieci ,05 15 Oddział medycyny nuklearnej 4140 (9000) ,00 16 Oddział toksykologiczny ,46 17 Oddział toksykologiczny dla dzieci ,00 18 Oddział dla przewlekle chorych ,61 19 Oddział medycyny paliatywnej ,06 18

19 Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy rok % spadku/wzrostu liczby leczonych 2007/2009 II. Komórki organizacyjne innych specjalności zachowawczych 20 Oddział dermatologiczny ,90 21 Oddział dermatologiczny dla dzieci ,67 22 Oddział neurologiczny ,69 23 Oddział neurologiczny dla dzieci ,11 24 Oddział udarowy nd 25 Oddział chemioterapii ,27 26 Oddział chemioterapii dla dzieci ,57 27 Oddział radioterapii ,20 28 Oddział onkologii ginekologicznej ,17 29 Oddział intensywnej opieki medycznej 4260/ ,30 30 Oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci 4261/ ,61 31 Oddział gruźlicy i chorób płuc ,76 32 Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci 4271/ ,56 33 Oddział reumatologiczny ,34 34 Oddział rehabilitacyjny 4300/4302 / ,58 35 Oddział rehabilitacyjny dla dzieci ,41 36 Oddział rehabilitacji kardiologicznej ,27 37 Oddział chorób zakaźnych ,41 38 Oddział chorób zakaźnych dla dzieci ,71 39 III. Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej ,62 Komórki organizacyjne związane z opieką nad matką i dzieckiem 40 Oddział pediatryczny 4401/ ,74 41 Oddział patologii noworodka ,31 42 Oddział ginekologiczno-położniczy ,27 IV. Komórki organizacyjne specjalności zabiegowych 43 Oddział chirurgiczny ogólny 4500/4508 / ,48 44 Oddział chirurgii jednego dnia nd 45 Chirurgiczny dla dzieci ,39 46 Oddział chirurgii klatki piersiowej ,70 47 Oddział chirurgii naczyniowej ,23 48 Oddział chirurgii onkologicznej ,93 49 Oddział chirurgii plastycznej ,08 50 Oddział chirurgii ręki ,62 51 Oddział oparzeń dla dzieci ,69 52 Oddział kardiochirurgiczny ,63 53 Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci ,87 54 Oddział neurochirurgiczny ,72 55 Oddział neurochirurgiczny dla dzieci ,19 56 Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,58 57 Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci ,60 58 Oddział okulistyczny ,89 59 Oddział okulistyczny dla dzieci ,05 60 Oddział otolaryngologiczny ,51 19

20 Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy rok % spadku/wzrostu liczby leczonych 2007/ Oddział otolaryngologiczny dla dzieci ,28 62 Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej 4630/ ,55 63 Oddział urologiczny ,07 64 Oddział urologiczny dla dzieci nd V. Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami 65 Oddział psychiatryczny 4700/4712 / ,39 66 Oddział psychiatryczny dla dzieci 4701/ ,83 67 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej nd 68 Oddziały odwykowe ,94 VI. 69 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze ,26 70 Hospicja stacjonarne ,76 VII. Opieka doraźna 71 Szpitalny Oddział Ratunkowy ,81 72 Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci ,26 SUMA (wraz z ruchem międzyoddziałowym) ,25 73 Oddział neonatologiczny ,00 VIII Oddziały dzienne Dzienne ośrodki i oddziały rehabilitacyjne Dzienne oddziały psychiatryczne, uzależnień i hostele 2300/ /2712 / , ,84 76 Dzienne oddziały alergologiczne ,25 77 Dzienne oddziały medycyny nuklearnej ,74 78 Dzienny oddział okulistyczny ,00 79 Dzienny oddział chirurgii ogólnej ,00 80 Dzienny oddział chirurgii ogólnej, naczyniowej, onkologii, leczenia bólu, chorób wewnętrznych ,93 20

21 Tabela Nr 6. Procentowe wykorzystanie łóżek w poszczególnych oddziałach w latach (według danych WCZP w Łodzi) Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy % wykorzystanie łóżek I. Komórki organizacyjne związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne 1 Oddział chorób wewnętrznych ,58 80,85 82,18 2 Oddział zaburzeń metabolizmu kostnego ,34 86,03 104,93 3 Oddział alergologii dla dzieci ,33 76,44 101,23 4 Oddział diabetologiczny ,12 91,15 94,90 5 Oddział diabetologiczny dla dzieci 4021 nd nd 63,49 6 Oddział endokrynologiczny ,79 54,18 60,10 7 Oddział gastroenterologiczny i gastrologiczny 4050/ ,41 78,07 78,57 8 Oddział gastroenterologiczny dla dzieci ,85 50,52 47,20 9 Oddział hematologiczny ,35 90,27 85,90 10 Oddział kardiologiczny ,51 79,74 80,29 11 Oddział kardiologiczny dla dzieci ,28 74,19 74,13 12 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego ,56 0,00 98,93 13 Oddział nefrologiczny ,55 89,92 81,13 14 Oddział nefrologiczny dla dzieci ,73 61,19 62,81 15 Oddział medycyny nuklearnej 4140 (9000) 94,83 88,02 0,00 16 Oddział toksykologiczny ,64 45,13 42,40 17 Oddział toksykologiczny dla dzieci ,41 0,00 0,00 18 Oddział dla przewlekle chorych ,48 89,84 67,79 19 Oddział medycyny paliatywnej ,70 82,76 81,90 II. Komórki organizacyjne innych specjalizacji zachowawczych 20 Oddział dermatologiczny ,16 72,61 60,86 21 Oddział dermatologiczny dla dzieci ,89 80,31 51,74 22 Oddział neurologiczny ,27 81,84 71,64 23 Oddział neurologiczny dla dzieci ,17 62,91 55,79 24 Oddział udarowy 4222 nd nd 66,60 25 Oddział chemioterapii ,39 73,10 70,85 26 Oddział chemioterapii dla dzieci ,28 71,75 53,59 27 Oddział radioterapii ,91 81,24 72,88 28 Oddział onkologii ginekologicznej ,01 53,96 48,71 29 Oddział intensywnej opieki medycznej 4260/ ,69 64,22 66,03 30 Oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci 4261/ ,51 78,64 84,56 31 Oddział gruźlicy i chorób płuc ,13 76,61 86,07 32 Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci 4271/ ,87 44,12 45,46 33 Oddział reumatologiczny ,16 78,34 75,52 34 Oddział rehabilitacyjny 4300/4302/ ,79 89,43 89,71 35 Oddział rehabilitacyjny dla dzieci ,69 79,96 80,71 36 Oddział rehabilitacji kardiologicznej ,39 101,55 98,04 37 Oddział chorób zakaźnych ,63 72,58 72,57 38 Oddział chorób zakaźnych dla dzieci ,70 78,60 88,70 39 Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej ,49 21,27 25,57 21

22 Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy % wykorzystanie łóżek III. Komórki organizacyjne związane z opieką nad matką i dzieckiem 40 Oddział pediatryczny 4401/ ,31 60,92 61,74 41 Oddział patologii noworodka ,31 52,96 65,49 42 Oddział ginekologiczno-położniczy ,35 64,40 65,67 43 Oddział ginekologiczny ,36 68,92 67,76 44 Oddział położniczy ,79 68,14 77,53 IV. Komórki organizacyjne specjalności zabiegowych 45 Oddział chirurgiczny ogólny 4500/4508/ ,00 68,22 65,45 46 Oddział chirurgii jednego dnia ,00 43, Chirurgiczny dla dzieci ,45 65,79 62,15 48 Oddział chirurgii klatki piersiowej ,31 78,23 86,27 49 Oddział chirurgii naczyniowej ,54 80,96 77,83 50 Oddział chirurgii onkologicznej ,57 59,86 54,57 51 Oddział chirurgii plastycznej ,29 20,70 21,07 52 Oddział chirurgii ręki ,29 59,64 61,58 53 Oddział oparzeń dla dzieci ,72 50,44 54,28 54 Oddział kardiochirurgiczny ,89 67,74 66,10 55 Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci ,19 70,43 71,60 56 Oddział neurochirurgiczny ,15 77,89 76,79 57 Oddział neurochirurgiczny dla dzieci ,68 87,27 106,75 58 Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,43 64,76 65,42 59 Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci ,79 55,60 60,37 60 Oddział okulistyczny ,68 54,13 52,95 61 Oddział okulistyczny dla dzieci ,52 55,00 47,11 62 Oddział otolaryngologiczny ,99 56,98 54,37 63 Oddział otolaryngologiczny dla dzieci ,51 58,78 66,31 64 Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej 4630/ ,77 38,90 37,30 65 Oddział urologiczny ,68 61,30 63,82 66 Oddział urologiczny dla dzieci 4641 nd nd 27,51 V. Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami 67 Oddział psychiatryczny 4700/4712/ ,41 90,21 94,46 68 Oddział psychiatryczny dla dzieci 4701/ ,42 89,61 89,97 69 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej 4702 nd nd 97,50 70 Oddziały odwykowe ,57 85,21 83,85 VI. 71 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze ,47 92,90 95,13 72 Hospicja stacjonarne ,60 86,05 106,88 VII. Opieka doraźna 73 Szpitalny Oddział Ratunkowy ,89 65,41 127,18 74 Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci ,47 146,03 63,33 SUMA 73,50 75,52 76,20 75 Oddział neonatologiczny ,03 49,11 49,97 VIII. Oddziały dzienne 76 Dzienne ośrodki i oddziały rehabilitacyjne 2300/ ,17 116,80 117,35 22

23 Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy 77 Dzienne oddziały psychiatryczne, uzależnień i hostele /2712/2727 % wykorzystanie łóżek ,14 60,31 53,86 78 Dzienne oddziały alergologiczne ,74 169,04 243,84 79 Dzienne oddziały medycyny nuklearnej ,03 6,30 9,86 80 Dzienny oddział okulistyczny ,86 0,00 0,00 81 Dzienny oddział chirurgii ogólnej ,58 0,00 0,00 82 Dzienny oddział chirurgii ogólnej, naczyniowej, onkologii, leczenia bólu, chorób wewnętrznych ,00 23,84 119, Struktura hospitalizacji według ICD 10 Dane dotyczące struktury hospitalizacji według ICD 10 w placówkach z terenu województwa łódzkiego w latach uzyskano z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. Niniejsze informacje pochodzą z kart statystycznych MZ/Szp-11, wystawianych w chwili wypisu pacjenta ze szpitala (nie dotyczy szpitali i oddziałów psychiatrycznych oraz stacji dializ). Z analizy uzyskanych danych wynika, iż w 2009 roku miały miejsce hospitalizacje, tj. o 3,18% więcej, niż w roku 2008, w którym liczba hospitalizacji wyniosła Od wielu lat najczęstszą przyczyną pobytu w szpitalu mieszkańców województwa łódzkiego są choroby układu krążenia. W 2009 roku odnotowano hospitalizacji z tego powodu, co stanowiło 17,05% wszystkich hospitalizacji. Drugą, pod względem częstości występowania, przyczyną hospitalizacji były nowotwory 10,16% ( przypadków). Na trzeciej pozycji znalazły się schorzenia zaliczone do kategorii urazy, zatrucia i inne skutki 9,26% ( przypadków hospitalizacji), zaś kolejną przyczynę stanowiły choroby układu trawiennego 8,86% wszystkich hospitalizacji ( przypadków). W 2009 roku, w stosunku do roku poprzedniego, najbardziej wzrosła liczba hospitalizacji z powodów zaliczanych do kategorii czynników wpływających na stan zdrowia (o 99,09%), wad rozwojowych wrodzonych (o 15,35%) oraz z przyczyn zaliczonych do kategorii choroby układu nerwowego (o 13,75%). W omawianym okresie czasu zmalała natomiast liczba pobytów w szpitalu ze względu na nowotwory (spadek o 16,47%) oraz z przyczyn opisanych jako choroby krwi i narządów krwiotwórczych (spadek o 10,53%). Szczegółowe informacje na temat struktury hospitalizacji według ICD 10 w województwie łódzkim w latach przedstawia tabela nr 7. 23

24 Tabela Nr 7. Struktura hospitalizacji według ICD 10 w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego w latach (według danych WCZP w Łodzi) Zasadnicza przyczyna hospitalizacji % wzrostu/spadku liczby (rozdziały ICD-10) liczba odsetek liczba odsetek liczba odsetek hospitalizacji 2008/2009 OGÓŁEM ,00% ,00% ,00% 3,18 I. Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00 - B99) ,31% ,26% ,21% 1,03 II. Nowotwory (C00 - D48) ,79% ,56% ,16% -16,47 III. Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50 - D89) ,81% ,79% ,68% -10,53 IV. Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00 - E90) ,99% ,25% ,47% 9,97 V. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00 - F99) ,36% ,38% ,38% 2,70 VI. Choroby układu nerwowego (G00 - G99) ,24% ,40% ,75% 13,75 VII. Choroby oka i przydatków oka (H00 - H59) ,42% ,70% ,75% 4,93 VIII. Choroby ucha i wyrostka sutkowego (H60 - H 95) ,62% ,61% ,58% -0,91 IX. Choroby układu krążenia (I00 - I99) ,27% ,01% ,05% 3,39 X. Choroby układu oddechowego (J00 - J99) ,06% ,42% ,97% -2,36 XI. Choroby układu trawiennego (K00 - K93) ,13% ,37% ,86% -2,44 XII. Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00 - L99) ,41% ,64% ,67% 4,95 XIII. Choroby układu kostno - stawowego (M00 - M99) ,96% ,21% ,59% 12,52 XIV. Choroby układu moczowo - płciowego (N00 - N99) ,05% ,20% ,18% 2,90 XV. Ciąża, poród i połóg (O00 - O99) ,02% ,62% ,68% 3,82 XVI. Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym ,32% ,28% ,30% (P00 - P99) 12,68 XVII. Wady rozwojowe wrodzone (Q00 - Q99) ,90% ,93% ,04% 15,35 XVIII. Objawy różne (R00 - R99) ,99% ,47% ,75% 9,72 XIX. Urazy, zatrucia i inne skutki (S00 - T98) ,19% ,00% ,26% 6,10 XX. Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00 - Z99) ,15% ,91% ,68% 99,09 24

25 5. SPECJALISTYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA Według danych Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w 2009 roku w specjalistycznej opiece zdrowotnej udzielono ogółem porad (bez poradni zdrowia psychicznego i uzależnień), czyli o 8,74% mniej ( ) niż w 2008 roku. Najwięcej porad specjalistycznych udzielono w poradniach: stomatologicznych (wraz z ortodoncją, chirurgią stomatologiczną i protetyką ), ginekologiczno położniczych ( ), okulistycznych ( ), chirurgii urazowo ortopedycznej ( ), chirurgii ogólnej ( ) oraz internistycznych ( ). W 2009 roku największy wzrost liczby świadczeń w porównaniu do roku 2008 zanotowano w poradniach onkologicznych (o 20,24%) poza poradniami zaliczanymi do kategorii pozostałe zabiegowe (wzrost o 85,05%) i pozostałe poradnie specjalności zachowawczych (o 26,40%). Spadek liczby udzielonych porad można zaobserwować m.in. w poradniach: protetyki stomatologicznej (spadek o 45,04%), medycyny nuklearnej (o 35,85%), ortodontycznych (o 25,52%), określanych jako pozostałe poradnie opieki nad matką i dzieckiem (o 25,19%) oraz w pozostałych stomatologicznych (o 25,18%). Na jednego mieszkańca województwa łódzkiego w roku 2009 przypadało 2,66 porady (w 2008 roku było to 2,91 porady na jednego mieszkańca). Najczęściej mieszkańcy korzystali z porad stomatologa (w tym z poradni ortodoncyjnej, chirurgii stomatologicznej i protetycznej) 611,52 porady na mieszkańców, ginekologa 275,96 porad na mieszkańców i okulisty 230,25 porad na mieszkańców. Szczegółowe dane na temat liczby porad udzielonych w poradniach specjalistycznych przedstawiono w tabeli nr 8. Natomiast informacje odnośnie lecznictwa w poradniach zdrowia psychicznego i uzależnień zamieszczono w pierwszej części Monitoringu Strategii Polityki Zdrowotnej Realizacja Celów Programu w 2008 roku, w opisie Zadania II.4 -Zwiększenie bazy lecznictwa psychiatrycznego. 6. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W 2009 roku w podstawowej opiece zdrowotnej udzielono porad (o więcej, niż w roku 2008) i przeprowadzono wizyt domowych (o mniej, niż w roku 2008). Średnio mieszkaniec województwa korzystał z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 4,45 razy (4,42 razy w poprzednim roku). Nieco ponad jedną piątą porad (22,9%) w podstawowej opiece zdrowotnej stanowiły porady udzielone w poradniach dla dzieci. W porównaniu z rokiem 2008 liczba porad udzielanych w poradniach dla dzieci spadła o 3,53% (w miastach spadek o 5,70% i wzrost o 5,63% na wsi). W poradniach ogólnych natomiast liczba udzielonych porad wzrosła o 1,81% (w miastach spadek o 0,60%, na wsiach wzrost o 10,07%). Dokładne informacje zawarto w tabeli nr 9 [13]. 25

26 Tabela Nr 8. Liczba porad udzielonych na terenie województwa w latach w poradniach specjalistycznych na podstawie MZ-12 (według danych WCZP w Łodzi) Wyszczególnienie % wzrostu/spadku porad 2008/2009 Razem specjalistyczna opieka zdrowotna ,74 Poradnie alergologiczne ,47 Poradnie diabetologiczne ,47 Poradnie nefrologiczne ,25 Poradnie kardiologiczne ,52 Poradnie medycyny nuklearnej ,85 Pozostałe poradnie chorób wewnętrznych ,16 Poradnie dermatologiczne ,09 Poradnie neurologiczne ,02 Poradnie onkologiczne ,24 Poradnie rehabilitacyjne ,93 Poradnie chorób zakaźnych ,47 Pozostałe poradnie specjalności zachowawczych ,40 Poradnie pediatryczne ,86 Poradnie neonatologiczne ,48 Poradnie ginekologiczno - położnicze ,15 Pozostałe poradnie opieki nad matką i dzieckiem ,19 Poradnie chirurgii ogólnej ,14 Poradnie chirurgii onkologicznej ,91 Poradnie urazowo - ortopedyczne ,69 Poradnie okulistyczne ,49 Poradnie otolaryngologiczne ,64 Poradnie urologiczne ,95 Pozostałe poradnie zabiegowe ,05 Poradnie ortodontyczne ,52 Poradnie protetyki stomatologicznej ,04 Poradnie chirurgii stomatologicznej ,67 Pozostałe poradnie stomatologiczne ,18 26

27 Tabela Nr 9. Porady w podstawowej opiece zdrowotnej na terenie województwa łódzkiego w latach (według danych WCZP w Łodzi) Wyszczególnienie Ogółem podstawowa opieka zdrowotna % udział wizyt wizyty wizyty wizyty wzrostu/ porady porady porady domowych domowe domowe domowe spadku w liczbie porad porad w 2009 roku 2008/ ,54% 2,16% Miasto ,86% 2,32% Wieś ,14% 1,65% Poradnie ogólne - razem ,81% 2,23% Miasto ,60% 2,41% Wieś ,07% 1,68% Poradnie dla dzieci - razem ,53% 1,93% Miasto ,70% 2,03% Wieś ,63% 1,56% 27

28 7. POMOC DORAŹNA Według danych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w ramach ambulatoryjnej pomocy doraźnej liczba świadczeń udzielonych w 2009 roku wyniosła i była o niższa niż w roku Na podstawie niniejszych danych można wywnioskować, że nastąpił spadek o 3,73% świadczeń udzielanych w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w izbach przyjęć w ramach doraźnej pomocy ambulatoryjnej. Spadek ten jest szczególnie widoczny m.in. w przypadku Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi (96,73%), Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy (95,24%), Samodzielnego Publicznego ZOZ w Pabianicach (później NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne - 69,18%), Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Łodzi (58,27%), III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera (54,49%) oraz SPZOZ USK Nr 3 im. S. Sterlinga w Łodzi (51,60%). Mimo spadku ogólnej liczby świadczeń w ramach doraźnej pomocy ambulatoryjnej, w niektórych jednostkach nastąpił znaczny wzrost, m.in. w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Madurowicza (305,08% więcej), IV Szpitalu Miejskim im. H. Jordana (245,78%) oraz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego (224,70%). Więcej informacji na ten temat zawiera tabela nr 10. W odniesieniu do doraźnej pomocy wyjazdowej, w 2009 roku nastąpił wzrost liczby świadczeń udzielanych w tym zakresie o 23,91% w stosunku do roku W liczbach bezwzględnych było to o więcej świadczeń wyjazdowej pomocy doraźnej niż rok wcześniej. Jednocześnie (o 5,25%) wzrosła liczba zakontraktowanych przez ŁOW NFZ dobokaretek (z dobokaretek w roku 2008 do w 2009 roku). Szczegółowe informacje na temat doraźnej pomocy wyjazdowej zawierają tabele nr 11 i nr

29 Tabela Nr 10. Liczba udzielonych świadczeń Doraźnej Pomocy Ambulatoryjnej w województwie łódzkim w latach (według danych ŁOW NFZ) Świadczeniodawcy Pomocy Doraźnej Ambulatoryjnej MIASTA: % wzrost/ spadek 2008/2009 Łódź I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga ,03 Łódź II Szpital Miejski im. L. Rydygiera ,92 Łódź III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera ,49 Łódź IV Szpital Miejski im. H. Jordana ,78 Łódź Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ,79 Łódź ZOZ MSWiA * - Łódź Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr n. med. Jerzego Nofera Łódź SPZOZ USK Nr 3 im. S Sterlinga ,60 Łódź SPZOZ USK Nr 1 im. N. Barlickiego ,33 Łódź SPZOZ USK Nr 2 im. WAM ,91 Łódź SPZOZ USK Nr 4 im. M. Konopnickiej ,38 Łódź Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego ,70 Łódź Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ ,73 Łódź Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego ,18 Łódź Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu ,13 Łódź Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika ,72 Łódź Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza ,08 Łódź Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa ,90 Łódź Woj. ZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ,67 Łódź Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego ,76 Piotrków Trybunalski Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ,27 Piotrków Trybunalski Szpital Rejonowy ,06 Skierniewice Wojewódzki Szpital Zespolony ,49 29

30 POWIATY I GMINY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO: Powiat bełchatowski Szpital Wojewódzki w Bełchatowie ,65 Powiat kutnowski SP ZOZ w Kutnie ,10 Powiat łaski S.P. Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku ,54 Powiat łęczycki Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ,24 Powiat łowicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ,76 Powiat brzeziński SP ZOZ w Brzezinach * - Powiat opoczyński Szpital Rejonowy w Opocznie ,85 Powiat pabianicki SP ZOZ w Pabianicach (*NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne ) (*2 055) -69,18 Powiat poddębicki SP ZOZ w Poddębicach ,5 Powiat radomszczański Szpital Powiatowy w Radomsku ,64 Powiat rawski SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej ,25 Powiat sieradzki SP ZOZ w Sieradzu ,37 Powiat tomaszowski Szpital Rejonowy w Tomaszowie Maz. (*NZOZ Tomaszowskie Centrum Zdrowia) (*13 726) -7,60 Powiat wieluński SP ZOZ w Wieluniu ,58 Powiat wieruszowski SP ZOZ w Wieruszowie (*Powiatowe Centrum Medyczne sp.z o.o.) (*99) ,48 Powiat zduńskowolski SP ZOZ w Zduńskiej Woli ,71 Powiat zgierski Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu ,68 Powiat zgierski SP ZOZ w Głownie (*NZOZ Centrum Medyczne WSInf ) (*750) -41,45 WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM ,73 * brak liczby udzielonych świadczeń Doraźnej Pomocy Ambulatoryjnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA i SP ZOZ w Brzezinach wynika z wykazania pacjentów w ramach kontraktu na leczenie szpitalne. 30

31 Tabela Nr 11. Liczba udzielonych świadczeń Doraźnej Pomocy Wyjazdowej w województwie łódzkim w latach (według danych ŁOW NFZ) liczba udzielonych świadczeń % wzrost/ Świadczeniodawcy Pomocy Doraźnej Wyjazdowej spadek /2009 MIASTA: Łódź Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego ,24 Łódź Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Piotrków Trybunalski Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ,23 Skierniewice Wojewódzki Szpital Zespolony ,70 POWIATY I GMINY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO: Powiat bełchatowski Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie ,64 Powiat brzeziński SP ZOZ w Brzezinach ,48 Powiat kutnowski Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego 0* ,62 Powiat łaski SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku ,59 NZOZ Falck Medycyna Region Łódzki Powiat łęczycki Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ,19 Powiat łowicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ,79 Powiat łódzki-wschodni SP ZOZ w Brzezinach 0* * - Powiat opoczyński Szpital Rejonowy w Opocznie ,36 Powiat pabianicki SP ZOZ w Pabianicach Powiat pabianicki NZOZ "Falck Medycyna Region Łódzki" ,12 Powiat pabianicki Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego 0* * - Powiat pajęczański SP ZOZ w Pajęcznie ,85 Powiat piotrkowski Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 0* * - Powiat poddębicki SP ZOZ w Poddębicach ,26 NZOZ "Falck Medycyna Region Łódzki" Powiat radomszczański Szpital Powiatowy w Radomsku Powiat rawski SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej ,30 Powiat sieradzki SP ZOZ w Sieradzu ,69 Powiat tomaszowski Szpital Rejonowy w Tomaszowie Maz (*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (*4 219) Tomaszowskie Centrum Zdrowia) -8,61 Powiat wieluński SP ZOZ w Wieluniu ,63 Powiat wieruszowski SP ZOZ w Wieruszowie (*Powiatowe Centrum Medyczne sp.z o.o.) Powiat zduńskowolski SP ZOZ w Zduńskiej Woli ,35 Powiat zgierski Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego 0* ,00 WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM ,91 * w latach 2007 i 2009 brak podziału na świadczenia udzielane na terenie poszczególnych powiatów przez WSRM w Łodzi, Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Tryb. i SPZOZ w Brzezinach (podano ogólną liczbę świadczeń udzielonych przez w/w placówki bez względu na rejon udzielania świadczeń, stąd 0 przy zaznaczonych powiatach). 31

32 Tabela Nr 12. Liczba zakontraktowanych dobokaretek Doraźnej Pomocy Wyjazdowej w województwie łódzkim w latach (według danych ŁOW NFZ) Świadczeniodawcy Pomocy Doraźnej Wyjazdowej MIASTA: liczba zakontraktowanych dobokaretek % wzrost/ spadek 2008/2009 Łódź Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego ,17 Łódź Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Piotrków Trybunalski Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ,18 Skierniewice Wojewódzki Szpital Zespolony ,27 POWIATY I GMINY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO: Powiat bełchatowski Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie ,27 Powiat brzeziński SP ZOZ w Brzezinach ,91 Powiat kutnowski Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego 0* ,14 Powiat łaski SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku ,21 NZOZ "Falck Medycyna Region Łódzki" Powiat łęczycki Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ,59 Powiat łowicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ,27 Powiat łódzki-wschodni SP ZOZ w Brzezinach 0* * - Powiat opoczyński Szpital Rejonowy w Opocznie ,27 Powiat pabianicki SP ZOZ w Pabianicach ** - Powiat pabianicki NZOZ "Falck Medycyna Region Łódzki" ,41 Powiat pabianicki Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego 0* 366 0* - Powiat pajęczański SP ZOZ w Pajęcznie ,27 Powiat piotrkowski Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika 0* 732 0* - Powiat poddębicki SP ZOZ w Poddębicach ,74 NZOZ "Falck Medycyna Region Łódzki" Powiat radomszczański Szpital Powiatowy w Radomsku ,27 Powiat rawski SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej ,27 Powiat sieradzki SP ZOZ w Sieradzu ,27 Powiat tomaszowski Szpital Rejonowy w Tomaszowie Maz. (*NZOZ Tomaszowskie Centrum Zdrowia) (*736) -0,27 Powiat wieluński SP ZOZ w Wieluniu ,27 Powiat wieruszowski SP ZOZ w Wieruszowie (później Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.) ,27 Powiat zduńskowolski SP ZOZ w Zduńskiej Woli ,27 Powiat zgierski Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego 0* ,19 WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM ,25 * w latach 2007 i 2009 brak podziału na świadczenia udzielane na terenie poszczególnych powiatów przez WSRM w Łodzi, Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Tryb. i SPZOZ w Brzezinach (podano ogólną liczbę świadczeń udzielonych przez w/w placówki bez względu na rejon udzielania świadczeń, stąd 0 przy zaznaczonych powiatach). ** brak kontraktu w ramach pomocy doraźnej i transportu sanitarnego. 32

33 8. MEDYCYNA SZKOLNA 8.1. Realizacja zadań z zakresu medycyny szkolnej Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży zagwarantowane jest przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), jak również następującymi aktami wykonawczymi regulującymi organizację i zakres świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami: rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. Nr 140, poz ze zm.), określające zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. Nr 237, poz. 2018, z późn. zm.), określające m.in. zakres obowiązkowych szczepień ochronnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, profilaktycznej opiece zdrowotnej podlegają dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcąca się w szkołach ponadgimnazjalnych do ich ukończenia. Profilaktyczną opiekę nad uczniem sprawują: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, lekarz dentysta, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, albo położna, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz dentysta sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna czy położna sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajdującym się na terenie szkoły (w przypadku jego braku w gabinecie medycyny szkolnej na terenie zakładu opieki zdrowotnej, w którym zatrudniona jest pielęgniarka, higienistka szkolna czy położna). W roku szkolnym 2008/2009 świadczeń z zakresu medycyny szkolnej udzielało 240 świadczeniodawców, którzy mieli podpisane kontrakty z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Według danych WCZP w Łodzi na podstawie sprawozdań MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach na terenie województwa funkcjonowało 766 gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (w roku poprzednim 1.114). Opieką objętych było uczniów. Liczba pielęgniarek zatrudnionych w gabinetach medycyny szkolnej wynosiła 533 (liczba pielęgniarek nie odzwierciedla ilości etatów), co oznacza, że uwzględniając liczbę godzin pracy pielęgniarek 33

34 na terenie szkoły, na etat przeliczeniowy pielęgniarki przypada uczniów (o 103 więcej w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego, przy średniej dla kraju 901). Podobnie do lat ubiegłych wskaźnik uczniów przekraczał normy zalecane przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Zgodnie ze standardem zatrudnienia, optymalna liczba podopiecznych w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum wynosi 800 (+/-10%), w zasadniczej szkole zawodowej i technikum 700 uczniów, natomiast w szkołach specjalnych - zależnie od stopnia niepełnosprawności, od 30 do 150 uczniów Testy przesiewowe Testy przesiewowe, czyli wstępna identyfikacja nie rozpoznanych dotychczas chorób lub zaburzeń, dokonana w wyniku zastosowania szybkiej metody, pozwala na wyróżnienie w badanej populacji osób, które prawdopodobnie mają daną chorobę lub zaburzenie oraz osób, które prawdopodobnie jej nie mają. Testy są istotnym elementem profilaktyki drugorzędowej i mają na celu wykrycie najczęstszych zaburzeń w rozwoju i stanie zdrowia w określonych grupach wieku, w których zaburzenia te najczęściej ujawniają się lub pogłębiają. W roku szkolnym 2008/2009 pielęgniarki medycyny szkolnej wykonały testy przesiewowe u 90,9% uczniów, tj. o 7,5% więcej w porównaniu do roku 2007/2008. Wzrost odsetka zbadanych uczniów odnotowano w gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych i specjalnych, w przeciwieństwie do szkół podstawowych. Największy odsetek wykonywanych testów zanotowano w liceach (ponad 95%). Informacje na temat realizacji testów przesiewowych przedstawia tabela nr 13. Tabela Nr 13. Realizacja testów przesiewowych wśród uczniów województwa łódzkiego w zależności od rodzaju szkoły (według danych WCZP w Łodzi) Rodzaj szkoły Odsetek zbadanych* 2006/ / /2009 szkoły podstawowe 87, ,28 gimnazja 90, ,67 licea 96, ,27 szkoły zawodowe 97, ,27 szkoły specjalne 92, ,92 ogółem 92,96 83,4 90,9 * na podstawie zwróconych kart badania profilaktycznego 8.3. Profilaktyczne badania lekarskie Profilaktyczne badania lekarskie - bilanse zdrowia, mają na celu dokonanie oceny rozwoju fizycznego oraz stanu zdrowia uczniów (fizycznego, psychicznego i społecznego), identyfikację czynników sprzyjających i zagrażających jego zdrowiu oraz zaplanowanie niezbędnych działań diagnostycznych lub korekcyjnych i leczniczych. Profilaktyczne badania lekarskie wykonuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z miejscem wyboru przez świadczeniobiorcę. Badania bilansowe lekarskie obejmują dzieci i młodzież w wieku 6 lub 7 lat, 10, 12 (postępowanie poprzesiewowe u uczniów z dodatnim wynikiem testu), 13, 16 i 18 lat. 34

35 Badanie podmiotowe obejmuje: Wywiad od ucznia. Analizę informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych oraz od wychowawcy klasy i informacji od rodziców. Analizę innej indywidualnej dokumentacji medycznej. Badanie przedmiotowe obejmuje: Określenie poziomu i tempa rozwoju fizycznego i dojrzewania płciowego. Ocenę rozwoju psychospołecznego. Ocenę układu ruchu. Ocenę wzroku i słuchu. Ocenę wyniku pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Ocenę realizacji szczepień ochronnych. Kwalifikację do grupy na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego. W podsumowaniu badania ujęcie celu badania bilansowego dla odpowiedniej grupy wiekowej oraz wyłonienie problemów zdrowotnych. Poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia. W roku szkolnym 2008/2009 profilaktyczne badania lekarskie wykonano u blisko 92% ogółu podlegającej populacji, co stanowi wzrost niniejszego odsetka o 4,4% porównując z poprzednim rokiem szkolnym. Najwyższy poziom wykonanych badań odnotowano wśród dziesięciolatków objęto nimi 94,5% dzieci podlegających badaniom, zaś najniższy, podobnie do lat ubiegłych, wśród szesnastolatków (87,08%). Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 14. Tabela Nr 14. Realizacja profilaktycznych badań lekarskich wśród uczniów regionu łódzkiego w poszczególnych grupach wiekowych (według danych WCZP w Łodzi) Wiek dziecka Odsetek zbadanych* 2006/ / / lat 89, ,48 10 lat 91, ,51 13 lat 86, ,12 16 lat 78, , lat 85, ,66 ogółem 86,4 87,4 91,8 * na podstawie zwróconych kart badania profilaktycznego 8.4. Grupowa profilaktyka próchnicy zębów Grupowa profilaktyka próchnicy zębów jest metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Wykonywana jest w szkołach podstawowych w klasach I-VI, 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni. W roku szkolnym 2008/2009 procedurę wykonano na poziomie 90% (przy średniej dla Polski 84%). Od kilku lat następuje systematyczny wzrost w zakresie poziomu fluoryzacji, co przedstawia poniższy wykres. 35

36 Wykres Nr 9. Realizacja grupowej profilaktyki fluorkowej na terenie województwa łódzkiego (wg danych WCZP w Łodzi) 92% 90% 88% 89% 90% 86% 84% 82% 81% 80% 78% 76% 2006/ / /2009 Rok szkolny Poziom fluoryzacji 9. EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZATRUĆ 9.1. Zatrucia i zakażenia pokarmowe W 2009 roku zanotowano 782 przypadki zatruć pokarmowych (współczynnik zapadalności wyniósł 30,64 na ludności). Głównym czynnikiem etiologicznym tych zakażeń była, podobnie jak w poprzednich latach, Salmonella enteritidis (91,2% przypadków). Zatrucia pokarmowe zakwalifikowane jako nieokreślone stanowiły w 2009 roku 6% przypadków czyli nieznacznie mniej niż w roku poprzednim (10,8% w 2008 roku). Szczegółowe informacje dotyczące liczby przypadków i zapadalności na zatrucia pokarmowe zawarte są w tabeli nr 15. W 2009 roku odnotowano ponadto przypadki innych zakażeń bakteryjnych z objawami żołądkowo - jelitowymi (wywołanych m.in. przez E. coli (39,5%), Campylobacter, Yersinia enterocolitica lub pseudotuberculosis). Liczba tych zakażeń w stosunku do 2008 roku zmniejszyła się aż o 305 przypadków (w 2008 roku było ich 1.357). Wyraźnie zauważalny jest spadek zapadalności na zakażenia jelitowe bakteryjne (z 53,18 w 2008 roku do 41,33 w roku kolejnym). Natomiast na przestrzeni kilku lat można zaobserwować wzrost zachorowań na wirusowe nieżyty jelitowe - zapadalność na ludności w 2008 roku osiągnęła poziom 66,11, a w 2009 roku - 84,62). Spośród wszystkich zarejestrowanych w 2009 roku przypadków zakażeń jelitowych (2.154) zdecydowaną większość tj. 73,3% stanowiły zakażenia rotawirusowe [23]. 36

37 Tabela Nr 15. Zatrucia pokarmowe w województwie łódzkim w latach (według danych WSSE w Łodzi) salmonellozowe gronkowcowe inne razem l. przypadków zapadalność 30,09 0,23 6,14 36,46 l. przypadków zapadalność 25,74 0,12 3,29 29,15 l. przypadków zapadalność 28,05 0,71 2,01 30,77 *liczba ludności wykorzystana do obliczeń: 2007 r , 2008 r , 2009 r Choroby wieku dziecięcego W 2009 roku w województwie łódzkim odnotowano ponad 2-krotnie wyższą liczbę zachorowań na krztusiec (697), aniżeli w roku 2008 (332). Aż w 75% stwierdzonych przypadków tej choroby rozpoznanie zostało postawione wyłącznie na podstawie obrazu klinicznego, bez potwierdzenia badaniem laboratoryjnym. Natomiast przyczyną tzw. przypadków możliwych krztuśca mogło być zakażenie pałeczką krztuśca rzekomego (parapertussis) lub innymi drobnoustrojami. Dzięki wprowadzeniu szczepienia przypominającego przeciwko krztuścowi odnotowano spadek zapadalności na tą chorobę dzieci do 6 roku życia. Niestety choruje coraz więcej młodzieży i osób dorosłych. W 2009 roku, w odróżnieniu do roku poprzedniego, zapadalność na różyczkę spadła ponad 10-krotnie (zapadalność na mieszkańców w 2008 r ,33; 2009 r. - 12,45). Tak drastyczna zmiana wynika z faktu, iż pomimo obowiązkowych szczepień ochronnych w 2 i 10 roku życia, różyczka podlega wahaniom epidemicznym, a w roku 2008 mieliśmy do czynienia z epidemią wyrównawczą tej choroby. Nieznaczny spadek, w porównaniu do 2008 roku (199 przypadków), zaobserwowano także w odniesieniu do zachorowań na świnkę - w 2009 r. zarejestrowano 13 przypadków mniej tej choroby (186). W omawianym przedziale czasowym odnotowano prawie 7-krotny wzrost zapadalności na odrę (w 2008 roku wystąpiło tylko 1 zachorowanie, rok później - 7). Wszystkie stwierdzone przypadki wystąpiły u osób pochodzenia romskiego, nie szczepionych przeciw odrze. Udało się stwierdzić, iż zachorowania te były ze sobą epidemiologicznie powiązane, choć nie wykryto źródła zakażenia osoby, która zachorowała jako pierwsza. W 2009 roku wzrosła także liczba zachorowań na ospę wietrzną (o przypadków więcej niż w 2008 roku), której epidemiologia nie jest kształtowana poprzez masowe szczepienia ochronne, w związku z czym co kilka lat mamy do czynienia z tzw. epidemią wyrównawczą tej choroby. W 2009 roku odnotowano tylko jeden przypadek ostrego porażenia wiotkiego u dziecka poniżej 15 roku życia, nie wywołany szczepem wirusa polio (poliomyelitis) (rok wcześniej było ich 3) [23]. Szczegółowe dane dotyczące zapadalności na choroby wieku dziecięcego w latach przedstawia poniższy wykres. 37

38 Wykres Nr 10. Zapadalność na choroby wieku dziecięcego w województwie łódzkim w latach , współczynnik na ludności (według danych WSSE w Łodzi) ,9 268,7 358, , , , ,3 33,4 12,5 5,7 7,8 7,3 0 Krztusiec Odra Różyczka Ospa wietrzna Świnka 2007 r r r Wirusowe Zapalenie Wątroby W 2009 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim zaobserwowano wzrost zapadalności na wszystkie typy wirusowego zapalenia wątroby. W przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B) zapadalność zwiększyła się prawie o 40% (z 5,88 do 8,21 na ludności), w tym na tzw. ostre WZW typu B z poziomu 0,55 w 2008 roku do 0,75 w kolejnym. W roku 2009 w województwie łódzkim wartość współczynnika zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby typu C na terenie województwa łódzkiego także uległa wzrostowi - o 46% (z 7,8 w 2008 r. do 11,39). Więcej też zarejestrowano przypadków jednoczesnego zakażenia wirusami HBV i HCV (z 5 do 9 zachorowań). Większość rejestrowanych przypadków zarówno WZW B jak i WZW C stanowią postacie przewlekłe tych chorób (jest to ponad 90%), co może dowodzić ich lepszej zgłaszalności lub lepszej wykrywalności (zazwyczaj są to przypadki zakażeń, do których doszło przed wieloma latami) Liczba zakażeń WZW typu A, na przełomie omawianych lat wzrosła prawie 38-krotnie (z 2 do 77 zachorowań) [23]. Zapadalność na poszczególne typy wirusowego zapalenia wątroby w latach przedstawiona została na wykresie nr

39 Wykres Nr 11. Współczynnik zapadalności na ludności na wirusowe zapalenie wątroby w latach w województwie łódzkim (według danych WSSE w Łodzi) ,2 11,4 5,9 8,2 7,2 7,8 3 0,1 0,1 WZW A WZW B WZW C 2007 r r r Zakażenie wirusem HIV i zachorowania na AIDS Od początku rejestracji t.j. od 1986 roku w województwie łódzkim odnotowano 776 przypadków zakażenia HIV, a na AIDS zachorowało 137 zakażonych, z których 63 osoby zmarły. W 2009 roku do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi zgłoszono 44 nowe (o 4 więcej niż w roku poprzednim) przypadki zakażenia HIV. Podobnie jak w 2008 roku większość tych przypadków stanowili mężczyźni (32 przypadki 72,7%). Prawie trzy czwarte (73%) zakażonych stanowili ludzie młodzi w wieku od 20 do 39 lat (32), o 2 przypadki więcej niż w poprzednim roku. W 2009 roku stwierdzono ponadto 7 zakażeń osób powyżej 40 roku życia - o 1 mniej niż rok wcześniej. Prawie dwie trzecie wszystkich zakażeń (68%) dotyczyło osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne (30 przypadków, w tym 13 osób zakażonych drogą kontaktów heteroseksualnych), 18% zażywających narkotyki (8 przypadków). Ponadto zarejestrowano 1 przypadek zakażenia dziecka urodzonego przez matkę nosicielkę HIV. Tylko w 4 przypadkach nie ustalono drogi zakażenia. W 2009 roku zgłoszono 6 przypadków AIDS o połowę mniej niż wcześniej (3 kobiety, 3 mężczyzn). Tyle samo przypadków zachorowań dotyczyło grupy wiekowej do 40 roku życia (3) jak i powyżej 40 roku życia (3). Dwie trzecie osób chorych na AIDS zaraziło się poprzez dożylne stosowanie narkotyków (4 osoby - 67%); podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych było źródłem zakażenia u 2 osób [23]. Szczegółową strukturę zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w województwie łódzkim, ze względu na sposób, w jaki doszło do zakażenia, przedstawia tabela nr

40 narkomani homoseksualne heteroseksualne biseksualne hemofilitycy inni/przetoczenia krwi przeszczepy tkanek dziecko matki nosicielki inne brak informacji Tabela Nr 16. Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS wg drogi zakażenia w latach na terenie województwa łódzkiego (według danych WSSE w Łodzi) ryzykowne zachowania seksualne biorcy krwi lub tkanek Rok Ogółem Zakażenia HIV z uwzględnieniem drogi zakażenia Zachorowania na AIDS z uwzględnieniem drogi zakażenia Inne choroby zakaźne W 2009 roku odnotowano taką samą liczbę przypadków zachorowań wywołanych przez meningokoki jak rok wcześniej (11). Osoby chore były w wieku 8 miesięcy - 45 lat. U wszystkich wyhodowano bakterię Neisseria meningitidis. Wzrosła natomiast liczba zakażeń pneumokokami - z 10 w 2008 r. do 15 rok później oraz Heamophilus influenzae (w 2008 r. - brak zachorowań; przypadek). W 2009 roku odnotowano 14 przypadków zapalenia mózgu (współczynnik zapadalności 0,55) i 105 przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (4,13). W obu chorobach, w porównaniu z rokiem wcześniejszym wzrosła liczba zarejestrowanych przypadków. Z roku na rok wzrasta liczba zachorowań na boreliozę, co prawdopodobnie związane jest z coraz powszechniejszym wykonywaniem testów na obecność tej bakterii i zgłaszaniem jej przez lekarzy. W 2009 roku odnotowano 347 przypadków boreliozy (współczynnik zapadalności 13,6), podczas gdy w roku poprzednim było ich o 90 mniej (257 zachorowań - współczynnik zapadalności - 10,1). Ponadto, w tym samym roku w województwie łódzkim nie odnotowano żadnego przypadku tężca, malarii ani bąblowicy. Zgłoszono natomiast wystąpienie 2 przypadków choroby Creutzfeldta-Jacoba [23]. Liczbę przypadków i zachorowalność na wybrane choroby zakaźne w województwie łódzkim przedstawia tabela nr

41 Tabela Nr 17. Współczynnik zapadalności na ludności na wybrane choroby zakaźne w województwie łódzkim w latach (według danych WSSE w Łodzi) Jednostka chorobowa przypadki zapadalność przypadki zapadalność przypadki zapadalność Borelioza 236 9, , ,63 Róża bd bd , ,54 Tężec , Malaria 1 0,04 1 0, Ch. Creutzfeldta Jacoba 1 0, , Choroby weneryczne W 2009 roku w województwie łódzkim zaobserwowano spadek liczby osób leczonych po raz pierwszy w poradniach wenerologicznych (z 207 w 2008 do 199). Tym samym współczynnik zachorowalności na ludności wyniósł odpowiednio 8,11 w 2008 roku i 7,83 w roku kolejnym. W 2009 roku wskaźnik zachorowalności na choroby weneryczne wśród mężczyzn (12,49) był ponad trzykrotnie wyższy niż kobiet (3,60). W roku 2009 liczba przypadków rzeżączki (24) zmniejszyła się o 3 w porównaniu z rokiem poprzednim (27). W odróżnieniu do roku 2008, gdy wszystkie zarejestrowane przypadki rzeżączki dotyczyły mężczyzn, w roku kolejnym odnotowano 2 zachorowania kobiet. Spadek liczby rejestrowanych przypadków był również zauważalny w 2009 roku w odniesieniu do nieżytów nierzeżączkowych (zapalenia cewki moczowej i narządu rodnego), które są wskaźnikiem o ograniczonej swoistości, jednakże stanowią odbicie zakażeń Chlamydia trachomatis. Prawie dwukrotny wzrost zapadalności odnotowano w przypadku kłykcin kończystych (w 2008 r. - 0,47, 2009 r. - 0,87). Nie uległa zmianie liczba rejestrowanych przypadków opryszczki narządów płciowych. Struktura zapadalności na najczęściej rejestrowane schorzenia wenerologiczne w regionie w latach przedstawia tabela nr 18. Tabela Nr 18. Liczba przypadków i współczynnik zapadalności na ludności na najczęstsze choroby weneryczne w województwie łódzkim w latach (według danych WCZP w Łodzi) Jednostka chorobowa l. przypadków zapadalność l. przypadków zapadalność Nierzeżączkowe nieżyty 91 3, ,03 Rzeżączka 27 1, ,94 Kłykciny kończyste 12 0, ,87 Opryszczka narządów płciowych 11 0, ,43 Kiła 59 2, ,48 41

42 Na terenie naszego regionu w 2009 roku ogólna liczba zachorowań na wszystkie rodzaje kiły (63) wzrosła o 4 przypadki w stosunku do roku poprzedniego (59). W 2009 roku 87% leczonych z powodu kiły stanowili mężczyźni - najczęściej z przedziału wiekowego lata (20 osób) oraz lat (16 przypadków). W tym samym czasie w województwie łódzkim nie został odnotowany żaden przypadek kiły wrodzonej. Znaczna część zachorowań na kiłę dotyczyła jej wczesnej utajonej postaci (40%) oraz kiły pierwotnej (35%) [6] Zatrucia chemiczne Ze względu na brak dostępnych danych na temat zatruć chemicznych za 2009 rok, posłużono się informacjami z lat wcześniejszych. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, w 2008 roku na terenie województwa łódzkiego odnotowano 951 przypadków zatruć lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi czyli o 482 przypadki mniej aniżeli w 2007 roku (1433). Tym samym, zachorowalność na ludności wynosząca w 2007 roku 56,0, w roku kolejnym zmniejszyła się do poziomu 37,3 [3] Gruźlica W 2009 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna przejęła od Wojewódzkiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi obowiązek prowadzenia rejestru zachorowań na gruźlicę. Na terenie województwa łódzkiego w omawianym okresie, odnotowano 682 przypadki zachorowań na tę chorobę, czyli o 58 przypadków więcej aniżeli w 2008 roku (624). W 2009 r. zdecydowanie wyższa zapadalność na gruźlicę na ludności dotyczyła mężczyzn (37,3) aniżeli kobiet (26,3), a także mieszkańców wsi (31,3) niż miast (24,2). Struktura wiekowa osób chorujących na gruźlicę została przedstawiona na poniższym wykresie. W 2009 roku, w zakresie ogólnej zapadalności na gruźlicę zauważalne są znaczne różnice pomiędzy powiatami województwa. Najwyższe współczynniki na osób zarejestrowano w powiatach: zduńskowolskim (56,1), radomszczańskim (50,2) oraz wieluńskim (48,7). Najniższymi wartościami charakteryzowały się natomiast powiaty: łęczycki (7,6), skierniewicki (11,5) i zgierski (13,0) [23]. Wykres Nr 12. Zachorowania na gruźlicę w 2009 roku w województwie łódzkim, w podziale na płeć i wiek (według danych WSSE w Łodzi) wiek (w latach) Kobiety Mężczyźni 42

43 9.9. Grypa Struktura zachorowań na grypę i przypadki grypopodobne jest rozpatrywana w odniesieniu do poszczególnych okresów epidemicznych, nie zaś całego roku kalendarzowego. I tak, w sezonie epidemicznym 2008/2009 (czyli od 1 października 2008 do 30 kwietnia 2009 roku) stwierdzono o więcej przypadków zachorowań na grypę (37.393), aniżeli w poprzednim sezonie epidemicznym (23.089), w tym ponad jedną trzecią chorych ( ,1%) stanowiły dzieci poniżej 14 roku życia. Zapadalność na grypę w województwie łódzkim w kolejnych sezonach epidemicznych ilustruje poniższy wykres. Wykres Nr 13. Współczynnik zapadalności na grypę na ludności w województwie łódzkim w wybranych sezonach epidemicznych (według danych WSSE w Łodzi) ,3 1465, ,9 2006/ / /2009 sezon epidemiczny 11 czerwca 2009 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii grypy wywołanej wirusem A/H1N1 (potocznie nazywanej grypą meksykańską, w związku z początkiem rozprzestrzeniania się wirusa w Meksyku). W kwietniu 2009 roku rozpoczęto w Polsce badania chorych w kierunku wykrycia tego wirusa. Grypę wywołaną ww. patogenem rozpoznano u 340 mieszkańców województwa łódzkiego (współczynnik zapadalności na ludności - 13,4), w tym u 68 dzieci poniżej 14 roku życia. Najczęściej na tą chorobę zapadały osoby w wieku lat. W 96% stwierdzonych przypadków rozpoznanie grypy A/H1N1 potwierdzono badaniami laboratoryjnymi; u pozostałych diagnozę postawiono jedynie na podstawie kryteriów epidemiologicznych i klinicznych. Z powodu grypy A/H1N1 i jej powikłań odnotowano w województwie łódzkim 17 zgonów. W sezonie epidemicznym 2008/2009, w ramach nadzoru nad grypą, opartego na systemie SENTINEL, przebadano 59 wymazów z gardła i nosa. W jednym przypadku (8-letnie dziecko) wykryto wirus grypy typu B [23]. 43

44 10. STRUKTURA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W 2009 roku Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydały w regionie łódzkim orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia, tj. o więcej niż w 2008 roku. W 2009 roku odsetek kobiet z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wynosił 52,9 %, a mężczyzn 47,1 %, natomiast w 2008 roku odpowiednio 54,2% kobiet i 45,8% mężczyzn. W 2009 roku w 33,6% przypadków orzeczono lekki stopień niepełnosprawności, w 47,3% umiarkowany, a w 19,1% znaczny stopień, natomiast w 2008 roku było odpowiednio 33% przypadków z lekkim stopniem niepełnosprawności, 46,7% umiarkowanym i 20,3% znacznym. Niepełnosprawność orzekano głównie z powodu upośledzenia narządu ruchu przypadki (25%), chorób układu oddechowego i krążenia (21,8%) oraz chorób neurologicznych (12,5%). Struktura niepełnosprawności według głównych przyczyn była taka sama jak w 2008 roku, w którym upośledzenie narządu ruchu było powodem orzeczenia o niepełnosprawności w przypadkach (26,2%), choroby układu oddechowego i krążenia (23,7%), a choroby neurologiczne w przypadkach (12,3%). Informacje dotyczące liczby osób powyżej 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością według płci i stopnia niepełnosprawności przedstawiono na wykresie nr 14 oraz w tabeli nr 19. Wykres Nr 14. Liczba osób powyżej 16 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością w latach , według płci i stopnia niepełnosprawności (według danych Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) 44

45 W 2009 roku Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydały orzeczeń o niepełnosprawności dzieciom do 16 roku życia, tj. o 315 orzeczeń mniej niż w 2008 roku, przy czym chłopcom wydano o orzeczeń więcej niż dziewczynkom. Do głównych przyczyn ustalonej niepełnosprawności należały: choroby układu oddechowego i krążenia 29%, choroby określane jako inne, do których zalicza się schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia i choroby układu krwiotwórczego 13,9% oraz choroby neurologiczne 12,5%. Struktura niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia przestawiona została na wykresie nr 15 oraz w tabeli nr 20. Wykres Nr 15. Liczba osób poniżej 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w latach (według danych Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) W 2009 roku lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydali mieszkańcom województwa pierwszorazowych orzeczeń w sprawach rentowych, czyli o 91 mniej niż w 2008 roku. W 2009 roku całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, bądź konieczność przekwalifikowania zawodowego orzeczono w przypadku mężczyzn i kobiet, tj. odpowiednio o 92 mniej i 1 więcej niż w 2008 roku. Najwięcej orzeczeń (tj. 66,1%) wydano w grupie wiekowej lat, przy czym kobietom w grupie wiekowej lata 649 orzeczeń, a mężczyznom w wieku lat

46 Do głównych przyczyn orzekania w sprawach rentowych w 2009 roku należały: nowotwory 845 orzeczeń (tj. 25,2% wszystkich przypadków), choroby układu krążenia 753 (22,5%) oraz zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 521 (15,6%). Struktura wydawanych orzeczeń według przyczyn różniła się w zależności od wieku. W 2009 roku w grupie osób do 39 roku życia główną przyczynę niezdolności do pracy lub konieczności przekwalifikowania stanowiły zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 29,3%, nowotwory 15% i pozostałe choroby 18,9%. W 2008 roku struktura była taka sama, a odsetek osób wynosił odpowiednio 30,2%, 15,2% i 18%. W 2009 roku u osób powyżej 40 roku życia główną przyczyną orzekania w sprawach rentowych były nowotwory 27,6% (w 2008 roku 27,9%), a następnie choroby układu krążenia 26,1% (w 2008 roku 25,4%) i zaburzenia psychiczne 12,3% (w 2008 roku 10,8%). Szczegółowe dane dotyczące orzeczeń pierwszorazowych w sprawach rentowych stwierdzających niezdolność do pracy zawiera wykres nr 16 oraz tabela nr 21. Wykres Nr 16. Liczba wydanych orzeczeń w sprawach rentowych w latach (według danych ZUS) 46

47 Razem kobiety mężczyźni 01-U upośledzenie umysłowe 02-P choroby psychiczne 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 04-0 choroby narządu wzroku 05-R upośledzenie narządu ruchu 06-E epilepsja 07-S choroby układu oddechowego i krążenia 08-T choroby układu pokarmowego 09-M choroby układu moczowo - płciowego 10-N choroby neurologiczne 11-I inne Znaczny Umiarkowany Lekki Tabela Nr 19. Struktura niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia wg płci, przyczyny i stopnia niepełnosprawności w 2009 roku (według danych Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) Płeć orzeczona niepełnosprawność według przyczyn Stopień niepełnosprawności Powiatowy Zespół Orzekający Ogółem województwo Bełchatów Brzeziny Kutno Łask Łęczyca Łowicz Łódź - Wschód M. Łódź Opoczno Pabianice Pajęczno Piotrków Tryb.- Miasto Piotrków Tryb. - powiat Poddębice Radomsko Rawa Mazowiecka Sieradz Skierniewice - Miasto Skierniewice - powiat Tomaszów Mazowiecki Wieluń Zduńska Wola

48 Razem dziewczynki chłopcy 01-U upośledzenie umysłowe 02-P choroby psychiczne 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 04-0 choroby narządu wzroku 05-R upośledzenie narządu ruchu 06-E epilepsja 07-S choroby układu oddechowego i krążenia 08-T choroby układu pokarmowego 09-M choroby układu moczowo - płciowego 10-N choroby neurologiczne 11-I inne Tabela Nr 20. Struktura orzeczonej niepełnosprawności osób poniżej 16 roku życia według płci i przyczyn w województwie łódzkim w 2009 roku (według danych Wojewódzkiego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności) Płeć orzeczona niepełnosprawność według przyczyn Powiatowy Zespół Orzekający Ogółem województwo Bełchatów Brzeziny Kutno Łask Łęczyca Łowicz Łódź - Wschód M. Łódź Opoczno Pabianice Pajęczno Piotrków Trybunalski - Miasto Piotrków Trybunalski - powiat Poddębice Radomsko Rawa Mazowiecka Sieradz Skierniewice - Miasto Skierniewice - powiat Tomaszów Mazowiecki Wieluń Zduńska Wola

49 Tabela Nr 21. Orzeczenia pierwszorazowe w sprawach rentowych stwierdzające niezdolność do pracy* według płci, wieku i grup chorobowych** w 2009 roku (według danych ZUS) Wiek osób badanych Grupy chorobowe Ogółem 19 lat i mniej lat i więcej Ogółem Razem Mężczyźni Kobiety Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) Razem Mężczyźni Kobiety Nowotwory (C00 - D48) Razem Mężczyźni Kobiety w tym: Nowotwory złośliwe ( C00 - D09) Nowotwory niezłośliwe (D10 - D36) Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50 - D89) Razem Mężczyźni Kobiety

50 Grupy chorobowe Ogółem 19 lat i mniej Wiek osób badanych lat i więcej Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00 - E90) Razem Mężczyźni Kobiety Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00 - F99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu nerwowego (G00 - G99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby oka i przydatków oka (H00 - H59) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (H60 - H95) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu krążenia (I00 - I99) Razem Mężczyźni Kobiety w tym: Choroba nadciśnieniowa Razem Mężczyźni Kobiety Choroba niedokrwienna serca Razem Mężczyźni Kobiety Choroby naczyń mózgowych Razem Mężczyźni Kobiety

51 Inne choroby serca Grupy chorobowe Ogółem 19 lat i mniej Wiek osób badanych lat i więcej Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu oddechowego (J00 - J99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu trawienia (K00 - K93) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00 - L99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00 - M99) Razem Mężczyźni Kobiety Choroby układu moczowo - płciowego (N00 - N99) Razem Mężczyźni Kobiety Pozostałe choroby Razem Mężczyźni Kobiety * są to orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników ZUS ustalające: Całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Całkowitą niezdolność do pracy Częściową niezdolność do pracy Celowość przekwalifikowania zawodowego ** grupy chorobowe zgodne z Rewizją Dziesiątą Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. 51

52 Szczepienia dzieci starszych i młodzieży Szczepienia do 2 roku życia i opóźnione do 3 roku życia 11. ZAPOBIEGANIE CHOROBOM Szczepienia ochronne W 2009 roku odsetek dzieci i młodzieży zaszczepionych w odpowiednich grupach wiekowych był w większości przypadków zbliżony do roku Największa różnica dotyczyła wykonawstwa szczepień przeciwko błonicy i tężcowi u osób w 19 roku życia. Szczepionką przeciwko błonicy i tężcowi zaszczepiono 88,6% młodzieży w podanej grupie wiekowej, tj. o 6,5% mniej niż w 2008 roku. Ponadto w 2009 roku odsetek wykonawstwa szczepień przeciwko odrze, śwince i różyczce w stosunku do roku 2008 zwiększył się u dziewczynek w 11 i 12 roku życia odpowiednio o 6,1% i 3,2%, natomiast u dzieci w 10 roku życia zmniejszył się o 3,8%. Dokładną analizę wykonawstwa szczepień ochronnych dzieci i młodzieży w latach zawiera tabela nr 22. Tabela Nr 22. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w województwie łódzkim w latach (według danych WSSE w Łodzi) Szczepienie Wiek Wyszczepialność wzrost/spadek kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol.5 - kol.4 Gruźlica I dawka 99,7 99,6 99,8 0,2 WZW B Błonica, tężec, krztusiec Polio Haemophilus influenzae Odra, świnka, różyczka Błonica, tężec 1 rok życia 90,5 88,9 90,4 1,5 2 rok życia 99,9 99,9 99,8-0,1 3 rok życia ,9 99,9 0 1 rok życia 58,2 59,5 62,1 2,6 2 rok życia 99,1 99,3 98-1,3 3 rok życia 99,7 99,7 99,7 0 1 rok życia 58, ,2 2,2 2 rok życia 99,1 99,3 97,9-1,4 3 rok życia 99,7 99,7 99,7 0 1 rok życia 56,9 59,1 62 2,9 2 rok życia 81,5 98,8 98,6-0,2 2 rok życia 83,6 83,7 84,3 0,6 3 rok życia 98,7 98,6 98,4-0,2 6 rok życia 79 80,4 77,2-3,2 14 rok życia 95, ,5 0,5 19 rok życia 95,3 95,1 88,6-6,5 Polio 6 rok życia 78,9 80,7 77,2-3,5 Krztusiec 6 rok życia 79 80,4 77,2-3,2 10 rok życia 81,3 86,2 82,4-3,8 Odra, świnka, różyczka dziewczęta 11 r.ż 95,6 91,4 97,5 6,1 dziewczęta 12 r.ż 97,8 95,9 99,1 3,2 WZW B 14 rok życia 95,9 99,8 95,5-4,3 52

53 11.2. Działania profilaktyczne realizowane na terenie województwa łódzkiego w 2009 roku Profilaktyka i ochrona zdrowia jest zadaniem ustawowym poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, działania z zakresu profilaktyki były podejmowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz przez inne instytucje. Z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w 2009 roku były finansowane następujące programy profilaktyczne: Program Zdrowotny Wczesnego Wykrywania Jaskry Celem głównym Programu było obniżenie liczby osób tracących wzrok z powodu uszkodzenia nerwu wzrokowego w przebiegu jaskry poprzez odpowiednio wczesne wykrycie choroby i wdrożenie specjalistycznego leczenia. Grupę, do której Program był skierowany, stanowili mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku lat. W ramach Programu realizowano bezpłatne porady okulistyczne obejmujące badanie ciśnienia śródgałkowego, dna oka i pola widzenia. Ponadto, u każdego pacjenta została przeprowadzona ankieta dotycząca występowania czynników ryzyka zachorowania na jaskrę. W 2009 roku odbyła się czwarta edycja Programu, realizowana przez 5 podmiotów wybranych na podstawie konkursu ofert. Badania w ramach Programu realizowano na terenie Łodzi, Zgierza, Ozorkowa, Poddębic, Rawy Mazowieckiej, Sieradza oraz Pabianic. W ramach Programu przebadano osób, z czego 70,35% (tj badanych) stanowiły kobiety, a 29,65% (tj. 861 osób) mężczyźni. W wyniku badań rozpoznano jaskrę w jej wczesnym stadium u 289 osób, czyli u 9,95% populacji badanej oraz wykryto 17 przypadków jaskry w stadium zaawansowanym (0,59% wszystkich ankietowanych). W ramach Programu lekarze okuliści zdiagnozowali także 81 przypadków innych chorób oczu (występowały one u 2,79% badanych). Z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację Programu wydatkowano kwotę ,00 złotych. Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci Celem Programu było zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci w wieku 4-5 lat z terenu województwa łódzkiego poprzez wczesne wykrywanie wad wzroku oraz zeza. Program obejmował przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka oraz wykonanie badań okulistycznych w kierunku wad refrakcji oraz zeza, takich jak: badanie refrakcji autorefraktometrem, badanie ostrości wzroku, badanie ustawienia gałek ocznych, (test odblasków rogówkowych, cover-test), badanie widzenia stereoskopowego (test Muchy) oraz badanie dna oka. W 2009 roku, będącym trzecim rokiem realizacji Programu, zawarto 5 umów na wykonanie świadczeń zdrowotnych w ramach Programu z placówkami z terenu Łodzi i Rawy Mazowieckiej. W ramach Programu w 2009 roku przebadano 991 dzieci, przy czym u 367 dzieci (tj. 37,04% populacji badanej) wykryto zaburzenia wzroku. Z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację Programu wydatkowano kwotę ,00 złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wyników badań, które wykonano u 4 i 5-latków w latach , zawiera tabela nr

54 Tabela Nr 23. Wyniki badań wykonanych w ramach programu profilaktycznego pn. Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci w latach (opracowanie własne) Liczba dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: Rok Wyszczególnienie Ogółem ostrości ustawienia widzenia refrakcji* dna oka* wzroku oczu obuocznego chłopcy dziewczynki Razem chłopcy dziewczynki Razem chłopcy dziewczynki Razem * badania refrakcji autorefraktometrem i dna oka wprowadzono do Programu w 2008 roku Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym Program powstał we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie stomatologii dziecięcej, ze względu na dużą częstość występowania próchnicy wśród dzieci w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego. Celem Programu było obniżenie występowania próchnicy zębów wśród dzieci z terenu województwa łódzkiego. Każde dziecko, które zgłaszało się do udziału w Programie miało wykonywane bezpłatne badanie oceniające stan higieny jamy ustnej, uzębienia oraz warunków zgryzowych, a także zabieg lakowania zębów szóstych stałych (jeżeli, zdaniem lekarza, istniały wskazania do jego przeprowadzenia). Inne cele Programu dotyczyły kształtowania postaw prozdrowotnych oraz rozwijania prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych wśród jego odbiorców, a także podniesienia świadomości zdrowotnej rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w Programie. W 2009 roku Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym był realizowany po raz pierwszy. Jego adresatami były dzieci w 8 roku życia (pomiędzy 7 a 8 urodzinami) z terenu województwa łódzkiego. W ramach Programu przebadano dzieci (570 dziewczynek oraz 589 chłopców), u których zalakowano łącznie zęby. Spośród przebadanych ośmiolatków aż dla 8,6% (100) dzieci była to pierwsza w życiu wizyta u stomatologa. U tych dzieci, które były pierwszy raz lekarz zalecił dalsze leczenie w 89% przypadków, a złym stanem higieny jamy ustnej charakteryzowało się 22% omawianej grupy. Z przeprowadzonej przez lekarzy oceny stanu uzębienia mlecznego ośmiolatków wynikało, iż każde badane dziecko miało średnio ponad 2 zęby z próchnicą, 1 ząb usunięty oraz 1 wypełniony. Maksymalna liczba zębów mlecznych z próchnicą stwierdzona u badanego dziecka to 15. Więcej niż 5 zębów ze zmianami próchniczymi odnotowano aż w 234 przypadkach (u 127 chłopców i 107 dziewczynek), czyli u 20,2% badanej populacji. Maksymalna liczba zębów stałych objętych próchnicą stwierdzona w 15 przypadkach to 4. Jeden lub więcej zębów stałych z ubytkami 54

55 zaobserwowano u 115 ośmiolatków (45 chłopców i 70 dziewczynek). Ponadto, u trójki dzieci z badanej populacji odnotowano już usunięte zęby stałe. Jednocześnie, przeprowadzona przez lekarzy ocena stanu uzębienia dzieci zgłaszających się do udziału w Programie wykazała także, iż ponad połowa ośmiolatków (640-55,2%) ma wadę zgryzu. Potrzebę dalszego leczenia dziecka (niezależnie od jej przyczyny) stwierdzono aż u 84,6% (981) dzieci (480 dziewczynek, 501 chłopców). Ogółem w 2009 roku programami profilaktycznymi realizowanymi przez Samorząd Województwa Łódzkiego objęto osób, zaś rzeczywisty koszt realizacji trzech programów wynosił ,50 złotych. Szczegółowe informacje dotyczące efektów programów profilaktycznych zamieszczono w tabeli nr 24, zaś koszty przeznaczone na realizację programów realizowanych w latach zawiera tabela nr 25. Tabela Nr 24. Zbiorcze zestawienie efektów programów profilaktycznych realizowanych w latach (opracowanie własne) Nazwa programu zdrowotnego Program Zdrowotny Wczesnego Wykrywania Jaskry Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym Rozpoznanie Liczba rozpoznanych przypadków choroby (wady) Razem wczesne stadium jaskry zaawansowane stadium jaskry inna choroba oczu podejrzenie gruźlicy płuc podejrzenie nowotworu płuc podejrzenie innej choroby płuc zaburzenia ostrości wzroku zaburzenia refrakcji nieprawidłowe ustawienie oczu zmiany na dnie oka nieprawidłowe widzenie stereoskopowe u dzieci potrzeba dalszego leczenia stomatologicznego dziecka (niezależnie od przyczyny) Razem

56 Tabela Nr 25 Zbiorcze zestawienie programów profilaktycznych wraz z wysokością środków finansowych wydatkowanych z budżetu województwa łódzkiego w latach (opracowanie własne) L.p Program profilaktyczny Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego * Program profilaktyki zakażeń wirusem ptasiej grypy H5N1wśród personelu placówek medycznych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazanych w I etapie Procedury funkcjonowania służby zdrowia w przypadku wystąpienia ostrej choroby zakaźnej opracowanej przez Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego Program Zdrowotny Wczesnego Wykrywania Jaskry** Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym Wysokość środków wydatkowanych z budżetu Samorządu Województwa Liczba osób objęta badaniem Łódzkiego na realizację programu profilaktycznego (w zł) Razem Razem Razem , , , , , , , , , ,95 * przy liczbie osób wzięto pod uwagę osoby, które zgłosiły się na pierwszą wizytę ** bez kwoty na zakup sprzętu okulistycznego w latach , , , , , , , , , , ,87 56

57 Samorząd Województwa Łódzkiego zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz ze zmianami) zbiera informacje o programach zdrowotnych realizowanych na terenie województwa. W 2009 roku ogółem liczba programów i akcji profilaktycznych finansowanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 133. Niniejsze programy profilaktyczne realizowało 48 2 samorządów. Działania profilaktyczne były podejmowane przez następujące gminy: Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Biała Rawska, Brójce, Buczek, Chąśno, Cielądz, Czarnocin, Dmosin, Dobroń, Kiełczygłów, Kleszczów, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Łask, Rawa Mazowiecka (zarówno na terenie gminy miejskiej jak i wiejskiej), Brzeziny, Ręczno, Rusiec, Rzgów, Rząśnia, Strzelce, Sulejów, Tuszyn, Widawa, Wieruszów, Wodzierady, Zduny, Zduńska Wola (zarówno na terenie gminy miejskiej jak i wiejskiej), Bełchatów, Radomsko, Parzęczew, Opoczno, Sieradz oraz powiaty: łaski, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, rawski, tomaszowski, wieruszowski, zduńskowolski, kutnowski, bełchatowski, sieradzki i Miasto Łódź. Programy oraz akcje profilaktyczne realizowane przez samorządy terytorialne dotyczyły: profilaktyki chorób nowotworowych i obejmowały wczesne wykrywanie: nowotworów piersi, szyjki macicy, jelita grubego, gruczołu krokowego, płuc, tarczycy oraz skóry. Ponadto, na terenie województwa łódzkiego wykonywano badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych w ramach m.in. Tygodnia Walki z Rakiem, Bilansu zdrowia w wieku dojrzałym oraz kampanii profilaktycznej Grunt to zdrowie. profilaktyki innych chorób niż nowotworowe oraz pozostałych działań służących promocji zdrowia, były to programy profilaktyki: chorób układu krążenia, cukrzycy, chorób płuc, alergii układu oddechowego, chorób trzustki i wątroby, narządu wzroku, wad postawy, patologii ruchu, dysplazji stawu biodrowego, próchnicy. Na terenie województwa łódzkiego powiaty i gminy realizowały również programy profilaktyki antynikotynowej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, profilaktyki HIV, uzależnień i schorzeń psychiatrycznych oraz programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzono badania słuchu, badania i terapię logopedyczną, organizowano także programy mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz programy szczepień ochronnych przeciw grypie. Ponadto, prowadzono szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowywano rodziców do narodzin dziecka i jego pielęgnacji. Realizowano także programy mające na celu zapobieganie rozwojowi chorób zakaźnych (szczepienia przeciwko: meningokokom grupy C, WZW typu B). W jednym z powiatów prowadzono akcję Wyzdrowieć przez uśmiech dla dzieci ze szpitalnych oddziałów dziecięcych. Instytucją, prowadzącą działania w zakresie promocji zdrowia jest Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi. W swojej działalności profilaktycznej współpracowała m.in. z instytucjami naukowymi, przedstawicielami władz samorządowych, instytucjami pozarządowymi i lokalnymi mass mediami. Programy oraz akcje edukacyjne realizowane przez WSSE w Łodzi miały na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań prozdrowotnych, zdrowego stylu życia, a także zapobieganie chorobom oraz 2 Uwzględniono jedynie te jednostki samorządu terytorialnego, które w sprawozdaniach dotyczących zrealizowanych programów zdrowotnych wpisały, iż je finansują. Natomiast nie wzięto pod uwagę powiatów i gmin, które zaznaczyły, że realizują programy finansowane przez Ministerstwo Zdrowia, NFZ lub gdy nie wpisały danych dotyczących źródła finansowania, dotyczy to powiatu poddębickiego, brzezińskiego, opoczyńskiego oraz gminy Bolesławiec, Łubnice oraz Pabianice. 57

58 podniesienie poziomu wiedzy na temat niektórych chorób. W 2009 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego realizowała następujące programy i akcje prozdrowotne: Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata W ramach programu realizowano i koordynowano działania ogólnopolskiej multimedialnej kampanii społecznej Wróć bez HIV, Obchodów Światowego Dnia AIDS oraz podejmowano wiele różnorodnych projektów lokalnych, wojewódzkich i powiatowych. Program Trzymaj formę. Celem programu była edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. W województwie łódzkim program wdrożono w 259 szkołach gimnazjalnych oraz 48 szkołach podstawowych. Ogółem liczba uczniów objęta programem wyniosła Program edukacyjny Wolność Oddechu Zapobiegaj Astmie. Celem programu była edukacja rodziców i opiekunów z zakresie umiejętności obserwacji objawów astmy, uświadomienie znaczenia wczesnej profilaktyki choroby oraz stworzenie dzieciom zagrożonym astmą pełnych możliwości rozwojowych. W roku szkolnym 2008/2009 program realizowany był w 14 powiatach i objęto nim 162 szkoły podstawowe. Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Głównym założeniem Festiwalu było motywowanie dzieci i młodzieży do pozytywnego myślenia o zdrowiu, propagowanie zasad i idei dotyczących szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób, profilaktyki nałogów, higieny jamy ustnej i bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony zdrowia i ekologii. Wojewódzki Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w województwie łódzkim. Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas. Adresatami programu były dzieci w wieku 5-8 lat, uczęszczające do przedszkoli, ich rodzice i opiekunowie. Głównym celem programu był wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. I edycja Programu była realizowana w 101 placówkach i objęła dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do przedszkoli. Wojewódzki program edukacyjny profilaktyki gruźlicy Zadbaj o swoje płuca. W roku szkolnym 2008/2009 program realizowano w 62 szkołach podstawowych w 13 powiatach na terenie województwa łódzkiego. Programem objęto uczniów. Kampania Ostrzeżenia Zdrowotne 2009 r. (Ogólnopolska Kampania społeczna Ostrzeżenie Zdrowotne, Obchody Światowego Dnia bez Papierosa). Kampania Papierosy pożerają cię żywcem. Projekt Odświeżamy Nasze Miasta celem była ochrona zdrowia ludności Polski poprzez podnoszenie świadomości na temat wpływu dymu tytoniowego. Wojewódzka Kampania Profilaktyczna Grunt To Zdrowie. Tematyka działań w 2009 roku dotyczyła głównie profilaktyki chorób nowotworowych, z naciskiem na raka piersi. Powiedz nie trądzikowi edycja pilotażowa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej. Kampania została zrealizowana w 41 szkołach ponadgimnazjalnych 10 powiatów województwa łódzkiego. Edukacja objęto uczniów klas I i II z 41 szkół. Akcja letni wypoczynek realizowana na przełomie lipca i września 2009 r. w placówkach wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży woj. łódzkiego przekazywano materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem nowej grypy AH1N1 w celu zapoznania z nimi wszystkich uczestników wypoczynku. 58

59 Program lokalny Odżywiam się zdrowo. Celem programu była promocja zdrowego żywienia. Adresatami programu byli uczniowie klas IV szkół podstawowych i ich rodzicie. Realizowany w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto Powiatowe Stacje Sanitarno Epidemiologiczne województwa łódzkiego wspierały placówki szkolne, które zadeklarowały kontynuację zakończonego w 2006 r. Programu profilaktyki raka piersi Różowa wstążeczka. Placówki te miały możliwość wypożyczenia fantomów na szkolenia, służących do samobadania piersi oraz otrzymywały materiały edukacyjne. Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w 2009 r. realizowało program promocji zdrowia - Zdrowo żyć - zdrowym być, który miał na celu zwiększenie świadomości i umiejętności w zakresie stosowania zasad zdrowego odżywiania oraz propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w szkole. Program realizowano w szkołach na terenie województwa łódzkiego. Był on koordynowany przez pedagogów szkolnych. Liczba uczniów objętych programem wyniosła osób. Szkoły we własnym zakresie organizowały m.in. konkursy, pogadanki oraz wystawy. Wśród programów zdrowotnych realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi należy wyróżnić: Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata , Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii na lata , Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na lata W ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszych programów podejmowano następujące działania: Program profilaktyki Bezpieczeństwo w szkole realizowany od 2007 r. we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, w oparciu o założenia rządowego programu Razem bezpieczniej. Ogółem odbyło się 6 edycji szkolenia, w tym 2 w 2009 r. W warsztatach szkoleniowych wzięli udział policjanci i pedagodzy, dyrektorzy szkół gimnazjalnych, kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni. Ogółem w 2009 r. w warsztatach wzięło udział 239 osób. Szkolenie obejmowało tematykę dotyczącą m.in.: pedofilii i przemocy seksualnej, zaburzeń zachowania związanych z zażywaniem narkotyków, przemocy rówieśniczej na tle przemocy w rodzinie, psychomanipulacji religijnej. Program profilaktyki uniwersalnej zintegrowanej Nadwarciański Kampus Profilaktyczny realizowany od 2007 r. Uczestnikami Kampusu byli wychowankowie domów dziecka, świetlic środowiskowych, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych, z rodzin o niskich dochodach, z problemami wychowawczymi, zagrożone zaniechaniem obowiązku szkolnego, wykazujące trudności w nauce, pochodzące z terenów wiejskich. Program był skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu. Działania prowadzone w ramach Kampusu obejmowały m.in. trening autoprezentacji i autoekspresji, trening budowania więzi i empatii, warsztaty psychologiczno pedagogiczne w grupach i konsultacje indywidualne z pedagogiem. Ponadto, w 2009 roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej włączyło się do ogólnopolskiej Kampanii pn. Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada! Celem kampanii było uświadomienie młodym ludziom niebezpieczeństwa prowadzenia pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych. Program z zakresu profilaktyki antyalkoholowej prowadził m.in. w 2009 roku Zakład Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kolegium 59

60 Lekarzy Rodzinnych w Polsce. W ramach działania pn. Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne przeszkolono kilkadziesiąt lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie szybkiej identyfikacji i krótkiej interwencji u osób ryzykownie i szkodliwie pijących alkohol. Kolejną instytucją, prowadzącą działania z zakresu profilaktyki chorób jest Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi. W 2009 roku programami profilaktycznymi finansowanymi przez ŁOW NFZ objęto osoby, z czego najwięcej osób (tj ) skorzystało z programu profilaktyki raka piersi etap podstawowy oraz z przesiewowych badań cytologicznych ( kobiet). Z budżetu NFZ w 2009 roku na programy profilaktyczne wydatkowano ogółem kwotę ,42 zł. Szczegółowe informacje zamieszczono w tabelach nr 26 i nr 27. Tabela Nr 26. Programy profilaktyczne finansowane przez ŁOW NFZ w 2009 roku w województwie łódzkim (według danych ŁOW NFZ w Łodzi) Nazwa programu profilaktycznego Liczba placówek uczestniczących w programie Liczba osób objętych programem Nakład finansowy NFZ (w zł) Program Badań Prenatalnych ,30 Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry wykonywane dodatkowo w trakcie porady 7* ,90 Świadczenia pielęgniarki POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy - zadaniowa forma finansowania Świadczenia pielęgniarki POZ w ramach realizacji Profilaktyki Gruźlicy Świadczenia lekarza POZ w ramach realizacji Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POCHP) z wykonaniem badania spirometrycznego Świadczenia lekarza POZ w ramach realizacji Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POCHP) Świadczenia lekarza POZ w ramach realizacji Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy etap pogłębionej diagnostyki 7** ,00 156*** , , ,00 316**** , , ,12 Profilaktyka Raka Szyjki Macicy - etap diagnostyczny ,00 Program Profilaktyki Raka Piersi - etap podstawowy ,80 Profilaktyka Raka Piersi - etap pogłębionej diagnostyki ,50 Ogółem ,42 * liczba wszystkich poradni okulistycznych mogących realizować program jaskrowy 177 ** liczba wszystkich poradni POZ realizujących świadczenia pielęgniarki POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy forma zadaniowa 29 *** liczba wszystkich poradni POZ realizujących świadczenia pielęgniarki POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy 455 (program finansowany jest przez NFZ bezlimitowo) **** liczba wszystkich poradni POZ realizujących świadczenia lekarza POZ w ramach realizacji profilaktyki CHUK 446 (program finansowany jest przez NFZ bezlimitowo). 60

61 Tabela Nr 27. Liczba osób objętych programami zdrowotnymi NFZ oraz wysokość wydatkowanych środków finansowych z budżetu NFZ w latach (według danych ŁOW NFZ) Wyszczególnienie Ogółem Liczba osób objętych programem NFZ Nakład finansowy NFZ (w zł) , , , , , , , , Współpraca z organizacjami pozarządowymi Podstawą prawną współpracy z organizacjami pozarządowymi jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). W 2009 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony zdrowia. W ww. czasie z budżetu województwa łódzkiego dofinansowano następujące zadania publiczne: Starzej się zdrowo i aktywnie aktywizacja osób starszych poprzez promocję zdrowego stylu życia, Rehabilitacja domowa osób chorych na stwardnienie rozsiane, Aktywizacja osób starszych poprzez promocję zdrowego stylu życia zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną i jakość życia osób starszych, Aktywizacja osób starszych poprzez promocję zdrowego stylu życia Jesień idzie, Pomoc terapeutyczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Poradnictwo medyczne i pomoc terapeutyczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Prężni ciałem i duchem w wieku późnej dorosłości, Program konsultacji lekarskich umożliwienie osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej w warunkach domowych, PROTEGO Program działań profilaktycznych zapobiegających chorobom psychicznym oraz poradnictwo medyczne i pomoc terapeutyczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ogółem w 2009 roku Samorząd Województwa Łódzkiego na realizację powyższych zadań przekazał dotację w łącznej wysokości ,00 zł (w 2008 roku ,00 zł). Ponadto, w 2009 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ze środków z budżetu województwa dotowane były następujące zadania z zakresu ochrony zdrowia profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii: Debata - program edukacyjno profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, realizowany przez Stowarzyszenie Edukacja i Wychowanie. Celem programu było przekazanie podstawowej wiedzy na temat uzależnienia i współuzależnienia oraz szkodliwości używania alkoholu. Ogółem zrealizowano 50 trzygodzinnych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego, którymi objęto osób. 61

62 Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki uzależnień działanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Ewangelizacji AGAPE. W ramach zadania przeprowadzono 50 godzin zajęć dla uczniów szkół podstawowych, 32 godziny ćwiczeń dla 43 osób w ramach Studium Amatorów trzeźwości, 16 godzin warsztatów. Ponadto zorganizowano szkolenie dla rodziców i nauczycieli. Kompleksowe działania profilaktyczne realizowane przez Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U obejmujące: zorganizowanie dyżurów w punktach Informacyjno Konsultacyjnych, prowadzeniu wykładów dla rodziców i pedagogów dotyczących profilaktyki narkomanii w zakresie wczesnego rozpoznawania sygnałów zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, prowadzenie zajęć edukacyjno warsztatowych dotyczących profilaktyki uzależnień od narkotyków dla nauczycieli wychowawców i rodziców, prowadzenie zajęć dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków (terapii indywidualnej oraz grupowej). Projekt Baw się bez dopingu 2009 działanie realizowane przez Stowarzyszenie WĘZEŁ, którego celem było promowanie wśród młodzieży akademickiej i szkół średnich alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez jakichkolwiek używek. Program informacyjno konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i biorących narkotyki Pomarańczowa Linia. Celem programu było udzielanie pomocy specjalistycznej rodzinom, w których dzieci mają problemy wynikające z uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. W ramach realizacji zadania prowadzone były konsultacje m.in.: medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawne. Profilaktyczny program antyalkoholowy Wybieram żagle. Adresatami była młodzież w wieku lat zagrożona i niedostosowana społecznie z 3 łódzkich placówek opiekuńczo wychowawczych. Program miał na celu podtrzymanie zachowań abstynenckich wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności prawidłowego spędzania wolnego czasu. Na niniejsze zadania z budżetu województwa wydatkowano ogółem kwotę ,28 zł. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia prowadzona jest na wszystkich szczeblach administracji samorządowej. Przytoczenie wszystkich inicjatyw podejmowanych w tym zakresie wykracza znacznie poza ramy niniejszego opracowania. W związku z powyższym przedstawiono jedynie działania podejmowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego. 12. RYZYKOWNE ZACHOWANIA ZDROWOTNE 12.1 Palenie papierosów Palenie tytoniu jest główną przyczyną przedwczesnych zgonów oraz istotnym czynnikiem ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych takich jak nowotwory, choroby układu krążenia i układu oddechowego. Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, iż każdego roku palenie przyczynia się do śmierci około 70 tys. Polaków, natomiast bierna ekspozycja na dym tytoniowy sprawia, iż umiera ponad 8 tys. mieszkańców naszego kraju, w tym prawie 2 tys. spośród nich to osoby niepalące [10,11,13,17,18,19]. Ogólnopolskie badania sondażowe ukazują tendencję spadkową częstości palenia tytoniu. Potwierdzają to m.in. wyniki badania przeprowadzonego w 2009 roku przez Główny 62

63 Urząd Statystyczny w ramach projektu Diagnoza Społeczna na próbie dorosłych Polaków, a także raport Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonany w lipcu 2009 roku w ramach projektu Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT (Tobacco Free Cities), opracowany na podstawie badań ankietowych Polaków. Istotnym a zarazem najbardziej aktualnym źródłem danych na temat rozpowszechnienia palenia oraz postaw wobec tego nałogu jest globalny sondaż GATS (Global Adult Tobacco Survey), obejmujący kilkanaście krajów, w których żyje połowa światowej populacji palaczy (Bangladesz, Egipt, Meksyk, Tajlandia, Turcja, Brazylia, Chiny, Indie, Indonezja, Pakistan, Filipiny, Polska, Rosja, Ukraina oraz Wietnam). W Polsce badanie to zrealizowane zostało przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Pentor Reasearch International na przełomie 2009 i 2010 roku na reprezentatywnej grupie kobiet i mężczyzn powyżej 15 roku życia. Projekt koordynowało Ministerstwo Zdrowia we współpracy z WHO w ramach Światowej Inicjatywy Bloomberga na rzecz Ograniczenia Używania Tytoniu [10,11,12,15,17]. Jak wskazują powyższe badania codziennie lub okazjonalnie papierosy pali jedna trzecia Polaków (badanie GUS - 27,8%; TOB3CIT - 29%; GATS - 30,3%); wykres nr 17. Według danych uzyskanych w badaniu GATS, 35,5% mężczyzn i 21% kobiet pali codziennie. Ponad 1 mln Polaków sięga po tytoń okazjonalnie (3,3% kobiet i mężczyzn). Polacy najczęściej deklarują, iż zaczęli palić w wieku lat. Najniższy odsetek palaczy jest wśród osób starszych (powyżej 65 roku życia - 12%). Najwięcej palaczy odnotowano wśród dorosłych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (39,1 %), najmniej z wykształceniem wyższym (20%). Zdecydowanie najwyższy odsetek palaczy jest wśród bezrobotnych i pracowników najemnych sektora prywatnego [14,16]. Prawie 60% codziennych palaczy, sięga po pierwszego papierosa do 30 minut po przebudzeniu, w tym 23% już w pierwszych 5 minutach. Ponadto, prawie jedna czwarta (23%) budzi się w nocy, aby zapalić papierosa. Jak wynika z sondażu, codziennie mężczyzna wypala średnio 18 papierosów, kobieta 16. Nałóg ten generuje miesięcznie koszty w wysokości ok. 208 złotych. Wykres Nr 17 Rozpowszechnienie nałogu palenia wśród kobiet i mężczyzn w Polsce w 2009 roku (według danych WHO) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 58,5% nigdy niepalący 36,6% 41,5% 63,4% palący przynajmniej raz w życiu 24,4% 36,9% obecni palacze (okazjonalni i codzienni) kobiety mężczyźni 63

64 Ponad połowa badanych palaczy twierdzi, iż chciałaby porzucić ten nałóg, a ponad jedna trzecia (35,1%) podjęła taką próbę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przekonanie, iż palenie nie powoduje poważniejszych chorób towarzyszy jedynie 8,5% palaczy. Jednocześnie wprowadzenie zakazu produkcji i sprzedaży papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych przeznaczonych do palenia popiera prawie połowa Polaków (41,3%). Podstawowa wiedza na temat palenia tytoniu prezentowana przez badanych zawarta jest w tabeli nr 28. Tabela Nr 28. Podstawowa wiedza na temat palenia tytoniu wśród palących i niepalących Polaków w 2009 r. (według danych WHO) Dorośli, którzy uważają, że Obecni palacze Niepalący Badani ogółem palenie powoduje poważne choroby 82,3% 95,6% 91,5% narażenie na dym tytoniowy powoduje poważne choroby u niepalących 68,8% 86,8% 81,4% O narażeniu w ciągu ostatniego miesiąca na bierne palenie w pomieszczeniu, w którym pracuje poinformowała jedna trzecia badanych. Narażonych na wdychanie dymu w barach, pubach, klubach oraz dyskotekach było 89,2% ankietowanych. Jedna czwarta Polaków (24,6%) była zmuszona wdychać dym tytoniowy podczas podróży prywatnym samochodem, a we własnym domu aż 44,2% [12,13,14,15]. Niestety, w 2009 roku pojawiło się niewiele nowych informacji na temat rozpowszechnienia zjawiska palenia w województwie łódzkim. Jedynie badania Głównego Urzędu Statystycznego prezentują skalę omawianego problemu w przekroju wojewódzkim. I tak, najsilniej dotknięte nikotynizmem są zachodniopomorskie (37% palaczy) i kujawsko-pomorskie (35%), a najsłabiej region południowo-wschodni (świętokrzyskie - 22% oraz podkarpackie - 26%). W województwie łódzkim palacze stanowili w 2009 roku 28,3% mieszkańców regionu (o 0,3% więcej niż w 2007 roku). Jak widać, natężenie badanego zjawiska w naszym województwie plasuje się na poziomie średniej dla całego kraju, z czego można wnioskować, iż pozostałe badane cechy, charakterystyczne dla nałogu palenia, prezentują rozkład podobny jak dla Polski [16]. W związku z faktem, iż rozpowszechnienie palenia tytoniu jest poważnym zjawiskiem, tak w województwie, jak i w całym kraju podejmowane są liczne inicjatywy mające na celu uporanie się z tym problemem. Na uwagę zasługuje między innymi fakt, iż Łódź należy do jednego z trzech polskich miast (obok Szczecina i Rzeszowa), które w 2009 roku rozpoczęły tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego realizując założenia projektu Tobacco Free Cities. W ramach tego projektu, w miejscach publicznych na terenie Łodzi powstają tzw. strefy bezdymne (m.in. w urzędach, szkołach i zakładach pracy) [17] Używanie substancji psychoaktywnych Najnowsze dostępne dane na ten temat w momencie opracowywania Diagnozy dotyczyły 2008 roku. Według Raportu: Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie łódzkim w 2008 roku wyraźnie widoczne jest zmniejszenie liczby osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych w stosunku do lat wcześniejszych [20]. Natomiast, według danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w 2008 roku, w 64

65 poradniach zdrowia psychicznego na terenie województwa łódzkiego z powodu wszystkich rodzajów zaburzeń psychicznych leczono ogółem osoby (6,4% leczonych w Polsce) - o więcej niż w 2007 roku. Jedną czwartą spośród nich (25,1% osób) stanowili pacjenci po raz pierwszy podejmujący leczenie. W grupie wszystkich leczonych w 2008 roku nieznacznie przeważały kobiety (wskaźnik na ludności; mężczyźni na ludności) oraz osoby zamieszkujące miasta (4.181 na ludności; mieszkańcy wsi ). W 2008 roku zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19 według ICD 10) stanowiły 1,5% wszystkich problemów, z jakimi zgłaszali się pacjenci. Prawie połowa z nich (596 osób - 45,6%) była pacjentami pierwszorazowymi. W 2008 roku, w stosunku do roku poprzedniego, liczba leczonych z powodu używania substancji psychoaktywnych zmniejszyła się o 368 osób (w 2008 r , w 2007 r ). Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych częściej skłaniały do podejmowania leczenia mężczyzn (68,9 na ludności), aniżeli kobiety (35,2). Jednocześnie, aż 75 na osób zamieszkujących miasta korzystało z pomocy specjalistów w tym zakresie, podczas gdy na wsi współczynnik ten osiągnął wartość jedynie 7,7 na mieszkańców. Strukturę wiekową leczonych w związku ze stosowaniem substancji psychoaktywnych przedstawia wykres nr 18. Większość leczonych z powodu zaburzeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych) to osoby, u których został rozpoznany tzw. zespół uzależnienia (F11.2- F19.2, F11.3-F osoby). Aż 209 mieszkańców województwa trafiło do poradni z powodu ostrego zatrucia i szkodliwego używania substancji psychoaktywnych (F F19.0, F11.1-F19.1). W 2008 roku, używanie tytoniu (F17) skłoniło aż 194 osoby do podjęcia leczenia [21,22]. Szczegółowe informacje dotyczące pacjentów z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w województwie łódzkim i w Polsce zawiera tabela nr 29. Wykres Nr 18. Struktura wiekowa leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w 2007 i 2008 roku w województwie łódzkim (wskaźnik na ludności, według danych IPiN w Warszawie) ,1 128,6 72,9 50,1 22,6 18,9 10,7 8,9 do 18 lat lat i więcej

66 W 2008 roku, na terenie województwa łódzkiego, spośród hospitalizowanych w psychiatrycznych oddziałach całodobowych odnotowano przypadki uzależnień od substancji psychoaktywnych, to jest o 91 mniej niż w roku poprzednim ( ). Szczegółowe informacje na temat hospitalizowanych z powodu używania substancji psychoaktywnych zawarte są w poniższej tabeli. Warto zauważyć, iż ogólne wskaźniki hospitalizacji na ludności dla województwa łódzkiego nieznacznie przekraczają średnie wartości dla całego kraju [21,22]. Tabela Nr 29. Hospitalizowani z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19) w 2007 i 2008 roku (według danych IPiN w Warszawie) Rok Wyszczególnienie Wskaźnik na ludności Łódzkie: Polska: Łódzkie: Polska: ogółem 34,9 po raz pierwszy 10,9 ogółem 32,4 po raz pierwszy 12,1 ogółem 32,9 po raz pierwszy 9,3 ogółem 30,9 po raz pierwszy 11,8 Według danych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, popularność wszystkich kategorii używanych substancji (wyjątkiem są leki uspokajające i nasenne) spadła. Dane dotyczące substancji psychoaktywnych, zażywanych w 2008 roku przez pacjentów lecznictwa stacjonarnego przedstawione zostały na poniższym wykresie [11]. Wykres Nr 19. Substancje psychoaktywne zażywane przez pacjentów lecznictwa stacjonarnego w 2008 roku (według danych RCPS w Łodzi) 0,2% 1,1% 16,3% 2,7% kokaina wziewne opiaty konopie leki uspokajające i nasenne inne stymulanty 10,3% halucynogeny 63,2% 0,3% 6,0% inne i mieszane 66

67 W Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łodzi detoksykacji od narkotyków i innych środków psychoaktywnych zostało poddanych w 2008 roku 568 osób, czyli o 89 mniej niż w 2007 r. (657). W omawianym okresie pacjentami jedynego w województwie punktu wydawania Metadonu były 52 osoby (w roku osób). Tabela Nr 30. Leczeni w poradniach z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19) w 2007 i 2008 roku (według danych IPiN w Warszawie) Wskaźnik na ludności Rok Wyszczególnienie: Ogółem razem mężczyźni kobiety miasto wieś Łódzkie: Polska: Łódzkie: Polska: ogółem ,4 77,4 54,6 99 4,4 po raz pierwszy ,4 19,1 37,5 2,1 ogółem ,2 130,9 61,9 141,6 22,0 po raz pierwszy ,3 54,3 25,3 58,4 9,0 ogółem ,3 68,9 35,2 75,4 7,7 po raz pierwszy ,4 32,3 15,3 33,7 4,6 ogółem ,1 136,3 62,5 142,5 28,3 po raz pierwszy ,0 53,0 25,9 56,7 11,2 Niepokojący wydaje się fakt, iż nasz region charakteryzuje się najwyższym w kraju współczynnikiem zgonów z powodu przedawkowania narkotyków na ludności (0,98). W 2008 roku w województwie łódzkim odnotowano 25 zgonów spowodowanych przedawkowaniem tych związków (rok wcześniej były to 23 przypadki). Na terenie województwa łódzkiego podejmowane są liczne działania mające na celu ograniczenie używania narkotyków i związanych z nimi problemów społecznych i zdrowotnych, zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata Większość z nich jest koordynowana przez jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Między innymi, właśnie na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej zostało zrealizowane na przełomie lipca i sierpnia 2008 roku badanie pn.: Dyskotekowi kierowcy w województwie łódzkim. Choć projekt został przeprowadzony na stosunkowo nielicznej (987 wywiadów) oraz specyficznej grupie badanych (bywalcy dyskotek) dostarcza on cennych informacji na temat dostępności narkotyków w naszym regionie. I tak, w opinii osób bawiących się w dyskotekach/klubach substancje najłatwiejsze do zdobycia to marihuana i haszysz (58% wskazań), amfetamina (38%), ecstasy (30%), LSD (24%) oraz grzyby halucynogenne (22%) [20]. 67

68 12.3. Konsumpcja alkoholu Ze względu na brak dostępnych danych za 2009 rok, posłużono się informacjami z lat wcześniejszych. W 2008 roku w poradniach zdrowia psychicznego, terapii uzależnienia od alkoholu i terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych województwa łódzkiego leczonych było osób, w tym z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu (F10 - wskaźnik na ludności - 501,5). Prawie połowę (48%) z nich stanowiły osoby pierwszy raz zgłaszające się po poradę (6.145). Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu stanowiły 15% wszystkich chorób psychicznych rejestrowanych w poradniach zdrowia psychicznego. W porównaniu z rokiem 2007 (14.862), rok później liczba leczonych ambulatoryjnie z powodu używania alkoholu zmniejszyła się o Zdecydowana większość, gdyż aż 89% zgłaszających się do ww. poradni, cierpiało z powodu zespołu uzależnienia (F F.10.3). Ze względu na wystąpienie ostrych zatruć lub szkodliwego używania alkoholu (F F10.1) pomocy szukały 993 osoby. Kolejna jednostka chorobowa - zaburzenia psychotyczne (F.10.4, F.10.5, F.10.6) - została zdiagnozowana u 223 pacjentów. W województwie łódzkim, w 2008 roku, wskaźnik leczonych mężczyzn z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu (817,3) był prawie czterokrotnie wyższy niż kobiet (214,9), a dla mieszkańców wsi (275,0) ponad dwukrotnie niższy niż dla osób zamieszkujących miasta (626,8). Z powodu schorzeń wynikających ze spożywania alkoholu najczęściej leczone były osoby w wieku lat. Strukturę wiekową leczonych w związku z używaniem alkoholu przedstawia wykres nr 20. Wykres Nr 20. Struktura wiekowa leczonych z zaburzeniami psychicznymi z powodu używania alkoholu w województwie łódzkim w 2007 i 2008 roku (wskaźnik na ludności, według danych IPiN w Warszawie) ,4 873, ,8 325,7 193,4 128,7 7,7 7,7 do 18 lat lat i więcej W 2008 roku, na terenie województwa łódzkiego, w psychiatrycznych oddziałach całodobowych leczonych było osób z rozpoznaniem zaburzeń alkoholowych. Jest to o 472 osoby więcej niż w roku poprzednim ( ) [21,22]. Szczegółowe informacje na temat leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu zawarte są w poniższych tabelach. 68

69 Tabela Nr 31. Opieka ambulatoryjna liczba osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu (F10) leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, odwykowych i uzależnienia od substancji psychoaktywnych w województwie łódzkim oraz w Polsce w latach (według danych IPiN w Warszawie) Rok Wyszczególnienie: Ogółem wskaźnik na ludności razem mężczyźni kobiety miasto wieś Łódzkie: Polska: Łódzkie: Polska: ogółem ,3 961,9 233,8 747,6 276,2 po raz pierwszy ,8 347,4 75,2 247,8 126,5 ogółem ,8 775,2 195,8 574,6 319,5 po raz pierwszy ,9 307,2 78,3 223,2 134,7 ogółem ,5 817,3 214,9 626,8 275,0 po raz pierwszy ,8 397,2 98,9 299,8 134,1 ogółem ,9 757,6 195,3 551,7 333,4 po raz pierwszy ,3 316,7 82,0 227,2 145,2 Tabela Nr 32. Hospitalizowani z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu (F10) w 2007 i 2008 roku (według danych IPiN w Warszawie) Rok Wyszczególnienie Wskaźnik na ludności Łódzkie: Polska: Łódzkie: Polska: ogółem 236,8 po raz pierwszy 93,6 ogółem 196,4 po raz pierwszy 101,8 ogółem 218,8 po raz pierwszy 71,9 ogółem 202,3 po raz pierwszy 105,2 Według raportu Rady Monitoringu Społecznego opracowanego w ramach Diagnozy społecznej 2009 odsetek osób powyżej 16 roku życia przyznających, że w okresie ostatnich 12 miesięcy pili za dużo alkoholu wyniósł w województwie łódzkim - 5,7%. Poniższy wykres przedstawia dynamikę sięgania po alkohol wśród mieszkańców naszego regionu w latach [16]. 69

70 Wykres Nr 21. Odsetek osób powyżej 16 roku życia, pijących zbyt dużo i sięgających po alkohol w trudnych sytuacjach życiowych w województwie łódzkim w latach (według danych Rady Monitoringu Społecznego) 6,00% 5,61% 5,68% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 2,32% 3,69% ,00% pijący zbyt dużo sięgający po alkohol w trudnych sytuacjach życiowych Na przełomie października i listopada 2009 roku, na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, zrealizowane zostało badanie pn.: Postawy i opinie studentów na temat używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (leków, dopalaczy i narkotyków). Ankietowani to studenci 11 uczelni wyższych z terenu Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego oraz Łowicza. Badanie dostarczyło wielu cennych informacji, między innymi na temat rodzajów spożywanych alkoholi i okoliczności ich picia, a także popularnych wśród studentów przekonań co do plusów i minusów stosowania tej używki. I tak, najpopularniejszymi rodzajami alkoholu, spożywanymi podczas spotkań studenckich są piwo i wódka. Kobiety sięgają po alkohol średnio 1-2 razy w tygodniu, mężczyźni 2 razy częściej. Do przekroczenia granic bezpiecznego picia częściej przyznają się mężczyźni aniżeli kobiety i im właśnie zdarza się stan tzw. silnego upicia - nawet raz w tygodniu. Średnio co trzeci badany przyznał, iż w jego najbliższej rodzinie są osoby z problemem alkoholowym (kilkoro respondentów doświadczyło aktów przemocy fizycznej ze strony tej osoby). Jako powody picia, studenci podawali chęć rozluźnienia się, potrzebę zapomnienia o problemach, odstresowania się, nabrania większej swobody i odwagi. Za najczęstsze minusy spożywania alkoholu uznano złe samopoczucie następnego dnia, narażenie się na kłopoty w postaci strat materialnych, interwencji Policji, uszkodzeń ciała oraz zagrożenie ze strony innych osób znajdujących się pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie dostarczyło dowodów na potrzebę oddziaływań profilaktycznych w środowisku studenckim m.in. edukacyjnych. Wszyscy badani stwierdzili, że na ich uczelniach nie działają żadne punkty konsultacyjne dla osób, które mają problem m.in. z alkoholem i narkotykami. Jednocześnie większość z nich odnosiła się pozytywnie do idei organizacji takich punktów. 70

71 13. ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA Struktura populacji według poziomu wykształcenia Dane dotyczące poziomu wykształcenia ludności województwa łódzkiego pochodzą z przeprowadzonego w 2002 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Badania tego typu przeprowadzane są w Polsce co 10 lat, najbliższe przypadną na kwiecień 2011 roku. Omawiane dane statystyczne z 2002 roku odnoszą się po raz pierwszy do ludności powyżej 13 roku życia, chociaż dla grupy wieku lat można mówić jedynie o wykształceniu podstawowym ukończonym bądź nie. Ankietą, w omawianym zakresie, objęto mieszkańców województwa łódzkiego, w tym kobiet i mężczyzn. Z danych wynika, iż największy odsetek osób posiadał ukończone wykształcenie podstawowe 32,3%, zasadnicze zawodowe 21% i średnie zawodowe 19%. Odsetek osób z wykształceniem wyższym wynosił około 9,2%, z wykształceniem średnim ogólnokształcącym około 9,6%. W 2002 roku odsetek kobiet z wyższym wykształceniem wynosił 10%, zaś mężczyzn 8,4%. Większy odsetek kobiet niż mężczyzn posiadał także wykształcenie policealne i średnie ogólnokształcące, natomiast wśród mężczyzn dominowały osoby z wykształceniem zasadniczym: średnim i zawodowym. Rozpatrując poziom wykształcenia mieszkańców województwa w przekroju miasto wieś wynika, że prawie połowa mieszkańców miast 49,5% posiadała wykształcenie co najmniej średnie, podczas gdy na wsi odpowiedni odsetek wynosił 24,1% [33] Rynek pracy i dochody ludności W dniu 31 grudnia 2009 roku bez pracy pozostawało mieszkańców województwa łódzkiego, tj. o więcej niż w 2008 roku. W ogólnej liczbie bezrobotnych, kobiety stanowiły 49,5%, mężczyźni 50,5%, mieszkańcy miast 65,9%, mieszkańcy wsi 34,1%. Wśród bezrobotnych mieszkańców województwa 7,3% stanowiły osoby niepełnosprawne, natomiast bez pracy z prawem do zasiłku pozostawało 21,9% osób. Najniższy odsetek osób z prawem do zasiłku odnotowano w powiecie łęczyckim 11,1%, sieradzkim 14,4% i w powiecie brzezińskim 14,8%, zaś najwyższy w opoczyńskim 35,4% i tomaszowskim 35,0%. Szczegółowe dane dotyczące bezrobocia w województwie łódzkim w 2009 roku zawiera tabela nr 33. Liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w województwie łódzkim w latach przedstawia wykres nr 22. Stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego na koniec 2009 roku wynosiła 11,9 i była o 0,2 niższa od średniej dla Polski. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: tomaszowskim 18,0, kutnowskim 17,4 i zgierskim 15,5. Natomiast najniższą w powiecie skierniewickim 7,0, Skierniewicach 9,0 i powiecie rawskim 8,4. Stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego na koniec 2008 roku wynosiła 9,2 i była o 2,7 niższa od stopy bezrobocia na koniec 2009 r. Szczegółowe informacje dotyczące stopy bezrobocia w 2009 roku zawiera tabela nr 34. Przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwach domowych w 2009 roku wyniósł 1.115,10 zł i był nieznacznie wyższy od średniej krajowej 1.114,49 zł. Przeciętne miesięczne wydatki na osobę kształtowały się na poziomie 997,73 zł i były nieco wyższe od średniej dla Polski 956,68 zł. Miesięczne wydatki na zdrowie w 2009 roku, w przeliczeniu 71

72 na osobę, wynosiły 54,51 zł i były o 6,61 zł wyższe niż średnia dla kraju. Najwięcej w przeliczeniu na jedną osobę, wydawano na żywność i napoje bezalkoholowe 243,31 zł, użytkowanie energii i nośniki energii 188,59 zł oraz transport 92,54 zł, natomiast najmniej na edukację 13,18 zł [9]. Wykres Nr 22. Bezrobotni zarejestrowani w województwie łódzkim w latach (według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi) 72

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2015 ŁÓDŹ LISTOPAD 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2017 ŁÓDŹ czerwiec 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2014 ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2016 ŁÓDŹ LIPIEC 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO - 1 - WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI SPRAWOZDANIE ANALITYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2013 Łódź CZERWIEC 2014 - 2 - Wojewódzkie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 ( streszczenie ) Materiał opracowano przy współpracy Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi MARZEC

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2011-2015 podm iotów : podm iotów : podm iotów : podm iotów :

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r.

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r. UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 listopada 2012r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY DLA REGIONALNEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE LECZNICTWA SZPITALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PRIORYTETY DLA REGIONALNEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE LECZNICTWA SZPITALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRIORYTETY DLA REGIONALNEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE LECZNICTWA SZPITALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Wstęp. 3 1. Analiza i diagnoza... 5 a) Diagnoza stanu aktualnego..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 225 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1 TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 szpitalny

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2000 r. Opracowano na podstawie:. Dz.U. 2000 r. Nr 30, poz. 379 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE EFEKTÓW PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PODSUMOWANIE EFEKTÓW PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego PODSUMOWANIE EFEKTÓW PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Łódź, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego - liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek - tabela 12

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH URZĄD MIASTA KRAKOWA Kraków, 2017 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Retoryka3/2 31-108 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Małgorzata Łowcewicz Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie Województwo warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Urząd Miasta Krakowa Kraków, 2015 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Emaus 14a 30 201 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 KATOWICE 2012 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK 2016 ISSN

DANE ZA ROK 2016 ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2016 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 http://wrn.kopernik.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 3/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 1 stycznia 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r.

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. w sprawie przyjęcia Raportu lecznictwo stacjonarne w Województwie Świętokrzyskim w 2007 roku Na podstawie art.14 ust.1

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo