NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 3/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ O REALIZACJI I FINANSOWANIU UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne

2 Rozdział Przedmiot postępowania i umowy. Przedmiotem postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, jest zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w poradniach specjalistycznych, gabinetach specjalistycznych, innych komórkach organizacyjnych danej specjalności, w domu chorego, przez lekarza specjalistę albo inną osobę, która uzyskała uprawnienia wynikające z przepisów odrębnych, do udzielania świadczeń specjalistycznych. 2. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne zwane są dalej świadczeniami. 3. Zakresy świadczeń, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr a do Szczegółowych materiałów informacyjnych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, zwanych dalej materiałami informacyjnymi. 4. Przedmiotem postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresach ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane, jest zawarcie umowy o wykonywanie świadczeń diagnostycznych w odpowiednich pracowniach, laboratoriach, zakładach diagnostycznych, poradniach. 5. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresach ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane zwane są dalej ASDW. 6. Zakresy ASDW, o których mowa w ust. 5, są określone w załączniku nr b do materiałów informacyjnych. 7. Umowy o udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 2 i 5 zawierane są odrębnie. 8. Wzory umów o udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 2 i 5, stanowią załączniki nr 2a i 2b do materiałów informacyjnych. 2

3 9. Umowa może zawierać inne postanowienia niż określone we wzorze umowy pod warunkiem, że nie pozostają one w sprzeczności z postanowieniami określonymi we wzorze umowy. 2. Szczegółowy przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń oraz przedmiot umowy określa się z uwzględnieniem nazwy i kodu określonego we Wspólnym Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 295/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Dz. U. WE L 340 z ) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 20, poz.235 z późn. zm.): Usługi ambulatoryjne, Specjalistyczne usługi medyczne. 2. Pojęcia zdefiniowane w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zachowują nadane im znaczenie. Rozdział 2 Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców 3. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń i ASDW odbywa się w drodze konkursu ofert albo rokowań. 2. Podmiot biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w ust. powinien spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych i Wymagania wobec poradni specjalistycznych, stanowiące załącznik nr 3a do materiałów informacyjnych. 3. Podmiot biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4, powinien spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych i Wymagania wobec pracowni diagnostycznych, stanowiące załącznik nr 3b do materiałów informacyjnych. 3

4 4. Podmioty biorące udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umów, o których mowa w ust. i 4, powinny spełniać wymagania dotyczące dostępności do świadczeń, określone w Jeżeli świadczeniodawca udziela świadczeń na podstawie umów, o których mowa w ust. lub 4, w różnych miejscach, każde z nich musi spełniać wymagania określone odpowiednio w ust. 2, 3 lub W przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń w danym zakresie, w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, w kolejnym postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń jednostki nie spełniające wymagań określonych w ust. 2 i 3 (nie dotyczy wymagań formalno-prawnych), z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem ceny punktu, o której mowa w 9. Rozdział 3 Zasady udzielania świadczeń i ASDW 4. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 2. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do ASDW zgodnie z harmonogramem pracy, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 3. Harmonogram pracy powinien gwarantować prawo świadczeniobiorców do równego dostępu do świadczeń i ASDW oraz przewidywać średni czas trwania porady specjalistycznej na 5-20 minut. 4. W harmonogramie, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca jest zobowiązany do spełnienia następujących minimalnych warunków: a) poradnia specjalistyczna powinna być czynna nie krócej niż trzy razy w tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych (przez godziny przedpołudniowe rozumie się godziny między godz. 8 a 2), oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych (przez godziny popołudniowe rozumie się godziny między godz. 4 a 8), chyba że w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy strony 4

5 ustalą indywidualny harmonogram pracy poradni, odpowiednio do planowanej liczby świadczeń, b) w przypadku, gdy w poradni specjalistycznej świadczeń udziela co najmniej dwóch lekarzy, zalecane jest zapewnienie dostępności do świadczeń przez pięć dni w tygodniu, po 0 godzin dziennie, w godzinach od 8 do Świadczeniodawca zobowiązany jest do udzielania świadczeń w formie wizyt domowych w przypadkach uzasadnionych klinicznie. 5 Świadczenia, o których mowa w ust. 2, obejmują następujące czynności świadczeniodawcy: a) badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania, b) udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi, c) kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, d) orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie, e) niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych, f) udzielenie innych niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych właściwych dla danej specjalności, g) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, obejmują: a) poradę I typu - świadczenie obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty oraz inne świadczenie niezbędne w procesie diagnostycznoterapeutycznym, w tym ordynację leków, zlecanie świadczeń diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych, kierowanie na konsultacje, do szpitala lub na leczenie uzdrowiskowe, udzielanie pisemnej odpowiedzi lekarzom kierującym 5

6 na konsultacje, wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wykonanie lub 2 badań przypisanych do tego typu porady w Katalogu świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych stanowiącym załącznik nr 4 do materiałów informacyjnych, których wykonanie lekarz specjalista uznał na niezbędne; b) poradę II typu - świadczenie obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty i wykonanie trzech lub więcej badań z przypisanych do porady I typu w Katalogu świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych lub badań przypisanych do porady II typu w Katalogu świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, których wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne, wraz z leczeniem i udzielaniem wskazówek co do dalszego sposobu postępowania. Ten typ porady uwzględnia także świadczenie obejmujące pierwszorazowe w danej poradni badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty; c) poradę III typu - świadczenie obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty i wykonanie badań przypisanych do porady III typu określonych w Katalogu świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych lub zawartych w Katalogu zakresów ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych (ASDW), których wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne, wraz z leczeniem i udzielaniem wskazówek co do dalszego sposobu postępowania lub udzielenie warunkach domowych przez lekarza specjalistę; b) poradę IV typu (zabiegowo diagnostyczną) - świadczenie obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty oraz świadczenie określone w Katalogu porad zabiegowo diagnostycznych stanowiącym załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych, z wykonaniem - w przypadku wskazań medycznych- badań określonych w Katalogu świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych. 2. Kwalifikacja do określonego typu porady następuje w trakcie porady, w czasie której następuje odnotowanie w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy wyników wykonania badań i/ lub zabiegów. Świadczenia, o których mowa w ust. 5 wymagają skierowania lekarza, który: 7 6

7 a) zawarł umowę z Funduszem, lub b) wykonuje zawód u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Funduszem - o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. 8 Wykaz jednostek chorobowych, wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-0, leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych, stanowi załącznik nr 6 do materiałów informacyjnych. Rozdział 4 Zasady finansowania świadczeń i ASDW 9. Sposobem rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 2 i 5 jest cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej. 2. Jednostką rozliczeniową jest punkt. 3. Kwota zobowiązania określona w umowie stanowi sumę iloczynów liczby punktów z poszczególnych zakresów i ceny punktu odpowiadającej odpowiednim zakresom. 4. Liczby punktów odpowiadających świadczeniom będącym przedmiotem umowy, o której mowa w ust., określone są odrębnie dla poszczególnych zakresów świadczeń, o których mowa w ust Liczby punktów odpowiadających świadczeniom będącym przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 4, określone są odrębnie dla poszczególnych zakresów świadczeń, o których mowa w ust Ustala się liczbę punktów odpowiadającą poszczególnym typom porad: ) porada I typu - 2 punkty, 2) porada II typu 4 punkty, 3) porada III typu 7 punktów, 4) porada IV typu (zabiegowo-diagnostyczna) - zgodnie z załącznikiem nr 5 do materiałów informacyjnych. 7

8 2. Liczby punktów, o których mowa w ust., w poszczególnych zakresach świadczeń, są korygowane współczynnikiem, zgodnie z załącznikiem nr a do materiałów informacyjnych. Liczbę punktów odpowiadającą poszczególnym świadczeniom w zakresach ASDW określa załącznik nr b do materiałów informacyjnych. 2 Liczba punktów odzwierciedlająca maksymalną kwotę zobowiązania określona w umowie, o której mowa w ust., obejmuje punkty na realizację wszystkich typów porad, w tym na współfinansowanie świadczeń określonych w załączniku nr b do materiałów informacyjnych. 3. Dowodem udzielenia świadczenia diagnostycznego jest kopia wyniku badania lub jego odpis/ opis ze wskazaniem świadczeniodawcy, który wykonał badanie, zawarty w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy oraz rachunek pozostający w dokumentacji świadczeniodawcy ze szczegółową specyfikacją sfinansowanych badań (dotyczy sytuacji, gdy badanie wykonywane jest poza jednostką organizacyjną świadczeniodawcy). 2. Dowodem udzielenia świadczenia zabiegowego jest opis zrealizowanego zabiegu w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy lub w księdze zabiegowej. 3. W przypadku, gdy świadczenie diagnostyczne lub zabiegowe udzielane jest przez lekarza specjalistę, który jednocześnie udziela porady, dowodem udzielonego świadczenia jest wpis w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. 4 W przypadku udzielenia ASDW przepis 3 ust. stosuje się wprost. 8

9 5. Wystawienie skierowania na badanie lub zabieg bez potwierdzenia ich wykonania kwalifikuje do rozliczenia porady jako porady I typu. 2. W przypadku udzielenia w trakcie jednej porady świadczeń zakwalifikowanych do porad różnych typów, świadczeniodawca dokonuje kwalifikacji do typu porady w celu rozliczenia z Funduszem w oparciu o świadczenie o wyższej wycenie punktowej. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do ASDW. 6 Dopuszcza się możliwość łączenia dwóch procedur z Katalogu porad zabiegowodiagnostycznych stanowiącego załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych, z wyjątkiem świadczeń, które w opisie zawierają uszczegółowienie sposobu rozliczania. 7. Finansowanie ASDW realizowane jest w częściach określonych w Katalogu zakresów ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych (ASDW) przez Fundusz i kierującego. 2. Kierujący refunduje koszt wykonanego badania zgodnie z wynegocjowaną przez siebie ceną punktu oraz wartością punktową określoną w załączniku nr b do materiałów informacyjnych w kolumnie: opłata kierującego dla wykonującego 3. Rozliczenie ASDW dotyczy świadczenia, które zakończone zostało uzyskaniem ostatecznego wyniku. 4. W rozliczeniu ASDW nie mogą być traktowane jako odrębne świadczenia ani sumowane jako odrębne świadczenia pozycje wskazane w Katalogu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych (ASDW): etapy badania, badania dotyczące różnych układów, sąsiadujących okolic topograficznych ciała lub narządów parzystych. Załączniki: Załącznik nr a Katalog zakresów świadczeń; Załącznik nr b Katalog zakresów ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych (ASDW); 9

10 Załącznik nr 2a Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne; Załącznik nr 2b Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane; Załącznik nr 3a Wymagania wobec poradni specjalistycznych; Załącznik nr 3b Wymagania wobec pracowni diagnostycznych; Załącznik nr 4 Katalog świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych; Załącznik nr 5 Katalog porad zabiegowo diagnostycznych; Załącznik nr 6 Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-0 leczonych w poradniach specjalistycznych. 0

11 2 KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ porada IV typu w poradni endokrynologicznej zał. a do materiałów informacyjnych AOS Lp. kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni endokrynologicznej ,28 porada II typu w poradni endokrynologicznej ,4 4, poradni porada III typu w poradni endokrynologicznej punkt endokrynologicznej 7,98 03 poradni endokrynologicznej dla dzieci porada I typu w poradni endokrynologicznej dla dzieci ,28 porada II typu w poradni endokrynologicznej dla dzieci ,4 4,56 porada III typu w poradni endokrynologicznej dla dzieci punkt 7,98 porada IV typu w poradni endokrynologicznej dla dzieci porada I typu w poradni endokrynologiczno-ginekologicznej , poradni endokrynologicznoginekologicznej porada II typu w poradni endokrynologiczno-ginekologicznej ,56 punkt porada III typu w poradni endokrynologiczno-ginekologicznej ,98, poradni andrologii poradni hepatologicznej porada IV typu w poradni endokrynologiczno-ginekologicznej porada I typu w poradni andrologii ,28 porada II typu w poradni andrologii ,4 4,56 porada III typu w poradni andrologii punkt 7,98 porada IV typu w poradni andrologii porada I typu w poradni hepatologicznej ,28 porada II typu w poradni hepatologicznej ,4 4,56 porada III typu w poradni hepatologicznej punkt 7,98 porada IV typu w poradni hepatologicznej porada I typu w poradni hematologicznej ,28 porada II typu w poradni hematologicznej , poradni porada III typu w poradni hematologicznej punkt,4 7,98 hematologicznej porada IV typu w poradni hematologicznej Strona z 7

12 zał. a do materiałów informacyjnych AOS kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z Lp. świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni hematologicznej dla dzieci ,28 porada II typu w poradni hematologicznej dla dzieci ,4 4,56 poradni hematologicznej dla porada III typu w poradni hematologicznej dla dzieci punkt 7,98 dzieci poradni immunologicznej poradni genetycznej poradni onkologicznej poradni onkologicznej dla dzieci poradni chemioterapii poradni radioterapii porada IV typu w poradni hematologicznej dla dzieci porada I typu w poradni immunologicznej ,28 porada II typu w poradni immunologicznej ,4 4,56 porada III typu w poradni immunologicznej punkt 7,98 porada IV typu w poradni immunologicznej porada I typu w poradni genetycznej ,28 porada II typu w poradni genetycznej ,4 4,56 porada III typu w poradni genetycznej punkt 7,98 porada IV typu w poradni genetycznej porada I typu w poradni onkologicznej ,28 porada II typu w poradni onkologicznej ,4 4,56 porada III typu w poradni onkologicznej punkt 7,98 porada IV typu w poradni onkologicznej porada I typu w poradni onkologicznej dla dzieci ,28 porada II typu w poradni onkologicznej dla dzieci ,4 4,56 porada III typu w poradni onkologicznej dla dzieci punkt 7,98 porada IV typu w poradni onkologicznej dla dzieci porada I typu w poradni chemioterapii ,28 porada II typu w poradni chemioterapii ,4 4,56 porada III typu w poradni chemioterapii punkt 7,98 porada IV typu w poradni chemioterapii porada I typu w poradni radioterapii ,28 porada II typu w poradni radioterapii ,4 4,56 porada III typu w poradni radioterapii punkt 7,98 porada IV typu w poradni radioterapii Strona 2 z 7

13 zał. a do materiałów informacyjnych AOS Lp. kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni gruźlicy i chorób płuc ,28 porada II typu w poradni gruźlicy i chorób płuc ,4 4, poradni gruźlicy i porada III typu w poradni gruźlicy i chorób płuc punkt chorób płuc 7, poradni gruźlicy i chorób płuc dla dzieci poradni pulmonologicznej poradni ftyzjatrycznej poradni ftyzjatrycznej dla dzieci poradni chorób zakaźnych poradni chorób zakaźnych dla dzieci porada IV typu w poradni gruźlicy i chorób płuc porada I typu w poradni gruźlicy i chorób płuc dla dzieci ,28 porada II typu w poradni gruźlicy i chorób płuc dla dzieci ,4 4,56 porada III typu w poradni gruźlicy i chorób płuc dla dzieci punkt 7,98 porada IV typu w poradni gruźlicy i chorób płuc dla dzieci porada I typu w poradni pulmonologicznej ,28 porada II typu w poradni pulmonologicznej ,4 4,56 porada III typu w poradni pulmonologicznej punkt 7,98 porada IV typu w poradni pulmonologicznej porada I typu w poradni ftyzjatrycznej ,28 porada II typu w poradni ftyzjatrycznej ,4 4,56 porada III typu w poradni ftyzjatrycznej punkt 7,98 porada IV typu w poradni ftyzjatrycznej porada I typu w poradni ftyzjatrycznej dla dzieci ,28 porada II typu w poradni ftyzjatrycznej dla dzieci ,4 4,56 porada III typu w poradni ftyzjatrycznej dla dzieci punkt 7,98 porada IV typu w poradni ftyzjatrycznej dla dzieci porada I typu w poradni chorób zakaźnych ,28 porada II typu w poradni chorób zakaźnych ,4 4,56 porada III typu w poradni chorób zakaźnych punkt 7,98 porada IV typu w poradni chorób zakaźnych porada I typu w poradni chorób zakaźnych dla dzieci ,28 porada II typu w poradni chorób zakaźnych dla dzieci ,4 4,56 porada III typu w poradni chorób zakaźnych dla dzieci punkt 7,98 porada IV typu w poradni chorób zakaźnych dla dzieci Strona 3 z 7

14 zał. a do materiałów informacyjnych AOS kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z Lp. świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni AIDS ,28 porada II typu w poradni AIDS ,4 4, poradni AIDS porada III typu w poradni AIDS punkt 7, poradni WZW poradni chorób tropikalnych poradni chorób odzwierzęcych i pasożytniczych poradni leczenia jaskry poradni leczenia zeza porada IV typu w poradni AIDS porada I typu w poradni WZW ,28 porada II typu w poradni WZW ,4 4,56 porada III typu w poradni WZW punkt 7,98 porada IV typu w poradni WZW porada I typu w poradni chorób tropikalnych ,28 porada II typu w poradni chorób tropikalnych ,4 4,56 porada III typu w poradni chorób tropikalnych punkt 7,98 porada IV typu w poradni chorób tropikalnych porada I typu w poradni chorób odzwierzęcych i pasożytniczych ,28 porada II typu w poradni chorób odzwierzęcych i pasożytniczych ,56 punkt porada III typu w poradni chorób odzwierzęcych i pasożytniczych ,98 porada IV typu w poradni chorób odzwierzęcych i pasożytniczych porada I typu w poradni leczenia jaskry ,28 porada II typu w poradni leczenia jaskry ,4 4,56 porada III typu w poradni leczenia jaskry punkt 7,98 porada IV typu w poradni leczenia jaskry porada I typu w poradni leczenia zeza ,28 porada II typu w poradni leczenia zeza ,4 4,56 porada III typu w poradni leczenia zeza punkt 7,98 porada IV typu w poradni leczenia zeza,4 Strona 4 z 7

15 zał. a do materiałów informacyjnych AOS Lp. kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni leczenia mukowiscydozy ,28 porada II typu w poradni leczenia mukowiscydozy ,4 4, poradni leczenia porada III typu w poradni leczenia mukowiscydozy punkt mukowiscydozy 7, poradni nowotworów krwi poradni chorób metabolicznych poradni alergologicznej poradni alergii oddechowej porada IV typu w poradni leczenia mukowiscydozy porada I typu w poradni nowotworów krwi ,28 porada II typu w poradni nowotworów krwi ,4 4,56 porada III typu w poradni nowotworów krwi punkt 7,98 porada IV typu w poradni nowotworów krwi porada I typu w poradni chorób metabolicznych ,0 porada II typu w poradni chorób metabolicznych ,05 4,20 porada III typu w poradni chorób metabolicznych punkt 7,35 porada IV typu w poradni chorób metabolicznych porada I typu w poradni alergologicznej ,0 porada II typu w poradni alergologicznej ,05 4,20 porada III typu w poradni alergologicznej punkt 7,35 porada IV typu w poradni alergologicznej porada IV typu w poradni alergologicznej dla dzieci porada I typu w poradni alergologicznej dla dzieci ,0 porada II typu w poradni alergologicznej dla dzieci ,05 4,20 poradni porada III typu w poradni alergologicznej dla dzieci punkt alergologicznej dla 7,35 dzieci 04 poradni alergii pokarmowej porada I typu w poradni alergii pokarmowej ,0 porada II typu w poradni alergi pokarmowej ,05 4,20 porada III typu w poradni alergii pokarmowej punkt 7,35 porada IV typu w poradni alergii pokarmowej porada I typu w poradni alergii oddechowej ,0 porada II typu w poradni alergi oddechowej ,05 4,20 porada III typu w poradni alergii oddechowej punkt 7,35 porada IV typu w poradni alergii oddechowej Strona 5 z 7

16 zał. a do materiałów informacyjnych AOS Lp. kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni alergii skórnej ,0 porada II typu w poradni alergi skórnej ,05 4, poradni alergii porada III typu w poradni alergii skórnej punkt skórnej 7, poradni kardiologicznej poradni kardiologicznej dla dzieci poradni nadciśnienia tętniczego poradni nefrologicznej poradni wad serca porada IV typu w poradni alergii skórnej porada I typu w poradni kardiologicznej ,0 porada II typu w poradni kardiologicznej ,05 4,20 porada III typu w poradni kardiologicznej punkt 7,35 porada IV typu w poradni kardiologicznej porada I typu w poradni kardiologicznej dla dzieci ,0 porada II typu w poradni kardiologicznej dla dzieci ,05 4,20 porada III typu w poradni kardiologicznej dla dzieci punkt 7,35 porada IV typu w poradni kardiologicznej dla dzieci porada I typu w poradni wad serca ,0 porada II typu w poradni wad serca ,05 4,20 porada III typu w poradni wad serca punkt 7,35 porada IV typu w poradni wad serca porada I typu w poradni nadciśnienia tętniczego ,0 porada II typu w poradni nadciśnienia tętniczego ,05 4,20 porada III typu w poradni nadciśnienia tętniczego punkt 7,35 porada IV typu w poradni nadciśnienia tętniczego porada I typu w poradni nefrologicznej ,0 porada II typu w poradni nefrologicznej ,05 4,20 porada III typu w poradni nefrologicznej punkt 7,35 porada IV typu w poradni nefrologicznej Strona 6 z 7

17 zał. a do materiałów informacyjnych AOS kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z Lp. świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni nefrologicznej dla dzieci ,0 porada II typu w poradni nefrologicznej dla dzieci ,05 4,20 poradni porada III typu w poradni nefrologicznej dla dzieci punkt nefrologicznej dla 7,35 dzieci poradni toksykologicznej poradni parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego poradni stwardnienia rozsianego poradni reumatologicznej porada IV typu w poradni nefrologicznej dla dzieci porada I typu w poradni toksykologicznej ,0 porada II typu w poradni toksykologicznej ,05 4,20 porada III typu w poradni toksykologicznej punkt 7,35 porada IV typu w poradni toksykologicznej porada I typu w poradni parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego , porada II typu w poradni parkinsonizmu i chorób układu ,05 pozapiramidowego 4,20 punkt porada III typu w poradni parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego 7,35 porada IV typu w poradni parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego porada I typu w poradni stwardnienia rozsianego ,0 porada II typu w poradni stwardnienia rozsianego ,05 4, porada III typu w poradni stwardnienia rozsianego punkt 7, porada IV typu w poradni stwardnienia rozsianego porada I typu w poradni reumatologicznej ,0 porada II typu w poradni reumatologicznej ,05 4,20 porada III typu w poradni reumatologicznej punkt 7,35 porada IV typu w poradni reumatologicznej Strona 7 z 7

18 zał. a do materiałów informacyjnych AOS kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z Lp. świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni reumatologicznej dla dzieci ,0 porada II typu w poradni reumatologicznej dla dzieci ,05 4,20 poradni porada III typu w poradni reumatologicznej dla dzieci punkt reumatologicznej dla 7,35 dzieci poradni zaburzeń i wad rozwojowych dzieci poradni chirurgii ogólnej dla dzieci poradni chirurgii onkologicznej dla dzieci poradni chirurgii urazowoortopedycznej dla dzieci poradni urologicznej porada IV typu w poradni reumatologicznej dla dzieci porada I typu w poradni zaburzeń i wad rozwojowych dzieci ,0 porada II typu w poradni zaburzeń i wad rozwojowych dzieci ,05 4,20 porada III typu w poradni zaburzeń i wad rozwojowych dzieci punkt 7,35 porada IV typu w poradni zaburzeń i wad rozwojowych dzieci porada I typu w poradni chirurgii ogólnej dla dzieci ,0 porada II typu w poradni chirurgi ogólnej dla dzieci ,05 4,20 porada III typu w poradni chirurgii ogólnej dla dzieci punkt 7,35 porada IV typu w poradni chirurgii ogólnej dla dzieci porada I typu w poradni chirurgii onkologicznej dla dzieci ,0 porada II typu w poradni chirurgi onkologicznej dla dzieci ,05 4, porada III typu w poradni chirurgii onkologicznej dla dzieci punkt 7, porada IV typu w poradni chirurgii onkologicznej dla dzieci porada I typu w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci ,0 porada II typu w poradni chirurgi urazowo-ortopedycznej dla ,05 dzieci 4,20 punkt porada III typu w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci 7,35 porada IV typu w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci porada I typu w poradni urologicznej ,0 porada II typu w poradni urologicznej ,05 4,20 porada III typu w poradni urologicznej punkt 7,35 porada IV typu w poradni urologicznej Strona 8 z 7

19 zał. a do materiałów informacyjnych AOS Lp. kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni urologicznej dla dzieci ,0 porada II typu w poradni urologicznej dla dzieci ,05 4, poradni urologicznej porada III typu w poradni urologicznej dla dzieci punkt dla dzieci 7, poradni transplantologicznej poradni transplantacji nerek poradni transplantacji serca poradni transplantacji wątroby poradni transplantacji szpiku poradni diabetologicznej porada IV typu w poradni urologicznej dla dzieci porada I typu w poradni transplantologicznej ,0 porada II typu w poradni transplantologicznej ,05 4,20 porada III typu w poradni transplantologicznej punkt 7,35 porada IV typu w poradni transplantologicznej porada I typu w poradni transplantacji nerek ,0 porada II typu w poradni transplantacji nerek ,05 4,20 porada III typu w poradni transplantacji nerek punkt 7,35 porada IV typu w poradni transplantacji nerek porada I typu w poradni transplantacji serca ,0 porada II typu w poradni transplantacji serca ,05 4,20 porada III typu w poradni transplantacji serca punkt 7,35 porada IV typu w poradni transplantacji serca porada I typu w poradni transplantacji wątroby ,0 porada II typu w poradni transplantacji wątroby ,05 4,20 porada III typu w poradni transplantacji wątroby punkt 7,35 porada IV typu w poradni transplantacji wątroby porada I typu w poradni transplantacji szpiku ,0 porada II typu w poradni transplantacji szpiku ,05 4,20 porada III typu w poradni transplantacji szpiku punkt 7,35 porada IV typu w poradni transplantacji szpiku porada I typu w poradni diabetologicznej ,04 porada II typu w poradni diabetologicznej ,02 4,08 porada III typu w poradni diabetologicznej punkt 7,4 porada IV typu w poradni diabetologicznej Strona 9 z 7

20 zał. a do materiałów informacyjnych AOS kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z Lp. świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni diabetologicznej dla dzieci ,04 porada II typu w poradni diabetologicznej dla dzieci ,02 4,08 poradni porada III typu w poradni diabetologicznej dla dzieci punkt diabetologicznej dla 7,4 dzieci poradni leczenia niepłodności poradni gastroenterologicznej poradni gastroenterologicznej dla dzieci poradni gastrologicznej poradni patologii ciąży poradni okresu przekwitania porada IV typu w poradni diabetologicznej dla dzieci porada I typu w poradni leczenia niepłodności ,04 porada II typu w poradni leczenia niepłodności ,02 4,08 porada III typu w poradni leczenia niepłodności punkt 7,4 porada IV typu w poradni leczenia niepłodności porada I typu w poradni gastroenterologicznej ,04 porada II typu w poradni gastroenterologicznej ,02 4,08 porada III typu w poradni gastroenterologicznej punkt 7,4 porada IV typu w poradni gastroenterologicznej porada I typu w poradni gastroenterologicznej dla dzieci ,04 porada II typu w poradni gastroenterologicznej dla dzieci ,02 4,08 porada III typu w poradni gastroenterologicznej dla dzieci punkt 7,4 porada IV typu w poradni gastroenterologicznej dla dzieci porada I typu w poradni gastrologicznej ,04 porada II typu w poradni gastrologicznej ,02 4,08 porada III typu w poradni gastrologicznej punkt 7,4 porada IV typu w poradni gastrologicznej porada I typu w poradni patologii ciąży ,04 porada II typu w poradni patologi ciąży ,02 4,08 porada III typu w poradni patologii ciąży punkt 7,4 porada IV typu w poradni patologii ciąży porada I typu w poradni okresu przekwitania ,04 porada II typu w poradni okresu przekwitania ,02 4,08 porada III typu w poradni okresu przekwitania punkt 7,4 porada IV typu w poradni okresu przekwitania Strona 0 z 7

21 zał. a do materiałów informacyjnych AOS Lp. kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni profilaktyki chorób piersi ,04 porada II typu w poradni profilaktyki chorób piersi ,02 4, poradni profilaktyki porada III typu w poradni profilaktyki chorób piersi punkt chorób piersi 7, poradni osteoporozy poradni chorób jelitowych poradni chorób naczyń poradni neurologicznej poradni neurologicznej dla dzieci poradni ginekologicznopołożniczej porada IV typu w poradni profilaktyki chorób piersi porada I typu w poradni osteoporozy ,04 porada II typu w poradni osteoporozy ,02 4,08 porada III typu w poradni osteoporozy punkt 7,4 porada IV typu w poradni osteoporozy porada I typu w poradni chorób jelitowych ,00 porada II typu w poradni chorób jelitowych ,00 porada III typu w poradni chorób jelitowych punkt 7,00 porada IV typu w poradni chorób jelitowych porada I typu w poradni chorób naczyń ,00 porada II typu w poradni chorób naczyń ,00 porada III typu w poradni chorób naczyń punkt 7,00 porada IV typu w poradni chorób naczyń porada I typu w poradni neurologicznej ,00 porada II typu w poradni neurologicznej ,00 porada III typu w poradni neurologicznej punkt 7,00 porada IV typu w poradni neurologicznej porada I typu w poradni neurologicznej dla dzieci ,00 porada II typu w poradni neurologicznej dla dzieci ,00 porada III typu w poradni neurologicznej dla dzieci punkt 7,00 porada IV typu w poradni neurologicznej dla dzieci porada I typu w poradni ginekologiczno-położniczej ,00 porada II typu w poradni ginekologiczno-położniczej ,00 porada III typu w poradni ginekologiczno-położniczej punkt 7,00 porada IV typu w poradni ginekologiczno-położniczej Strona z 7

22 zał. a do materiałów informacyjnych AOS kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z Lp. świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni ginekologicznej dla dziewcząt ,00 porada II typu w poradni ginekologicznej dla dziewcząt ,00 poradni porada III typu w poradni ginekologicznej dla dziewcząt punkt ginekologicznej dla 7,00 dziewcząt poradni chirurgii ogólnej poradni chirurgii przewodu pokarmowego poradni chirurgii endokrynologicznej poradni chirurgii klatki piersiowej poradni chirurgii naczyniowej poradni chirurgii onkologicznej porada IV typu w poradni ginekologicznej dla dziewcząt porada I typu w poradni chirurgii ogólnej ,00 porada II typu w poradni chirurgi ogólnej , porada III typu w poradni chirurgii ogólnej punkt 7, porada IV typu w poradni chirurgii ogólnej porada I typu w poradni chirurgii przewodu pokarmowego ,00 porada II typu w poradni chirurgi przewodu pokarmowego ,00 porada III typu w poradni chirurgii przewodu pokarmowego punkt 7,00 porada IV typu w poradni chirurgii przewodu pokarmowego porada I typu w poradni chirurgii endokrynologicznej ,00 porada II typu w poradni chirurgi endokrynologicznej ,00 porada III typu w poradni chirurgii endokrynologicznej punkt 7,00 porada IV typu w poradni chirurgii endokrynologicznej porada I typu w poradni chirurgii klatki piersiowej ,00 porada II typu w poradni chirurgi klatki piersiowej ,00 porada III typu w poradni chirurgii klatki piersiowej punkt 7,00 porada IV typu w poradni chirurgii klatki piersiowej porada I typu w poradni chirurgii naczyniowej ,00 porada II typu w poradni chirurgi naczyniowej ,00 porada III typu w poradni chirurgii naczyniowej punkt 7,00 porada IV typu w poradni chirurgii naczyniowej porada I typu w poradni chirurgii onkologicznej ,00 porada II typu w poradni chirurgi onkologicznej ,00 punkt porada III typu w poradni chirurgii onkologicznej ,00 porada IV typu w poradni chirurgii onkologicznej Strona 2 z 7

23 zał. a do materiałów informacyjnych AOS Lp. kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni chirurgii plastycznej ,00 porada II typu w poradni chirurgi plastycznej , poradni chirurgii porada III typu w poradni chirurgii plastycznej punkt plastycznej 7, poradni chirurgii ręki poradni oparzeń poradni kardiochirurgicznej poradni neurochirurgicznej poradni neurochirurgicznej dla dzieci poradni chirurgii urazowoortopedycznej porada IV typu w poradni chirurgii plastycznej porada I typu w poradni chirurgii ręki ,00 porada II typu w poradni chirurgi ręki ,00 porada III typu w poradni chirurgii ręki punkt 7,00 porada IV typu w poradni chirurgii ręki porada I typu w poradni oparzeń ,00 porada II typu w poradni oparzeń ,00 porada III typu w poradni oparzeń punkt 7,00 porada IV typu w poradni oparzeń porada I typu w poradni kardiochirurgicznej ,00 porada II typu w poradni kardiochirurgicznej ,00 porada III typu w poradni kardiochirurgicznej punkt 7,00 porada IV typu w poradni kardiochirurgicznej porada I typu w poradni neurochirurgicznej ,00 porada II typu w poradni neurochirurgicznej ,00 porada III typu w poradni neurochirurgicznej punkt 7,00 porada IV typu w poradni neurochirurgicznej porada I typu w poradni neurochirurgicznej dla dzieci ,00 porada II typu w poradni neurochirurgicznej dla dzieci , porada III typu w poradni neurochirurgicznej dla dzieci punkt 7, porada IV typu w poradni neurochirurgicznej dla dzieci porada I typu w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej ,00 porada II typu w poradni chirurgi urazowo-ortopedycznej ,00 porada III typu w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej punkt 7,00 porada IV typu w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej Strona 3 z 7

24 zał. a do materiałów informacyjnych AOS Lp. kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni okulistycznej ,00 porada II typu w poradni okulistycznej , porada III typu w poradni okulistycznej punkt poradni okulistycznej 7, poradni okulistycznej dla dzieci poradni otolaryngologicznej poradni otolaryngologicznej dla dzieci poradni audiologicznej poradni foniatrycznej poradni chirurgii szczękowotwarzowej porada IV typu w poradni okulistycznej porada I typu w poradni okulistycznej dla dzieci ,00 porada II typu w poradni okulistycznej dla dzieci ,00 porada III typu w poradni okulistycznej dla dzieci punkt 7,00 porada IV typu w poradni okulistycznej dla dzieci porada I typu w poradni otolaryngologicznej ,00 porada II typu w poradni otolaryngologicznej ,00 porada III typu w poradni otolaryngologicznej punkt 7,00 porada IV typu w poradni otolaryngologicznej porada I typu w poradni otolaryngologicznej dla dzieci ,00 porada II typu w poradni otolaryngologicznej dla dzieci ,00 porada III typu w poradni otolaryngologicznej dla dzieci punkt 7,00 porada IV typu w poradni otolaryngologicznej dla dzieci porada I typu w poradni audiologicznej ,00 porada II typu w poradni audiologicznej ,00 porada III typu w poradni audiologicznej punkt 7,00 porada IV typu w poradni audiologicznej porada I typu w poradni foniatrycznej ,00 porada II typu w poradni foniatrycznej ,00 porada III typu w poradni foniatrycznej punkt 7,00 porada IV typu w poradni foniatrycznej porada I typu w poradni chirurgii szczękowo-twarzowej ,00 porada II typu w poradni chirurgi szczękowo-twarzowej ,00 porada III typu w poradni chirurgii szczękowo-twarzowej punkt 7,00 porada IV typu w poradni chirurgii szczękowo-twarzowej Strona 4 z 7

25 zał. a do materiałów informacyjnych AOS Lp. kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni schorzeń tarczycy ,84 porada II typu w poradni schorzeń tarczycy ,92 3, poradni schorzeń porada III typu w poradni schorzeń tarczycy punkt tarczycy 6, poradni endokrynologicznej osteoporozy poradni geriatrycznej poradni dermatologicznej poradni leczenia bólu poradni chorób mięśni poradni medycyny sportowej porada IV typu w poradni schorzeń tarczycy porada I typu w poradni endokrynologicznej osteoporozy ,84 porada II typu w poradni endokrynologicznej osteoporozy ,92 3,68 porada III typu w poradni endokrynologicznej osteoporozy punkt 6,44 porada IV typu w poradni endokrynologicznej osteoporozy porada I typu w poradni geriatrycznej ,84 porada II typu w poradni geriatrycznej ,92 3,68 porada III typu w poradni geriatrycznej punkt 6,44 porada IV typu w poradni geriatrycznej porada I typu w poradni dermatologicznej ,84 porada II typu w poradni dermatologicznej ,92 3,68 porada III typu w poradni dermatologicznej punkt 6,44 porada IV typu w poradni dermatologicznej porada I typu w poradni leczenia bólu ,84 porada II typu w poradni leczenia bólu ,92 3,68 porada III typu w poradni leczenia bólu punkt 6,44 porada IV typu w poradni leczenia bólu porada I typu w poradni chorób mięśni ,84 porada II typu w poradni chorób mięśni ,92 3,68 porada III typu w poradni chorób mięśni punkt 6,44 porada IV typu w poradni chorób mięśni porada I typu w poradni medycyny sportowej ,84 porada II typu w poradni medycyny sportowej ,92 3,68 porada III typu w poradni medycyny sportowej punkt 6,44 porada IV typu w poradni medycyny sportowej Strona 5 z 7

26 zał. a do materiałów informacyjnych AOS Lp. kod komórki nazwa zakresu kod zakresu kod świadczenia jednostka współczynnik liczba punktów z świadczenie sprawozdawane/ rozliczane organizacyjnej świadczeń świadczeń sprawozdawanego rozliczeniowa korygujący uwzględnieniem porada I typu w poradni neonatologicznej ,84 porada II typu w poradni neonatologicznej ,92 3, poradni porada III typu w poradni neonatologicznej punkt neonatologicznej 6, poradni proktologicznej poradni wad postawy poradni preluksacyjna poradni logopedycznej poradni pediatrycznej szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka porada IV typu w poradni neonatologicznej porada I typu w poradni proktologicznej ,84 porada II typu w poradni proktologicznej ,92 3,68 porada III typu w poradni proktologicznej punkt 6,44 porada IV typu w poradni proktologicznej porada I typu w poradni wad postawy ,84 porada II typu w poradni wad postawy ,92 3,68 porada III typu w poradni wad postawy punkt 6,44 porada IV typu w poradni wad postawy porada I typu w poradni preluksacyjna ,84 porada II typu w poradni preluksacyjna ,92 3,68 porada III typu w poradni preluksacyjna punkt 6,44 porada IV typu w poradni preluksacyjna porada I typu w poradni logopedycznej ,84 porada II typu w poradni logopedycznej ,92 3,68 porada III typu w poradni logopedycznej punkt 6,44 porada IV typu w poradni logopedycznej porada I typu w poradni pediatrycznej szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka porada II typu w poradni pediatrycznej szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka porada III typu w poradni pediatrycznej szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka porada IV typu w poradni pediatrycznej szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka , ,68 punkt ,44 0,92 Strona 6 z 7

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 81/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2000 r. Opracowano na podstawie:. Dz.U. 2000 r. Nr 30, poz. 379 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr./2008/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2008 r.

Zarządzenie Nr./2008/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2008 r. Zarządzenie Nr./2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na postawie art.

Bardziej szczegółowo

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI Kod Opis 0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI 0030 PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga:

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 grudnia 2002 r. 1880 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zak adów opieki zdrowotnej oraz szczegó owych zasad ich

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność.

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność. Załącznik Nr 3 do U c h w a ł y Nr XXXI/290/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 października 2008 r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność.

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność. Załącznik do Uchwały Nr 18/2010 Rady Społecznej SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim z dnia 28 grudnia 2010 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna Załącznik nr 2 Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna 0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/8/2013 zarządu imed24 S.A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24 Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U

Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR1 ul. Derdowskiego 23; Nr certyfikatu: 485478 Ważność załącznika jest zgodna z ważnością certyfikatu. - pracownia badań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na postawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

40% zniżki 50% zniżki

40% zniżki 50% zniżki TCOP Telefoniczne centrum Obsługi pacjenta POLMED 801 033 200; 58 775 95 99 Automatyczny Konsultant Portal Pacjenta Platforma Medycyny Pracy (zarządzanie medycyną pracy on-line) Platforma rejestracji do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2/2019 Zarządu Comarch Healthcare S.A.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2/2019 Zarządu Comarch Healthcare S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2/2019 Zarządu Comarch Healthcare S.A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY COMARCH HEALTHCARE S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24 Postanowienia ogólne 1. Podmiot leczniczy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Abonamenty firmowe. Porównanie pakietów. POLMED - Abonamenty firmowe - porównanie pakietów strona 1 z 7

Abonamenty firmowe. Porównanie pakietów. POLMED - Abonamenty firmowe - porównanie pakietów strona 1 z 7 Abonamenty firmowe Porównanie pakietów POLMED - Abonamenty firmowe - porównanie pakietów strona 1 z 7 TCOP Telefoniczne centrum Obsługi pacjenta POLMED 801 033 200; 58 775 95 99 Automatyczny Konsultant

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz Poradni działających przy Szpitalu Uniwersyteckim

Wykaz Poradni działających przy Szpitalu Uniwersyteckim Wykaz Poradni działających przy Szpitalu Uniwersyteckim Wymagane dokumenty przy zapisie do Poradni:, skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku Pacjentów zgłaszających się do Poradni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. wydanie 2 z 2 marca 2015 r. Opracowanie: Pełnomocnik ds. SZJ Zatwierdzone przez: Dyrektor generalną

Księga Jakości. wydanie 2 z 2 marca 2015 r. Opracowanie: Pełnomocnik ds. SZJ Zatwierdzone przez: Dyrektor generalną wydanie 2 z r. Opracowanie: Pełnomocnik ds. SZJ Zatwierdzone przez: Dyrektor generalną Wprowadzono do obowiązkowego stosowania Jest to oficjalny dokument i nie może być udostępniany lub powielany bez zgody

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi na rzecz dzieci należy oznaczyć kodem nieparzystym, o jeden wyższym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. wydanie 3 z 1 października 2015 r. Opracowanie: Pełnomocnik ds. SZJ Zatwierdzone przez: Dyrektor generalną

Księga Jakości. wydanie 3 z 1 października 2015 r. Opracowanie: Pełnomocnik ds. SZJ Zatwierdzone przez: Dyrektor generalną wydanie 3 z r. Opracowanie: Pełnomocnik ds. SZJ Zatwierdzone przez: Dyrektor generalną Wprowadzono do obowiązkowego stosowania Jest to oficjalny dokument i nie może być udostępniany lub powielany bez zgody

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej Kolejki Oczekujących Stan na dzień : 31-01-2015 Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 0 stabilne: 16 Gabinet Ginekologiczno-Położniczy stabilne: 1 stabilne: 15 Gabinet Poradni Alergologicznej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XXXVII/743/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1058 UCHWAŁA NR XXXV/343/2013 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 30 stycznia 2013 r.

Gdańsk, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1058 UCHWAŁA NR XXXV/343/2013 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 30 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1058 UCHWAŁA NR XXXV/343/2013 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej Kolejki Oczekujących Stan na dzień : 28-02-2015 Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 0 stabilne: 14 Gabinet Ginekologiczno-Położniczy stabilne: 3 stabilne: 12 Gabinet Poradni Alergologicznej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2012

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2012 WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2012 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ 3) Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 30-09-2015 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 0 stabilne: 10 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Poradnia Alergologiczna stabilne: 106 stabilne: 100 Poradnia Audiologicznej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Lp.

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 31-05-2016 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny Poradnia Ginekologiczno-Położnicza stabilne: 12 stabilne: 15 Poradnia Alergologiczna stabilne: 162 stabilne: 95 Poradnia Audiologicznej

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 30-04-2016 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny Poradnia Ginekologiczno-Położnicza stabilne: 6 stabilne: 13 Poradnia Alergologiczna stabilne: 147 stabilne: 77 Poradnia Audiologicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 71/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 71/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Poradnie Specjalistyczne i Pracownie

Poradnie Specjalistyczne i Pracownie CENTRANY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa Poradnie Specjalistyczne i Pracownie L.p. PORADNIE SPECJALISTYCZNE LOKALIZACJA GODZINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 178/05 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2005 roku

Protokół Nr 178/05 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2005 roku Protokół Nr 78/05 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2005 roku Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył P.Franciszek Wołodźko, Marszałek Województwa. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 31-08-2015 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 0 stabilne: 10 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Poradnia Alergologiczna stabilne: 154 stabilne: 73 Poradnia Audiologicznej

Bardziej szczegółowo

System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej "systemem", składa się z dziesięciu części.

System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej systemem, składa się z dziesięciu części. Tekst ujednolicony ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2011:

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2011: WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2011: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ 44-280 Rydułtowy ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp.z o.o. WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Numer księgi rejestrowej - cz. I 000000025125 identyfikator jednostki podziału

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej Kolejki Oczekujących Stan na dzień : 30-09-2012 Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny Liczba oczekujących - pilne : 0 Szacowany czas oczekiwania - pilne : 14 stabilne: 0 stabilne: 31 Gabinet Ginekologiczno-Położniczy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2015

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2015 WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2015 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ 1. PPZOZ Zespół Poradni

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU tel. sekr. (32) 67 106 12; fax. (32) 106 14; e-mail: sekretariat@zlazawiercie.jur.pl www.zlazawiercie.jur.pl Misją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 31-08-2016 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 3 stabilne: 0 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza stabilne: 11 stabilne: 10 Poradnia Alergologiczna stabilne: 105

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

Statut Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 123/2010 z dnia 30.12.2010 roku Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Statut Wojewódzkiego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.52.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 26 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy FORMED SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2013

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2013 WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W RAMACH UMÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA ROK 2013 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ 3) Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego SzM-ZP

Szczegółowe warunki konkursu ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego SzM-ZP Organizator Konkursu/ Udzielający Zamówienie : Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r.: oraz Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 REGON 180954820,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r.

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej Kolejki Oczekujących Stan na dzień : 31-12-2013 Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny Liczba oczekujących - pilne : 0 Szacowany czas oczekiwania - pilne : 6 stabilne: 8 stabilne: 51 Gabinet Ginekologiczno-Położniczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z dnia 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo