DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO"

Transkrypt

1 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2017 ŁÓDŹ czerwiec 2018

2 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO Opracowały: Bożena Przybylska - Starszy Inspektor Wojewódzki Monika Pietras - Inspektor Wojewódzki Zatwierdził: Piotr Cieplucha Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej

3 Analiza działalności zakładów lecznictwa zamkniętego w 2017 roku Materiałem źródłowym do opracowania niniejszej analizy są dane uzyskane ze szpitali i zakładów opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjnoopiekuńcze, hospicja i oddziały medycyny paliatywnej). W opracowaniu nie uwzględniono działalności Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi z powodu braku danych. Zgodnie z przyjętą zasadą w sprawozdawczości resortu zdrowia od 2010 roku w liczbie łóżek w szpitalach są uwzględniane miejsca dla noworodków i wcześniaków (767miejsc). W odrębnej pozycji wykazano miejsca w oddziałach dziennych o kodach resortowych oddziałów stacjonarnych oraz szpitalach/ oddziałach jednego dnia, które są uwzględniane w liczbie łóżek w szpitalach. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz.160 t.j.) w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych wyróżniamy: świadczenia szpitalne, świadczenia inne niż szpitalne. Ze świadczeń szpitalnych wyłączono hospicja i oddziały medycyny paliatywnej wykazane w odrębnej pozycji poniższej publikacji. Nie ujęto także ośrodków opieki pozaszpitalnej o kodach resortowych oraz , 2740 wykazywanych w sprawozdaniach dotyczących lecznictwa ambulatoryjnego. Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne W 2017 roku w obszarze stacjonarnych i całodowych świadczeń szpitalnych nastapiły nastepujace zmiany: z dniem 1 stycznia 2017 r. podjął działalność szpital Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lekarze Urolodzy - Marek Rożniecki i Partnerzy" w Zduńskiej Woli z liczbą 20 łóżek, który z dniem 30 czerwca 2017 r. zakończył działalność, z dniem 2 stycznia 2017 r. w miejsce Szpitala Endoterapia w Łodzi rozpoczął działalność Magodent - Endoterapia Szpital z liczbą 8 łóżek,

4 z dniem 16 czerwca 2017 r. zakończył działalność Szpital Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu z liczbą 40 łóżek, z dniem 30 czerwca 2017 r. zakończył działalność oddział rehabilitacyjny DS. ANDERS Sp. z o.o. w Studziankach z 2 łóżek, z dniem 7 stycznia 2017 r. uległa zmianie dotychczasowa nazwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Obecnie szpital nosi nazwę Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, W obszarze oddziałów jednego dnia nastąpiły następujące zmiany: z dniem 1 stycznia 2017 r. rozpoczął działalność Oddział jednego dnia w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonujący w strukturach INSTYTUTU ZDROWIA MEDICALL Sp. z o.o. Sp.K., dniem 11 listopada 2017 r. w miejsce Med -Gastr Szpital w Łodzi rozpoczął działalność MED-GASTR HOSPITAL - SZPITAL Sp. z o.o. i Sp.K. w Łodzi, z dniem 1 stycznia 2017 r. zakończył działalność Oddział jednego dnia NZOZ Medicall Lecznictwo Szpitalne w Piotrkowie Trybunalskim, z dniem 30 czerwca 2017 r. zakończył działalność NZOZ VITASANA Zespół chirurgii jednego dnia w Pabianicach, z dniem 20 października 2017 r. zakończył działalność MEGAMED Zespół chirurgii jednego dnia w Piotrkowie Trybunalskim. Na dzień 31 grudnia 2017 r. w województwie łódzkim w 25 podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorstwami funkcjonują 34 szpitale (publiczne), co w odniesieniu do podmiotu tworzącego (organu założycielskiego) przedstawia się następująco: Podmiot tworzący Liczba podmiotów leczniczych Liczba szpitali Samorząd Województwa Samorządy Powiatowe 9 10 Uniwersytet Medyczny 3 6 Minister Zdrowia 2 2 MSWiA 1 1 Razem 25 34

5 Liczba szpitali ogółem i łóżek według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. dla poszczególnych organów założycielskich przedstawia się następująco: Liczba szpitali i łóżek wg stanu 2017 r. (bez łóżek szpitala MSWiA) Organ założycielski Liczba szpitali 1/ Szpitale opieki całodobowej 2/ Szpitale/oddziały jednego dnia Liczba szpitali Liczba łóżek Liczba miejsc w oddziałach dziennych 2016 r r. stan 2017 r. Ministerstwo Zdrowia Uniwersytet Medyczny Samorząd Województwa Samorząd powiatowy i gminny MSWiA 1 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Ogółem / Szpital, jako jednostka organizacyjna podmiotu prowadzącego działalność leczniczą 2/ łącznie z mi neonatologicznymi, bez łóżek medycyny paliatywnej i hospicjów W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2016 r. w szpitalach przybyły 22 rzeczywiste opieki całodobowej. Na dzień 31 grudnia 2017 r. łącznie w rodzaju działalności leczenie szpitalne funkcjonowało łóżek : łóżek opieki całodobowej, 66 miejsc w oddziałach dziennych oraz 172 w szpitalach/oddziałach jednego dnia. łóżek w zakresie szpitalnego całodobowego według rodzajów działalności przedstawia się następująco:

6 Oddziały całodobowe stan */ % Ogółem ,0 100,0 z tego: Oddziały związane ze specjalnościami choroby wewnętrzne ( ) Oddziały innych specjalności zachowawczych ( ) Oddziały związane z opieką nad matką i dzieckiem ( ) Oddziały specjalności zabiegowych ( ) Oddziały psychiatryczne i uzależnień ( ) ,3 23, ,9 21, ,1 18, ,5 22, ,6 13,5 Inne (4902; 4903) ,7 0,7 */ bez łóżek hospicyjnych o kodzie 5180 i medycyny paliatywnej o kodzie 4180 i Strukturę łóżek przedstawia poniższy wykres: Struktura łóżek w 2017 roku 0,7% 13,5% 23,2% 22,5% 21,7% 18,4% Oddz. związane ze specjalnościami choroby wewnętrzne ( ) Oddz.innych specjalności zachowawczych ( ) Oddziały związane z opieką nad matką i dzieckiem ( ) Oddziały specjalności zabiegowych ( ) Oddziały psychiatryczne i uzależnień ( ) Z wykresu wynika, iż w strukturze łóżek w województwie łódzkim przeważają związane z chorobami wewnętrznymi (23,2%) oraz specjalności zabiegowych (22,5%). Prawie dwukrotnie mniej jest łóżek psychiatrycznych (13,5%). o łóżko rzeczywiste w oddziałach całodobowych wykorzystane było przez 253,7 dni, tzn. w 69,5%. W porównaniu do 2016 roku wskaźnik wykorzystania zmalał o 0,5 dnia. W szpitalach/oddziałach jednego dnia wskaźnik wykorzystania wynosi 246,4 dnia, tj. 67,5%.

7 Wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych całodobowych według organu założycielskiego przedstawia się następująco: Organ założycielski Wskaźnik wykorzystania w % 2016 r r r r. Ministerstwo Zdrowia 231,2 233,5 63,3 64,0 Uniwersytet Medyczny 271,8 269,8 74,5 73,9 Samorząd Województwa 286,8 286,3 78,6 78,4 Samorząd powiatowy i gminny 228,8 219,3 62,7 60,1 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 208,5 212,1 57,1 58,1 Ogółem 254,2 253,7 69,6 69,5 Wskaźnik procentowy przedstawiono na poniższym wykresie: Wskaźnik wykorzystania łóżek w odniesieniu do komórek organizacyjnych danej specjalności w 2017 r. przedstawia się następujaco:

8 W 2017 r. w najwyższym procencie wykorzystane są w szpitalnych oddziałach w oddziałach psychiatrycznych i oddziałach uzależnień (86,6%). W najmniejszym procencie (32,6%) wykorzystane są w oddziałach SOR oraz związanych z opieką nad matką i dzieckiem (55,3). Wzrost wykorzystania łóżek obserwujemy w oddziałach związanych ze specjalnościami zachowawczymi (o 1,1 p.p.), opieką nad matka i dzieckiem (o 1,2 p.p.) oraz specjalnościami zabiegowymi (o 0,4 p.p.). Spadek wykorzystania łóżek w stosunku do 2016 roku obserwujemy w pozostałych specjalnościach oddziałów. Stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w województwie łódzkim funkcjonowało 36 zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych z liczbą 1884 łóżek. W porównaniu do 31 grudnia 2016 r. odnotowano nastepujące zmiany: z dniem 1 maja 2017 r. rozpoczął działalność Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy KATRINS Sp. z o.o. w Łodzi z liczbą 16 łóżek,

9 z dniem 1 stycznia 2017 r. podjął działalność Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy WIOŚNIANA w Łodzi z liczbą 26 łóżek, z dniem 14 lutego 2017 r. rozpoczął działalność zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci wentylowanych mechanicznie oraz zakład opiekuńczo-leczniczy dla dorosłych wentylowanych mechanicznie działający w strukturach Stowarzyszenia ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI ŁUPKOWA w Łodzi z liczbą 20 łóżek, z dniem 27 września 2017 r. zakończył działalność Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Przedborzu funkcjonujący w strukturach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu. Ogółem w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2016 r. w zakładach opiekuńczoleczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych przybyło 68 łóżek. Liczbę zakładów i liczbę łóżek na dzień 31 grudnia 2017 r. w odniesieniu do organów założycielskich przedstawia poniższa tabela: Zakłady opiekuńczo-lecznicze wg stanu na dzień 2017 r. ZOL-e Organ założycielski Liczba zakładów 2016 r r. Ministerstwo Zdrowia Uniwersytet Medyczny Samorząd Województwa Samorząd powiatowy i gminny Przedsiębiorstwa (Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej) Ogółem Wskaźnik wykorzystania w zakładach opiekuńczo-leczniczych w porównaniu do 2016 r. zmniejszył się o 11 dni i wynosił 297,5 dni, tj. 81,5%.

10 W odniesieniu do rodzaju zakładu przedstawia się następująco: Wskaźnik wykorzystania Rodzaj zakładu w % Zakłady wojewódzkie 362,6 351,2 99,3 96,2 Zakłady UM 311,8 350,7 85,4 96,1 Zakłady powiatowe i gminne 333,1 332,4 91,3 91,1 Zakłady niepubliczne 301,0 286,9 82,5 78,6 Ogółem ZOL-e 308,5 297,5 84,5 81,5 Oddziały medycyny paliatywnej Na dzień 31 grudnia 2017 roku w województwie łódzkim funkcjonowało sześć oddziałów medycyny paliatywnej z łączną liczbą 111 łóżek. W stosunku do 2016 roku przybyły 4 rzeczywiste. Hospicja Na dzień 31 grudnia 2017 roku na terenie województwa łódzkiego funkcjonowało jedno hospicjum stacjonarne z liczbą 11 łóżek.

11 Tabl. 1 Działalność zakładów lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego wg powiatów w 2017 roku - ogółem O G Ó Ł E M ( ) WYSZCZEGÓLNIENIE wg powiatów Wypisani e na * ,71 6,12 42,46 2,50 : stacjonarne * ,67 5,72 44,35 2,40 jednego dnia * ,37 1,00 246,37 0,00 dzienne * ,45 1,18 334,85 0,01 hospocjum stacjonarne * ,64 99,83 3,18 23,08 medycyny paliatywnej * ,94 17,47 17,74 65,33 opiekuńczo-lecznicze * ,53 133,39 2,23 42,03 1. Szpitale * ,23 5,29 48,05 2,18 : stacjonarne * ,67 5,72 44,35 2,40 jednego dnia * ,37 1,00 246,37 0,00 dzienne * ,45 1,18 334,85 0,01 2. Hospicjum stacjonarne * ,64 99,83 3,18 23,08 3. Medycyna paliatywna * ,94 17,47 17,74 65,33 4. Zakłady opiekuńczo-lecznicze * ,53 133,39 2,23 42,03 Zakłady wojewódzkie * ,53 6,93 41,65 2,67 : stacjonarne * ,34 7,24 39,56 2,59 jednego dnia * ,29 1,00 80,29 0,00 dzienne * ,76 1,00 408,94 0,00 medycyny paliatywnej * ,71 17,04 17,35 59,93 opiekuńczo-lecznicze * ,23 118,65 2,96 43,60 */ leczono bez ruchu międzyoddziałowego

12 WYSZCZEGÓLNIENIE wg powiatów Wypisani e na Zakłady powiatowe * ,33 4,93 46,48 3,14 : stacjonarne * ,33 4,97 44,11 3,50 jednego dnia * ,45 1,00 324,45 0,01 dzienne * ,80 20,09 20,00 0,58 opiekuńczo-lecznicze * ,38 127,49 2,61 42,23 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze * ,76 4,88 53,41 1,56 : stacjonarne * ,98 4,80 53,59 1,45 jednego dnia * ,25 1,00 537,25 0,00 dzienne * ,25 1,00 177,25 0,00 medycyny paliatywnej * ,57 14,12 20,86 65,36 opiekuńczo-lecznicze * ,72 153,11 2,29 47,41 Zakłady niepubliczne * ,24 6,65 35,52 2,68 : stacjonarne * ,09 4,64 45,70 2,35 jednego dnia * ,39 1,00 207,39 0,00 hospicjum stacjonarne * ,64 99,83 3,18 23,08 medycyny paliatywnej * ,78 20,68 17,11 79,36 opiekuńczo-lecznicze * ,93 134,55 2,13 41,48 */ leczono bez ruchu międzyoddziałowego

13 Tabl. 2 Działalność zakładów lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego w 2017 roku wg specjalności oddziałów ODDZIAŁY WEWNĘTRZNE WYSZCZEGÓLNIENIE Przenies. wypisani e na ,93 6,21 43,01 8,52 Zakłady wojewódzkie ,23 7,19 38,56 8,97 Zakłady powiatowe ,08 6,17 41,81 9,01 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,61 4,41 75,93 4,52 Zakłady niepubliczne ,18 5,76 43,59 8,86 ODDZIAŁY ALERGOLOGICZNE DLA DZIECI ,39 3,83 65,11 0,00 Zakłady wojewódzkie ,39 3,83 65,11 0,00 ODDZIAŁY DIABETOLOGICZNE ,20 8,71 39,51 5,06 Zakłady wojewódzkie ,17 9,94 36,55 7,16 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,75 7,18 43,96 2,47 ODDZIAŁY DIABETOLOGICZNE DZIECIĘCE ,43 4,06 67,09 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,43 4,06 67,09 0,00 ODDZIAŁY ENDOKRYNOLOGICZNE ,15 3,54 49,41 0,02 Zakłady wojewódzkie ,90 4,48 50,40 0,07 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,27 3,20 53,13 0,00 Zakłady niepubliczne ,36 2,89 30,57 0,00 ODDZIAŁY ENDOKRYNOLOGICZNE DZIECIĘCE ,00 1,25 182,83 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,00 1,25 182,83 0,00 ODDZIAŁY GASTROLOGICZNE I GASTROENTEROLOGICZNE ,94 3,61 86,35 1,94 Zakłady wojewódzkie ,84 3,54 83,80 1,98 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,60 4,82 74,42 2,76 Zakłady niepubliczne ,18 1,00 153,18 0,00

14 WYSZCZEGÓLNIENIE ODDZIAŁY GASTROLOGICZNE I GASTROENTEROLOGICZNE DZIECIĘCE Przenies. wypisani e na ,97 3,29 56,15 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,97 3,29 56,15 0,00 ODDZIAŁY GERIATRYCZNE ,76 6,19 23,21 4,64 Zakłady wojewódzkie ,60 5,13 12,60 1,75 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,46 6,47 25,88 5,03 Zakłady niepubliczne ,50 4,90 20,50 3,66 ODDZIAŁY HEMATOLOGICZNE ,25 11,13 25,99 5,75 Zakłady wojewódzkie ,25 11,13 25,99 5,75 ODDZIAŁY KARDIOLOGICZNE ,48 4,17 60,31 2,33 Zakłady wojewódzkie ,77 4,75 62,44 2,44 Zakłady powiatowe ,48 5,41 39,45 6,61 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,27 4,36 61,25 2,06 Zakłady niepubliczne ,30 2,42 73,60 0,32 ODDZIAŁY KARDIOLOGICZNE DZIECIĘCE ,77 4,06 68,60 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,77 4,06 68,60 0,00 ODDZIAŁY INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO ,03 1,66 157,33 1,64 Zakłady niepubliczne ,03 1,66 157,33 1,64 ODDZIAŁY NEFROLOGICZNE ,18 6,81 46,27 6,28 Zakłady wojewódzkie ,00 6,53 45,93 5,73 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,62 7,29 46,85 7,23 ODDZIAŁY NEFROLOGICZNE DZIECIĘCE ,00 2,39 130,33 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,00 2,39 130,33 0,00

15 WYSZCZEGÓLNIENIE ODDZIAŁY TOKSYKOLOGICZNE Przenies. wypisani e na ,34 1,51 66,28 0,24 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,34 1,51 66,28 0,24 ODDZIAŁY DERMATOLOGICZNE ,33 5,80 47,11 0,02 Zakłady wojewódzkie ,59 6,17 53,27 0,00 Zakłady niepubliczne ,00 9,23 19,50 0,26 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,50 4,51 56,47 0,00 ODDZIAŁY DERMATOLOGICZNE DZIECIĘCE ,73 5,43 42,67 0,00 Zakłady wojewódzkie ,73 5,43 42,67 0,00 ODDZIAŁY NEUROLOGICZNE ,16 5,83 49,73 2,99 Zakłady wojewódzkie ,02 5,62 55,86 2,85 Zakłady powiatowe ,43 6,30 39,09 4,10 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,96 6,06 65,00 2,11 Zakłady niepubliczne ,47 5,99 37,82 3,47 ODDZIAŁY NEUROLOGICZNE DZIECIĘCE ,95 3,64 49,73 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,95 3,64 49,73 0,00 ODDZIAŁY UDAROWE ,86 10,74 23,17 10,46 Zakłady wojewódzkie ,65 12,20 29,15 12,48 Zakłady powiatowe ,16 9,52 29,53 5,36 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,75 10,10 24,13 13,30 Zakłady niepubliczne ,29 10,84 17,83 11,15 ODDZIAŁY ONKOLOGICZNE ,91 2,49 93,00 0,30 Zakłady niepubliczne ,91 2,49 93,00 0,30

16 WYSZCZEGÓLNIENIE Przenies. wypisani e na ODDZIAŁY CHEMIOTERAPII ,28 2,39 117,40 0,49 Zakłady wojewódzkie ,00 2,34 116,25 0,57 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,00 3,27 24,75 0,00 Zakłady niepubliczne ,35 2,52 140,85 0,21 ODDZIAŁY RADIOTERAPII ,82 8,61 29,84 0,66 Zakłady wojewódzkie ,03 8,52 33,59 0,56 Zakłady niepubliczne ,57 9,18 17,61 1,25 ODDZIAŁY ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ,54 4,44 44,75 0,09 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,54 4,44 44,75 0,09 ODDZIAŁY ANESTEZJOLOGII I NTENSYWNEJ TERAPII ,23 9,59 28,61 38,14 Zakłady wojewódzkie ,58 10,09 31,27 37,09 Zakłady powiatowe ,56 7,15 37,86 28,27 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,23 8,85 26,25 40,25 Zakłady niepubliczne ,37 13,13 17,39 57,81 ODDZIAŁY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DZIECIĘCEJ ,70 8,06 27,00 7,55 Zakłady wojewódzkie ,00 0,00 0,00 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,50 8,06 27,84 7,55 ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ,32 7,02 46,20 2,62 Zakłady wojewódzkie ,27 8,19 44,58 2,02 Zakłady powiatowe ,27 7,69 31,38 5,25 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,83 3,25 92,64 1,69 Zakłady niepubliczne ,87 6,34 35,13 7,28 ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI ,48 4,57 50,90 0,00 Zakłady wojewódzkie ,48 4,57 50,90 0,00

17 ODDZIAŁY REUMATOLOGICZNE e ,27 6,80 33,89 0,04 Zakłady wojewódzkie ,55 7,04 38,87 0,03 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,06 4,95 37,19 0,17 Zakłady powiatowe ,41 7,11 23,41 0,00 ODDZIAŁY REHABILITACYJNE ,22 24,61 12,73 0,01 Zakłady wojewódzkie ,98 25,33 12,04 0,03 Zakłady powiatowe ,53 24,98 13,99 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,73 25,06 14,87 0,00 Zakłady niepubliczne ,83 23,61 12,23 0,00 ODDZIAŁY REHABILITACYJNE DZIECIĘCE ,61 22,46 8,93 0,00 Zakłady wojewódzkie ,56 23,09 11,24 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,64 18,10 3,68 0,00 ODDZIAŁY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ WYSZCZEGÓLNIENIE ,10 21,82 13,89 1,12 Zakłady wojewódzkie ,59 19,07 16,49 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,00 16,75 17,67 0,00 Zakłady niepubliczne ,86 57,05 4,64 16,52 ODDZIAŁY REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ Przenies. wypisani na ,00 15,64 21,80 0,00 Zakłady wojewódzkie ,00 15,64 21,80 0,00 ODDZIAŁY CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DOROSŁYCH ,43 7,11 43,63 2,49 Zakłady wojewódzkie ,27 7,17 47,32 2,22 Zakłady powiatowe ,70 8,01 35,65 5,69 Zakłady niepubliczne ,64 5,81 30,24 1,74 ODDZIAŁY CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI ,16 4,07 53,42 0,00 Zakłady wojewódzkie ,16 4,07 53,42 0,00 ODDZIAŁY CHORÓB ZAWODOWYCH ,00 2,97 11,44 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,00 2,97 11,44 0,00

18 ODDZIAŁY PEDIATRYCZNE WYSZCZEGÓLNIENIE Przenies. wypisani e na ,71 4,38 46,31 0,00 Zakłady wojewódzkie ,81 4,88 42,77 0,00 Zakłady powiatowe ,55 4,76 41,06 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,75 3,85 58,37 0,01 Zakłady niepubliczne ,30 4,33 43,52 0,00 ODDZIAŁY NEONATOLOGICZNE ,78 4,64 34,24 0,68 Zakłady wojewódzkie ,94 4,59 40,97 0,16 Zakłady powiatowe ,29 3,58 29,66 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,74 8,50 29,96 3,25 Zakłady niepubliczne ,51 3,20 35,47 0,04 ODDZIAŁY GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE ,69 3,69 62,56 0,02 Zakłady wojewódzkie ,06 3,74 62,05 0,03 Zakłady powiatowe ,49 3,48 52,15 0,02 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,90 4,44 66,46 0,00 Zakłady niepubliczne ,51 3,15 68,09 0,01 ODDZIAŁY GINEKOLOGICZNE ,85 2,60 70,80 0,07 Zakłady powiatowe ,85 2,60 70,80 0,07 ODDZIAŁY POŁOŻNICZE ,93 2,88 49,30 0,00 Zakłady niepubliczne ,93 2,88 49,30 0,00 ODDZIAŁY GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ ,53 3,43 67,00 0,00 Zakłady wojewódzkie ,53 3,43 67,00 0,00

19 WYSZCZEGÓLNIENIE Przenies. wypisani e na ODDZIAŁY CHIRURGICZNE OGÓLNE ,03 4,29 54,11 2,06 Zakłady wojewódzkie ,87 5,03 53,02 2,78 Zakłady powiatowe ,50 4,42 51,51 2,19 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,57 4,49 53,17 2,38 Zakłady niepubliczne ,41 3,63 57,12 1,36 ODDZIAŁY CHIRURGICZNE DZIECIĘCE ,96 2,87 72,07 0,01 Zakłady wojewódzkie ,33 2,60 84,86 0,03 Zakłady powiatowe ,05 2,72 33,15 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,71 3,03 74,53 0,00 Zakłady niepubliczne ,50 3,30 78,70 0,00 ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ ,81 5,39 49,29 1,03 Zakłady wojewódzkie ,81 5,39 49,29 1,03 ODDZIAŁY CHIRURGII NACZYŃ ,36 5,79 54,83 2,95 Zakłady wojewódzkie ,36 5,79 54,83 2,95 ODDZIAŁY CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ ,56 2,79 82,00 0,21 Zakłady wojewódzkie ,70 4,12 53,05 0,43 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,23 1,42 223,31 0,00 Zakłady niepubliczne ,57 2,11 71,86 0,00 ODDZIAŁY CHIRURGII PLASTYCZNEJ ,53 1,46 62,67 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,93 1,46 67,00 0,00 Zakłady niepubliczne ,00 1,00 2,00 0,00 ODDZIAŁY OPARZENIOWE DZIECIĘCE ,52 3,95 33,08 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,52 3,95 33,08 0,00

20 e ODDZIAŁY KARDIOCHIRURGICZNE ,39 10,44 23,03 5,22 Zakłady wojewódzkie ,07 9,80 26,86 5,98 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,29 10,65 22,00 4, ,57 5,05 36,17 0,12 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,57 5,05 36,17 0, ,32 6,60 37,78 2,67 Zakłady wojewódzkie ,89 7,63 34,30 3,47 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,39 5,61 43,76 1,91 Zakłady niepubliczne ,50 3,00 7,50 0, ,50 5,81 76,90 0,26 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,50 5,81 76,90 0, ,37 4,57 47,39 0,39 Zakłady wojewódzkie ,18 6,48 38,79 0,72 Zakłady powiatowe ,55 3,79 50,52 0,29 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,19 3,51 80,22 0,19 Zakłady niepubliczne ,69 3,96 40,04 0,28 ODDZIAŁY URAZOWO-ORTOPEDYCZNE DZIECIĘCE ,23 3,92 63,15 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,23 3,92 63,15 0,00 ODDZIAŁY OKULISTYCZNE WYSZCZEGÓLNIENIE ODDZIAŁY KARDIOCHIRURGICZNE DZIECIĘCE ODDZIAŁY NEUROCHIRURGICZNE ODDZIAŁY NEUROCHIRURGICZNE DZIECIĘCE ODDZIAŁY URAZOWO-ORTOPEDYCZNE Przenies. wypisani ,76 1,56 141,17 0,00 Zakłady wojewódzkie ,78 2,04 97,93 0,00 Zakłady powiatowe ,58 1,73 113,62 0,03 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,08 1,80 120,11 0,00 Zakłady niepubliczne ,68 1,00 282,48 0,00 na

21 WYSZCZEGÓLNIENIE ODDZIAŁY OKULISTYCZNE DZIECIĘCE Przenies. wypisani e na ,60 2,25 88,55 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,60 2,25 88,55 0,00 ODDZIAŁY OTOLARYNGOLOGICZNE ,26 3,47 52,25 0,14 Zakłady wojewódzkie ,38 3,80 46,71 0,16 Zakłady powiatowe ,89 4,38 40,42 0,35 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,74 2,72 73,42 0,05 Zakłady niepubliczne ,22 3,01 54,61 0,10 ODDZIAŁY OTOLARYNGOLOGICZNE DZIECIĘCE ,49 1,94 106,11 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,49 1,94 106,11 0,00 ODDZIAŁY CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ ,92 2,94 54,46 0,09 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,61 3,03 67,52 0,13 Zakłady niepubliczne ,69 2,68 35,69 0,00 ODDZIAŁY UROLOGICZNE ,59 3,19 69,44 0,25 Zakłady wojewódzkie ,30 3,47 68,10 0,26 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,58 2,25 98,29 0,42 Zakłady niepubliczne ,16 2,70 62,18 0,11 ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE ,19 30,57 10,93 0,27 Zakłady wojewódzkie ,85 32,82 10,57 0,28 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,70 24,45 13,28 0,10 Zakłady niepubliczne ,33 25,32 10,87 0,43 ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE DZIECIĘCE ,29 28,82 9,62 0,13 Zakłady wojewódzkie ,97 29,38 8,95 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,93 27,90 10,97 0,34

22 WYSZCZEGÓLNIENIE ODDZIAŁY REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ Przenies. wypisani e na ,89 75,78 4,95 0,67 Zakłady wojewódzkie ,89 75,78 4,95 0,67 ODDZIAŁY LECZENIA UZALEŻNIEŃ ,23 13,16 20,23 0,03 Zakłady wojewódzkie ,37 14,38 22,00 0,05 Zakłady powiatowe ,82 14,47 17,89 0,00 Zakłady niepubliczne ,60 8,95 16,94 0,00 ODDZIAŁY RATOWNICTWA ,56 0,36 341,84 0,94 Zakłady wojewódzkie ,17 0,32 356,67 1,11 Zakłady powiatowe ,35 0,25 344,97 0,74 Zakłady niepubliczne ,54 0,55 319,32 0,93 ODDZIAŁY RATOWNICTWA DLA DZIECI ,00 1,03 73,88 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,00 1,03 73,88 0,00 ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE DLA DOROSŁYCH ,23 133,41 2,24 42,03 Zakłady wojewódzkie ,23 118,65 2,96 43,60 Zakłady powiatowe ,38 127,49 2,61 42,23 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,72 153,11 2,29 47,41 Zakłady niepubliczne ,76 134,57 2,14 41,48 ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE DLA DZIECI ,20 88,00 0,40 0,00 Zakłady niepubliczne ,20 88,00 0,40 0,00 ODDZIAŁY OPIEKI HOSPICYJNEJ ,64 99,83 3,18 23,08 Zakłady niepubliczne ,64 99,83 3,18 23,08

23 WYSZCZEGÓLNIENIE Przenies. wypisani e na ODDZIAŁY MEDYCYNY PALIATYWNEJ ,94 17,47 17,74 65,33 Zakłady wojewódzkie ,71 17,04 17,35 59,93 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,57 14,12 20,86 65,36 Zakłady niepubliczne ,78 20,68 17,11 79,36 ODDZIAŁY JEDNEGO DNIA DLA DOROSŁYCH ,91 1,00 224,91 0,00 Zakłady wojewódzkie ,29 1,00 80,29 0,00 Zakłady powiatowe ,45 1,00 324,45 0,01 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,50 1,00 268,50 0,00 Zakłady niepubliczne ,72 1,00 193,72 0,00 ODDZIAŁY JEDNEGO DNIA DLA DZIECI ,83 1,00 626,83 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,83 1,00 626,83 0,00

24 WYSZCZEGÓLNIENIE DZIENNY ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY LECZENI W ODDZIAŁACH DZIENNYCH Przenies. wypisani Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze DZIENNY ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze DZIENNY ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY Zakłady wojewódzkie ODDZIAŁ DZIENNY CHEMIOTERAPII Zakłady wojewódzkie Zakłady powiatowe Zakłady niepubliczne

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2016 ŁÓDŹ LIPIEC 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2015 ŁÓDŹ LISTOPAD 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2014 ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO - 1 - WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI SPRAWOZDANIE ANALITYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2013 Łódź CZERWIEC 2014 - 2 - Wojewódzkie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r.

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r. UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 listopada 2012r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2011-2015 podm iotów : podm iotów : podm iotów : podm iotów :

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ Strona 1 Załącznik Nr 2 do Regulaminu 2017 WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ II III Część IX Część X Oddział Wewnętrzny Szpital SPZOZ 01 001 4000 HC.1.1. 07 43 1.08.1975 Oddział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r.

UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r. UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 225 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r.

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Białystok, październik 2011 r. Spis treści: 1. Wykaz szpitali w województwie podlaskim...

Bardziej szczegółowo

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA 5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 261 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2009

Wyszczególnienie. rok 2009 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE:

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE: UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XVI/164/2016 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r.

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. w sprawie przyjęcia Raportu lecznictwo stacjonarne w Województwie Świętokrzyskim w 2007 roku Na podstawie art.14 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r.

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Rejestracja/Transport sanitarny Punkt przyjęć planowych Obszar internistyczny Obszar chirurgiczny Dyżurki lekarskie Dyżurka OIOM Lekarz dyżurny OIOM Pracownia EEG i EMG Szpitalny oddział ratunkowy/izba

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U

Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR1 ul. Derdowskiego 23; Nr certyfikatu: 485478 Ważność załącznika jest zgodna z ważnością certyfikatu. - pracownia badań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2008

Wyszczególnienie. rok 2008 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 2. dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/.../2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/.../2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2014 r. Projekt z dnia 10 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIX/.../2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 KATOWICE 2012 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 KATOWICE 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 lipca 2017 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR 923/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zakład leczniczy: Jednostka organizacyjna: 1) Komórki organizacyjne:

Zakład leczniczy: Jednostka organizacyjna: 1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Zakład leczniczy: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w Statucie Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XXXVII/743/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo