PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA CZĘŚĆ II DIAGNOZA DO PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZAŁĄCZNIK II ZASOBY OCHRONY ZDROWIA Marzec 2006

2 ZAŁĄCZNIK II ZASOBY OCHRONY ZDROWIA 1. CHARAKTERYSTYKA BAZY ŁÓŻKOWEJ SZPITALE WEDŁUG ORGANÓW ZAŁOŻYCIELSKICH W 2004 ROKU Szpitale podległe samorządom terytorialnym Szpital resortowy Szpitale podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego Szpitale podległe Ministerstwu Zdrowia Szpitale Kliniczne Uniwersytetu Medycznego Niepubliczne placówki ochrony zdrowia ODDZIAŁY SZPITALNE WEDŁUG KODÓW RESORTOWYCH W 2004 ROKU BAZA ŁÓŻKOWA W PLACÓWKACH LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO PO DOSTOSOWANIU DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Szpitale podległe samorządom terytorialnym Szpital resortowy Szpitale podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego Szpitale podległe Ministerstwu Zdrowia Szpitale Kliniczne Uniwersytetu Medycznego LICZBA ŁÓŻEK WEDŁUG KODÓW RESORTOWYCH PO DOSTOSOWANIU DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA ZATRUDNIENIE PERSONELU LEKARSKIEGO I PIELĘGNIARSKIEGO NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH Szpitale podległe samorządom terytorialnym Szpital resortowy Szpitale podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego Szpitale podległe Ministerstwu Zdrowia Szpitale Kliniczne Uniwersytetu Medycznego Niepubliczne placówki ochrony zdrowia ZATRUDNIENIE NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH WEDŁUG KODÓW RESORTOWYCH W 2004 ROKU OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ PODSUMOWANIE 257

3 1. CHARAKTERYSTYKA BAZY ŁÓŻKOWEJ Występująca obecnie na terenie województwa łódzkiego struktura i lokalizacja zakładów lecznictwa zamkniętego, została w większości ukształtowana wiele lat temu i nie podlegała znaczącym korektom. Rozpoczęty w 1999 roku proces restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, polegający między innymi na redukcji szpitalnych w niektórych specjalnościach oraz tworzeniu zakładów bądź oddziałów opieki długoterminowej, zapoczątkował zmianę modelu organizacyjnego lecznictwa zamkniętego. Poprawie uległa proporcja opieki krótkoterminowej, długoterminowej i psychiatrycznej. W wskaźnik ilości długoterminowych kształtował się na poziomie 9,26 na 10 tys. mieszkańców województwa, natomiast wskaźnik ilości psychiatrycznych był na poziomie 8,04 na 10 tys. mieszkańców. Tabela Nr 1. Opiekę szpitalną nad mieszkańcami województwa na dzień sprawowało 78 jednostek: 17 placówek podległych Samorządowi Województwa w tym: 15 szpitali, 2 zakłady opieki zdrowotnej o profilu rehabilitacyjnym dla dzieci, 24 szpitale powiatowe, 2 placówki gminne, 7 szpitali podległych Senatowi Uniwersytetu Medycznego (w tym Instytut Stomatologii nie posiadający bazy wej), 2 instytuty podległe Ministrowi Zdrowia, 1 szpital podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2 szpitale niepubliczne (Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi, Szpital System S-1 w Tuszynie), oraz: - NZOZ MEDICAL MAGNUS w Łodzi, - NZOZ MONAR w Kęblinach, - NZOZ SALVE ZOZ Sp. z o.o. w Łodzi, - NZOZ MEDEOR PLUS w Łodzi, - NZOZ CONTACT-MED w Łodzi, - NZOZ HELP-Med. Sp.z o.o. w Łodzi, - ZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi, - NZOZ CARE w Zgierzu, - Klinika Okulistyczna Jasne Błonia Sp. z o.o. w Łodzi, - ZOZ Super-Med. s.c. w Łodzi, - Stacja Dializ INCP NZOZ w Piotrkowie Trybunalskim, - Międzynarodowe Centrum Dializ w Pabianicach, - NZOZ PULSMED w Łodzi*, - Specjalistyczne Gabinety Lekarskie DERMED w Łodzi*, - Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy MEDICAL CENTRE w Łodzi*, - Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Dom Pomocy Rodzinie w Łodzi*, - NZOZ Centrum Medyczne VASA NZOZ w Pabianicach*, - Zakład Opiekuńczo Leczniczy przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych w Jedliczach*, - NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny w Sokolnikach*, - NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny w Małkowie*, - Zakład Opiekuńczo Leczniczy SOSENKA w Kutnie *, * dane uzyskane z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ZAŁĄCZNIK II 1

4 - NZOZ Dom Opieki Zacisze w Łaznowskiej Woli*, - Fel-Med. Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Łodzi*. Na dzień , jak wynika z danych otrzymanych bezpośrednio z jednostek oraz z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, w województwie łódzkim było o 282 mniej niż w 1999 roku (spadek o 1,58). Tabela Nr 5. Zasadniczym elementem, który określał stopień wykorzystania zasobów, a co za tym idzie ich adekwatność w stosunku do potrzeb, był wyliczony procentowy wskaźnik wykorzystania (według wzoru: = w dniach x 100/365 dni). Tabela Nr 6. Do oddziałów o najwyższym wykorzystaniu w należały oddziały: radioterapii (127,92), psychiatryczny dla dzieci (107,19), dzienny psychiatryczny dla dzieci (103,54), psychogeriatryczny (102,52), neurochirurgiczny dla dzieci (101,55), medycyny nuklearnej (98,65), terapii uzależnienia od alkoholu (97,79), psychiatryczny dla chorych na gruźlicę (97,48), hematologii (95,69), psychiatryczny (95,33), rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci (95,23), rehabilitacji narządu ruchu (92,93), rehabilitacji (91,29), dermatologii dla dzieci (91,58) oraz w: hospicjum stacjonarnym (104,14), zakładach opiekuńczo leczniczych (95,00), zakładach opiekuńczo leczniczych psychiatrycznych (94,28). Najmniejsze było na oddziałach: oparzeń (22,25), chirurgii plastycznej (25,39), toksykologicznych dla dzieci (28,27), gruźlicy i chorób płuc dla dzieci (37,59), obserwacyjno-zakaźnych (38,47), neonatologicznych (45,62), chirurgii ręki (47,45), chirurgii szczękowo twarzowej (47,70). Najwyższe procentowe bazy wej było w niepublicznych placówkach (80,4), zaś najniższe zanotowano w placówkach podległych Uniwersytetowi Medycznemu (63,6). W średni pobyt w placówkach lecznictwa zamkniętego funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego kształtował się na poziomie ok. 8 dni. Najkrótszy pobyt chorych zanotowano w placówkach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (5,2 dnia) i Ministerstwu Zdrowia (5,8 dnia). Tabela Nr 2. Na dzień z ogólnej liczby funkcjonujących w województwie: 44,6 (7.802 ) stanowiły łóżka znajdujące się w placówkach podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego, ZAŁĄCZNIK II 2

5 27,2 (4.757 ) w jednostkach podległych Samorządom Powiatowym, 9,8 (1.715 łóżka) w jednostkach podległych Uniwersytetowi Medycznemu, 5,7 (990 ) w jednostkach podległych Ministerstwu Zdrowia, 5,1 (897 ) w jednostkach podległych Prezydentowi Miasta Łodzi, 6,2 (1.083 łóżka) w innych jednostkach (niepubliczne placówki), 1,5 (268 ) w jednostce podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tabela Nr 1 Wskaźniki ilości Rodzaj Stan rzeczywisty stan na rok Wskaźnik liczby na 10 tys. mieszkańców ** Łóżka krótkoterminowe ,2 Łóżka długoterminowe* ,3 Łóżka psychiatryczne ,0 Potencjał całkowity ,5 * - do liczby długoterminowych zostały wliczone łóżka opieki paliatywnej, opieki długoterminowej, łóżka opiekuńczo lecznicze, 50 pulmonologicznych i gruźliczych, 50, reumatologicznych oraz łóżka rehabilitacyjne ** - ludności według stanu na 30 czerwca ( ) Tabela Nr 2 według organów założycielskich (stan na ). Organ założycielski * chorych w leczenia w Średnie Średni pobyt w roku 2004 (w dniach) Samorząd Województwa ,1 8,5 Łódzkiego Starostwa powiatowe, placówki gminne, Burmistrz miasta ,7 7,1 Głowna Miasto Łódź ,9 7,6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i ,6 5,2 Administracji Ministerstwo Zdrowia ,9 5,8 Uniwersytet Medyczny ,6 6,5 Placówki niepubliczne ,4 21,4 Suma ,9 7,9 * - do ogólnej liczby zostały dodane stanowiska dializacyjne, miejsca w oddziałach dziennych i łóżka noworodkowe ** - w liczbie chorych ujęto wszystkich pacjentów przebywających w szpitalu (na oddziale) wraz z ruchem międzyoddziałowym ZAŁĄCZNIK II 3

6 Tabela Nr 3 Wybrane informacje dotyczące bazy wej w placówkach podległych Samorządowi Województwa w latach Stan na dzień Leczonych chorych Osobodni leczenia Średni pobyt (w dniach) Średnie roku ,66 75, roku ,61 76, roku ,23 80, roku ,77 81, roku ,60 77, ,50 75,10 Różnica Wykres Nr 1 w placówkach podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego w latach (stan na dzień 31 ) ZAŁĄCZNIK II 4

7 Wykres Nr 2 chorych w placówkach podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego w latach (stan na dzień 31 ) Tabela Nr 4 Wybrane wskaźniki liczby na mieszkańców województwa łódzkiego ( ludności na dzień według GUS) specjalność (na ) Wskaźnik liczby na 10 tys. mieszkańców choroby wewnętrzne ,42 kardiologia 726 2,79 nefrologia 155 0,59 neurologia 607 2,34 chemioterapia 97 0,03 intensywna opieka medyczna 169 0,65 choroby zakaźne 114 0,44 ginekologia i położnictwo ,09 chirurgia ogólna ,08 neurochirurgia 173 0,67 chirurgia urazowo - ortopedyczna 640 2,47 chirurgia onkologiczna 137 0,53 okulistyka 300 1,16 laryngologia 341 1,32 urologia 412 1,59 ZAŁĄCZNIK II 5

8 Tabela Nr 5 Struktura szpitalnych w województwie łódzkim w latach Oddział szpitalny Ogólna spadku/ Lp. kod nazwa resortowy wzrostu liczby ( ) 1. Chorób wewnętrznych z tego: Oddział chorób wewnętrznych ,69 Kardiologiczny Oddział kardiologiczny ,77 2. z tego: Oddział kardiologiczny dla dzieci ,78 Oddział intensywnego nadzoru * 0* -100,00 kardiologicznego 3. Reumatologiczny z tego: Oddział reumatologiczny ,04 Gastrologiczny Oddział gastroenterologiczny ,08 4. Oddział gastroenterologiczny dla dzieci ,46 z tego: Oddział gastrologiczny ,00 Oddział hepatologiczny ,00 Onkologiczny 5. Oddział onkologiczny dla dzieci Oddział chemioterapii ,78 z tego: Oddział radioterapii ,15 Oddział onkologii ginekologicznej ,00 Nefrologiczny 6. Oddział nefrologiczny ,85 z tego: Oddział nefrologiczny dla dzieci ,26 Stacja dializ ,94 Hematologiczny 7. z tego: Oddział hematologiczny ,31 Oddział hematologiczny dla dzieci ,70 Chirurgiczny Oddział chirurgiczny ogólny ,87 Oddział chirurgii endokrynologicznej ,92 8. Oddział chirurgii klatki piersiowej ,00 z tego: Oddział chirurgii naczyniowej ,70 Oddział chirurgii onkologicznej ,38 Oddział chirurgii plastycznej ,00 Oddział chirurgii ręki ,00 9. Chirurgiczny dla dzieci ,88 Chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowo ,40 ortopedycznej z tego: Oddział chirurgii urazowo ,00 ortopedycznej dla dzieci Neurochirurgiczny 11. Oddział neurochirurgiczny ,13 z tego: Oddział neurochirurgiczny dla dzieci ,00 Kardiochirurgiczny 12. Oddział kardiochirurgiczny ,00 z tego: Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci ,00 Urologiczny 13. z tego: Oddział urologiczny ,90 ZAŁĄCZNIK II 6

9 Lp. Oddział szpitalny Ogólna spadku/ nazwa kod resortowy wzrostu liczby ( ) 14. Transplantologiczny ,00 Gruźlicy i chorób płuc Oddział gruźlicy i chorób płuc ,71 Oddział gruźlicy i chorób płuc dla ,76 dzieci z tego: Oddział pulmonologii ,29 Oddział pulmonologii dla dzieci ,00 Oddział gruźlicy * 0,00 Dermatologiczny 16. Oddział dermatologiczny ,08 z tego: Oddział dermatologiczny dla dzieci ,00 Okulistyczny 17. Oddział okulistyczny ,77 z tego: Oddział okulistyczny dla dzieci ,57 Otolaryngologiczny 18. Oddział otolaryngologiczny ,29 z tego: Oddział otolaryngologiczny dla dzieci ,94 Neurologiczny 19. Oddział neurologiczny ,88 z tego: Oddział neurologiczny dla dzieci ,00 Psychiatryczny Oddział psychiatryczny , z tego: Oddział psychiatryczny dla dzieci ,00 Oddział psychiatryczny dla młodzieży ,83 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych ,00 Oddział psychogeriatryczny (zamknięty) Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę , ,04 Odwykowy Oddział leczenia uzależnień ,17 Oddział terapii uzależnienia od alkoholu , Oddział terapii uzależnienia od z tego: narkotyków ,00 Oddział detoksykacji (narkotyki i inne substancje psychoaktywne) ,00 Chorób zakaźnych Oddział chorób zakaźnych , Oddział chorób zakaźnych dla dzieci ,00 z tego: Oddział WZW ,00 Oddział chorób tropikalnych ,00 Obserwacyjno-zakaźny Oddział obserwacyjno-zakaźny , z tego: Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci ,39 Ginekologiczno-położniczy Oddział ginekologiczno-położniczy , Oddział ginekologiczny ,71 z tego: Oddział patologii ciąży ,94 Oddział położniczy ,39 ZAŁĄCZNIK II 7

10 Lp. Oddział szpitalny Ogólna spadku/ nazwa kod resortowy wzrostu liczby ( ) Pediatryczny Oddział patologii noworodka , z tego: Oddział pediatryczny ,88 Oddział niemowlęcy ,78 Rehabilitacyjny Oddział rehabilitacyjny ,88 Oddział rehabilitacyjny dla dzieci , Oddział rehabilitacji narządu ruchu ,00 z tego: Oddział rehabilitacji narządu ruchu dla ,00 dzieci Oddział rehabilitacji neurologicznej ,00 Oddział rehabilitacji kardiologicznej ,60 Dla przewlekle chorych 27. Oddział dla przewlekle chorych ,65 z tego: Oddział medycyny paliatywnej ,29 Intensywnej terapii Oddział intensywnej terapii ,20 Oddział intensywnej terapii dla dzieci , z tego: Dział anestezjologii i intensywnej ,00 terapii Dział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci , Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej ,98 Endokrynologiczny 30. Oddział diabetologiczny ,14 z tego: Oddział endokrynologiczny ,55 Toksykologiczny 31. Oddział toksykologiczny ,00 z tego: Oddział toksykologiczny dla dzieci ,00 Inny Inna komórka działalności medycznej ,00 Zakład opiekuńczo-leczniczy Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ,76 Dzienny psychiatryczny ,36 Hospicja stacjonarne Dzienny psychiatryczny dla dzieci ,57 Oddział medycyny nuklearnej ,00 Oddział neonatologiczny ,08 Oddział oparzeń ,00 Oddział oparzeń dla dzieci , Oddział dzienny terapii uzależnienia od z tego: alkoholu ,00 Hostel dla z zaburzeniami psychicznymi dla dzieci i młodzieży ,00 Hostel dla z zaburzeniami psychicznymi ,00 Ośrodek leczenia uzależnień bliżej nie scharakteryzowanych ,70 Szpitalny Oddział Ratunkowy ,00 Szpitalny Oddział Ratunkowy ,00 Ośrodek rehabilitacji dziennej ,00 Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny ,00 SUMA ,58 ZAŁĄCZNIK II 8

11 Tabela Nr 6 Wykorzystanie w specjalnościach medycznych w latach Oddział szpitalny Lp. kod nazwa resortowy 1. Chorób wewnętrznych z tego: Oddział chorób wewnętrznych ,6 88,2 87,7 89,0 84,2 78,0 Kardiologiczny Oddział kardiologiczny ,3 86,9 89,9 88,0 85,2 78,4 2. Oddział kardiologiczny dla dzieci ,0 63,3 68,2 69,6 69,3 72,1 z tego: Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego ,9 0,0 30,4 48,8 0,0 0,0 3. Reumatologiczny z tego: Oddział reumatologiczny ,3 76,7 71,0 72,9 73,4 68,7 Gastrologiczny Oddział gastroenterologiczny ,0 50,1 54,5 69,0 80,0 69,5 4. Oddział gastroenterologiczny dla dzieci ,0 67,4 70,7 59,2 75,3 71,9 z tego: Oddział gastrologiczny ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oddział hepatologiczny ,0 0,0 0,0 0,0 92,4 0,0 Onkologiczny Oddział onkologiczny dla dzieci ,0 0,0 80,8 74,8 81,5 0,0 5. Oddział chemioterapii ,9 68,2 64,1 80,8 81,6 80,0 Oddział chemioterapii dla dzieci ,0 Oddział radioterapii ,7 107,7 129,3 135,1 139,2 127,9 z tego: Oddział onkologii ginekologicznej ,8 73,7 70,1 77,3 69,3 68,7 Nefrologiczny 6. Oddział nefrologiczny ,5 79,5 80,3 83,0 72,6 74,9 z tego: Oddział nefrologiczny dla dzieci ,0 66,6 69,9 66,3 61,4 59,0 Hematologiczny 7. Oddział hematologiczny ,8 76,4 87,7 86,6 85,5 95,7 z tego: Oddział hematologiczny dla dzieci ,3 68,8 0,0 0,0 82,7 87,2 Chirurgiczny Oddział chirurgiczny ogólny ,3 75,3 76,7 72,9 65,9 65,6 Oddział chirurgii endokrynologicznej ,1 79,7 82,2 82,2 84,7 76,4 8. Oddział chirurgii klatki piersiowej ,9 71,2 78,9 74,0 63,3 63,2 z tego: Oddział chirurgii naczyniowej ,0 47,1 60,8 86,3 79,2 79,2 Oddział chirurgii onkologicznej ,8 78,1 73,7 72,3 63,8 66,9 Oddział chirurgii plastycznej ,0 49,6 60,0 40,3 35,1 25,4 Oddział chirurgii ręki ,0 31,8 40,8 48,8 40,3 47,5 9. Chirurgiczny dla dzieci ,3 58,9 69,0 65,8 65,2 66,7 Chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowo ,9 69,6 74,8 75,9 69,6 65,1 ortopedycznej z tego: Oddział chirurgii urazowo ,3 86,9 75,9 69,0 72,1 59,6 ortopedycznej dla dzieci Neurochirurgiczny 11. Oddział neurochirurgiczny ,8 89,3 94,3 81,6 74,6 71,1 z tego: Oddział neurochirurgiczny dla dzieci ,2 89,9 103,0 117,3 116,2 101,6 Kardiochirurgiczny 12. Oddział kardiochirurgiczny ,3 75,3 78,6 83,6 76,4 71,7 z tego: Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci ,7 69,3 71,2 67,1 72,9 66,5 Urologiczny 13. z tego: Oddział urologiczny ,9 70,7 69,0 66,9 68,2 59,2 ZAŁĄCZNIK II 9

12 Oddział szpitalny Lp. kod nazwa resortowy 14. Transplantologiczny ,2 Gruźlicy i chorób płuc Oddział gruźlicy i chorób płuc ,2 78,9 82,7 84,1 71,9 71,6 15. Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci ,1 49,9 47,7 48,5 37,8 35,6 z tego: Oddział pulmonologii ,1 78,9 114,3 101,4 95,9 41,5 Oddział pulmonologii dla dzieci ,2 74,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Oddział gruźlicy ,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dermatologiczny 16. Oddział dermatologiczny ,2 79,7 75,9 76,2 74,1 71,7 z tego: Oddział dermatologiczny dla dzieci ,5 51,5 74,3 76,2 67,9 91,6 Okulistyczny 17. Oddział okulistyczny ,1 66,9 65,2 62,2 59,6 46,2 z tego: Oddział okulistyczny dla dzieci ,2 55,3 62,5 65,5 59,7 45,3 Otolaryngologiczny 18. Oddział otolaryngologiczny ,5 63,6 66,9 64,4 62,0 51,5 z tego: Oddział otolaryngologiczny dla dzieci ,2 58,1 67,1 65,2 60,5 56,5 Neurologiczny 19. Oddział neurologiczny ,1 83,3 85,8 85,2 82,4 71,9 z tego: Oddział neurologiczny dla dzieci ,5 66,9 64,1 69,6 70,1 58,6 Psychiatryczny Oddział psychiatryczny ,6 90,4 93,4 99,7 95,3 95,3 Oddział psychiatryczny dla dzieci ,3 90,4 92,6 103,6 96,4 107,2 20. Oddział psychiatryczny dla młodzieży ,8 0,0 89,3 89,3 89,0 88,7 z tego: Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych ,5 97,0 98,9 101,4 0,0 0,0 Oddział psychogeriatryczny (zamknięty) ,4 0,0 99,7 100,6 90,4 102,5 Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę ,2 98,6 92,6 98,4 101,4 97,5 Odwykowy Oddział leczenia uzależnień ,5 90,7 98,6 101,9 86,4 89,5 Oddział terapii uzależnienia od alkoholu ,1 91,2 97,5 100,3 91,2 97,8 21. z tego: Oddział terapii uzależnienia od narkotyków ,0 104,9 104,9 104,9 0,0 0,0 Oddział detoksykacji (narkotyki i inne substancje psychoaktywne) ,0 0,0 0,0 0,0 77,0 89,1 Chorób zakaźnych Oddział chorób zakaźnych ,7 0,0 0,0 86,9 79,5 77,1 22. Oddział chorób zakaźnych dla dzieci ,3 75,1 80,6 77,0 66,8 81,7 z tego: Oddział WZW ,0 113,2 98,1 0,0 96,2 0,0 Oddział chorób tropikalnych ,0 77,3 83,3 0,0 0,0 0,0 Obserwacyjno-zakaźny Oddział obserwacyjno-zakaźny ,7 61,4 70,4 62,2 58,6 38,5 23. z tego: Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci ,1 55,6 64,7 85,8 76,7 62,4 Ginekologiczno-położniczy Oddział ginekologiczno-położniczy ,7 61,4 64,4 65,2 61,8 62,9 24. Oddział ginekologiczny ,0 74,0 70,4 67,7 68,4 66,4 z tego: Oddział patologii ciąży ,2 69,0 79,2 80,3 61,3 70,7 Oddział położniczy ,6 74,8 72,3 71,8 68,4 71,3 Pediatryczny Oddział patologii noworodka ,8 38,9 51,0 49,0 58,3 27,3 25. z tego: Oddział pediatryczny ,4 57,0 63,8 63,0 55,1 55,7 Oddział niemowlęcy ,7 57,8 57,3 58,4 59,7 64,6 ZAŁĄCZNIK II 10

13 Lp. Oddział szpitalny nazwa kod resortowy Rehabilitacyjny Oddział rehabilitacyjny ,1 79,7 84,1 93,7 89,3 91,3 Oddział rehabilitacyjny dla dzieci ,4 84,9 73,4 80,0 64,4 64,2 26. Oddział rehabilitacji narządu ruchu ,4 69,9 88,2 92,3 95,1 92,9 z tego: Oddział rehabilitacji narządu ruchu dla ,0 74,5 82,7 78,4 67,9 95,2 dzieci Oddział rehabilitacji neurologicznej ,0 34,5 100,0 83,3 75,3 101,7 Oddział rehabilitacji kardiologicznej ,9 77,3 80,0 81,6 79,2 87,0 Dla przewlekle chorych 27. Oddział dla przewlekle chorych ,4 67,7 66,0 78,1 80,2 85,0 z tego: Oddział medycyny paliatywnej ,1 125,5 87,1 76,2 76,4 76,7 Intensywnej terapii Oddział intensywnej terapii ,5 57,5 55,3 58,1 60,1 59,6 Oddział intensywnej terapii dla dzieci ,8 81,6 77,0 86,6 86,5 91,8 28. z tego: Dział anestezjologii i intensywnej terapii ,3 Dział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0 29. Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej ,7 55,3 71,2 63,6 51,4 47,7 Endokrynologiczny 30. Oddział diabetologiczny ,4 89,6 89,0 92,1 85,5 78,7 z tego: Oddział endokrynologiczny ,1 59,5 58,6 66,9 56,0 56,3 Toksykologiczny 31. Oddział toksykologiczny ,1 66,0 74,8 68,0 63,3 56,4 z tego: Oddział toksykologiczny dla dzieci ,0 43,6 30,4 29,0 29,9 28,3 Inny Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej ,8 25,2 35,6 26,6 21,9 23,0 Zakład opiekuńczo-leczniczy ,0 74,0 83,3 85,5 97,4 95,0 Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ,2 91,0 69,6 88,8 84,9 87,8 Dzienny psychiatryczny ,6 88,2 83,0 88,8 93,9 103,5 Hospicja stacjonarne ,0 42,2 89,0 92,3 98,1 104,1 Dzienny psychiatryczny dla dzieci ,9 81,1 74,0 81,9 73,2 72,9 Oddział medycyny nuklearnej ,3 83,0 92,9 126,0 105,9 98,7 Oddział neonatologiczny ,9 41,4 44,4 42,7 45,1 45,6 Oddział oparzeń ,8 24,9 20,8 23,8 16,7 22,3 32. z tego: Oddział oparzeń dla dzieci ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 62,9 Hostel dla z zaburzeniami ,9 0,0 83,3 89,9 65,5 0,0 psychicznymi dla dzieci i młodzieży Hostel dla z zaburzeniami psychicznymi ,1 Ośrodek leczenia uzależnień bliżej nie scharakteryzowanych ,1 98,6 88,0 97,3 103,8 83,1 Szpitalny Oddział Ratunkowy ,0 0,0 0,0 0,0 25,7 34,0 Szpitalny Oddział Ratunkowy ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ośrodek rehabilitacji dziennej ,1 Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny ,0 72,6 93,4 88,8 95,8 94,3 SUMA 72,8 73,5 76,5 77,4 75,3 71,9 ZAŁĄCZNIK II 11

14 2. SZPITALE WEDŁUG ORGANÓW ZAŁOŻYCIELSKICH W 2004 ROKU 2.1. Szpitale podległe samorządom terytorialnym Tabela Nr 7 I Szpital Miejski im. E. Sonnenberga w Łodzi Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Chorób Wewnętrznych A ,41 10,26 26,55 74, Chorób Wewnętrznych B ,48 10,16 33,52 93, Chirurgii Ortopedyczno- Urazowej ,16 7,57 31,87 66, Chirurgii Ogólnej ,33 7,37 35,59 71,87 RAZEM ,85 8,70 31,94 76,12 Tabela Nr 8 II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4452 Ginekologia ,23 2,68 120,54 88, Położnictwo ,78 5,49 59,19 88, Preadopcyjny ,00 39,22 7,70 82, Noworodki ,93 5,13 53,61 75,32 RAZEM ,10 5,05 60,63 83,86 Tabela Nr 9 III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera w Łodzi Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Wewnętrzny "A" ,38 11,90 24,74 80, Wewnętrzny "B" ,40 11,60 26,42 83, Kardiologia ,28 6,99 47,56 91, Neurologia ,75 12,44 17,43 59, Okulistyka ,28 6,00 34,07 55, Chirurgia Ogólna ,91 7,15 27,40 53, Chirurgia Urazowa ,65 6,85 32,67 61, Intensywna Opieka Medyczna ,50 8,17 30,17 67, Rehabilitacja ,22 21,28 19,94 116,22 RAZEM ,89 9,42 28,02 72,30 ZAŁĄCZNIK II 12

15 Tabela Nr 10 IV Szpital Miejski im. H. Jordana w Łodzi Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4450 Ginekologiczno - położniczy ,62 4,01 50,31 55, Noworodkowy ,12 4,59 33,36 41,95 RAZEM ,77 4,15 44,77 50,90 Tabela Nr 11 V Szpital Miejski im. Świętej Rodziny w Łodzi Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka Tabela Nr 12 Zakład Opieki Zdrowotnej Dla Szkół Wyższych PaLMA w Łodzi średni pobyt średnia na jedno 4000 Wewnętrzny ,34 8,97 36,60 89, Chirurgiczny ,48 7,13 38,80 75,75 RAZEM ,49 8,10 37,61 83,42 Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Wewnętrzny ,47 8,69 30,90 73, Klinika Chorób Wewnętrznych ,33 8,10 31,77 70,50 RAZEM ,90 8,39 31,33 72,03 Tabela Nr 13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie średnia średni (stan na 31 Nazwa chorych wykorzystani pobyt 2004 w 2004 w 2004 e łóżka na jedno roku) roku roku 4000 Wewnętrzny ,49 8,48 37,31 86, Chirurgiczny ,71 3,91 28,82 30, Położniczo - Ginekologiczny ,92 4,73 70,00 90, Noworodki ,45 5,57 28,45 43, Dla przewlekle chorych ,81 28,63 9,56 75,02 RAZEM ,59 7,01 33,44 64,27 ZAŁĄCZNIK II 13

16 Tabela Nr 14 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach Szpital im. J. Badurskiego Nazwa (stan na 31 ) Tabela Nr 15 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Chorób Wewnętrznych ,16 5,95 46,58 75, Pediatryczny ,20 4,97 39,07 53, Chirurgiczny ,56 4,90 65,61 88, Urazowo-ortopedyczny ,93 3,86 80,27 84, Położniczo- Ginekologiczny ,57 3,93 45,67 49, Neurologiczny ,40 6,79 32,33 60, Dla przewlekle chorych ,46 26,05 8,62 61, Intensywnej Terapii ,60 6,31 18,80 32, Szpitalny Oddział Ratunkowy ,83 1,00 352,83 96, Noworodki ,47 4,78 20,60 26,98 RAZEM ,97 4,61 52,53 66,29 Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4500 Chirurgiczny ,40 5,89 49,98 80, Chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym z ,72 5,62 39,11 60,20 intensywnym nadzorem kardiologicznym 4260 Anestezjologii i intensywnej terapii ,40 15,52 16,20 68, Pediatryczny ,33 6,86 35,33 66, Neonatologiczny ,75 5,08 26,55 36, Położniczo - ginekologiczny ,19 5,31 38,64 56, Fizjoterapii i rehabilitacji z pododdziałem dziennej ,52 21,07 15,26 88,09 rehabilitacji RAZEM ,43 7,37 33,71 68,06 ZAŁĄCZNIK II 14

17 Tabela Nr 16 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Wewnętrzny ,29 5,90 53,74 86, Kardiologiczny ,09 5,92 44,76 72, Chirurgiczny ,14 4,06 67,84 75, Ginekologiczno-położniczy ,81 3,90 59,38 63, Noworodkowy ,60 4,19 57,70 66, Dziecięcy ,35 5,96 53,95 88, Laryngologiczny ,62 3,51 67,62 65, Dla przewlekłe chorych ,65 36,81 15,18 153, Szpitalny Oddział Ratunkowy ,00 1,00 264,00 72, Intensywnej terapii ,80 8,29 20,00 45,42 RAZEM ,78 5,55 56,50 85,97 Tabela Nr 17 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kutnie Szpital im. A. Troczewskiego Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 I Oddział Chorób Wewnętrznych ,77 7,20 42,06 82, II Oddział Chorób Wewnętrznych ,77 6,55 45,29 81, III Oddział Chorób Wewnętrznych ,18 6,97 37,88 72, Neurologiczny ,44 8,10 35,50 78, Endokrynologiczny ,00 3,43 34,70 32, Dermatologiczny ,10 11,21 23,20 71, Pediatryczny ,80 4,88 30,67 41, Okulistyczny ,00 0,00 0,00 0, Chirurgiczny Ogólny ,98 6,19 40,84 69, Intensywnej Terapii ,67 6,71 9,33 17, Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej ,83 6,60 34,06 61, Szpitalny Oddział Ratunkowy ,00 1,11 15,25 4, Ginekologiczny ,33 3,36 46,21 42, Położniczy ,06 4,95 40,25 54, Rehabilitacyjny ,83 23,35 18,97 121, Urologiczny ,00 0,00 0,00 0, Nefrologiczny ,33 5,24 19,53 28, Stacja Dializ dializ 0,00 0,00 0,00 0, Neonatologiczny ,35 4,86 18,38 24, Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy ,20 97,28 3,60 95,95 RAZEM ,36 7,49 29,29 60,10 ZAŁĄCZNIK II 15

18 Tabela Nr 18 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Wewnętrzny ,30 8,91 34,60 84, Wewnętrzny o profilu chorób układu ,73 6,34 44,47 77,19 pokarmowego 4100 Kardiologiczny ,93 6,72 49,41 90, Chirurgii Ogólnej ,10 6,84 39,80 74, Urologii ,00 5,07 62,90 87, Chirurgii dziecięcej ,00 3,48 68,60 65, Neurologiczny ,33 9,03 27,50 68, Obserwacyjno - zakaźny ,43 9,42 8,97 23, Położniczo - ginekologiczny ,43 5,57 41,93 63, Patologii Noworodka ,60 8,83 16,60 40, Pediatryczno - obserwacyjny ,95 7,27 28,75 57, Chirurgii szczękowej i laryngologii ,87 4,98 33,30 45, Intensywnej Terapii Medycznej i ,50 7,58 28,83 59,86 Anestezjologii 4300 Rehabilitacji ,92 21,58 16,77 99, Opieki Długoterminowej ,58 23,61 11,25 72, Noworodki ,13 5,44 29,27 43,60 RAZEM ,00 7,23 34,44 68,22 Tabela Nr 19 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Chorób Wewnętrznych ,82 6,43 35,75 62, Rehabilitacji Leczniczej ,78 19,37 18,63 98,84 RAZEM ,85 11,95 25,68 84,07 ZAŁĄCZNIK II 16

19 Tabela Nr 20 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opocznie - Szpital Rejonowy Nazwa (stan na roku) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Wewnętrzny ,97 9,88 30,96 83, Intensywnej Terapii ,75 7,58 43,50 90, Gruźlicy i chorób płuc ,62 15,60 15,94 68, Dziecięcy ,05 5,96 23,49 38, Noworodkowy ,75 4,00 39,90 43, Ginekologicznopołożniczy ,62 5,21 47,68 68, Chirurgiczny ,13 6,98 38,13 72, Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy ,25 81,77 3,92 87,74 RAZEM ,03 8,41 30,08 69,32 Tabela Nr 21 Szpital Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Nazwa (stan na roku) chorych w w 2004 roku wykorzystani e łóżka średni pobyt średnia na jedno 4100 Kardiologia i Choroby Wewnętrzne ,84 6,57 40,46 72, Chirurgia ,74 5,99 43,50 71, Położniczo- Ginekologiczny ,03 4,70 39,76 51, Urologia ,77 5,60 45,14 69, Intensywna Opieka Medyczna ,25 1,03 191,25 53, Noworodków ,94 4,19 40,31 46,28 RAZEM ,62 5,17 45,22 64,00 Tabela Nr 22 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Wewnętrzny ,92 6,56 45,13 81, Chirurgiczny ,65 4,06 40,35 44, Intensywnej Opieki Medycznej ,00 0,00 0,00 0, Pediatryczny ,05 5,62 44,85 69, Ginekologicznopołożniczy ,60 5,04 35,25 48, Opieki długoterminowej ,00 0,00 0,00 0, Pododdział neurologiczny ,75 10,65 23,17 67, Pododdział noworodkowy ,54 5,07 17,46 24,26 RAZEM ,49 5,72 33,82 53,01 ZAŁĄCZNIK II 17

20 Tabela Nr 23 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach Szpital im. Biernackiego Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno Tabela Nr 24 Szpital Powiatowy w Radomsku Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Wewnętrzny I ,98 6,56 31,25 56, Opieki długoterminowej ,07 22,27 13,83 84, Wewnętrzny II ,63 6,12 37,20 62, Wewnętrzny III o profilu kardiologicznym ,37 6,39 39,05 68, Chirurgii ogólnej i naczyniowej ,14 4,40 67,81 81, Ortopedyczno-urazowy ,08 8,25 27,90 63, Urologiczny ,83 5,06 46,63 64, Neurologiczny ,50 7,65 23,08 48, Psychiatryczny kobiecy ,02 47,26 6,37 82, Psychiatryczny męski ,14 36,52 9,78 97, Ginekologicznopołożniczy ,11 3,95 37,29 40, Dziecięcy ,00 5,45 32,29 48, Patologii noworodka ,75 6,62 5,25 9, Rehabilitacyjny z dziennym pododdziałem ,81 18,77 18,53 95,29 rehabilitacji 4260 Anestezjologii i intensywnej terapii ,50 5,80 24,42 38, Noworodkowy ,30 3,94 25,20 27,21 RAZEM ,48 8,15 29,16 65, Wewnętrzny ,55 5,62 53,82 82, Chirurgia ,53 5,56 46,84 71, Laryngologia ,80 4,49 49,40 60, Reumatologia ,80 13,16 25,07 90, Położniczoginekologiczny ,74 4,46 47,28 57, Dziecięcy ,60 6,75 26,30 48, Zakaźny ,36 7,23 31,32 62, Kardiologia ,29 5,51 50,68 76, Intensywna Opieka Medyczna ,40 9,02 21,00 51, Gruźlicy i Chorób Płuc ,44 18,08 18,88 93, Noworodki ,90 4,27 40,75 47, Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy ,87 74,32 3,90 79,42 RAZEM ,35 7,30 36,33 72,70 ZAŁĄCZNIK II 18

21 Tabela Nr 25 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej - Szpital Św. Ducha Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4500 Chirurgiczny ,45 5,47 30,07 45, Chorób wewnętrznych ,50 7,94 35,21 76, Gruźlicy i chorób płuc ,59 15,04 23,11 95, Pediatryczny ,00 6,48 21,00 37, Położniczy ,57 4,49 40,21 49, Ginekologiczny ,14 4,02 63,29 69, Opieki długoterminowej ,25 25,38 14,00 97, Noworodkowy ,37 4,95 23,32 31,61 RAZEM ,50 7,29 31,35 62,60 Tabela Nr 26 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim - Szpital Rejonowy Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Internistyczny ,77 8,72 39,53 94, Chirurgiczny ,50 3,78 77,95 80, Pododdział Urologiczny ,61 6,49 53,83 95, Zakaźny ,84 7,82 27,36 58, Pediatryczny ,92 5,85 34,36 55, Położniczo - Ginekologiczny ,43 4,41 47,89 57, Otolaryngologiczny ,90 3,63 42,15 41, Ortopedyczno - Urazowy ,75 6,66 38,84 70, Rehabilitacji ,75 23,54 11,50 74, Neurologiczno - Udarowy ,60 10,79 29,43 87, Intensywnej Opieki Medycznej ,40 8,94 23,20 56, Noworodkowy ,83 4,04 50,44 55, Psychiatryczny ,28 23,16 14,95 94, Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy ,93 54,09 5,93 87,93 RAZEM ,50 7,33 38,55 77,40 ZAŁĄCZNIK II 19

22 Tabela Nr 27 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Chorób Wewnętrznych ,00 7,20 43,58 86, Położniczo - ginekologiczny ,89 4,46 58,11 70, Dziecięcy ,33 4,56 43,08 53, Opieki Długoterminowej ,44 37,52 9,31 95, Noworodki ,07 3,93 19,86 21, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy ,75 145,22 3,08 122,67 RAZEM ,27 8,45 33,30 77,06 Tabela Nr 28 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu Nazwa (stan na roku) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Internistyczny o profilu ogólnym ,62 8,15 33,08 73, Internistyczny o profilu kardiologicznym ,84 7,78 34,69 73, Chirurgia Ogólna ,31 5,76 41,22 65, Położniczo - Ginekologiczny ,52 5,54 49,39 74, Chirurgia Dziecięca ,95 4,13 47,65 53, Dziecięcy ,32 5,65 29,24 45, Pododdział Nefrologii ,50 8,01 26,92 59, Gruźlicy i Chorób Płuc ,00 13,24 19,49 70, Otorynolaryngologiczny ,00 4,86 30,65 40, Urazowo - Ortopedyczny ,90 7,65 34,10 71, Pododdział Rehabilitacji ,93 20,37 16,20 90, Anestezjologii - Intensywnej Terapii ,25 17,84 13,75 67, Skórno -wenerologiczny ,30 15,46 13,22 55, Oddział ratunkowy ,50 2,22 74,00 45, Patologii Noworodka z Intensywnym Nadzorem ,57 7,01 38,86 74, Noworodkowy ,67 3,74 61,33 62, Stacja Dializ dializ 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM ,04 7,01 33,79 64,94 ZAŁĄCZNIK II 20

23 Tabela Nr 29 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Wewnętrzny ,62 7,78 45,17 96, Opieki Długoterminowej ,79 25,47 11,93 83, Położniczo - Ginekologiczny ,26 4,01 47,14 51, Chirurgiczny ,53 5,94 41,84 68, Dziecięcy ,86 6,71 50,81 93, Opieki Paliatywnej ,80 20,20 18,60 102, Rehabilitacji Medycznej ,08 20,89 13,17 75, Noworodkowy ,22 4,40 33,44 40, Dzienny Ośrodek Rehabilitacji ,70 15,55 19,40 82,65 RAZEM ,73 7,08 38,95 75,54 Tabela Nr 30 Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Wewnętrzny ,33 6,94 31,17 59, Pododdział Opieki Długoterminowej ,93 25,79 13,14 92,86 RAZEM ,34 10,04 25,43 69,96 Tabela Nr 31 Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu 4170 Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno Oddział dla przewlekle chorych ,68 25,31 9,86 68,41 RAZEM ,68 25,31 9,86 68,41 ZAŁĄCZNIK II 21

24 Tabela Nr 32 Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy 4170 Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno Oddział dla przewlekle chorych ,30 30,76 10,25 86,38 RAZEM ,30 30,76 10,25 86, Szpital resortowy Tabela Nr 33 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Wewnętrzny z pododdziałem kardiologii ,58 5,99 56,87 93,31 interwencyjnej 4100 Kardiologia ,48 6,78 35,45 65, Chirurgia Ogólna ,18 3,76 52,13 53, Urologia ,22 3,01 71,44 58, Chirurgia Naczyń ,83 8,23 33,65 75, Ortopedia ,63 6,74 24,87 45, Rehabilitacja ,17 20,77 17,78 101, Ginekologia ,25 2,50 83,20 57, Chirurgia Szczękowo - Twarzowa ,00 1,21 100,00 33, Laryngologia ,27 5,80 32,47 51, Okulistyka ,29 5,60 26,29 40, Intensywnej Opieki Medycznej ,83 4,03 48,33 53,38 RAZEM ,81 5,23 45,05 64,61 ZAŁĄCZNIK II 22

25 2.3. Szpitale podległe samorządowi województwa łódzkiego Tabela Nr 34 Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4580 Kliniczny Ortopedii Dorosłych ,50 7,38 38,00 76, Kliniczny Ortopedii Dzieci ,69 8,17 18,19 40, Kliniczny Rehabilitacji Dorosłych ,77 15,51 19,91 84, Rehabilitacji Dzieci ,59 14,85 23,41 95,23 RAZEM ,93 10,33 26,43 74, Tabela Nr 35 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi Nazwa Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno ,54 9,70 32,32 85, ,74 9,22 34,67 87, Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem ,19 9,02 35,62 88,00 Kardiologicznym 4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii ,50 2,75 115,00 86, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej ,60 7,61 39,00 81, Oddział Laryngologiczny ,84 5,87 48,16 77, Oddział Urologii i Transplantacji Nerek ,11 4,58 52,88 66,33 RAZEM ,22 6,71 43,10 79,24 ZAŁĄCZNIK II 23

26 Tabela Nr 36 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4000 Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem ,31 7,62 42,55 88,85 Kardiologii 4308 Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji ,50 19,50 15,46 82,60 Kardiologicznej 4260 Intensywnej Terapii i Anestezjologii ,33 8,18 29,00 65, Chirurgii Klatki Piersiowej ,95 4,28 75,91 89, Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej ,45 9,56 31,42 82, Neurochirurgii ,49 11,04 28,86 87, Ginekologiczno- Położniczy ,86 4,39 54,00 64, Reumatologii ,52 12,12 19,52 64, Neurologii ,05 11,40 30,11 93, Klinika Chirurgii Endokrynologicznej ,88 6,09 45,80 76, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej ,46 5,52 48,41 73, Klinika Urologii ,66 7,14 38,74 75, Klinika Hematologii ,28 6,53 53,47 95, Wojewódzki Ośrodek Dializ i Transplantologii ,55 8,22 49,00 110, Radioterapii i Onkologii Ogólnej ,92 21,69 21,52 127, Radioterapii Ginekologicznej z ,83 10,19 26,78 74,75 Pracownią Brachyterapii 4242 Chemioterapii ,73 2,07 136,90 77, Chirurgii Onkologicznej ,28 5,33 59,11 86, Opieki i Radioterapii Paliatywnej ,54 16,26 13,50 60, Chorób Rozrostowych ,13 2,15 128,23 75, Klinika Chemioterapii Nowotworów ,95 1,97 158,30 85, Klinika Chirurgii Onkologicznej ,44 5,17 35,51 50, Szpitalny Oddział Ratunkowy ,50 1,00 16,50 4, Laryngologii Onkologicznej ,86 10,53 4,07 11, Chirurgii Dziecięcej ,85 5,84 47,43 75, Neurologii i Leczenia Padaczki Dzieci i ,68 5,32 30,40 44,30 Młodzieży 4601 Okulistyki Dziecięcej ,60 3,74 26,35 27, Otolaryngologii Dziecięcej ,68 2,69 57,56 42,38 ZAŁĄCZNIK II 24

27 Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4401 Pediatryczny-Klinika Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego ,68 8,41 22,68 52,24 UM 4403 Niemowlęcy ,97 8,87 22,31 54, Obserwacyjno-Izolacyjny ,48 6,28 26,33 45, Toksykologii Dziecięcej, Intensywnej Opieki Medycznej i ,20 1,98 52,20 28,27 Anestezjologii 4132 Stacja Dializ dializ 0,00 0,00 0,00 0, Noworodki ,50 4,67 71,67 91,64 RAZEM ,10 6,11 44,57 74,55 Tabela Nr 37 Specjalistyczny ZOZ dla Dzieci z Chorobami Dróg Oddechowych, Zaburzeniami Nerwicowymi, Wadami Postawy i Wadami Wymowy w Sokolnikach Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4301 Rehabilitacji Dziecięcej ,11 21,22 10,84 63,05 RAZEM ,11 21,22 10,84 63,05 Tabela Nr 38 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce Nazwa (stan na roku) chorych w 2004 roku w 2004 roku wykorzystani e łóżka średni pobyt średnia na jedno 4301 Rehabilitacji Dziecięcej ,30 23,28 10,32 65,84 RAZEM ,30 23,28 10,32 65,84 Tabela Nr 39 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach Nazwa (stan na 31 ) chorych w w 2004 roku łóżka średni pobyt średnia na jedno 4200 Oddział Dermatologiczny ,37 12,58 16,97 58, Zakład Opiekuńczo- Leczniczy ,18 85,23 4,21 98,41 RAZEM ,76 26,25 10,81 77,74 ZAŁĄCZNIK II 25

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2015 ŁÓDŹ LISTOPAD 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2017 ŁÓDŹ czerwiec 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia 5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia Na terenie województwa łódzkiego, na dzień 31 grudnia 2010 roku,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2016 ŁÓDŹ LIPIEC 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia.

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia. 5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia. Na terenie województwa łódzkiego, na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2011-2015 podm iotów : podm iotów : podm iotów : podm iotów :

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2014 ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Profil oddziałów szpitalnych wraz z liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia stan na dzień rok

Profil oddziałów szpitalnych wraz z liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia stan na dzień rok Profil oddziałów szpitalnych wraz z liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia stan na dzień 01.01.2015 rok Lp. Powiat Nazwa i adres szpitala Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego - liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek - tabela 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1 TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 szpitalny

Bardziej szczegółowo

TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 1 stycznia 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO - 1 - WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI SPRAWOZDANIE ANALITYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2013 Łódź CZERWIEC 2014 - 2 - Wojewódzkie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 225 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Aneks nr 1 z dnia r. do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje z dnia r.

Strona 1 z 5 Aneks nr 1 z dnia r. do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje z dnia r. ANEKS NR 1 z dnia 29.06.2018 r. DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Z DNIA Działając w oparciu o zapis ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2000 r. Opracowano na podstawie:. Dz.U. 2000 r. Nr 30, poz. 379 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 2. dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r.

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r. UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 listopada 2012r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga:

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI Kod Opis 0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI 0030 PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Rejestracja/Transport sanitarny Punkt przyjęć planowych Obszar internistyczny Obszar chirurgiczny Dyżurki lekarskie Dyżurka OIOM Lekarz dyżurny OIOM Pracownia EEG i EMG Szpitalny oddział ratunkowy/izba

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek 2015 6 stabilny 31 180 2015 6 pilny 15 51 2015 6 stabilny 94 80 2015 6 pilny 1 10 KLINIKA ALERGOLOGII, IMMUNOLOGII KLINICZNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r.

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. (sesja XXXIII) Lp. Nazwa jednostki szkolącej województwo Ilość wolnych miejsc

Bardziej szczegółowo

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna Załącznik nr 2 Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna 0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

4. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa

4. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa 4. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia W 2012 r. województwo łódzkie podzielone było na 20 rejonów operacyjnych. W ramach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r.

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r.

UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r. UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 272. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. z 5 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 272. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. z 5 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 272 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie z 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 183 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia 24.06.2019 r. Zakres udzielanych świadczeń udzielanych w lokalizacji Banacha Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Białystok, październik 2011 r. Spis treści: 1. Wykaz szpitali w województwie podlaskim...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych stan na dzień 24 sierpnia 2015 r. ALERGOLOGIA Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA 5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 261 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r.

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. w sprawie przyjęcia Raportu lecznictwo stacjonarne w Województwie Świętokrzyskim w 2007 roku Na podstawie art.14 ust.1

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Województwo Zachodniopomorskie Ostry dyżur i pomoc doraźna

Województwo Zachodniopomorskie Ostry dyżur i pomoc doraźna Województwo Ostry dyżur i pomoc doraźna Nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska, ambulatoryjna i wyjazdowa świadczona jest w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, szpitalach itp. jako odrębny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo