DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO"

Transkrypt

1 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2015 ŁÓDŹ LISTOPAD 2015

2 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO UL.ROOSEVELTA 18, ŁÓDŹ TEL , FAX Opracowała: Bożena Przybylska - Inspektor Wojewódzki Krystyna Rogowska - Starszy Inspektor Wojewódzki Zatwierdził: Agnieszka Łukomska-Dulaj Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

3 - 3 - Analiza działalności zakładów lecznictwa zamkniętego w I półroczu 2015 roku Materiałem źródłowym do opracowania niniejszej analizy są dane uzyskane ze szpitali i zakładów opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjnoopiekuńcze, hospicja i oddziały medycyny paliatywnej). W opracowaniu uwzględniono również działalność Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z przyjętą zasadą w sprawozdawczości resortu zdrowia od 2010 roku w liczbie łóżek w szpitalach są uwzględniane miejsca dla noworodków i wcześniaków (686 miejsc). W odrębnej pozycji wykazano miejsca w oddziałach dziennych o kodach resortowych oddziałów stacjonarnych oraz szpitalach/ oddziałach jednego dnia, które są uwzględniane w liczbie łóżek w szpitalach. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych wyróżniamy: świadczenia szpitalne, świadczenia inne niż szpitalne. Ze świadczeń szpitalnych wyłączono hospicja i oddziały medycyny paliatywnej wykazane w odrębnej pozycji poniższej publikacji. Nie ujęto także ośrodków opieki pozaszpitalnej o kodach resortowych oraz , 2740 wykazywanych w sprawozdaniach dotyczących lecznictwa ambulatoryjnego. Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne W I półroczu 2015 roku podjął działalność szpital NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim z liczbą 55 łóżek. Zakończył działalność Szpital w Sokolnikach funkcjonujący w strukturach Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji. W poniższej publikacji nie ujęto szpitala Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie z uwagi na brak działalności. W I półroczu 2015 roku w podmiotach leczniczych nie odnotowano zmian przekształceniowych.

4 - 4 - Na dzień 30 czerwca 2015 r. w województwie łódzkim w 26 podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorstwami funkcjonuje 36 szpitali (publicznych), co w odniesieniu do podmiotu tworzącego (organu założycielskiego) przedstawia się następująco: Podmiot tworzący Liczba podmiotów leczniczych Liczba szpitali Samorząd Województwa Samorządy Powiatowe 9 10 Uniwersytet Medyczny 4 8 Minister Zdrowia 2 2 MSW 1 1 Razem Liczba szpitali ogółem i liczba łóżek według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. dla poszczególnych organów założycielskich przedstawia się następująco: Organ założycielski Liczba szpitali i liczba łóżek wg stanu 2015 r. Liczba szpitali 1/ Szpitale opieki całodobowej Liczba łóżek 2/ Szpitale/oddziały "jednego dnia" Liczba szpitali Liczba łóżek Liczba miejsc w oddziałach dziennych r r. stan 2015 r. Ministerstwo Zdrowia Uniwersytet Medyczny Samorząd Województwa Samorząd powiatowy i gminny MSW Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Ogółem / Szpital, jako jednostka organizacyjna podmiotu prowadzącego działalność leczniczą 2/ łącznie z łóżkami neonatologicznymi, bez łóżek medycyny paliatywnej i hospicjów W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2014 r. w szpitalach ubyło 207 łóżek opieki całodobowej.

5 - 5 - Na dzień 30 czerwca 2015 r. łącznie w rodzaju działalności leczenie szpitalne funkcjonowało łóżek : łóżek opieki całodobowej, 33 miejsca w oddziałach dziennych oraz 157 łóżek w szpitalach/oddziałach jednego dnia. łóżek w zakresie szpitalnego całodobowego według rodzajów działalności przedstawia się następująco: Oddziały całodobowe Liczba łóżek stan x/ 2015 x/ x/ 2015 x/ % Ogółem ,0 100,0 z tego: Oddziały związane ze specjalnościami choroby wewnętrzne ( ) Oddziały innych specjalności zachowawczych ( ) Oddziały związane z opieką nad matką i dzieckiem ( ) Oddziały specjalności zabiegowych ( ) Oddziały psychiatryczne i uzależnień ( ) ,4 23, ,6 21, ,0 17, ,5 23, ,8 13,0 Inne (4902;4903) ,7 0,7 x/ bez hospicjów o kodzie 5180 i medycyny paliatywnej o kodzie Strukturę łóżek przedstawia poniższy wykres:

6 - 6 - Z wykresu wynika, iż w strukturze łóżek w województwie łódzkim przeważają łóżka specjalności zabiegowych (23,9%) i związanych z chorobami wewnętrznymi (23,5%). Prawie dwukrotnie mniej jest łóżek psychiatrycznych (13,0%). Ogółem w I półroczu 2015 roku hospitalizowano w szpitalach na oddziałach całodobowych osób, w szpitalach/oddziałach jednego dnia osoby oraz na oddziałach dziennych osób. Łącznie w rodzaju działalności leczenie szpitalne w I półroczu 2015 roku hospitalizowano osoby. Liczbę hospitalizowanych na oddziałach całodobowych (bez oddziałów medycyny paliatywnej) w I półroczu 2015 roku w porównaniu do I półrocza 2014 roku przedstawia poniższy wykres: Liczba hospitalizowanych na oddziałach całodobowych ogółem w województwie w I półroczu 2015 r. jest o 2,1% niższa niż w I półroczu 2014 r. Spadek liczby hospitalizowanych w stosunku do I półrocza 2014 roku odnotowano prawie we wszystkich rodzajach szpitali tj. w szpitalach wojewódzkich (2,5%), szpitalach powiatowych (10,0%), instytutach naukowo-badawczych (2,9%), MSW (6,9%) oraz w szpitalach niepublicznych (0,2%).

7 - 7 - Wzrost liczby hospitalizowanych w porównaniu do I półrocza 2014 r. jest zauważalny jedynie w szpitalach klinicznych (7,0%). Średnio łóżko rzeczywiste w oddziałach całodobowych wykorzystane było przez 131,2 dni, tzn. w 72,1%. W porównaniu do I półrocza 2014 roku wskaźnik wykorzystania wzrósł o 0,5 dnia. W szpitalach/oddziałach jednego dnia wskaźnik wykorzystania łóżka wynosi 76,3 dnia, tj. 41,9%. Wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych całodobowych według organu założycielskiego przedstawia się następująco: Organ założycielski I półr I półr I półr I półr Ministerstwo Zdrowia 120,4 108,4 66,2 59,6 Uniwersytet Medyczny 130,0 133,9 71,4 73,5 Samorząd Województwa 143,3 148,5 78,7 81,6 Samorząd powiatowy i gminny 122,5 117,5 67,3 64,6 MSW 95,5 100,5 52,5 55,2 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wskaźnik wykorzystania łóżka w dniach w % 115,4 114,1 63,4 62,7 Ogółem 130,6 131,2 71,8 72,1 Wskaźnik procentowy przedstawiono na poniższym wykresie:

8 - 8 - Wskaźnik wykorzystania łóżek w odniesieniu do komórek organizacyjnych danej specjalności w I półroczu 2015 r. przedstawia się następujaco: W I półroczu 2015 r. w najwyższym procencie wykorzystane są łóżka w szpitalnych oddziałach ratunkowych (87,8%) oraz w oddziałach psychiatrycznych i oddziałach uzależnień (88,2%). W najmniejszym procencie (57,1%) wykorzystane są łóżka w oddziałach związanych z opieką nad matką i dzieckiem. Spadek wykorzystania łóżek w stosunku do I półrocza 2014 roku obserwujemy w oddziałach specjalności zabiegowych (o 0,7%), w oddziałach psychiatrycznych i oddziałach uzależnień (o 1,9%) oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych (o 14,9%). W grupie oddziałów związanych ze specjalnością choroby wewnętrzne najwyższy wskaźnik wykorzystania łóżek dotyczy oddziałów: alergologicznych dla dzieci 219,7 dni, tj. 120,7%, diabetologicznych dla dorosłych 209,0 dni, tj. 114,8%, hematologicznych 194,6 dni, tj. 106,9% nefrologicznych dla dzieci 192,2 dni tj. 105,6%.

9 - 9 - W grupie oddziałów innych specjalności zachowawczych najwyższy wskaźnik wykorzystania łóżka występuje na oddziałach: rehabilitacyjnych dla dorosłych 166,4 dni, tj. 91,4%, gruźlicy i chorób płuc dla dorosłych 162,0 dni, tj. 89,0%, radioterapii 155,4 dni, tj. 85,4%, Kolejny rok obserwujemy stosunkowo niski wskaźnik wykorzystania łóżek (57,1%) w oddziałach związanych z opieką nad matką i dzieckiem. Wśród tych oddziałów najwyższy wskażnik wykorzystania łóżek tj. w powyżej 60% wykorzystane są łóżka pediatryczne oraz położnicze. Spośród oddziałów o specjalnościach zabiegowych najwyższy wskaźnik wynoszący 203,30 dni, tj. 111,7 % wykorzystania łóżka występuje w odniesieniu do oddziałów neurochirurgii dziecięcej. Powyżej 80% wykorzystane są łóżka na oddziałach chirurgii naczyń ( 84,9%) oraz w oddziałach chirurgii klatki piersiowej (81,7%). Oddziały o specjalnościach psychiatrycznych i uzaleznień wykorzystane były w 88,2%. Średni czas pobytu pacjenta w szpitalu na oddziale całodobowym w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2014 utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi 5,6 dni. W odniesieniu do organów założycielskich szpitali wskaźnik ten kształtuje się następująco: Najdłużej leczeni są pacjenci w szpitalach podległych Samorządowi Województwa (6,8 dni) a średni czas pobytu utrzymuje się na poziomie I półrocza 2014 roku. Najkrócej

10 leczeni pacjenci są w Szpitalu MSW (3,0 dni). W I półroczu 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2014 w szpitalach Uniwersytetu Medycznego, MSW oraz NZOZ obserwujemy wydłużenie czasu pobytu pacjenta. Stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku w województwie łódzkim funkcjonowały 32 zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze z liczbą 1676 łóżek. W opracowaniu nie ujęto Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego MEDICAL CENTRE MED of ŁODŹ z powodu braku działalności. W porównaniu do 31 grudnia 2014 r. odnotowano nastepujące zmiany: z dniem 1 stycznia 2015 roku rozpoczął działalność Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Pabianiach (25 łóżek) należący do Domu Zakonnego Instytutu Św.K.Boromeusza. Ogółem w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2014 r. w zakładach opiekuńczoleczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych ubyło 31 łóżek. Liczbę zakładów i liczbę łóżek na dzień 31 gudnia 2014 r. w odniesieniu do organów założycielskich przedstawia poniższa tabela: Zakłady opiekuńczo-lecznicze wg stanu na dzień 2015 r. ZOL-e Organ założycielski Liczba zakładów Liczba łóżek r r. Ministerstwo Zdrowia Uniwersytet Medyczny Samorząd Województwa Samorząd powiatowy i gminny MSW Przedsiębiorstwa ( Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej) Ogółem

11 Ogółem w zakładach opiekuńczo-leczniczych w I półroczu 2015 r. leczono 2 967, tj. o 330 osób (12,5%) wiecej niż w I półroczu 2014 r. (2 637 leczonych). Ponad 75% pacjentów hospitalizowanych jest w zakładach niepublicznych (2 236 osób). Liczbę hospitalizowanych w poszczególnych rodzajach zakładów prezentuje poniższy wykres: Wskaźnik wykorzystania łóżka w zakładach opiekuńczo-leczniczych w porównaniu do I półrocza 2014 r. zmalał o 8,5 dni i wynosił 156,7 dni, tj. 86,1%. W odniesienie do rodzaju zakładu przedstawia się następująco: Rodzaj zakładu Wskaźnik wykorzystania łóżka w dniach w % I półr I półr I półr I półr zakłady wojewódzkie 187,4 181,5 103,0 99,7 zakłady UM - 152,3-83,7 zakłady powiatowe i gminne 174,2 173,3 95,7 95,2 zakłady niepubliczne 161,8 152,9 88,9 84,0 Ogółem ZOL-e 165,2 156,7 90,8 86,1

12 Najwyższy wskaźnik występuje w zakładach wojewódzkich i wynosi 99,7%, co oznacza, że w I półroczu 2015 roku łóżko pracowało przez 103,0 dni. W porównaniu do I półrocza 2014 roku, w odniesieniu do wszystkich organów założycielskich, odnotowuje się zmniejszenie wykorzystania łóżek w zakładach opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych. Wskaźnik wykorzystania łóżka w % w I półroczu 2014 i I półroczu ,8 86,1 103,0 99,7 83,7 95,7 95,2 88,9 84,0 wskaźnik w % I półr I półr Ogółem ZOL-e zakłady wojewódzkie - zakłady UM rodzaj zakładu zakłady powiatowe i gminne zakłady niepubliczne Średni czas pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w odniesieniu do rodzaju zakładu przedstawia się następująco:

13 Z powyższego wykresu wynika, iż średni czas pobytu pacjenta w odniesieniu do prawie wszystkich organów założycielskich uległ skróceniu. W stosunku do I półrocza 2014 ogółem w województwie zmniejszył sie o 2,9 dni, przy czym najdłuższy pobyt jest w zakładach niepublicznych (90,6 dni). Oddziały medycyny paliatywnej Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) wyodrębniono ze szpitali działalność oddziałów medycyny paliatywnej. Na dzień 30 czerwca 2015 roku w województwie łódzkim funkcjonowało sześć oddziałów medycyny paliatywnej z łączną liczbą 107 łóżek. Hospicja Na dzień 30 czerwca 2015 roku na terenie województwa łódzkiego funkcjonowało jedno hospicjum stacjonarne z liczbą 11 łóżek.

14 Tabl.1 Działalność zakładów lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego wg powiatów 2015 roku - ogółem O G Ó Ł E M ( ) WYSZCZEGÓLNIENIE wg powiatów Liczba łóżek Wypisani Średnie wykorzyst. łóżka w dniach Średni pobyt chorego Wskaźniki liczba na 1 łóżko Śmiertelność * ,50 6,08 21,97 2,68 : stacjonarne * ,17 5,60 23,44 2,47 jednego dnia * ,32 1,00 76,11 0,00 dzienne * ,03 1,29 151,45 0,00 hospocjum stacjonarne * ,73 28,51 5,08 74,38 medycyny paliatywnej * ,59 14,69 10,93 59,52 opiekuńczo-lecznicze * ,72 88,00 1,78 40,99 1. Szpitale * ,61 5,35 24,41 2,33 : stacjonarne * ,17 5,60 23,44 2,47 jednego dnia * ,32 1,00 76,11 0,00 dzienne * ,03 1,29 151,45 0, Hospicjum stacjonarne * ,73 28,51 5,08 74,38 3. Medycyna paliatywna * ,59 14,69 10,93 59,52 4. Zakłady opiekuńczo-lecznicze * ,72 88,00 1,78 40,99 Zakłady wojewódzkie * ,26 6,82 21,90 2,68 : stacjonarne * ,50 6,82 21,77 2,47 jednego dnia * ,43 1,00 44,43 0,00 dzienne * ,33 1,00 208,19 0,00 hospicjum stacjonarne * ,73 16,94 7,60 77,19 medycyny paliatywnej * ,57 13,72 11,34 49,45 opiekuńczo-lecznicze * ,50 89,68 2,02 39,06 */ leczono bez ruchu międzyoddziałowego

15 Liczba łóżek Wskaźniki WYSZCZEGÓLNIENIE wg powiatów Wypisani Średnie wykorzyst. łóżka w dniach Średni pobyt chorego liczba na 1 łóżko Śmiertelność Zakłady powiatowe * ,20 5,02 24,34 3,20 : stacjonarne * ,46 5,12 22,94 3,57 jednego dnia * ,43 1,00 175,43 0,00 dzienne * ,20 10,76 14,70 0,00 opiekuńczo-lecznicze * ,30 87,28 1,99 49,26 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze * ,74 4,74 26,54 1,60 : stacjonarne * ,72 4,62 27,01 1,42 jednego dnia * ,50 1,00 194,50 0,00 dzienne * ,50 1,00 239,50 0,00 medycyny paliatywnej * ,42 14,63 10,42 68,14 opiekuńczo-lecznicze * ,30 57,88 2,63 53,17 Zakłady niepubliczne * ,60 6,96 17,75 3,31 : stacjonarne * ,10 4,89 23,32 2,81 jednego dnia * ,86 1,01 46,57 0,00 hospicjum stacjonarne * ,55 101,78 1,64 28,57 medycyny paliatywnej * ,07 16,79 10,37 77,69 opiekuńczo-lecznicze * ,87 90,59 1,69 38,77 Szpitale resortowe * ,46 2,97 33,78 2,40 : stacjonarne * ,46 2,97 33,78 2, */ leczono bez ruchu międzyoddziałowego

16 Tabl.2 Działalność zakładów lecznictwa zamkniętego województwa łódzkiego 2015 wg. specjalności oddziałów WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba łóżek Przenies. wypisani Średnie wykorzyst. łóżka w dniach Średni pobyt chorego Wskaźniki liczba na 1 łóżko Śmiertelność ODDZIAŁY WEWNĘTRZNE ,37 6,07 24,42 8,15 Zakłady wojewódzkie ,64 7,16 22,16 8,96 Zakłady powiatowe ,82 6,26 23,30 8,28 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,81 4,27 36,03 6,13 Zakłady niepubliczne ,29 5,51 25,45 7,89 Szpitale resortowe ,41 6,71 21,66 9,14 ODDZIAŁY ALERGOLOGICZNE DLA DZIECI ,68 3,79 57,96 0,00 Zakłady wojewódzkie ,68 3,79 57,96 0, ODDZIAŁY DIABETOLOGICZNE ,02 8,18 25,56 3,75 Zakłady wojewódzkie ,48 9,60 20,48 5,63 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,35 6,49 36,25 1,57 ODDZIAŁY DIABETOLOGICZNE DZIECIĘCE ,57 4,35 33,96 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,57 4,35 33,96 0,00 ODDZIAŁY ENDOKRYNOLOGICZNE ,17 3,61 25,81 0,00 Zakłady wojewódzkie ,20 4,07 29,56 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,69 3,51 26,70 0,00 Zakłady niepubliczne ,57 2,84 15,00 0,00 ODDZIAŁY ENDOKRYNOLOGICZNE DZIECIĘCE ,92 1,23 93,42 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,92 1,23 93,42 0,00

17 WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba łóżek Przenies. wypisani Średnie wykorzyst. łóżka w dniach Średni pobyt chorego Wskaźniki liczba na 1 łóżko Śmiertelność ODDZIAŁY GASTROLOGICZNE I GASTROENTEROLOGICZNE ,99 3,23 44,57 1,45 Zakłady wojewódzkie ,61 3,24 39,98 1,55 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,94 4,22 40,98 1,97 Zakłady niepubliczne ,67 1,00 79,67 0,10 ODDZIAŁY GASTROLOGICZNE I GASTROENTEROLOGICZNE DZIECIĘCE ,04 3,46 28,07 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,04 3,46 28,07 0,00 ODDZIAŁY GERIATRYCZNE ,48 5,96 15,19 5,16 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,36 5,75 21,27 2,22 Zakłady niepubliczne ,40 6,52 8,50 12,94 ODDZIAŁY HEMATOLOGICZNE ,56 4,26 45,63 2, Zakłady wojewódzkie ,56 4,26 45,63 2,24 ODDZIAŁY KARDIOLOGICZNE ,39 4,22 31,58 2,63 Zakłady wojewódzkie ,22 5,12 29,52 2,65 Zakłady powiatowe ,42 5,48 23,08 7,42 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,90 4,06 31,49 1,95 Zakłady niepubliczne ,39 2,03 51,40 0,39 Szpitale resortowe ,25 3,39 21,00 2,70 ODDZIAŁY KARDIOLOGICZNE DZIECIĘCE ,53 4,36 33,17 0,05 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,53 4,36 33,17 0,05 ODDZIAŁY INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO ,81 1,67 77,19 1,94 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,75 5,96 7,00 0,00 Zakłady niepubliczne ,70 1,62 87,59 1,96

18 WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba łóżek Przenies. wypisani Średnie wykorzyst. łóżka w dniach Średni pobyt chorego Wskaźniki liczba na 1 łóżko Śmiertelność ODDZIAŁY NEFROLOGICZNE ,03 6,45 24,51 5,05 Zakłady wojewódzkie ,46 6,61 24,42 5,06 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,22 6,12 24,71 5,05 ODDZIAŁY NEFROLOGICZNE DZIECIĘCE ,22 2,41 79,89 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,22 2,41 79,89 0,00 ODDZIAŁY TOKSYKOLOGICZNE ,19 2,10 25,30 0,22 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,19 2,10 25,30 0,22 ODDZIAŁY DERMATOLOGICZNE ,64 6,04 23,78 0,05 Zakłady wojewódzkie ,27 6,74 25,25 0,00 Zakłady niepubliczne ,85 9,56 10,45 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,77 4,39 30,50 0,11 ODDZIAŁY DERMATOLOGICZNE DZIECIĘCE ,53 4,87 23,73 0,00 Zakłady wojewódzkie ,53 4,87 23,73 0,00 ODDZIAŁY NEUROLOGICZNE ,39 6,16 24,25 3,57 Zakłady wojewódzkie ,58 6,02 26,68 3,82 Zakłady powiatowe ,64 6,05 20,75 4,72 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,20 6,60 26,11 1, Zakłady niepubliczne ,66 6,27 20,68 3,55 ODDZIAŁY NEUROLOGICZNE DZIECIĘCE ,84 3,92 24,71 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,84 3,92 24,71 0,00

19 WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba łóżek Przenies. wypisani Średnie wykorzyst. łóżka w dniach Średni pobyt chorego Wskaźniki liczba na 1 łóżko Śmiertelność ODDZIAŁY UDAROWE ,21 11,35 10,68 11,80 Zakłady wojewódzkie ,05 11,88 16,50 18,57 Zakłady powiatowe ,79 10,83 14,84 4,04 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,13 9,92 7,38 10,00 Zakłady niepubliczne ,40 11,73 7,71 12,46 ODDZIAŁY ONKOLOGICZNE ,43 2,45 39,43 0,11 Zakłady wojewódzkie ,70 2,70 51,37 0,13 Zakłady resortowe ,19 1,01 17,06 0,00 ODDZIAŁY CHIEMIOTERAPII ,21 1,86 73,09 0,27 Zakłady wojewódzkie ,26 1,85 83,24 0,25 Zakłady niepubliczne ,40 2,20 14,70 0,68 ODDZIAŁY RADIOTERAPII ,43 10,24 15,18 0,50 Zakłady wojewódzkie ,28 10,07 18,69 0,53 Zakłady niepubliczne ,30 12,92 3,74 0,00 ODDZIAŁY ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ,71 1,78 70,48 0,07 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,71 1,78 70,48 0,07 ODDZIAŁY ANESTEZJOLOGII I NTENSYWNEJ TERAPII ,25 9,10 15,41 39,60 Zakłady wojewódzkie ,52 9,59 15,80 37,92 Zakłady powiatowe ,74 6,82 21,50 24,19 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,39 8,27 16,86 45,25 Zakłady niepubliczne ,57 11,04 10,83 57, Szpitale resortowe ,15 11,32 10,00 57,94

20 ODDZIAŁY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DZIECIĘCEJ WYSZCZEGÓLNIENIE Średnie wykorzyst. łóżka Średni pobyt chorego ,16 4,71 13,84 5,92 Zakłady wojewódzkie ,00 0,00 0,00 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,92 4,71 14,22 5,92 ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Liczba łóżek Przenies. wypisani ,97 7,82 20,71 3,46 Zakłady wojewódzkie ,50 8,14 23,27 2,29 Zakłady powiatowe ,95 6,65 16,39 4,95 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,88 6,13 25,09 6,02 Zakłady niepubliczne ,83 11,58 13,71 6,03 w dniach Wskaźniki liczba na 1 łóżko Śmiertelność ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI ,71 5,13 24,88 0,00 Zakłady wojewódzkie ,82 5,13 25,88 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,00 0,00 0,00 0,00 ODDZIAŁY REUMATOLOGICZNE ,59 7,35 16,40 0,00 Zakłady wojewódzkie ,41 7,32 20,00 0,00 Zakłady powiatowe ,45 7,48 9,68 0, ODDZIAŁY REHABILITACYJNE ,37 22,88 7,27 0,07 Zakłady wojewódzkie ,65 24,08 7,04 0,06 Zakłady powiatowe ,37 21,83 7,81 0,13 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,42 23,21 7,90 0,17 Zakłady niepubliczne ,83 21,99 7,08 0,00 ODDZIAŁY REHABILITACYJNE DZIECIĘCE ,25 22,28 5,67 0,00 Zakłady wojewódzkie ,66 23,78 6,04 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,68 17,99 4,82 0,00

21 WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba łóżek Przenies. wypisani Średnie wykorzyst. łóżka w dniach Średni pobyt chorego Wskaźniki liczba na 1 łóżko Śmiertelność ODDZIAŁY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ ,63 23,57 6,22 2,10 Zakłady wojewódzkie ,92 20,31 6,84 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,33 16,87 7,67 0,00 Zakłady niepubliczne ,00 52,25 3,46 24,64 ODDZIAŁY CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DOROSŁYCH ,95 5,69 25,46 1,55 Zakłady wojewódzkie ,78 5,52 27,86 1,45 Zakłady powiatowe ,95 7,03 19,90 3,69 Zakłady niepubliczne ,08 5,91 17,44 0,48 ODDZIAŁY CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI ,44 3,83 33,25 0,00 Zakłady wojewódzkie ,44 3,83 33,25 0, ODDZIAŁY CHORÓB ZAWODOWYCH ,63 2,94 9,74 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,63 2,94 9,74 0,00 ODDZIAŁY PEDIATRYCZNE ,29 4,58 26,68 0,01 Zakłady wojewódzkie ,02 5,30 23,02 0,03 Zakłady powiatowe ,83 5,13 23,74 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,18 3,76 37,26 0,00 Zakłady niepubliczne ,31 4,64 23,77 0,00 ODDZIAŁY NEONATOLOGICZNE ,40 4,82 17,30 0,53 Zakłady wojewódzkie ,39 4,88 16,87 0,29 Zakłady powiatowe ,26 4,01 13,79 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,40 7,47 18,39 2,18 Zakłady niepubliczne ,03 3,64 19,21 0,02

22 WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba łóżek Przenies. wypisani Średnie wykorzyst. łóżka w dniach Średni pobyt chorego Wskaźniki liczba na 1 łóżko Śmiertelność ODDZIAŁY GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE ,13 3,52 30,18 0,01 Zakłady wojewódzkie ,05 3,76 29,27 0,02 Zakłady powiatowe ,49 3,73 25,33 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,48 3,25 32,16 0,03 Zakłady niepubliczne ,15 3,49 32,46 0,00 ODDZIAŁY GINEKOLOGICZNE ,37 2,38 43,07 0,00 Zakłady wojewódzkie ,59 3,09 46,14 0,00 Zakłady powiatowe ,25 2,42 36,00 0,00 Zakłady niepubliczne ,50 1,09 35,30 0,00 Szpitale resortowe ,91 1,49 54,91 0,00 ODDZIAŁY POŁOŻNICZE ,09 4,78 25,53 0,00 Zakłady wojewódzkie ,84 5,82 18,70 0,00 Zakłady niepubliczne ,33 2,89 76,25 0, ODDZIAŁY GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ ,29 3,29 29,24 0,00 Zakłady wojewódzkie ,29 3,29 29,24 0,00 ODDZIAŁY CHIRURGICZNE OGÓLNE ,27 4,26 26,58 2,04 Zakłady wojewódzkie ,32 4,73 24,15 2,30 Zakłady powiatowe ,80 4,49 26,89 2,73 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,11 4,40 24,81 2,22 Zakłady niepubliczne ,52 3,85 28,69 1,38 Szpitale resortowe ,75 1,58 40,92 0,00

23 WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba łóżek Przenies. wypisani Średnie wykorzyst. łóżka w dniach Średni pobyt chorego Wskaźniki liczba na 1 łóżko Śmiertelność ODDZIAŁY CHIRURGICZNE DZIECIĘCE ,00 2,79 36,90 0,00 Zakłady wojewódzkie ,29 2,59 47,21 0,00 Zakłady powiatowe ,75 3,15 19,60 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,20 2,86 37,89 0,00 Zakłady niepubliczne ,92 2,69 36,00 0,00 ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY ,50 2,98 16,25 0,00 Zakłady niepubliczne ,50 2,98 16,25 0,00 ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ ,61 4,91 30,27 1,58 Zakłady wojewódzkie ,61 4,91 30,27 1,58 ODDZIAŁY CHIRURGII NACZYŃ ,43 5,03 30,69 3, Zakłady wojewódzkie ,47 5,24 31,60 3,34 Szpitale resortowe ,96 4,28 27,79 1,87 ODDZIAŁY CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ ,83 2,78 50,39 0,44 Zakłady wojewódzkie ,76 5,25 21,46 1,14 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,62 2,71 72,54 0,11 Zakłady niepubliczne ,50 1,62 94,00 0,00 Szpitale resortowe ,00 1,20 195,10 0,15 ODDZIAŁY CHIRURGII PLASTYCZNEJ ,87 2,12 13,63 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,79 2,12 14,03 0,00 Zakłady niepubliczne ,00 1,00 2,00 0,00 ODDZIAŁY OPARZENIOWE DZIECIĘCE ,71 3,55 25,29 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,71 3,55 25,29 0,00

24 WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba łóżek Przenies. wypisani Średnie wykorzyst. łóżka w dniach Średni pobyt chorego Wskaźniki liczba na 1 łóżko Śmiertelność ODDZIAŁY KARDIOCHIRURGICZNE ,09 10,38 9,35 6,36 Zakłady wojewódzkie ,93 5,28 2,07 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,75 10,64 11,35 6,70 ODDZIAŁY KARDIOCHIRURGICZNE DZIECIĘCE ,17 5,46 17,78 0,75 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,17 5,46 17,78 0,75 ODDZIAŁY NEUROCHIRURGICZNE ,75 6,93 17,87 2,51 Zakłady wojewódzkie ,78 7,82 17,23 3,57 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,27 6,08 19,63 1,50 Zakłady niepubliczne ,00 3,00 3,33 0,00 ODDZIAŁY NEUROCHIRURGICZNE DZIECIĘCE ,30 5,54 36,70 0, Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,30 5,54 36,70 0,28 ODDZIAŁY URAZOWO-ORTOPEDYCZNE ,58 4,96 21,50 0,49 Zakłady wojewódzkie ,98 6,21 19,82 0,69 Zakłady powiatowe ,56 4,39 20,16 0,22 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,12 3,84 36,74 0,36 Zakłady niepubliczne ,78 4,72 17,76 0,56 Szpitale resortowe ,36 4,68 21,86 0,43 ODDZIAŁY URAZOWO-ORTOPEDYCZNE DZIECIĘCE ,07 3,79 35,93 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,07 3,79 35,93 0,00

25 WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba łóżek Przenies. wypisani Średnie wykorzyst. łóżka w dniach Średni pobyt chorego Wskaźniki liczba na 1 łóżko Śmiertelność ODDZIAŁY OKULISTYCZNE ,58 1,92 45,00 0,00 Zakłady wojewódzkie ,59 2,49 35,61 0,00 Zakłady powiatowe ,53 1,64 41,20 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,66 2,16 51,34 0,00 Zakłady niepubliczne ,02 1,00 63,02 0,00 Szpitale resortowe ,10 2,00 35,00 0,00 ODDZIAŁY OKULISTYCZNE DZIECIĘCE ,05 2,26 44,35 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,05 2,26 44,35 0,00 ODDZIAŁY OTOLARYNGOLOGICZNE ,02 3,55 26,24 0,14 Zakłady wojewódzkie ,27 4,01 24,03 0,20 Zakłady powiatowe ,28 3,61 25,00 0,23 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,89 2,83 35,25 0,05 Zakłady niepubliczne ,85 3,14 24,80 0,00 Szpitale resortowe ,80 3,04 21,00 0,00 ODDZIAŁY OTOLARYNGOLOGICZNE DZIECIĘCE ,60 2,43 43,87 0,00 Zakłady wojewódzkie ,73 3,66 27,27 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,38 2,16 50,59 0, ODDZIAŁY CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ ,98 3,10 19,32 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,38 3,30 19,53 0,00 Zakłady niepubliczne ,17 2,75 18,94 0,00

26 WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba łóżek Przenies. wypisani Średnie wykorzyst. łóżka w dniach Średni pobyt chorego Wskaźniki liczba na 1 łóżko Śmiertelność ODDZIAŁY UROLOGICZNE ,92 3,08 37,59 0,39 Zakłady wojewódzkie ,49 3,20 38,31 0,34 Zakłady powiatowe ,32 4,59 27,09 2,42 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,17 2,40 47,54 0,09 Zakłady niepubliczne ,00 2,75 35,22 0,23 Szpitale resortowe ,14 2,70 38,21 0,19 ODDZIAŁY UROLOGICZNE DZIECIĘCE ,00 2,64 29,20 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,00 2,64 29,20 0,00 ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE ,55 28,89 5,87 0,30 Zakłady wojewódzkie ,58 29,29 5,99 0, Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,73 31,97 5,40 0,00 Zakłady niepubliczne ,10 24,13 5,60 0,46 ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE DZIECIĘCE ,26 29,92 4,79 0,00 Zakłady wojewódzkie ,27 31,32 4,73 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,41 27,53 4,88 0,00 ODDZIAŁY REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ ,08 67,17 2,71 0,00 Zakłady wojewódzkie ,08 67,17 2,71 0,00 ODDZIAŁY LECZENIA UZALEŻNIEŃ ,92 12,24 10,94 0,10 Zakłady wojewódzkie ,90 13,57 11,79 0,10 Zakłady powiatowe ,64 13,86 9,07 0,00 Zakłady niepubliczne ,44 5,66 9,10 0,13

27 WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba łóżek Przenies. wypisani Średnie wykorzyst. łóżka w dniach Średni pobyt chorego Wskaźniki liczba na 1 łóżko Śmiertelność ODDZIAŁY RATOWNICTWA ,57 0,80 210,49 0,96 Zakłady wojewódzkie ,28 1,03 271,31 0,96 Zakłady powiatowe ,58 0,90 171,58 1,02 Zakłady niepubliczne ,11 0,25 175,39 0,88 ODDZIAŁY RATOWNICTWA DLA DZIECI ,88 0,95 59,00 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,88 0,95 59,00 0,00 ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE ,72 88,00 1,78 40,99 Zakłady wojewódzkie ,50 89,68 2,02 39,06 Zakłady powiatowe ,30 87,28 1,99 49,26 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,30 57,88 2,63 53, Zakłady niepubliczne ,87 90,59 1,69 38,77 ODDZIAŁY OPIEKI HOSPICYJNEJ ,73 28,51 5,08 74,38 Zakłady wojewódzkie ,73 16,94 7,60 77,19 Zakłady niepubliczne ,55 101,78 1,64 28,57 ODDZIAŁY MEDYCYNY PALIATYWNEJ ,59 14,69 10,93 59,52 Zakłady wojewódzkie ,57 13,72 11,34 49,45 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,42 14,63 10,42 68,14 Zakłady niepubliczne ,07 16,79 10,37 77,69 ODDZIAŁY JEDNEGO DNIA ,08 1,00 80,88 0,00 Zakłady wojewódzkie ,43 1,00 44,43 0,00 Zakłady powiatowe ,43 1,00 175,43 0,00 Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ,50 1,00 194,50 0,00 Zakłady niepubliczne ,64 1,01 50,37 0,00

28 WYSZCZEGÓLNIENIE DZIENNY ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY LECZENI W ODDZIAŁACH DZIENNYCH Liczba łóżek Przenies. wypisani Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze DZIENNY ODDZIAŁ MEDYCYNY NUKLEARNEJ Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze ODDZIAŁ DZIENNY CHEMIOTERAPII Zakłady wojewódzkie Zakłady powiatowe Zakłady niepubliczne

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2017 ŁÓDŹ czerwiec 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2016 ŁÓDŹ LIPIEC 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2014 ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO - 1 - WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI SPRAWOZDANIE ANALITYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2013 Łódź CZERWIEC 2014 - 2 - Wojewódzkie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r.

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r. UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 listopada 2012r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2011-2015 podm iotów : podm iotów : podm iotów : podm iotów :

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 225 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA 5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 261 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r.

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r.

UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r. UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE:

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE: UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Białystok, październik 2011 r. Spis treści: 1. Wykaz szpitali w województwie podlaskim...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r.

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. w sprawie przyjęcia Raportu lecznictwo stacjonarne w Województwie Świętokrzyskim w 2007 roku Na podstawie art.14 ust.1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ Strona 1 Załącznik Nr 2 do Regulaminu 2017 WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ II III Część IX Część X Oddział Wewnętrzny Szpital SPZOZ 01 001 4000 HC.1.1. 07 43 1.08.1975 Oddział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2009

Wyszczególnienie. rok 2009 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 KATOWICE 2012 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień,

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XVI/164/2016 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r.

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 KATOWICE 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 2. dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 KATOWICE 2015 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/.../2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/.../2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2014 r. Projekt z dnia 10 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIX/.../2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Rejestracja/Transport sanitarny Punkt przyjęć planowych Obszar internistyczny Obszar chirurgiczny Dyżurki lekarskie Dyżurka OIOM Lekarz dyżurny OIOM Pracownia EEG i EMG Szpitalny oddział ratunkowy/izba

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U

Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U Z A Ł Ą C Z N I K D O C E R T Y F I K A T U NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR1 ul. Derdowskiego 23; Nr certyfikatu: 485478 Ważność załącznika jest zgodna z ważnością certyfikatu. - pracownia badań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 kwietnia 2018 r. Poz. 2451 UCHWAŁA NR 362/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2008

Wyszczególnienie. rok 2008 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Tabela: Propozycje kwalifikacji wymaganych od pielęgniarek i położnych

Tabela: Propozycje kwalifikacji wymaganych od pielęgniarek i położnych Tabela: Propozycje kwalifikacji wymaganych od pielęgniarek i położnych Zakres świadczeń opieki zdrowotnej Propozycja wymaganych kwalifikacji Dodatkowe kryteria Oddziały Propozycja wymaganych kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia Tomasz PękalskiP Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zostało bardzo dokładnie przemyślane,

Bardziej szczegółowo