Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring"

Transkrypt

1 Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2010 ROKU W przypadku braku informacji za 2010 rok autorzy opracowania korzystali z najnowszych dostępnych danych Łódź, luty 2012

2 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową Współczynnik płodności kobiet Współczynnik zgonów Przyrost naturalny Współczynnik umieralności niemowląt Zgony dzieci i młodzieży Przeciętne dalsze trwanie życia STRUKTURA ZGONÓW Choroby układu krążenia Nowotwory złośliwe Zewnętrzne przyczyny zgonów Inne przyczyny zgonów STACJONARNA OPIEKA MEDYCZNA Struktura hospitalizacji według ICD SPECJALISTYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA MEDYCYNA SZKOLNA Realizacja zadań z zakresu medycyny szkolnej Testy przesiewowe Profilaktyczne badania lekarskie Grupowa profilaktyka próchnicy zębów EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZATRUĆ Zatrucia i zakażenia pokarmowe Choroby wieku dziecięcego Wirusowe zapalenie wątroby

3 9.4. Zakażenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS Inne choroby zakaźne Choroby weneryczne Zatrucia chemiczne Gruźlica Grypa STRUKTURA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZAPOBIEGANIE CHOROBOM Szczepienia ochronne Działania profilaktyczne realizowane na terenie województwa łódzkiego Współpraca z organizacjami pozarządowymi RYZYKOWNE ZACHOWANIA ZDROWOTNE Palenie papierosów Używanie substancji psychoaktywnych Konsumpcja alkoholu ŚRODOWISKOWE UWRUNKOWANIA ZDROWIA Struktura populacji według poziomu wykształcenia Rynek pracy i dochody ludności Środowisko fizyczne Ocena infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i ocena stanu sanitarnego wody pitnej Ocena jakości powietrza PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA

4 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI Województwo łódzkie zajmuje obszar km 2 i znajduje się na 9 miejscu pod względem wielkości powierzchni w kraju [1]. Składa się z 21 powiatów, 3 miast na prawach powiatu oraz 177 gmin (18 miejskich, 134 wiejskich i 25 miejsko-wiejskich). W dniu 31 grudnia 2010 roku liczba ludności w województwie łódzkim wynosiła osób, tj. o mniej niż w 2009 roku. Populacja naszego regionu stanowiła 6,6% liczby ludności Polski, sytuując Łódzkie na 6 miejscu wśród pozostałych województw. Ponad połowę (52,5%) populacji stanowiły kobiety ( ). Prawie jedna trzecia ( osób czyli 29,1%) mieszkańców województwa zamieszkiwała Łódź. Dużą liczbę mieszkańców odnotowano także w powiatach: zgierskim ( ), tomaszowskim ( ), sieradzkim ( ), pabianickim ( ) oraz radomszczańskim ( ). Najmniejszą liczbą ludności, podobnie jak w roku poprzednim, charakteryzowały się powiaty: brzeziński (30.625), skierniewicki (37.639) oraz poddębicki (41.562). Liczbę mieszkańców poszczególnych powiatów przedstawia wykres nr 1[2]. Wykres Nr 1. Ludność województwa łódzkiego według stanu na roku w podziale na powiaty (według danych Banku Danych Lokalnych) , brzeziński łódzki wschodni 67,4 30,6 119 pabianicki zgierski Łódź 162,5 bełchatowski 113,1 78,3 116,8 90,6 opoczyński piotrkowski radomszczański tomaszowski 119,7 Piotrków Trybunalski 77,4 50,9 łaski pajęczański poddębicki 52,5 119,5 41,6 sieradzki wieluński wieruszowski 77,7 101,3 67,6 42,2 zduńskowolski kutnowski łęczycki 52,1 80,9 48,9 37,6 łowicki rawski skierniewicki Skierniewice 49 liczba ludności (w tys.) 4

5 Gęstość zaludnienia w województwie łódzkim wynosiła średnio 139 osób na 1 km², przewyższając tym samym wartość dla Polski (122 osoby/km²) [3]. Na tle innych województw, Łódzkie zajmuje 5 miejsce w kraju. Większą gęstością zaludnienia w 2010 r. charakteryzowały się województwa: śląskie (376 osób/km²), małopolskie (218 osób/km²), mazowieckie (147 osób/km²) oraz dolnośląskie (144 osoby/km²). Spośród powiatów ziemskich najmniejszą gęstość zaludnienia zaobserwowano w powiecie poddębickim (47 osób/km²), skierniewickim (50 osób/km²) oraz piotrkowskim (63 osoby/km²), a największą w pabianickim (242 osoby/km²), zgierskim (190 osób/km²) oraz zduńskowolskim (183 osoby/km²). Gęstość zaludnienia nie zmieniła się w sposób znaczący w odniesieniu do roku poprzedniego [3]. Prawie dwie trzecie ludności województwa łódzkiego tj. 64,0% ( ), o 0,6% mniej niż w roku poprzednim stanowili mieszkańcy miast, zaś pozostała część ( osoby 36%) tj. o 0,2% więcej niż w 2009 roku, zamieszkiwała tereny wiejskie. Od kilku lat, także w innych województwach Polski, wyraźnie widoczna jest tendencja malejąca udziału procentowego ludności miejskiej na rzecz ludności wiejskiej [3]. Spośród powiatów ziemskich najwyższy odsetek ludności miejskiej posiadały powiaty: pabianicki (72,4%) i zgierski (72,2%). W 2010 roku Łódzkie należało do grupy województw, w których liczba ludności malała najszybciej. Średnioroczne tempo przyrostu liczby ludności osiągnęło ujemną wartość - 0,29%, podczas gdy średnia wartość dla Polski równa była 0,09% [4]. W 2010 roku, podobnie jak w roku poprzednim, region łódzki charakteryzował się najwyższym w Polsce współczynnikiem feminizacji na 100 mężczyzn przypadało 110 kobiet. Wartość średnia tego wskaźnika dla Polski wyniosła 107. W populacji miejskiej województwa łódzkiego współczynnik feminizacji, przy przeciętnej w skali kraju 111, osiągnął wartość 115, natomiast wśród ludności zamieszkującej tereny wiejskie wartość 102, przy średniej w skali kraju 101. Powiaty, które charakteryzowały się najwyższym odsetkiem kobiet to Łódź (współczynnik feminizacji wynosił 120), powiat pabianicki (114) oraz zgierski (110) [3]. Na jedną kobietę między 15 a 49 rokiem życia w regionie przypadało średnio 1,34 dzieci. Wartość współczynnika dzietności dla całej Polski była nieznacznie wyższa i wynosiła 1,38 [4]. Najbardziej korzystną sytuację demograficzną określa natomiast współczynnik kształtujący się na poziomie około 2. Mediana wieku ludności województwa łódzkiego w 2010 roku wynosiła 37,5 lata dla mężczyzn i 43,0 lat dla kobiet. Dla Polski wartości te osiągnęły poziom odpowiednio 36,2 lat oraz 40,0 lat. Ludność zamieszkująca w miastach (mediana wieku równa 41,45 lat) była starsza średnio o około 3 lata w porównaniu z mieszkańcami wsi (38,25 lat) [4]. W strukturze ludności regionu łódzkiego do 39 roku życia przeważają mężczyźni. Już w przedziale wieku lata odsetek mężczyzn maleje, a w przedziale wieku powyżej 80 lat jest on prawie 2,5 krotnie niższy niż odsetek kobiet. Obserwowana przewaga kobiet jest efektem zjawiska nadumieralności mężczyzn [2]. Od kilku lat nieustannie wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a zmniejsza się liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Udział procentowy poszczególnych grup wiekowych w strukturze populacji województwa łódzkiego w 2010 roku przedstawia wykres nr 2. 5

6 Wykres Nr 2. Struktura populacji województwa łódzkiego w 2010 roku według grup wiekowych (według danych Urzędu Statystycznego w Łodzi) 18,8% 17,4% wiek przedprodukcyjny (0-17) wiek produkcyjny (K:18-59, M:18-64) wiek poprodukcyjny (K> 60, M> 65) 63,8% W 2010 roku Łódzkie zamieszkiwane było przez dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat, z czego 51,3% stanowili mężczyźni. Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym spadła, w porównaniu do roku poprzedniego o 1,4%. Obniżył się także o 0,2% udział osób z tego przedziału wiekowego w populacji [2]. Województwo łódzkie należy do regionów o niskim odsetku dzieci i młodzieży do 17 roku życia (17,4%). Niższe wartości zanotowano jedynie w opolskim (16,8%) oraz śląskim (17,2%). [3]. W 2010 roku województwo łódzkie zamieszkiwało osób w wieku produkcyjnym (tj. kobiety: lat, mężczyźni: lat), o mniej niż rok wcześniej. Ponad połowę tej grupy (52,1%) stanowili mężczyźni. W 2010 roku mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowili 63,8% populacji, co plasowało województwo łódzkie na 11 miejscu w kraju pod względem udziału osób w tym wieku w populacji [3]. Nadal w regionie zauważalny był wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni 65 lat i więcej). W 2010 roku liczba mieszkańców z tego przedziału wiekowego wynosiła , o więcej niż w roku poprzednim. W tej grupie znaczną większość stanowiły kobiety 71,4%. Jednocześnie, województwo łódzkie charakteryzowało się najwyższym odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce (18,8%), którego wielkość w skali kraju wynosiła 16,9% [3]. Według danych prognostycznych dla regionu łódzkiego, osoby w wieku poprodukcyjnym w 2035 roku mają stanowić aż 28,7 % mieszkańców. Strukturę ludności według danych prognostycznych na 2035 rok, przedstawia poniższy wykres [2]. Wykres Nr 3. Struktura populacji województwa łódzkiego według danych prognostycznych na 2035 rok (według danych GUS Bank Danych Lokalnych) 28,70% 14,70% wiek przedprodukcyjny (0-17) wiek produkcyjny (K:18-59, M:18-64) 56,60% wiek poprodukcyjny (K> 60, M> 65) 6

7 W 2010 roku w regionie łódzkim na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56 osób w wieku nieprodukcyjnym, co uplasowało województwo łódzkie na 10 miejscu w Polsce (7 w 2009 roku). Spośród powiatów województwa łódzkiego (z miastami na prawach powiatu) najwyższym współczynnikiem obciążenia demograficznego charakteryzował się powiat skierniewicki, gdzie na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 65 osób w wieku nieprodukcyjnym. Jego najniższy poziom odnotowano w powiecie bełchatowskim (47 osób). W Łodzi w końcu roku 2010 na 100 osób w wieku produkcyjnym, przypadało 55 osób w wieku nieprodukcyjnym (o 1 osobę więcej niż przed rokiem) [3]. Obserwowane w województwie zjawisko starzenia się społeczeństwa ma nadal istotny wpływ na kształtowanie się zachorowalności i chorobowości, w szczególności na choroby przewlekłe, tj. choroby układu krążenia, układu oddechowego, pokarmowego, nowotwory i schorzenia narządu ruchu. Tym samym determinuje ono ilość świadczeń zdrowotnych zarówno lecznictwa otwartego jak i zamkniętego, z których korzysta ta grupa wiekowa [2, 3]. 2. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2010 roku w województwie łódzkim zarejestrowano urodzeń żywych, o 526 mniej niż w roku poprzednim (spadek o 2,0%) oraz zgonów, czyli o 695 zgonów mniej niż w 2009 roku (spadek o 2,2%) [2] Współczynnik urodzeń żywych Od kilku lat w regionie wyraźnie widoczny jest wzrost współczynnika urodzeń żywych (liczba urodzeń żywych na ludności). Jednakże w roku 2010 współczynnik urodzeń żywych uległ niewielkiemu spadkowi i wynosił 10,04 (był niższy o 0,21 niż w 2009 roku) przy średniej dla Polski równej 10,8 (o 0,2 mniej niż w roku poprzednim). Wartość współczynnika była zdecydowanie wyższa na terenach wiejskich (10,67 ), aniżeli w miastach (9,69 ) [3]. Wśród powiatów województwa łódzkiego w 2010 roku najniższy współczynnik urodzeń żywych na ludności odnotowano w kutnowskim (9,01 ) i pabianickim (9,25 ) oraz w Łodzi (8,91 ). Najwyższe współczynniki urodzeń żywych odnotowano natomiast w powiecie skierniewickim (11,97 ), opoczyńskim (11,81 ), bełchatowskim (11,79 ) [3] Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową W momencie kończenia prac nad dokumentem (grudzień 2011 roku) brak było danych dotyczących Polski za 2010 rok. W 2010 roku w województwie łódzkim nadal odnotowywany był wysoki odsetek urodzeń noworodków z masą do gramów. Wynosił on 6,44% i był na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym (6,85%). W Polsce dzieci z masą urodzeniową poniżej gramów stanowiły w 2010 roku 5,7% ogółu noworodków, tj. o 0,2% mniej niż w 2009 roku [10,11]. 7

8 2.3. Współczynnik płodności kobiet W 2009 roku współczynnik płodności kobiet, określający liczbę urodzeń żywych na kobiet w wieku rozrodczym (tj. w wieku lat), osiągnął wartość 42,3 i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 1,4. Największą wartością współczynnika płodności charakteryzowały się kobiety w wieku lat (97,6). Na terenach wiejskich (45,5), podobnie jak w 2008 roku, odnotowano wyższy współczynnik aniżeli w miastach (40,5) [2] Współczynnik zgonów Współczynnik zgonów (liczba zgonów na ludności) osiągnął w 2010 roku wartość 12,3 (ogółem dla Polski 9,9) i był niższy niż w roku poprzednim o 0,3 [3]. Z odnotowanej w regionie ogólnej liczby zgonów (o 695 mniej niż w 2009 roku) prawie dwie trzecie (63,2%) dotyczyło mieszkańców miast, a pozostałe 36,8% ludności z terenów wiejskich. Współczynnik zgonów na obszarach wiejskich województwa ukształtował się na poziomie 12,5 (o 0,1 niższy niż w roku 2009), natomiast w miastach 12,1 (o 0,3 niższy niż w roku poprzednim) [3]. Najwyższą wartość współczynnik zgonów osiągnął w Łodzi i wyniósł 13,84 (2009 r.- 14,31). Następnie powiaty: kutnowski (13,33) oraz łęczycki (13,29). W powiecie bełchatowskim oraz Skierniewicach współczynniki zgonów ukształtowały się na najniższym poziomie w województwie (8,74 i 9,24) [3]. W tym samym roku wśród mężczyzn odnotowano zgony (o 388 mniej niż w 2009 roku), co stanowiło 52,1% ich ogólnej liczby oraz zgonów kobiet (o 307 mniej niż w 2009 roku). Współczynnik zgonów dla płci męskiej ukształtował się na poziomie 13,5, a dla płci żeńskiej 11,3 [2] Przyrost naturalny W 2010 roku w województwie łódzkim odnotowano niższy ujemny przyrost naturalny niż w roku poprzednim. Różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów wynosiła (-5.695) osób, o 169 mniej niż w roku 2009 (-5.864). W porównaniu do 2009 roku, różnica ta nieco zwiększyła się na terenach wiejskich z wartości (-1.680) w 2009 roku do (-1.708) w 2010 roku, a w miastach uległa zmniejszeniu z (-4.184) w 2009 roku do (-3.987) [3]. W 2010 roku wskaźnik przyrostu naturalnego na ludności wyniósł -2,24 (-2,31 w roku 2009) zaś wartość współczynnika dla Polski 0,9 na ludności. Przyrost naturalny w miastach osiągnął poziom -2,46 (-2,57 w 2009 r.) i był znacznie niższy niż na wsi, tj. -1,86 (-1,84 w 2009 roku) [3]. Wśród powiatów najniższy przyrost naturalny w 2010 roku odnotowano w Łodzi, w przeliczeniu na mieszkańców wyniósł on (-4,92). Dodatni przyrost naturalny w województwie zaobserwowano w powiecie bełchatowskim (3,05), w Skierniewicach (2,25), w powiecie zduńskowolskim (0,96) oraz opoczyńskim (0,88) [3] Współczynnik umieralności niemowląt W 2010 roku w województwie łódzkim odnotowano 101 zgonów niemowląt (o 40 mniej niż w 2009 roku). Współczynnik umieralności niemowląt na urodzeń 8

9 żywych osiągnął poziom 3,96 i był niższy o 1,45 w porównaniu z poprzednim rokiem (5,41). Współczynnik umieralności niemowląt dla miast wynosił 4,3, zaś dla wsi 3,5. Współczynnik zgonów w tej grupie wiekowej dla Polski wynosił 4,98 [2, 3]. W 2010 roku najwyższą wartość współczynnika zgonów niemowląt na urodzeń żywych odnotowano w Piotrkowie Trybunalskim (10,23), natomiast w powiecie rawskim nie odnotowano zgonów niemowląt [3] Zgony dzieci i młodzieży W 2010 roku w województwie odnotowano 227 zgonów dzieci i młodzieży do 19 roku życia (o 89 mniej niż w 2009 roku). Ponad połowa (56,4%) tych zgonów dotyczyła chłopców (128), natomiast 43,6% zgonów zarejestrowano wśród dziewczynek (99). W analizowanej grupie wiekowej najwięcej zgonów, podobnie jak rok wcześniej, odnotowano wśród dzieci do 4 roku życia (53,7% wszystkich zgonów). Prawie jedna trzecia (32,2%) wszystkich zgonów dotyczyła młodzieży letniej; w tej grupie znacznie częściej umierali chłopcy (76,7%), aniżeli dziewczęta (23,3%) [2] Przeciętne dalsze trwanie życia W 2010 roku przeciętna liczba lat dalszego trwania życia w województwie łódzkim osiągnęła, podobnie jak rok wcześniej, najniższe w Polsce wartości 70,1 dla noworodka płci męskiej i 79,4 dla noworodka płci żeńskiej [1]. Odpowiednio, średnie wartości dla Polski wynosiły: 72,1 lat dla mężczyzn i 80,6 lat dla kobiet [4]. Wykres Nr 4. Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn w chwili urodzenia, w 2010 roku dla województwa łódzkiego oraz Polski (według danych Głównego Urzędu Statystycznego) ,4 80, ,1 70, Kobiety woj. lódzkie Polska Mężczyźni 9

10 3. STRUKTURA ZGONÓW Choroby będące głównymi przyczynami zgonów w województwie łódzkim nie ulegają zmianie od wielu lat. Strukturę zgonów w regionie w latach przedstawia wykres nr 5. Wykres Nr 5. Najczęstsze przyczyny zgonów w województwie łódzkim w latach , współczynnik na 10 tys. ludności (według danych GUS - Bank Danych Lokalnych) , ,6 28, ,2 7,9 6,7 6,9 6,2 6 0 choroby ukł. krążenia nowotwory ogółem zewnętrzne przyczyny zgonów choroby ukł. oddechowego choroby ukł. pokarmowego 3.1. Choroby układu krążenia Od kilkunastu lat najczęstszą przyczyną zgonów mieszkańców województwa łódzkiego oraz całej Polski są choroby układu krążenia (CHUK). W 2009 roku spowodowały one zgon osób w regionie (o 59 zgonów więcej niż w 2008 roku), co stanowiło 45,7% ogólnej liczby zgonów. Współczynnik zgonów z powodu CHUK osiągnął w województwie łódzkim wartość 57,4 na ludności i był o 0,4 wyższy niż w roku poprzednim, zaś jego wartość była drugą najwyższą w kraju (najwyższa w województwie świętokrzyskim 60,7). Wartości współczynnika zgonów w latach dla regionu oraz Polski przedstawia wykres nr 6. Wykres Nr 6. Współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia na 10 tys. ludności w latach dla województwa łódzkiego i Polski (według danych GUS) ,2 58, ,3 46,6 57, woj. łódzkie Polska 10

11 Ogółem, w Polsce w 2009 roku choroby układu krążenia były przyczyną 46,2% zgonów, a współczynnik na ludności osiągnął wartość 46,6. Spośród CHUK najwięcej zgonów w województwie łódzkim spowodowanych było chorobami naczyń mózgowych (25%), chorobą niedokrwienną serca (20,8%) oraz miażdżycą (20,5%) Nowotwory złośliwe W 2009 roku nowotwory nadal stanowiły drugą pod względem częstości występowania przyczynę zgonów w województwie. Z tego powodu odnotowano zgony (o 117 więcej niż w roku 2008), w tym wywołanych postaciami złośliwymi nowotworów (21,5% wszystkich zgonów). Współczynnik umieralności z powodu nowotworów w województwie osiągnął najwyższą wartość w kraju 28,1 (współczynnik dla Polski 25,2). Wykres Nr 7. Współczynnik umieralności z powodu nowotworów (ogółem) na 10 tys. ludności w latach dla województwa łódzkiego i Polski (według danych GUS - Bank Danych Lokalnych) ,1 27, , ,6 25, , woj. łódzkie Polska W 2009 roku 23,2% zgonów z powodu nowotworów złośliwych stanowiły zgony wywołane postaciami złośliwymi nowotworów tchawicy, oskrzela i płuca, 16,4% rakiem żołądka, okrężnicy i odbytnicy, zaś 8,1% nowotworami złośliwymi piersi i szyjki macicy u kobiet Zewnętrzne przyczyny zgonów Trzecią, pod względem częstości występowania, przyczynę zgonów w 2009 roku, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły zewnętrzne przyczyny czyli wypadki, urazy i zatrucia. Spowodowały one 6,3% wszystkich zgonów w regionie (o 0,3% mniej niż w 2008 roku). W 2009 roku odnotowano zgonów wywołanych wypadkami, urazami lub zatruciami, a współczynnik umieralności osiągnął wartość 7,9 na ludności i był o 0,3 niższy niż rok wcześniej. Wartości współczynnika zgonów na przełomie lat dla regionu oraz Polski przedstawia wykres nr 8. Znaczna większość zewnętrznych przyczyn zgonów (20,4%) to wypadki oraz ich nieszczęśliwe następstwa, podobny odsetek zewnętrznych przyczyn zgonu stanowiły zdarzenia komunikacyjne - 20,3%. Niepokojący jest fakt, iż w 2009 roku w województwie 11

12 łódzkim zarejestrowano aż 560 przypadków samobójstw, tj. o 97 więcej niż w roku poprzednim (27,8% zgonów wywołanych przyczynami zewnętrznymi). Wykres Nr 8. Współczynnik umieralności z powodu zewnętrznych przyczyn zgonów (wypadki, urazy, zatrucia) na 10 tys. ludności w latach dla województwa łódzkiego i Polski (według danych GUS-Bank Danych Lokalnych) ,5 6,6 8 6,5 8,2 6,6 7,9 6, woj. łódzkie Polska 3.4. Inne przyczyny zgonów Do innych przyczyn zgonów należą choroby układu oddechowego, które w 2009 roku w województwie łódzkim spowodowały 5,5% wszystkich zgonów. Współczynnik umieralności na ludności na choroby układu oddechowego osiągnął wartość 6,9, tj. o 0,2 wyższą niż rok wcześniej. Zgony spowodowane były także w 4,8% chorobami układu trawiennego. Współczynnik zgonów z tej przyczyny wynosił 6,0 na ludności i zmalał o 0,2 w stosunku do 2008 roku. Inne przyczyny zgonów to: zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej 1,8% wszystkich zgonów, choroby układu nerwowego i narządów zmysłów - 1,6% choroby układu moczowo-płciowego 1,2%, zaburzenia psychiczne wraz z zaburzeniami zachowania 0,6%, niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze 0,5% oraz schorzenia układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 0,2%. [2]. 4. STACJONARNA OPIEKA MEDYCZNA Według danych uzyskanych z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, na dzień roku na terenie województwa łódzkiego w lecznictwie stacjonarnym funkcjonowało łóżek rzeczywistych, w tym łóżek szpitalnych i miejsc w zakładach opiekuńczo leczniczych. Ogółem w województwie funkcjonowało 71 jednostek udzielających świadczenia z zakresu lecznictwa zamkniętego i 28 zakładów opiekuńczo leczniczych, w tym: 15 szpitali i 4 zakłady opiekuńczo lecznicze (będące w strukturze szpitali) podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego; 12

13 17 szpitali i 5 zakładów opiekuńczo leczniczych (w tym 4 będące w strukturach szpitali) podległych samorządom powiatowym i gminnym, w tym placówki podległe prezydentowi miasta Łodzi; 28 niepublicznych szpitali i 19 niepublicznych zakładów opiekuńczo leczniczych (w tym 7 będących w strukturach szpitali); 6 placówek podległych Uniwersytetowi Medycznemu; 2 placówki podlegające Ministerstwu Zdrowia; 1 placówka, dla której organem założycielskim jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W strukturze łóżek szpitalnych w 2010 roku przeważały łóżka związane ze specjalnościami choroby wewnętrzne (kod ) 24,2% oraz łóżka specjalności zabiegowych (kod , 4840) stanowiące 24,1% wszystkich łóżek. Tabela Nr 1. Baza lecznictwa zamkniętego według organów założycielskich stan na dzień roku (według danych WCZP w Łodzi) Organ założycielski szpitale zakłady opiekuńczo - lecznicze liczba zakładów liczba łóżek liczba zakładów liczba łóżek Samorząd województwa 15 (17)* Samorząd powiatowy i gminny Uniwersytet Medyczny Ministerstwo Zdrowia MSWiA Zakłady niepubliczne Ogółem * Według informatora WCZP w Łodzi liczba szpitali podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wynosi 17, gdyż zgodnie ze statystyką prowadzoną przez WCZP w Łodzi, jako odrębny szpital liczony jest Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka w Łodzi wchodzący w skład Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oraz Szpital w Tuszynie będący częścią Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Liczba łóżek w województwie łódzkim w 2010 roku zwiększyła się w stosunku do roku 2009 o 594 łóżka (3,85%). Należy jednak podkreślić, że wzrost tej wartości związany jest z faktem, iż zgodnie z przyjętą koncepcją sprawozdawczości resortu Zdrowia za 2010 rok, w liczbie łóżek rzeczywistych uwzględniane są miejsca dla noworodków i wcześniaków. W związku z powyższym uwzględniając 606 łóżeczek dla tej grupy pacjentów, stwierdzić można rzeczywisty spadek liczby wszystkich łóżek o 66. Największy spadek procentowy odnotowano w oddziałach dla przewlekle chorych (o 85,26% w związku z brakiem kontraktu całkowicie usunięto 81 łóżek, w specjalizacji tej pozostało jedynie 14 niefunkcjonujących łóżek w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli) oraz w oddziałach onkologii ginekologicznej (o 51,55% tj. 50 łóżek zmiana ta dotyczy jedynie zmiany kodu resortowego, automatycznie o tą wartość wzrosła 13

14 liczba łóżek radioterapii onkologicznej). Należy także zauważyć, iż największe bezwzględne zmniejszenie liczby łóżek odnotowano w oddziałach neurologicznych (o 82 łóżka) i neonatologicznych (o 54 łóżka). W tym samym okresie znaczący wzrost liczby łóżek zaobserwowano w oddziałach intensywnej opieki medycznej dla dzieci (o 51 łóżek, czyli o 98,08%) oraz procentowo w oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego (o 253,33%) i w oddziałach udarowych (o 84,21%). Szczegółowe dane na ten temat zawarte są w tabeli nr 4. Ogółem w 2010 roku w zakładach lecznictwa stacjonarnego w ramach hospitalizacji całodobowej (bez ruchu międzyoddziałowego) leczono osoby (o 3,91% więcej niż w roku 2009), z czego 99,45% pacjentów leczono w szpitalach, a 0,55% w zakładach opiekuńczo leczniczych. Natomiast uwzględniając ruch międzyoddziałowy, w jednostkach lecznictwa zamkniętego leczono w 2010 roku osób i było to o 1,19% więcej, niż w roku Analizując liczbę leczonych chorych w poszczególnych oddziałach w latach , największe zmniejszenie ich liczby zaobserwowano w oddziałach neurochirurgicznych dla dzieci (o 38,49%). Znaczący wzrost liczby leczonych zanotowano w tym samym czasie w oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego (o 164,11%, czyli aż o osób więcej, niż w roku 2009), urologicznym dla dzieci (o 117,28%) oraz w oddziałach intensywnej opieki medycznej dla dzieci (61,13%). Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 5. Średnie wykorzystanie łóżka rzeczywistego kształtowało się w 2010 roku na poziomie 73,18%. Wskaźnik procentowego wykorzystania łóżka spadł w porównaniu z rokiem poprzednim o 3,02%. Najwyższe procentowe wykorzystanie łóżek (ogółem w szpitalach i zakładach opiekuńczo leczniczych) było w zakładach podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego (76,98%) oraz w placówkach niepublicznych (74,13%). Najniższe procentowe wykorzystanie bazy łóżkowej w 2010 roku zanotowano w Szpitalu MSWiA 61,10%. Dokonując analizy procentowego wykorzystania łóżek w poszczególnych oddziałach można zauważyć, iż najniższy wskaźnik w roku 2010 zanotowano w oddziałach chirurgii plastycznej (18,21%) i chorób zawodowych 1 (19,57%). Natomiast wykorzystanie procentowe łóżek powyżej 90% zaobserwowano w 9 specjalnościach, przy czym najwyższym wskaźnikiem charakteryzowały się: oddział neurochirurgiczny dla dzieci (120,00%), szpitalne oddziały ratunkowe (118,34%), oddział alergologii dla dzieci (113,47%), hospicjum stacjonarne (110,87%), oddział rehabilitacji psychiatrycznej (99,70%), zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (93,65%), oddziały nefrologiczne dla dzieci (92,27%), oddziały psychiatryczne (92,08%), oraz oddziały hematologiczne (90,36%). Szczegółowe dane zawiera tabela nr 6. Średni czas pobytu pacjenta w zakładzie lecznictwa zamkniętego w roku 2010 wynosił 6,60 dni, z czego: - 5,99 dni w szpitalach (krótszy o 0,23 dnia, niż w roku 2009); - 117,96 dni w zakładach opiekuńczo leczniczych (o 9,69 dnia dłuższy, niż w roku 2009). Najkrótszy czas pobytu pacjenta w oddziale zaobserwowano w Szpitalu MSWiA w Łodzi i ukształtował się on na poziomie 4,28 dnia. Najdłużej zaś pacjenci przebywali 1 Oddziały chorób zawodowych podano w Tabelach Nr 4 6 z kodem 9000 jako inna i nieokreślona komórka działalności medycznej 14

15 w oddziałach funkcjonujących w jednostkach niepublicznych (8,09 dnia) oraz w placówkach podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego (7,43 dnia). Ponadto, w 2010 roku odnotowano zmiany dotyczące formy organizacyjno-prawnej szpitali. Od 1 sierpnia w miejsce zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach działalność rozpoczął Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Brzezinach, natomiast od 1 grudnia w miejsce zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie, działalność rozpoczął Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie. Z dniem 1 kwietnia 2010 roku nastąpiło włączenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 3 im. dr Seweryna Sterlinga w Łodzi w struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. W okresie 2010 r. uruchomione zostały dwa kolejne w województwie łódzkim centra kardiologii inwazyjnej: Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie (19 łóżek), Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Łęczycy (21 łóżek). Tabela Nr 2. Ogólne informacje dotyczące bazy lecznictwa zamkniętego w 2010 roku (stan na dzień roku) według organów założycielskich (według danych WCZP w Łodzi) Organ założycielski liczba łóżek (łącznie z ZOL) liczba leczonych chorych* średni pobyt chorego (w dniach) % wykorzystanie Samorząd województwa ,43 76,98 Samorząd powiatowy i gminny Szpitale kliniczne i instytuty naukowo-badawcze** ,92 68, ,97 69,32 MSWiA ,28 61,10 Zakłady niepubliczne ,09 74,13 Ogółem ,60 73,18 * bez ruchu międzyoddziałowego, ** w tym Ministerstwo Zdrowia i Uniwersytet Medyczny. Tabela Nr 3. Wskaźniki dotyczące bazy lecznictwa zamkniętego w latach (według danych WCZP w Łodzi) Wyszczególnienie różnica 2009/2010 Liczba łóżek (łącznie z ZOL) Liczba leczonych chorych (bez ruchu międzyoddziałowego) Średni pobyt chorego (w dniach) 6,83 6,60-0,23 % wykorzystanie 76,20 73,18-3,02 15

16 W liczbie łóżek rzeczywistych nie uwzględniono 470 miejsc ( leczonych chorych) w oddziałach dziennych: rehabilitacyjnych, psychiatrycznych, uzależnień i hosteli, alergologicznych, gastroenterologicznych, medycyny nuklearnej, chirurgii ogólnej, naczyniowej, onkologii, leczenia bólu, chorób wewnętrznych [28]. Tabela Nr 4. Liczba łóżek w poszczególnych oddziałach w latach (według danych WCZP w Łodzi) Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy rok % spadku/wzrostu liczby łóżek 2009/2010 I. Komórki organizacyjne związane ze specjalnością choroby wewnętrzne 1 Oddział chorób wewnętrznych ,58 2 Oddział zaburzeń metabolizmu kostnego nd 3 Oddział alergologii dla dzieci ,00 4 Oddział diabetologiczny ,00 5 Oddział diabetologiczny dla dzieci ,00 6 Oddział endokrynologiczny ,00 7 Oddział gastroenterologiczny i gastrologiczny 4050/ ,88 8 Oddział gastroenterologiczny dla dzieci ,00 9 Oddział geriatryczny nd 10 Oddział hematologiczny ,00 11 Oddział kardiologiczny ,83 12 Oddział kardiologiczny dla dzieci ,71 13 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego ,33 14 Oddział nefrologiczny ,10 15 Oddział nefrologiczny dla dzieci ,00 16 Oddział medycyny nuklearnej 4140 (9000) 0 0 nd 17 Oddział toksykologiczny ,00 18 Oddział toksykologiczny dla dzieci ,00 19 Oddział dla przewlekle chorych ,26 20 Oddział medycyny paliatywnej ,00 II. Komórki organizacyjne innych specjalności zachowawczych 21 Oddział dermatologiczny ,17 22 Oddział dermatologiczny dla dzieci ,00 23 Oddział neurologiczny ,24 24 Oddział neurologiczny dla dzieci ,00 25 Oddział udarowy ,21 26 Oddział chemioterapii ,00 27 Oddział chemioterapii dla dzieci ,00 28 Oddział radioterapii ,97 29 Oddział onkologii ginekologicznej ,55 30 Oddział intensywnej opieki medycznej 4260/ ,09 16

17 Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy rok % spadku/wzrostu liczby łóżek 2009/ Oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci 4261/ ,08 32 Oddział gruźlicy i chorób płuc ,82 33 Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci 4271/ ,00 34 Oddział reumatologiczny ,67 35 Oddział rehabilitacyjny 4300/4302 / ,44 36 Oddział rehabilitacyjny dla dzieci ,00 37 Oddział rehabilitacji kardiologicznej ,39 38 Oddział chorób zakaźnych ,48 39 Oddział chorób zakaźnych dla dzieci ,20 40 III. Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej ,00 Komórki organizacyjne związane z opieką nad matką i dzieckiem 41 Oddział pediatryczny 4401/ ,31 42 Oddział patologii noworodka ,22 43 Oddział ginekologiczno-położniczy ,30 IV. Komórki organizacyjne specjalności zabiegowych 44 Oddział chirurgiczny ogólny 4500/4508 / ,19 45 Oddział chirurgii jednego dnia ,00 8 nd 46 Chirurgiczny dla dzieci ,00 47 Oddział chirurgii klatki piersiowej ,00 48 Oddział chirurgii naczyniowej ,90 49 Oddział chirurgii onkologicznej ,70 50 Oddział chirurgii plastycznej ,00 51 Oddział chirurgii ręki ,44 52 Oddział oparzeń dla dzieci ,00 53 Oddział kardiochirurgiczny ,00 54 Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci ,00 55 Oddział neurochirurgiczny ,00 56 Oddział neurochirurgiczny dla dzieci ,00 57 Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,37 58 Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci ,69 59 Oddział okulistyczny ,67 60 Oddział okulistyczny dla dzieci ,00 61 Oddział otolaryngologiczny ,48 62 Oddział otolaryngologiczny dla dzieci ,00 63 Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej 4630/ ,00 64 Oddział urologiczny ,89 65 Oddział urologiczny dla dzieci ,00 V. Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami 66 Oddział psychiatryczny 4700/4712 / ,54 67 Oddział psychiatryczny dla dzieci 4701/ ,76 68 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej ,00 69 Oddziały odwykowe ,03 17

18 Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy rok % spadku/wzrostu liczby łóżek 2009/2010 VI. 70 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze ,76 71 Hospicja stacjonarne ,00 VII. Opieka doraźna 72 Szpitalny Oddział Ratunkowy ,16 73 Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci ,00 SUMA ,03 74 Oddział neonatologiczny ,18 VIII. 75 Dzienne ośrodki i oddziały rehabilitacyjne 76 Dzienne oddziały psychiatryczne, uzależnień i hostele Oddziały dzienne 2300/ /2712 / , ,42 77 Dzienne oddziały alergologiczne ,00 78 Dzienne oddziały gastroenterologiczne nd 79 Dzienne oddziały medycyny nuklearnej ,00 80 Dzienny oddział okulistyczny nd 81 Dzienny oddział chirurgii ogólnej nd 82 Dzienny oddział chirurgii ogólnej, naczyniowej, onkologii, leczenia bólu, chorób wewnętrznych ,00 Tabela Nr 5. Liczba leczonych chorych (wraz z ruchem międzyoddziałowym) w poszczególnych oddziałach w latach (według danych WCZP w Łodzi) Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy rok % spadku/wzrostu liczby leczonych 2009/2010 I. Komórki organizacyjne związane ze specjalnością choroby wewnętrzne 1 Oddział chorób wewnętrznych ,40 2 Oddział zaburzeń metabolizmu kostnego nd 3 Oddział alergologii dla dzieci ,76 4 Oddział diabetologiczny ,16 5 Oddział diabetologiczny dla dzieci ,85 6 Oddział endokrynologiczny ,58 7 Oddział gastroenterologiczny i gastrologiczny 4050/ ,17 8 Oddział gastroenterologiczny dla dzieci ,37 9 Oddział geriatryczny nd 10 Oddział hematologiczny ,44 11 Oddział kardiologiczny ,26 18

19 Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy rok % spadku/wzrostu liczby leczonych 2009/ Oddział kardiologiczny dla dzieci ,85 13 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego ,11 14 Oddział nefrologiczny ,89 15 Oddział nefrologiczny dla dzieci ,91 16 Oddział medycyny nuklearnej 4140 (9000) 0 0 nd 17 Oddział toksykologiczny ,85 18 Oddział toksykologiczny dla dzieci nd 19 Oddział dla przewlekle chorych nd 20 Oddział medycyny paliatywnej ,15 II. Komórki organizacyjne innych specjalności zachowawczych 21 Oddział dermatologiczny ,63 22 Oddział dermatologiczny dla dzieci ,71 23 Oddział neurologiczny ,88 24 Oddział neurologiczny dla dzieci ,53 25 Oddział udarowy ,55 26 Oddział chemioterapii ,29 27 Oddział chemioterapii dla dzieci ,79 28 Oddział radioterapii ,90 29 Oddział onkologii ginekologicznej ,22 30 Oddział intensywnej opieki medycznej 4260/ ,96 31 Oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci 4261/ ,13 32 Oddział gruźlicy i chorób płuc ,79 33 Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci 4271/ ,27 34 Oddział reumatologiczny ,73 35 Oddział rehabilitacyjny 4300/4302 / ,34 36 Oddział rehabilitacyjny dla dzieci ,95 37 Oddział rehabilitacji kardiologicznej ,08 38 Oddział chorób zakaźnych ,47 39 Oddział chorób zakaźnych dla dzieci ,82 40 III. Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej ,74 Komórki organizacyjne związane z opieką nad matką i dzieckiem 41 Oddział pediatryczny 4401/ ,39 42 Oddział patologii noworodka ,43 43 Oddział ginekologiczno-położniczy ,35 IV. Komórki organizacyjne specjalności zabiegowych 44 Oddział chirurgiczny ogólny 4500/4508 / ,68 45 Oddział chirurgii jednego dnia nd 46 Chirurgiczny dla dzieci ,27 47 Oddział chirurgii klatki piersiowej ,62 48 Oddział chirurgii naczyniowej ,52 49 Oddział chirurgii onkologicznej ,06 50 Oddział chirurgii plastycznej ,41 51 Oddział chirurgii ręki ,76 52 Oddział oparzeń dla dzieci ,68 19

20 Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy rok % spadku/wzrostu liczby leczonych 2009/ Oddział kardiochirurgiczny ,64 54 Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci ,12 55 Oddział neurochirurgiczny ,21 56 Oddział neurochirurgiczny dla dzieci ,49 57 Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,18 58 Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci ,53 59 Oddział okulistyczny ,80 60 Oddział okulistyczny dla dzieci ,71 61 Oddział otolaryngologiczny ,72 62 Oddział otolaryngologiczny dla dzieci ,03 63 Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej 4630/ ,48 64 Oddział urologiczny ,27 65 Oddział urologiczny dla dzieci ,28 V. Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami 66 Oddział psychiatryczny 4700/4712 / ,53 67 Oddział psychiatryczny dla dzieci 4701/ ,86 68 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej ,08 69 Oddziały odwykowe ,94 VI. 70 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze ,64 71 Hospicja stacjonarne ,57 VII. Opieka doraźna 72 Szpitalny Oddział Ratunkowy ,01 73 Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci ,46 SUMA (wraz z ruchem międzyoddziałowym) ,19 74 Oddział neonatologiczny ,14 VIII Dzienne ośrodki i oddziały rehabilitacyjne Dzienne oddziały psychiatryczne, uzależnień i hostele Oddziały dzienne 2300/ /2712 / , ,52 77 Dzienne oddziały alergologiczne ,67 78 Dzienne oddziały gastroenterologiczne nd 79 Dzienne oddziały medycyny nuklearnej ,89 80 Dzienny oddział okulistyczny nd 81 Dzienny oddział chirurgii ogólnej nd 82 Dzienny oddział chirurgii ogólnej, naczyniowej, onkologii, leczenia bólu, chorób wewnętrznych ,75 20

21 Tabela Nr 6. Procentowe wykorzystanie łóżek w poszczególnych oddziałach w latach (według danych WCZP w Łodzi) Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy % wykorzystanie łóżek I. Komórki organizacyjne związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne 1 Oddział chorób wewnętrznych ,18 78,22 2 Oddział zaburzeń metabolizmu kostnego ,93 0,00 3 Oddział alergologii dla dzieci ,23 89,10 4 Oddział diabetologiczny ,90 74,95 5 Oddział diabetologiczny dla dzieci ,49 74,95 6 Oddział endokrynologiczny ,10 59,46 7 Oddział gastroenterologiczny i gastrologiczny 4050/ ,57 74,78 8 Oddział gastroenterologiczny dla dzieci ,20 45,17 9 Oddział geriatryczny ,00 39,04 10 Oddział hematologiczny ,90 90,36 11 Oddział kardiologiczny ,29 79,01 12 Oddział kardiologiczny dla dzieci ,13 62,71 13 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego ,93 62,89 14 Oddział nefrologiczny ,13 79,84 15 Oddział nefrologiczny dla dzieci ,81 92,27 16 Oddział medycyny nuklearnej 4140 (9000) 0,00 0,00 17 Oddział toksykologiczny ,40 48,81 18 Oddział toksykologiczny dla dzieci ,00 0,00 19 Oddział dla przewlekle chorych ,79 0,00 20 Oddział medycyny paliatywnej ,90 85,15 II. Komórki organizacyjne innych specjalizacji zachowawczych 21 Oddział dermatologiczny ,86 53,52 22 Oddział dermatologiczny dla dzieci ,74 55,31 23 Oddział neurologiczny ,64 83,47 24 Oddział neurologiczny dla dzieci ,79 42,60 25 Oddział udarowy ,60 53,62 26 Oddział chemioterapii ,85 77,38 27 Oddział chemioterapii dla dzieci ,59 54,78 28 Oddział radioterapii ,88 55,66 29 Oddział onkologii ginekologicznej ,71 36,81 30 Oddział intensywnej opieki medycznej 4260/ ,03 66,27 31 Oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci 4261/ ,56 87,12 32 Oddział gruźlicy i chorób płuc ,07 87,95 33 Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci 4271/ ,46 45,82 34 Oddział reumatologiczny ,52 72,41 35 Oddział rehabilitacyjny 4300/4302/ ,71 87,05 36 Oddział rehabilitacyjny dla dzieci ,71 80,78 37 Oddział rehabilitacji kardiologicznej ,04 88,95 38 Oddział chorób zakaźnych ,57 68,87 39 Oddział chorób zakaźnych dla dzieci ,70 67,68 21

22 Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy % wykorzystanie łóżek III. Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej ,57 19,57 Komórki organizacyjne związane z opieką nad matką i dzieckiem 41 Oddział pediatryczny 4401/ ,74 55,78 42 Oddział patologii noworodka ,49 70,66 43 Oddział ginekologiczno-położniczy ,67 62,72 44 Oddział ginekologiczny ,76 51,68 45 Oddział położniczy ,53 73,10 IV. Komórki organizacyjne specjalności zabiegowych 46 Oddział chirurgiczny ogólny 4500/4508/ ,45 64,39 47 Oddział chirurgii jednego dnia ,00 28,97 48 Chirurgiczny dla dzieci ,15 57,02 49 Oddział chirurgii klatki piersiowej ,27 80,67 50 Oddział chirurgii naczyniowej ,83 72,58 51 Oddział chirurgii onkologicznej ,57 52,07 52 Oddział chirurgii plastycznej ,07 18,21 53 Oddział chirurgii ręki ,58 58,53 54 Oddział oparzeń dla dzieci ,28 60,58 55 Oddział kardiochirurgiczny ,10 59,5 56 Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci ,60 62,23 57 Oddział neurochirurgiczny ,79 75,44 58 Oddział neurochirurgiczny dla dzieci ,75 120,00 59 Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,42 66,11 60 Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci ,37 56,31 61 Oddział okulistyczny ,95 52,44 62 Oddział okulistyczny dla dzieci ,11 64,03 63 Oddział otolaryngologiczny ,37 52,90 64 Oddział otolaryngologiczny dla dzieci ,31 64,63 65 Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej 4630/ ,30 33,78 66 Oddział urologiczny ,82 63,43 67 Oddział urologiczny dla dzieci ,51 59,29 V. Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami 68 Oddział psychiatryczny 4700/4712/ ,46 92,08 69 Oddział psychiatryczny dla dzieci 4701/ ,97 70,31 70 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej ,50 99,70 71 Oddziały odwykowe ,85 89,48 VI. 72 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze ,13 93,65 73 Hospicja stacjonarne ,88 110,87 VII. Opieka doraźna 74 Szpitalny Oddział Ratunkowy ,18 118,34 75 Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci ,33 65,27 SUMA 76,20 73,18 76 Oddział neonatologiczny ,97 43,87 22

23 Lp. Nazwa oddziału szpitalnego kod resortowy % wykorzystanie łóżek VIII. Oddziały dzienne 77 Dzienne ośrodki i oddziały rehabilitacyjne 2300/ ,35 101,64 78 Dzienne oddziały psychiatryczne, uzależnień i hostele /2712/ ,86 53,07 79 Dzienne oddziały alergologiczne ,84 245,48 80 Dzienne oddziały gastroenterologiczne ,00 18,16 81 Dzienne oddziały medycyny nuklearnej ,86 8,49 82 Dzienny oddział okulistyczny ,00 0,00 83 Dzienny oddział chirurgii ogólnej ,00 0,00 84 Dzienny oddział chirurgii ogólnej, naczyniowej, onkologii, leczenia bólu, chorób wewnętrznych ,14 128, Struktura hospitalizacji według ICD 10 Dane dotyczące struktury hospitalizacji według ICD 10 w placówkach z terenu województwa łódzkiego w latach uzyskano z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. Niniejsze informacje pochodzą z kart statystycznych MZ/Szp-11, wystawianych w chwili wypisu pacjenta ze szpitala (sprawozdawczość nie dotyczy szpitali i oddziałów psychiatrycznych oraz stacji dializ). Z analizy uzyskanych danych wynika, iż w 2010 roku miały miejsce hospitalizacje, tj. o 3,05% więcej, niż w roku 2009, w którym liczba hospitalizacji wyniosła Od wielu lat najczęstszą przyczyną pobytu w szpitalu mieszkańców województwa łódzkiego są choroby układu krążenia. W 2010 roku odnotowano hospitalizacje z tego powodu, co stanowiło 16,78% wszystkich hospitalizacji. Drugą, pod względem częstości występowania, przyczyną hospitalizacji były schorzenia zaliczone do kategorii urazy, zatrucia i inne skutki 9,89% ( przypadków hospitalizacji). Na trzeciej pozycji znalazły się nowotwory 9,06% ( przypadków), zaś kolejną przyczynę stanowiły choroby układu trawiennego 8,57% wszystkich hospitalizacji ( przypadków). W 2010 roku, w stosunku do roku poprzedniego, najbardziej wzrosła liczba hospitalizacji z powodów zaliczanych do kategorii zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (o 82,32%) oraz czynników wpływających na stan zdrowia (o 46,85%). W omawianym okresie czasu zmalała natomiast liczba pobytów w szpitalu ze względu na przyczyny zwane niektórymi stanami rozpoczynającymi się w okresie okołoporodowym (spadek o 12,91%) oraz z powodu nowotworów (spadek o 8,14%). Szczegółowe informacje na temat struktury hospitalizacji według ICD 10 w województwie łódzkim w latach przedstawia tabela nr 7. 23

24 Tabela Nr 7. Struktura hospitalizacji według ICD 10 w zakładach opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego w latach (według danych WCZP w Łodzi) Zasadnicza przyczyna hospitalizacji % wzrostu/spadku liczby (rozdziały ICD-10) liczba odsetek liczba odsetek hospitalizacji 2009/2010 OGÓŁEM ,00% ,00% 3,05 I. Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00 - B99) ,21% ,04% -4,68 II. Nowotwory (C00 - D48) ,16% ,06% -8,14 III. Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50 - D89) ,68% ,72% 9,45 IV. Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00 - E90) ,47% ,45% 2,41 V. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00 - F99) ,38% ,67% 82,32 VI. Choroby układu nerwowego (G00 - G99) ,75% ,80% 4,42 VII. Choroby oka i przydatków oka (H00 - H59) ,75% ,71% 1,58 VIII. Choroby ucha i wyrostka sutkowego (H60 - H 95) ,58% ,61% 7,45 IX. Choroby układu krążenia (I00 - I99) ,05% ,78% 1,41 X. Choroby układu oddechowego (J00 - J99) ,97% ,45% -3,67 XI. Choroby układu trawiennego (K00 - K93) ,86% ,57% -0,29 XII. Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00 - L99) ,67% ,68% 3,72 XIII. Choroby układu kostno - stawowego (M00 - M99) ,59% ,64% 4,16 XIV. Choroby układu moczowo - płciowego (N00 - N99) ,18% ,88% -0,69 XV. Ciąża, poród i połóg (O00 - O99) ,68% ,19% -2,77 XVI. Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00 - P99) ,30% ,26% -12,91 XVII. Wady rozwojowe wrodzone (Q00 - Q99) ,04% ,01% -0,07 XVIII. Objawy różne (R00 - R99) ,75% ,36% 16,28 XIX. Urazy, zatrucia i inne skutki (S00 - T98) ,26% ,89% 10,11 XX. Czynniki wpływające na stan zdrowia (Z00 - Z99) ,68% ,24% 46,85 24

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2015 ŁÓDŹ LISTOPAD 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2017 ŁÓDŹ czerwiec 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2016 ŁÓDŹ LIPIEC 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2014 ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO - 1 - WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI SPRAWOZDANIE ANALITYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2013 Łódź CZERWIEC 2014 - 2 - Wojewódzkie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1 TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 szpitalny

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r.

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r. UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 listopada 2012r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2011-2015 podm iotów : podm iotów : podm iotów : podm iotów :

Bardziej szczegółowo

TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego - liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek - tabela 12

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 ( streszczenie ) Materiał opracowano przy współpracy Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi MARZEC

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Małgorzata Łowcewicz Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie Województwo warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY DLA REGIONALNEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE LECZNICTWA SZPITALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PRIORYTETY DLA REGIONALNEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE LECZNICTWA SZPITALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRIORYTETY DLA REGIONALNEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE LECZNICTWA SZPITALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Wstęp. 3 1. Analiza i diagnoza... 5 a) Diagnoza stanu aktualnego..

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 1 stycznia 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE EFEKTÓW PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PODSUMOWANIE EFEKTÓW PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego PODSUMOWANIE EFEKTÓW PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Łódź, kwiecień

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.05.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 84676 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 225 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r.

UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r. UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zdrowotna oraz organizacja systemu opieki zdrowotnej. w województwie łódzkim

Sytuacja zdrowotna oraz organizacja systemu opieki zdrowotnej. w województwie łódzkim Sytuacja zdrowotna oraz organizacja systemu opieki zdrowotnej w województwie łódzkim Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Zdrowotnej Sytuacja zdrowotna w województwie łódzkim 2 Dane demograficzne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH URZĄD MIASTA KRAKOWA Kraków, 2017 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Retoryka3/2 31-108 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r.

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r.

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. w sprawie przyjęcia Raportu lecznictwo stacjonarne w Województwie Świętokrzyskim w 2007 roku Na podstawie art.14 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-203 CZĘŚĆ II DIAGNOZA DO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach Małgorzata Kołpak-Kowalczuk Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach 2007-2012 Streszczenie Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej CZĘŚĆ IV CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI (LATA 2010 2013) DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Str. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo