Wersja 15.00a programu Płace

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja 15.00a programu Płace"

Transkrypt

1 Wersja 15.00a programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Stałe podatkowe w 2008 roku Na 2008 rok wprowadzono następujące stałe podatkowe (Płace/ Podatki/2008): progi podatkowe : 0 zł 19% zł 30% zł 40% koszty uzyskania przychodu 111,25 ulga podatkowa 48,90 ulga roczna 586,85 zaliczka na podatek od umów 19% koszty uzyskania dla umów 20% ryczałt poniŝej kwoty 0.00 Uwaga: Stałe podatkowe w podanych wartościach są dopisywane przez program przy pierwszym uruchomieniu kartoteki w wersji na 2008 r., o ile nie zostały we wcześniejszej wersji wprowadzone przez operatora (poprzez edycję okna Płace/Podatki, bądź naliczenie wypłat z datą z 2008 r.). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217/2006, poz. 1588) Minimalne wynagrodzenie Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowa, podwyŝszona stawka minimalnego wynagrodzenia 1126 zł. W programie stawka minimalna zapisywana jest oddzielnie dla kaŝdego miesiąca (Konfiguracja Normy miesięczne F7). Jej wartość proponowana jest na podstawie zmiennej Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. (Dz.U Nr 171/2007 poz. 1209)

2 1.3. Zmiana wysokości składki rentowej od 1 stycznia 2008 W związku z obniŝeniem procentu składki rentowej finansowanej przez ubezpieczonego z 3.5% na 1.5% i składki finansowanej przez Płatnika z 6.5% na 4.5% wprowadzono do programu nowe wartości składek (Płace > Składki ZUS za 2008 r.). Nowy procent składki rentowej obowiązuje dla wypłat, których data wypłaty przypada po r. Uwaga: W programie procenty składek społecznych (oprócz wypadkowej) obowiązują w obrębie danego roku, dlatego: W przypadku przeliczenia wypłaty z datą wypłaty w okresie lub przygotowania deklaracji za ten okres wymagane jest przywrócenie procentu składki rentowej na 6.5%. Podczas edycji wypłat przyporządkowanych do deklaracji (z datą wypłaty) w okresie pojawi się komunikat ostrzegawczy: Przeliczono SKŁADKĘ RENTOWĄ pracownika wg stawki obowiązującej od Czy zapisać przeliczoną wypłatę? - Nie (ustawienie domyślne) składka rentowa nie zostanie przeliczona, - Tak składka rentowa zostanie przeliczona wg nowego procentu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 115/2007 poz. 792) Roczna podstawa składek emerytalno-rentowych w 2008 roku NaleŜy pamiętać o samodzielnym wprowadzeniu poprawnej wysokości rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych (Płace/Składki ZUS (2008)/F6). W chwili udostępnienia wersji PL 15.00a nie zostało jeszcze opublikowane Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie Aktualna deklaracja PIT-40 Dodano wydruk pełny (z ramkami) deklaracji podatkowej PIT-40 (wersja 15). Uwaga: Na dzień udostępnienia wersji 15.00a programu Płace niedostępne były w Urzędach Skarbowych oryginalne formularze PIT-40 (wersja 15), dlatego nadruki na te formularze udostępnimy w kolejnej wersji programu Aktualna deklaracja PIT-11 Dodano nadruk na oryginalny formularz deklaracji podatkowej PIT-11 (wersja 15) Deklaracja ZCNA W wersji 7.01 Programu Płatnik zlikwidowano deklarację zgłoszeniową dla członka rodziny posiadającego ten sam adres zamieszkania, co ubezpieczony ZCZA. W związku z tym w programie PL 2

3 członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego wykazujemy na deklaracji ZCNA, niezaleŝnie od ich adresu zamieszkania. W celu uzupełnienia na deklaracji informacji o adresie członka rodziny program w pierwszej kolejności sprawdza jego indywidualny adres zamieszkania. Jeśli adres u członka rodziny jest: Uzupełniony wykazuje go na deklaracji ZCNA, Pusty pobiera adres pracownika (najpierw sprawdzany jest adres zamieszkania, następnie zameldowania) Przelew skrócony dla pracownika i US Przelew skrócony (zwykły, txr) dostosowano do nowego wzoru (w obecnej wersji nie są drukowane dane na odcinku stanowiącym dowód/pokwitowanie dla odbiorcy). Podstawa prawna: Polska Norma PN-F "Bankowość i pokrewne usługi finansowe - Wzory formularzy bankowych - Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (W/P)" Informacje o programie strona UŜytkownika programu Menu główne (Ctrl + F1) - Informacje o programie dodano informację o stronnie www Klienta. Wciśnięcie klawisza F10 z tej opcji pozwoli na automatyczne połączenie z Internetem i uruchomi indywidualną stronę Klienta Comarch. Na stronie www moŝna znaleźć następujące informacje: Informacje o zainstalowanym programie (nazwa, numer, wersji, dane właściciela programu, numer klienta, termin waŝności Asysty CDN) Dane teleadresowe Partnera Klienta Informacje o działalności Comarch Formularz zgłoszenia sugestii do programu WaŜne linki do stron www Za moŝliwość uruchomienia strony Klienta odpowiada która moŝe przyjmować następujące wartości: 0 blokada wywoływania strony www klienta (wartość domyślna) 1 - działa logowanie do strony Zmienna inicjuje się przy pierwszej próbie zalogowania. Uwaga: Przy wywoływaniu strony www program CDN Klasyka samoczynnie przechodzi z pełnoekranowego trybu pracy, w tryb pracy w oknie Windows. Powrót do programu CDN Klasyka moŝliwy jest po wybraniu programu z paska zadań. Uwaga: Funkcja otwierania strony www działa na komputerach z systemem Windows 98 SE lub nowszym. Uruchomianie tej funkcji na starszych systemach jest niezalecane. 3

4 Uwaga: Za prawidłowe logowanie do strony www Klienta odpowiada zmienna globalna określająca system Domyślnie, ma ona wartość XP. UŜytkownicy pracujący na Systemie operacyjnym Windows 98 powinni zmienić wartość zmiennej na W Inne zmiany 2.1. Ustawiono wartość zmiennej na Zmienna słuŝy do pomniejszania podstawy chorobowej liczonej z kadr o wartość składek ZUS Inne wypłaty wydruk listy z kontekstu pracownika na raporcie dodano kolumnę do wypłaty/ror oraz miejsce na potwierdzenia odbioru gotówki z podpisem pracownika Przy rozliczeniu podatkowym za 2007 rok na deklaracji PIT-11 (wersja 15) wykazuje się równieŝ przychody dla zleceniobiorców (nie ma odrębnej deklaracji PIT-8B). W celu wydrukowania takiej deklaracji za lata wcześniejsze np rok naleŝy skorzystać z wydruków graficznych Lista wypłat (Płace -> Zestawienie dochodów -> Razem) zmodyfikowany raport tak, aby na jednej stronie mieściły się wypłaty za 12 miesięcy. 3. Poprawiono 3.1. Podstawa chorobowa - w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w trakcie miesiąca i choruje w pierwszym miesiącu zatrudnienia i kolejnych, to podstawa chorobowa wyliczona w pierwszym chorobowym (z danych kadrowych) jest przepisywana do kolejnego chorobowego, jeŝeli przerwa pomiędzy tym chorobowymi jest mniejsza niŝ 3 miesiące. Poprzednio podstawa wyliczała się od nowa Podstawa chorobowa poprawnie wylicza się z minimalnego wynagrodzenia, w miesiącu gdzie następuje przejście z 33 dni (wynagr. chor. z funduszu płac) na 34 dni (zasiłek z ZUS). Problem występował po zmianie w przepisach dotyczących wysokości składki rentowej - podstawa obliczana z wynagrodzenia minimalnego dla wynagrodzenia chorobowego była pomniejszana o składki ZUS w wysokości 18.71% a powinna o 15.71% Wypłata pracownika, który miał w jednym miesiącu jednocześnie zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe w niektórych przypadkach była zawyŝana o wysokość wynagrodzenia chorobowego, które doliczało się po raz drugi do zasiłku chorobowego Ewidencja czasu pracy dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat i rozliczanego wg płacy minimalnej (płaca minimalna na formularzu etatu TAK) drukuje się właściwa stawka. Poprzednio drukowała się zawsze pełna wartość minimalnej niezaleŝnie od wymiaru etatu Ewidencja czasu pracy pracownika poprawiono wykazywanie rodzaju stawki (miesięczna/godzinowa) w przypadku, gdy pracownik miał kilka zapisów historycznych Normy miesięczne dodają się równieŝ za miesiące, które były wykasowane za pomocą Funkcji specjalnych - Kasowanie danych Wydruk Pełna lista (wynagrodzenie + ZUS) z poziomu Płace -> Etaty -> F2 > w podsumowaniu pod tabelką (pozycja SUMA) dla kolumny 'Zaliczka podatku, Zdrowotne'. 4

5 prawidłowo drukuje się kwota. Problem pojawiał się, jeŝeli kwota w tej pozycji była >= ,00 zł Eksport do pliku EI Bilansów Rp-7 zmieniono tytuł z Bilans wartości nieopodatkowanych na Bilans wartości Rp-7. Uwaga: CDN Klasyka nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych Windows. Sieć Partnerów Comarch jest na bieŝąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą równieŝ na bieŝąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. Uwaga dodatkowa: W momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały opublikowane przepisy wykonawcze, które będą obowiązywały po W związku z tym po ukazaniu się w/w przepisów, nastąpi aktualizacja wersji PL 15.00a. 5

1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł

1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł PLP wersja 8.00b 1. Nowości 1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł Podstawa prawna: Informacja Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Zmiany w generowaniu plików do programu SOD OffLine

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15 1 Warszawa 2009r. S P I S T R E Ś C I 2 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Opis ogólny funkcji programu FINKA-PŁACE 4 1.2. Instalacja systemu 5 1.2.1. Pierwsza instalacja 5 1.2.2. Instalacja wersji wielofirmowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Płace i Kadry pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

CDN Asysta o co pytają Twoi Klienci

CDN Asysta o co pytają Twoi Klienci CDN Asysta o co pytają Twoi Klienci 1. W jaki sposób w systemie CDN OPT!MA wypłacić wyrównania zasiłków z tytułu niezdolności do pracy oraz odsetek od tych kwot, wypłacanych ubezpieczonym w wyniku realizacji

Bardziej szczegółowo

Program PIK PŁACE I KADRY. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program PIK PŁACE I KADRY. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program PIK PŁACE I KADRY Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.c 3 Skierowanie na badania nowy wzór 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11(22), PIT-8AR(5) 3 Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego 3 Wzorzec

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2014 Urlopy związane z rodzicielstwem 3 Program został dostosowany do zmian prawnych dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. Zmiany obejmują rejestrację

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Wymaga zainstalowania programów "PDFCreator" (www.pdfforge.org) i "SendCresusPDF".

UWAGA! Wymaga zainstalowania programów PDFCreator (www.pdfforge.org) i SendCresusPDF. LOGICYS POLSKI Sp. z o. o. 01-501 Warszawa, ul. Ks. J. Popiełuszki 8/30 Tel. (22) 416 04 90 e-mail: info@logicys.pl www: Asysta telefoniczna: Logicys Service (22) 240 33 09; 795 958 280

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: 012 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program PIK Płace i Kadry UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Ulotka v.17.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.2

System Comarch OPT!MA v. 17.2 System Comarch OPT!MA v. 17.2 Ulotka v.17.2 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Instrukcja użytkownika. Andrzej Załęski ANZASOFT

Kadry i Płace. Instrukcja użytkownika. Andrzej Załęski ANZASOFT Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Andrzej Załęski ANZASOFT Copyright 2000-2004 ANZASOFT - Andrzej Załęski, wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo