999 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele kursu: Adresaci kursu: Przede wszystkim: oraz dodatkowo: Prowadzący:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "999 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele kursu: Adresaci kursu: Przede wszystkim: oraz dodatkowo: Prowadzący:"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na kurs: SPECJALISTA DO SPRAW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO Termin:17, 18 listopada, 8, 9 grudnia 2014, 10:00-15:00 Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Żurawia 43 Cena: 999 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele kursu: Zapoznanie uczestników z: obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego krajowego i unijnego oraz sposobem ich interpretowania przez jednostki kontrolujące, praktycznymi aspektami Dobrych Praktyk: Higienicznej i Produkcyjnej, zasadami i etapami wdrażania systemu HACCP zgodnie z wytycznymi Codex Alimentarius Kodeksu Żywnościowego. Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami utrzymywania i audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP). Zapoznanie uczestników z zasadami racjonalnego odżywiania dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakładach żywienia zbiorowego, zasadami jego planowania i organizowania w tych zakładach. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu metod oceny żywienia. Zapoznanie uczestników z zasadami racjonalnego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem zasad żywienia osób starszych i chorych w zakładach żywienia zbiorowego. Zapoznanie uczestników z zasadami planowania i organizowania żywienia w tego typu zakładach. Podczas kursu uczestnicy wraz z prowadzącą opracują system HACCP dla wybranego produktu oraz otrzymają przykładową dokumentację w obszarze GHP/GMP i HACCP. Adresaci kursu: Przede wszystkim: Właściciele i pracownicy zakładów żywienia zbiorowego (restauracji, stołówek w żłobkach, przedszkolach, szkołach, szpitalach, domach dziecka, domach opieki, bursach, stołówek studenckich i przyzakładowych); oraz dodatkowo: Właściciele i pracownicy zakładów obrotu żywnością (sklepy, hurtownie), właściciele i pracownicy zakładów produkcji żywności (cukiernie, piekarnie, wytwórnie lodów, zakłady garmażeryjne, przetwórnie owocowo warzywne). Prowadzący: Pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Sanitarnej, osoba przeprowadzająca kontrole sanitarne w zakładach, trener i konsultant systemów zarządzania jakością, czynny audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością, w tym BHP i HACCP.

2 Program: Dzień I 17 XI 2014 SYSTEM HACCP (WDRAŻANIE I UTRZYMYWANIE) ORAZ AKTUALNE PRZEPISY HIGIENICZNO SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W ZAKŁADACH ŻYWIENIOWO ŻYWNOŚCIOWYCH I SPOSÓB ICH INTERPRETOWANIA PRZEZ JEDNOSTKI KONTROLUJĄCE Część teoretyczna: 1. Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle aktualnych przepisów prawnych krajowych i UE. Aktualne wymagania prawne stawiane dla zakładów żywieniowo żywnościowych oraz sposób ich interpretowania przez służby kontrolne. 2. Ułatwienia we wdrażaniu systemu HACCP stanowisko UE. 4. GHP, GMP, HACCP jako narzędzia zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności. 5. Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne podwaliną systemu HACCP. 6. Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP. 7. Ograniczenia i korzyści wynikające z wdrożenia GHP, GMP oraz systemu HACCP. Część praktyczna - warsztaty - praca zespołowa: 1. Przygotowanie pełnej dokumentacji systemu HACCP dla wybranego produktu aspekty praktyczne: przygotowanie receptury produktu gotowego, przeprowadzenie analizy zagrożeń oraz wyznaczenie punktów kontrolnych i krytycznych, ustalenie sposobu i częstotliwości monitorowania, działań korygujących i zapobiegawczych, ustalenie sposobu weryfikacji wdrożonego systemu. 2. Ocena zakładowej dokumentacji GHP, GMP i HACCP przedstawionej przez uczestników szkolenia, indywidualne konsultacje dla uczestników fakultatywnie. Podsumowanie i dyskusja. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: certyfikat ukończenia szkolenia, umożliwiający spełnienie obowiązku prawnego dotyczącego obowiązkowego przeszkolenia osób odpowiedzialnych za wdrażanie i utrzymywanie systemu HACCP w zakładach żywieniowo - żywnościowych. Dzień II 18 XI 2014 SYSTEM HACCP WERYFIKACJA SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI ZGODNY Z NORMĄ PN-EN-ISO 22000: AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WDROŻONEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-ISO 22000:2006 Program: Część teoretyczna: 1. Zasady i etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodne z wytycznymi Codex Alimentarius Kodeksu Żywnościowego. 2. Powody przeprowadzania weryfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

3 3. Audit wewnętrzny, jako skuteczne narzędzie monitorowania skuteczności wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. 4. Podstawy auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności: terminologia, pojęcie auditu, powody przeprowadzania auditów, cechy auditów zgodnie z nowym wydaniem normy PN-EN ISO 19011: Wymagania stawiane auditorom, rola auditora, kompetencje. 6. Przebieg auditu: planowanie auditu, spotkanie otwierające, przeprowadzanie auditu, poszukiwanie zgodności i dowodów, formułowanie niezgodności i spostrzeżeń. 7. Raportowanie wyników auditu. 8. Działania poauditowe, jako forma doskonalenia zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. 9. Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. Część praktyczna - warsztaty - praca zespołowa: 1. Przegląd przykładowej Księgi systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. 2. Omówienie pełnej dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla wybranego produktu. 3. Przygotowanie dokumentów auditowych: program auditów, plan auditu, lista pytań kontrolnych, raport z auditu. 4. Ocena zakładowej dokumentacji GHP, GMP i HACCP przedstawionej przez uczestników szkolenia, indywidualne konsultacje dla uczestników. Podsumowanie i dyskusja. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: certyfikat ukończenia szkolenia, umożliwiający spełnienie obowiązku prawnego dotyczącego obowiązkowego przeszkolenia osób odpowiedzialnych za wdrażanie i utrzymywanie systemu HACCP w zakładach żywieniowo żywnościowych, certyfikat ukończenia szkolenia dla osoby pragnącej wykonywać zadania auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Dzień III - 8 XII 2014 ZASADY PRAWIDŁOWEGO ORGANIZOWANIA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO Program: Część A: PODSTAWY RACJONALNEGO ŻYWIENIA: 1. Złożone uwarunkowania wyborów żywieniowych, wpływ odżywiania na zdrowie choroby dietozależne. 2. Zasady zachowania równowagi pomiędzy spożyciem a wydatkiem energetycznym: podstawowa i ponadpodstawowa przemiana materii, wartość energetyczna pożywienia. Ćwiczenie: obliczenie wskaźnika prawidłowej masy ciała. Ćwiczenie: obliczenie podstawowej przemiany materii. Ćwiczenie: obliczenie wartości energetycznej pojedynczego składnika potrawy oraz wartości energetycznej potrawy złożonej z kilku składników. Część B: PODSTAWOWE SKŁADNIKI W ŻYWNOŚCI I ICH PRZEMIANY W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA: 1. Gospodarka energetyczna i wodna organizmu.

4 2. Białka, węglowodany i tłuszcze, jako główne składniki w pożywieniu. 3. Witaminy i składniki mineralne. 4. Podział produktów spożywczych na grupy i ich charakterystyka. Ćwiczenie: obliczenie ilości białka dostarczonego wraz z pożywieniem. Ćwiczenie: obliczenie procentowego udziału białka zwierzęcego i roślinnego w podanym pokarmie. Ćwiczenie: Obliczenie zawartości składników odżywczych w 100 g produktu zakupionego lub przeznaczonego do produkcji. Część C: SZCZEGÓŁOWE ZASADY ŻYWIENIA W ZAKŁADZIE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO. 1. Podstawowe zasady prawidłowego żywienia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w poszczególnych grupach wiekowych. 2. Podstawowe zasady planowania prawidłowego żywienia w zakładach żywienia zbiorowego: zasady układania jadłospisów, rozkład posiłków w ciągu dnia, zasady zamiany produktów spożywczych, 3. Metody oceny jadłospisów do wykorzystania w ramach kontroli wewnętrznej w zakładzie. 4. Zasady prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych. 5. Omówienie najnowszych norm żywieniowych (z roku 2012). Ćwiczenie: ocena przykładowych jadłospisów. Ćwiczenie: ułożenie jadłospisu dla określonej grupy konsumentów z wykorzystaniem określonych produktów spożywczych. Ćwiczenie: dokonanie oceny sposobu żywienia na podstawie raportów magazynowych. Ćwiczenie: dokonanie kompleksowej oceny jakościowej i ilościowej jadłospisu z jednego dnia. Część D: CIEKAWOSTKI ŻYWIENIOWE: Nowe, nieznane zagrożenia w żywności. Sposoby identyfikacji zagrożeń w żywności. Nadzieje związane z żywnością. Analiza wpływu sposobu odżywiania na kondycję organizmu i długość życia. Ćwiczenie: Ocena wartości odżywczej i wpływu na zdrowie wybranych produktów spożywczych na postawie etykiety i opakowania. Dzień IV - 9 XII 2014 ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO, OSÓB STARSZYCH I CHORYCH Program: Część I: PODSTAWY RACJONALNEGO ŻYWIENIA OSÓB CHORYCH I STARSZYCH: 1. Podstawy racjonalnego żywienia człowieka starszego i chorego, rola żywienia w profilaktyce i leczeniu najczęściej występujących chorób. 2. Składniki w żywności i ich przemiany w organizmie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem przemian zachodzących u osób chorych i starszych. 3. Zasady prawidłowego żywienia człowieka w różnych okresach życia, sposoby zaspokojenia indywidualnych potrzeb w różnym wieku i przy różnych schorzeniach. 4. Zasady prawidłowego planowania żywienia w zakładach żywienia zbiorowego osób chorych i starszych: zasady układania jadłospisów, rozkład posiłków w ciągu dnia, zasady zamiany produktów spożywczych, metody oceny sposobu żywienia/jadłospisów do wykorzystania w ramach kontroli wewnętrznej w zakładzie.

5 5. Zasady prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych, zasady dostosowywania sposobu obróbki technologicznej do stanu zdrowia organizmu. 6. Omówienie najnowszych zalecanych norm żywieniowych (z roku 2012) i sposobu ich modyfikowania dla osób starszych i chorych. Część II: SZCZEGÓŁOWE ZASADY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA CHOREGO I STARSZEGO W ZAKŁADZIE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO. 1. Klasyfikacja i charakterystyka diet. 2. Żywienie w wybranych chorobach. 3. Interakcje leków z żywnością. Część III: CIEKAWOSTKI ŻYWIENIOWE: produkty spożywcze przeznaczone dla osób chorych i starszych dostępne w sprzedaży, sposób interpretowania informacji podawanych przez producentów na etykietach środków spożywczych i możliwości wykorzystania tych informacji w racjonalnym planowaniu żywienia osób chorych i starszych. Ćwiczenia: - Obliczenie wskaźnika prawidłowej masy ciała osoby starszej. - Obliczenie podstawowej przemiany materii osoby starszej i chorej. - Obliczenie wartości energetycznej pojedynczego składnika potrawy oraz wartości energetycznej potrawy złożonej z kilku składników przeznaczonej dla osoby starszej. - Ocena przykładowych jadłospisów przeznaczonych dla osób chorych i starszych. - Ułożenie jadłospisu dla określonej grupy konsumentów z wykorzystaniem określonych produktów spożywczych. - Dokonanie oceny jakościowej i ilościowej sposobu żywienia na wybranych przykładach. - Ułożenie jadłospisu dla konkretnej grupy osób żywionych, omówienie sposobu planowania wybranej diety, ustalenie ilości wymienników węglowodanowych, obliczenie wielkości spożycia węglowodanów, białek i tłuszczów dla konkretnego pacjenta, obliczenie wartości energetycznej diety ubogoenergetycznej. - Ocena wartości odżywczej i wpływu na zdrowie osób chorych i starszych wybranych produktów spożywczych na postawie etykiety i opakowania.

6 ZGŁOSZENIE SPECJALISTA DO SPRAW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO Termin: 17, 18 listopada, 8, 9 grudnia 2014, 10:00-15:00 Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Żurawia 43 Cena: 999 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Instytucja:... Adres:... NIP:... L.p. Imię i nazwisko Wydział tel Podpis osoby delegującej Zgłoszenie na szkolenie Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 listopada 2014 r. fax: (22) , lub wybrać opcje zapisu przez stronę Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa Urząd/Instytucja będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43, Sala Konferencyjna FRDL. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 999 zł netto / 319 zł za udział w poszczególnych dniach kursu. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola 3 SPIS TREŚCI 1. Znaczenie nauki o żywieniu 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu................................................8 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka.............................................9

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Dietetyk 322001 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ KIG BLCA II PÓŁROCZE 2011 r. Termin Temat Zakres merytoryczny Prowadzący Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem się i przeprowadzeniem auditu wewnętrznego systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normami serii PN-ISO/IEC 27000

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normami serii PN-ISO/IEC 27000 Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normami serii PN-ISO/IEC

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 Sporządził: Małgorzata Szołkowska Strona 1 z 64 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów żywieniowo żywnościowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter Akademia BSI Katalog Styczeń 2015 - Grudzień 2015 Nowość By Royal Charter 1 KLIKNIJ NA WŁAŚCIWE SZKOLENIE Witamy w Akademii BSI O BSI, Nasze wartości, Szkolenia dedykowane Zarządzanie Jakością ISO 9001

Bardziej szczegółowo

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy między innymi:

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe.

Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe. Akademia Audytora Miejsce: Warszawa Termin: 30.11.-01.12.2013 r. Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo