Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Żagań,

2 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a) zasady świadczenia usług bankowości internetowej e-banku dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu, b) zasady dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oraz wykonywania operacji i innych czynności za pośrednictwem e-banku. 2. Bank świadcząc usługi Bankowości internetowej, zobowiązuje się do zapewnienia Posiadaczowi bezpieczeństwa dokonywania dyspozycji z zachowaniem należytej staranności oraz przy zastosowaniu właściwych rozwiązań technicznych. 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) e-bank System Bankowości Internetowej Banku Spółdzielczego w Żaganiu, 2) Bank Bank Spółdzielczy w Żaganiu, 3) Posiadacz osoba, która zawarła z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku, w przypadku rachunku wspólnego każdy ze Współposiadaczy, korzystająca z usług bankowości internetowej, 4) data realizacji/wykonania wskazana przez Posiadacza data, w której złożona przez niego operacja ma zostać zrealizowana, 5) dni robocze wszystkie dni pracy Banku, 6) kanał dostępu sposób komunikacji z Bankiem przy pomocy sieci Internet umożliwiający dostęp do rachunku i usług bankowych oraz składania dyspozycji, 7) identyfikator (login) nadana przez Bank nazwa Posiadacza składająca się z cyfr lub liter, służąca do jego identyfikacji w kanale dostępu, 8) hasło ciąg znaków służący do identyfikacji Posiadacza, ustalany w celu zagwarantowania wyłączności dostępu do rachunku i znany jedynie Posiadaczowi, 9) lista haseł jednorazowych przekazana Posiadaczowi lista oznaczona numerem, zawierająca hasła składające się z cyfr służące do autoryzacji, 10) podpis uwierzytelniający jest to jednoznacznie identyfikujący Posiadacza identyfikator (login) nadany przez Bank oraz hasło ustalone przez Posiadacza lub hasło z listy haseł jednorazowych, 11) Taryfa Taryfa prowizji i opłat bankowych obowiązująca w Banku - zestawienie opłat pobieranych za czynności bankowe, 12) Umowa Umowa usług bankowości internetowej e-bank, 13) Certyfikat potwierdzenie autentyczności serwera Bank świadczy usługi dostępu do rachunku za pośrednictwem systemu e-bank. 2. Informacje dotyczące zakresu usług świadczonych w ramach bankowości elektronicznej, w tym informacje dotyczące funkcjonalności systemu udostępnione są na stronie internetowej Banku w Instrukcji użytkownika systemu e-banknet. 2

3 4 1. Z usług e-banku może korzystać Posiadacz. 2. W ramach e-banku Posiadacz ma możliwość między innymi: a) uzyskiwania informacji o rachunku dotyczących: - wysokości salda, - wysokości wolnych środków, - historii rachunku za wybrany okres, - przeglądu operacji, b) wykonywania zleceń, c) zmiany hasła, d) komunikacji. 3. W ramach e-banku Posiadacz ma również możliwość podglądu sald i historii innych rachunków posiadanych w Banku. Udostępnianie usług bankowości internetowej 5 1. Udostępnienie kanału dostępu jest możliwe po złożeniu wniosku stanowiącego Załącznik Nr 1 oraz po podpisaniu Umowy stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Posiadacz otrzymuje niepowtarzalny identyfikator (login) oraz hasło. Po otrzymaniu identyfikatora (loginu) i hasła, Posiadacz ustala nowe hasło do kanału dostępu. Identyfikator (login) i hasło nie mogą być ujawnione osobom trzecim. 3. Posiadacz powinien dbać o nieudostępnianie nieupoważnionym osobom trzecim środków dostępu do bankowości internetowej e-bank. 6 Warunkiem przyjęcia dyspozycji od Posiadacza w szczególności dyspozycji odblokowania dostępu jest potwierdzenie tożsamości Posiadacza i potwierdzenie jego uprawnień do korzystania z systemu bankowości internetowej e-bank. Składanie i realizacja zleceń za pośrednictwem e-banku 7 Zlecenia za pośrednictwem e-banku mogą dotyczyć między innymi: 1) wystawiania przelewu jednorazowego, zwykłego, ZUS, US, 2) odbiorcy dopisanie nowego odbiorcy, przegląd, edycja, usuwanie odbiorcy, 3) tworzenia szablonu przelewu, 4) przeglądu poleceń przelewu, 5) zlecenia stałego zakładanie nowego zlecenia, przeglądanie, modyfikowanie, usuwanie, 6) realizacji przekazów w obrocie dewizowym Utworzenie zlecenia polega na wypełnieniu elektronicznego formularza utworzonego na stronie e-banku oraz potwierdzeniu wprowadzenia danych poprzez autoryzację za pomocą podpisu uwierzytelniającego. Nieprawidłowy podpis powoduje odrzucenie zlecenia. 3

4 2. Autentyczność zlecenia autoryzowana podpisem uwierzytelniającym nie może być kwestionowana. 3. Bank identyfikuje odbiorcę przelewu na podstawie numeru rachunku bankowego wskazanego przez Posiadacza. 4. Posiadacz powinien sprawdzić prawidłowość składanej dyspozycji, w szczególności prawidłowość numerów rachunków bankowych Utworzenie polecenia przelewu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza utworzonego na stronie e-banku oraz potwierdzeniu wprowadzenia danych poprzez autoryzację za pomocą podpisu uwierzytelniającego. Nieprawidłowy podpis powoduje odrzucenie polecenia przelewu. 2. Polecenie przelewu może być złożone z datą bieżącą lub przyszłą. 3. Odwołanie polecenia przelewu z datą przyszłą może nastąpić poprzez jego anulowanie. 4. Wszystkie dyspozycje złożone przez Posiadacza rachunku są zabezpieczone przez Bank w sposób trwały i mogą stanowić potwierdzenie dla Posiadacza. 5. Polecenie przelewu jest realizowane w granicach wolnych środków na rachunku Dyspozycje Posiadacza za pośrednictwem e-banku mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, ale realizowane są tylko w dni robocze w godzinach pracy banku. 2. Dyspozycje przelewu środków na rachunki w Banku złożone w dni robocze księgowane są niezwłocznie. 3. Zlecenia płatnicze w złotych do innych Banków są realizowane jak w ust. 2, a rozliczane zgodnie z trybem określonym dla rozrachunków międzybankowych Krajowej Izby Rozliczeniowej. 4. Bank realizuje przekazy w trybie standardowym, przyśpieszonym i pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia do godziny granicznej przewidzianej dla danego typu rozliczeń. Przekazy złożone po godzinach granicznych oraz w dniu niebędącym dniem roboczym dla Banku realizowane są w terminach ustalonych jak dla dyspozycji złożonych w następnym dniu roboczym. 5. Aktualny wykaz Godzin granicznych realizacji przelewów dostępny jest w placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku 6. Rozliczenie zlecenia poprzez obciążenie wskazanego w zleceniu rachunku Posiadacza rachunku kwotą transakcji oraz należnymi Bankowi prowizjami i opłatami następuje w momencie przyjęcia przez Bank dyspozycji realizacji Przekazu. Autoryzacja w systemie e-banku 11 Każda dyspozycja składana przez Posiadacza za pomocą e-banku jest zatwierdzana podpisem uwierzytelniającym. Posiadacz odpowiada za utrzymanie poufności identyfikatora (loginu), hasła i haseł jednorazowych. Listą haseł może posługiwać się jeden Posiadacz. Bank nie ponosi 4

5 odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia podpisu uwierzytelniającego osobom trzecim, jeżeli ujawnienie nastąpiło z winy lub innych przyczyn leżących po stronie Posiadacza. Opłaty Bank pobiera opłaty i prowizje za czynności związane z realizacją Umowy zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat. 2. Obowiązująca Posiadacza rachunku Taryfa może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy. 3. Proponowane zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2, przekazywane są Posiadaczowi rachunku w formie pisemnej w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie. 4. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Taryfy opłat i prowizji: 1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 2) zgłosić sprzeciw, nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 5. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie proponowanych zmian jest równoznaczne z przyjęciem proponowanych zmian. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Posiadacz ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Bank może dokonać wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu jedynie z ważnych powodów: 1) niedotrzymania przez Posiadacza rachunku warunków Umowy w zakresie korzystania z systemu bankowości elektronicznej, 2) użytkowania e-banku niezgodnie z przeznaczeniem, 3) wykorzystywania e-banku do działalności niezgodnej z przepisami prawa. 3. Rozwiązanie umowy rachunku skutkuje zablokowaniem dostępu do bankowości internetowej przez Posiadacza rachunku i wszystkich użytkowników. 4. Dane dotyczące zablokowanych użytkowników przechowuje się w systemie zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przechowywania dokumentów dotyczących rachunku bankowego. Zabezpieczenie dostępu do rachunku Posiadacz zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć i ochraniać wszelkie hasła do autoryzacji zleceń oraz nieujawniania ich osobom trzecim. 2. Posiadacz zobowiązany jest każdorazowo potwierdzać Certyfikat. 3. W przypadku utracenia środków dostępu do systemu z powodu kradzieży, przewłaszczenia lub nieuprawnionego użycia środków dostępu do systemu, Posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Bankowi dyspozycji zablokowania możliwości korzystania z systemu e-bank. 4. Dyspozycje zablokowania Posiadacz składa: 5

6 1) pisemnie w godzinach pracy Banku, uzyskując potwierdzenie przyjęcia dyspozycji, jej kopię z odnotowaną datą i godziną przyjęcia, lub 2) telefonicznie w Banku otrzymując potwierdzenie zgłoszenia W przypadku utraty lub kradzieży środków dostępu do systemu e-bank, odpowiedzialność Posiadacza rachunku za transakcje dokonane za pośrednictwem systemu e-bank jest następująca: 1) do dnia zgłoszenia, o którym mowa w 5 ust. 2 i 3, jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR; 2) po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w 5 ust. 2 i 3, jest wyłączona. 2. W przypadku przywłaszczenia środków dostępu do systemu e-bank lub nieuprawnionego ich użycia, będącego wynikiem naruszenia przez Posiadacza obowiązku, o którym mowa w 5 ust. 1, odpowiedzialność Posiadacza rachunku za transakcje dokonane za pośrednictwem e- Banku : 1) do dnia zgłoszenia, o którym mowa w 5 ust. 2 i 3, jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR; 2) po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w 5 ust. 2 i 3, jest wyłączona. 3) jest pełna, jeżeli Posiadacz wskutek rażącego niedbalstwa, naruszył co najmniej jeden z obowiązków, o których mowa w 5, doprowadzając przez to do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. 3. Posiadacz rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, jeżeli środki wymienione w 5 ust. 3 nie zapewniły możliwości dokonania zgłoszenia, chyba że Posiadacz doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. 4. Równowartość 150 EUR, o której mowa w ust. 1 pkt 1) oraz w ust. 2 pkt 1) ustala się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji. Odblokowanie dostępu użytkowników Posiadacz składa dyspozycję odblokowania dostępu do systemu e-bank w przypadku, gdy dostęp został zablokowany w wyniku błędnego wprowadzenia hasła lub gdy hasło zostało zapomniane. 2. Każdy Posiadacz może złożyć dyspozycję odblokowania dostępu do systemu e-bank tylko w swoim imieniu. 3. Dyspozycja odblokowania dostępu może być złożona osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, z zachowaniem postanowień ust Telefoniczne odblokowanie dostępu do systemu możliwe jest po dokonaniu potwierdzenia tożsamości Posiadacza, który oprócz podania standardowych danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia, ma obowiązek podać nazwisko rodowe swojej matki, a także login do systemu e-bank. Postanowienia końcowe 17 Bank niezwłocznie poinformuje, za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej o planowanych przerwach oraz ich przewidywanym czasie trwania w funkcjonowaniu Systemu 6

7 Bankowości Internetowej, niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem. 18 Bank może rozszerzyć zakres czynności i operacji możliwych do wykonania przez Posiadacza, o czym informuje za pośrednictwem e-banku na stronie internetowej Banku i w Banku Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn: zmiany w przepisach prawa mających wpływ na czynności bankowe związane z Umową lub zmiany w produktach Banku, mające na celu ulepszenie usług lub ekonomikę czynności bankowych. 2. O zakresie wprowadzanych zmian Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku, w terminie nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 3. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 4. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 5. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 20 Posiadacz zobowiązany jest pisemnie powiadomić Bank o wszelkich zmianach danych, a w szczególności nazwiska, adresu do korespondencji Językiem obowiązującym w relacjach pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku jest język polski. 2. Do określenia sądów właściwych do rozstrzygania sporów wynikających z umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Instytucją sprawującą nadzór nad działalnością Banku Spółdzielczego w Żaganiu jest Komisja Nadzoru Finansowego. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, ustawy o usługach płatniczych, Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego. Wykaz załączników do Regulaminu: Załącznik Nr 1 Formularz zgłoszeniowy/aktualizacja dostępu do bankowości internetowej e-bank Załącznik Nr 2 Umowa usług bankowości internetowej e-bank Załącznik do Umowy: Załącznik Nr 1 do Umowy Warunki obsługi przez Bank Spółdzielczy w Żaganiu rozliczeń dewizowych klientów w systemie elektronicznym. 7

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 30 czerwca 2015r. nr 48/B/2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Kraków, 2014r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Złożenie Wniosku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Rafineria, zwaną dalej SKOK lub Kasą usługi bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo- Kredytową

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi eskok

Regulamin świadczenia usługi eskok Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Wybrzeże zwaną dalej Kasą usługi bankowości elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A.

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/2014 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 20 maja 2014 r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr2 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche Bank Polska S.A.

Ogólne Warunki Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche Bank Polska S.A. Ogólne Warunki Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 40/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie z dnia 12.03.2010r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/ V/ 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie z dnia 7 maja 2013 roku Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty... 6

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 206/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 2 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 28.02.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo