REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań"

Transkrypt

1 REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań

2 SPIS TREŚCI Rozdział Postanowienia ogólne... 3 Rozdział Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej... 4 Rozdział Dysponowanie Kontem... 5 Rozdział Prowizje i Opłaty... 7 Rozdział Reklamacje... 8 Rozdział Zastrzeżenia... 8 Rozdział Zakres odpowiedzialności... 9 Rozdział Środki dostępu do Konta Rozdział Rozwiązanie Umowy Rozdział Postanowienia końcowe

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej w Poznańskim Banku Spółdzielczym określa szczegółowe zasady świadczenia usług bankowości elektronicznej dla klientów Poznańskiego Banku Spółdzielczego w ramach rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - Konto prywatne i rachunków rozliczeniowych klientów instytucjonalnych - Konto firmowe/korporacyjne. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Aktywacja/dezaktywacja usługi - uruchomienie/likwidacja usługi elektronicznej; 2) Bank - Poznański Bank Spółdzielczy; 2 3) Data bieżąca/przyszła - wskazana przez Użytkownika data, w której złożona przez niego operacja ma zostać zrealizowana; 4) Dni robocze - wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy; 5) Kanał WWW - sposób komunikacji z Bankiem, poprzez sieć Internet za pośrednictwem komputera, umożliwiający dostęp, do Konta, w szczególności uzyskanie informacji związanych z Kontem i realizację operacji na Koncie; 6) Konto - otwarty i prowadzony, na podstawie zawartej z Klientem odrębnej Umowy, rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy, rozliczeniowy (bieżący, pomocniczy); 7) Konto firmowe/korporacyjne - rachunek rozliczeniowy (bieżący, pomocniczy); 8) Konto prywatne - rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy (ROR); 9) Kwota dostępna - saldo bieżące Konta powiększona o niewykorzystany kredyt odnawialny w Koncie; 10) Limit dzienny - maksymalna kwota operacji dziennych realizowanych poprzez kanał WWW do Konta; 11) Limit jednorazowy - maksymalna kwota operacji jednorazowej realizowanej poprzez kanał WWW do Konta; 12) Lokata terminowa - rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej otwarty w ramach Konta na warunkach określonych w Ogólnych warunkach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych osób fizycznych w złotych w Poznańskim Banku Spółdzielczym lub określonych w Ogólnych warunkach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych klientów instytucjonalnych w złotych w Poznańskim Banku Spółdzielczym ; 13) Oddział - jednostka organizacyjna Banku prowadząca działalność operacyjną: Oddział, Filia, Punkt Kasowy; 14) Operacja/transakcja - każda operacja/transakcja (m. in. polecenie przelewu, realizacja zlecenia stałego) dokonywana na podstawie dyspozycji Użytkownika; 15) Posiadacz Konta (Klient) każdy podmiot, który podpisał z Bankiem Umowę o otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku rozliczeniowego (bieżącego, pomocniczego); 16) Regulamin - Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej w Poznańskim Banku Spółdzielczym; 17) Taryfa - Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku; 18) Umowa o usługę elektroniczną, Umowa o usługę bankowości elektronicznej, Umowa - umowa świadczenia usług bankowości elektronicznej w Poznańskim Banku Spółdzielczym; 19) Usługa elektroniczna, Usługa bankowości elektronicznej - dostęp do Konta za pomocą kanału WWW; 3

4 20) Użytkownik - Posiadacz Konta prywatnego, Posiadacz Konta firmowego/korporacyjnego, lub osoba upoważniona przez Posiadacza Konta firmowego/korporacyjnego, która ma możliwość obsługi rachunku za pośrednictwem kanału WWW; 21) Środki dostępu: a) Identyfikator ID - nadany przez Bank identyfikator składający się z cyfr i/lub liter, służący do identyfikacji Użytkownika w kanale WWW, b) Hasło - ciąg znaków nadany przez Użytkownika i znany tylko jemu, służący wraz z Identyfikatorem ID i numerem dostępu generowanym przez token do identyfikacji w kanale WWW Użytkownika, c) Klucz - hasło uzupełnione o numer dostępowy generowany przez token, wykorzystywany jako jeden z elementów identyfikacji Użytkownika w kanale WWW, d) Karta chipowa - karta elektroniczna umożliwiająca wraz z PIN-em Użytkownikowi Konta korporacyjnego uwierzytelnienie operacji z Konta poprzez kanał WWW, e) Czytnik do kart chipowych urządzenie umożliwiające akceptowanie przy użyciu karty chipowej i PIN-u do karty chipowej dyspozycji Użytkownika, f) Token - urządzenie elektroniczne, umożliwiające dostęp do Konta poprzez kanał WWW za pomocą generowanych numerów dostępowych, g) PI do karty chipowej - poufny, osobisty numer identyfikacyjny przypisany Użytkownikowi karty chipowej, umożliwiający wraz z kartą chipową Użytkownikowi uwierzytelnienie transakcji z Konta poprzez kanał WWW. Rozdział 2 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest posiadanie przez Klienta otwartego Konta w Banku Bank w ramach otwartego Konta aktywuje/dezaktywuje kanał WWW do Konta Posiadacza na podstawie Wniosku Klienta o uruchomienie/zlikwidowanie usługi elektronicznej. 3. W celu uruchomienia usług bankowości elektronicznej należy: 1) pobrać w Oddziale Banku lub wydrukować ze strony internetowej Banku druk odpowiedniego Wniosku o uruchomienie usługi elektronicznej, 2) wypełnić i dostarczyć Wniosek do Oddziału osobiście. 4. Podstawą zawarcia umowy jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego Wniosku o uruchomienie usług bankowości elektronicznej oraz podjęcie pozytywnej decyzji o uruchomieniu usługi przez Bank Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy przez Klienta oraz Oddział. Bank zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Umowy o Usługę bankowości elektronicznej bez podania przyczyny. 2. Podpisanie Umowy przez Klienta następuje w obecności pracownika Banku. 3. Posiadacz Konta zobowiązany jest do przedstawienia w momencie podpisywania Umowy dokumentu (tożsamości), którego dane zostały podane we Wniosku. 1. W terminie do 21 dni roboczych od zawarcia Umowy Użytkownik: 5 1) otrzymuje odrębnymi przesyłkami środki dostępu do Konta, określone we Wniosku o uruchomienie usługi bankowości elektronicznej, 2) uzyskuje możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na Koncie za pośrednictwem kanału WWW. 4

5 2. Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Banku oraz w Oddziałach Banku. Rozdział 3 Dysponowanie Kontem 1. W ramach usług bankowości elektronicznej Użytkownik ma m. in. możliwość: 6 1) uzyskiwania następujących informacji o rachunku: a) informacje o saldzie i obrotach na rachunku, b) informacje o wysokości wolnych środków, c) listę operacji wykonanych przez użytkownika, d) historię salda rachunku za wybrany okres, e) informacje o lokatach, założonych w ramach usługi bankowości elektronicznej, f) informacje o zleceniach stałych, g) informacje o zaciągniętych kredytach. 2) wykonywania operacji: a) polecenia przelewu, b) polecenia przelewu do ZUS, c) polecenia przelewu do US, d) zakładanie i likwidowanie lokat, e) zakładanie i likwidowanie zleceń stałych (Konto prywatne/firmowe). 3) dostępu do dodatkowych usług: a) zmiana hasła, b) definiowanie odbiorców/kontrahentów - tworzenie szablonów, c) import danych z systemów zewnętrznych (konto korporacyjne) Posiadacz/Posiadacze Konta prywatnego osobiście dysponuje/ją zgromadzonymi środkami poprzez kanał WWW, z uwzględnieniem ustalonych przez siebie limitów operacji. W przypadku operacji poprzez kanał WWW operacje zatwierdzane są jednoosobowo przez Posiadacza z użyciem klucza. Do Konta prywatnego nie można upoważnić innej osoby niż Posiadacza Konta do dysponowania środkami poprzez kanał WWW. Dostęp do Konta prywatnego poprzez kanał WWW może posiadać też osoba małoletnia po ukończeniu 13 roku życia i po otrzymaniu zgody przedstawiciela ustawowego. 2. Posiadacz Konta firmowego osobiście dysponuje zgromadzonymi środkami poprzez kanał WWW, z uwzględnieniem ustalonych przez siebie limitów operacji i/lub upoważnia inną osobę do dysponowania zgromadzonymi środkami poprzez kanał WWW z uwzględnieniem ustalonych przez Posiadacza limitów operacji. Konto przeznaczone jest dla firm, gdzie wymagany jest jeden podpis. W przypadku, gdy dostęp do Konta będzie miała więcej niż jedna osoba, każda z tych osób dysponuje zgromadzonymi środkami poprzez kanał WWW w ramach limitów. 3. Posiadacz Konta korporacyjnego może nadać stosowne uprawnienia dla innych osób do dysponowania Kontem. Posiadacz Konta i upoważnione przez niego osoby dysponują zgromadzonymi środkami osobiście poprzez kanał WWW z uwzględnieniem ustalonych przez Posiadacza limitów operacji. Konto przeznaczone jest dla firm, gdzie wymagany jest jeden lub więcej niż jeden podpis. Dostęp do Konta mogą też mieć osoby bez możliwości dysponowania zgromadzonymi środkami poprzez kanał WWW. 5

6 4. Każda osoba, upoważniona przez Posiadacza Konta (firmowego/korporacyjnego) do dysponowania środkami poprzez kanał WWW, winna znajdować się również na karcie wzorów podpisów złożonej w Oddziale prowadzącym Konto Do elektronicznej identyfikacji Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Konta oraz dysponowania Kontem za pośrednictwem kanału WWW służą odpowiednio: 1) w przypadku Konta prywatnego/firmowego identyfikator ID i klucz, 2) w przypadku Konta korporacyjnego identyfikator ID, hasło, karta chipowa i PIN do karty chipowej, 2. Użytkownik ostatecznie uwierzytelnia operacje poprzez kanał WWW: 1) w przypadku Konta prywatnego/firmowego- z użyciem klucza, 2) w przypadku Konta korporacyjnego- z użyciem karty chipowej wraz z PIN- em do karty chipowej Bank ponosi odpowiedzialność za realizację operacji Użytkownika we wskazanej przez niego dacie realizacji, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie operacji z powodu braku wystarczających środków na Koncie. 3. Użytkownik składając operację zlecenia stałego, zobowiązany jest do zapewnienia środków na realizację operacji w ramach kwoty dostępnej, w dniu wyznaczonym na realizację operacji. W przypadku braku środków w wysokości wymaganej do zrealizowania złożonej operacji i należnych Bankowi opłat i prowizji, operacja zostanie zrealizowana najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wpływu środków na Konto, z zastrzeżeniem, iż operacja oczekuje na realizację 30 dni od dnia wyznaczonego na realizację zlecenia. 4. Operacje Użytkownika realizowane są do wysokości limitów ustalonych przez Posiadacza Konta, a w przypadku braku limitów do wysokości kwoty dostępnej Bank nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nieprawidłowości, które mogą zaistnieć z przyczyn niezależnych od Banku. 2. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji operacji, jeżeli jest ona sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, nieprawidłowa lub niekompletna. 3. Użytkownik składający operację ponosi odpowiedzialność za zgodność składanych operacji z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa Wszelkie operacje dokonywane poprzez kanał WWW przez osobę, która została prawidłowo zweryfikowana zgodnie z 8 niniejszego Regulaminu i postanowieniami Umowy traktowane są jako operacje osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za operacje zrealizowane z użyciem odpowiednich środków dostępu: tokena, karty chipowej, identyfikatora ID, hasła, lub numerów PIN przez osoby nieuprawnione. 3. Środki dostępu są spersonalizowane i mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie przez osobę na rzecz, której zostały wydane. 4. Za wszystkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji, a w szczególności z podania błędnej kwoty, błędnego numeru lub nazwy rachunku, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. 12 6

7 1. Przelew może być stosowany zarówno przy transferze środków w ramach Banku, jak i w przypadku transferu środków na rachunki bankowe w innych bankach. 2. Przelew może być realizowany w formie: 1) przelewu jednorazowego z datą bieżącą, 2) przelewu jednorazowego z datą przyszłą (w przypadku Konta korporacyjnego), 3) zlecenia stałego (w przypadku Konta prywatnego/firmowego). 13 Posiadacz Konta zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić nienależne mu środki pieniężne, pobrane przez niego w przypadku ich mylnego zaksięgowania. 1. Użytkownik w ramach Konta może złożyć deklarację przekazania środków na lokatę terminową. 2. Po upływie zadeklarowanego okresu terminowego lokaty Użytkownik określa, czy: 14 1) kwota lokaty wraz z odsetkami ma być przekazana na Konto Klienta, 2) lokata ma zostać przedłużona wraz z odsetkami, 3) lokata ma zostać przedłużona bez odsetek. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2), 3), Bank nalicza odsetki w następnym okresie umownym odpowiednio dla rodzaju (terminu) lokaty terminowej według aktualnie obowiązujących w Banku stóp procentowych, a w przypadku ust. 2 pkt. 2) odsetki za poprzedni okres podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu. 1. Likwidacja rachunku lokaty terminowej następuje na skutek wycofania przez Użytkownika wkładu W przypadku likwidacji lokaty terminowej przed upływem zadeklarowanego terminu Bank stosuje oprocentowanie w wysokości ½ oprocentowania rachunków a`vista obowiązującego w dniu likwidacji. 16 Do rachunku lokaty terminowej obok postanowień Regulaminu mają zastosowanie: Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych klientów instytucjonalnych w złotych w Poznańskim Banku Spółdzielczym, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych osób fizycznych w złotych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Posiadacz konta oraz osoby upoważnione w karcie wzorów podpisów do Konta mogą m. in. składać dyspozycje przelewu, zlecenie stałe i dyspozycję założenia/likwidacji lokaty terminowej również za pośrednictwem Oddziału według aktualnie obowiązujących zasad dla klientów Banku, którzy nie podpisali Umowy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Bank pobiera opłatę wg obowiązującej Taryfy. Rozdział 4 Prowizje i Opłaty 18 Bank pobiera należne prowizje i opłaty w oparciu o aktualnie obowiązującą Taryfę. Bank zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany: 1) oprocentowania Kont i lokat terminowych, 19 2) wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat, w trakcie trwania Umowy. 7

8 20 Użytkownik może zapoznać się z aktualnie obowiązującym oprocentowaniem Kont, lokat terminowych oraz Taryfą, za pośrednictwem: 1) sieci Internet na stronie internetowej Banku, 2) Oddziału. Rozdział 5 Reklamacje Użytkownik może składać reklamacje dotyczące dyspozycji złożonych za pośrednictwem kanału WWW. 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, mogą być składane tylko i wyłącznie w Oddziale prowadzącym Konto. 3. Reklamację, wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, należy zgłaszać nie później niż w terminie 10 dni od wystąpienia zdarzenia. 4. Do reklamacji, w miarę możliwości, powinny być dołączone kopie dokumentów, służących do wykazania zasadności reklamacji. 5. Bank rozpatruje reklamację: 1) w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania- jeżeli sprawa nie wymaga dodatkowego postępowania wyjaśniającego, 2) w terminie jednego miesiąca- jeżeli spawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 6. Bank może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, a także o doręczenie dodatkowych dokumentów, służących do wykazania zasadności reklamacji. Rozdział 6 Zastrzeżenia W przypadku utraty tokena, Identyfikatora ID (do Konta korporacyjnego) lub karty chipowej Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Banku (dokonania zastrzeżenia): 1) osobiście w Oddziale Banku w godzinach otwarcia placówki, 2) telefonicznie w dni robocze w godz. 8:00-17:00: a) (w przypadku połączeń krajowych), b) (w przypadku połączeń międzynarodowych), 3) faksem przez cała dobę: a) (w przypadku połączeń krajowych), b) (w przypadku połączeń międzynarodowych), 2. Zastrzeżenie zgłoszone poprzez faks i przyjęte (odebrane): 1) w godz. 17:00-24:00 jest skuteczne od godz. 8:00 następnego dnia roboczego, 2) w godz. 0:00-8: 00 jest skuteczne od godz. 8:00 w danym dniu roboczym, 3) poza dniem roboczym jest skuteczne od godz. 8:00 najbliższego dnia roboczego. 8

9 3. Dokonując zastrzeżenia tokena, Identyfikatora ID (do Konta korporacyjnego) lub karty chipowej, Użytkownik podaje serię i numer swojego dowodu osobistego. Pracownik Banku, w celu identyfikacji Użytkownika może zażądać innych informacji niż wymienione powyżej. 4. Użytkownik tokena, Identyfikatora ID (do Konta korporacyjnego) lub karty chipowej ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa transakcji dokonanych przy użyciu tokena, Identyfikatora ID (do Konta korporacyjnego) lub karty chipowej przed skutecznym zastrzeżeniem. 5. Ponowna aktywacja dostępu do kanału WWW, przerwanego na skutek zastrzeżenia, o którym mowa w ust.1 i 2 możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu przez Użytkownika nowego token, lub karty chipowej. Wydanie nowego tokena, lub karty chipowej następuje w wyniku dyspozycji Posiadacza Konta, złożonej w Oddziale prowadzącym Konto. 6. W przypadku utraty przez Użytkownika identyfikatora ID Posiadacz Konta winien złożyć wniosek o nowy identyfikator w placówce prowadzącej Konto. 7. W przypadku utraty przez Użytkownika hasła do kanału WWW Posiadacz Konta winien złożyć wniosek o nowe hasło w placówce prowadzącej Konto. 8. Posiadacz Konta może dokonać czasowego zablokowania dostępu do kanału WWW, zgodnie z ust. 1 pkt.1). 9. Za czynności wymienione w niniejszym paragrafie Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą. 1. Bank nie odpowiada za: Rozdział 7 Zakres odpowiedzialności 23 1) wady transmisji danych zaistniałe z przyczyn niezależnych od Banku, 2) powstałe z przyczyn niezależnych od Banku opóźnienia wynikające z awarii systemów informatycznych, systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych, opóźnienia wynikające z działania telekomunikacji, 3) skutki spowodowane działaniem siły wyższej, 4) skutki spowodowane decyzjami organów władzy publicznej. 2. W szczególności Bank nie odpowiada za niezrealizowaną transakcję w przypadku: 1) stwierdzenia nieprawidłowości związanych z dysponowaniem Kontem, 2) braku pełnych danych w złożonej operacji, 3) stwierdzenia przez Bank wystąpienia błędów w przekazanych danych, które umożliwiają realizację operacji, 4) braku wystarczających środków na realizację transakcji, 5) wystąpienia niezgodności podpisu/podpisów na dyspozycji klienta z podpisem/ami złożonymi na Karcie wzorów podpisów w przypadku Konta firmowego i korporacyjnego, 6) wystąpienia niezgodności podpisu/podpisów na dyspozycji klienta z podpisem/ami złożonymi na Wniosku w przypadku Konta prywatnego, 7) wystąpienia niezgodności odcisku złożonej pieczątki firmowej na dyspozycji Klienta z odciskiem złożonym na Karcie wzorów podpisów w przypadku Konta firmowego i korporacyjnego, 8) zakazu dokonywania wypłat z Konta wydanego przez prokuratora, sąd lub zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny. 9

10 24 1. Bank w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych zastrzega sobie prawo do zmiany procedur obsługi Posiadacza Konta, w tym czasu dostępności systemu, czasu realizacji zleceń lub czasowego zawieszenia obsługi. Jeżeli awaria nastąpiła z przyczyn niezależnych od Banku, Bank zwolniony będzie z odpowiedzialności za skutki wynikłe z ograniczeń w obsłudze. 2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Banku względy, Bank może czasowo ograniczyć dostęp do Konta za pośrednictwem udostępnionego kanału WWW, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn ograniczeń dostępu. W takim wypadku Bank nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Konta. 3. Bank zastrzega sobie prawo czasowego ograniczenia dostępu do Konta za pośrednictwem udostępnionego kanału WWW, przez okres, jakiego wymagają prace konserwacyjne systemu informatycznego. 1. Podstawą identyfikacji wierzyciela na poleceniu przelewu jest wyłącznie numer rachunku bankowego wierzyciela w standardzie NRB. 2. Podstawą identyfikacji Posiadacza Konta przy zleceniach płatniczych przychodzących do Banku jest wyłącznie numer rachunku bankowego Posiadacz Konta w standardzie NRB Za wszelkie skutki wynikłe z podania błędnego numeru rachunku bankowego całkowitą odpowiedzialność ponosi Posiadacz Konta. 26 Bank nie ponosi odpowiedzialności za nie zrealizowanie operacji, jeżeli strona trzecia odmówi ich akceptacji. 27 Użytkownik ma obowiązek zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych: 1) identyfikatora ID (nazwa użytkownika), 2) haseł, 3) numeru PIN, 4) tokena, 5) karty chipowej, 6) czytnika karty chipowej Posiadacz Konta odpowiada w szczególności za szkody spowodowane: a. niekompletnym lub błędnym przekazaniem danych niezbędnych do zawarcia Umowy z Bankiem. b. użytkowaniem przez nieuprawnione osoby identyfikatora ID, haseł, tokena lub karty chipowej oraz numerów PIN, c. błędnym wprowadzeniem klucza służącego do autoryzacji w przypadku Konta prywatnego i konta firmowego. 2. Bank nie realizuje operacji dokonanych z użyciem błędnego klucza lub błędnego podpisu z użyciem karty chipowej i PIN-u do karty chipowej. Rozdział 8 Środki dostępu do Konta Token, Karta chipowa, czytnik do kart chipowych są własnością Banku. 2. Token posiada określoną przez producenta i wskazaną na tokenie datę ważności. 10

11 3. Użytkownik tokena otrzymuje nowy token na kolejny okres automatycznie, o ile na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w Oddziale prowadzącym Konto Wniosku o zlikwidowanie usługi bankowości elektronicznej. 4. Karta chipowa wydawana jest na okres 5 lat. 5. Użytkownik karty chipowej otrzymuje nową kartę i powiązany PIN do karty chipowej na kolejny okres automatycznie, o ile na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w Banku wniosku o zlikwidowanie usługi bankowości elektronicznej. 6. W terminie 7 dni od daty upływu ważności starej karty chipowej, tokena klient zobowiązany jest dostarczyć starą kartę chipową, token do Oddziału prowadzącego Konto. 7. W przypadku cofnięcia uprawnień Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu token, karty chipowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zmiany uprawnień. 8. W przypadku nie zwrócenia tokena lub karty chipowej dotychczas używanej przez Klienta Bank obciąża Konto Klienta kosztami zgodnie z Taryfą. 9. W przypadku zgubienia lub zapomnienia PIN-u do karty chipowej przez Użytkownika z prawem podpisu, istnieje możliwość odblokowania PIN-u za pomocą PIN-u odblokowującego (numer PUK), będącego w posiadaniu Użytkownika. Utrata, zablokowanie PUK wiąże się z wydaniem nowej karty chipowej wraz z PIN-em do karty chipowej. Rozdział 8 Rozwiązanie Umowy Rozwiązanie Umowy (zlikwidowanie usługi) przez Posiadacza Konta lub Bank może nastąpić w dowolnym momencie, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. 2. Wypowiedzenie Umowy Posiadacz Konta winien złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Bank może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust.1 w przypadku wykorzystania Usługi bankowości elektronicznej do działalności sprzecznej z prawem. 4. Rozwiązanie Umowy nie powoduje zamknięcia Konta oraz lokaty terminowej. 5. Rozwiązanie Umowy dotyczącej Konta powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy o usługę bankowości elektronicznej Po upływie okresu wypowiedzenia, Bank blokuje kanał WWW. 2. Posiadacz Konta zobowiązany jest zaspokoić wszelkie zobowiązania powstałe wobec Banku w trakcie trwania Umowy. 3. W sytuacji braku pokrycia wszystkich zobowiązań środkami na Koncie, Bank może dochodzić zaspokojenia roszczeń w trybie postępowania egzekucyjnego na podstawie podpisanego przez Posiadacza Konta oświadczenia o poddaniu się egzekucji stosownie na podstawie art. 97 Prawa bankowego. 32 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza Konta lub przez Bank, Posiadacz Konta zobowiązany jest zwrócić do Banku środki dostępu do Konta. 33 Umowę do Konta prywatnego wspólnego może wypowiedzieć każdy z Posiadaczy Konta wspólnego, w każdym czasie ze skutkiem dla pozostałych. 11

12 34 Nie zwrócenie środków dostępu przez Klienta powoduje obciążenie rachunku Klienta opłatami zgodnie z obowiązującą Taryfą. 35 W przypadku śmierci Posiadacza Konta prywatnego, Umowa ulega rozwiązaniu w momencie uzyskania wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza Konta prywatnego przez Bank, zaś środki dostępu do kanału WWW są blokowane W przypadku śmierci jednego z Posiadaczy Konta prywatnego wspólnego, pozostali Posiadacze Konta są uprawnieni do składania wszelkich operacji w ciężar rachunku prowadzonego w ramach danego Konta na zasadach określonych w Umowie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego. 2. Środki dostępu do kanału WWW zmarłego Współposiadacza Konta prywatnego wspólnego są blokowane przez Bank, po otrzymaniu wiarygodnej informacji o jego śmierci. 3. W przypadku jednoczesnej śmierci wszystkich Posiadaczy Konta prywatnego wspólnego, Umowa ulega rozwiązaniu w momencie uzyskania takiej informacji przez Bank, zaś środki dostępu do kanału WWW są blokowane. Rozdział 9 Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. 2. Treść aktualnego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Banku. Regulamin wchodzi w życie z dniem 38 roku. 12

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE IB DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 47/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań, luty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Zarządu BS z dn. 18.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

14) dzień roboczy dzień inny niż dzień wolny od pracy, 15) dzień wolny od pracy

14) dzień roboczy dzień inny niż dzień wolny od pracy, 15) dzień wolny od pracy Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych oraz korzystania z EKD dla klientów indywidualnych (wg stanu na dzień 29 grudnia 2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo