REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań"

Transkrypt

1 REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań

2 SPIS TREŚCI Rozdział Postanowienia ogólne... 3 Rozdział Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej... 4 Rozdział Dysponowanie Kontem... 5 Rozdział Prowizje i Opłaty... 7 Rozdział Reklamacje... 8 Rozdział Zastrzeżenia... 8 Rozdział Zakres odpowiedzialności... 9 Rozdział Środki dostępu do Konta Rozdział Rozwiązanie Umowy Rozdział Postanowienia końcowe

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej w Poznańskim Banku Spółdzielczym określa szczegółowe zasady świadczenia usług bankowości elektronicznej dla klientów Poznańskiego Banku Spółdzielczego w ramach rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - Konto prywatne i rachunków rozliczeniowych klientów instytucjonalnych - Konto firmowe/korporacyjne. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Aktywacja/dezaktywacja usługi - uruchomienie/likwidacja usługi elektronicznej; 2) Bank - Poznański Bank Spółdzielczy; 2 3) Data bieżąca/przyszła - wskazana przez Użytkownika data, w której złożona przez niego operacja ma zostać zrealizowana; 4) Dni robocze - wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy; 5) Kanał WWW - sposób komunikacji z Bankiem, poprzez sieć Internet za pośrednictwem komputera, umożliwiający dostęp, do Konta, w szczególności uzyskanie informacji związanych z Kontem i realizację operacji na Koncie; 6) Konto - otwarty i prowadzony, na podstawie zawartej z Klientem odrębnej Umowy, rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy, rozliczeniowy (bieżący, pomocniczy); 7) Konto firmowe/korporacyjne - rachunek rozliczeniowy (bieżący, pomocniczy); 8) Konto prywatne - rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy (ROR); 9) Kwota dostępna - saldo bieżące Konta powiększona o niewykorzystany kredyt odnawialny w Koncie; 10) Limit dzienny - maksymalna kwota operacji dziennych realizowanych poprzez kanał WWW do Konta; 11) Limit jednorazowy - maksymalna kwota operacji jednorazowej realizowanej poprzez kanał WWW do Konta; 12) Lokata terminowa - rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej otwarty w ramach Konta na warunkach określonych w Ogólnych warunkach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych osób fizycznych w złotych w Poznańskim Banku Spółdzielczym lub określonych w Ogólnych warunkach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych klientów instytucjonalnych w złotych w Poznańskim Banku Spółdzielczym ; 13) Oddział - jednostka organizacyjna Banku prowadząca działalność operacyjną: Oddział, Filia, Punkt Kasowy; 14) Operacja/transakcja - każda operacja/transakcja (m. in. polecenie przelewu, realizacja zlecenia stałego) dokonywana na podstawie dyspozycji Użytkownika; 15) Posiadacz Konta (Klient) każdy podmiot, który podpisał z Bankiem Umowę o otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku rozliczeniowego (bieżącego, pomocniczego); 16) Regulamin - Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej w Poznańskim Banku Spółdzielczym; 17) Taryfa - Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku; 18) Umowa o usługę elektroniczną, Umowa o usługę bankowości elektronicznej, Umowa - umowa świadczenia usług bankowości elektronicznej w Poznańskim Banku Spółdzielczym; 19) Usługa elektroniczna, Usługa bankowości elektronicznej - dostęp do Konta za pomocą kanału WWW; 3

4 20) Użytkownik - Posiadacz Konta prywatnego, Posiadacz Konta firmowego/korporacyjnego, lub osoba upoważniona przez Posiadacza Konta firmowego/korporacyjnego, która ma możliwość obsługi rachunku za pośrednictwem kanału WWW; 21) Środki dostępu: a) Identyfikator ID - nadany przez Bank identyfikator składający się z cyfr i/lub liter, służący do identyfikacji Użytkownika w kanale WWW, b) Hasło - ciąg znaków nadany przez Użytkownika i znany tylko jemu, służący wraz z Identyfikatorem ID i numerem dostępu generowanym przez token do identyfikacji w kanale WWW Użytkownika, c) Klucz - hasło uzupełnione o numer dostępowy generowany przez token, wykorzystywany jako jeden z elementów identyfikacji Użytkownika w kanale WWW, d) Karta chipowa - karta elektroniczna umożliwiająca wraz z PIN-em Użytkownikowi Konta korporacyjnego uwierzytelnienie operacji z Konta poprzez kanał WWW, e) Czytnik do kart chipowych urządzenie umożliwiające akceptowanie przy użyciu karty chipowej i PIN-u do karty chipowej dyspozycji Użytkownika, f) Token - urządzenie elektroniczne, umożliwiające dostęp do Konta poprzez kanał WWW za pomocą generowanych numerów dostępowych, g) PI do karty chipowej - poufny, osobisty numer identyfikacyjny przypisany Użytkownikowi karty chipowej, umożliwiający wraz z kartą chipową Użytkownikowi uwierzytelnienie transakcji z Konta poprzez kanał WWW. Rozdział 2 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest posiadanie przez Klienta otwartego Konta w Banku Bank w ramach otwartego Konta aktywuje/dezaktywuje kanał WWW do Konta Posiadacza na podstawie Wniosku Klienta o uruchomienie/zlikwidowanie usługi elektronicznej. 3. W celu uruchomienia usług bankowości elektronicznej należy: 1) pobrać w Oddziale Banku lub wydrukować ze strony internetowej Banku druk odpowiedniego Wniosku o uruchomienie usługi elektronicznej, 2) wypełnić i dostarczyć Wniosek do Oddziału osobiście. 4. Podstawą zawarcia umowy jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego Wniosku o uruchomienie usług bankowości elektronicznej oraz podjęcie pozytywnej decyzji o uruchomieniu usługi przez Bank Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy przez Klienta oraz Oddział. Bank zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Umowy o Usługę bankowości elektronicznej bez podania przyczyny. 2. Podpisanie Umowy przez Klienta następuje w obecności pracownika Banku. 3. Posiadacz Konta zobowiązany jest do przedstawienia w momencie podpisywania Umowy dokumentu (tożsamości), którego dane zostały podane we Wniosku. 1. W terminie do 21 dni roboczych od zawarcia Umowy Użytkownik: 5 1) otrzymuje odrębnymi przesyłkami środki dostępu do Konta, określone we Wniosku o uruchomienie usługi bankowości elektronicznej, 2) uzyskuje możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na Koncie za pośrednictwem kanału WWW. 4

5 2. Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Banku oraz w Oddziałach Banku. Rozdział 3 Dysponowanie Kontem 1. W ramach usług bankowości elektronicznej Użytkownik ma m. in. możliwość: 6 1) uzyskiwania następujących informacji o rachunku: a) informacje o saldzie i obrotach na rachunku, b) informacje o wysokości wolnych środków, c) listę operacji wykonanych przez użytkownika, d) historię salda rachunku za wybrany okres, e) informacje o lokatach, założonych w ramach usługi bankowości elektronicznej, f) informacje o zleceniach stałych, g) informacje o zaciągniętych kredytach. 2) wykonywania operacji: a) polecenia przelewu, b) polecenia przelewu do ZUS, c) polecenia przelewu do US, d) zakładanie i likwidowanie lokat, e) zakładanie i likwidowanie zleceń stałych (Konto prywatne/firmowe). 3) dostępu do dodatkowych usług: a) zmiana hasła, b) definiowanie odbiorców/kontrahentów - tworzenie szablonów, c) import danych z systemów zewnętrznych (konto korporacyjne) Posiadacz/Posiadacze Konta prywatnego osobiście dysponuje/ją zgromadzonymi środkami poprzez kanał WWW, z uwzględnieniem ustalonych przez siebie limitów operacji. W przypadku operacji poprzez kanał WWW operacje zatwierdzane są jednoosobowo przez Posiadacza z użyciem klucza. Do Konta prywatnego nie można upoważnić innej osoby niż Posiadacza Konta do dysponowania środkami poprzez kanał WWW. Dostęp do Konta prywatnego poprzez kanał WWW może posiadać też osoba małoletnia po ukończeniu 13 roku życia i po otrzymaniu zgody przedstawiciela ustawowego. 2. Posiadacz Konta firmowego osobiście dysponuje zgromadzonymi środkami poprzez kanał WWW, z uwzględnieniem ustalonych przez siebie limitów operacji i/lub upoważnia inną osobę do dysponowania zgromadzonymi środkami poprzez kanał WWW z uwzględnieniem ustalonych przez Posiadacza limitów operacji. Konto przeznaczone jest dla firm, gdzie wymagany jest jeden podpis. W przypadku, gdy dostęp do Konta będzie miała więcej niż jedna osoba, każda z tych osób dysponuje zgromadzonymi środkami poprzez kanał WWW w ramach limitów. 3. Posiadacz Konta korporacyjnego może nadać stosowne uprawnienia dla innych osób do dysponowania Kontem. Posiadacz Konta i upoważnione przez niego osoby dysponują zgromadzonymi środkami osobiście poprzez kanał WWW z uwzględnieniem ustalonych przez Posiadacza limitów operacji. Konto przeznaczone jest dla firm, gdzie wymagany jest jeden lub więcej niż jeden podpis. Dostęp do Konta mogą też mieć osoby bez możliwości dysponowania zgromadzonymi środkami poprzez kanał WWW. 5

6 4. Każda osoba, upoważniona przez Posiadacza Konta (firmowego/korporacyjnego) do dysponowania środkami poprzez kanał WWW, winna znajdować się również na karcie wzorów podpisów złożonej w Oddziale prowadzącym Konto Do elektronicznej identyfikacji Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Konta oraz dysponowania Kontem za pośrednictwem kanału WWW służą odpowiednio: 1) w przypadku Konta prywatnego/firmowego identyfikator ID i klucz, 2) w przypadku Konta korporacyjnego identyfikator ID, hasło, karta chipowa i PIN do karty chipowej, 2. Użytkownik ostatecznie uwierzytelnia operacje poprzez kanał WWW: 1) w przypadku Konta prywatnego/firmowego- z użyciem klucza, 2) w przypadku Konta korporacyjnego- z użyciem karty chipowej wraz z PIN- em do karty chipowej Bank ponosi odpowiedzialność za realizację operacji Użytkownika we wskazanej przez niego dacie realizacji, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie operacji z powodu braku wystarczających środków na Koncie. 3. Użytkownik składając operację zlecenia stałego, zobowiązany jest do zapewnienia środków na realizację operacji w ramach kwoty dostępnej, w dniu wyznaczonym na realizację operacji. W przypadku braku środków w wysokości wymaganej do zrealizowania złożonej operacji i należnych Bankowi opłat i prowizji, operacja zostanie zrealizowana najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wpływu środków na Konto, z zastrzeżeniem, iż operacja oczekuje na realizację 30 dni od dnia wyznaczonego na realizację zlecenia. 4. Operacje Użytkownika realizowane są do wysokości limitów ustalonych przez Posiadacza Konta, a w przypadku braku limitów do wysokości kwoty dostępnej Bank nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nieprawidłowości, które mogą zaistnieć z przyczyn niezależnych od Banku. 2. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji operacji, jeżeli jest ona sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, nieprawidłowa lub niekompletna. 3. Użytkownik składający operację ponosi odpowiedzialność za zgodność składanych operacji z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa Wszelkie operacje dokonywane poprzez kanał WWW przez osobę, która została prawidłowo zweryfikowana zgodnie z 8 niniejszego Regulaminu i postanowieniami Umowy traktowane są jako operacje osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za operacje zrealizowane z użyciem odpowiednich środków dostępu: tokena, karty chipowej, identyfikatora ID, hasła, lub numerów PIN przez osoby nieuprawnione. 3. Środki dostępu są spersonalizowane i mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie przez osobę na rzecz, której zostały wydane. 4. Za wszystkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji, a w szczególności z podania błędnej kwoty, błędnego numeru lub nazwy rachunku, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. 12 6

7 1. Przelew może być stosowany zarówno przy transferze środków w ramach Banku, jak i w przypadku transferu środków na rachunki bankowe w innych bankach. 2. Przelew może być realizowany w formie: 1) przelewu jednorazowego z datą bieżącą, 2) przelewu jednorazowego z datą przyszłą (w przypadku Konta korporacyjnego), 3) zlecenia stałego (w przypadku Konta prywatnego/firmowego). 13 Posiadacz Konta zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić nienależne mu środki pieniężne, pobrane przez niego w przypadku ich mylnego zaksięgowania. 1. Użytkownik w ramach Konta może złożyć deklarację przekazania środków na lokatę terminową. 2. Po upływie zadeklarowanego okresu terminowego lokaty Użytkownik określa, czy: 14 1) kwota lokaty wraz z odsetkami ma być przekazana na Konto Klienta, 2) lokata ma zostać przedłużona wraz z odsetkami, 3) lokata ma zostać przedłużona bez odsetek. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2), 3), Bank nalicza odsetki w następnym okresie umownym odpowiednio dla rodzaju (terminu) lokaty terminowej według aktualnie obowiązujących w Banku stóp procentowych, a w przypadku ust. 2 pkt. 2) odsetki za poprzedni okres podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu. 1. Likwidacja rachunku lokaty terminowej następuje na skutek wycofania przez Użytkownika wkładu W przypadku likwidacji lokaty terminowej przed upływem zadeklarowanego terminu Bank stosuje oprocentowanie w wysokości ½ oprocentowania rachunków a`vista obowiązującego w dniu likwidacji. 16 Do rachunku lokaty terminowej obok postanowień Regulaminu mają zastosowanie: Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych klientów instytucjonalnych w złotych w Poznańskim Banku Spółdzielczym, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych osób fizycznych w złotych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Posiadacz konta oraz osoby upoważnione w karcie wzorów podpisów do Konta mogą m. in. składać dyspozycje przelewu, zlecenie stałe i dyspozycję założenia/likwidacji lokaty terminowej również za pośrednictwem Oddziału według aktualnie obowiązujących zasad dla klientów Banku, którzy nie podpisali Umowy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Bank pobiera opłatę wg obowiązującej Taryfy. Rozdział 4 Prowizje i Opłaty 18 Bank pobiera należne prowizje i opłaty w oparciu o aktualnie obowiązującą Taryfę. Bank zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany: 1) oprocentowania Kont i lokat terminowych, 19 2) wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat, w trakcie trwania Umowy. 7

8 20 Użytkownik może zapoznać się z aktualnie obowiązującym oprocentowaniem Kont, lokat terminowych oraz Taryfą, za pośrednictwem: 1) sieci Internet na stronie internetowej Banku, 2) Oddziału. Rozdział 5 Reklamacje Użytkownik może składać reklamacje dotyczące dyspozycji złożonych za pośrednictwem kanału WWW. 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, mogą być składane tylko i wyłącznie w Oddziale prowadzącym Konto. 3. Reklamację, wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, należy zgłaszać nie później niż w terminie 10 dni od wystąpienia zdarzenia. 4. Do reklamacji, w miarę możliwości, powinny być dołączone kopie dokumentów, służących do wykazania zasadności reklamacji. 5. Bank rozpatruje reklamację: 1) w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania- jeżeli sprawa nie wymaga dodatkowego postępowania wyjaśniającego, 2) w terminie jednego miesiąca- jeżeli spawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 6. Bank może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, a także o doręczenie dodatkowych dokumentów, służących do wykazania zasadności reklamacji. Rozdział 6 Zastrzeżenia W przypadku utraty tokena, Identyfikatora ID (do Konta korporacyjnego) lub karty chipowej Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Banku (dokonania zastrzeżenia): 1) osobiście w Oddziale Banku w godzinach otwarcia placówki, 2) telefonicznie w dni robocze w godz. 8:00-17:00: a) (w przypadku połączeń krajowych), b) (w przypadku połączeń międzynarodowych), 3) faksem przez cała dobę: a) (w przypadku połączeń krajowych), b) (w przypadku połączeń międzynarodowych), 2. Zastrzeżenie zgłoszone poprzez faks i przyjęte (odebrane): 1) w godz. 17:00-24:00 jest skuteczne od godz. 8:00 następnego dnia roboczego, 2) w godz. 0:00-8: 00 jest skuteczne od godz. 8:00 w danym dniu roboczym, 3) poza dniem roboczym jest skuteczne od godz. 8:00 najbliższego dnia roboczego. 8

9 3. Dokonując zastrzeżenia tokena, Identyfikatora ID (do Konta korporacyjnego) lub karty chipowej, Użytkownik podaje serię i numer swojego dowodu osobistego. Pracownik Banku, w celu identyfikacji Użytkownika może zażądać innych informacji niż wymienione powyżej. 4. Użytkownik tokena, Identyfikatora ID (do Konta korporacyjnego) lub karty chipowej ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa transakcji dokonanych przy użyciu tokena, Identyfikatora ID (do Konta korporacyjnego) lub karty chipowej przed skutecznym zastrzeżeniem. 5. Ponowna aktywacja dostępu do kanału WWW, przerwanego na skutek zastrzeżenia, o którym mowa w ust.1 i 2 możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu przez Użytkownika nowego token, lub karty chipowej. Wydanie nowego tokena, lub karty chipowej następuje w wyniku dyspozycji Posiadacza Konta, złożonej w Oddziale prowadzącym Konto. 6. W przypadku utraty przez Użytkownika identyfikatora ID Posiadacz Konta winien złożyć wniosek o nowy identyfikator w placówce prowadzącej Konto. 7. W przypadku utraty przez Użytkownika hasła do kanału WWW Posiadacz Konta winien złożyć wniosek o nowe hasło w placówce prowadzącej Konto. 8. Posiadacz Konta może dokonać czasowego zablokowania dostępu do kanału WWW, zgodnie z ust. 1 pkt.1). 9. Za czynności wymienione w niniejszym paragrafie Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą. 1. Bank nie odpowiada za: Rozdział 7 Zakres odpowiedzialności 23 1) wady transmisji danych zaistniałe z przyczyn niezależnych od Banku, 2) powstałe z przyczyn niezależnych od Banku opóźnienia wynikające z awarii systemów informatycznych, systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych, opóźnienia wynikające z działania telekomunikacji, 3) skutki spowodowane działaniem siły wyższej, 4) skutki spowodowane decyzjami organów władzy publicznej. 2. W szczególności Bank nie odpowiada za niezrealizowaną transakcję w przypadku: 1) stwierdzenia nieprawidłowości związanych z dysponowaniem Kontem, 2) braku pełnych danych w złożonej operacji, 3) stwierdzenia przez Bank wystąpienia błędów w przekazanych danych, które umożliwiają realizację operacji, 4) braku wystarczających środków na realizację transakcji, 5) wystąpienia niezgodności podpisu/podpisów na dyspozycji klienta z podpisem/ami złożonymi na Karcie wzorów podpisów w przypadku Konta firmowego i korporacyjnego, 6) wystąpienia niezgodności podpisu/podpisów na dyspozycji klienta z podpisem/ami złożonymi na Wniosku w przypadku Konta prywatnego, 7) wystąpienia niezgodności odcisku złożonej pieczątki firmowej na dyspozycji Klienta z odciskiem złożonym na Karcie wzorów podpisów w przypadku Konta firmowego i korporacyjnego, 8) zakazu dokonywania wypłat z Konta wydanego przez prokuratora, sąd lub zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny. 9

10 24 1. Bank w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych zastrzega sobie prawo do zmiany procedur obsługi Posiadacza Konta, w tym czasu dostępności systemu, czasu realizacji zleceń lub czasowego zawieszenia obsługi. Jeżeli awaria nastąpiła z przyczyn niezależnych od Banku, Bank zwolniony będzie z odpowiedzialności za skutki wynikłe z ograniczeń w obsłudze. 2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Banku względy, Bank może czasowo ograniczyć dostęp do Konta za pośrednictwem udostępnionego kanału WWW, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn ograniczeń dostępu. W takim wypadku Bank nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Konta. 3. Bank zastrzega sobie prawo czasowego ograniczenia dostępu do Konta za pośrednictwem udostępnionego kanału WWW, przez okres, jakiego wymagają prace konserwacyjne systemu informatycznego. 1. Podstawą identyfikacji wierzyciela na poleceniu przelewu jest wyłącznie numer rachunku bankowego wierzyciela w standardzie NRB. 2. Podstawą identyfikacji Posiadacza Konta przy zleceniach płatniczych przychodzących do Banku jest wyłącznie numer rachunku bankowego Posiadacz Konta w standardzie NRB Za wszelkie skutki wynikłe z podania błędnego numeru rachunku bankowego całkowitą odpowiedzialność ponosi Posiadacz Konta. 26 Bank nie ponosi odpowiedzialności za nie zrealizowanie operacji, jeżeli strona trzecia odmówi ich akceptacji. 27 Użytkownik ma obowiązek zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych: 1) identyfikatora ID (nazwa użytkownika), 2) haseł, 3) numeru PIN, 4) tokena, 5) karty chipowej, 6) czytnika karty chipowej Posiadacz Konta odpowiada w szczególności za szkody spowodowane: a. niekompletnym lub błędnym przekazaniem danych niezbędnych do zawarcia Umowy z Bankiem. b. użytkowaniem przez nieuprawnione osoby identyfikatora ID, haseł, tokena lub karty chipowej oraz numerów PIN, c. błędnym wprowadzeniem klucza służącego do autoryzacji w przypadku Konta prywatnego i konta firmowego. 2. Bank nie realizuje operacji dokonanych z użyciem błędnego klucza lub błędnego podpisu z użyciem karty chipowej i PIN-u do karty chipowej. Rozdział 8 Środki dostępu do Konta Token, Karta chipowa, czytnik do kart chipowych są własnością Banku. 2. Token posiada określoną przez producenta i wskazaną na tokenie datę ważności. 10

11 3. Użytkownik tokena otrzymuje nowy token na kolejny okres automatycznie, o ile na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w Oddziale prowadzącym Konto Wniosku o zlikwidowanie usługi bankowości elektronicznej. 4. Karta chipowa wydawana jest na okres 5 lat. 5. Użytkownik karty chipowej otrzymuje nową kartę i powiązany PIN do karty chipowej na kolejny okres automatycznie, o ile na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w Banku wniosku o zlikwidowanie usługi bankowości elektronicznej. 6. W terminie 7 dni od daty upływu ważności starej karty chipowej, tokena klient zobowiązany jest dostarczyć starą kartę chipową, token do Oddziału prowadzącego Konto. 7. W przypadku cofnięcia uprawnień Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu token, karty chipowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zmiany uprawnień. 8. W przypadku nie zwrócenia tokena lub karty chipowej dotychczas używanej przez Klienta Bank obciąża Konto Klienta kosztami zgodnie z Taryfą. 9. W przypadku zgubienia lub zapomnienia PIN-u do karty chipowej przez Użytkownika z prawem podpisu, istnieje możliwość odblokowania PIN-u za pomocą PIN-u odblokowującego (numer PUK), będącego w posiadaniu Użytkownika. Utrata, zablokowanie PUK wiąże się z wydaniem nowej karty chipowej wraz z PIN-em do karty chipowej. Rozdział 8 Rozwiązanie Umowy Rozwiązanie Umowy (zlikwidowanie usługi) przez Posiadacza Konta lub Bank może nastąpić w dowolnym momencie, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. 2. Wypowiedzenie Umowy Posiadacz Konta winien złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Bank może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust.1 w przypadku wykorzystania Usługi bankowości elektronicznej do działalności sprzecznej z prawem. 4. Rozwiązanie Umowy nie powoduje zamknięcia Konta oraz lokaty terminowej. 5. Rozwiązanie Umowy dotyczącej Konta powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy o usługę bankowości elektronicznej Po upływie okresu wypowiedzenia, Bank blokuje kanał WWW. 2. Posiadacz Konta zobowiązany jest zaspokoić wszelkie zobowiązania powstałe wobec Banku w trakcie trwania Umowy. 3. W sytuacji braku pokrycia wszystkich zobowiązań środkami na Koncie, Bank może dochodzić zaspokojenia roszczeń w trybie postępowania egzekucyjnego na podstawie podpisanego przez Posiadacza Konta oświadczenia o poddaniu się egzekucji stosownie na podstawie art. 97 Prawa bankowego. 32 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza Konta lub przez Bank, Posiadacz Konta zobowiązany jest zwrócić do Banku środki dostępu do Konta. 33 Umowę do Konta prywatnego wspólnego może wypowiedzieć każdy z Posiadaczy Konta wspólnego, w każdym czasie ze skutkiem dla pozostałych. 11

12 34 Nie zwrócenie środków dostępu przez Klienta powoduje obciążenie rachunku Klienta opłatami zgodnie z obowiązującą Taryfą. 35 W przypadku śmierci Posiadacza Konta prywatnego, Umowa ulega rozwiązaniu w momencie uzyskania wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza Konta prywatnego przez Bank, zaś środki dostępu do kanału WWW są blokowane W przypadku śmierci jednego z Posiadaczy Konta prywatnego wspólnego, pozostali Posiadacze Konta są uprawnieni do składania wszelkich operacji w ciężar rachunku prowadzonego w ramach danego Konta na zasadach określonych w Umowie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego. 2. Środki dostępu do kanału WWW zmarłego Współposiadacza Konta prywatnego wspólnego są blokowane przez Bank, po otrzymaniu wiarygodnej informacji o jego śmierci. 3. W przypadku jednoczesnej śmierci wszystkich Posiadaczy Konta prywatnego wspólnego, Umowa ulega rozwiązaniu w momencie uzyskania takiej informacji przez Bank, zaś środki dostępu do kanału WWW są blokowane. Rozdział 9 Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. 2. Treść aktualnego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Banku. Regulamin wchodzi w życie z dniem 38 roku. 12

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Bank Spółdzielczy w Wołczynie REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI bswolczyn24.pl DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH I RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOŁCZYNIE 1 Wołczyn,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 28.02.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOME BANKINGU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku Szadek, dn. 2011-01-13 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1.... 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/16/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 29.03.2011r. BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie Załącznik nr 2 do uchwały Nr 11 /2005 z dnia 13.05.2005 r. Zarządu BS w Garwolinie Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr2 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE IB DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/ V/ 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie z dnia 7 maja 2013 roku Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin świadczenia usług bankowości internetowej

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNETOWEJ OBSŁUGI RACHUNKU ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNETOWEJ OBSŁUGI RACHUNKU ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia 27.01.2009 r. nr. 4/3/2009 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNETOWEJ OBSŁUGI RACHUNKU ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 40/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie z dnia 12.03.2010r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/BS/2011 z dnia 05 października 2011r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN świadczenia usługi internet banking w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Załącznik nr 2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie usług Corporate Internet Banking Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja świadczenia. przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku. usługi bankowości elektronicznej ebo

Instrukcja świadczenia. przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku. usługi bankowości elektronicznej ebo Załącznik Nr1 do Uchwały Nr 36/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąchocku z dnia19.08.2015r Instrukcja świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usługi bankowości elektronicznej ebo Wąchock 2015 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE TERESIN, CZERWIEC 2007 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BGK@24BIZNES DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Bank Spółdzielczy w Konopiskach R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ekonto BS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Konopiska, grudzień 2008 SPIS

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Kraków, 2014r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Złożenie Wniosku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 29 czerwca 2012 r. Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 7 do Uchwały nr 54/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 20.12.2011 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych zawarta w dniu roku w Sulikowie pomiędzy. z siedzibą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo