Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/ V/ 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie z dnia 7 maja 2013 roku Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE *NET BS PSZCZYNA* DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PSZCZYNIE Pszczyna, 15 lipca tel ,

2 Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usługi dostępu do rachunku bankowego przez internet w systemie NET BS Pszczyna dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Pszczynie określa szczegółowe zasady świadczenia usług bankowych w zakresie elektronicznego instrumentu płatniczego internetowej obsługi rachunków dla Klientów Banku Spółdzielczego w Pszczynie. 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1. Bank Bank Spółdzielczy w Pszczynie i jego placówki, 2. data realizacji/wykonania wskazana przez Klienta data, w której złożona przez niego dyspozycja ma zostać zrealizowana, 3. dni robocze - wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 4. kanały dostępu - sposób komunikacji z Bankiem: WWW dostęp do Rachunku poprzez sieć Internet za pośrednictwem komputera - umożliwiający Posiadaczowi rachunku składanie dyspozycji dotyczących rachunku oraz dostęp do informacji i usług bankowych, 5. kwota dostępna saldo bieżące rachunku powiększone o nie wykorzystany kredyt w rachunku i pomniejszone o wymagalne niezapłacone odsetki od kredytu w rachunku, 6. Posiadacz (Klient) - osoby fizyczne, przedsiębiorcy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą) będący osobami prawnymi bądź osobami fizycznymi, a także jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej utworzonymi zgodnie z przepisami prawa oraz osoby nie będące przedsiębiorcami, a w szczególności jednostki i zakłady budżetowe, samorządy terytorialne, organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia oraz rolnicy posiadający Rachunek i zawierający Umowę o usługę NET BS Pszczyna, 7. Pełnomocnik - rezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych, umocowany przez Posiadacza Rachunku do dysponowania Rachunkiem, 8. Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U.Nr 72 z 2002r., poz. 665 z późniejszymi zmianami.) 9. Rachunek - rachunek bankowy (ROR lub bieżący) prowadzony przez Bank dla Posiadaczy, 10. Regulamin - Regulamin świadczenia usługi dostępu do rachunku bankowego przez internet w systemie NET BS Pszczyna dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, 11. Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju oraz przedsiębiorca mający siedzibę w kraju zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002r. Prawo Dewizowe (Dz.U. nr 141 poz.1178 ze zmianami), 12. Saldo debetowe niedopuszczalne saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego, spowodowane wypłatą kwot przewyższających stan środków pieniężnych z uwzględnieniem odpowiednio przyznanego kredytu w rachunku lub debetu dopuszczalnego, 13. System oznacza współpracujące ze sobą oprogramowanie dedykowane do obsługi Rachunków, NET BS Pszczyna system umożliwiający dostęp do Rachunku poprzez Internet, 14. Środki dostępu: Login (Identyfikator) - nadawana przez Bank nazwa służąca do identyfikacji Posiadacza rachunku (nazwa użytkownika), Hasło dostępu - ciąg znaków służący do identyfikacji Posiadacza rachunku, ustalany w celu zagwarantowania wyłączności dostępu do rachunku i znany jedynie Posiadaczowi rachunku, Hasła jednorazowe wykorzystywane do bezpiecznego przeprowadzania poprzez Internet operacji na rachunkach, 17. Taryfa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, 18. Umowa Rachunku - umowa rachunku bankowego, 19. Umowa umowa o usługę NET BS Pszczyna, 20. Ustawa - Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169 poz.1385 z dnia r.), 21. Zlecenie, Operacja polecenie przelewu na podstawie dyspozycji Klienta za pośrednictwem Systemu NET BS Pszczyna. W dalszej części niniejszego Regulaminu System NET-BS Pszczyna nazywany będzie NET - BS Bank świadczy usługę NET BS Rezydentom. 3 Strona 1 z 7

3 Złożenie Wniosku i zawarcie Umowy Klient zainteresowany udostępnieniem usługi NET - BS składa wniosek w jednostce Banku prowadzącej jego Rachunek. 2. Podstawą zawarcia Umowy jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku oraz podjęcie pozytywnej decyzji przez Bank Bank podejmuje decyzję o udostępnieniu usługi NET - BS, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku. 2. Bank może odmówić udostępnienia usługi NET - BS, o czym poinformuje podmiot składający wniosek w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku bez podania przyczyny Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy przez Klienta/Klientów oraz Bank. 2. Podpisanie Umowy przez Klienta następuje w obecności pracownika Banku, bądź osoby do tego upoważnionej. 3. Podpisując Umowę, Posiadacz zgadza się na wszelkie formy kontaktu z Bankiem w formie elektronicznej, jako wiążące pod względem prawnym, o ile dokonana została właściwa weryfikacja podmiotu jako uprawnionego do składania oświadczeń woli. Dysponowanie rachunkiem za pośrednictwem Systemu 7 1. Klient może dysponować rachunkiem, za pomocą kanałów dostępu, z uwzględnieniem ustalonych przez siebie limitów operacji, jednakże wyłącznie do wysokości kwoty dostępnej. 2. Klient może dysponować rachunkiem 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z tym, że złożone dyspozycje będą księgowane przez Bank od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zlecenia złożone po godz bądź w dni ustawowo wolne od pracy zaksięgowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zlecenia 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie składane dyspozycje dotyczące posiadanego rachunku są prawidłowe i zgodne z jego intencją. 4. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić odpowiednią wysokość środków na rachunku pozwalającą na zrealizowanie złożonej dyspozycji oraz pokrycie należnych Bankowi prowizji i opłat. Bank może odmówić wykonania dyspozycji Posiadacza rachunku w przypadku, gdy jej kwota wraz z należnymi Bankowi prowizjami i opłatami przekracza dostępne na rachunku środki. 5. W przypadku złożenia dyspozycji z datą przyszłą Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zapewnienia środków na realizację dyspozycji w dniu poprzedzającym jego realizację. W przypadku braku na rachunku środków pieniężnych wystarczających do wykonania dyspozycji z datą przyszłą łącznie z należnymi opłatami i prowizjami Bank może odmówić wykonania dyspozycji. 6. W sytuacji braku środków na rachunku na pokrycie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Banku, Bank może dochodzić zaspokojenia roszczeń w trybie postępowania egzekucyjnego na podstawie oświadczenia Posiadacza rachunku o poddaniu się egzekucji złożonego zgodnie z art. 97 Prawa bankowego złożonego do umowy rachunku. 7. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane dyspozycje z powodu braku wystarczających środków na rachunku. 8. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe nie mogą być wykorzystywane przez ich Posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 9. W celu dysponowania rachunkiem za pośrednictwem kanałów dostępu konieczne jest użycie odpowiednio: Logina (Identyfikatora) i hasła dostępu. 10. Trzecie z rzędu błędne wprowadzenie hasła dostępu spowoduje czasowe zablokowanie dostępu do NET BS. 11. Klient ostatecznie potwierdza składaną dyspozycję za pomocą haseł jednorazowych lub hasła do systemu. 12. Wszelkie dyspozycje złożone w formie elektronicznej przez osobę, która została prawidłowo zweryfikowana, traktowane są jako dyspozycje osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli. 13. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dyspozycji Klienta, jeżeli jest ona sprzeczna z przepisami prawa, zawiera błędy lub jest niekompletna. 8 Klient składający dyspozycję ponosi odpowiedzialność za zgodność składanych dyspozycji z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Strona 2 z 7

4 Tryb postępowania reklamacyjnego 9 1. Posiadacz rachunku jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać prawidłowość poleceń przelewu dokonywanych za pośrednictwem NET BS i skontaktować się z Bankiem w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie. 2. Reklamacje związane z nieprawidłowościami NET BS zgłaszane są przez Posiadacza rachunku w formie pisemnej w Banku lub drogą pocztową, nie później jednak niż 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji. 3. Rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie Posiadacza rachunku o jej wyniku następuje w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Zabezpieczenie dostępu do Rachunku Posiadacz rachunku uzyskuje dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów dostępu po dokonaniu ich aktywacji. 2. Posiadacz rachunku oraz każdy z Pełnomocników otrzymują od Banku niepowtarzalny login (identyfikator) i hasło dostępu, które są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Po dokonaniu aktywacji posiadacz ustala własne hasła dostępu do kanałów dostępu. Hasła te nie mogą być ujawniane. 11 Bank ma prawo zablokowania dostępu do rachunku w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującymi Realizacja zleceń składanych za pośrednictwem kanałów dostępu wymaga jednoznacznej identyfikacji osoby uprawnionej przy użyciu właściwych dla kanału dostępu identyfikatorów. 2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości, co do jej autentyczności lub zgodności z przepisami Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa związane z atakami przestępczymi na Bank, Bank może czasowo ograniczyć dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów elektronicznych, o czym powiadamia użytkownika. 2. Bank ponosi odpowiedzialność za straty wynikające z czasowego ograniczenia dostępu do rachunku wynikające z pkt 1. Informacje o saldach i operacjach Bank informuje Posiadacza rachunku o aktualnym saldzie rachunku oraz o operacjach dokonanych na rachunku w trybie określonym w Umowie. 2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, co do informacji, o których mowa w ust.1, Klient obowiązany jest skontaktować się w tej sprawie z Bankiem prowadzącym Rachunek w terminie możliwie najkrótszym od chwili powzięcia informacji o powstaniu niezgodności. Opłaty i prowizje Bank pobiera należne opłaty i prowizje w oparciu o aktualnie obowiązującą Taryfę. 2. Bank pobiera opłaty i prowizje: 1. w dniu realizacji Zlecenia 2. cyklicznie na koniec ustalonego okresu 3. za usługi dodatkowe po realizacji usług. 16 Posiadacz w zawartej z Bankiem umowie upoważnia Bank do obciążania Rachunku należnymi opłatami i prowizjami w wysokości określonej w Taryfie. 17 Posiadacz może zapoznać się z aktualnie obowiązującymi opłatami i prowizjami w placówce Banku oraz korzystając z NET - BS. Strona 3 z 7

5 18 1. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji w zakresie posiadanych rachunków i świadczonych do tych rachunków usług z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 1) zmianę poziomu inflacji, rozumianą jako zmianę, któregokolwiek ze wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS, o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny, kwartalny lub miesięczny); 2) zmianę stawek opodatkowania lub opłat o charakterze obowiązkowym lub podatkowym, mające związek ze świadczoną usługą lub produktem bankowym; 3) obowiązek podwyższenia kapitałów Banku, w tym kapitału zakładowego, funduszy własnych, funduszu rezerwowego, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub zalecenia, rekomendacji lub decyzji Komisji Nadzoru Finansowego lub innego uprawnionego organu; 4) wprowadzenie nowych usług, które dotychczas nie były świadczone przez Bank lub zmiana, zgodnie z zasadami określonymi w umowie lub regulaminie, zakresu usług dotychczas świadczonych. 2. O zmianie wysokości stawek prowizji i opłat Bank zawiadamia Posiadacza za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej na 2 miesiące przed ich wejściem w życie. 3. Posiadacz rachunku ma prawo do wypowiedzenia umowy przed wejściem w życie zmian. Jeżeli Posiadacz rachunku w powyższym terminie nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian, uważa się je za przyjęte. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy dokonanym z dniem złożenia oświadczenia. 4. W przypadku wypowiedzenia umowy Bank pobierze opłaty i prowizje należne do dnia rozwiązania umowy w wysokości sprzed dokonania zmian w Tabeli opłat i prowizji. 5. W przypadku podwyższenia przez Bank standardu oferowanej usługi poprzez udostępnienie nowych usług, opłaty i prowizje z tego tytułu będą obowiązywały posiadacza rachunku wyłącznie w przypadku skorzystania z tej usługi. Zakres odpowiedzialności. 19 Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu rachunku bankowego, Bank ponosi odpowiedzialność za terminowe, tzn. zgodne z terminem wskazanym przez Klienta i zgodne z treścią Zlecenia, wykonanie Zlecenia Posiadacza Rachunku na zasadach ogólnych. 20 Bank nie odpowiada za niezrealizowane Zlecenia, w przypadku: 1) stwierdzenia nieprawidłowości związanych z dysponowaniem Rachunkiem, 2) braku pełnych danych w złożonym Zleceniu, 3) braku środków na rachunku, 4) zakazu wykonywania wypłat z Rachunku Klienta wydanego przez prokuratora, sąd lub zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny. 21 Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności w przypadku otrzymania od Posiadacza Rachunku nieprawidłowych lub niepełnych informacji dotyczących w szczególności nazwy beneficjenta, jego numeru rachunku lub nazwy. 22 Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane płatności, jeżeli strona trzecia odmówi ich akceptacji. 23 Posiadacz ma obowiązek zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych: 1. Loginów (Identyfikatorów) nazw użytkownika, 2. Haseł dostępu, 3. Haseł jednorazowych System wymusza zmianę haseł dostępu raz w kwartale. 2. Klient może zmieniać hasła dostępu z większą częstotliwością Posiadacz ponosi wszelkie skutki będące następstwem użycia, z przyczyn przez niego zawinionych, przez osoby nieuprawnione odpowiednio prawidłowych: loginów (identyfikatorów), haseł dostępu i haseł jednorazowych. Strona 4 z 7

6 2. Posiadacz odpowiada za szkody spowodowane: 1) niekompletnym lub błędnym przekazaniem danych niezbędnych do zawarcia Umowy, 2) użytkowaniem, z przyczyn zawinionych przez Posiadacza, przez nieuprawnione osoby środkami dostępu. 3. W przypadku utraty środków dostępu Posiadacz lub upoważniona osoba do dysponowania Rachunkiem zobowiązana jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Banku. 4. Za zablokowanie/odblokowanie dostępu do Rachunku, wydanie nowych Loginów (Identyfikatorów) Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Taryfie. Bieżąca eksploatacja i nadzór nad pracą Systemu. 26 Obsługa list haseł jednorazowych: 1. Klienci składają zapotrzebowanie na listy haseł jednorazowych poprzez złożenie zamówienia bezpośrednio w NET - BS, 2. Klient może posiadać kilka list haseł jednorazowych z tym, że tylko jedna z nich będzie listą aktywną, 3. Każda lista zwiera 50 haseł jednorazowych, 4. Zamówioną listę haseł jednorazowych Klient otrzymuje w specjalnej kopercie listownie lub odbiera osobiście w jednostce Banku za potwierdzeniem odbioru Konsultacje dla Klientów w zakresie obsługi NET - BS dostępne są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do Telefonicznie przyjmowane są również zgłoszenia Klientów dotyczące awarii Systemu i podejmowane są działania związane z obsługą błędów zgłaszanych przez Klientów. Zawieszenie, rozwiązanie Umowy Bank ma prawo zawieszenia Posiadaczowi dostępu do usług oferowanych za pośrednictwem Systemu w przypadku: 1. zgłoszenia przez Posiadacza reklamacji dotyczącej realizacji Zlecenia, jeżeli reklamacja jest efektem niewłaściwego działania Systemu, 2. zgłoszenia przez Posiadacza podejrzenia o korzystanie z Systemu przez osoby nieuprawnione. 2. Ponowne umożliwienie Posiadaczowi korzystania z usług nastąpi po wyjaśnieniu i usunięciu przyczyn określonych w ust Rozwiązanie Umowy przez Posiadacza może nastąpić w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. 2. Rozwiązując Umowę, Posiadacz zobowiązany jest złożyć w jednostce Banku prowadzącej jego Rachunek pisemną dyspozycję rozwiązania Umowy W przypadku śmierci Posiadacza Umowa ulega rozwiązaniu w momencie uzyskania takiej informacji przez Bank. 2. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku rozwiązania Umowy Rachunku Bank może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn, gdy Posiadacz: 1. naruszył warunki Umowy, Regulaminu, 2. nie uregulował zobowiązań wobec Banku, 3. udzielił informacji niezgodnych z prawdą, związanych z otwieraniem i prowadzeniem Rachunku i/lub przy zawieraniu Umowy, 4. przedłożył w Banku fałszywe dokumenty lub dokumenty poświadczające nieprawdę, 5. nie dokonał wpłaty na Rachunek przez okres 3 miesięcy od dnia otwarcia Rachunku. 2. Wypowiedzenie Umowy przez Bank wymaga formy pisemnej i jest przesyłane listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. 3. Wypowiedzenie Umowy przez Bank może nastąpić z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się: Strona 5 z 7

7 zmiany w przepisach prawa mających wpływ na czynności bankowe związane z Umową lub zmiany w produktach Banku, mające na celu ulepszenie usług lub ekonomikę czynności bankowych. O zakresie wprowadzanych zmian Bank zawiadamia Posiadacza rachunku listem zwykłym lub w formie komunikatu w systemie NET-BS, w terminie nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 2. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, przysługuje mu prawo wypowiedzenia Umowy. O fakcie tym Posiadacz powiadamia Bank w formie pisemnej. Jeżeli Klient nie prześle pisemnego wniosku o rozwiązanie Umowy w podanym powyżej terminie, Bank przyjmuje, że Klient zaakceptował zmiany. 3. Zmiana Regulaminu spowodowana rozszerzeniem funkcjonalności istniejących usług lub wprowadzeniem nowych usług nie powoduje konieczności jego wypowiedzenia, o ile nie zmieni to zasad świadczonych Klientowi usług w ramach zawartej z nim umowy. 33 Podpisując Umowę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r. poz.926 z późniejszymi zmianami). Klientowi w każdym momencie przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Posiadacz Rachunku oświadcza, że niniejszą zgodę i upoważnienie udzielił dobrowolnie oraz został poinformowany o prawie wglądu i poprawiania danych osobowych, a także o miejscu ich przechowywania i celu zbierania tych danych. 34 Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Bankiem a Klientami rozstrzygają sądy powszechne. Regulamin obowiązuje od dnia 15 lipca 2013 r. 35 Strona 6 z 7

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE IB DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/BS/2011 z dnia 05 października 2011r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN świadczenia usługi internet banking w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Rafineria, zwaną dalej SKOK lub Kasą usługi bankowości

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju. Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 10 kwietnia 2015 od dnia zawarcia umowy, W przypadku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Zarządu BS z dn. 18.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo