KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo, sierpień 2005r. 1

2 Spis treści: SPIS TREŚCI:...2 Przepisy ogólne... 3 Zasady korzystania z usług Internet Bankingu... 5 Zasady bezpieczeństwa usługi Internet Banking... 5 Zablokowanie oraz zastrzeżenie usługi Internet Banking... 5 Odpowiedzialność stron... 6 Zmiany Regulaminu... 7 Przepisy końcowe

3 Przepisy ogólne Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie - zwany dalej Bankiem na rzecz swoich Klientów usługi Internet Banking. Warunkiem korzystania z tej usługi jest zawarcie Umowy o prowadzenie Internetowej Obsługi Rachunku, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin. 2. Poza określeniem warunków i zasad świadczenia usługi Internet Banking, postanowienia Regulaminu nie zmieniają warunków umów, na mocy których Bank oferuje swoim Klientom produkty bankowe, ani też obowiązujących w tym zakresie regulaminów. 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1. Dokument tożsamości dowód osobisty; 2. Hasła Identyfikator klienta, hasło dostępu, lista haseł jednorazowych; 3. Hasło dostępu ciąg znaków służący do identyfikacji Posiadacza rachunku, ustalany w celu zagwarantowania wyłączności dostępu do rachunku i znany jedynie Posiadaczowi rachunku; 4. Identyfikator/Użytkownik ciąg znaków służący do identyfikacji posiadacza rachunku; 5. Internet Banking system komunikacji internetowej, za pośrednictwem, którego Posiadacz usługi Internet Banking może kontrolować swój rachunek oraz dokonywać podstawowych transakcji związanych z rachunkiem, funkcjonujący pod adresem 6. Klient systemu Internet Banking zwany dalej Klientem osoba fizyczna, posiadająca w Banku rachunek, która na podstawie Umowy o prowadzenie Internetowej Obsługi Rachunku dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w stosownej Umowie; 7. Lista haseł jednorazowych ciąg znaków służący w czasie Sesji do każdorazowej, indywidualnej autoryzacji operacji, jeżeli jest to wymagane ze względu na jej rodzaj; 8. Placówka Banku placówka terenowa jednostki organizacyjnej Banku prowadząca działalność operacyjną, reprezentująca Bank wobec Klienta; 9. Produkty Banku przedmiot umowy lub umów zawartych między Bankiem a Klientem, w szczególności prowadzenie rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych lub innych rachunków bankowych; 10. Rachunek bankowy - rachunek prowadzony przez Bank jako rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy lub rachunek rozliczeniowy klientów instytucjonalnych; 11. Regulamin regulamin korzystania z usługi Internet Banking; 12. Regulamin rachunku bankowego regulamin określający warunki otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych w Banku; 13. Sesja dostęp do usługi Internet Banking ustanowiony poprzez podanie Identyfikatora, a następnie uwierzytelnienie go przy użyciu Hasła; 14. Usługi Internet Banking usługi świadczone przez Bank, umożliwiające Klientom Banku dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku/rachunkach w Banku za pośrednictwem systemu Internet Banking; 15. Umowa o korzystanie z systemu Internet Banking umowa zawarta pomiędzy Klientem a Bankiem, na podstawie której Klient może korzystać z usługi Internet Banking; 16. Zlecenie stałe dyspozycja dokonywania powtarzalnych płatności, określająca rachunek wierzyciela, tytuł płatności, stałą kwotę i częstotliwość. 3. W ramach usługi Internet Banking, Bank oferuje możliwość uzyskania informacji o rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunkach rozliczeniowych klientów instytucjonalnych prowadzonych przez Bank, będących w posiadaniu Klienta oraz dysponowania tymi rachunkami Warunkiem uzyskania przez Klienta dostępu do usługi Internet Banking jest zawarcie umowy z Bankiem o korzystanie z systemu Internet Banking. 2. Dostęp do usługi Internet Banking uwarunkowany jest posiadaniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku rozliczeniowego klientów instytucjonalnych w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie. 3. Podpisy i pieczątki złożone przez Klienta na Umowie muszą być zgodne ze wzorem podpisu złożonym przez Klienta w Banku przy założeniu rachunków, o których mowa w 4 pkt 2. 3

4 5. 1. Klientem korzystającym z usługi Internet Banking może być: a) posiadacz rachunku; b) współposiadacz rachunku; c) osoba uprawniona do jednoosobowego składania dyspozycji w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy. 2. Uprawnienia do składania zleceń w ramach usługi Internet Banking muszą pozostawać w zgodzie z odpowiednimi dokumentami złożonymi w Banku W przypadku rachunku bankowego wspólnego prowadzonego przez Bank dla kilku współposiadaczy, Umowa o korzystanie z usługi Internet Banking zawierana jest z wszystkimi właścicielami. 2. Każdy ze współposiadaczy otrzymuje odrębny identyfikator, hasło i listę haseł jednorazowych. 4. Współposiadacze rachunku stają się solidarnymi dłużnikami Banku oraz odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania powstałe wobec Banku wynikające z wydanych przez nich dyspozycji za pomocą Internet Bankingu Załącznikiem do Umowy o korzystanie z usługi Internet Banking są: a) identyfikator/użytkownik; b) hasło dostępu; c) lista haseł jednorazowych w formie wydruku umożliwiająca korzystanie z pełnego zakresu usługi Internet Banking; d) instrukcja użytkownika dostępna na stronie internetowej 2. Klient może zmienić hasło dostępu i zmiana ta dokonywana jest przy użyciu systemu Internet Banking Przy użyciu identyfikatora i hasła dostępu Klient otwiera sesję w czasie której może wykonać dowolną liczbę operacji, w szczególności takich jak: a) sprawdzenie sald na rachunkach bankowych; b) zlecenie przelewu z rachunku Klienta na inne rachunki klienta prowadzone przez Bank lub inne podmioty; c) zlecenie przelewu z rachunku Klienta na rachunki innych Klientów prowadzone przez bank oraz na rachunki prowadzone przez inne banki; d) tworzenie listy przelewów zdefiniowanych; e) składanie zleceń stałych/okresowych; f) śledzenie historii operacji; g) wydruk potwierdzenia wykonania operacji; h) zmiana hasła dostępu. 2. Użycie listy haseł jednorazowych jest wymagane każdorazowo w czasie sesji do autoryzacji w usłudze Internet Banking następujących operacji: a) wykonania przelewu jednorazowego; b) wykonanie przelewu zdefiniowanego po raz pierwszy; c) ustanowienia stałych zleceń, zmiany ich treści lub odwołania; d) aktywacji nowej listy haseł jednorazowych. 3. Za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej rejestracji w systemie bankowym w dni robocze do godziny Zlecenia złożone w dniu roboczym po godzinie i w dni wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym. 5. Jeżeli klient złoży zlecenia z przyszłą datą realizacji podaną datę uważa się za dzień wydania dyspozycji, jeżeli jest to dzień wolny od pracy to za datę realizacji przyjmuje się następny dzień roboczy W przypadku, gdy Klient utraci hasło dostępu, może uzyskać nowe hasło w Banku, po okazaniu dokumentu tożsamości. 2. W przypadku, gdy Klient utraci listę haseł jednorazowych, nową listę może uzyskać, w Banku, po uprzednim zamknięciu listy przez Internet Banking lub w placówce Banku i zamówieniu nowej. 4

5 Zasady korzystania z usług Internet Bankingu 10. Po spełnieniu warunków przewidzianych w 8 ust. 1-2, klient uzyskuje możliwość wykonania tych operacji, dla których wystarczające jest ustanowienie sesji. Po spełnieniu warunków przewidzianych w 8 ust. 1-4, Klient uzyskuje możliwość wykonania wszystkich operacji, które udostępniane są w ramach usługi Internet Banking Bank wykonuje dyspozycję złożoną przez Klienta z użyciem systemu Internet Banking, chyba że zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości co do tożsamości osoby składającej dyspozycję, bądź zgodności dyspozycji z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Bank wykonuje dyspozycję Klienta, złożoną za pomocą systemu Internet Banking, zgodnie z przepisami obowiązującymi dla danego produktu bankowego. 3. Klient zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie składane dyspozycje dotyczące posiadanego rachunku są prawidłowe i zgodne z jego intencją. 4. Klient zobowiązany jest zapewnić odpowiednią wysokość środków na rachunku pozwalającą na zrealizowanie złożonej dyspozycji oraz pokrycie należnych Bankowi prowizji i opłat. Bank może odmówić wykonania dyspozycji klienta w przypadku, gdy jej kwota wraz z należnymi Bankowi prowizjami i opłatami przekracza dostępne na rachunku środki. 5. W przypadku powstania salda debetowego, Bank pobiera odsetki w wysokości oprocentowania kredytów przeterminowanych. Zasady bezpieczeństwa usługi Internet Banking Posiadacz rachunku oraz każdy ze współposiadaczy otrzymują niepowtarzalny numer identyfikacyjny, który jest poufny i nie może być ujawniany osobom trzecim. Po otrzymaniu numeru identyfikacyjnego jego posiadacz otrzymuje początkowe hasło dostępu, które zobowiązany jest zmienić przy pierwszym logowaniu do systemu. Hasło to nie może być ujawniane. 2. Posiadacz rachunku uzyskuje dostęp do rachunku po prawidłowym zalogowaniu się do systemu poprzez stronę przy użyciu identyfikatora użytkownika i hasła dostępu. 3. W przypadku wystąpienia podejrzeń co do znajomości Haseł lub dostępu do nich przez osoby trzecie, Klient powinien niezwłocznie dokonać zmiany tych haseł. 4. Jeżeli na skutek działania osób niepowołanych Klient nie będzie mógł uzyskać dostępu do usługi Internet Banking, w szczególności na skutek zmiany haseł przez osobę nieuprawnioną, Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Bankiem w celu zablokowania dostępu do Usługi Internet Banking oraz uzyskania nowych haseł W przypadku, gdy w czasie sesji, klient zaniecha wykonania operacji sesja zostanie automatycznie zamknięta, gdy okres bezczynności przekroczy czas określony w systemie przez Bank. Dalsze korzystanie z usługi Internet Banking będzie wymagało ponownego ustanowienia sesji. 2. W przypadku zaniechania dokonania operacji w czasie trwania sesji, klient powinien zakończyć korzystanie z systemu Internet Banking we właściwy sposób opisany w instrukcji użytkownika. Zablokowanie oraz zastrzeżenie usługi Internet Banking Ze względów bezpieczeństwa operacje dokonywane za pomocą systemu Internet Banking są monitorowane przez Bank. W przypadku wystąpienia podejrzenia działania osoby nieuprawnionej, Bank zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do systemu Internet Banking. W takim przypadku Bank niezwłocznie zawiadamia Klienta. 2. Bank ma prawo zablokowania dostępu do systemu Internet Banking w przypadku stwierdzenia korzystania z usługi Internet Banking przez klienta w sposób sprzeczny z regulaminem, innymi uregulowaniami Banku oraz obowiązującymi przepisami prawa. 5

6 3. W przypadku trzykrotnego błędu przy następujących po sobie trzech próbach logowania dostęp do systemu Internet Banking zostanie na trwałe zablokowany. 4. Odblokowanie hasła dostępu wymaga osobistego kontaktu klienta z Bankiem oraz pozytywnego zweryfikowania tożsamości Klienta. 5. Raz zamknięta lista haseł jednorazowych wymaga ustalenia nowej. 6. Klientowi przysługuje prawo do zamknięcia listy haseł jednorazowych za pośrednictwem systemu Internet Banking. Odpowiedzialność stron Klient zobowiązany jest zachowywać należytą staranność podczas korzystania z usługi Internet Banking oraz posługiwać się hasłami dostępu do systemu Internet Banking w taki sposób, by zapewnić zachowanie ich poufności. 2. W szczególności Klient zobowiązany jest do: a) nie pozostawiania haseł na materialnych nośnikach w miejscach oraz w sposób dostępny dla osób trzecich; b) nie udostępniania haseł osobom trzecim. 3. Jeżeli w przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków wskazanych w ust. a i b zostanie złożona dyspozycja, Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki jej wykonania. 4. Wszelkie operacje złożone w trakcie prawidłowo ustanowionej sesji oraz autoryzowane listą haseł jednorazowych obciążają rachunek Klienta Bank nie odpowiada za skutki zrealizowania dyspozycji Klienta, jeżeli została ona wykonana według jego wskazówek i podanych przez Klienta danych. 2. Klient powinien upewnić się, że wszelkie dyspozycje składane w ramach usługi Internet Banking są jednoznaczne i zgodne z jego intencją, określają numery rachunków, które mają być obciążane i uznawane, posiadacza tych rachunków oraz tytuł płatności Bank nie odpowiada za skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łącz telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Banku i szkody przez nie wywołane. 2. Bank nie odpowiada za niezrealizowanie dyspozycji w ramach usługi Internet Banking z przyczyn niezależnych od Banku, w szczególności: a) z przyczyn leżących po stronie odbiorcy przelewu; b) nieprawidłowości w dyspozycji powstałych na skutek złego połączenia telekomunikacyjnego; c) złożenia dyspozycji niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa lub regułami obowiązującymi w Banku; d) złożenia błędnej dyspozycji. 3. Bank nie odpowiada za zawieszenie działania systemu Internet Banking na okres jakiego wymaga rozwiązanie problemu związanego z bezpieczeństwem lub konserwacją systemu. Bank nie odpowiada także za zawieszenie działania systemu Internet Banking z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Banku. 4. Bank informuje Klienta za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu w systemie Internet Banking o: a) zawieszeniu działania usługi Internet Banking z przyczyn, o których mowa w ust. 3.; b) odblokowaniu usługi Internet Banking; c) dodaniu nowej usługi systemie Internet Banking; d) zmiany funkcjonalności systemu. 5. Bank nie będzie wysyłał do klienta żadnych wiadomości drogą e mail, zwłaszcza z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła. 6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skonfigurowanie oprogramowania po stronie klienta. 6

7 Zmiany Regulaminu Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu ze względu na zmiany organizacyjne w Banku lub zmiany sytuacji rynkowej. 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Bank przesyła Klientowi listem zwykłym tekst zmiany. Treść zmian będzie również dostępna w Placówkach Banku oraz w Internecie na stronie Zmieniony Regulamin wiąże Bank oraz Klienta, chyba że w terminie 7 dni od dnia doręczenia tekstu zmian Klient złoży pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o prowadzenie Internetowej Obsługi Rachunku, z zachowaniem czternastodniowego terminu wypowiedzenia. Po upływie terminu wypowiedzenia Umowa o prowadzenie Internetowej Obsługi Rachunku, ulega rozwiązaniu a Bank blokuje dostęp do systemu Internet Banking. Pisemne zawiadomienie wysłane przez Bank uważa się za doręczone po upływie 3 dni od daty wysłania na ostatni podany przez Klienta adres korespondencyjny. Wprowadzenie przez Bank nowych usług w ramach systemu Internet Banking, nie stanowią zmiany warunków Umowy o prowadzenie Internetowej Obsługi Rachunku, ani niniejszego Regulaminu. Przepisy końcowe Klient zobowiązany jest informować Bank o każdej zmianie danych osobowych, w takim zakresie, w jakim dane te zostały przekazane do Banku w związku z wykonywaniem Umowy o prowadzenie Internetowej Obsługi Rachunku. 2. Nie zawiadomienie Banku o zmianie danych osobowych powoduje, iż Bank nie odpowiada za wynikające z tej zmiany skutki, a świadczenia i zawiadomienia kierowane według ostatnich przekazywanych przez Klienta i posiadanych przez Bank danych i pod ostatni przekazany przez Klienta i znany Bankowi adres korespondencyjny Klienta, uważane będą za prawidłowo doręczone i skuteczne wobec Klienta Za korzystanie z usługi Internet Banking Bank może pobrać opłaty i prowizje zgodne z obowiązującymi w Banku cennikami usług. Zmiana obowiązujących cenników nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Bank nalicza prowizję dyscyplinującą, określoną w taryfie opłat i prowizji bankowych w przypadku braku operacji przeprowadzonych poprzez system Internet Banking w okresie jednego miesiąca. 21. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej wszelkie dyspozycje składane przez Klienta w związku z dokonywaniem czynności bankowych, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu wyposażone w elektroniczne nośniki informacji uznaje się za spełniające wymogi formy pisemnej Niniejszy regulamin zgodnie z art.384 Kodeksu cywilnego art.109 Prawa Bankowego ma charakter wiążący. 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 2005 r. 7

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/ V/ 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie z dnia 7 maja 2013 roku Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE IB DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/BS/2011 z dnia 05 października 2011r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN świadczenia usługi internet banking w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5 Rozdział I Wydawanie kart... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 28.12.2010r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.

Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych

Regulamin Rachunków Bankowych Regulamin Rachunków Bankowych Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych ( Regulamin ) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania produktów określonych w Regulaminie.

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A.

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank SA ( Regulamin

Bardziej szczegółowo