DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Konopiskach R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ekonto BS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Konopiska, grudzień 2008

2 SPIS TREŚCI I Postanowienia ogólne... 3 II Wniosek i umowa... 4 III Dysponowanie rachunkiem za pośrednictwem usługi ekonto BS... 5 IV Bezpieczeństwo... 6 V Salda na rachunkach i wykonywane operacje informacje... 7 VI Stosowane przez Bank opłaty i prowizje... 7 VII Zakres odpowiedzialności... 8 VIII BieŜąca eksploatacja i nadzór nad pracą Systemu... 9 IX Zawieszenie dostępu, rozwiązanie umowy X Postanowienia końcowe... 11

3 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usługi bankowości internetowej ekonto BS dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Konopiskach określa zasady świadczenia usług bankowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Konopiskach w zakresie obsługi rachunków z wykorzystaniem Internetu. 2 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia naleŝy rozumieć: 1. Bank Bank Spółdzielczy w Konopiskach i jego placówki; 2. data realizacji/wykonania wskazana przez Klienta data, w której złoŝona przez niego dyspozycja ma zostać zrealizowana; 3. dni robocze wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 4. kanały dostępu sposób komunikacji udostępniony przez Bank. Udostępniono połączenie poprzez: - sieć Internet za pośrednictwem komputera; 5. kwota dostępna saldo bieŝące rachunku powiększone o niewykorzystany kredyt w rachunku; 6. Małoletni osoba fizyczna powyŝej 13 roku Ŝycia posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 7. Posiadacz klient banku posiadający rachunek bieŝący lub rachunek oszczędnościoworozliczeniowy i zawierający umowę o usługę ekonto BS; 8. Pełnomocnik rezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych, umocowany przez Posiadacza Rachunku do dysponowania Rachunkiem; 9. Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 72 z 2002 r. poz. 665 ze zmianami); 10. Rachunek rachunek bankowy (ROR lub bieŝący) prowadzony przez Bank dla Posiadaczy; 11. Regulamin Regulamin świadczenia usługi bankowości internetowej ekonto BS dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Konopiskach; 12. Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju oraz przedsiębiorca mający siedzibę w kraju zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz.U. nr 141 poz ze zmianami); 13. Saldo debetowe niedopuszczalne saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego, spowodowane wypłatą kwot przewyŝszających stan środków pienięŝnych z uwzględnieniem

4 odpowiednio przyznanego kredytu w rachunku lub debetu dopuszczalnego; 14. Status dewizowy rezydent lub nierezydent w rozumieniu przepisów prawa dewizowego; 15. System oznacza współpracujące ze sobą urządzenia i oprogramowanie dedykowane do obsługi Rachunków poprzez Internet. Usługa ekonto BS realizowana jest przy wykorzystaniu systemu ebanknet firmy SoftNet Sp. z o.o.; 16. Zabezpieczenia dostępu: Identyfikator (Login) nadawana przez Bank nazwa słuŝąca do identyfikacji Posiadacza rachunku (nazwa uŝytkownika); Hasło dostępu ciąg znaków słuŝący do identyfikacji Posiadacza rachunku, ustalany w celu zagwarantowania wyłączności dostępu do rachunku i znany jedynie Posiadaczowi rachunku; Hasło jednorazowe wykorzystywane do bezpiecznego przeprowadzania poprzez Internet operacji na rachunkach; 17. Taryfa Taryfa prowizji i opłat świadczenia usługi bankowości internetowej ekonto BS w Banku Spółdzielczym w Konopiskach; 18. Umowa Rachunku umowa rachunku bankowego; 19. Umowa umowa o usługę ekonto BS; 20. Ustawa Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169 poz z dnia r.); 21. Zlecenie, Operacja polecenie przelewu na podstawie dyspozycji Klienta za pośrednictwem usługi ekonto BS. Bank świadczy usługę ekonto BS Rezydentom. 3 II. WNIOSEK I UMOWA 4 1. Klient zainteresowany udostępnieniem usługi ekonto BS składa wniosek w Banku Spółdzielczym w Konopiskach. 2. Podstawą zawarcia Umowy jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku oraz podjęcie pozytywnej decyzji przez Bank. 3. W przypadku Rachunku wspólnego, Bank udostępni usługę ekonto BS maksymalnie dla 3 osób.

5 5 1. Bank podejmuje decyzję o udostępnieniu usługi ekonto BS, nie później niŝ w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku. 2. Bank moŝe odmówić udostępnienia usługi ekonto BS, o czym poinformuje Klienta składającego wniosek w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku bez podania przyczyny Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy przez Klienta/Klientów oraz Bank. 2. Podpisanie Umowy przez Klienta następuje w obecności pracownika Banku, bądź osoby do tego upowaŝnionej. 3. Podpisując Umowę, Posiadacz uznaje wszelkie elektroniczne formy kontaktu z Bankiem, jako wiąŝące pod względem prawnym, o ile dokonana została właściwa weryfikacja podmiotu jako uprawnionego do składania oświadczeń woli. III. DYSPONOWANIE RACHUNKIEM ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI ekonto BS 7 1. Posiadacz rachunku moŝe dysponować rachunkiem, za pomocą kanałów dostępu, wyłącznie do wysokości kwoty dostępnej. 2. Posiadacz rachunku zobowiązany jest upewnić się, Ŝe wszystkie składane dyspozycje dotyczące posiadanego rachunku są prawidłowe i zgodne z jego intencją. 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić odpowiednią wysokość środków na rachunku pozwalającą na zrealizowanie złoŝonej dyspozycji oraz pokrycie naleŝnych Bankowi prowizji i opłat. Bank moŝe odmówić wykonania dyspozycji Posiadacza rachunku w przypadku, gdy jej kwota wraz z naleŝnymi Bankowi prowizjami i opłatami przekracza dostępne na rachunku środki. 4. W celu dysponowania rachunkiem za pośrednictwem kanałów dostępu konieczne jest uŝycie odpowiednio: Identyfikatora i Hasła dostępu. 5. Klient ostatecznie potwierdza składaną dyspozycję za pomocą hasła jednorazowego Klient składający dyspozycję ponosi odpowiedzialność za zgodność składanych dyspozycji z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

6 2. Klient składając dyspozycję wypłaty z Rachunku w formie przelewu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z podania błędnego numeru rachunku, danych beneficjenta lub kwoty Zlecenia. IV. BEZPIECZEŃSTWO 9 1. Posiadacz rachunku uzyskuje dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów dostępu po dokonaniu ich aktywacji. 2. Posiadacz rachunku oraz kaŝdy z Pełnomocników otrzymują od Banku niepowtarzalny identyfikator i hasło dostępu, które są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Po dokonaniu aktywacji posiadacz ustala własne hasła dostępu do kanałów dostępu. Hasła te nie mogą być ujawniane. 3. Przy odbiorze identyfikatora i hasła dostępu osoby wymienione w ust.2 otrzymują ponadto pierwszą listę haseł jednorazowych. 4. Przy pierwszym rejestrowaniu się Posiadacza lub Pełnomocnika poprzez usługę ekonto BS podawana przez System ebanknet data ostatniego logowania jest datą, w której upowaŝniony pracownik Banku uaktywnił, ze strony Banku, usługę ekonto BS Klientowi. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z uŝycia identyfikatorów oraz haseł do kanału dostępu przez osoby trzecie. 10 Bank ma prawo zablokowania dostępu do rachunku w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującymi Realizacja zleceń składanych za pośrednictwem kanałów dostępu wymaga jednoznacznej identyfikacji osoby uprawnionej przy uŝyciu właściwych dla kanału dostępu identyfikatorów. 2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji, gdy zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości, co do jej autentyczności lub zgodności z przepisami.

7 12 Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezaleŝne od Banku względy, Bank moŝe czasowo ograniczyć dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku Bank nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności rachunku. V. SALDA NA RACHUNKACH I WYKONYWANE OPERACJE - INFORMACJE Bank informuje Posiadacza rachunku o aktualnym saldzie rachunku oraz o operacjach dokonanych na rachunku w trybie określonym w Umowie. 2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, co do informacji, o których mowa w ust.1, Klient obowiązany jest skontaktować się w tej sprawie z Bankiem prowadzącym Rachunek w terminie 14 dni od dnia powstania niezgodności. VI. STOSOWANE PRZEZ BANK OPŁATY I PROWIZJE Bank pobiera naleŝne opłaty i prowizje w oparciu o aktualnie obowiązującą Taryfę. 2. Bank pobiera opłaty i prowizje: a) w dniu realizacji Zlecenia; b) cyklicznie na koniec ustalonego okresu; c) za usługi dodatkowe po realizacji usług. 15 Posiadacz w zawartej z Bankiem umowie upowaŝnia Bank do obciąŝania Rachunku naleŝnymi opłatami i prowizjami w wysokości określonej w Taryfie. 16 W dniu zawarcia umowy Posiadacz otrzymuje wyciąg z Taryfy z aktualnie obowiązującymi opłatami i prowizjami.

8 17 1. Bank zastrzega sobie moŝliwość zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat w trakcie trwania Umowy. 2. Wysokość prowizji i usług moŝe ulec zmianie w skutek jednej z wymienionych przyczyn: a) zmiany cennika usług świadczonych przez Krajową Izbą Rozliczeniową S. A.; b) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności; c) zmiany zakresu i/lub formy realizacji określonych czynności i usług; d) zmiany parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym. 3. Zmiana wysokości stawek prowizji i opłat przez Bank nie stanowi zmiany warunków Umowy. 4. O zmianach wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat w trakcie trwania umowy Bank informuje Posiadacza przez zamieszczenie informacji w placówkach Banku, na wyciągach bankowych bądź wydrukach transakcji. VII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 18 Z zastrzeŝeniem zapisów niniejszego Regulaminu Bank ponosi odpowiedzialność za terminowe, tzn. zgodne z terminem wskazanym przez Klienta i zgodne z treścią Zlecenia, wykonanie Zlecenia Posiadacza Rachunku na zasadach ogólnych Bank nie odpowiada za: a) wady transmisji danych zaistniałe z przyczyn niezaleŝnych od Banku; b) opóźnienia wynikające z awarii systemów informatycznych, systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych, powstałe z przyczyn niezaleŝnych od Banku; c) opóźnienia wynikające z działania firm telekomunikacyjnych; d) straty spowodowane działaniem siły wyŝszej; 2. W szczególności Bank nie odpowiada za niezrealizowane Zlecenia, w przypadku: a) stwierdzenia nieprawidłowości związanych z dysponowaniem Rachunkiem;

9 b) otrzymaniu zlecenia z niepełnymi lub nieprawidłowymi informacjami, w szczególności dotyczącymi nazwy lub numeru rachunku beneficjenta; c) zakazu wykonywania wypłat z Rachunku Klienta wydanego przez prokuratora, sąd lub zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny. 20 Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności w przypadku otrzymania od Posiadacza Rachunku nieprawidłowych lub niepełnych informacji dotyczących w szczególności nazwy beneficjenta, jego numeru rachunku lub nazwy. 21 Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane płatności, jeŝeli strona trzecia odmówi ich akceptacji. 22 Posiadacz ma obowiązek zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych: 1. Identyfikatorów nazw uŝytkownika; 2. Haseł dostępu; 3. Haseł jednorazowych Posiadacz ponosi wszelkie skutki będące następstwem uŝycia przez osoby nieuprawnione odpowiednio prawidłowych: identyfikatorów, haseł dostępu i haseł jednorazowych. 2. Posiadacz odpowiada w szczególności za szkody spowodowane: a) niekompletnym lub błędnym przekazaniem danych niezbędnych do zawarcia Umowy; b) uŝytkowaniem przez nieuprawnione osoby zabezpieczeń dostępu. 3. W przypadku utraty lub uzyskaniu dostępu przez osoby nieuprawnione do haseł dostępu lub haseł jednorazowych, Posiadacz lub Pełnomocnik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Banku. 4. Za zablokowanie/odblokowanie dostępu do Rachunku, wydanie nowych Identyfikatorów Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Taryfie.

10 VIII. BIEśĄCA EKSPLOATACJA I NADZÓR NAD PRACĄ SYSTEMU 24 Obsługa list haseł jednorazowych. 1. Klienci składają zapotrzebowanie na listy haseł jednorazowych poprzez złoŝenie zamówienia w placówce Banku lub bezpośrednio za pośrednictwem usługi ekonto BS. 2. Klient moŝe posiadać kilka list haseł jednorazowych z tym, Ŝe tylko jedna z nich będzie listą aktywną. 3. KaŜda lista zwiera 50 haseł jednorazowych. 4. Zamówioną listę Klient otrzymuje w specjalnej kopercie PIN-owej listownie lub osobiście w jednostce Banku za potwierdzeniem odbioru Konsultacje dla Klientów w zakresie usługi ekonto BS dostępne są telefonicznie w godzinach pracy Banku. 2. Zgłoszenia Klientów dotyczące awarii Systemu oraz zablokowania dostępu przyjmowane są telefonicznie oraz bezpośrednio w siedzibie w godzinach pracy Banku. 3. Bank udostępnia instrukcję obsługi systemu w formie elektronicznej na internetowej stronie logowania do systemu. IX. ZAWIESZENIE DOSTĘPU, ROZWIĄZANIE UMOWY Bank ma prawo zawieszenia Posiadaczowi dostępu do usług oferowanych za pośrednictwem Systemu w przypadku: a) zgłoszenia przez Posiadacza reklamacji dotyczącej realizacji Zlecenia, jeŝeli reklamacja jest efektem niewłaściwego działania Systemu; b) zgłoszenia przez Posiadacza podejrzenia o korzystanie z Systemu przez osoby nieuprawnione. 2. Ponowne umoŝliwienie Posiadaczowi korzystania z usług nastąpi po wyjaśnieniu i usunięciu przyczyn określonych w ust. 1.

11 27 1. Rozwiązanie Umowy przez Posiadacza moŝe nastąpić w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, złoŝonego w formie pisemnej ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. 2. Rozwiązując Umowę, Posiadacz zobowiązany jest złoŝyć w jednostce Banku prowadzącej jego Rachunek pisemną dyspozycję rozwiązania Umowy W przypadku śmierci Posiadacza Umowa ulega rozwiązaniu w momencie uzyskania takiej informacji przez Bank. 2. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku rozwiązania Umowy Rachunku Bank moŝe wypowiedzieć Umowę tylko z waŝnych powodów, a w szczególności, gdy Posiadacz: a) naruszył warunki Umowy, Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa względnie popełnił przestępstwo lub inny czyn prowadzący do utraty zaufania Banku do Posiadacza; b) nie uregulował zobowiązań wobec Banku; c) udzielił informacji niezgodnych z prawdą, związanych z otwieraniem i prowadzeniem Rachunku i/lub przy zawieraniu Umowy; d) przedłoŝył w Banku fałszywe dokumenty lub dokumenty poświadczające nieprawdę; e) naruszył postanowienia umowy kredytu związanego z prowadzeniem Rachunku. 2. Wypowiedzenie Umowy przez Bank wymaga formy pisemnej i jest przesyłane listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. 3. Wypowiedzenie Umowy przez Bank moŝe nastąpić w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. 4. W okresie wypowiedzenia Bank blokuje dostęp Klienta do Rachunku. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Bank zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. 2. O zakresie zmian wprowadzonych w Regulaminie Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku

12 korzystającego z usługi bankowości internetowej ekonto BS. 3. Posiadacz w terminie 14 dni od dnia otrzymania treści wprowadzonych zmian, moŝe złoŝyć w Banku pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian lub przesłać je drogą korespondencyjną. Nie złoŝenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian. 4. ZłoŜenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie umowy w terminie 30 dni od dnia wpływu tego oświadczenia do Banku. 31 Podpisując Umowę Klient wyraŝa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101z 2002 r. poz.926 z późniejszymi zmianami). Klientowi w kaŝdym momencie przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Posiadacz Rachunku oświadcza, Ŝe niniejszą zgodę i upowaŝnienie udzielił dobrowolnie oraz został poinformowany o prawie wglądu i poprawiania danych osobowych, a takŝe o miejscu ich przechowywania i celu zbierania tych danych. 32 Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Bankiem a Klientami rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Banku. Postanowienia Regulaminu są dla stron wiąŝące, o ile strony w umowie nie ustalą odmiennie swych praw i obowiązków. 33 Załączniki do Regulaminu: 1. Nr 1 Wniosek o udostępnienie usługi ekonto BS, 2. Nr 2 Umowa o usługę bankowości internetowej ekonto BS, 3. Nr 3 - Protokół przekazania Klientowi Identyfikatora, Hasła, pierwszej listy haseł jednorazowych 4. Nr 4 - Protokół przekazania Klientowi Listy haseł jednorazowych, 5. Nr 5 Reklamacja dotycząca usługi ekonto BS, 6. Nr 6 Wniosek o rozwiązanie Umowy o usługę ekonto BS.

13

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/ V/ 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie z dnia 7 maja 2013 roku Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE IB DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 40/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie z dnia 12.03.2010r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOME BANKINGU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku Szadek, dn. 2011-01-13 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1.... 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Kraków, 2014r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Złożenie Wniosku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 28.02.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking

REGULAMIN. świadczenia usługi. internet banking Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/BS/2011 z dnia 05 października 2011r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN świadczenia usługi internet banking w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24,

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24, Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 11/10/2012 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 11 października 2012 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. Tychy, 2013 r.

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. Tychy, 2013 r. TEKST JEDNOLITY REGULAMIN USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Tychy, 2013 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II. EBANKNET... 4 ROZDZIAŁ III. HOMENET... 5 ROZDZIAŁ IV. SMSBANKNET...

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 30 czerwca 2015r. nr 48/B/2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2/X/2005 z dnia 07.10.2005r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Katowice, maj 2011 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Tytuł A Otwarcie KONTA Z LWEM oraz Otwartego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Zgierzu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr2 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo